Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00254 005234 18487832 na godz. na dobę w sumie
PHP4. Leksykon kieszonkowy - książka
PHP4. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-074-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
PHP jest popularnym językiem skryptowym, dostępnym na wielu platformach na licencji Open Source. PHP można bezpośrednio osadzać w kodzie HTML, tworząc złożone aplikacje WWW, korzystające w prosty sposób z rozmaitych baz danych.

Jedną z charakterystycznych cech PHP jest ogromna liczba funkcji dostępnych w tym języku. Dzięki książce 'PHP4. Leksykon kieszonkowy' będziesz miał ich opisy zawsze pod ręką. W książce tej znajdziesz również opisy struktur kontrolnych, zmiennych, typów i operatorów PHP, a także kilka prostych, praktycznych przykładów ilustrujących rozwiązania najczęściej spotykanych problemów.

Rasmus Lendorf stworzył język PHP w roku 1995 i od tego czasu aktywnie uczestniczy w jego rozwoju. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w programowaniu, a obecnie zatrudniony jest w firmie IBM na stanowisku starszego inżyniera oprogramowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PHP4. Leksykon kieszonkowy Autor: Rasmus Lerdorf T³umaczenie: Daniel Kaczmarek ISBN: 83-7361-074-X Tytu³ orygina³u: PHP Pocket Reference Format: B5, stron: 192 PHP jest popularnym jêzykiem skryptowym, dostêpnym na wielu platformach na licencji Open Source. PHP mo¿na bezpoġrednio osadzaæ w kodzie HTML, tworz¹c z³o¿one aplikacje WWW, korzystaj¹ce w prosty sposób z rozmaitych baz danych. Jedn¹ z charakterystycznych cech PHP jest ogromna liczba funkcji dostêpnych w tym jêzyku. Dziêki ksi¹¿ce „PHP4. Leksykon kieszonkowy” bêdziesz mia³ ich opisy zawsze pod rêk¹. W ksi¹¿ce tej znajdziesz równie¿ opisy struktur kontrolnych, zmiennych, typów i operatorów PHP, a tak¿e kilka prostych, praktycznych przyk³adów ilustruj¹cych rozwi¹zania najczêġciej spotykanych problemów. Rasmus Lendorf stworzy³ jêzyk PHP w roku 1995 i od tego czasu aktywnie uczestniczy w jego rozwoju. Ma ponad dziesiêcioletnie doġwiadczenie w programowaniu, a obecnie zatrudniony jest w firmie IBM na stanowisku starszego in¿yniera oprogramowania. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie...................................................n...................... 5 Instalacja i konfiguracja...................................................n.... 5 Osadzanie PHP w HTML ...................................................n.. 9 Dołączanie plików ...................................................e.................................11 Składnia języka...................................................n.................. 13 Zmienne.............................................n...................................... 14 Zmienne dynamiczne...................................................e............................14 Typy danych...................................................n........................ 16 Całkowitoliczbowy...................................................e................................16 Liczby zmiennopozycyjne...................................................e....................17 Łańcuchy znaków ...................................................e..................................17 Typ logiczny ...................................................e...........................................19 Tablice............................................e...................................................e..........19 Obiekty ...................................................e...................................................e.21 Rzutowanie typu......................................e.................................................22 Wyrażenia ...................................................n........................... 23 Operatory ...................................................n............................ 23 Struktury kontrolne...................................................n........... 24 if ...................................................e...................................................e.............25 switch ...................................................e...................................................e....25 while..............................................e...................................................e...........26 do/while ...................................................e.................................................27e for.................................................e...................................................e.............27 foreach..............................................e...................................................e........28 Spis treści 3 Funkcje ...................................................n................................. 29 Przekazywanie argumentów do funkcji.....................e...........................30 Zasięg zmiennej ...................................................e.....................................31 Zmienne statyczne ...................................................e.................................32 Zmienne WWW ...................................................n.................. 33 Sesje...................................................n...................................... 35 Przykłady ...................................................n............................ 38 Wyświetlanie informacji o przeglądarce oraz adresie IP ...................38 Inteligentna obsługa formy ...................................................e..................39 Integracja WWW i bazy danych ...................................................e..........42 Leksykon funkcji...................................................n................ 45 4 PHP4. Leksykon kieszonkowy $array[ abc ] = Witaj ; $array[ def ] = świecie ; Tablice asocjacyjne o takiej postaci są zwracane przez wiele funkcji wchodzących w skład modułów PHP. Przykładem może być choćby mysql_fetch_array(). Indeksy tablicy odnoszą się zazwyczaj do pól lub nazw pozycji w kontekście modułu, który jest wykorzystywany. Poręczniej będzie przekształcić te nazwy pozycji do postaci rzeczywistych zmiennych PHoP, tak by odwoływać się do nich po prostu przez $abc i $def. Można to uczynić w następujący sposób: foreach($array as $index= $value) { $$index = $value; } Typy danych PHP udostępnia cztery podstawowe typy danych: całkowito- liczbowy, liczb zmiennopozycyjnych, łańcuchów znaków oraz logiczny. Ponadto dostępne są dwa złożone typy danych: tabli- ce oraz obiekty. Całkowitoliczbowy Jest to typ liczb niezawierających części ułamkowej. Zakres liczb całkowitych w PHP jest taki sam jak zakres typu danych long w języku C. Na platformie 32-bitowej liczby całkowite należą do zakresu od –2 147 483 648 do +2 147 483 647. Jeśli przypadkiem przekroczony zostanie ten zakres liczbowy, PHP automatycznie przekształci taką liczbę do liczby zmiennopozy- cyjnej. Liczba całkowita może zostać zapisana w systemie dzie- siętnym (o bazie 10), szesnastkowym (o bazie 16) lub ósemko- wym (o bazie 8), na przykład: Typy danych 16 $decimal=16; $hex=0x10; $octal=020; Liczby zmiennopozycyjne Liczby zmiennopozycyjne posiadają część ułamkową. Zakres liczb zmiennopozycyjnych w PHP jest taki sam jak zakres typu da- nych double w języku C. Na większości platform liczba typu double należy do przedziału od 1,7E-308 do 1,7E+308. Liczba taka może być wyrażana w postaci zwykłej liczby z częścią ułamkową bądź też przy użyciu notacji naukowej, na porzykład: $var=0.017; $var=17.0E-3; PHP posiada również dwa zbiory funkcji służących do wyko- nywania operacji na liczbach o precyzji z góry określonej. Zbiory te noszą nazwę funkcji BC oraz funkcji GMP. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem http://www.php.net/bc oraz http://www.php.net/gmp. Łańcuchy znaków Łańcuch znaków jest sekwencją znaków. Łańcuch znaków mo- że być ograniczony cudzysłowem pojedynczym lub cudzysło- wem podwójnym: PHP jest cool Witaj świecie! W przeciwieństwie do łańcuchów znaków ograniczonych poje- dynczymi cudzysłowami, łańcuchy znaków ograniczone podwój- nymi cudzysłowami mogą być poddawane zastępowaniu przez zmienne, możliwe jest również obsługiwanie w nich sekwencji znaków unikowych, na przykład: $a= świecie ; echo Witaj $a ; Typy danych 17 Powyższy kod spowoduje wyświetlenie słowa Witaj , po którym występować będzie znak tabulacji, a następnie słowo świecie oraz znak nowej linii. Innymi słowy zastępowanie przez zmienną jest wykonywane na zmiennej $a, a sekwencje znaków są przekształcane na odpowiadające im znaki. Inaczej będzie w poniższym przypadku: echo Witaj $a ; W takiej sytuacji wyświetlone zostanie Witaj $a . Zastę- powanie przez zmienną nie ma miejsca, a sekwencje znaków unikowych nie są obsługiwane. Kolejnym sposobem przypisywania łańcucha znaków jest zasto- sowanie tak zwanej składni heredoc. Zaletą takiego podejścia jest fakt, iż nie istnieje konieczność poprzedzania cudzysłowów zna- kami unikowymi. Można to przedstawić następująco: $foo = EOD To jest łańcuch znaków multiline mający kilka linii przypisany z zastosowaniem składni heredoc . EOD; Poniższa tabela przedstawia sekwencje unikowe obsługiwane przez PHP wewnątrz łańcuchów znaków ograniczanych po- dwójnymi cudzysłowami. Sekwencja unikowa Znaczenie \ $ 123 x12 18 Nowa linia (LF lub 0x0A (10) w kodzie ASCII) Powrót karetki (CR lub 0x0D (13) w kodzie ASCII) Tabulator poziomy (HT lub 0x09 (9) w kodzie ASCII) Lewy ukośnik Znak dolara Podwójny cudzysłów Reprezentacja znaku w notacji ósemkowej Reprezentacja znaku w notacji szesnastkowej PHP4. Leksykon kieszonkowy Typ logiczny Typ logiczny ma tylko dwie wartości: true i false. Oto przykład: $flag = true; Wartości logiczne są używane najczęściej, wówczas gdy wyko- nywane jest porównanie przy użyciu operatorów == lub === oraz zwracany jest jego wynik. Tablice Tablica jest złożonym typem danych, mogącym zawierać wie- lokrotne wartości danych indeksowanych liczbowo lub za po- mocą łańcuchów znaków. Tablica łańcuchów znaków może być zapisana na przykład w następujący sposób: $var[0]= Witaj ; $var[1]= świecie ; Zwróć uwagę, że przypisując elementy tablicy przy użyciu tej me- tody, nie musisz stosować do ich indeksowania kolejnych liczb. PHP pozwala również na dodawanie elementu na końcu tablicy „na skróty”, czyli bez wskazywania indeksu, na przykłaod: $var[]= Test ; PHP nada temu elementowi następny logiczny indeks liczbowy. W tej sytuacji elementowi Test w tablicy $var zostanie na- dany indeks 2: jeśli w tablicy występują elementy niebędące elementami kolejnymi, PHP nada wartość indeksu o jeden większą niż aktualna najwyższa wartość indeksu. Opisany mechanizm automatycznego indeksowania jest najbardziej użyteczny, wów- czas gdy ma się do czynienia z elementami wielokrotnego wy- boru select formy, o czym przekonamy się za jakiś czas na przykładzie. Typy danych 19 Łańcuchy znaków określiliśmy, co prawda, jako podstawowy typ danych, jednak możliwe jest również potraktowanie łańcucha znaków jako złożonego typu danych, w którym dostęp można uzyskiwać osobno do każdego znaku łańcucha. Inaczej mówiąc, łańcuch znaków można traktować jak tablicę znaków, w której pierwszy znak ma indeks o numerze 0. Z łańcucha można więc wyodrębnić trzeci znak: $string[2] W celu uniknięcia niejednoznaczności między łańcuchami zna- ków oraz tablicami wprowadzono nową składnię odwoływania się do pojedynczych znaków łańcuchów: $string{2} Składnia ta odpowiada zapisowi $string[2] i jest zalecana. Tablice mogą być także indeksowane przy użyciu łańcuchów znaków. Tablice takie nazywane są tablicami asocjacyjnymi: $var[ Styczeń ]=1; $var[ Luty ]=2; W jednej tablicy można stosować indeksy zarówno liczbowe, jak i w postaci łańcuchów znaków, ponieważ wewnątrz PHP wszystkie tablice są traktowane jak tablice asocjacyjne, w któ- rych indeksy mogą mieć dowolną postać. Przez każdą tablicę w PHP można bezpiecznie przechodzić, sto- sując następujący mechanizm: foreach($array as $key= $value) { echo array[$key]=$value br ; } Jest to najczęściej wykorzystywany sposób odczytywania każ- dego elementu tablicy bez względu na to, czy jest ona tablicą indeksowaną numerycznie, czy też tablicą asocjacyjną. PHP zawiera szereg funkcji służących do operowania na tablicach — zostaną one szczegółowo przedstawione w „Leksykonie funkcji”. 20 PHP4. Leksykon kieszonkowy Obiekty Obiekt jest złożonym typem danych, który może zawierać do- wolną liczbę zmiennych oraz funkcji. Obsługa obiektów w wersji 4. języka PHP jest dosyć ograniczona. Wersja 5. języka usprawnia mechanizmy charakterystyczne dla orientacji obiektowej. W PHP4 obsługa orientacji obiektowej została tak zaprojektowana, by ułatwić kapsułkowanie struktur danych oraz funkcji w celu za- mknięcia ich w klasach możliwych do wielokrotnego wykorzy- stywania. Oto prosty przykład: class test { var $str = Witaj świecie ; function init($str) { $this- str = $str; } } $class = new test; echo $class- str; $class- init( Witaj ); echo $class- str; Powyższy kod tworzy obiekt test przy użyciu operatora new. Następnie w ramach tego obiektu ustawiana jest zmienna o na- zwie str. Używając terminologii obiektowej, można powiedzieć, iż zmienna wewnątrz obiektu jest właściwością tego obiektu. Obiekt test definiuje również funkcję, czyli metodę o nazwie init(). Metoda ta stosuje specjalną zmienną $this w celu dokonania zmiany wartości właściwości str tego obiektu. Dziedziczenie jest obsługiwane przy użyciu słowa kluczowego extends w definicji klasy. Możemy rozszerzyć przedstawioną wcześniej klasę test w następujący sposób: class more extends test { function more() { echo Wywołano konstruktor ; } } Typy danych 21 Oznacza to, iż klasa more dziedziczy po klasie test, a ponadto wprowadza pojęcie konstruktora. Jeśli znajdująca się wewnątrz klasy metoda nosi tę samą nazwę co klasa, staje się ona funkcją konstruktora dla tej klasy. Konstruktor jest wywoływany auto- matycznie w momencie tworzenia egzemplarza klasy. Znacznie więcej informacji można znaleźć pod adresem http:// www.php.net/oop. Rzutowanie typu Jak już wcześniej wspominaliśmy, nie musisz określać typu w momencie tworzenia zmiennej, jednak nie oznacza to wcale, że zmienne nie posiadają przypisanych im typów. Możesz otwar- cie określić typ, czyli wykonać rzutowanie typu, stosując składnię znaną z języka C, w której nazwę pożądanego typu umieszcza się w nawiasach przed zmienną lub wyrażeniem, na przoykład: $var = (int) 123abc ; Gdyby w powyższym kodzie zabrakło fragmentu (int), PHP utworzyłby zmienną będącą łańcuchem znaków. Jednak ze wzglę- du na otwarte wskazanie typu utworzyliśmy zmienną typu cał- kowitoliczbowego o wartości 123. Poniższa tabela przedstawia operatory rzutowania dostępne w PHP. Operatory Funkcja (int), (integer) (real), (double), (float) Rzutowanie do typu liczby zmiennopozycyjnej Rzutowanie do typu całkowitoliczbowego (string) (array) (object) Rzutowanie do typu łańcucha znaków Rzutowanie do typu tablicowego Rzutowanie do obiektu (bool), (boolean) Rzutowanie do typu logicznego (unset) Rzutowanie do wartości NULL; odpowiada wywołaniu funkcji unset() względem wartości 22 PHP4. Leksykon kieszonkowy Chociaż nie są zazwyczaj niezbędne, PHP udostępnia jednak następujące wbudowane funkcje służące do sprawdzania w ko- dzie programu typów zmiennych: gettype(), is_bool(), is_long(), is_float(), is_string(), is_array() oraz is_object(). Wyrażenia Wyrażenia są podstawowym środkiem konstrukcyjnym w ramach języka. Wszystko, co posiada wartość, może być traktowane jako wyrażenie. Poniżej przytaczamy następujące przykłady: 5 5+5 $a $a==5 sqrt(9) Łącząc większą liczbę takich podstawowych wyrażeń, można tworzyć wyrażenia większe i bardziej złożone. Zwróć uwagę, iż instrukcja echo stosowana przez nas w licznych przykładach nie może być częścią wyrażenia złożonego, ponieważ nie zwraca żadnej wartości. Z drugiej strony instrukcja print może być zastosowana jako część wyrażenia złożonego, ponie- waż zwraca wartość. Pod każdym innym względem instrukcje echo oraz print są identyczne: przekazują dane wyjściowe. Wyrażenia 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP4. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: