Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00276 007797 13586496 na godz. na dobę w sumie
PHP5. Profesjonalne tworzenie oprogramowania - książka
PHP5. Profesjonalne tworzenie oprogramowania - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0069-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kolejna wersja popularnego języka PHP wniosła zupełnie nową jakość do tworzenia aplikacji internetowych. PHP5 to w pełni obiektowe środowisko, pozwalające na korzystanie z wszystkich nowoczesnych technologii sieciowych i budowanie wydajnych oraz, co najważniejsze, bezpiecznych systemów. Przed twórcami aplikacji otwarły się bramy do protokołu SOAP, usług sieciowych, ogromnych możliwości języka XML i znacznie wydajniejszych połączeń z bazami danych.

Książka 'PHP5. Profesjonalne tworzenie oprogramowania' jest przeznaczona właśnie dla takich programistów -- tych, którzy opanowali poprzednie wersje PHP i chcą poznać możliwości, jakie oferuje jego najnowsze wcielenie. Przedstawia tajniki projektowania i programowania obiektowego, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wzorców projektowych i testowania za pomocą biblioteki PHPUnit. Opisuje możliwości zastosowania w aplikacjach PHP języka XML, protokołu SOAP i zaawansowanych technik operowania na bazach danych. Czytając ją, poznasz również metody automatycznego dokumentowania kodu oraz modelowania aplikacji za pomocą języka UML i dostępnych bezpłatnie narzędzi ArgoUML i Poseidon for UML.

Wykorzystaj najnowszą wersję PHP5
do stworzenia szybkich i bezpiecznych aplikacji internetowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP5. Profesjonalne tworzenie oprogramowania Autor: Sebastian Bergmann T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 83-246-0069-8 Tytu³ orygina³u: Professionelle Softwareentwicklung mit PHP 5 Format: B5, stron: 208 Kolejna wersja popularnego jêzyka PHP wnios³a zupe³nie now¹ jakoœæ do tworzenia aplikacji internetowych. PHP5 to w pe³ni obiektowe œrodowisko, pozwalaj¹ce na korzystanie z wszystkich nowoczesnych technologii sieciowych i budowanie wydajnych oraz, co najwa¿niejsze, bezpiecznych systemów. Przed twórcami aplikacji otwar³y siê bramy do protoko³u SOAP, us³ug sieciowych, ogromnych mo¿liwoœci jêzyka XML i znacznie wydajniejszych po³¹czeñ z bazami danych. Ksi¹¿ka „PHP5. Profesjonalne tworzenie oprogramowania” jest przeznaczona w³aœnie dla takich programistów -- tych, którzy opanowali poprzednie wersje PHP i chc¹ poznaæ mo¿liwoœci, jakie oferuje jego najnowsze wcielenie. Przedstawia tajniki projektowania i programowania obiektowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem stosowania wzorców projektowych i testowania za pomoc¹ biblioteki PHPUnit. Opisuje mo¿liwoœci zastosowania w aplikacjach PHP jêzyka XML, protoko³u SOAP i zaawansowanych technik operowania na bazach danych. Czytaj¹c j¹, poznasz równie¿ metody automatycznego dokumentowania kodu oraz modelowania aplikacji za pomoc¹ jêzyka UML i dostêpnych bezp³atnie narzêdzi ArgoUML i Poseidon for UML. (cid:129) Klasy i obiekty (cid:129) Serializacja obiektów (cid:129) Mechanizmy dziedziczenia (cid:129) Korzystanie z biblioteki PHPUnit do testowania aplikacji (cid:129) Stosowanie wzorców projektowych (cid:129) Wzorce konstrukcyjne i strukturalne oraz wzorce zachowañ (cid:129) Obs³uga jêzyka XML w PHP5 (cid:129) Tworzenie us³ug sieciowych (cid:129) Wykorzystywanie mo¿liwoœci rozszerzenia MySQL (cid:129) Komunikacja z bazami danych za pomoc¹ Creole i Propel (cid:129) Tworzenie dokumentacji kodu z wykorzystaniem narzêdzia phpDocumentator (cid:129) Modelowanie aplikacji w jêzyku UML Wykorzystaj najnowsz¹ wersjê PHP5 do stworzenia szybkich i bezpiecznych aplikacji internetowych Spis treści O autorze .......................................................................................................................... 9 Słowo wstępne ............................................................................................................... 11 Wprowadzenie ................................................................................................................ 13 Programowanie zorientowane obiektowo ........................17 Część I Rozdział 1. Podstawy ....................................................................................... 19 1.1. Wprowadzenie ....................................................................................................... 19 1.2. Motywacja ............................................................................................................. 19 1.3. Klasy i obiekty ....................................................................................................... 21 1.4. Polimorfizm ........................................................................................................... 25 1.5. Referencje .............................................................................................................. 26 1.6. Metody klasy, zmienne klasy i stałe klasy ............................................................. 29 1.7. Konstruktory i destruktory ..................................................................................... 30 1.8. Dziedziczenie ........................................................................................................ 32 1.9. Klasy abstrakcyjne i interfejsy ............................................................................... 35 1.10. Obsługiwanie błędów z wykorzystaniem wyjątków .............................................. 38 1.11. Serializacja obiektów ............................................................................................. 43 1.12. Reflection API ....................................................................................................... 45 1.13. Migracja z PHP4 do PHP5 .................................................................................... 47 Rozdział 2. Metody przechwytujące .................................................................. 49 2.1. Wprowadzenie ....................................................................................................... 49 2.2. Funkcja __autoload() ............................................................................................. 50 2.3. Metoda __get() ...................................................................................................... 51 2.4. Metoda __set() ....................................................................................................... 51 2.5. Metoda __call() ..................................................................................................... 53 2.6. Metoda __toString() .............................................................................................. 55 Rozdział 3. Iteratory ......................................................................................... 57 3.1. Wprowadzenie ....................................................................................................... 57 3.2. Interfejsy iteratorów w PHP5 ................................................................................ 59 3.3. Biblioteka standardowa PHP (SPL) ....................................................................... 62 3.4. Interfejs ArrayAccess ............................................................................................ 65 Rozdział 4. Tworzenie aplikacji ukierunkowane na testowanie z wykorzystaniem biblioteki PHPUnit ............................................... 69 4.1. Wprowadzenie ....................................................................................................... 69 4.2. Przypadki testowe i zapewnienia ........................................................................... 72 4.3. Wykonywanie i ocenianie przypadków testowych ................................................... 75 6 PHP5. Profesjonalne tworzenie oprogramowania 4.4. Automatyczne generowanie klas przypadków testowych ...................................... 78 4.5. Analiza pokrycia kodu dla aplikacji PHP .............................................................. 80 4.6. TestDox ................................................................................................................. 81 Część II Stosowanie wzorców projektowych w PHP .....................83 Rozdział 5. Wzorce konstrukcyjne ..................................................................... 85 5.1. Wprowadzenie ....................................................................................................... 85 5.2. Fabryka abstrakcyjna ............................................................................................. 85 5.3. Singleton ................................................................................................................ 88 Rozdział 6. Wzorce strukturalne ....................................................................... 91 6.1. Wprowadzenie ....................................................................................................... 91 6.2. Dekorator ............................................................................................................... 91 6.3. Pośrednik ............................................................................................................... 94 Rozdział 7. Wzorce zachowań ........................................................................... 97 7.1. Wprowadzenie ....................................................................................................... 97 7.2. Obserwator ............................................................................................................ 97 7.3. Metoda szablonu .................................................................................................. 102 7.4. Strategia ............................................................................................................... 105 7.5. Iterator ................................................................................................................. 108 Część III Programowanie w PHP5 ...............................................109 Rozdział 8. Obsługa XML w PHP ..................................................................... 111 8.1. Wprowadzenie ..................................................................................................... 111 8.2. SimpleXML ......................................................................................................... 112 8.3. Simple API for XML (SAX) ............................................................................... 117 8.4. Document Object Model (DOM) ......................................................................... 120 8.5. Transformacje XSL (XSLT) ................................................................................ 128 8.6. Przenoszenie obiektów do sieci WWW za pomocą biblioteki XML_Transformer ..................................................................132 Rozdział 9. Usługi WWW korzystające z SOAP ................................................. 141 9.1. Wprowadzenie ..................................................................................................... 141 9.2. Programowanie usług sieciowych......................................................................... 142 9.3. Stosowanie usługi WWW..................................................................................... 145 Rozdział 10. Rozszerzenie MySQLi .................................................................... 147 10.1. Wprowadzenie ..................................................................................................... 147 10.2. Obiektowe wykorzystanie rozszerzenia MySQLi ................................................ 147 10.3. Stosowanie wstępnie przygotowanych zapytań ................................................... 150 10.4. Proceduralne korzystanie z rozszerzenia MySQLi .............................................. 152 Część IV Zaawansowane programowanie baz danych .................153 Rozdział 11. Creole .......................................................................................... 155 11.1. Wprowadzenie ..................................................................................................... 155 11.2. Połączenie z bazą danych .................................................................................... 156 11.3. Wykonywanie zapytań SQL ................................................................................ 157 11.4. Metadane ............................................................................................................. 162 Spis treści 7 Rozdział 12. Propel .......................................................................................... 163 12.1. Wprowadzenie ..................................................................................................... 163 12.2. Określanie modelu danych za pomocą XML ....................................................... 164 12.3. Model obiektów i pamięć obiektów ..................................................................... 169 12.4. Szukanie obiektów w pamięci obiektów .............................................................. 172 Część V Narzędzia do tworzenia projektów w PHP .....................175 Rozdział 13. Dokumentacja kodu ...................................................................... 177 13.1. Wprowadzenie ..................................................................................................... 177 13.2. phpDocumentator ................................................................................................ 177 13.3. Doxygen .............................................................................................................. 181 Rozdział 14. Modelowanie w językach UML i MDA ............................................ 185 14.1. Wprowadzenie ..................................................................................................... 185 14.2. Programy ArgoUML i Poseidon for UML .......................................................... 186 14.3. UML2PHP ........................................................................................................... 189 Dodatki ......................................................................................193 Dodatek A Instalowanie Apache 2.0, MySQL 4.1 i PHP 5.0 ............................. 195 Dodatek B Literatura ..................................................................................... 197 Dodatek C Słowniczek ................................................................................... 199 Skorowidz ..................................................................................... 201 Rozdział 8. Obsługa XML w PHP „XML to gigantyczny krok naprzód, w zupełnie żadnym kierunku”. Eric Naggum 8.1. Wprowadzenie W związku z cały czas rosnącą popularnością języka XML1 (eXtensible Markup Language), w PHP5 wprowadzona została przygotowana od podstaw obsługa ję- zyka XML. W PHP4 standardowa instalacja pakietu była już wyposażona w ste- rowane zdarzeniami mechanizmy obsługi XML, bazujące na bibliotece Expat. Z kolei w standardowej instalacji PHP5 udostępnione zostały znacznie bardziej rozbudowane mechanizmy obsługi dokumentów XML, bazujące na bibliotekach libxml2 i libxslt pochodzących z projektu GNOME. (cid:141) Rozszerzenie SimpleXML pozwala na bardzo prostą obsługę dokumentów XML. (cid:141) Rozszerzenie XML umożliwia obsługę dokumentów XML sterowaną zdarzeniami, zgodną z Simple Api for XML (SAX)2, i w związku z tym jest zgodne z opartą na bibliotece Expat obsługą dokumentów XML, stosowaną w PHP4. (cid:141) Rozszerzenie DOM implementuje standard DOM (Document Object Model)3, przez co pozwala na obiektową obsługę dokumentów XML reprezentowanych w postaci struktury drzewiastej. 1 http://www.w3.org/XML/ 2 http://www.saxproject.org/ 3 http://www.w3.org/DOM/ 112 Część III ♦ Programowanie w PHP5 (cid:141) Rozszerzenie XSLT udostępnia wszystkie funkcje konieczne do transformowania dokumentów zgodnie ze standardem XSL (eXtensible Stylesheet Language)4. 8.2. SimpleXML Do prostej obsługi dokumentów XML PHP udostępnia interfejs programistyczny SimpleXML. Interfejs ten opiera się na idei pakietu języka Perl o nazwie XML: :Simple i w związku z tym pozwala na intuicyjny dostęp do danych zapisanych w dokumencie XML. 8.2.1. Ładowanie i zapisywanie dokumentów XML Funkcje simplexml_load_file() i simplexml_load_string() tworzą obiekt klasy SimpleXMLElement przeznaczony do obsługi danych XML, które w zależności od użytej funkcji ładowane są ze wskazanego pliku lub ciągu znaków. Metoda asXML($filename) zwraca dane istniejącego obiektu SimpleXMLElement w formacie XML i może je ewentualnie zapisać do wskazanego pliku. 8.2.2. Klasa SimpleXMLElement Obiekt klasy SimpleXMLElement (jej diagram UML przedstawiony został na ry- sunku 8.1) przechowuje po jednej zmiennej egzemplarza dla każdego podrzędnego elementu w strukturze XML. Każda taka zmienna otrzymuje nazwę opisującą dany element XML (proszę przyjrzeć się rysunkowi 8.2). Jeżeli dany element pod- rzędny występuje w strukturze tylko raz, to zmienna egzemplarza przechowuje wartość tego elementu. Jeżeli jednak dany element podrzędny występuje w struk- turze wielokrotnie (tak jak element book na listingu 8.1), to zmienna egzempla- rza przechowywać będzie tablicę5 obiektów SimpleXMLElement opisujących każdy z elementów podrzędnych. 4 http://www.w3.org/Style/XSL/ 5 Funkcje tablicowe PHP nie będą jednak współpracowały z taką tablicą, a wywołanie is_array($books- book[1]- author) zwróci wartość FALSE. Mimo to zawarte w PHP funkcje debugowania print_r() i var_dump() będą traktować zapis $books- book[1]- author jako tablicę. Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 113 Rysunek 8.1. Klasa Simple- XMLElement Rysunek 8.2. Reprezentacja plików XML w obiektach typu SimpleXML- Element ?xml version= 1.0 encoding= iso-8859-2 ? !DOCTYPE books PUBLIC books books.dtd books book lang= pl author Sebastian Bergmann /author title Profesjonalne tworzenie oprogramowania w PHP 5 /title isbn 83-246-0069-8 /isbn /book Listing 8.1. Katalog książek w formacie XML 114 Część III ♦ Programowanie w PHP5 book lang= de author Emilian Balanescu /author author Mihai Bucica /author author Cristian Darie /author title PHP5 i MySQL. Zastosowania e-commerce /title isbn 83-7361-830-9 /isbn /book /books Obiekt klasy SimpleXMLElement wyposażony jest w implementację metody prze- chwytującej __toString (była o niej mowa w podrozdziale 2.6), dlatego możliwe jest odczytanie tekstowej reprezentacji każdego elementu XML (CDATA), na przykład za pośrednictwem instrukcji print. Na listingu 8.2 przedstawiony został sposób odczytywania ze struktury XML zawartości elementu title z pierwszego ele- mentu book. Listing 8.2. Dostęp do elementu XML za pomocą interfejsu SimpleXML ?php $books = simplexml_load_file( books.xml ); print $books- book[0]- title; ? Profesjonalne tworzenie oprogramowania w PHP 5 W obiektach SimpleXMLElement metoda attributes() zwraca tablicę asocjacyjną ze wszystkimi atrybutami danego elementu XML. Przykład wykorzystania tej metody przedstawiony został na listingu 8.3. Listing 8.3. Dostęp do atrybutów elementu XML poprzez interfejs SimpleXML ?php $books = simplexml_load_file( books.xml ); foreach ($books- book[0]- attributes() as $nazwa= $wartosc) { print $nazwa: $wartosc ; } ? lang: pl Klasa SimpleXMLElement implementuje również interfejs iteratora Traversable (oma- wiany był w rozdziale 3.). Dzięki temu obiekt typu SimpleXMLElement może być dowolnie iterowany za pomocą operatora foreach (i jednocześnie można obsługiwać zawarte w nim dane dokumentu XML), tak jak na listingu 8.4. Listing 8.4. Dostęp do katalogu książek za pomocą interfejsu SimpleXML i operatora foreach ?php $books = simplexml_load_file( books.xml ); foreach ($books- book as $ksiazka) { $autorzy = ; foreach ($ksiazka- author as $autor) { $autorzy .= empty($autorzy) ? $autor : , . $autor; } printf( s: s ISBN: s , Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 115 $autorzy, $ksiazka- title, $ksiazka- isbn ); } ? Sebastian Bergmann: Profesjonalne tworzenie oprogramowania w PHP 5 ISBN: 83-246-0069-8 Emilian Balanescu, Mihai Bucica, Cristian Darie: PHP5 i MySQL. Zastosowania e-commerce ISBN: 83-7361-830-9 Zawartość obiektów SimpleXMLElement może zostać zmieniona przez odpowied- nie modyfikacje odpowiednich zmiennych egzemplarza, tak jak na listingu 8.5. ?php $books = simplexml_load_file( books.xml ); $books- book[0]- author = Johannes Sebastian Bergmann ; print $books- book[0]- asXML(); ? book lang= pl author Johannes Sebastian Bergmann /author title Profesjonalne tworzenie oprogramowania w PHP 5 /title isbn 83-246-0069-8 /isbn /book Listing 8.5. Zmiana zawartości obiektu Simple- XMLElement i wypisanie danych XML Korzystając w obiekcie SimpleXMLElement z metody xpath(), można tworzyć za- pytania w języku XML Path Language (XPath)6. Na listingu 8.6 zostało przed- stawione zapytanie zwracające tytuły wszystkich książek zapisanych w katalogu. Wynikiem takich zapytań jest zawsze tablica obiektów typu SimpleXMLElement. XPath ?php $books = simplexml_load_file( books.xml ); foreach ($books- xpath( book/title ) as $tytul) { print $tytul ; } ? Profesjonalne tworzenie oprogramowania w PHP 5 PHP 5 Listing 8.6. Zastosowanie języka XPath w interfejsie SimpleXML 8.2.3. Klasa SimpleXMLIterator W bibliotece standardowej PHP (była o niej mowa w rozdziale 3.) dostępna jest też pewna alternatywa dla klasy SimpleXMLElement, pozwalająca na obsługę do- kumentów XML za pomocą interfejsu SimpleXML — klasa SimpleXMLIterator. 6 http://www.w3.org/TR/xpath 116 Część III ♦ Programowanie w PHP5 Klasa SimpleXMLIterator udostępnia interfejs RecursiveIterator i dlatego może przeglądać wszystkie elementy dokumentu XML, korzystając przy tym z dodat- kowego iteratora typu RecursiveIteratorIterator. Na listingu 8.7 wywoływana jest funkcja simplexml_load_file(), której podawany jest opcjonalny drugi parametr, przez co w wyniku swojego działania funkcja ta, zamiast obiektu SimpleXMLElement, zwraca obiekt typu SimpleXMLIterator. Następ- nie tworzony jest obiekt typu RecursiveIteratorIterator obsługujący obiekt SimpleXMLIterator. Przy użyciu tego iteratora, w wyniku podania dodatkowego parametru RIT_SELF_FIRST, wypisywane są wszystkie elementy XML z elementem podstawowym (root) włącznie. Listing 8.7. Rekursywne wyliczanie wszystkich elementów dokumentu XML ?php $dokument = simplexml_load_file( books.xml , SimpleXMLIterator ); $iterator = new RecursiveIteratorIterator( $dokument, RIT_SELF_FIRST ); foreach($iterator as $nazwa = $element) { print $nazwa . ; } ? book author title isbn book author author author title isbn Wewnątrz pętli foreach z listingu 8.7 zmienna $nazwa przechowuje nazwę aktu- alnego elementu XML, natomiast w zmiennej $element zapisywany jest obiekt opisujący ten element. 8.2.4. Wady i zalety (cid:141) Zaleta: Bardzo prosty dostęp do elementów XML. (cid:141) Zaleta: Niewielkie zapotrzebowanie na pamięć, ponieważ obiekty PHP tworzone są tylko w razie potrzeby, a sam dokument początkowo zapisany jest tylko raz (w pamięci biblioteki libxml2). (cid:141) Zaleta: Prędkość działania. (cid:141) Wada: Utrudniony dostęp do atrybutów elementów XML. (cid:141) Wada: Brak standardu. Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 117 Orientacja na zdarzenia Listing 8.8. Dostęp do katalogu książek poprzez interfejs SAX 8.3. Simple API for XML (SAX) W czasie obsługi danych XML za pomocą Simple API for XML (SAX) parser XML wywołuje określone zdarzenia (otwierający znacznik elementu, zamykający znacznik elementu itp.), które muszą być obsłużone przez programistę w ramach specjalnych metod lub funkcji. Najpierw przyjrzymy się trzem najważniejszym zdarzeniom wykorzystywanym w trakcie przetwarzania danych XML: „Start Element”, „End Element” i „Cha- racter Data”. (cid:141) xml_set_element_handler($parser, start_element_handler , end_element_handler ) — Rejestruje funkcje wywołań zwrotnych dla zdarzeń „Start Element” i „End Element”. Funkcja lub metoda obsługująca zdarzenie „Start Element” musi przyjmować trzy parametry: $parser, $name i $attributes. Ostatni z tych parametrów zawiera tablicę asocjacyjną z atrybutami elementu XML. Funkcja lub metoda obsługująca zdarzenie „End Element” musi przyjmować dwa parametry: $parser i $name. (cid:141) xml_set_character_data_handler($parser, handler ) — Rejestruje funkcję wywołań zwrotnych dla zdarzenia „Character Data”. Funkcja lub metoda, która ma obsługiwać to zdarzenie, musi przyjmować dwa parametry: $paser i $cdata. W czasie rejestrowania funkcji wywołania zwrotnego (ang. callback) w parametrze handler można przekazać nazwę funkcji lub tablicy przechowującej referencję obiektu, a także nazwę metody tego obiektu, która ma obsługiwać dane zdarzenie. Na listingu 8.8 przedstawiony został sposób obsługi katalogu książek z listingu 8.1. ?php class Ksiazki { protected $parser; protected $stosElementow = array(); protected $autorzy = array(); public function __construct() { $this- parser = xml_parser_create(); xml_set_object($this- parser, $this); xml_set_element_handler( $this- parser, startElement , endElement ); xml_set_character_data_handler( $this- parser, characterData ); 118 Część III ♦ Programowanie w PHP5 xml_set_default_handler( $this- parser, characterData ); } public function __destruct() { xml_parser_free($this- parser); } public function odczytajKatalog($katalog) { xml_parse( $this- parser, file_get_contents($katalog), TRUE ); } protected function startElement($parser, $element, $attributes) { array_push($this- stosElementow, $element); if ($element == BOOK ) { $this- autorzy = array(); } } protected function endElement($parser, $element) { array_pop($this- stosElementow); } protected function characterData($parser, $cdata) { $poziom = sizeof($this- stosElementow) - 1; $element = $this- stosElementow[$poziom]; switch($element) { case AUTHOR : { $this- autorzy[] = $cdata; } break; case TITLE : { print implode( , , $this- autorzy) . ; print $cdata . ; } break; case ISBN : { print ISBN: . $cdata . ; } break; } } } Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 119 $ksiazki = new Ksiazki; $ksiazki- odczytajKatalog( books.xml ); ? Sebastian Bergmann Profesjonalne tworzenie oprogramowania w PHP5 ISBN: 83-246-0069-8 Emilian Balanescu, Mihai Bucica, Cristian Darie PHP5 i MySQL. Zastosowania e-commerce ISBN: 83-7361-830-9 Parser interfejsu SAX przetwarza dane dokumentu XML w sposób liniowy i w pamięci przechowuje tylko te dane, które związane są z bieżącym zda- rzeniem. Dlatego też programista musi się zajmować przechowywaniem danych aktualnie obsługiwanego elementu XML. W naszym przykładzie nazwę otwiera- nego właśnie znacznika XML zapisujemy na stosie. W metodzie obsługującej zdarzenie „Character Data” można dzięki temu stwierdzić, z którym elementem związane są aktualnie obsługiwane dane. W momencie gdy parser dotrze do za- mykającego znacznika XML, nazwę elementu można usunąć ze stosu. W interfejsie SAX obok zdarzeń „Start Element”, „End Element” i „Character Data” udostępniane są jeszcze następujące zdarzenia: (cid:141) xml_set_processing_instruction_handler($parser, handler ) — rejestruje funkcję wywołania zwrotnego obsługującą zdarzenie „Processing Instruction”. (cid:141) xml_set_external_entity_ref_handler($parser, handler ) — rejestruje funkcję wywołania zwrotnego obsługującą zdarzenie „External Entity Reference”. (cid:141) xml_set_notation_decl_handler($parser, handler ) — rejestruje funkcję wywołania zwrotnego obsługującą zdarzenie „Notation Declaration”. (cid:141) xml_set_unparsed_entity_decl_handler($parser, handler ) — rejestruje funkcję wywołania zwrotnego obsługującą zdarzenie „Unparsed Entity Declaration”. (cid:141) xml_set_default_handler($parser, handler ) — rejestruje funkcję wywołania zwrotnego obsługującą wszystkie te zdarzenia, dla których nie została zarejestrowana metoda obsługi. 8.3.1. Wady i zalety (cid:141) Zaleta: Standard, choć niezatwierdzony przez konsorcjum WWW. (cid:141) Zaleta: Niewielkie użycie pamięci, ponieważ w danym momencie dostępny jest tylko aktualny element XML. (cid:141) Zaleta: Szybkość działania. 120 Część III ♦ Programowanie w PHP5 (cid:141) Wada: Praca liniowa, nie jest możliwy swobodny dostęp do elementów. (cid:141) Wada: Nie ma możliwości zapisu danych. (cid:141) Wada: Programista musi zajmować się wszystkimi szczegółami obsługi. 8.4. Document Object Model (DOM) Konsorcjum WWW (W3C)7 przygotowało bardzo potężny standard w postaci modelu DOM (Document Object Model), stanowiącego niezależny od platformy i języka programowania interfejs programistyczny przeznaczony do odczyty- wania i zapisywania danych w prawidłowych dokumentach HTML i prawi- dłowo zbudowanych dokumentach XML. PHP5 udostępnia własne rozszerzenie obsługi modelu DOM, które niestety nie jest zgodne z rozszerzeniem obsługi modelu DOM z PHP4. Rozszerzenie to jest pełną implementacją standardu DOM w wersji „Level 2 Core”, a dodatkowo za- wiera pewne elementy („Load and Save”) nowszej wersji „Level 3”. Węzły Model DOM zajmuje się wszystkimi elementami dokumentu XML, które traktowa- ne są jak węzły drzewa. Sam dokument (DOMDocument), jego elementy (DOMElements), a także ich atrybuty (DOMAttr) oraz tekstowa zawartość (DOMText) reprezentowane są przez obiekty odpowiednich klas węzłów, które powiązane są ze sobą za po- mocą referencji. Na rysunku 8.3 przedstawione zostało drzewo obiektów DOM utworzone na podstawie dokumentu XML prezentowanego na listingu 8.1. Rysunek 8.3. Reprezentacja struktury katalogu książek w postaci struktury DOM 7 http://www.w3.org/ Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 121 Implementacja modelu DOM w PHP5 obejmuje 29 klas w sumie zawierających 360 metod. W tym miejscu zajmiemy się najważniejszymi z nich (przedstawione zostały w tabeli 8.1). Klasa bazowa lub interfejs Zadanie Tabela 8.1. Najważniejsze klasy modelu DOM Klasa DOMNode DOMDocument DOMElement DOMAttr DOMNode DOMNode DOMNode DOMCharacterData DOMNode DOMText DOMCharacterData DOMNodeList DOMXPath Traversable DOMException Exception Klasa bazowa dla pozostałych klas węzłów drzewa DOM. Stanowi punkt wejścia do drzewa DOM. Reprezentuje element XML i udostępnia metody dostępu do elementów XML. Reprezentuje atrybut elementu XML. Reprezentuje część danych tekstowych elementu XML. Reprezentuje tekstowe zawartości dokumentu XML. Reprezentuje zbiór węzłów. Umożliwia formułowanie zapytań XPath. Klasa wyjątku. 8.4.1. Ładowanie i zapisywanie dokumentów XML Metoda DOMDocument::load($filename) przeznaczona jest do odczytywania do- kumentu XML ze wskazanego pliku i może być wywoływana zarówno na rzecz konkretnego obiektu, jak i statycznie na rzecz klasy. Jeżeli wywoływana jest statycz- nie, to zwraca w wyniku swojego działania obiekt klasy DOMDocument (przykład takiego działania znaleźć można na listingu 8.12). Z kolei metoda DOMDocument: :loadXML($xml) pozwala na załadowanie dokumentu XML z ciągu znaków, natomiast funkcja dom_import_simplexml($sxe) tworzy nowy obiekt klasy DOM- Document na podstawie obiektu klasy SimpleXMLElement. Podobnie metody DOMDocument::loadHTMLFile($filename) i DOMDocument::loadHTML ($html) pozwalają na załadowanie dokumentu HTML z pliku lub ciągu znaków. Metody DOMDocument::save($filename) i DOMDocument::saveXML() przeznaczone są do zapisywania dokumentu XML we wskazanym pliku lub ciągu znaków. Do obsługi zapisu dokumentów HTML przygotowane zostały metody DOMDocument: :saveHTMLFile($filename) i DOMDocument::saveHTML(). Wszystkie wymienione metody wykorzystują system strumieni funkcjonujący w PHP5. Tym samym w zależności od tego, która wersja obsługi strumieni zo- stanie wkompilowana do projektu, metody te mogą na przykład otworzyć plik XML Strumienie 122 Część III ♦ Programowanie w PHP5 Listing 8.9. Tworzenie nowego dokumentu XML ze zdalnego serwera albo zapisać dokument XML na serwerze FTP. W takich przypadkach zamiast nazwy pliku w parametrze $filename należy podać od- powiedni adres URL. 8.4.2. Tworzenie nowego dokumentu XML Na listingu 8.9 najpierw tworzony jest obiekt klasy DOMDocument. Konstruktorowi tej klasy przekazywana jest żądana wersja standardu XML ( 1.0 ) oraz stosowa- ne w dokumencie kodowanie znaków ( iso-8859-2 ). ?php $dokument = new DOMDocument( 1.0 , iso-8859-2 ); $dokument- formatOutput = TRUE; $ksiazki = $dokument- appendChild( $dokument- createElement( books ) ); $ptop5 = $ksiazki- appendChild( $dokument- createElement( book ) ); $ptop5- setAttribute( lang , pl ); $ptop5- appendChild( $dokument- createElement( author , Sebastian Bergmann ) ); $ptop5- appendChild( $document- createElement( title , Profesjonalne tworzenie oprogramowania w PHP 5 ) ); $ptop5- appendChild( $dokument- createElement( isbn , 83-246-0069-8 ) ); print $dokument- saveXML(); ? ?xml version= 1.0 encoding= iso-8859-2 ? books book lang= pl author Sebastian Bergmann /author title Profesjonalne tworzenie oprogramowania w PHP 5 /title isbn 83-246-0069-8 /isbn /book /books Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 123 Metoda DOMDocument::createElement() tworzy nowy obiekt klasy DOMElement, z kolei za pomocą metody DOMNode::appendChild() można „podwiesić” utworzony element w odpowiednim miejscu w drzewie DOM. Tworzenie nowego dokumentu XML za pomocą klas modelu DOM, tak jak przed- stawione to zostało na listingu 8.9, może okazać się zadaniem wyjątkowo praco- chłonnym. W takich przypadkach dobrze jest przygotować zestaw klas rozbudowu- jących klasy modelu DOM poprzez dziedziczenie i dopasować je do potrzeb aktualnej aplikacji. Klasa Book (prezentowana na listingu 8.10) rozbudowuje klasę DOMElement o me- tody setAuthor($author), setISBN($isbn), setLanguage($language) i setTitle ($title), ściśle powiązane z elementem book w drzewie dokumentu XML. W ten sposób użytkownik tej klasy nie musi już samodzielnie wywoływać metod DOMDocument::createElement() i DOMNode::appendChild(). ?php class Book extends DOMElement { private $document; public function __construct(DOMDocument $document) { parent::__construct( book ); $this- document = $document; } Listing 8.10. Klasa Book public function setAuthor($author) { $this- appendChild( $this- document- createElement( author , $author ) ); } public function setISBN($isbn) { $this- appendChild( $this- document- createElement( isbn , $isbn ) ); } public function setLanguage($language) { $this- setAttribute( lang , $language); } public function setTitle($title) { $this- appendChild( $this- document- createElement( title , $title ) ); } } ? 124 Część III ♦ Programowanie w PHP5 Klasa Books (prezentowana na listingu 8.11) rozbudowuje klasę DOMDocument, dodając do niej metodę createBook() pozwalającą w prosty sposób utworzyć element typu book . Listing 8.11. Klasa Books ?php require_once Book.php ; class Books extends DOMDocument { private $books; public function __construct() { parent::__construct( 1.0 , iso-8859-2 ); $this- books = $this- appendChild( $this- createElement( books ) ); $this- formatOutput = TRUE; } public function createBook() { $book = new Book($this); $this- books- appendChild($book); return $book; } } $books = new Books; $book = $books- createBook(); $book- setAuthor( Sebastian Bergmann ); $book- setISBN( 83-246-0069-8 ); $book- setTitle( Profesjonalne tworzenie oprogramowania w PHP 5 ); $book- setLanguage( pl ); print $books- saveXML(); ? Jak można się domyślić, kod z listingu 8.11 tworzy dokładnie taki sam dokument jak kod z listingu 8.9. 8.4.3. Wykorzystywanie klasy DOMNodeList Klasa DOMNodeList reprezentuje zbiór węzłów, czyli obiektów klasy DOMNode. Wę- zły w takim zbiorze nie są układane według żadnej konkretnej reguły. W klasie DOMNodeList implementowany jest interfejs Traversable (była o nim mowa w roz- dziale 3.), dlatego możliwe jest iterowanie przez poszczególne obiekty listy z wy- korzystaniem operatora foreach. Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 125 Na listingu 8.12 korzystamy z metody DOMDocument::getElementsByTagName(), aby w ten sposób uzyskać listę wszystkich elementów typu author . W wyniku swo- jego działania metoda ta zwraca obiekt klasy DOMNodeList, w którym zawarte są odpowiednie obiekty typu DOMElement. Następnie za pomocą zapisu $author- nodeValue odczytywane są wartości węzłów typu DOMText, które dołączone są do obiektów typu DOMElement zawartych w zmiennej $autor. ?php $dokument = DOMDocument::load( books.xml ); $autorzy = $dokument- getElementsByTagName( author ); Listing 8.12. Zastosowanie klasy DOMNodeList foreach ($autorzy as $autor) { print $autor- nodeValue . ; } ? Sebastian Bergmann Emilian Balanescu Mihai Bucica Cristian Darie 8.4.4. Formułowanie zapytań XPath Za pomocą klasy DOMXPath można tworzyć zapytania XPath dotyczące drzewa DOM. Wynikiem takiego zapytania zawsze jest obiekt klasy DOMNodeList. Przykład zastosowania tej klasy przedstawiony został na listingu 8.13. XPath ?php $dokument = DOMDocument::load( books.xml ); $xpath = new DOMXPath($dokument); foreach ($xpath- query( book/title ) as $tytul) { print $tytul- nodeValue . ; } ? Profesjonalne tworzenie oprogramowania w PHP 5 PHP5 i MySQL. Zastosowania e-commerce Listing 8.13. Formułowanie zapytań XPath 8.4.5. Sprawdzanie poprawności dokumentów XML Rozszerzenie PHP-DOM obok obsługi i tworzenia dokumentów XML pozwala kontrolować zgodność dokumentów XML ze specyfikacjami zapisanymi w for- matach DTD (Document Type Definition), XSD (XML Schema) lub RNG (Re- laxNG). 126 XML Schema Listing 8.14. Kontrola zgodności ze schema- tem XML Listing 8.15. Plik schematu XML przygoto- wany dla dokumentu katalogu książek Część III ♦ Programowanie w PHP5 XML Schema8 jest oficjalnie zatwierdzoną przez W3C technologią zastępującą format Document Type Definition. Tworzone schematy stosowane są do definio- wania klas dokumentów XML. Na podstawie przygotowanego schematu można skontrolować, czy konkretny dokument XML spełnia założenia takiego schematu. Taki proces nazywany jest sprawdzaniem zgodności (ang. validate) dokumentu XML ze schematem. Na listingu 8.14 zastosowana została metoda DOMDocument::schemaValidate() udo- stępniana przez PHP5. W tym prostym programie kontrolowana jest zgodność dokumentu books.xml ze schematem XML zapisanym w pliku books.xsd (zawar- tość tego pliku prezentowana jest na listingu 8.15). ?php $dokument = DOMDocument::load( books.xml ); if ($dokument- schemaValidate( books.xsd )) { print Plik books.xml jest zgodny z deklaracją schematu . zapisaną w pliku books.xsd. ; } ? Plik books.xml jest zgodny z deklaracją schematu zapisaną w pliku books.xsd. ?xml version= 1.0 ? xsd:schema xmlns:xsd= http://www.w3.org/2001/XMLSchema xsd:element name= books xsd:complexType xsd:sequence xsd:element maxOccurs= unbounded ref= book / /xsd:sequence /xsd:complexType /xsd:element xsd:element name= book xsd:complexType xsd:sequence xsd:element ref= author minOccurs= 1 maxOccurs= unbounded / xsd:element ref= title minOccurs= 1 / xsd:element ref= isbn minOccurs= 1 / /xsd:sequence xsd:attribute name= lang use= required type= xsd:string / /xsd:complexType /xsd:element xsd:element name= author type= xsd:string / xsd:element name= title type= xsd:string / xsd:element name= isbn type= xsd:string / /xsd:schema 8 http://www.w3.org/XML/Schema Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP RelaxNG jest językiem schematów XML przeznaczonym do definiowania struktury dokumentów XML, funkcjonującym równolegle z językiem XML Schema. Język ten jest obecnie standaryzowany przez organizację ISO, ale nie jest wspierany przez konsorcjum W3C, choć wykorzystuje typy danych pochodzące z języka XML Schema. Najprawdopodobniej już wkrótce język RelaxNG stanie się alternatywą dla języka XML Schema, znacznie prostszą do poznania. Na listingu 8.16 przedstawiony został sposób wykorzystania metody DOMDocument: :relaxngValidate(). W tym prostym programie kontrolowana jest zgodność doku- mentu books.xml z definicją RelaxNG zapisaną w pliku books.rng (zawartość te- go pliku prezentowana jest na listingu 8.17). ?php $dokument = DOMDocument::load( books.xml ); if ($dokument- relaxngValidate( books.rng )) { print Plik books.xml jest zgodny z deklaracją RelaxNG . zapisaną w pliku books.rng. ; } ? Plik books.xml jest zgodny z deklaracją RelaxNG zapisaną w pliku books.rng. ?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ? grammar xmlns= http://relaxng.org/ns/structure/1.0 datatypeLibrary= http://www.w3.org/2001/XMLSchema-datatypes start element name= books oneOrMore element name= book attribute name= lang data type= NMTOKEN / /attribute 127 RelaxNG Listing 8.16. Kontrola zgodności z definicją RelaxNG Listing 8.17. Plik deklaracji RelaxNG przygoto- wany dla dokumentu katalogu książek oneOrMore element name= author text/ /element /oneOrMore element name= title text/ /element element name= isbn text/ /element /element /oneOrMore /element /start /grammar 128 Część III ♦ Programowanie w PHP5 8.4.6. Wady i zalety (cid:141) Zaleta: Implementacja potężnego standardu. (cid:141) Zaleta: Możliwość odczytywania i zapisywania danych dowolnego elementu XML. (cid:141) Wada: Powolne działanie i duże zapotrzebowanie na pamięć, ponieważ tworzone jest pełne drzewo obiektów opisujące dokument XML. 8.5. Transformacje XSL (XSLT) Na obecnym etapie rozwoju aplikacji WWW nie można w nich pominąć operacji przekształcania danych z formatu XML na inny format, na przykład HTML lub PDF. Do realizacji tego zadania konsorcjum W3C proponuje nam język XSL9 (eXtensible Stylesheet Language). Język ten składa się z trzech komponentów: (cid:141) Język XSL Transformations (XSLT)10 stanowi osobny język programowania opisujący transformacje XML. (cid:141) Język XML Path Language (XPath) wykorzystywany jest w języku XSLT do uzyskiwania dostępu do całości dokumentu XML lub jego części. (cid:141) Język XSL Formatting Objects (XSL-FO) stosowany jest do opisywania formatowania danych. Pod względem zasady działania język XSLT jest spokrewniony z uniksowym narzędziem awk. Warunki (Template Match) albo funkcje (Template Name) sto- sowane są po kolei na danych wejściowych. Dla narzędzia awk dane te składają się z wierszy tekstu, natomiast dla języka XSLT danymi wejściowymi jest struktu- ra drzewiasta. Język XSLT, podobnie jak awk, nie może korzystać z przygoto- wanych przez siebie danych wyjściowych. Programy napisane w języku XSLT właściwie są tylko dokumentami XML, a ze względów historycznych nazywane są arkuszami stylów. Z tego właśnie powodu pisanie w tym języku jest wyjątkowo czasochłonne, ponieważ nawet najprostsze konstrukcje wymagają wpisywania dużej ilości tekstu. Na listingu 8.18 przed- stawiony został kod wymagany do zrealizowania w języku XSLT prostej konstruk- cji if-then-else, natomiast na listingu 8.19 — odpowiadający mu wycinek kodu w języku PHP. Listing 8.18. Konstrukcja if-then-else w języku XSLT xsl:template match= / xsl:choose xsl:when test= $foobar = foo xsl:call-template name= foo / 9 http://www.w3.org/Style/XSL/ 10 http://www.w3.org/TR/xslt Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 129 Listing 8.19. Konstrukcja if-then-else w języku PHP Język transformacji /xsl:when xsl:otherwise xsl:call-template name= bar / /xsl:otherwise /xsl:choose /xsl:template ?php if ($foobar == foo ) foo() else bar(); ? Podobnie jak język DSSSL (Document Style Semantics and Specification Lan- guage)11 dla języka SGML, język XSLT jest funkcyjnym językiem transformacji dla języka XML. Oznacza to, że zawiera on wszystkie wady języków funkcjonal- nych, takie jak wykorzystywanie rekursji do tworzenia pętli albo obsługa zmien- nych, które są bardziej stałymi niż zmiennymi. Poza tym nie pozwala korzystać z zalet programowania funkcjonalnego, czyli programowania z domknięciami albo obliczeń korzystających z funkcji jako typów danych. Takich możliwości język XSLT nie udostępnia. Kolejną wadą języka XSLT jest ograniczenie jego domeny. Co prawda „wie on wszystko” na temat XML i udostępnia wiele funkcji obsługujących takie doku- menty, ale niestety nie ma wielkich możliwości działania w dziedzinach wykra- czających poza XML. Bez wykorzystywania innych języków programowania, takich jak Java, dołączanych do programów tworzonych w języku XSLT poprzez funkcje wywołań zwrotnych, programy te nie są w stanie wykonać jakiejkolwiek operacji poza światem XML. Bez zewnętrznej pomocy nie jest w nich możliwe dołączenie danych z innych źródeł, na przykład baz danych, albo generowanie da- nych w formatach nietekstowych, na przykład grafik lub plików PDF. 8.5.1. Interfejs programowy XSLT w PHP PHP5 udostępnia podobną do interfejsu programistycznego projektu Mozilla klasę XSLTProcessor (prezentowaną na rysunku 8.4), służącą do wykonywania transfor- macji XSLT. W przeciwieństwie do omawianych wcześniej interfejsów progra- mowej obsługi formatu XML, rozszerzenie obsługi XSLT nie jest dołączane do standardowej konfiguracji PHP5. Musi być ono specjalnie aktywowane w czasie budowania pakietu poprzez dodanie w wierszu poleceń parametru --with-xsl (proszę przejrzeć Dodatek A). Na listingu 8.21 za pomocą metody DOMDocument::load() tworzony jest obiekt klasy DOMDocument, do którego ładowane są zarówno dokument XML (przedsta- wiony na listingu 8.1), jak i arkusz stylów XSL (prezentowany na listingu 8.20). Poprzez metody importStylesheet() i transformToDoc() obiekt arkusza stylów XLS przekazywany jest do obiektu procesora XSLT, a dokument wejściowy trans- formowany do nowego obiektu klasy DOMDocument. 11 http://www.jclark.com/dsssl/ 130 Rysunek 8.4. Klasa XSLT- Processor Listing 8.20. Arkusz stylów XSLT dla katalogu książek Listing 8.21. Przekształca- nie katalogu książek z formatu XML na format HTML wykonywane przez język XSLT Część III ♦ Programowanie w PHP5 ?xml version= 1.0 encoding= iso-8859-2 ? xsl:stylesheet version= 1.0 xmlns:xsl= http://www.w3.org/1999/XSL/Transform xsl:output method= html / xsl:template match= / html body ul xsl:for-each select= books/book li xsl:value-of select= author / br / xsl:value-of select= title / br / ISBN: xsl:value-of select= isbn / br / /li /xsl:for-each /ul /body /html /xsl:template /xsl:stylesheet ?php $dokument = DOMDocument::load( books.xml ); $arkuszStylów = DOMDocument::load( books.xsl ); $procesor = new XSLTProcessor; $procesor- importStylesheet($arkuszStylów); print $procesor- transformToDoc($dokument)- saveXML(); ? ?xml version= 1.0 standalone yes ? html body ul li Sebastian Bergmann br/ Profesjonalne tworzenie oprogramowania w PHP 5 br/ 83-246-0069-8 br/ /li Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 131 li Emilian Balanescu br/ PHP5 i MySQL. Zastosowania e-commerce br/ 83-7361-830-9 br/ /li /ul /body /html Alternatywnym sposobem wykonania tej operacji jest wykorzystanie metod transformToUri() i transformToXML(), które wynik transformacji dokumentu za- pisują w pliku albo zwracają w postaci ciągu znaków. Parametry arkusza stylów XSL można kontrolować za pomocą metod getPara- meter(), setParameter() i removeParameter(). 8.5.2. Wywoływanie funkcji PHP z poziomu języka XSLT Za pomocą funkcji XSL php:function można wywoływać dowolne funkcje PHP z wnętrza arkusza stylów XSL. W celu wywołania takiej funkcji koniecznie na- leży zadeklarować odpowiednią przestrzeń nazw, korzystając przy tym z konstruk- cji xmlns:php= http://php.net/xsl (tak jak na listingu 8.22). Z kolei za pomocą metody registerPHPFunctions() obiektu procesora XSLT aktywowana jest obsługa wykonywania funkcji PHP wywoływanych z arkuszy stylów XSL (proszę spojrzeć na listing 8.23). xsl:stylesheet xmlns:xsl= http://www.w3.org/1999/XSL/Transform xmlns:php= http://php.net/xsl version= 1.0 xsl:template match= / xsl:value-of select= php:function( str_rot13 , CUC 5 ) / /xsl:template /xsl:stylesheet ?php $arkuszStylów = DOMDocument::load( php_function.xsl ); $procesor = new XSLTProcessor; $procesor- registerPHPFunctions(); $procesor- importStylesheet($arkuszStylów); $wynik = $procesor- transformToDoc(new DOMDocument); print $wynik- saveXML(); ? PHP 5 Listing 8.22. Zastosowanie funkcji PHP w arkuszu stylów XSL Listing 8.23. Transformacje wykonywane w arkuszu stylów XSL korzystającym z funkcji PHP 132 Część III ♦ Programowanie w PHP5 8.6. Przenoszenie obiektów do sieci WWW za pomocą biblioteki XML_Transformer Biblioteka XML_Transformer12 (sposób jej instalacji przedstawiony został na rysunku 8.5) wzorowana jest na rozwiązaniach dwóch zadań, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego. Po pierwsze, wielu programistów szu- ka możliwości przeniesienia obiektów PHP „do sieci WWW”. Po drugie, prze- kształcenia danych XML z jednego formatu na inny są nieodłącznym elementem tworzenia aplikacji WWW. W przeciwieństwie do transformacji XSL rozwiązujących przedstawione wyżej cząstkowe problemy, biblioteka XML_Transformer pozwala na proceduralną de- finicję transformacji XSL. W bibliotece tej można wykorzystać najróżniejsze moż- liwości PHP, takie jak dostęp do baz danych albo tworzenie grafiki. Dodatkowo, inaczej niż w języku XSLT, wynik działania jednej z operacji pośrednich może być wykorzystany jako wejście kolejnego kroku procesu. 8.6.1. Użytkowanie biblioteki XML_Transformer Mówiąc ogólnie, kodowanie za pomocą biblioteki XML_Transformer polega na wykorzystaniu istniejących procedur obsługi przestrzeni nazw (ang. namespace handler) lub na tworzeniu własnych. Na listingu 8.24 przedstawione zostało za- stosowanie zawartej w pakiecie procedury obsługi przestrzeni nazw Image. Pro- cedura ta stanowi „inteligentną” wersję elementu img / , która automatycznie dopasowuje wartości atrybutów width i height na podstawie informacji o obrazie uzyskanych za pomocą funkcji getimagesize(). ?php require_once XML/Transformer.php ; require_once XML/Transformer/Namespace/Image.php ; $t = new XML_Transformer( array( debug = TRUE, overloadedNamespaces = array( img = new XML_Transformer_Namespace_Image ) ) ); 12 http://www.sebastian-bergmann.de/XML_Transformer/ Rysunek 8.5. Instalowanie biblioteki XML_ Transformer Procedury obsługi przestrzeni nazw Listing 8.24. Inteligentny znacznik img / z procedurą obsługi przestrzeni nazw Image Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 133 print $t- transform( img:img src= image.png / ); ? img height= 42 src= image.png width= 23 / W celu wykonania tych operacji najpierw ładowane są klasy XML_Transformer i XML_Transformer_Namespace_Image. Następnie tworzony jest obiekt klasy XML_ Transformer, a w jego konstruktorze przekazywana jest przestrzeń nazw img, zwią- zana z obiektem klasy XML_Transformer_Namespace_Image. Faktyczna transforma- cja wykonywana jest w metodzie transform, której w jedynym parametrze prze- kazywany jest wejściowy element XML w postaci ciągu znaków. Do ustalania parametrów i definiowania transformacji w klasie XML_Transformer udostępniane są odpowiednie metody. Na listingu 8.25 najpierw tworzony jest zatem obiekt klasy XML_Transformer, dla którego aktywowany jest tryb debugo- wania i ładowane są transformacje procedury obsługi przestrzeni nazw. ?php require_once XML/Transformer.php ; require_once XML/Transformer/Namespace/Image.php ; $t = new XML_Transformer; $t- setDebug(TRUE); $t- overloadNamespace( img , new XML_Transformer_Namespace_Image ); ? Parametry transformacji można ustalać również w momencie tworzenia obiektu, przekazując je konstruktorowi klasy XML_Transformer, tak jak zrobione to zostało na listingu 8.24. 8.6.2. Stosowanie klasy sterownika XML_Transformer Biblioteka XML_Transformer, oprócz możliwości bezpośredniego korzystania z kla- sy XML_Transformer i wykonywania transformacji za pomocą jej metody trans- form, udostępnia klasy sterowników, rozbudowujących standardowe zachowania tej klasy. Na listingu 8.26 przedstawiony został sposób użycia klasy sterownika XML_Transformer_Driver_OutputBuffer, która korzysta z dostępnego w PHP me- chanizmu bufora wyjściowego (ang. output-buffer), aby zachować w buforze całość danych wyjściowych skryptu, w którym jest używana, a następnie zastosować je jako wejściowy dokument XML. ?php require_once XML/Transformer/Driver/OutputBuffer.php ; require_once XML/Transformer/Namespace/Image.php ; Listing 8.25. Ustalanie parametrów za pomocą metod klasy XML_ Transformer Klasy sterowników Listing 8.26. Zastosowanie sterownika Output-Buffer 134 Część III ♦ Programowanie w PHP5 $t = new XML_Transformer_Driver_OutputBuffer( array( overloadedNamespaces = array( img = new XML_Transformer_Namespace_Image ) ) ); ? img:img src= image.png / Inną klasą sterownika jest klasa XML_Transformer_Driver_Cache, która zapisuje w buforze wynik wykonanej transformacji. Dzięki temu można pominąć przyszłe transformacje wykonywane na identycznych danych wejściowych i podać goto- wy wynik pobrany z takiego bufora. 8.6.3. Dostarczane procedury obsługi przestrzeni nazw Poznaliśmy już jedną procedurę obsługi przestrzeni nazw zawartą w klasie XML_ Transformer_Namespace_Image, należącej do biblioteki XML_Transformer. Teraz przedstawione zostaną skrócone opisy pozostałych procedur obsługi przestrzeni nazw dostarczanych wraz z biblioteką. Anchor Procedura obsługi przestrzeni nazw Anchor udostępnia cały szereg znaczników, które normalnie pozwalają na tworzenie pośrednich, nazwanych łączy powiąza- nych z przestrzenią nazw a, czyli tak zwanych URN. Przykład zastosowania tej procedury został przedstawiony na listingu 8.27. Listing 8.27. Przykład zastosowania procedury obsługi przestrzeni nazw Anchor ?php require_once XML/Transformer/Driver/OutputBuffer.php ; require_once XML/Transformer/Namespace/Anchor.php ; $t = new XML_Transformer_Driver_OutputBuffer( array( overloadedNamespaces = array( anchor = new XML_Transformer_Namespace_Anchor ) ) ); ? !-- Tworzy nowy wpis -- anchor:link name= php href= http://www.php.net/ title= PHP Homepage / !-- Tworzy znacznik HTML a / -- anchor:iref iref= php The PHP Homepage /anchor:iref a href= http://www.php.net/ title= PHP Homepage The PHP Homepage /a Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 135 DocBook Procedura obsługi przestrzeni nazw DocBook udostępnia transformacje pozwala- jące na przekształcenie podzbioru znaczników DocBook XML na format HTML. Można ją traktować jako przykładową kompletną implementację procedury obsługi przestrzeni nazw, w której wykonanie transformacji wymaga wykonania kilku przebiegów. Podobnie jak w procesorze LaTeX, w pierwszym przebiegu zbierane są dane na temat dokumentu, a w kolejnym są one odpowiednio przetwarzane. Image Procedura obsługi przestrzeni nazw Image, obok prezentowanego już „inteligent- nego” znacznika img / udostępnia funkcję dynamicznego generowania grafiki. Działanie i sposób użycia tej funkcji wzorowane są na znaczniku gtext / po- chodzącym z platformy Roxen. Przykład użycia tego znacznika przedstawiony został na listingu 8.28. Listing 8.28. Przykład zastosowania znacznika img:gtext / ?php require_once XML/Transformer/Driver/OutputBuffer.php ; require_once XML/Transformer/Namespace/Image.php ; $t = new XML_Transformer_Driver_OutputBuffer( array( overloadedNamespaces = array( img = new XML_Transformer_Namespace_Image ) ) ); ? html body img:gtext bgcolor= #ffffff fgcolor= #000000 Tekst graficzny /img:gtext /body /html html body img alt= Tekst graficzny src= /cache/gtext/51445ca8cca0490794648630776939e5.png width= 113 height= 16 / /body /html W procedurze obsługi przestrzeni nazw Image wykorzystywany jest specjalny bufor, w którym składowane są grafiki wygenerowane przez znaczniki img:gtext / , dzięki czemu nie trzeba ponownie tworzyć grafiki przy kolejnym żądaniu o takich samych parametrach. 136 Część III ♦ Programowanie w PHP5 PHP Procedura obsługi przestrzeni nazw PHP pozwala między innymi na włączenie kodu PHP bezpośrednio do dokumentu XML, a także na dynamiczne deklarowanie nowych transformacji. Przykład użycia tej procedury przedstawiony został na li- stingu 8.29. Listing 8.29. Przykład zastosowania procedury obsługi przestrzeni nazw PHP ?php require_once XML/Transformer_OutputBuffer.php ; require_once XML/Transformer/Namespace/PHP.php ; $t = new XML_Transformer_OutputBuffer( array( overloadedNamespaces = array( php = new XML_Transformer_Namespace_PHP ) ) ); ? dl dd php:expr time() /php:expr /dd php:setvariable name= foo bar /php:setvariable dd foo = php:getvariable name= foo / /dd /dl dl dd 1045740810 /dd dd foo = bar /dd /dl Widget Procedura obsługi przestrzeni nazw Widget udostępnia między innymi transfor- macje podobne do wykonywanych przez znaczniki obox / z platformy Roxen. 8.6.4. Tworzenie własnej procedury obsługi przestrzeni nazw W tym punkcie zajmiemy się sposobami przygotowania własnej procedury obsługi przestrzeni nazw. Jak można się było przekonać w podawanych wcześniej przy- kładach, biblioteka XML_Transformer wiąże funkcje PHP z elementami XML, przy czym dana klasa wiązana jest z określoną przestrzenią nazw. Pseudoprzestrzeń nazw MAIN pozwala na podobne operacje bez dowiązywania konkretnej przestrze- ni nazw. Klasa PHP wywiedziona z klasy XML_Transformer_Namespace dla każdego elementu powiązanej z nią przestrzeni nazw implementuje dwie metody opisujące transformacje. Metoda start_ELEMENT($attributes) wywoływana jest z atrybu- tami zapisanymi w parametrze $attributes dla każdego otwierającego znacznika elementu, natomiast metoda end_ELEMENT($cdata) wywoływana jest dla znaczni- ków zamykających element, a w jej parametrze przekazywane są dane CDATA tego elementu. Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 137 Obie metody mogą (ale nie muszą) zwracać fragment danych XML w postaci ciągu znaków, który włączany jest do danych wyjściowych w zastępstwie aktu- alnie obsługiwanego elementu XML. Trzeba przy tym uważać, aby zwracany frag- ment nie naruszał prawidłowej budowy dokumentu XML. Na listingu 8.30 przedstawiona została klasa WitajSwiecie, która implementuje taką właśnie procedurę obsługi przestrzeni nazw i za pomocą metod start_ witajSwiecie() i end_witajSwiecie() udostępnia transformację znaczników witaj- Swiecie / . Listing 8.30. Procedury obsługi przestrzeni nazw „Witaj świecie” ?php require_once XML/Transformer/Driver/OutputBuffer.php ; require_once XML/Transformer/Namespace.php ; class WitajSwiecie extends XML_Transformer_Namespace { function start_witajSwiecie($atrybuty) { return html body ; } function end_witajSwiecie($cdata) { return $cdata . Witaj świecie! /body /html ; } } $t = new XML_Transformer_Driver_OutputBuffer( array( overloadedNamespaces = array( MAIN = new WitajSwiecie ) ) ); ? witajŚwiecie / html body Witaj świecie! /body /html Klasa XMLUtil udostępnia metody, które mogą być bardzo użyteczne w czasie tworzenia aplikacji PHP pracujących z danymi w formacie XML. W czasie pro- gramowania procedur obsługi przestrzeni nazw z wykorzystaniem biblioteki XML_ Transformer najbardziej powinny nas zainteresować następujące metody: (cid:141) attributesToString($attributes) — zamienia w ciąg znaków tablicę atrybutów XML, na przykład taką, jaka przekazywana jest w parametrze do metody start_ELEMENT($attributes). Przykład użycia tej metody przedstawiony został na listingu 8.31. ?php require_once XML/Util.php ; print XML_Util::attributesToString( array( Listing 8.31. Przykład zastosowania metody XML_ Util::attributes- ToString 138 Część III ♦ Programowanie w PHP5 width = 23, height = 42 ) ); ? height= 42 width= 23 (cid:141) splitQualifiedName($element) — rozdziela nazwę elementu XML na nazwę przestrzeni nazw i właściwą nazwę elementu oraz zwraca wynik takiej operacji w postaci tablicy. Przykład użycia tej metody przedstawiony został na listingu 8.32. Listing 8.32. Przykład zastosowania metody XML_Util: :splitQualified- Name ?php require_once XML/Util.php ; print_r( XML_Util::splitQualifiedName( img ) ); print_r( XML_Util::splitQualifiedName( img:img ) ); ? Array ( [0] = MAIN [1] = img ) Array ( [0] = img [1] = img ) W czasie tworzenia procedury obsługi przestrzeni nazw należy zawsze pamiętać, że biblioteka XML_Transformer wewnętrznie pracuje z parserem SAX. Z tego po- wodu nie jest możliwe utworzenie w jednym przebiegu spisu zawartości doku- mentu XML ani transformacje zmieniające kolejność elementów. Jeżeli wykonanie takich operacji jest mimo wszystko wymagane, to wejściowe dane XML muszą być transformowane w dwóch przebiegach. Wartość TRUE wpisana do atrybutu $secondPassRequired oznacza, że w czasie transformacji konieczne jest wyko- nanie dwóch przebiegów. Tryb debugowania W czasie tworzenia własnych procedur obsługi przestrzeni nazw biblioteka XML_ Transformer może wspomagać nas swoim specjalnym trybem debugowania. Tryb ten może być aktywowany poprzez przekazanie odpowiedniego parametru do kon- struktora klasy XML_Transformer albo bezpośrednie wywołanie metody setDebug (TRUE), tak jak zostało to zrobione na listingach 8.24 i 8.25. Rozdział 8. ♦ Obsługa XML w PHP 139 (cid:141) Dla każdego otwierającego znacznika elementu XML w dzienniku zapisywane są: aktualny poziom stosu elementów, nazwa elementu oraz jego atrybuty. (cid:141) Dla każdego zamykającego znacznika elementu XML zapisywane są: aktualny poziom stosu elementów, nazwa elementu oraz zawartość jego obszaru CDATA. Na rysunku 8.6 przedstawione zostały informacje debugowania zapisane dla ko- du z listingu 8.24. Przy ustawieniach domyślnych komunikaty debugowania przesyłane są do dzien- nika błędów serwera WWW. Wypisywanie ich na ekranie jest oczywiście moż- liwe, z wyjątkiem przypadku zastosowania klasy sterownika XML_Transformer_ Driver_OutputBuffer. Błędy występujące w czasie obsługiwania danych XML są zapisywane do dzien- nika niezależnie od tego, czy tryb debugowania został włączony. Dzięki dostęp- ności zrzutu stosu (ang. stackdump) można określić miejsce w dokumencie XML, w którym nastąpiło naruszenie jego prawidłowej budowy. Takie naruszenie może nastąpić w samym dokumencie XML albo wynikać z jego transformacji. Przykład takiego komunikatu przedstawiony został na rysunku 8.7. Rysunek 8.6. Komunikaty debugowania z przykładu dla znacznika img Rysunek 8.7. Komunikat o błędzie klasy XML_ Transformer zawierający zrzut stosu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP5. Profesjonalne tworzenie oprogramowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: