Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00456 007826 18454584 na godz. na dobę w sumie
Outlook. Leksykon kieszonkowy - książka
Outlook. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-189-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> poczta elektroniczna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Microsoft Outlook to nie tylko popularny program pocztowy, ale także wielofunkcyjny kalendarz, menedżer kontaktów, lista zadań, dziennik, terminarz spotkań i wiele więcej. 'Outlook. Leksykon kieszonkowy' jest książką wypełnioną od pierwszej do ostatniej strony niezwykle przydatnymi informacjami związanymi z obsługą Outlooka. Jest to pozycja dla każdego -- zarówno początkującego, jak i zaawansowanego użytkownika; pracownika pomocy technicznej lub kogokolwiek, kto potrzebuje źródła wiedzy na temat ogromnych możliwości oferowanych przez ten program. Bez względu na swój poziom zaawansowania, z pewnością książka dostarczy Ci nowych informacji, które ułatwią Twoją codzienną pracę.

'Outlook. Leksykon kieszonkowy' omawia wersję 2002 oraz 2000 programu. W książce można znaleźć:

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Outlooka, ten leksykon pozwoli Ci szybko i sprawnie rozpocząć wydajną pracę. Jeśli jesteś już weteranem, na pewno znajdziesz tu kilka sztuczek, o których nigdy wcześniej nie słyszałeś.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Outlook. Leksykon kieszonkowy Autor: Walter Glenn T³umaczenie: Krzysztof Jurczyk ISBN: 83-7361-189-4 Tytu³ orygina³u: Outlook Pocket Guide Format: B5, stron: 206 Microsoft Outlook to nie tylko popularny program pocztowy, ale tak¿e wielofunkcyjny kalendarz, mened¿er kontaktów, lista zadañ, dziennik, terminarz spotkañ i wiele wiêcej. „Outlook. Leksykon kieszonkowy” jest ksi¹¿k¹ wype³nion¹ od pierwszej do ostatniej strony niezwykle przydatnymi informacjami zwi¹zanymi z obs³ug¹ Outlooka. Jest to pozycja dla ka¿dego — zarówno pocz¹tkuj¹cego, jak i zaawansowanego u¿ytkownika; pracownika pomocy technicznej lub kogokolwiek, kto potrzebuje ĥród³a wiedzy na temat ogromnych mo¿liwoġci oferowanych przez ten program. Bez wzglêdu na swój poziom zaawansowania, z pewnoġci¹ ksi¹¿ka dostarczy Ci nowych informacji, które u³atwi¹ Twoj¹ codzienn¹ pracê. „Outlook. Leksykon kieszonkowy” omawia wersjê 2002 oraz 2000 programu. W ksi¹¿ce mo¿na znaleĥæ: • Krótkie wprowadzenie omawiaj¹ce najwa¿niejsze elementy funkcjonalne Outlooka • Rozbudowane omówienie popularnych oraz mniej znanych funkcji, dziêki którym mo¿na zaoszczêdziæ mnóstwo czasu podczas pracy z Outlookiem • Tabele zawieraj¹ce skróty klawiaturowe, listy poleceñ, po³o¿enia plików i inne zestawienia. Jeġli jesteġ nowym u¿ytkownikiem Outlooka, ten leksykon pozwoli Ci szybko i sprawnie rozpocz¹æ wydajn¹ pracê. Jeġli jesteġ ju¿ weteranem, na pewno znajdziesz tu kilka sztuczek, o których nigdy wczeġniej nie s³ysza³eġ. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .........................................................................................5 Konwencje zastosowane w książce .....................................6 Rozdział 1. Podstawy programu Microsoft Outlook ......9 Interfejs Outlooka...................................................O..................................11 W jaki sposób Outlook przechowuje informacje.................................19 Foldery i elementy ...................................................O................................22 Widoki ...................................................O...................................................O.26 Formularze ...................................................O.............................................29 Menu skrótów...................................................O........................................32 Kategorie ...................................................O................................................33 Książki adresowe ...................................................O..................................35 Konta...................................................O...................................................O....37 Profile...................................................O...................................................O...39 Rozdział 2. Zadania ogólne.................................................41 Wyszukiwanie elementów...................................................O...................41 Organizowanie elementów...................................................O..................45 Korzystanie z paska Outlook ...................................................O..............48 Konfigurowanie opcji dodatkowych...................................................O..50 Konfiguracja widoków...................................................O.........................52 Dostosowywanie menu i pasków narzędzi .........................................56 Rozdział 3. Poczta e-mail ...................................................59 Konfiguracja kont pocztowych ...................................................O...........59 Praca z wiadomościami pocztowymi ...................................................O72 Przeglądanie wiadomości ...................................................O....................84 Dołączanie innych elementów do wiadomości ...................................87 Podpisy i papeterie ...................................................O...............................88 Zarządzanie wiadomościami ...................................................O..............91 Reguły ...................................................O...................................................O..93 Wiadomości-śmieci ...................................................O...............................95 Spis treści 3 Rozdział 4. Kalendarz ..........................................................99 Tworzenie i obsługa elementów kalendarza .......................................99 Planowanie spotkań i korzystanie z widoków grupowych ............105 Widoki kalendarza...................................................O..............................113 Rozdział 5. Kontakty..........................................................121 Tworzenie i edycja kontaktów ...................................................O..........121 Korzystanie z kontaktów ...................................................O...................129 Łączenie kontaktów z innymi elementami Outlooka.......................136 Zmiana widoków kontaktów...................................................O............138 Rozdział 6. Lista zadań .....................................................141 Tworzenie zadań i zarządzanie nimi ..................................................141 Delegowanie zadań...................................................O.............................148 Przeglądanie zadań...................................................O.............................150 Rozdział 7. Notatki.............................................................152 Rozdział 8. Dziennik...........................................................159 Rozdział 9. Dodatkowe funkcje Outlooka.....................170 Polecenia...................................................O...............................................170 Położenie ważnych plików Outlooka .................................................172 Widoki i style drukowania ...................................................O................174 Nagłówki internetowe...................................................O........................174 Przełączniki linii komend ...................................................O..................178 Skróty klawiaturowe ...................................................O..........................180 Rozdział 10. Dodatkowe materiały dotyczące Outlooka ............................................................194 Strony internetowe...................................................O..............................194 Książki ...................................................O..................................................195 Dodatkowe narzędzia ...................................................O........................196 Skorowidz .............................................................................200 4 Outlook. Leksykon kieszonkowy Rozdział 2. Zadania ogólne Ten rozdział zawiera opis realizacji podstawowych zadań wyko- nywanych w Outlooku — bez względu na to, czy dotyczą one od- bierania poczty, obsługi kalendarza czy innych działań. Zadania te podzielone zostały na następujące kategorie: • Wyszukiwanie elementów • Organizowanie elementów • Korzystanie z paska Outlook • Konfigurowanie opcji dodatkowych • Konfiguracja widoków • Dostosowywanie menu i pasków narzędzi Opis każdego zadania zawiera dokładną i zwięzłą instrukcję umożliwiającą jego sprawną realizację. Wyszukiwanie elementów Szukanie elementów znajdujących się w bieżącym foldnerze i zawierających określony tekst Aby odnaleźć elementy znajdujące się w tym folderze, należy kliknąć Narzędzia/Znajdź, wcisnąć Ctrl+E lub kliknąć przy- cisk Znajdź na pasku narzędzi standardowych. Na górze panelu widoku (rysunek 2.1) pojawi się niewielki pasek Wyszukiwania. W polu Wyszukaj należy wpisać poszuki- wany wyraz lub wyrażenie, a następnie kliknąć przycisk Znajdź teraz. Kliknięcie Wyszukaj w spowoduje pojawienie się listy umożliwiającej wybór folderu, w którym będzie przeprowadzone wyszukiwanie. Wyniki wyszukiwania zo- staną przedstawione w panelu widoku, więc do czasu za- mknięcia paska Wyszukiwania nie będą widoczne elementy Rozdział 2. Zadania ogólne 41 Rysunek 2.1. Proste wyszukiwanie znajdujące się w bieżącym folderze. Aby zamknąć pasek, należy kliknąć przycisk Zamknij, znajdujący się po jego pra- wej stronie. Znajdowanie zaawansowane W celu otwarcia okna dialogowego wyszukiwania zaawan- sowanego należy wybrać Narzędzia/Znajdowanie zaawansowane lub nacisnąć Ctrl+Shift+F (rysunek 2.2). Można również klik- nąć prawym przyciskiem wybrany folder i wybrać z menu skrótów Znajdowanie zaawansowane — wówczas wyszukiwa- nie przeprowadzone zostanie wyłącznie w danym folderze. W polu Wyszukaj należy wybrać rodzaj szukanych elemen- tów, a kliknięcie przycisku Przeglądaj umożliwi zmianę fol- deru, w którym zostanie przeprowadzone wyszukiwanie. Domyślnie wyszukiwanie obejmuje wszystkie podfoldery, więc wybranie Folderów Osobistych spowoduje przeszukanie całego pliku .pst. Aby odnaleźć tekst, w polu Wyszukaj wyraz/ wyrazy należy wpisać odpowiedni wyraz lub wyrażenie, a następnie wybrać, którego pola (lub pól) wiadomości ma dotyczyć wyszukiwanie. Kliknięcie przycisku Znajdź spo- woduje rozpoczęcie wyszukiwania, którego wyniki zostaną przedstawione w dolnej części okna. 42 Outlook. Leksykon kieszonkowy Rysunek 2.2. Znajdowanie zaawansowane udostępnia szereg nopcji związanych z wyszukiwaniem elementów Szukanie elementów należących do danej kategorii Aby odnaleźć elementy należące do danej kategorii, należy kliknąć Narzędzia/Znajdowanie zaawansowane lub nacisnąć Ctrl+Shift+F. Następnie należy przejść do za- kładki Więcej opcji i kliknąć przycisk Kategorie. Szukanie elementów o określonej ważności Szukanie elementów o określonej wartości odbywa się przez kliknięcie Narzędzia/Znajdowanie zaawansowane lub przez przy- ciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+F. Następnie należy przejść do zakładki Więcej opcji i wykorzystać pole O ważności. Szukanie elementów przeczytanych lub nieprzeczytanycnh Aby odszukać takie elementy, należy kliknąć Narzędzia/Znaj- dowanie zaawansowane lub przycisnąć Ctrl+Shift+F. Następnie należy przejść do zakładki Więcej opcji i wykorzystać pole Tylko elementy. Rozdział 2. Zadania ogólne 43 Szukanie elementów z załącznikami lub bez załącznikónw Podczas szukania elementów z załącznikami lub bez, należy kliknąć Narzędzia/Znajdowanie zaawansowane lub przycisnąć Ctrl+Shift+F. Następnie należy przejść do zakładki Więcej opcji i wykorzystać pole Tylko elementy. Szukanie elementów spełniających jednocześnie wiele nkryteriów Aby odnaleźć elementy spełniające wiele kryteriów, należy kliknąć Narzędzia/Znajdowanie zaawansowane lub przycisnąć Ctrl+Shift+F. Następnie należy przejść do zakładki Zaawan- sowane, kliknąć przycisk Pole, wybrać żądane kryterium, a na- stępnie kliknąć Dodaj do listy. Po zdefiniowaniu wszystkich kryteriów należy kliknąć Znajdź. Zapisywanie wyników znajdowania zaawansowanego Po przeprowadzeniu wyszukiwania należy wybrać Plik/ Zapisz wyszukiwanie. Otwieranie zapisanych wyników znajdowania zaawansownanego Otwieranie pliku zapisanych wyników wyszukiwania odby- wa się za pomocą kliknięcia Narzędzia/Znajdowanie zaawan- sowane/Plik/Otwórz wyszukiwanie. Uwaga Okno dialogowe wyszukiwania zaawansowanego zawiera tak wiele opcji, że niemożliwe jest opisanie ich wszystkich w tej książce, na przykład dostępne kryteria wyszukiwania zmie- niają się w zależności od typu elementu, który jest poszuki- wany. Przejrzyj opcje dostępne w oknie dialogowym znajdo- wania zaawansowanego, aby zorientować się w dostępnych opcjach. 44 Outlook. Leksykon kieszonkowy Organizowanie elementów Przełączenie na stronę Outlook na dziś Na pasku Outlook należy kliknąć ikonę Outlook na dziś. Inną możliwością jest kliknięcie folderów osobistych (Outlook 2000) lub folderu Outlook na dziś (2002) na liście folderów. Modyfikowanie wyglądu strony Outlook na dziś Po przejściu na stronę Outlook na dziś należy kliknąć tekst Outlook na dziś — dostosowywanie, który znajduje się w prawej górnej części paska wyświetlającego aktualną datę. Dostępne opcje umożliwią wybór wyświetlanych folderów, określenie ilości dni kalendarza, które mają być pokazywane, konfigu- rację zadań i stylu strony. Otwarcie folderu w nowym oknie Na liście folderów lub pasku Outlook należy kliknąć pra- wym przyciskiem wybrany folder i z menu skrótów wybrać Otwórz w nowym oknie. Tworzenie nowego folderu Należy kliknąć prawym przyciskiem dowolny folder znaj- dujący się na liście folderów lub nazwę folderu, występu- jącą na pasku, znajdującym się nad panelem widoku. Na- stępnie z menu skrótów należy wybrać Nowy folder. Kopiowanie folderu Należy zaznaczyć folder, który ma być skopiowany, a na- stępnie wybrać Plik/Folder/Kopiuj folder lub kliknąć prawym przyciskiem folder i z menu skrótów wybrać Kopiuj. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy określić nowe poło- żenie folderu. Drugim sposobem na skopiowanie folderu jest trzymanie wciśniętego klawisza Ctrl podczas przeciągania folderu z listy folderów do nowej lokalizacji. Rozdział 2. Zadania ogólne 45 Przeniesienie folderu Należy zaznaczyć folder, który ma być przeniesiony, a na- stępnie wybrać Plik/Folder/Przenieś folder lub kliknąć prawym przyciskiem folder i z menu skrótów wybrać Przenieś. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy określić nowe położe- nie folderu. Drugim sposobem na przeniesienie folderu jest przeciągnię- cie folderu z listy folderów do nowej lokalizacji. Zmiana nazwy folderu Kliknąć prawym klawiszem nazwę folderu i wybrać Właści- wości. W zakładce Ogólne, w polu dialogowym znajdującym się w górnej części okna należy wpisać nową nazwę folderu. Nie można zmienić nazw folderów domyślnych. Na liście folderów kliknąć dwukrotnie nazwę folderu z krót- ką przerwą pomiędzy każdym kliknięciem. Po pojawieniu się pola edycyjnego na dotychczasowej nazwie folderu należy wpisać nową nazwę. Usunięcie folderu Po wybraniu folderu wybrać Edycja/Usuń lub wcisnąć kla- wisz Delete lub Ctrl+D. Przeciągnąć wybrany folder do Elementów usuniętych. Kliknąć prawym przyciskiem folder i wybrać Usuń nazwę folderu. Sprawdzenie ilości zajmowanego miejsca przez folder Kliknąć prawym klawiszem folder i wybrać Właściwości/Roz- miar folderu. Ustawienie strony głównej dla folderu Kliknąć prawym przyciskiem folder i wybrać Właściwości, na- stępnie zakładkę Strona główna. 46 Outlook. Leksykon kieszonkowy Konfiguracja ustawień Autoarchiwizacji dla danego foldneru Kliknąć prawym przyciskiem folder i wybrać Właściwości/ Autoarchiwizacja. W zakładce tej należy następnie skonfigu- rować ustawienia autoarchiwizacji. Tworzenie nowego pliku danych (pliku .pst) Aby utworzyć nowy plik, należy kliknąć Plik/Nowy/Plik danych programu Outlook. Przeniesienie lub skopiowanie elementów do innego pliknu .pst Najpierw należy upewnić się, że oba pliki .pst są otwarte i wyświetlone na liście folderów. Jeśli tak jest, należy prze- ciągnąć wybrane elementy z folderu pliku źródłowego do wybranego folderu pliku docelowego. Otwarcie dodatkowego pliku .pst Aby otworzyć dodatkowy plik, należy kliknąć Plik/Otwórz/ Plik danych programu Outlook. Zmniejszenie rozmiaru pliku .pst Kliknąć Plik/Zarządzanie plikiem danych. Wybrać plik danych i kliknąć przycisk Ustawienia, a następnie Kompaktuj. Zdefiniowanie hasła dla pliku .pst Kliknąć Plik/Zarządzanie plikiem danych. Wybrać plik danych i kliknąć przycisk Ustawienia, a następnie Zmień hasło. Ostrzeżenie Jeśli zabezpieczysz plik danych hasłem i zapomnisz je, nie będziesz mógł otworzyć pliku. Outlook nie posiada narzędzi umożliwiających w takim przypadku dostęp do danych. Jedy- nym rozwiązaniem jest odnalezienie w Internecie oprogra- mowania, które umożliwi złamanie hasła przypisanego do pli- ku .pst. Poszukiwania możesz rozpocząć od strony http://www. crak.com. Rozdział 2. Zadania ogólne 47 Importowanie elementów z pliku .pst Kliknąć Plik/Importuj lub eksportuj. Wybrać Import z innego programu lub pliku, kliknąć Dalej, a następnie z listy wybrać Plik folderów osobistych (.pst). W kolejnym oknie dialogowym należy podać lokalizację pliku danych. Po kliknięciu przyci- sku Dalej pojawi się lista wszystkich elementów z tego fol- deru, które mogą być zaimportowane. Eksportowanie elementów do pliku .pst Kliknąć Plik/Importuj lub eksportuj. Wybrać Eksport do pliku, kliknąć Dalej, a następnie z listy wybrać Plik folderów osobi- stych (.pst). W kolejnym oknie dialogowym należy wybrać elementy do eksportowania, a następnie określić lokalizację, w której zapisany zostanie plik .pst. Importowanie lub eksportowanie innych typów plików Aby importować lub eksportować inne typy plików, należy kliknąć Plik/Importuj lub eksportuj. Korzystanie z paska Outlook Wyświetlenie lub ukrycie paska Outlook Kliknąć Widok/Pasek Outlook. Przełączanie się pomiędzy grupami na pasku Outlook Ikony na pasku Outlook podzielone zostały na grupy. Przełą- czanie się pomiędzy grupami jest możliwe poprzez kliknięcie poziomych pasków z nazwą grupy; paski te umieszczone są na górze i na dole paska Outlook. Tworzenie skrótu na pasku Outlook Domyślnie w Outlooku możliwe jest utworzenie skrótu na pasku Outlook dla każdego tworzonego folderu. W celu utworzenia skrótu należy w docelowej grupie klik- nąć prawym klawiszem myszy i wybrać Skrót na pasku Out- look. Pojawi się okno dialogowe, które umożliwi utworzenie 48 Outlook. Leksykon kieszonkowy skrótu do dowolnego folderu Outlooka, jak również do ele- mentu Outlooka, folderu lub dokumentu, znajdującego się na dysku lub do strony WWW. Aby szybko utworzyć skrót, można również przeciągnąć wy- brany folder z listy folderów na pasek Outlook. Usuwanie skrótu z paska Outlook Kliknąć prawym klawiszem skrót i wybrać Usuń z paska Outlook. Przeniesienie skrótu w inne miejsce paska Outlook Przeciągnąć wybrany skrót nad pasek z nazwą grupy, do której ma zostać przeniesiony skrót. Po pojawieniu się za- wartości grupy należy upuścić skrót w polu grupy. Zmiana wielkości ikon w grupie na pasku Outlook Kliknąć dowolne miejsce grupy prawym klawiszem myszki i wybrać Duże ikony lub Małe ikony. Dodanie nowej grupy do paska Outlook Kliknąć prawym klawiszem myszki pasek Outlook i wy- brać Dodaj nową grupę. Utworzona grupa pojawi się w dol- nej części paska. Należy nadać jej nazwę, a następnie przenieść do niej pożądane skróty. Możliwość tworze- nia nowych grup jest jedną z tych cech, które stanowią o istocie Outlooka. Na rysunku 2.3 został pokazany przy- kładowy zestaw dostosowanych do własnych wymagań użytkownika grup paska Outlook. Uwaga Istotne jest, aby przed dodaniem skrótów do poszczególnych grup zastanowić się nad układem tych grup. Nie można zmie- niać kolejności występowania grup na pasku Outlook. Naj- pierw należy więc utworzyć wszystkie grupy, nadać im nazwy i dopiero potem umieszczać skróty. Mimo że można później zmienić nazwy grup, to jednak konieczne będzie przeciąganie wszystkich skrótów z jednej grupy do drugiej. Rozdział 2. Zadania ogólne 49 Rysunek 2.3. Pasek Outlook Usuwanie grupy z paska Outlook Kliknąć prawym przyciskiem nazwę grupy i wybrać Usuń grupę. Usunięcie grupy oznacza utratę wszystkich skrótów, które się w niej znajdowały. Zmiana nazwy grupy znajdującej się na pasku Outlook Kliknąć prawym klawiszem nazwę grupy i wybrać Zmień na- zwę grupy. Konfigurowanie opcji dodatkowych Opróżnianie folderu elementów usuniętych podczas zamykania Outlooka Aby opróżnić folder, należy kliknąć Narzędzia/Opcje/Inne/ Opróżniaj folder Elementy usunięte podczas zamykania programu. 50 Outlook. Leksykon kieszonkowy Uczynienie Outlooka domyślnym programem dla poczty e-mnail, kalendarza i kontaktów Przy pierwszym uruchamianiu Outlooka pojawi się pytanaie, czy ma on być domyślnym programem dla poczty e-mail, kalendarza i kontaktów. Bez względu na to, jaka odpowaiedź zostanie wówczas udzielona, można ją zmienić, wybierajaąc Narzędzia/Opcje/Inne/Uczyń program Outlook domyślnym pro- gramem dla poczty e-mail, kontaktów i kalendarza. Określenie częstości uruchamiania autoarchiwizacji Kliknąć Narzędzia/Opcje/Inne/Autoarchiwizacja/Uruchom archi- wizację co xx dni. Monitowanie przed rozpoczęciem archiwizacji Kliknąć Narzędzia/Opcje/Inne/Autoarchiwizacja/Monituj przed rozpoczęciem archiwizacji. Usuwanie elementów wygasłych podczas archiwizacji Kliknąć Narzędzia/Opcje/Inne/Autoarchiwizacja/Przy autoarchi- wizacji usuń elementy wygasłe z folderów poczty. Określenie, czy elementy mają być archiwizowane, czy usuwane podczas operacji autoarchiwizacji W Outlooku 2002 należy kliknąć Narzędzia/Opcje/Inne/Auto- archiwizacja/Archiwuj lub usuń stare elementy. W kolejnych opcjach należy wybrać, czy elementy mają być trwale usu- nięte, czy przeniesione do pliku .pst. Określenie wieku elementów, które będą poddane autoanrchiwizacji Kliknąć Narzędzia/Opcje/Inne/Autoarchiwizacja/Usuń elementy starsze niż. Włączenie usługi Instant Messaging w Outlooku Kliknąć Narzędzia/Opcje/Inne/Włącz usługę Instant Messaging w programie Microsoft Outlook. Rozdział 2. Zadania ogólne 51 Konfiguracja widoków Zmiana widoku dla danego folderu Aby zmienić widok dla danego folderu, należy kliknąć Widok/Widok bieżący lub skorzystać z listy rozwijanej na pa- sku Zaawansowane. Ustawienie widoku domyślnego dla danego folderu1 Aby zmienić domyślny widok dla folderu publicznego, na- leży posiadać uprawnienia Właściciela do tego folderu. Co więcej, dla folderu musi być zdefiniowany co najmniej jeden widok niestandardowy, który jest widoczny dla wszysatkich. Należy kliknąć prawym przyciskiem folder i wybrać Właści- wości/Administracja, a następnie z listy rozwijanej Początkowy widok folderu wybrać żądany widok. Jeśli zakładka Administracja nie jest widoczna, oznacza to, że do danego folderu użytkownik nie ma uprawnienia typu Właściciel. Sortowanie widoku tabelarycznego według określonej konlumny Aby posortować widok według wybranej kolumny, należy kliknąć nazwę tej kolumny. Powtórne kliknięcie nazwy spo- woduje zmianę kolejności sortowania. Niewielki trójkąt wi- doczny po prawej stronie nazwy kolumny wskazuje rosnący lub malejący kierunek sortowania. Dostosowanie sposobu sortowania w danym widoku Kliknąć Widok/Widok bieżący/Dostosuj widok bieżący/Sortuj. W polu Sortuj elementy według należy wybrać żądane pole oraz kierunek sortowania. Pozostałe opcje umożliwiają zde- finiowanie sortowania zagnieżdżonego (np. sortuj według tematu, następnie według nadawcy, potem według daty aitd.). 1 Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla użytkowników Micreosoft Exchange. 52 Outlook. Leksykon kieszonkowy Usunięcie zdefiniowanego sortowania Chcąc usunąć zdefiniowane sortowanie, należy wybrać Widok/ Widok bieżący/Dostosuj widok bieżący/Sortuj/Wyczyść wsnzystko. Grupowanie elementów w widoku z wykorzystaniem pola Grupuj według Kliknąć Widok/Widok bieżący/Dostosuj widok bieżący/Grupuj we- dług. Podobnie jak w przypadku sortowania, również gru- powanie może być zagnieżdżone (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Konfiguracja grupowania wiadomości Istnieje możliwość otwarcia kilku różnych widoków grupo- wania. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem na- główek danej kolumny i wybrać Pole Grupuj według. Nad panelem widoku pojawi się panel grupowania, który wyglą- da tak samo jak okno dialogowe pokazane na rysunku 2.4, z tym że w celu ustawienia grupowania należy przeciągnąć do niego kolumnę, która ma stanowić podstawę grupowa- nia (rysunek 2.5). Rozdział 2. Zadania ogólne 53 Rysunek 2.5. Różne sposoby grupowania elementów Usuwanie grupowania Kliknąć Widok/Widok bieżący/Dostosuj widok bieżący/Grupuj według/Wyczyść wszystko. Zastosowanie filtru w widoku bieżącym Aby zastosować filtr w widoku bieżącym, należy wybrać Widok/Widok bieżący/Dostosuj widok bieżący/Filtruj. W oknie dialogowym, które się pojawi, należy skonfigurować opcje związane z filtrowaniem, czyli określić, które elementy mają być widoczne, a które zostać ukryte. Po kliknięciu przycisku OK filtr zostanie zastosowany i od tej pory będą widoczne tylko te elementy, które spełniają zdefiniowane krytearia. Usuwanie filtru Aby usunąć filtr, należy kliknąć Widok/Widok bieżący/Dostosuj widok bieżący/Filtruj/Wyczyść. Dodawanie pól lub kolumn do widoku tabelarycznego Kliknąć Widok/Widok bieżący/Dostosuj widok bieżący/Pola. W oknie dialogowym należy wybrać pola z listy Dostępne pola i kliknąć przycisk Dodaj, aby dodać je do widoku. Można również kliknąć prawym klawiszem nagłówek do- wolnej kolumny w widoku tabelarycznym i z menu skrótów wybrać Uchwyt pola. Następnie należy przeciągnąć wybrane pola z okna uchwytów do miejsca, w którym dana kolumna ma się pojawić w widoku tabelarycznym. 54 Outlook. Leksykon kieszonkowy Przeniesienie kolumny do nowego miejsca Przeciągnąć wybraną kolumnę w miejsce, w którym graniczą ze sobą dwie inne kolumny. Usuwanie kolumny Kliknąć Widok/Widok bieżący/Dostosuj widok bieżący/Pola. Na- leży wybrać z części Pokazuj pola w tej kolejności pola, które mają zostać usunięte i kliknąć przycisk Usuń. Można również przeciągnąć kolumnę poza obszar nagłów- ków kolumny w widoku tabelarycznym. Nad kursorem pojawi się duży znak X oznaczający, że kolumna zostanie usunięta. Zmiana formatu kolumny Kliknąć Widok/Widok bieżący/Formatuj kolumny lub kliknąć prawym klawiszem nagłówek kolumny i wybrać Formatuj kolumny. Aby zmienić format kolumny, należy skorzystać z dostępnych opcji. Zmiana etykiety nagłówka kolumny Kliknąć Widok/Widok bieżący/Formatuj kolumny/Etykieta. To, co zostanie wpisane w pole Etykieta, pojawi się w nagłówku danej kolumny. Określenie dokładnej szerokości kolumny Kliknąć Widok/Widok bieżący/Formatuj kolumny/Szerokość. Wyrównanie tekstu w kolumnie Aby wyrównać tekst w kolumnie, należy kliknąć Widok/ Widok bieżący/Formatuj kolumny/Wyrównanie. Zmiana innych ustawień związanych z widokiem Zmiana innych ustawień dotyczących widoku odbywa się przez kliknięcie Widok/Widok bieżący/Dostosuj widok bieżący/ Inne ustawienia. Większość z opcji zawartych w tym oknie dialogowym jest wyjaśniona w dalszych rozdziałach książki w częściach poświęconych poszczególnym folderom. Rozdział 2. Zadania ogólne 55 Utworzenie zupełnie nowego widoku Kliknąć Widok/Widok bieżący/Definiuj widoki/Nowy. Następnie należy podać nazwę widoku, wybrać jego typ i kliknąć OK. Potem można dopasować widok do własnych potrzeb za pomocą metod opisanych w poprzednich zadaniach. Utworzenie widoku na podstawie widoku istniejącego Kliknąć Widok/Widok bieżący/Definiuj widoki. Wybrać istnie- jący widok i kliknąć przycisk Kopiuj. Zmiana nazwy widoku Aby zmienić nazwę widoku, należy najpierw kliknąć Widok/ Widok bieżący/Definiuj widoki, a następnie wybrać widok i klik- nąć Zmień nazwę. Usuwanie zmodyfikowanego widoku Kliknąć Widok/Widok bieżący/Definiuj widoki. Wybrać utwo- rzony widok i kliknąć Usuń. Resetowanie widoku domyślnego Kliknąć Widok/Widok bieżący/Definiuj widoki. Następnie należy wybrać widok domyślny i kliknąć przycisk Reset. Uwaga Przycisk Usuń (lub Resetuj) zmienia się w zależności od tego, czy wybrany został widok domyślny, czy zmodyfikowany. Widoki zmodyfikowane mogą zostać usunięte, ale nie dae się ich zresetować. Z drugiej strony widoki domyślne mogą ebyć resetowane, nie ma jednak możliwości ich usunięcia. Dostosowywanie menu i pasków narzędzi Pokazywanie pełnych menu zamiast menu adaptacyjnych Kliknąć Narzędzia/Dostosuj/Opcje/Zawsze pokazuj pełne menu. 56 Outlook. Leksykon kieszonkowy Pokazywanie dużych ikon na paskach narzędzi Kliknąć Narzędzia/Dostosuj/Opcje/Duże ikony. Włączanie i wyłączanie podpowiedzi z nazwami przyciskówn znajdujących się na paskach narzędzi Kliknąć Narzędzia/Dostosuj/Opcje/Pokaż etykietki na paskach narzędzi. Włączanie i wyłączanie pokazywania klawiszy skrótów w podpowiedziach Kliknąć Narzędzia/Dostosuj/Opcje/Pokaż klawisze skrótu w ety- kietkach. Tworzenie nowego paska narzędzi, do którego można dodawać przyciski i menu Kliknąć Narzędzia/Dostosuj/Paski narzędzi/Nowy. Zmiana nazwy utworzonego folderu Kliknąć Narzędzia/Dostosuj/Paski narzędzi. Następnie należy wybrać pasek Narzędzi i kliknąć Zmień nazwę. Przywracanie ustawień domyślnych paska narzędzi Kliknąć Narzędzia/Dostosuj/Paski narzędzi. Następnie należy wybrać pasek Narzędzi i kliknąć Dostosuj. Dodawanie poleceń do paska narzędzi lub menu Kliknąć Narzędzia/Dostosuj/Polecenia. Wybrać kategorię, a na- stępnie polecenie należące do tej kategorii. Kliknięcie przyci- sku Opis wyświetli krótki opis wybranego polecenia. Aby dodać to polecenie, należy przeciągnąć je na wybrany pasek lub menu. Usuwanie polecenia z paska narzędzi lub menu Kliknąć Narzędzia/Dostosuj. Polecenie, które ma zostać usu- nięte, należy przeciągnąć z paska i w chwili pojawienia się znaku X należy je upuścić. Można również usunąć wybrane polecenie bez konieczności otwierania okna dialogowego Dostosowywanie. W tym celu Rozdział 2. Zadania ogólne 57 należy podczas przeciągania polecenia z paska Narzędzi trzymać wciśnięty klawisz Alt. Zmiana nazwy polecenia w menu lub przycisku na pasku nnarzędzi Kliknąć Narzędzia/Dostosuj. Należy kliknąć prawym przyci- skiem myszy polecenie w menu lub wybrany przycisk na pasku narzędzi, a następnie zmienić opis w polu Nazwa. Dla wielu poleceń zastosowanie znaku  przy wybranej literze w nazwie tego polecenia spowoduje podkreślenie tej litery. Naciśnięcie podczas przeglądania menu klawisza na klawia- turze zgodnego z podkreśloną literą spowoduje uruchomie- nie danego polecenia. Zmiana ikony polecenia lub przycisku na pasku narzędzin Kliknąć Narzędzia/Dostosuj. Należy kliknąć prawym przy- ciskiem myszy polecenie w menu lub przycisk na pasku na- rzędzi i wybrać Zmień obraz przycisku. Zmiana sposobu wyświetlania tekstu przy poleceniu lub przycisku na pasku narzędzi Kliknąć Narzędzia/Dostosuj. Należy kliknąć prawym przyci- skiem myszy wybrane polecenie menu lub przycisk na pasku narzędzi, a następnie wybrać opcję Styl domyślny, Tylko tekst (zawsze), Tylko tekst (w menu) lub Obraz i tekst. Wstawianie linii pomiędzy przyciskami paska lub polecenniami menu Kliknąć Narzędzia/Dostosuj. Należy kliknąć prawym klawi- szem myszy wybrane polecenie lub przycisk, który ma się znajdować po prawej strony wstawianej linii, a następnie wybrać Rozpocznij grupę. 58 Outlook. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Outlook. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: