Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00334 007067 14075114 na godz. na dobę w sumie
PEAR. Programowanie w PHP - książka
PEAR. Programowanie w PHP - książka
Autor: , , , Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0897-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przewodnik po najbardziej przydatnych pakietach PEAR

Jednym z głównych powodów popularności PHP jest szeroki dostęp do bibliotek i rozszerzeń tego języka. Najważniejszym ich źródłem jest PEAR -- internetowe repozytorium komponentów i aplikacji języka PHP. Pakiety dostępne w PEAR zawierają gotowe rozszerzenia umożliwiające wykonanie niemal wszystkich standardowych operacji w PHP. Rozszerzenia te przechodzą przez ścisły system kontroli jakości, a ich autorzy muszą stosować się do określonych zaleceń. Dlatego pisanie programów z wykorzystaniem pakietów jest nie tylko szybsze, ale prowadzi też do powstawania lepszych i bardziej spójnych aplikacji.

Dzięki książce 'PEAR. Programowanie w PHP' nauczysz się wykonywać codzienne zadania programistyczne przy użyciu klas z popularnych pakietów PEAR. Dowiesz się, jak obsługiwać bazy danych za pomocą pakietu MDB2, a także jak wyświetlać dane zapisane w różnych formatach. Poznasz sposoby tworzenia i analizowania dokumentów XML oraz przekształcania obiektów PHP na format XML i z powrotem. Zobaczysz, jak tworzyć własne usługi WWW oraz używać interfejsów udostępnianych w usługach autorstwa innych producentów.

Zwiększ swoją produktywność, korzystając z gotowych komponentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PEAR. Programowanie w PHP Autorzy: Stephan Schmidt, Stoyan Stefanov, Carsten Lucke, Aaron Wormus T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski ISBN: 978-83-246-0897-3 Tytu³ orygina³u: PHP Programming with PEAR Format: B5, stron: 304 Przewodnik po najbardziej przydatnych pakietach PEAR (cid:129) Poznaj najpopularniejsze pakiety repozytorium PEAR (cid:129) Korzystaj z baz danych za pomoc¹ MDB2 (cid:129) U¿ywaj gotowych komponentów do szybkiego tworzenia aplikacji w PHP Jednym z g³ównych powodów popularnoœci PHP jest szeroki dostêp do bibliotek i rozszerzeñ tego jêzyka. Najwa¿niejszym ich Ÿród³em jest PEAR — internetowe repozytorium komponentów i aplikacji jêzyka PHP. Pakiety dostêpne w PEAR zawieraj¹ gotowe rozszerzenia umo¿liwiaj¹ce wykonanie niemal wszystkich standardowych operacji w PHP. Rozszerzenia te przechodz¹ przez œcis³y system kontroli jakoœci, a ich autorzy musz¹ stosowaæ siê do okreœlonych zaleceñ. Dlatego pisanie programów z wykorzystaniem pakietów jest nie tylko szybsze, ale prowadzi te¿ do powstawania lepszych i bardziej spójnych aplikacji. Dziêki ksi¹¿ce „PEAR. Programowanie w PHP” nauczysz siê wykonywaæ codzienne zadania programistyczne przy u¿yciu klas z popularnych pakietów PEAR. Dowiesz siê, jak obs³ugiwaæ bazy danych za pomoc¹ pakietu MDB2, a tak¿e jak wyœwietlaæ dane zapisane w ró¿nych formatach. Poznasz sposoby tworzenia i analizowania dokumentów XML oraz przekszta³cania obiektów PHP na format XML i z powrotem. Zobaczysz, jak tworzyæ w³asne us³ugi WWW oraz u¿ywaæ interfejsów udostêpnianych w us³ugach autorstwa innych producentów. (cid:129) Praca z bazami danych (cid:129) Wyœwietlanie informacji w ró¿nych formatach (cid:129) Tworzenie i przetwarzanie plików XML (cid:129) Przygotowywanie i udostêpnianie us³ug WWW (cid:129) Korzystanie z gotowych us³ug WWW (cid:129) Praca z datami Zwiêksz swoj¹ produktywnoœæ, korzystaj¹c z gotowych komponentów Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorach Przedmowa Rozdział 1. MDB2 Krótka historia MDB2 Warstwy abstrakcji Warstwa abstrakcji dla interfejsu bazy danych Warstwa abstrakcji dla kodu SQL Warstwa abstrakcji dla typów danych Uwarunkowania związane z prędkością Konstrukcja pakietu MDB2 Zaczynamy pracę z MDB2 Instalowanie MDB2 Łączenie się z bazą danych Tworzenie instancji obiektu MDB2 Opcje Definiowanie trybu pobierania danych Rozłączanie się z bazą danych Korzystanie z MDB2 Przykład Wykonywanie zapytań Pobieranie danych Skróty ułatwiające pobieranie danych Skróty metod query*() Skróty metod get*() Typy danych Ujmowanie wartości i identyfikatorów w cudzysłowy Iteratory Wyszukiwanie błędów 7 11 15 16 16 16 17 17 17 18 19 19 20 21 21 23 23 24 24 25 25 26 26 27 29 31 32 33 PEAR. Programowanie w PHP Warstwa abstrakcji kodu SQL w MDB2 Sekwencje Określanie limitów zapytań Zastępowanie zapytań Obsługa subselektów Instrukcje preparowane Transakcje Moduły MDB2 Moduł Manager Moduł Function Moduł Reverse Własne rozszerzenia pakietu MDB2 Własny mechanizm rejestracji w dzienniku Własne klasy pobierające dane Własne klasy wyników Własne iteratory Własne moduły Pakiet MDB2_Schema Instalowanie i tworzenie instancji Tworzenie kopii bazy danych Zmienianie bazy danych Podsumowanie Rozdział 2. Wyświetlanie danych Tabele HTML Format tabel HTML Tworzenie prostego kalendarza za pomocą HTML_Table Pakiet HTML_Table_Matrix rozszerzający możliwości pakietu HTML_Table Arkusze kalkulacyjne Excela Format Excela Nasz pierwszy arkusz kalkulacyjny Słowo o komórkach Przygotowywanie strony do wyświetlenia Dodawanie formatowania Kolory Wypełnianie barwnym deseniem Formatowanie liczb Formuły Wiele arkuszy kalkulacyjnych, obramowania, obrazki Inne techniki tworzenia arkuszy kalkulacyjnych Komponent siatki danych DataGrid Źródła danych DataSource Renderery Prosta siatka danych DataGrid Stronicowanie wyników Korzystanie ze źródła danych DataSource Korzystanie z renderera 4 34 34 35 36 36 37 41 42 43 46 47 49 49 51 52 55 56 57 57 58 61 61 63 64 64 65 69 71 71 72 73 74 74 75 77 77 79 80 83 84 85 85 86 87 87 88 Spis treści Estetyczne formatowanie siatki danych Poszerzanie możliwości DataGrid Dodawanie kolumn Generowanie plików PDF Kolory Czcionki Komórki Tworzenie nagłówków i stopek Podsumowanie Rozdział 3. Praca z formatem XML Pakiety PEAR wspomagające pracę z XML Tworzenie dokumentów XML Tworzenie obiektów przechowujących informacje o nagraniach Tworzenie dokumentów XML za pomocą klasy XML_Util Tworzenie dokumentów XML za pomocą pakietu XML_FastCreate Tworzenie dokumentów XML za pomocą pakietu XML_Serializer Tworzenie aplikacji Mozilli za pomocą pakietu XML_XUL Przetwarzanie dokumentów XML Analizowanie danych XML za pomocą pakietu XML_Parser Przetwarzanie kodu XML za pomocą pakietu XML_Unserializer Analizowanie danych RSS za pomocą pakietu XML_RSS Podsumowanie Rozdział 4. Usługi WWW Korzystanie z usług WWW Korzystanie z usług WWW opartych na XML-RPC Sięganie do interfejsu API Google Korzystanie z usług WWW opartych na REST Tworzenie własnych usług WWW opartych na REST Oferowanie usług WWW Oferowanie usług WWW opartych na protokole XML-RPC Oferowanie usług WWW opartych na protokole SOAP Oferowanie usług opartych na protokole REST za pomocą pakietu XML_Serializer Podsumowanie Rozdział 5. Praca z datami Praca z pakietem Date Pakiet Date Obsługa stref czasowych za pomocą klasy Date_Timezone Pakiet PEAR::Date — podsumowanie Pakiet Date_Holidays Wyliczanie świąt Czy dziś mamy święto? Tłumaczenie nazw świąt na inne języki Pakiet Date_Holidays — podsumowanie 89 90 91 92 95 96 96 97 98 99 100 101 102 106 110 118 133 142 143 155 169 173 175 176 177 182 185 199 208 208 216 223 232 235 235 236 246 250 250 254 258 259 264 5 PEAR. Programowanie w PHP Praca z pakietem Calendar Podstawowe klasy i pojęcia związane z pakietem Calendar Tworzenie obiektów Sprawdzanie poprawności obiektów kalendarza Modyfikowanie działania standardowych klas Generowanie danych w formie graficznej Podsumowanie Skorowidz 264 265 268 272 274 275 282 283 6 1 MDB2 W ciągu ostatnich dziesięciu lat sieć WWW bardzo się rozrosła, jak również dojrzała i sprofesjo- nalizowała, w związku z czym pojawiło się zapotrzebowanie na coraz bardziej złożone i dy- namiczne witryny WWW. Dawniej zupełnie wystarczało przechowywanie informacji w pliku tekstowym lub prostej bazie danych, obecnie jednak każdy programista piszący profesjonalną aplikację WWW musi posiadać rzetelną wiedzę na temat tego, jak komunikować się z profe- sjonalnymi relacyjnymi bazami danych. Począwszy od najwcześniejszych wersji język PHP zawsze służył programistom solidnym wsparciem w kontaktach z bazami danych. Niemniej do czasu wprowadzenia rozszerzenia PDO (PHP Data Objects, obiekty danych PHP) nie istniał żaden standardowy sposób korzy- stania z najróżniejszych sterowników baz danych dodawanych do języka PHP. Brak ujednoli- conego interfejsu API był oczywiście inspiracją dla kilku projektów mających na celu stwo- rzenie jakiejś warstwy DBAL (Database Abstraction Layer), która oferowałaby uniwersalny poziom abstrakcji dla wszystkich baz danych. Głównym celem tych wysiłków był zamiar ułatwienia życia programistom, tak aby mogli oni pisać kod komunikujący się z bazą danych, który będzie niezależny od sytemu bazy danych wykorzystywanego przez aplikację. Dzięki temu klienci lub użytkownicy mogliby używać aplikacji w połączeniu z tym systemem zarzą- dzania bazami danych, który im najbardziej odpowiada. Trzy najważniejsze z rozpoczętych w tamtych latach prób stworzenia warstwy abstrakcji dla baz danych to: AdoDB, PEAR::DB i Metabase. W ostatnich latach kolejnym bardzo mocnym kandydatem na uniwersalną warstwę abstrakcji dla baz danych był pakiet PEAR::MDB. Ni- niejszy rozdział poświęcony będzie kolejnej inkarnacji MDB, a mianowicie MDB2. PEAR. Programowanie w PHP Krótka historia MDB2 Wszystko zaczęło się, kiedy Lukas Smith, programista PEAR, opublikował kilka łat do istnie- jącej już warstwy abstrakcji bazy danych, Metabase. W którymś momencie między Lukasem a autorem Metabase wywiązała się dyskusja na temat, jakby opublikować Metabase w repo- zytorium PEAR jako nowy pakiet. Celem nowego pakietu byłoby połączenia funkcjonalności oferowanych przez Metabase z interfejsem API istniejącego już i bardzo popularnego pakietu PEAR::DB. Dzięki temu programiści otrzymaliby bogatą w funkcje i znakomicie spisującą się bibliotekę abstrakcji bazy danych, co byłoby z wielką korzyścią dla infrastruktury PEAR. W taki właśnie sposób narodził się przodek pakietu MDB2, czyli pakiet PEAR::MDB. Po kilku latach pracy nad pakietem PEAR::MDB, dla autorów stało się oczywiste, że decyzja utrzymywania interfejsu API pakietu w takiej formie, aby był jak najbardziej zbliżony do in- terfejsów API Metabase i PEAR::DB, nieuchronnie stwarza pewne problemy, które utrud- niają przekształcenie MDB w pełni profesjonalną warstwę abstrakcji bazy danych (DBAL). Ponieważ pakiet PEAR::MDB osiągnął już w repozytorium PEAR stabilną formę w pełni doj- rzałego pakietu oprogramowania, niemożliwe było usunięcie pewnych wad bez rezygnacji z kompatybilności z tym starszym modułem, czego właśnie autorzy starali się za wszelką cenę uniknąć. Rozwiązaniem było wykorzystanie doświadczeń zdobytych podczas prac nad Meta- base i MDB oraz zastosowanie ich w nowym pakiecie, który zawierać będzie profesjonalnie zaprojektowany i w pełni nowoczesny interfejs API. Nowy pakiet otrzymał nazwę MDB2. Warstwy abstrakcji Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania, w jaki sposób pakiet MDB2 radzi sobie z two- rzeniem abstrakcji dla bazy danych, powinniśmy najpierw zapoznać się przynajmniej pobież- nie z teorią tworzenia warstw abstrakcji obudowujących systemy baz danych, by zrozumieć dokładnie, w jaki sposób się to robi. Na tworzenie warstw abstrakcji dla baz danych można spojrzeć z kilku perspektyw. Omówimy je teraz dokładniej po kolei i opowiemy, jakie mają wymagania. Warstwa abstrakcji dla interfejsu bazy danych Najważniejszym etapem w tworzeniu abstrakcji systemu bazy danych jest przygotowanie od- powiedniej abstrakcji dla interfejsu bazy danych. Dzięki temu programista będzie mógł sięgać do baz danych zarządzanych przez różne systemy, używając tych samych metod. Oznacza to, że zarówno tworzenie połączenia z bazą danych, wysyłanie zapytania, jak i pobieranie danych zawsze przebiegać będzie identycznie, niezależnie od tego, z jaką bazą danych będziemy współpracować. 16 Rozdział 1. • MDB2 Warstwa abstrakcji dla kodu SQL Większość obecnie używanych systemów baz danych korzysta ze standardowego zestawu podstawowych instrukcji SQL, dlatego też większość kodu SQL pisanego przez programistów powinna działać zawsze, niezależnie od tego, z jakiej bazy danych będą korzystać. Niemniej wiele z systemów baz danych wprowadza własne, specyficzne tylko dla danego systemu in- strukcje SQL i pomocnicze funkcje, dlatego też może się zdarzyć, że kod SQL napisany spe- cjalnie dla jednej bazy danych nie będzie działał w innej. W miarę jak system zarządzania ba- zą danych (ang. Relational Database Management System — RDBMS) rozwija się, czasami implementuje funkcje, które nie są kompatybilne ze starszymi wersjami tej samej bazy danych. Dlatego też dla programisty pragnącego napisać kod, który byłby zgodny ze wszystkimi wer- sjami bazy danych (lub który mógłby współdziałać z kilkoma różnymi systemami baz danych), jedynym rozwiązaniem jest ograniczenie się tylko do tych instrukcji kodu SQL, o których wiadomo, że na pewno będą działać na wszystkich platformach baz danych. Lepszą opcją jest jednak skorzystanie ze specjalnej warstwy abstrakcji baz danych, która w razie potrzeby emuluje odpowiednie funkcje, jeśli nie będą dostępne na danej platformie. Mimo iż nie jest wykonalne obudowanie każdej możliwej funkcji SQL, pakiet MDB2 obsłu- guje bardzo wiele powszechnie wykorzystywanych funkcji SQL. Funkcje te to między innymi obsługa zapytań LIMIT, subselektów (podzapytań select) i zapytań preparowanych. Korzy- stanie z mechanizmu abstrakcji kodu SQL, oferowanego przez MDB2, daje nam gwarancję, że będziemy mogli korzystać z tych zaawansowanych funkcji — nawet wtedy, gdy baza da- nych, z której korzystamy, samoistnie ich nie obsługuje. W dalszej części tego rozdziału opo- wiemy o różnych funkcjach oferujących abstrakcję dla zaawansowanych narzędzi SQL, które zapewnia pakiet MDB2. Warstwa abstrakcji dla typów danych Na koniec wreszcie konieczne jest przygotowanie abstrakcji dla typów danych stosowanych przez bazy. Wynika to z faktu, że różne systemy baz danych często obsługują typy danych w zu- pełnie inny sposób. Uwarunkowania związane z prędkością Zapewne czytelnikom cieknie już ślinka, by skosztować tych wspaniałych funkcji wkompo- nowanych w pakiet MDB2, niemniej najpierw należy powiedzieć kilka słów o zagadnieniach związanych z prędkością i wydajnością. Warto wiedzieć, że gdy korzystamy z warstwy abs- trakcji bazy danych, często za bogactwo funkcji oferowanych przez pakiet dokonujący abs- trakcji musimy zapłacić mniejszą wydajnością i szybkością działania bazy danych. Nie jest to 17 PEAR. Programowanie w PHP tylko ułomność pakietu MDB2 ani też warstw abstrakcji bazy danych, ale w ogóle wszelkiego rodzaju warstw abstrakcji i systemów wirtualizacji. Na szczęście, inaczej niż w przypadku VMWare lub Miscrosoft Virtual PC, które dokonują abstrakcji każdego wykonywanego wywołania systemowego, pakiet MDB2 oferuje abstrakcję tylko wtedy, gdy dana funkcja nie jest dostępna w określonym systemie baz danych. Oznacza to, że wydajność zależeć będzie od platformy, na której skorzystamy z MDB2. Jeśli szczegól- nie zależy nam na szybkości i wydajności, to należy skorzystać z pamięci podręcznej dla ko- dów operacji (ang. opcode cache) lub włączyć mechanizm przechowywania zapytań w pamięci podręcznej w systemie baz danych, którego używamy. Dzięki wykorzystaniu wspomnianych możliwości języka PHP lub systemu baz danych będziemy mogli w znacznym stopniu ograni- czyć negatywne efekty spowolnienia działania bazy danych, nieodłącznie związane z użyciem warstwy abstrakcji. Konstrukcja pakietu MDB2 Interfejs API pakietu MDB2 został zaprojektowany w taki sposób, aby gwarantować maksi- mum wszechstronności i elastyczności. Poszczególnym obsługiwanym systemom baz danych i określonym zaawansowanym funkcjom przypisano określone moduły. Każdy z licznych ste- rowników (ang. drivers) dla baz danych jest osobnym i niezależnie rozwijanym modułem PE- AR. Oznacza to, że każdy pakiet sterownika funkcjonuje niezależnie, a kolejne wersje i wersje stabilne publikowane są we własnych, niezależnych od innych sterowników cyklach. Dzięki temu programiści odpowiedzialni za przygotowywanie poszczególnych sterowników mogą je wypuszczać, ilekroć zachodzi taka potrzeba, bez konieczności czekania na publikację kolejnej wersji głównego pakietu MDB2. Pakiet MDB2 może zatem zachowywać stabilność, niezależ- nie od stanu prac nad pakietami obsługującymi poszczególne sterowniki. W efekcie zdarza się czasem, że stabilna wersja pakietu oferuje sterowniki dla niektórych systemów baz danych jedynie w wersji beta. Ponadto w chwili wypuszczenia nowego sterownika dla bazy danych oznaczany jest on jako wersja alfa i pakiet podlega procedurze sprawdzania zgodnie ze stan- dardami repozytorium PEAR. Drugi rodzaj modułów wbudowanych w pakiet MDB2 to moduły dodające specjalne, rozszerzone funkcje oferowane przez pakiet MDB2. Zamiast dołączać te funkcje do głównego pakietu MDB2 lub dodawać do niego nową klasę implementującą te funkcje, programista ma możliwość utworzenia nowej klasy w osobnym module i następnie załadowanie jej do pakietu MDB2 za pomocą metody loadModule(). Gdy już nowy moduł zostanie załadowany do pakietu MDB2, do jego metod będzie można sięgać w taki sam sposób, jakby były metodami wbudowanymi w pakiet MDB2. Pakiet MDB2 stosuje to rozwiązanie, aby jego wewnętrzne pakiety działały tak szybko, jak to tylko możliwe, a jednocześnie by pozostawić użytkownikom swobodę dołą- czania do pakietu MDB2 swoich własnych klas. Szczegółowe informacje o tym, jak we własnym zakresie rozwijać pakiet MDB2, można znaleźć w dalszej części tego rozdziału. 18 Rozdział 1. • MDB2 Zaczynamy pracę z MDB2 Poniżej omówimy podstawowe kroki, które trzeba wykonać, by zainstalować pakiet MDB2, utworzyć obiekt MDB2 oraz skonfigurować kilka opcji definiujących tryb pobierania danych. Na koniec powiemy, jak rozłączać się z bazą danych. Instalowanie MDB2 Podczas instalowania pakietu MDB2 należy pamiętać, że nie zawiera on żadnych sterowni- ków baz danych, dlatego trzeba je będzie zainstalować później osobno. Pakiet MDB2 jest rozprowadzany w wersji stabilnej, niemniej, jak już wspomnieliśmy, niektóre z wchodzących w jego skład modułów sterowników i rozszerzeń mogą być rozwijane w niezależnych cyklach, dlatego niektóre z wykorzystywanych przez nas modułów mogą być dopiero w wersji beta, alfa lub nawet jeszcze w fazie programowania. Należy o tym pamiętać podczas instalowania pakietów zawierających sterowniki poszczególnych baz danych. Najprościej jest zainstalować MDB2 korzystając z programu instalacyjnego repozytorium PEAR: pear install MDB2 To polecenie zainstaluje klasy tworzące rdzeń MDB2, natomiast nie zainstaluje żadnego z do- stępnych sterowników baz danych. Aby zainstalować sterownik właściwy dla systemu baz da- nych, którego używamy, należy skorzystać z polecenia: pear install MDB2_Driver_mysql To akurat polecenie zainstaluje sterownik dla bazy MySQL. Aby zainstalować sterownik dla bazy SQLite, należy wpisać: pear install MDB2_Driver_sqlite Oto pełna lista dostępnych aktualnie sterowników: ■ fbsql — Front Base ■ ibase — InterBase ■ mssql — MS SQL Server ■ mysql — MySQL ■ mysqli — system MySQL korzystający z rozszerzenia mysqli PHP; więcej informacji pod adresem: http://php.net/mysqli ■ oci8 — Oracle ■ pgsql — PostgreSQL ■ querysim — Querysim ■ sqlite — SQLite 19 PEAR. Programowanie w PHP Łączenie się z bazą danych Aby połączyć się z wybraną bazą danych już po udanym zainstalowaniu pakietu MDB2 i mo- dułu sterownika, konieczne będzie najpierw określenie nazwy źródła danych, DSN (Data Source Name). Nazwa DSN może mieć postać łańcucha lub tablicy i definiuje parametry połączenia z bazą danych takie jak: nazwa bazy danych, typ systemu RDBMS (systemu zarządzającego rela- cyjną bazą danych), nazwa użytkownika i hasło wykorzystywane do łączenia się z bazą danych itp. Nazwa DSN jako tablica Jeśli nazwa źródła danych, DSN, jest definiowana w formie tablicy, będzie wyglądać mniej więcej tak: $dsn = array ( phptype = mysql , hostspec = localhost:3306 , username = user , password = pass , database = mdb2test ); Oto lista różnych kluczy parametrów używanych w tablicy nazwy DSN: ■ phptype — nazwa wykorzystywanego sterownika; innymi słowy: nazwa definiująca system RDBMS ■ hostspec — (specyfikacja hosta) określa nazwę hosta, na którym działa baza danych; może przyjmować postać host:port lub też podawać tylko samą nazwę hosta, a port będzie wtedy definiowany osobno w kluczu port ■ database — nazwa bazy danych, z którą się łączymy ■ dbsyntax — jeśli używana składnia jest inna niż właściwa dla systemu phptype ■ protocol — wykorzystywany protokół komunikacyjny, na przykład TCP ■ socket — gniazdo, które należy określić, jeśli łączymy się za pośrednictwem gniazd ■ mode — służy do definiowania trybu otwierania pliku bazy danych Nazwa DSN jako łańcuch Szybszym i bardziej przyjaznym dla człowieka sposobem (gdy już się do niego przyzwycza- imy) jest definiowanie nazw DSN za pomocą łańcucha tekstowego wyglądającego podobnie do adresu URL. Zasadniczo, jego składnia wygląda tak: phptype://nazwa-użytkownika:hasło@specyfikacja-hosta/baza-danych gdzie phptype to oczywiście typ systemu baz danych. Dla systemu MySQL łańcuch nazwy DSN może wyglądać na przykład tak: $dsn = mysql://user:pass@localhost:3306/mdb2test ; 20 Rozdział 1. • MDB2 Więcej informacji na temat nazw DSN oraz inne przykłady prawidłowych łańcuchów DSN można znaleźć w podręczniku repozytorium PEAR, dostępnym pod adresem: http://pear.php.net/ (cid:166)manual/en/package.database.mdb2.intro-dsn.php. Tworzenie instancji obiektu MDB2 Istnieją trzy metody umożliwiające tworzenie (instancjację) obiektu MDB2: $mdb2 = MDB2::connect($dsn); $mdb2 = MDB2::factory($dsn); $mdb2 = MDB2::singleton($dsn); Metoda connect() tworzy obiekt i łączy się z bazą danych. Metoda factory() tworzy obiekt, natomiast połączenie utworzy dopiero, gdy będzie ono potrzebne. Wreszcie metoda single- ton() działa podobnie jak metoda factory(), ale upewnia się, że istnieje tylko jeden obiekt MDB2 o danej nazwie źródła danych, DSN. Jeśli więc taki obiekt już istnieje, metoda zwraca ten obiekt, a jeśli nie, tworzy nowy. Istnieje też sposób „zakłócania” działania metody singleton() za pomocą metody setDatabase(), która pozwala określić, że bieżąca baza danych ma być inna niż ta określona w nazwie DSN. $dsn = mysql://root@localhost/mdb2test ; $mdb2_first = MDB2::singleton($dsn); $mdb2_first- setDatabase( inna_db ); $mdb2_second = MDB2::singleton($dsn); W tym przypadku będziemy mieli dwie różne instancje MDB2. Wszystkie trzy wspomniane metody tworzą obiekt klasy sterownika bazy danych. Jeśli na przykład korzystamy ze sterownika bazy MySQL, zmienna $mdb zdefiniowana powyżej będzie instancją klasy MDB2_Driver_mysql. Opcje Pakiet MDB2 udostępnia kilka opcji, które można definiować przywołując metody connect(), factory() lub singleton() lub też później korzystając z metody setOption() (by zdefiniować jedną opcję) lub setOptions() (by zdefiniować kilka opcji na raz). Na przykład: $options = array ( persistent = true, ssl = true, ); $mdb2 = $MDB2::factory($dsn, $options); lub $mdb2- setOption( portability , MDB2_PORTABILITY_NONE); 21 PEAR. Programowanie w PHP Pełną listę dostępnych opcji można znaleźć w dokumentacji interfejsu API pakietu MDB2, dostępnej pod adresem: http://pear.php.net/package/MDB2/docs/. Przyjrzyjmy się teraz dwóm najważniejszym opcjom. Opcja „persistent” Jest to opcja logiczna, która określa, czy utworzone połączenie powinno być połączeniem trwa- łym, czy też nie. W witrynie mysql.com można znaleźć bardzo dobry artykuł na temat zalet i wad korzystania z trwałych połączeń z bazą danych w systemie MySQL. Należy zajrzeć pod adres: http://www.mysql.com/news-and- events/ newsletter/2002-11/a0000000086.html. Domyślnie przypisywana jest jej wartość false (fałsz), określająca, że połączenie nie powinno być trwałe. Podczas tworzenia obiektu można zmienić to domyślne ustawienie: $options = array ( persistent = true ); $mdb2 = MDB2::factory($dsn, $options); Natomiast metoda setOption() pozwala definiować opcje już po utworzeniu obiektu: $mdb2- setOption( persistent , true); Opcja „portability” Pakiet MDB2 próbuje poradzić sobie jakoś z różnicami w sposobie implementowania pew- nych funkcji baz danych przez różne systemy RDBMS. Opcja portability pozwala określić, w jakim zakresie warstwa bazy danych ma dbać o przenośność naszych skryptów. Różne wartości opcji portability definiowane są jako stałe zaczynające się od MDB2_PORTABI- LITY_*, a domyślna wartość opcji to MDB2_PORTABILITY_ALL i oznacza „zrób wszystko, co tylko możliwe, by zagwarantować przenośność skryptów”. Pełną listę stałych dla opcji portability oraz ich opis można znaleźć pod adresem: http://pear.php.net/manual/en/package.database. (cid:166)mdb2.intro-portability.php. Można definiować kilka wartości opcji portability, jak również definiować wyjątki za pomo- cą operatorów bitowych — dokładnie w taki sposób, w jaki definiuje się zasady raportowania błędów w języku PHP. To na przykład ustawienie poleca dbać o przenośność w pełnym zakre- sie, z wyjątkiem stosowania małych liter: MDB2_PORTABILITY_ALL ^ MDB2_PORTABILITY_LOWERCASE Jeśli natomiast nie interesują nas wszystkie funkcje przenośności oferowane przez MDB2, a chcielibyśmy tylko usunąć z wyniku spacje i zmienić puste wartości na łańcuchy null, to należy użyć opcji: 22 Rozdział 1. • MDB2 MDB2_PORTABILITY_RTRIM | MDB2_PORTABILITY_EMPTY_TO_NULL Prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem będzie jednak pozostawienie domyślnego usta- wienia MDB2_PORTABILITY_ALL. W ten sposób, w przypadku jakichś problemów z aplikacją, bę- dziemy wiedzieli, że kod związany z sięganiem do bazy danych został dodatkowo sprawdzony pod kątem współpracy z różnymi systemami baz danych. Definiowanie trybu pobierania danych Kolejnym ustawieniem, które warto zdefiniować na początku, jest tryb pobierania danych (ang. fetch mode) lub też innymi słowy — sposób, w jaki dane te będą nam zwracane. Może- my otrzymywać dane w postaci uporządkowanej listy (ustawienie domyślne), w formie tablic asocjacyjnych lub w formie obiektów. Oto przykłady definiowania trybu pobierania danych: $mdb2- setFetchMode(MDB2_FETCHMODE_ORDERED); $mdb2- setFetchMode(MDB2_FETCHMODE_ASSOC); $mdb2- setFetchMode(MDB2_FETCHMODE_OBJECT); Oczywiście najbardziej przyjaznym dla człowieka i najczęściej stosowanym trybem pobiera- nia danych będzie pobieranie ich w tablicach asocjacyjnych, ponieważ wyniki umieszczane są wtedy w tablicy, której klucze odpowiadają nazwom kolumn tabeli w bazie danych. Aby poka- zać, na czym polega różnica, przyjrzyjmy się różnym sposobom pobierania danych zawartych w naszym zbiorze wyników: echo $result[0]; // uporządkowana lub indeksowana tablica, domyślnie w MDB2 echo $result[ name ]; // tablica asocjacyjna echo $result- name; // obiekt Jest jeszcze jeden tryb pobierania danych, o nazwie MDB2_FETCHMODE_FLIPPED (tryb odwróco- ny). Jest on cokolwiek nietypowy i jego działanie zostało w dokumentacji API pakietu MDB2 opisane w następujący sposób: „W przypadku wyników wielowymiarowych, zazwyczaj pierwszy poziom tablic jest numerem wiersza, podczas gdy drugi poziom jest indeksowany według nazwy bądź numeru kolumny. Tryb MDB2_FETCHMODE_FLIPPED odwraca ten porządek, w efekcie czego pierwszy poziom tablic będzie nazwą kolumny, a drugi poziom — numerem wiersza”. Rozłączanie się z bazą danych Aby rozłączyć się z bazą danych, należy użyć następującego kodu: $mdb2- disconnect(); Niemniej nawet jeśli sami nie zaznaczymy w kodzie, że chcemy rozłączyć się z bazą danych, pakiet MDB2 zrobi to za nas automatycznie w swoim destruktorze. 23 PEAR. Programowanie w PHP Korzystanie z MDB2 Gdy już połączymy się z bazą danych i określimy odpowiednie opcje połączenia oraz tryb po- bierania danych, będzie można przystąpić do wykonywania zapytań. Na potrzeby przykładów prezentowanych w tym rozdziale założymy, że mamy tabelę o nazwie people (ludzie), z ko- lumnami id (identyfikator), name (imię), family (nazwisko) i birth_date (data_urodzenia): id 1 2 3 name Eddie Mike Stone family Vedder McCready Gossard birth_date 1964-12-23 1996-04-05 1966-07-20 Przykład Oto prosty przykład pokazujący, jak korzystać z MDB2. W dalszej części opowiemy o wszyst- kim szczegółowo, teraz jednak rzućmy okiem na kod, starając się zrozumieć w ogólnym zarysie, jak on działa. ?php require_once MDB2.php ; // przygotowania $dsn = mysql://root:secret@localhost/mdb2test ; $options = array ( persistent = true); $mdb2 = MDB2::factory($dsn, $options); $mdb2- setFetchMode(MDB2_FETCHMODE_ASSOC); // wykonujemy zapytanie $sql = SELECT * FROM people ; $result = $mdb2- query($sql); // wyświetlamy imiona while ($row = $result- fetchRow()) { echo $row[ name ], br / ; } // zwalniamy wykorzystywane zasoby $result- free(); // wyłączamy zapytania $mdb2- setOption( disable_query , true); // usuwamy trzeci rekord $id = 3; $sql = DELETE FROM people WHERE id= d ; 24 Rozdział 1. • MDB2 $sql = sprintf($sql, $mdb2- quote($id, integer )); echo hr / Zmienione wiersze: ; echo $mdb2- exec($sql); // zamykamy połączenie $mdb2- disconnect(); ? Wykonywanie zapytań Aby wykonać zapytanie, można użyć metod query() lub exec(). Metoda query() zwraca obiekt wyniku MDB2_Result, natomiast metoda exec() zwraca liczbę wierszy w tabelach zmie- nionych przez zapytanie. Dlatego też metoda exec() będzie bardziej odpowiednia w przy- padku zapytań, które modyfikują dane. Mimo iż metoda query() pozwala wykonać praktycznie każdą operację na bazie danych, MDB2 oferuje również inne metody, które lepiej nadają się do określonych, często wykonywanych operacji. Pobieranie danych W przedstawionym wyżej przykładzie można znaleźć następujące wiersze: $sql = SELECT * FROM people ; $result = $mdb2- query($sql); Zmienna $result jest obiektem wyniku typu MDB2_Result lub też, ściślej mówiąc, zależną od konkretnego sterownika bazy danych klasą, która jest rozszerzeniem typu MDB2_Result, na przykład MDB2_Result_mysql. Do przeglądania zbioru wyników można natomiast użyć w pętli metody fetchRow(), która pobiera pojedyncze wiersze. while ($row = $result- fetchRow()) { echo $row[ name ], br / ; } Za każdym razem gdy przywołujemy metodę fetchRow(), sprawdzi ona następny rekord i zwróci odwołanie (ang. reference) do zawartych w nim danych. Oprócz metody fetchRow() jest jesz- cze parę innych metod z grupy fetch*(): ■ fetchAll() zwraca od razu tablicę zawierającą wszystkie rekordy. ■ fetchOne() jeśli zostanie przywołana bez żadnych parametrów, zwraca wartość pierwszego pola z bieżącego wiersza. Natomiast jeśli prześlemy jej odpowiednie parametry, będziemy mogli za jej pomocą pobrać dowolne pole z dowolnego wiersza. Na przykład wywołanie fetchOne(1,1) zwróci w naszym przykładzie imię Mike, czyli drugą kolumnę drugiego wiersza. 25 PEAR. Programowanie w PHP ■ fetchCol($column) zwraca pola w kolumnie o numerze $column dla wszystkich wierszy lub też pierwszą kolumnę, jeśli parametr $column nie zostanie określony. Warto zwrócić uwagę, że metody fetchRow() i fetchOne() przenoszą wewnętrzny wskaźnik do bieżącego rekordu, podczas gdy metody fetchAll() i fetchCol() przeniosą go na koniec zbio- ru wyników. Można również skorzystać z wywołania $result- nextResult(), by z jego pomocą przenieść wskaźnik do następnego rekordu w zbiorze wyników lub z wywołania $result- seek($rownum), by przenieść wskaźnik do wiersza określonego w parametrze $rownum. W razie wątpliwości można też skorzystać z wywołania $result- rowCount(), by sprawdzić, w którym miejscu zbioru wyników aktualnie znajduje się nasz wskaźnik. Można również ustalić liczbę wierszy i liczbę kolumn w zbiorze wyników: $sql = SELECT * FROM people ; $result = $mdb2- query($sql); echo $result- numCols(); // wyświetla 4 echo $result- numRows(); // wyświetla 3 Skróty ułatwiające pobieranie danych Bardzo często znacznie wygodniej jest pobierać dane w formie tablicy asocjacyjnej (lub zdefi- niować je jako preferowany tryb pobierania danych) i nie kłopotać się szczegółami technicz- nymi związanymi z przeglądaniem zbioru wyników. Pakiet MDB2 oferuje dwa zestawy metod umożliwiających pobieranie danych „na skróty”: metody z grupy query*() i metody z grupy get*(). Za ich pomocą następujące czynności wykonuje się przy użyciu pojedynczego wy- wołania metody: 1. Wykonywanie zapytania 2. Pobieranie zwracanych danych 3. Zwalnianie zasobów wykorzystywanych przez pobrany wynik Skróty metod query*() W tej grupie mamy do dyspozycji metody queryAll(), queryRow(), queryOne() i queryCol(), które odpowiadają analogicznym metodom z grupy fetch*(), omówionym wyżej. Oto przy- kład ilustrujący, czym różni się korzystanie z metod z grupy query*() od metod fetch*(): // instrukcja SQL $sql = SELECT * FROM people ; // jeden ze sposobów pobierania wszystkich danych $result = $mdb2- query($sql); $data = $result- fetchAll(); $result- free(); // nie wymagane // krótszy sposób $data = $mdb2- queryAll($sql); 26 W obu przypadkach, jeśli wyświetlimy za pomocą metody print_r() zawartość zmiennej $data i korzystamy z trybu pobierania używającego tablic asocjacyjnych, otrzymamy: Rozdział 1. • MDB2 Array ( [0] = Array ( [id] = 1 [name] = Eddie [family] = Vedder [birth_date] = 1964-12-23 ) [1] = Array ( [id] = 2 [name] = Mike [family] = McCready [birth_date] = 1966-04-05 ) ... ) Skróty metod get*() Oprócz metod z grupy query*() można jeszcze korzystać ze skrótów oferowanych przez metody get*(). Metody z grupy get*() generalnie zachowują się w taki sam sposób jak metody z grupy query*(), niemniej pozwalają również na stosowanie w zapytaniach parametrów. Rozważmy następujący przykład: $sql = SELECT * FROM people WHERE id=? ; $mdb2- loadModule( Extended ); $data = $mdb2- getRow($sql, null, array(1)); W tym przykładzie znak zapytania pojawiający się w instrukcji jest zmienną, która zostanie zastąpiona wartością przesłaną w trzecim parametrze metody getRow(). Można również korzystać z parametrów posiadających własne nazwy: $sql = SELECT * FROM people WHERE id=:the_id ; $mdb2- loadModule( Extended ); $data = $mdb2- getRow( $sql, null, array( the_id = 1) ); Warto zwrócić uwagę na to, że metody get*() są częścią modułu Extended pakietu MDB2, co oznacza, że aby były dostępne, należy je najpierw załadować używając polecenia $mdb2- loadModule( Extended ). Dzięki ładowaniu modułów mamy możliwość przeciążania obiektów, czego nie można było robić przed pojawieniem się PHP5. Dlatego w wersji PHP4 języka, aby sięgnąć do metod modułu Extended, trzeba je było przywoływać w następujący sposób: $mdb2- extended- getAll($sql); 27 PEAR. Programowanie w PHP Natomiast obecnie wystarczy wpisać: $mdb2- getAll($sql); getAsoc() Kolejną użyteczną metodą z grupy get*(), która nie ma bezpośredniego odpowiednika w grupie fetch*() ani w grupie query*(), jest metoda getAssoc(). Zwraca ona wyniki w podobny spo- sób jak metoda getAll(), niemniej kluczami w tablicy wyników będą wartości z pierwszej kolumny tabeli. Dodatkowo zbiór wyników zawiera (w naszym przykładzie) tylko dwie ko- lumny, ponieważ jedną wykorzystaliśmy już jako indeks tablicy. Druga kolumna zostanie zwrócona w formie łańcucha (a nie w formie tablicy z jednym elementem). Oto kilka przykładów ilustrujących różnice pomiędzy metodami getAll() i getAssoc(): $sql = SELECT id, name FROM people ; $mdb2- loadModule( Extended ); $data = $mdb2- getAll($sql); Metoda getAll() zwróci uporządkowaną tablicę, w której każdy z elementów będzie tablicą asocjacyjną zawierającą wszystkie pola. Array ( [0] = Array ( [id] = 1 [name] = Eddie ) [1] = Array ( [id] = 2 [name] = Mike ) ... ) Jeśli wykonalibyśmy to samo zapytanie za pomocą metody getAssoc(), na przykład wpisując w kodzie $data=$mdb2- getAssoc($sql), to otrzymalibyśmy następujący wynik: Array ( [1] = Eddie [2] = Mike [3] = Stone ) Jeśli zapytanie zwraca więcej niż dwie kolumny, to każdy z wierszy będzie tablicą, a nie skala- rem. Oto kod wykonujący takie zapytanie: $sql = SELECT id, name, family FROM people ; $mdb2- loadModule( Extended ); $data = $mdb2- getAssoc($sql); A oto wynik: Array ( [1] = Array ( [name] = Eddie [family] = Vedder ) ... ) 28 Rozdział 1. • MDB2 Typy danych Aby poradzić sobie z problemem wynikającym z tego, że różne systemy bazy danych obsłu- gują różne typy danych dozwolone dla pól tabel, pakiet MDB2 dostarcza własnego, uniwer- salnego zestawu typów danych. Programista może korzystać z typów danych oferowanych przez MDB2 i pozwolić, by sam pakiet MDB2 zadbał o przenośność typów danych między różnymi systemami RDBMS, po prostu mapując swoje typy na typy odpowiedniego systemu baz danych. Oto lista typów danych oferowanych przez MDB2 i ich domyślne wartości: $valid_types = array ( text = , boolean = true, integer = 0, decimal = 0.0, float = 0.0, timestamp = 1970-01-01 00:00:00 , time = 00:00:00 , date = 1970-01-01 , clob = , blob = , ) Więcej informacji na temat typów danych MDB2 można znaleźć w pliku datatypes.html, znajdującym się w podkatalogu docs w katalogu, w którym zainstalowaliśmy PEAR. Doku- ment ten jest również dostępny w internecie, w witrynie repozytorium PEAR CVS: http://cvs.php.net/viewcvs.cgi/pear/MDB2/docs/datatypes.html?view=co Określanie typów danych We wszystkich metodach służących do pobierania danych, którym się do tej pory przyglądali- śmy (z grup query*(), fetch*() i get*()), można było określać typ zbioru wyników, który chcemy otrzymać, i pakiet MDB2 automatycznie konwertował wartości na odpowiedni typ danych. Na przykład metodzie query() można było przesłać jako drugi parametr tablicę za- wierającą oczekiwane typy danych dla pól: $sql = SELECT * FROM people ; $types = array(); $result = $mdb2- query($sql, $types); $row = $result- fetchRow(); var_dump($row); W tym przypadku tablica typów $types była pusta, więc metoda zachowała się w domyślny sposób (nie wykonując żadnej konwersji typów danych) i wszystkie wyniki zostały zwrócone w formie łańcuchów. Przykład ten zwraca następujące dane: 29 PEAR. Programowanie w PHP array(2) { [ id ] = string(1) 1 [ name ]= string(5) Eddie ... } Możemy jednak zażyczyć sobie, aby pierwsze pole w każdym zwracanym rekordzie było typu integer (całkowitoliczbowego), a drugie typu text (tekstowego), definiując tablicę $type w nastę- pujący sposób: $types = array( integer , text ); W tym przypadku otrzymamy następujący wynik: array(2) { [ id ]= int(1) [ name ]= string(5) Eddie ... } Podczas określania typów można również użyć tablicy asocjacyjnej, w której kluczami będą poszczególne pola tabeli. W takim przypadku można nawet pominąć niektóre pola, jeśli nie chcemy dla nich definiować typów. Oto przykłady poprawnych definicji takiej tablicy: $types = array( id = integer , name = text ); $types = array( name = text ); $types = array( integer ); Określanie typów danych podczas pobierania wyników Jeśli nie chcemy określać typów danych już podczas przywoływania metody query(), możemy to zrobić później. Zanim rozpoczniemy pobieranie danych, możemy określić typy danych używając metody setResultTypes(). // wykonujemy zapytanie $sql = SELECT * FROM people ; $result = $mdb2- query($sql); // pobieramy pierwszy wiersz bez konwertowania typów $row = $result- fetchRow(); var_dump($row[ id ]); // wynik będzie następujący: string(1) 1 // określamy typy $types = array( integer ); $result- setResultTypes($types); 30 Rozdział 1. • MDB2 // wszystkie następne pobrania będą konwertować // pierwszą kolumnę na liczbę całkowitą $row = $result- fetchRow(); var_dump($row[ id ]); // wynik będzie następujący: int(2) Określanie typów danych dla metod get*() i query*() Wszystkie metody z grup get*() i query*(), które omawialiśmy wyżej w tym rozdziale, po- zwalają na określanie w drugim przesyłanym im parametrze, jakie typy danych mają zwracać. Dokładnie tak samo jak w metodzie query(). Możemy definiować parametr przesyłający typy danych nie tylko jako tablicę $types = array( in- teger ), ale również jako łańcuch $types = integer . Jest to wygodne, kiedy pracujemy z metodami, które mają zwracać tylko jedną kolumnę danych, takimi jak getOne(), queryOne(), getCol() czy queryCol(), niemniej należy bardzo ostrożnie korzystać z tej techniki w przy- padku metod typu *All() i *Row(), ponieważ wówczas łańcuch w parametrze podającym typ określi typ dla wszystkich pól w zbiorze danych. Ujmowanie wartości i identyfikatorów w cudzysłowy Różne systemy RDBMS zarządzające relacyjnymi bazami danych stosują różne konwencje ujmowania danych w cudzysłowy (na przykład tam gdzie jedne używają pojedynczych cudzy- słowów , inne stosują podwójne cudzysłowy ). Nie ma też żadnej powszechnie przyjętej konwencji ujmowania w cudzysłowy typów danych. Na przykład w systemie MySQL może- my (jeśli chcemy) ujmować wartości typu integer (całkowitoliczbowe) w cudzysłowy, nato- miast w innych systemach może to być zabronione. Z tego powodu właśnie lepiej pozostawić obsługę cudzysłowów warstwie abstrakcji bazy danych, ponieważ pakiet MDB2 „wie”, jakie konwencje stosują tutaj różne systemy baz danych. Pakiet MDB2 oferuje specjalną metodę quote(), która umożliwia ujmowanie danych w cu- dzysłowy, i metodę quoteIdentifier() pozwalającą na ujmowanie w cudzysłowy nazw baz danych, tabel i pól. Wszelkie cudzysłowy wstawione przez pakiet MDB2 będą odpowiednie dla wykorzystywanego systemu RDBMS. Oto przykład: $sql = UPDATE s SET s= s WHERE id= d ; $sql = sprintf( $sql, $mdb2- quoteIdentifier( people ), $mdb2- quoteIdentifier( name ), $mdb2- quote( Eddie ), // domniemany typ danych $mdb2- quote(1, integer ) // wyraźnie określony typ danych ); Jeśli teraz w bazie MySQL wykonamy polecenie echo $sql, otrzymamy: UPDATE `people` SET `name`= Eddie WHERE id=1 31 PEAR. Programowanie w PHP Natomiast w bazie SQLite ten sam kod zwróci: UPDATE people SET name = Eddie WHERE id=1 Jak można było zauważyć, przyglądając się poprzednim przykładom, metoda quote() pozwala na przesłanie jej drugiego, opcjonalnego parametru, określającego typ danych (oczywiście typ MDB2), który ma zostać ujęty w cudzysłowy. Jeśli pominiemy drugi parametr, MD2 postara się zgadnąć typ danych. Iteratory Pakiet MDB2 korzysta ze standardowej biblioteki PHP (Standard PHP Library http://php.net/spl) i implementuje interfejs Iterator, który pozwala na znacznie prostsze i wygodniejsze prze- glądanie wyników zapytania: foreach ($result as $row) { var_dump($row); } W każdej kolejnej iteracji (powtórzeniu) pętli zmienna $row zawierać będzie kolejny rekord (wiersz), przechowywany w formie tablicy. Prezentowany tu kod jest równoważny przywołaniu w pętli metody fetchRow(): while ($row = $result- fetchRow()) { var_dump($row); } Aby skorzystać z zalet interfejsu iteratorów Iterator, konieczne będzie załączenie pliku Ite- rator.php z katalogu pakietu MDB2, przy użyciu metody loadFile(): MDB2::loadFile( Iterator ); Po załadowaniu tego pliku będzie można przesyłać metodzie query() jako czwarty parametr nazwę klasy Iterator: $query = SELECT * FROM people ; $result = $mdb2- query($query, null, true, MDB2_BufferedIterator ); Pakiet MDB2 oferuje dwie klasy iteratorów: ■ MDB2_Iterator — Klasa ta implementuje klasę Iterator biblioteki SPL i najlepiej sprawdza się w pracy z niebuforowanymi zbiorami wyników. ■ MDB2_BufferedIterator — Ta klasa jest rozszerzeniem klasy MDB_Iterator i implementuje interfejs SeekableIterator. Podczas pracy z buforowanymi zbiorami wyników (domyślnymi w MDB2) lepiej jest korzystać z klasy MDB2_BufferedIterator, ponieważ oferuje ona parę dodatkowych przydatnych w tej sytuacji metod, takich jak count() czy rewind(). 32 Rozdział 1. • MDB2 Wyszukiwanie błędów Pakiet MDB2 umożliwia programiście przechowywanie listy wszystkich zapytań wykonywa- nych w danej instancji obiektu MDB2, znacznie ułatwiając wyszukiwanie błędów w naszych aplikacjach. Aby włączyć tę opcję wyszukiwania błędów (debugowania), trzeba przypisać opcji debug dodatnią liczbę całkowitą. $mdb2- setOption( debug , 1); Po włączeniu jej w ten sposób będziemy mogli w dowolnym momencie sięgnąć do zbieranych przez pakiet MDB2 danych debugowania: $mdb2- getDebugOutput(); Można również włączyć opcję log_line_break, która pozwala określić, w jaki sposób będą od- dzielane od siebie dane zapisywane w dzienniku debugowania. Domyślnie odseparowane są znakiem nowego wiersza . Oto prosty przykład, w którym włączona została opcja debug i określony odpowiedni separa- tor, następnie wykonano kilka zapytań, a na koniec pobrano nieuporządkowaną listę tych za- pytań z zanotowanych w dzienniku danych debugowania. $mdb2- setOption( debug , 1); $mdb2- setOption( log_line_break , ); $sql = SELECT * FROM people ; $result = $mdb2- query($sql); $sql = SELECT * FROM people WHERE id = 1 ; $result = $mdb2- query($sql); $sql = SELECT name FROM people ; $result = $mdb2- query($sql); $debug_array = explode( , trim($mdb2- getDebugOutput())); echo ul li ; echo implode( /li li , $debug_array); echo /li /ul ; Przykład ten zwróci następującą listę zapytań: ■ query(1): SELECT * FROM people ■ query(1): SELECT * FROM people WHERE id = 1 ■ query(1): SELECT name FROM people Gdy już aplikacja wejdzie w fazę produkcyjną, warto ustawić poziom debugowania (rejestro- wania informacji w dzienniku) jako 0, aby uniknąć niepotrzebnego zaśmiecania dziennika de- bugowania informacjami o wszystkich wykonywanych zapytaniach. 33
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PEAR. Programowanie w PHP
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: