Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 007768 13585421 na godz. na dobę w sumie
P2P. Wymiana plików w internecie. Ćwiczenia - książka
P2P. Wymiana plików w internecie. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 92
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-745-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wymiana plików istnieje w internecie niemal od początków jego istnienia. Początkowo odbywała się za pośrednictwem protokołu FTP. Później, w miarę wzrostu popularności plików MP3, rozpoczęto opracowywanie innych protokołów wymiany plików. Efektem tych prac, prowadzonych początkowo przez firmę Napster, było powstanie protokołu P2P (peer to peer), pozwalającego na bezpośrednie przesyłanie plików pomiędzy komputerami podłączonymi do sieci, bez konieczności korzystania z serwera. W wyniku działań prawników reprezentujących wytwórnie muzyczne firma Napster zmuszona była zakończyć swoją działalność na polu bezpłatnej wymiany plików, jednak protokół P2P zaczął być wykorzystywany przez inne firmy. Powstała ogromna ilość programów-klientów P2P, dzięki którym użytkownicy internetu mogą wymieniać się już nie tylko plikami MP3, ale zbiorami każdego rodzaju.

'P2P. Wymiana plików w internecie. Ćwiczenia' to książka przedstawiająca zasady korzystania z trzech najpopularniejszych obecnie systemów wymiany plików opartych na protokole P2P -- eMule, Bit Comet i Kazaa. Opisuje sposób instalacji każdego z nich i metody wyszukiwania oraz przesyłania plików pomiędzy komputerami. Dowiesz się także, jak skonfigurować każdą z aplikacji. Czytając ją, poznasz również zarys uwarunkowań prawnych związanych z wymianą plików.

Przekonaj się, jak ogromne zasoby można znaleźć w internecie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl P2P. Wymiana plików w internecie. Æwiczenia Autor: Sebastian Nieszwiec ISBN: 83-7361-745-0 Format: B5, stron: 92 • Poznaj najpopularniejsze aplikacje P2P • Wyszukaj pliki w internecie • Dowiedz siê, co mo¿esz kopiowaæ nie naruszaj¹c prawa Wymiana plików istnieje w internecie niemal od pocz¹tków jego istnienia. Pocz¹tkowo odbywa³a siê za poġrednictwem protoko³u FTP. Póĥniej, w miarê wzrostu popularnoġci plików MP3, rozpoczêto opracowywanie innych protoko³ów wymiany plików. Efektem tych prac, prowadzonych pocz¹tkowo przez firmê Napster, by³o powstanie protoko³u P2P (peer to peer), pozwalaj¹cego na bezpoġrednie przesy³anie plików pomiêdzy komputerami pod³¹czonymi do sieci, bez koniecznoġci korzystania z serwera. W wyniku dzia³añ prawników reprezentuj¹cych wytwórnie muzyczne firma Napster zmuszona by³a zakoñczyæ swoj¹ dzia³alnoġæ na polu bezp³atnej wymiany plików, jednak protokó³ P2P zacz¹³ byæ wykorzystywany przez inne firmy. Powsta³a ogromna iloġæ programów- klientów P2P, dziêki którym u¿ytkownicy internetu mog¹ wymieniaæ siê ju¿ nie tylko plikami MP3, ale zbiorami ka¿dego rodzaju. „P2P. Wymiana plików w internecie. Æwiczenia” to ksi¹¿ka przedstawiaj¹ca zasady korzystania z trzech najpopularniejszych obecnie systemów wymiany plików opartych na protokole P2P -- eMule, Bit Comet i Kazaa. Opisuje sposób instalacji ka¿dego z nich i metody wyszukiwania oraz przesy³ania plików pomiêdzy komputerami. Dowiesz siê tak¿e, jak skonfigurowaæ ka¿d¹ z aplikacji. Czytaj¹c j¹, poznasz równie¿ zarys uwarunkowañ prawnych zwi¹zanych z wymian¹ plików. • Pobieranie i instalacja programu eMule • Konfiguracja i uruchomienie eMule • Praca z programem Bit Comet • Wyszukiwanie plików torrent w sieci • Korzystanie z programu Kazza Lite Revolution Przekonaj siê, jak ogromne zasoby mo¿na znaleĥæ w internecie Spis treści Wstęp ..................................................o...................................................o.................... Bezpieczeństwo ...................................................w...................................................w.... 6 Legalność ...................................................w...................................................w.............. 7 Wymagana wiedza ...................................................w...................................................w 7 Konwencje typograficzne ...................................................w........................................ 8 .......................................5 Rozdział 1. eMule ...................................................o...................................................o....... ...................................................o9 Pobieranie, instalacja i pierwsze uruchomienie ...................................................w....... 9 Konfiguracja ...................................................w...................................................w....... 17 Użytkowanie ...................................................w...................................................w....... 29 Rozdział 2. BitComet ...................................................o...................................................o.... ............................................ 43 Pobieranie i instalacja ...................................................w............................................ 43 Konfiguracja ...................................................w...................................................w....... 47 Użytkowanie ...................................................w...................................................w....... 53 Wyszukiwanie plików torrent w internecie ...................................................w...... 53 Pobieranie plików ...................................................w............................................ 56 Rozdział 3. Kazaa Lite Revolution ...................................................o.........................................................................65 Pobieranie i instalacja ...................................................w............................................ 65 Konfiguracja ...................................................w...................................................w....... 67 Użytkowanie ...................................................w...................................................w....... 80 Rozdział 3. Kazaa Lite Revolution Sieć Kazaa była pierwszą w pełni funkcjonalną siecią P2P o rozproszonej strukturze. Swoją popularność zyskała dzięki wielkości zasobów i szybkiemu rozwojowi. Dziś jest to druga co do wielkości sieć P2P, licząca setki tysięcy użytkowników. Od czasu powstania pierwszego programu-klienta sieci Kazaa wiele się zmieniło. Powstało wiele programów- klientów o niekomercyjnym charakterze, pozbawionych banerów reklamowych. Program Kazaa Lite Revolution — w polskiej wersji Kazaa Lite Rewolucja — należy do w pełni darmowych aplikacji tworzonych przez pasjonatów. Program nie wyświetla krzykliwych reklam, inaczej niż jego komercyjni bracia. Dodatkowym atutem jest prostota obsługi i pełne spolszczenie. Pobieranie i instalacja Program Kazaa Lite Rewolucja jest dostępny w internecie pod adresem http://kazaalite.pl/. Dzięki interfejsowi użytkownika, całkowicie przetłumaczonemu na język polski, korzystanie z programu jest proste i intuicyjne. Ćwiczenie 3.1. Aby pobrać program Kazaa Lite Rewolucja: 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową. 2. W polu adresu wpisujemy JVVRMCCCNKVGRN. 3. W dolnej części strony klikamy odnośnik Download Kazaa Lite Rewolucja (rysunek 3.1). 4. Na nowo otwartej stronie pobierania klikamy odnośnik Serwer #1. 66 Rysunek 3.1. Strona główna projektu Kazaa Lite Rewolucja P2P. Wymiana plików w internecie. Ćwiczenia 5. Wybieramy folder, w którym chcemy zapisać plik instalatora, i klikamy przycisk Zapisz. Plik instalatora został zapisany na dysku twardym. Jesteśmy gotowi do zainstalowania programu. W zależności od przepustowości łącza internetowego czas pobierania instalatora może wynieść od kilkunastu sekund do kilku minut. Aby proces instalacji przebiegł bez komplikacji, zamykamy wszystkie zbędne programy, które mogłyby wejść w konflikt z instalatorem. Najlepiej jest zamknąć wszystkie okna poza oknem Mój komputer, z poziomu którego uruchomimy instalator. Ćwiczenie 3.2. Aby zainstalować program Kazaa Lite Rewolucja: 1. Korzystając z okna Mój komputer, zmieniamy bieżący folder na folder zawierający instalator. 2. Klikamy dwukrotnie na ikonie instalatora (plik kazaa lite rewolucja 2.6 Polish.exe), aby rozpocząć proces instalacji. 3. W nowo otwartym oknie powitalnym instalatora klikamy przycisk Dalej. 4. Kolejne okno (rysunek 3.2) pozwala na wybranie folderu instalacji. W przypadku gdy chcemy zainstalować program w innym folderze niż domyślny, klikamy przycisk Przeglądaj i w nowo otwartym oknie wybieramy inną lokalizację. Aby potwierdzić wybór, klikamy przycisk Dalej. Rozdział 3. (cid:1) Kazaa Lite Revolution 67 Rysunek 3.2. Okno wyboru folderu instalacji programu Kazaa Lite Rewolucja 5. W następnym oknie możemy wybrać instalowane składniki. Pozostawiamy domyślny wybór i klikamy przycisk Dalej. 6. Następnie instalator poprosi o wybranie nazwy menu, pod którą utworzy skróty w menu Programy. Pozostawiamy wartość domyślną i klikamy przycisk Dalej. 7. Korzystając z kolejnego okna dialogowego, możemy wybrać, gdzie program instalacyjny ma utworzyć skróty do programu i folderu pobierania. Pozostawiamy domyślne ustawienia i klikamy przycisk Dalej. 8. Po zainstalowaniu programu zostanie wyświetlone okno podsumowania. Klikamy przycisk Zakończ. 9. Instalator kończy działanie i uruchamia gotowy do użycia program Kazaa Lite Rewolucja (rysunek 3.3). Program Kazaa Lite Rewolucja został zainstalowany na naszym komputerze. Program od razu jest gotowy do użycia i nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Osoby zaintere- sowane dostrojeniem ustawień do własnych potrzeb powinny przeczytać sekcję „Konfigura- cja”. Pozostałe mogą przejść do sekcji „Użytkowanie” i ewentualnie zajrzeć do sekcji Konfiguracja później. Konfiguracja Program Kazaa Lite Rewolucja ma ogromny zestaw opcji konfiguracyjnych. Ich liczba może przytłoczyć, jednak domyślne ustawienia większości opcji są optymalne i nie wyma- gają zmian. 68 P2P. Wymiana plików w internecie. Ćwiczenia Rysunek 3.3. Program Kazaa Lite Rewolucja uruchomiony po zakończeniu instalacji Jeśli chcielibyśmy zmodyfikować ustawienia, należałoby zacząć od ustalenia nazwy użytkownika w miejsce domyślnej. Można także wypełnić pole adresu e-mail, aby umoż- liwić kontakt z innymi użytkownikami sieci, jednak jest to ryzykowny pomysł. Łatwo w ten sposób zapisać się na kilka list nadawców spamu i w rezultacie otrzymywać ogromne ilości niechcianej poczty. Ćwiczenie 3.3. Aby zmodyfikować dane użytkownika: 1. Uruchamiamy program lub przywołujemy na pierwszy plan. 2. Z menu Ustawienia wybieramy Opcje Kazaa Lite Rewolucja. 3. W nowo otwartym oknie Opcje Kazaa Lite Rewolucja klikamy zakładkę Kazaa Lite Rewolucja (rysunek 3.4). 4. W polu Nazwa wpisujemy nazwę użytkownika, pod którą będziemy identyfikowani. 5. W sekcji Państwo z menu wybieramy Poland. 6. Pole E-mail pozostawiamy bez zmian. 7. Klikamy OK, aby zaakceptować zmiany. Rozdział 3. (cid:1) Kazaa Lite Revolution 69 Rysunek 3.4. Zakładka opcji identyfikujących użytkownika Korzystając z programu Kazaa Lite Rewolucja, musimy pamiętać o jego codziennym uruchomieniu. Jednak opcja automatycznego uruchomienia programu wraz z systemem Windows pozwala tego uniknąć.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

P2P. Wymiana plików w internecie. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: