Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00276 006869 20985252 na godz. na dobę w sumie
PHP4. Zaawansowane programowanie - książka
PHP4. Zaawansowane programowanie - książka
Autor: Liczba stron: 992
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-729-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
PHP jedna z najpopularniejszych technologii służących do budowy aplikacji internetowych. Jest to niezależny od platformy prosty język o łatwej składni, przyjazny dla początkujących programistów. Ta ostatnia cecha zadecydowała o jego szerokim rozpowszechnieniu.

Dzięki książce ' PHP4. Zaawansowane programowanie' poznasz wiele sekretów profesjonalnych zastosowań tego języka. Nauczy Cię tworzyć programy, które są skalowalne, wydajne i bezpieczne, a także, dzięki modularnej, wielowarstwowej konstrukcji, łatwe w rozbudowie. Ta książka nie jest tylko zbiorem sztuczek i tricków. Poznasz dzięki niej wiele zaawansowanych koncepcji pomagających tworzyć wydajne aplikacje internetowe na dużą skalę. Dowiesz się, jak stworzyć program kliencki do odczytywania e-maili, nauczysz się tworzyć zabezpieczone aplikacje, używać sesji i korzystać ze złożonych struktur danych.

Dla kogo jest ta książka:
'PHP4. Zaawansowane programowanie' to książka dla programistów, którzy opanowali podstawy programowania i posiadają ogólną znajomość technologii bazodanowych i są zainteresowani tworzeniem dużych aplikacji internetowych w PHP.

Co opisuje ta książka:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE Zaawansowane programowanie w PHP4 Autor: praca zbiorowa ISBN: 83-7197-729-8 Tytu³ orygina³u: Professional PHP 4 Format: B5, stron: 990 W opinii autorów niniejsza ksi¹¿ka stanowi doskona³e ĥród³o wiedzy dla aktywnych programistów, wykorzystuj¹cych w swojej pracy PHP. Ta ksi¹¿ka ma na celu umo¿liwienie twórcom aplikacji internetowych tworzenie programów, które bêd¹: ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK • skalowalne, • wydajne, • bezpieczne, • modularne, • wielowarstwowe. CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Ksi¹¿ka ta adresowana jest do programistów, których znajomoġæ PHP pozwala na tworzenie i rozwijanie niewielkich aplikacji WWW. Pomimo ¿e przedstawiamy sk³adniê PHP, liczymy na to, ¿e programiġci czytaj¹cy tê ksi¹¿kê nie bêd¹ potrzebowali wyk³adu na temat podstaw programowania. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O Autorach...................................................h...................................................h...............................19 Wstęp...................................................h...................................................h.....................................23 Dla kogo jest przeznaczona ta książka? ...................................................s............................. 23 Zawartość książki ...................................................s...................................................s............ 24 Czego potrzeba, aby można było korzystać z tej książki? ...................................................s... 27 Konwencje...................................................s...................................................s....................... 27 Rozdział 1. Droga do PHP...........................h...................................................h..................................29 Dlaczego PHP? ...................................................s...................................................s................ 29 Ewolucja języka PHP ...................................................s...................................................s........ 30 Przeszłość PHP ...................................................s...................................................s.......... 30 PHP dzisiaj ...................................................s...................................................s................. 30 PHP na ringu ...................................................s...................................................s.............. 30 Przyszłość PHP.........................................s...................................................s.....................31 PHP a inne języki ...................................................s...................................................s............. 31 PHP a ASP..............................................s...................................................s....................... 31 PHP a Cold Fusion ...................................................s...................................................s..... 32 PHP a Perl...................................................s...................................................s.................. 32 PHP a Java...................................................s...................................................s................. 32 Licencje PHP ...................................................s...................................................s................... 33 Dodatkowe źródła informacji ...................................................s.............................................. 33 Rozdział 2. Instalacja...................................................h...................................................h...............35 Mamy już PHP...................................................s...................................................s.................. 35 Przed instalacją ...................................................s...................................................s............... 37 Decyzje instalacyjne ...................................................s...................................................s........ 38 Który system operacyjny? ...................................................s............................................. 38 Moduł czy CGI? ...................................................s...................................................s.......... 38 Który serwer WWW?...................................................s...................................................s... 40 Instalacja MySQL, Apache i PHP...................................................s......................................... 40 Instalacja w systemie Windows ...................................................s.......................................... 40 Instalacja bazy MySQL ...................................................s.................................................. 41 Jakie komplikacje mogą wystąpić?...................................................s.......................... 42 Instalacja serwera Apache...................................................s............................................ 43 Jakie komplikacje mogą wystąpić?...................................................s.......................... 46 Instalacja PHP ...................................................s...................................................s...........46 Konfiguracja Apache do obsługi PHP...................................................s............................. 48 Jakie komplikacje mogą wystąpić?...................................................s.......................... 49 4 PHP4. Zaawansowane programowanie Testowanie instalacji PHP...................................................s............................................. 50 Jakie komplikacje mogą wystąpić?...................................................s.......................... 51 Czynności po instalacji...................................................s.................................................. 52 Przejście na ISAPI ...................................................s...................................................s...... 54 Instalacja w systemach klasy UNIX ...................................................s.................................... 54 Instalacja MySQL ...................................................s...................................................s....... 55 Utworzenie użytkownika dla MySQL-a...................................................s...................... 55 Konfiguracja kodu źródłowego MySQL-a ...................................................s.................. 56 Kompilacja MySQL-a...................................................s................................................ 57 Inicjalizacja MySQL-a...................................................s............................................... 58 Uruchamianie MySQL-a ...................................................s........................................... 59 Testowanie MySQL-a ...................................................s............................................... 59 Zabezpieczanie MySQL-a...................................................s......................................... 60 Jakie komplikacje mogą wystąpić?...................................................s.......................... 60 Instalacja Apache ...................................................s...................................................s...... 60 Czynności po instalacji Apache ...................................................s............................... 61 Jakie komplikacje mogą wystąpić?...................................................s.......................... 62 Instalacja PHP ...................................................s...................................................s...........63 Jakie komplikacje mogą wystąpić?...................................................s.......................... 64 Kompilacja PHP...................................................s...................................................s.... 65 Jakie komplikacje mogą wystąpić?...................................................s.......................... 66 Czynności po instalacji...................................................s.................................................. 66 Integracja PHP z Apache ...................................................s............................................... 66 Jakie komplikacje mogą wystąpić?...................................................s.......................... 68 Czynności po instalacji ...................................................s............................................ 69 Dodatkowe źródła informacji ...................................................s.............................................. 71 PHP.net..............................................s...................................................s........................... 71 Zend.com...................................................s...................................................s................... 72 php4win.de...................................................s...................................................s................ 72 Apache ...................................................s...................................................s...................... 73 MySQL ...................................................s...................................................s....................... 73 Rozdział 3. Podstawy PHP............................h...................................................h...............................75 Programy w PHP ...................................................s...................................................s.............. 75 Skrypty PHP ...................................................s...................................................s............... 76 Instrukcje ...................................................s...................................................s........................ 77 Komentarze ...................................................s...................................................s...............79 Literały .............................................s...................................................s.................................. 80 Literały tekstowe ...................................................s...................................................s....... 80 Dokumenty osadzone ...................................................s...................................................s 81 Literały liczbowe ...................................................s...................................................s........82 Literały logiczne ...................................................s...................................................s......... 82 Zmienne ...................................................s...................................................s.......................... 83 Przypisanie ...................................................s...................................................s................ 83 Odwołanie...................................................s...................................................s.................. 84 Stałe...............................................s...................................................s.................................... 85 Typy danych...................................................s...................................................s..................... 85 Rzutowanie ...................................................s...................................................s................ 86 Operatory i funkcje ...................................................s...................................................s.......... 87 Operacje ogólnego przeznaczenia ...................................................s................................. 89 Operacje na napisach ...................................................s...................................................s 90 Funkcje napisowe ...................................................s...................................................s...... 91 substr().............................................s...................................................s.......................91 strpos()............................................s...................................................s........................91 Spis treści 5 htmspecialchars()..................................................s...................................................s.. 92 trim() ...................................................s...................................................s.................... 92 chr() oraz ord()..................................................s...................................................s....... 93 strlen()............................................s...................................................s......................... 93 printf() oraz sprintf()..................................................s.................................................. 93 Operacje liczbowe ...................................................s...................................................s...... 95 Operacje bitowe ...................................................s...................................................s... 96 Operacje porównania...................................................s............................................... 97 Priorytety operatorów ...................................................s.............................................. 98 Operacje logiczne...................................................s...................................................s....... 98 Priorytety operatorów ...................................................s.............................................. 99 Tablice............................................s...................................................s.................................... 99 Zmienne zewnętrzne...................................................s...................................................s........ 99 Zmienne systemowe, zmienne GET oraz $HTTP_ Arrays .......................................... 100 Zmienne POST ...................................................s...................................................s... 101 Cookies ...................................................s...................................................s.............. 101 Zmienne CGI ...................................................s...................................................s...... 101 Zmienne nagłówków HTTP...................................................s..................................... 102 Rozdział 4. Struktury w PHP...........................h...................................................h...........................103 Struktury kontroli przebiegu programu...................................................s.............................. 103 Instrukcje warunkowe ...................................................s................................................. 103 If ...................................................s...................................................s........................ 103 switch...................................................s...................................................s................. 106 Pętle ...................................................s...................................................s........................ 107 while...................................................s...................................................s................... 108 do...while...................................................s...................................................s............ 109 for ...................................................s...................................................s......................109 Alternatywna składnia pętli ...................................................s................................... 110 Funkcje...................................................s...................................................s.......................... 110 Definiowanie funkcji...................................................s...................................................s. 110 Zakres zmiennej ...................................................s...................................................s...... 112 Czas życia zmiennej...................................................s...................................................s. 113 Rekurencja...................................................s...................................................s...............114 Przypisywanie funkcji zmiennym...................................................s.................................. 114 Zastosowanie funkcji w celu uporządkowania kodu ...................................................s.... 115 Komentarze ...................................................s...................................................s............. 118 Tablice............................................s...................................................s.................................. 118 Inicjacja tablic...................................................s...................................................s.......... 119 Sekwencyjne przeglądanie tablic ...................................................s................................ 120 Wbudowane funkcje tablicowe ...................................................s.................................... 120 count()..................................................s...................................................s................. 120 in_array() ...................................................s...................................................s............ 121 reset() ...................................................s...................................................s................ 121 sort() ...................................................s...................................................s.................. 121 explode() oraz implode() ...................................................s........................................ 122 Tablice predefiniowane ...................................................s............................................... 122 Tablice wielowymiarowe...................................................s.............................................. 122 Rozdział 5. Programowanie obiektowe w PHP4.................h...................................................h.........125 Programowanie zorientowane obiektowo ...................................................s.......................... 125 Programowanie proceduralne a programowanie obiektowe............................................ 127 Znaczenie programowania obiektowego...................................................s...................... 128 6 PHP4. Zaawansowane programowanie Zstępująca metoda tworzenia oprogramowania...................................................s................ 128 Klasy...................................................s...................................................s........................ 129 Obiekty ...................................................s...................................................s.................... 132 Metody fabryczne ...................................................s.................................................. 133 Hermetyzacja (ang.Encapsulation) ...................................................s.............................. 135 Dziedziczenie ...................................................s...................................................s........... 137 Operator wywołania metody klasy ...................................................s......................... 141 Ponowne wykorzystanie kodu ...................................................s................................ 141 Polimorfizm ...................................................s...................................................s..............142 Metody abstrakcyjne ...................................................s............................................. 143 Adekwatność i powiązania ...................................................s.......................................... 146 Modelowanie obiektowe z użyciem UML...................................................s........................... 148 Delegacja..........................................s...................................................s.......................... 150 Analiza i decyzje projektowe ...................................................s............................................. 152 Funkcje PHP obsługujące klasy ...................................................s........................................ 154 get_class() ...................................................s...................................................s............... 154 get_parent_class() ...................................................s...................................................s... 155 Ograniczenia PHP ...................................................s...................................................s.......... 155 Brak atrybutów statycznych...................................................s......................................... 156 Brak destruktorów ...................................................s...................................................s... 157 Brak wielokrotnego dziedziczenia...................................................s................................ 158 Modelowanie złożonego komponentu WWW ...................................................s..................... 160 Rozdział 6. Wykrywanie i usuwanie błędów...................................................h...............................165 Przegląd błędów programistycznych...................................................s.................................. 166 Błędy składni ...................................................s...................................................s........... 166 Błędy semantyczne ...................................................s...................................................s.. 167 Błędy logiczne...................................................s...................................................s.......... 168 Błędy środowiska...................................................s...................................................s..... 169 Poziomy błędów w PHP ...................................................s...................................................s.. 169 Błędy analizy...................................................s...................................................s............170 Błędy krytyczne ...................................................s...................................................s........ 170 Ostrzeżenia...................................................s...................................................s..............170 Uwagi...................................................s...................................................s....................... 170 Błędy na poziomie jądra...................................................s.............................................. 171 Poziomy błędów etapu kompilacji ...................................................s............................... 171 Poziomy błędów definiowanych przez użytkownika ...................................................s...... 171 Ustawianie poziomów zgłaszania błędów...................................................s.................... 171 Obsługa błędów...................................................s...................................................s............. 172 Wyciszanie komunikatów błędach...................................................s............................... 172 Postępowanie w przypadku wystąpienia błędu...................................................s............ 173 Sprawdzanie błędów w nietypowych sytuacjach ...................................................s.......... 174 Raportowanie błędów...................................................s.................................................. 175 Programy wspomagające wykrywanie błędów ...................................................s................... 176 Narzędzia do wykrywania błędów wykorzystujące protokół HTTP .................................... 177 Klient telnet ...................................................s...................................................s....... 177 Serwery nasłuchujące ...................................................s........................................... 178 Metoda śledzenia ...................................................s...................................................s.... 179 phpCodeSite ...................................................s...................................................s...... 180 Zdalne systemy wykrywania błędów ...................................................s............................ 185 BODY...................................................s...................................................s.................. 185 Zend IDE ...................................................s...................................................s............ 187 Testowanie skryptowe ...................................................s...................................................s... 188 Spis treści 7 Rozdział 7. Wprowadzanie danych i wyrażenia regularne ...................................................h.........193 Wprowadzanie danych ...................................................s...................................................s... 193 Formularze ...................................................s...................................................s.................... 194 Formularze HTML...................................................s...................................................s..... 194 Atrybut action...................................................s...................................................s..... 195 Atrybut method...................................................s...................................................s... 195 Obsługa wprowadzanych danych ...................................................s...................................... 196 Skomplikowane formularze ...................................................s......................................... 197 Weryfikacja danych ...................................................s...................................................s.. 200 OOH Forms...................................................s...................................................s......... 201 Przykładowa aplikacja ...................................................s........................................... 201 Zabezpieczenie przed niewłaściwym użyciem ...................................................s........ 210 Wyrażenia regularne ...................................................s...................................................s......211 Podstawy składni wyrażeń regularnych ...................................................s....................... 211 Tworzenie wyrażeń regularnych ...................................................s................................... 213 Weryfikacja poprawności adresów e-mail ...................................................s.............. 215 Wyrażenia regularne w PHP...................................................s......................................... 215 Wyrażenia regularne zgodne z mechanizmami języka Perl.............................................. 218 Funkcje PHP obsługujące PCRE...................................................s............................. 220 Rozdział 8. Sesje oraz ciasteczka.......................h...................................................h......................225 Sesje ...................................................s...................................................s............................. 226 Uaktywnianie obsługi sesji w PHP ...................................................s............................... 226 Zastosowanie sesji PHP...................................................s.............................................. 227 Uruchamianie sesji ...................................................s...................................................s.. 228 Rejestrowanie zmiennych sesji ...................................................s................................... 228 Tworzenie własnych procedur obsługi sesji ...................................................s................. 230 Ustawianie bazy danych ...................................................s........................................ 230 Adresy URL...................................................s...................................................s.................... 235 Bezpieczeństwo ...................................................s...................................................s....... 235 Ciasteczka.........................................s...................................................s............................... 236 Bezpieczeństwo ...................................................s...................................................s....... 237 Zastosowania ciasteczek...................................................s............................................ 237 Termin ważności...................................................s...................................................s. 238 Ścieżka ...................................................s...................................................s.............. 239 Domena ...................................................s...................................................s............. 239 Przykładowa aplikacja wykorzystująca ciasteczka ...................................................s....... 240 setcookie()...................................................s...................................................s............... 241 Ustawianie parametru okresu ważności ciasteczka ................................................. 242 Ograniczanie dostępu...................................................s............................................ 243 Usuwanie ciasteczka ...................................................s.................................................. 246 Łączenie informacji z ciasteczek...................................................s................................. 246 Problemy z ciasteczkami...................................................s............................................. 248 Dodatkowe funkcje obsługi sesji...................................................s....................................... 250 Rozdział 9. Obsługa plików ...................................................h.......................................................253 Pliki..............................................s...................................................s..................................... 253 Otwieranie plików...................................................s...................................................s..... 254 Zamykanie plików ...................................................s...................................................s.... 255 Wypisywanie zawartości plików ...................................................s................................... 255 Odczyt zawartości plików ...................................................s............................................ 256 Zapis do plików...................................................s...................................................s........ 257 8 PHP4. Zaawansowane programowanie Nawigowanie po pliku ...................................................s................................................. 257 Kopiowanie, usuwanie i zmiana nazw plików ...................................................s.............. 258 Określanie atrybutów plików ...................................................s....................................... 259 Katalogi ...................................................s...................................................s......................... 260 Dodawanie i usuwanie katalogów ...................................................s............................... 262 Przesyłanie plików z przeglądarki...................................................s...................................... 263 Przesyłanie plików za pośrednictwem metody PUT ...................................................s..... 264 Przesyłanie plików z wykorzystaniem metody POST ...................................................s.... 264 Przykładowa aplikacja obsługi systemu plików ...................................................s................. 267 Aplikacja służąca do przechowywania plików online...................................................s.... 267 Wspólne mechanizmy...................................................s............................................ 270 Rejestracja nowego użytkownika ...................................................s........................... 272 Logowanie...................................................s...................................................s.......... 276 Tworzenie katalogów ...................................................s............................................. 282 Usuwanie katalogu lub pliku...................................................s.................................. 282 Wysyłanie plików na serwer...................................................s................................... 283 Przeglądanie plików...................................................s............................................... 284 Przeglądanie katalogów...................................................s......................................... 285 Wylogowanie ...................................................s...................................................s...... 286 Rozdział 10. Programowanie klientów FTP ...................................................h................................287 Uaktywnianie obsługi FTP w PHP ...................................................s...................................... 288 Rozszerzenia obsługi FTP w PHP...................................................s....................................... 288 Tworzenie aplikacji klientów FTP ...................................................s................................. 289 Procedury ułatwiające korzystanie z FTP...................................................s................ 290 Klient FTP oparty na WWW ...................................................s............................................... 299 Tworzymy klienta FTP ...................................................s.................................................. 308 Przegląd funkcji FTP według zastosowania ...................................................s....................... 311 Nawiązywanie i zrywanie połączenia ...................................................s........................... 311 Operacje na katalogach ...................................................s.............................................. 312 Obsługa plików...................................................s...................................................s......... 312 Alfabetyczny przegląd funkcji FTP...................................................s...................................... 313 Podstawowe polecenia FTP oraz odpowiadające im funkcje PHP......................................... 323 Rozdział 11. Poczta elektroniczna i grupy dyskusyjne...................................................h................327 Jak działa poczta elektroniczna? ...................................................s...................................... 328 Niezbyt tajni agenci...................................................s...................................................s.. 329 SMTP ...................................................s...................................................s....................... 329 Struktura listu elektronicznego...................................................s......................................... 331 Nagłówki listu elektronicznego...................................................s.................................... 331 Nagłówki wymagane ...................................................s.............................................. 332 Nagłówki opcjonalne ...................................................s............................................. 334 Wysyłanie listów elektronicznych z wykorzystaniem funkcji mail() .................................. 335 Wykorzystanie funkcji mail()..................................................s.................................... 335 Tworzenie klasy KlasaPocztowa ...................................................s............................ 338 Testowanie klasy KlasaPocztowa ...................................................s.......................... 344 Tworzenie klasy KlasaPocztowaSMTP ...................................................s................... 345 Testujemy klasę KlasaPocztowaSMTP ...................................................s.................. 352 List elektroniczny w formacie MIME...................................................s............................ 353 Pola nagłówka listu elektronicznego w formacie MIME............................................. 354 Tworzenie klasy KlasaPocztowaMIME ...................................................s................... 358 Testowanie klasy KlasaPocztowaMIME ...................................................s................. 362 Tworzenie klasy KlasaPocztowaSMTP_MIME ...................................................s.............. 363 Spis treści 9 Usenet ...................................................s...................................................s.......................... 364 Jak działa Usenet? ...................................................s...................................................s.. 365 Przykładowa sesja NNTP ...................................................s............................................. 365 Kody odpowiedzi serwera NNTP ...................................................s.................................. 368 Anatomia artykułu grupy dyskusyjnej ...................................................s.......................... 370 Tworzenie klasy NNTP ...................................................s................................................. 371 Testowanie klasy KlasaNNTP ...................................................s................................ 377 Łączymy w całość wszystkie elementy...................................................s.............................. 378 Dodatkowe źródła informacji ...................................................s............................................ 385 Rozdział 12. Pobieranie listów elektronicznych i artykułów grup dyskusyjnych...........................387 Protokoły służące do pobierania poczty elektronicznej ...................................................s..... 388 POP...................................................s...................................................s.......................... 388 Przykładowa sesja POP...................................................s.......................................... 389 IMAP ...................................................s...................................................s........................ 390 Znaczniki ...................................................s...................................................s............ 391 Formaty skrzynek pocztowych...................................................s................................ 391 Przykładowa sesja IMAP ...................................................s........................................ 392 Porównanie protokołu POP z IMAP ...................................................s.............................. 396 Pobieranie poczty elektronicznej za pomocą PHP ...................................................s............. 397 Połączenie z serwerem ...................................................s............................................... 397 Przykład połączenia ...................................................s............................................... 399 Tworzenie klasy Webmail ...................................................s............................................ 400 Atrybuty ...................................................s...................................................s.............. 400 Testowanie klasy Webmail ...................................................s.................................... 403 Pobieranie zawartości skrzynki pocztowej lub grupy dyskusyjnej.................................... 403 Pobieranie zawartości skrzynki lub grupy dyskusyjnej w klasie Webmail ........................ 410 Nowe atrybuty ...................................................s...................................................s.... 410 Testowanie klasy Webmail ...................................................s.................................... 413 Pobieranie listów i artykułów...................................................s....................................... 414 Odczytywanie listów z wykorzystaniem klasy Webmail ...................................................s 416 Nowe atrybuty ...................................................s...................................................s.... 416 Testujemy klasę Webmail...................................................s...................................... 420 Praca ze skrzynkami ...................................................s...................................................s 422 Zarządzanie skrzynkami z wykorzystaniem klasy Webmail ............................................. 425 Nowe atrybuty ...................................................s...................................................s.... 425 Operacje na listach i artykułach...................................................s.................................. 428 Operacje na listach wykonywane z wykorzystaniem klasy Webmail................................ 430 Nowe atrybuty ...................................................s...................................................s.... 430 System obsługi poczty elektronicznej oparty na przeglądarce WWW.................................... 433 Atrybuty ...................................................s...................................................s.............. 433 Dodatkowe źródła informacji ...................................................s............................................ 447 Rozdział 13. Sieci i protokół TCP/IP...................................................h...........................................449 Internet Protocol...................................................s...................................................s............ 450 Protokoły warstwy transportowej ...................................................s...................................... 451 TCP — Transmission Control Protocol ...................................................s........................ 451 UDP — User Datagram Protocol ...................................................s................................. 452 Tłumaczenie nazw domen ...................................................s................................................ 452 Hierarchiczny system rozproszony ...................................................s.............................. 453 Wykorzystanie DNS w PHP ...................................................s.......................................... 454 Biblioteka Resolver ...................................................s...................................................s.. 458 10 PHP4. Zaawansowane programowanie Gniazda ...................................................s...................................................s......................... 463 Gniazda i PHP ...................................................s...................................................s.......... 464 Aplikacja klienta pocztowego ...................................................s...................................... 469 Network Information Service ...................................................s............................................ 471 Serwery NIS ...................................................s...................................................s............. 472 Klienci NIS ...................................................s...................................................s............... 473 Mapowania NIS...................................................s...................................................s........ 473 NIS i PHP ...................................................s...................................................s................. 475 Simple Network Management Protocol...................................................s............................. 477 Agenci i zarządcy ...................................................s...................................................s..... 477 Protokół SNMP...................................................s...................................................s......... 478 Get ...................................................s...................................................s..................... 478 Get Next...................................................s...................................................s............. 479 Set ...................................................s...................................................s..................... 479 Trap...................................................s...................................................s.................... 479 Organizacja danych SNMP ...................................................s.......................................... 479 Funkcje SNMP w PHP...................................................s.................................................. 480 Rozdział 14. LDAP...................................h...................................................h...................................485 Katalogi ...................................................s...................................................s......................... 485 LDAP.................................................s...................................................s................................ 486 LDAP a tradycyjne bazy danych ...................................................s................................... 486 Składniki LDAP...................................................s...................................................s......... 488 LDAP — charakterystyka ...................................................s............................................ 488 Globalne usługi katalogowe ...................................................s.................................. 489 Otwarty standard komunikacyjny ...................................................s........................... 489 Rozszerzalność i elastyczność ...................................................s.............................. 489 Heterogeniczne repozytorium danych ...................................................s.................... 489 Bezpieczny protokół z kontrolą dostępu ...................................................s................ 490 Zastosowania LDAP ...................................................s...................................................s. 490 Elementy terminologii LDAP ...................................................s........................................ 492 Modele LDAP ...................................................s...................................................s........... 493 Model informacyjny ...................................................s............................................... 493 Model nazw ...................................................s...................................................s........ 495 Model funkcjonalny ...................................................s............................................... 496 Zaawansowane cechy LDAP...................................................s........................................ 499 Operacje asynchroniczne...................................................s....................................... 499 Replikacja ...................................................s...................................................s.......... 499 Odsyłacze...................................................s...................................................s........... 500 Bezpieczeństwo...................................................s...................................................s.. 500 Właściwości rozszerzone...................................................s....................................... 500 Oprogramowanie LDAP ...................................................s...................................................s.. 501 Instalacja i konfiguracja serwera LDAP ...................................................s....................... 502 Plik konfiguracyjny serwera OpenLDAP ...................................................s.................. 502 Uruchamianie serwera slapd...................................................s................................. 504 Sprawdzanie instalacji ...................................................s................................................ 505 Obsługa LDAP w języku PHP ...................................................s............................................. 505 Interfejs LDAP API języka PHP...................................................s..................................... 506 Funkcje połączeniowe i kontrolne...................................................s.......................... 506 Funkcje wyszukujące ...................................................s............................................. 508 Funkcje modyfikujące ...................................................s............................................ 514 Funkcje obsługi błędów ...................................................s......................................... 516 Przykładowa aplikacja klienta LDAP w języku PHP ...................................................s............ 516 Spis treści 11 Rozdział 15. Wprowadzenie do programowania aplikacji wielowarstwowych ..............................533 Rozwój aplikacji WWW ...................................................s...................................................s... 533 Wielowarstwowość ...................................................s...................................................s........ 535 Warstwa danych...................................................s...................................................s....... 535 Model plikowy ...................................................s...................................................s.... 536 Model relacyjny ...................................................s...................................................s.. 537 Model XML ...................................................s...................................................s......... 538 Model mieszany ...................................................s...................................................s. 540 Warstwa logiki aplikacji...................................................s............................................... 540 Warstwa prezentacji...................................................s...................................................s. 540 Urządzenia korzystające z sieci WWW...................................................s......................... 541 Architektury projektowania wielowarstwowego...................................................s.................. 541 Architektura oparta na języku HTML...................................................s............................ 542 Warstwa danych ...................................................s...................................................s. 543 Warstwa logiczna ...................................................s.................................................. 543 Warstwa prezentacji ...................................................s.............................................. 543 Architektura oparta na języku XML...................................................s.............................. 545 Wyodrębnianie warstw...................................................s...................................................s... 546 Programowanie modułowe ...................................................s.......................................... 547 Niezależność warstw logiki i prezentacji...................................................s...................... 547 Niezależność warstw logiki i danych ...................................................s........................... 547 Niezależność od bazy danych...................................................s...................................... 547 Ankieta — projektowanie aplikacji wielowarstwowej...................................................s......... 548 Projektowanie modelu danych ...................................................s.................................... 548 Warstwa danych ...................................................s...................................................s. 548 Warstwa logiczna ...................................................s.................................................. 549 Warstwa prezentacji ...................................................s.............................................. 550 Klasyczna architektura wielowarstwowa ...................................................s..................... 550 Przypadek 1. Zmiana sposobu wyświetlania wyników głosowania ............................ 550 Przypadek 2. Zablokowanie możliwości wielokrotnego głosowania użytkownika....... 550 Przypadek 3. Wersja Flash aplikacji ...................................................s...................... 551 Rozdział 16. Aplikacja WAP — studium przypadku ...................................................h....................553 Analiza wymagań ...................................................s...................................................s........... 553 Interakcja z użytkownikiem ...................................................s............................................... 555 Dobór oprogramowania ...................................................s...................................................s. 555 Alternatywy dla bazy danych zaplecza ...................................................s......................... 557 Alternatywy dla warstwy pośredniej...................................................s............................. 557 Projekt schematu bazy danych ...................................................s......................................... 558 Tabele bazy danych...................................................s...................................................s.. 558 Użytkownik bazy danych...................................................s.............................................. 560 Indeksy ..............................................s...................................................s......................... 561 Kwestie projektowe warstwy pośredniej ...................................................s........................... 562 Uwierzytelnianie...................................................s...................................................s....... 562 Przechowywanie danych sesji...................................................s...................................... 562 Kwestie związane z językiem WML...................................................s.............................. 563 Wydajność ...................................................s...................................................s............... 564 Implementacja...................................................s...................................................s............... 564 Kod aplikacji ...................................................s...................................................s............566 Warstwa danych i logiki aplikacji ...................................................s........................... 572 Karta powitalna ...................................................s...................................................s.. 595 Rejestracja nowego użytkownika ...................................................s........................... 598 Logowanie...................................................s...................................................s.......... 599 12 PHP4. Zaawansowane programowanie Karta główna aplikacji ...................................................s........................................... 601 Przeglądanie zasobów księgarni...................................................s............................ 605 Przeglądanie zasobów sklepu muzycznego...................................................s............ 607 Wyszukiwanie...................................................s...................................................s..... 609 Dodawanie pozycji do koszyka użytkownika ...................................................s.......... 612 Przeglądanie zawartości koszyka użytkownika...................................................s....... 614 Zmiana liczby sztuk poszczególnych pozycji koszyka................................................ 616 Zatwierdzanie zakupów ...................................................s......................................... 618 Przeglądanie informacji o koncie użytkownika ...................................................s....... 620 Wylogowanie ...................................................s...................................................s...... 623 Rozdział 17. PHP i MySQL ...................................................h...................................................h.......625 Relacyjne bazy danych...................................................s...................................................s... 626 Indeksy ..............................................s...................................................s......................... 627 Klucze...................................................s...................................................s...................... 627 Normalizacja ...................................................s...................................................s............ 629 Strukturalny język zapytań ...................................................s................................................ 631 Zapytania definicji danych...................................................s........................................... 632 CREATE DATABASE...................................................s................................................ 632 USE ...................................................s...................................................s.................... 633 CREATE TABLE...................................................s...................................................s.... 633 DESCRIBE ...................................................s...................................................s.......... 634 ALTER TABLE ...................................................s...................................................s...... 636 DROP TABLE...................................................s...................................................s....... 637 DROP DATABASE ...................................................s...................................................s 637 Zapytania manipulacji danymi...................................................s..................................... 638 INSERT ...................................................s...................................................s............... 638 REPLACE ...................................................s...................................................s............ 638 DELETE...................................................s...................................................s............... 639 UPDATE ...................................................s...................................................s.............. 639 SELECT...................................................s...................................................s............... 640 Połączenia ...................................................s...................................................s...............641 Indeksy ..............................................s...................................................s......................... 642 Niepodzielność operacji ...................................................s.............................................. 644 PHP a relacyjne bazy danych ...................................................s............................................ 645 Interfejs MySQL języka PHP ...................................................s........................................ 645 Biblioteka sieciowa ...................................................s...................................................s.. 651 Wyodrębnianie bazy danych ...................................................s........................................ 658 Warstwa abstrakcji bazy danych...................................................s............................ 660 Konstrukcja klasy BD ...................................................s............................................ 660 Testowanie klasy BD ...................................................s............................................. 664 Rozdział 18. PHP i PostgreSQL...................................................h...................................................667 PostgreSQL — podstawy...................................................s.................................................. 668 Zapytania definicji danych...................................................s........................................... 669 CREATE DATABASE...................................................s................................................ 669 CREATE TABLE...................................................s...................................................s.... 669 ALTER TABLE ...................................................s...................................................s...... 672 DROP TABLE...................................................s...................................................s....... 673 DROP DATABASE ...................................................s...................................................s 673 Zapytania manipulacji danymi...................................................s..................................... 673 INSERT ...................................................s...................................................s............... 673 DELETE...................................................s...................................................s............... 674 UPDATE ...................................................s...................................................s.............. 674 SELECT...................................................s...................................................s............... 675 Spis treści 13 Interfejs PostgreSQL języka PHP ...................................................s...................................... 676 Biblioteka sieciowa................................s...................................................s........................... 683 Wyodrębnianie bazy danych...................................................s.............................................. 687 Rozdział 19. PHP i ODBC...................................................h...................................................h...........691 ODBC — historia i przeznaczenie ..............
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP4. Zaawansowane programowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: