Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00368 006416 18484044 na godz. na dobę w sumie
PHP5. Radocha z programowania - książka
PHP5. Radocha z programowania - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0085-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Doskonały podręcznik dla początkujących programistów

Popularność języka PHP ciągle rośnie. Twórcom i administratorom witryn WWW nie wystarcza już standardowy HTML -- potrzebują narzędzia pozwalającego na kontrolę odwiedzin witryny, łatwą edycję artykułów, pobieranie i przesyłanie plików oraz obsługę danych przekazywanych z formularzy. Wszystkie te możliwości oferuje PHP i witryny WWW wykonane w tej technologii. Najnowsza wersja języka -- PHP 5, to w pełni obiektowy język programowania, pozwalający na tworzenie rozbudowanych aplikacji WWW, nad którymi zarówno twórcy, jak i użytkownicy mogą mieć pełną kontrolę.

'PHP5. Radocha z programowania' to podręcznik, dzięki któremu szybko poznasz język PHP i napiszesz swoje pierwsze aplikacje WWW. Czytając tę książkę, dowiesz się, z jakich podstawowych elementów składa się program w języku PHP, jak łączyć kod PHP ze znacznikami HTML i sterować przebiegiem programu. Nauczysz się tworzyć skrypty weryfikujące i przetwarzające dane z formularzy, łączące się z bazami danych i wysyłające wiadomości e-mail. Każde z zagadnień poznasz w oparciu o praktyczne przykłady, które z łatwością dostosujesz do swoich wymagań.

Przekonaj się, jak łatwe jest programowanie w PHP5.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP5. Radocha z programowania Autor: Steven Holzner T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 83-246-0085-X Tytu³ orygina³u: Spring Into PHP 5 Format: B5, stron: 344 Doskona³y podrêcznik dla pocz¹tkuj¹cych programistów (cid:127) Poznaj podstawy jêzyka PHP (cid:129) Naucz siê tworzyæ dynamiczne elementy witryn WWW (cid:129) Skorzystaj z baz danych i mechanizmów obs³ugi sesji Popularnoœæ jêzyka PHP ci¹gle roœnie. Twórcom i administratorom witryn WWW nie wystarcza ju¿ standardowy HTML — potrzebuj¹ narzêdzia pozwalaj¹cego na kontrolê odwiedzin witryny, ³atw¹ edycjê artyku³ów, pobieranie i przesy³anie plików oraz obs³ugê danych przekazywanych z formularzy. Wszystkie te mo¿liwoœci oferuje PHP i witryny WWW wykonane w tej technologii. Najnowsza wersja jêzyka — PHP 5, to w pe³ni obiektowy jêzyk programowania, pozwalaj¹cy na tworzenie rozbudowanych aplikacji WWW, nad którymi zarówno twórcy, jak i u¿ytkownicy mog¹ mieæ pe³n¹ kontrolê. „PHP5. Radocha z programowania” to podrêcznik, dziêki któremu szybko poznasz jêzyk PHP i napiszesz swoje pierwsze aplikacje WWW. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, dowiesz siê, z jakich podstawowych elementów sk³ada siê program w jêzyku PHP, jak ³¹czyæ kod PHP ze znacznikami HTML i sterowaæ przebiegiem programu. Nauczysz siê tworzyæ skrypty weryfikuj¹ce i przetwarzaj¹ce dane z formularzy, ³¹cz¹ce siê z bazami danych i wysy³aj¹ce wiadomoœci e-mail. Ka¿de z zagadnieñ poznasz w oparciu o praktyczne przyk³ady, które z ³atwoœci¹ dostosujesz do swoich wymagañ. (cid:129) Instalacja PHP (cid:129) £¹czenie PHP i HTML (cid:129) Zmienne, operatory i instrukcje (cid:129) Przetwarzanie ci¹gów znaków (cid:129) Tworzenie i wykorzystywanie funkcji (cid:129) Obs³uga formularzy na stronach WWW (cid:129) Programowanie obiektowe w PHP5 (cid:129) Komunikacja z bazami danych (cid:129) Obs³uga sesji i plików cookie (cid:129) Przesy³anie plików za pomoc¹ protoko³u FTP Przekonaj siê, jak ³atwe jest programowanie w PHP5 Spis treści O autorze ......................................................................................... 9 Przedmowa ..................................................................................... 11 Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o PHP ...................................................... 15 Jak uzyskać dostęp do PHP? .......................................................................................... 16 Konfiguracja środowiska programistycznego ................................................................ 18 Pierwszy skrypt PHP ...................................................................................................... 20 Uruchomienie pierwszego skryptu PHP ......................................................................... 22 Co zrobić, jeśli nie zadziała? .......................................................................................... 22 Łączenie kodu HTML i PHP .......................................................................................... 24 Wyświetlanie tekstu ....................................................................................................... 25 Dodatkowe możliwości wyświetlania tekstów ............................................................... 27 Wyświetlanie całych dokumentów ................................................................................. 29 Uruchamianie skryptów PHP z wiersza polecenia ......................................................... 30 Zastosowanie komentarzy .............................................................................................. 32 Uchwyty do danych: zmienne ........................................................................................ 34 Przypisywanie wartości do zmiennych ........................................................................... 35 Interpolacja zmiennych w ciągach znaków .................................................................... 37 Tworzenie zmiennych zawierających nazwy zmiennych ............................................... 39 Stałe ................................................................................................................................ 41 Typy danych ................................................................................................................... 43 Podsumowanie ............................................................................................................... 45 Rozdział 2. Operatory i sterowanie przepływem ................................................. 47 Operatory arytmetyczne ................................................................................................. 48 Funkcje arytmetyczne ..................................................................................................... 48 Operatory przypisania .................................................................................................... 51 Inkrementacja i dekrementacja ....................................................................................... 52 Priorytety operatorów ..................................................................................................... 53 Operator wykonania ....................................................................................................... 55 Operatory znakowe ........................................................................................................ 56 Operatory bitowe ............................................................................................................ 57 Zastosowanie instrukcji if ............................................................................................... 58 Operatory porównań ....................................................................................................... 60 Operatory logiczne ......................................................................................................... 62 Zastosowanie instrukcji else ........................................................................................... 63 Zastosowanie instrukcji elseif ........................................................................................ 64 Operator trójskładnikowy ............................................................................................... 65 6 PHP5. Radocha z programowania Zastosowanie instrukcji switch ....................................................................................... 66 Pętle for .......................................................................................................................... 67 Pętle while ...................................................................................................................... 69 Pętle do...while ............................................................................................................... 71 Pętle foreach ................................................................................................................... 72 Przerwanie działania pętli ............................................................................................... 73 Zastosowanie instrukcji continue ................................................................................... 74 Składnia alternatywna .................................................................................................... 75 Podsumowanie ............................................................................................................... 76 Rozdział 3. Przetwarzanie ciągów znaków i tablic .............................................. 77 Funkcje obsługi ciągów znaków ..................................................................................... 78 Zastosowanie funkcji obsługi ciągów znaków ............................................................... 80 Formatowanie ciągów znaków ....................................................................................... 81 Konwersja danych na ciągi znaków oraz ciągów znaków na dane innych typów .......... 83 Tworzenie tablic ............................................................................................................. 84 Modyfikowanie tablic ..................................................................................................... 85 Usuwanie elementów tablic ............................................................................................ 87 Przetwarzanie tablic w pętli ............................................................................................ 88 Funkcje obsługi tablic .................................................................................................... 90 Sortowanie tablic ............................................................................................................ 91 Poruszanie się wśród elementów tablic .......................................................................... 93 Zwijanie i rozwijanie tablic ............................................................................................ 95 Tworzenie zmiennych na podstawie indeksów tablic ..................................................... 96 Łączenie i rozdzielanie tablic ......................................................................................... 98 Porównywanie tablic ...................................................................................................... 99 Wykonywanie działań na elementach tablic ................................................................. 101 Tworzenie tablic wielowymiarowych ........................................................................... 103 Przetwarzanie tablic wielowymiarowych w pętli ......................................................... 105 Operatory tablicowe ..................................................................................................... 106 Podsumowanie ............................................................................................................. 108 Rozdział 4. Funkcje ........................................................................................ 111 Tworzenie funkcji ........................................................................................................ 112 Przekazywanie danych do funkcji ................................................................................ 113 Przekazywanie tablic do funkcji ................................................................................... 115 Domyślne wartości argumentów .................................................................................. 116 Przekazywanie argumentów przez adres ...................................................................... 118 Tworzenie list argumentów o zmiennej długości ......................................................... 120 Wartości zwracane przez funkcje ................................................................................. 122 Zwracanie tablic przez funkcje ..................................................................................... 123 Zwracanie list przez funkcje ......................................................................................... 125 Zwracanie adresów przez funkcje ................................................................................ 127 Zasięg zmiennych ......................................................................................................... 128 Zasięg globalny ............................................................................................................ 130 Zmienne statyczne ........................................................................................................ 132 Wykorzystanie funkcji, których nazwy zapisano w zmiennych ................................... 133 Tworzenie funkcji warunkowych ................................................................................. 136 Tworzenie funkcji wewnątrz funkcji ............................................................................ 137 Pliki włączane .............................................................................................................. 138 Obsługa błędów zwracanych przez funkcje .................................................................. 140 Podsumowanie ............................................................................................................. 141 Spis treści 7 Rozdział 5. Obsługa elementów sterujących HTML na stronach WWW ............. 143 Przetwarzanie danych użytkownika w formularzach WWW ....................................... 143 Tworzenie pól tekstowych ............................................................................................ 145 Pobieranie informacji z pól tekstowych ....................................................................... 147 Tworzenie obszarów tekstowych .................................................................................. 149 Tworzenie pól wyboru .................................................................................................. 151 Tworzenie przełączników ............................................................................................. 152 Tworzenie list wyboru .................................................................................................. 154 Tworzenie ukrytych elementów sterujących ................................................................ 156 Tworzenie pól do wprowadzania haseł ......................................................................... 158 Tworzenie map obrazkowych ....................................................................................... 160 Wgrywanie plików na serwer ....................................................................................... 161 Odczytywanie wgranych plików .................................................................................. 163 Tworzenie przycisków: sposób 1 ................................................................................. 165 Tworzenie przycisków: sposób 2 ................................................................................. 167 Tworzenie przycisków: sposób 3 ................................................................................. 169 Podsumowanie ............................................................................................................. 171 Rozdział 6. Tworzenie formularzy na stronach WWW i sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkowników .............. 173 Wyświetlanie wszystkich danych formularza za jednym razem ................................... 174 Przydatne zmienne serwera .......................................................................................... 176 Przydatne nagłówki HTTP ........................................................................................... 177 Sprawdzanie typu przeglądarki za pomocą nagłówków HTTP .................................... 178 Przekierowywanie użytkowników za pomocą nagłówków HTTP ............................... 180 Przekazywanie danych wprowadzanych w formularzach za pomocą tablic ................. 182 Aplikacje WWW w jednym skrypcie PHP ....................................................................... 183 Sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkowników ................... 186 Sprawdzanie poprawności danych: pola obowiązkowe ................................................ 187 Sprawdzanie poprawności danych: dane numeryczne .................................................. 190 Sprawdzanie poprawności danych: ciągi znaków ......................................................... 191 Usuwanie znaczników HTML ...................................................................................... 193 Kodowanie znaczników HTML ................................................................................... 194 Utrzymanie danych wprowadzonych wcześniej ........................................................... 197 Wykorzystanie JavaScript do sprawdzania poprawności danych ................................. 198 Zastosowanie uwierzytelniania HTTP .......................................................................... 201 Podsumowanie ............................................................................................................. 201 Rozdział 7. Programowanie obiektowe i operacje na plikach ................................ 203 Klasy i obiekty ............................................................................................................. 203 Tworzenie klas ............................................................................................................. 205 Tworzenie obiektów ..................................................................................................... 207 Ograniczenia dostępu do właściwości i metod ............................................................. 208 Inicjowanie obiektów za pomocą konstruktorów ......................................................... 210 Tworzenie klas na podstawie innych klas: dziedziczenie ............................................. 212 Zastosowanie chronionego dziedziczenia ..................................................................... 214 Przesłanianie metod ...................................................................................................... 216 Dostęp do metod klasy bazowej ................................................................................... 217 Otwieranie plików: fopen ............................................................................................. 219 Czytanie wiersza tekstu z pliku: fgets .......................................................................... 221 Czytanie pojedynczych znaków z pliku: fgetc ............................................................. 223 Czytanie danych z plików binarnych: fread ................................................................. 224 Czytanie całej zawartości pliku: file_get_contents ....................................................... 226 Analiza zawartości pliku: fscanf ................................................................................... 227 8 PHP5. Radocha z programowania Zapisywanie danych do pliku: fwrite ........................................................................... 229 Dołączanie danych do pliku: fwrite .............................................................................. 231 Zapisywanie całej zawartości pliku w jednej operacji: file_put_contents .................... 233 Podsumowanie ............................................................................................................. 234 Rozdział 8. Obsługa baz danych ...................................................................... 237 Czym są bazy danych? ................................................................................................. 238 Podstawy języka SQL .................................................................................................. 238 Konfiguracja obsługi bazy danych w PHP ........................................................................ 240 Tworzenie bazy danych za pomocą MySQL ................................................................ 241 Wprowadzanie danych do bazy danych ....................................................................... 243 Dostęp do bazy danych MySQL z PHP ........................................................................ 244 Wyświetlanie zawartości tabeli bazy danych ............................................................... 246 Aktualizowanie danych ................................................................................................ 248 Wprowadzanie nowych danych do bazy ...................................................................... 250 Usuwanie danych ......................................................................................................... 251 Tworzenie nowych tabel .............................................................................................. 253 Tworzenie bazy danych ................................................................................................ 255 Sortowanie danych ....................................................................................................... 257 Pobranie modułu PEAR DB ......................................................................................... 259 Wyświetlanie zawartości tabeli za pomocą modułu DB ............................................... 261 Wprowadzanie nowych danych do bazy za pomocą modułu DB ................................. 263 Aktualizacja danych za pomocą modułu DB ................................................................ 265 Podsumowanie ............................................................................................................. 267 Rozdział 9. Pliki cookie, sesje, FTP i e-mail ..................................................... 269 Ustawianie plików cookie ............................................................................................ 270 Czytanie plików cookie ................................................................................................ 271 Ustawianie czasu ważności plików cookie ................................................................... 273 Usuwanie plików cookie .............................................................................................. 275 Obsługa protokołu FTP ................................................................................................ 276 FTP: pobieranie zawartości katalogu ............................................................................ 277 FTP: pobieranie pliku ................................................................................................... 279 FTP: wgrywanie pliku na serwer .................................................................................. 281 Wysyłanie wiadomości e-mail ..................................................................................... 283 Wysyłanie wiadomości e-mail z nagłówkami .............................................................. 285 Wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikami ............................................................. 287 Obsługa sesji ................................................................................................................ 288 Zapisywanie danych sesji ............................................................................................. 290 Tworzenie licznika odwiedzin ...................................................................................... 292 Wykorzystanie sesji bez plików cookie ........................................................................ 294 Usuwanie danych z sesji ............................................................................................... 296 Podsumowanie ............................................................................................................. 298 Dodatek A Elementy języka PHP .................................................................... 299 Dodatek B Funkcje PHP ................................................................................. 317 Skorowidz ..................................................................................... 329 Rozdział 8. Obsługa baz danych W PHP jest wbudowana obsługa baz danych. To bardzo korzystne, ponieważ przecho- wywanie danych na serwerze stwarza programistom wielkie możliwości. Wiele typów serwerów baz danych jest obsługiwanych przez PHP. Listę zamieszczono w tabeli 8.1. Tabela 8.1. Obsługiwane bazy danych Baza danych Adabas dBase Empress FilePro Hyperwave Direct IBM DB2 Informix Unix dbm Ingres InterBase Front Base mSQL MS-SQL MySQL ODBC Oracle Ovrimos PostgreSQL Solid Sybase Velocis SQLite Jak widać, obsługiwanych typów serwerów baz danych jest bardzo wiele. Nie może- my w tej książce opisać wszystkich, a zatem skoncentrujemy się na tym, który jest najbardziej popularny wśród programistów PHP — MySQL (bazę danych MySQL można pobrać za darmo ze strony http://www.mysql.com). Najnowsza, stabilna wersja bazy danych to MySQL 4.0. Właśnie z tej wersji skorzystamy w tym rozdziale. W dalszej części rozdziału przyjrzymy się również modułowi PHP — DB, w którym zaimplementowano warstwę abstrakcji dla operacji z bazami danych. Dzięki temu można pracować z kilkoma różnymi serwerami baz danych (tabela 8.1), używając wywołań tych samych funkcji. Podręczniki wbudowanej obsługi baz danych zestawionych w tabeli 8.1 można uzy- skać pod adresem http://www.php.net/nazwa_db, gdzie nazwa_db oznacza nazwę bazy danych, na przykład mysql, Sybase, mssql itp. W przypadku baz danych ODBC należy zastosować nazwę uodbc; dla bazy danych Oracle — oci8. Moduł DB umożliwia do- stęp do wszystkich typów baz danych w taki sam sposób, ale w przypadku skorzystania z wbudowanej obsługi, aplikacje działają znacznie szybciej. 238 PHP5. Radocha z programowania Czym są bazy danych? A zatem czym są bazy danych? Ogólna definicja jest bardzo prosta: bazy danych są mechanizmem umożliwiającym dostęp i przetwarzanie danych pod kontrolą systemu bazy danych lub aplikacji. Najpopularniejszą konstrukcją w bazie danych jest tabela, od której zaczniemy oma- wianie pojęć związanych z bazami danych. Dla zobrazowania działania tabeli bazy danych przeanalizujmy przykład: wyobraźmy sobie nauczyciela, którego obowiązkiem jest zapisywanie ocen uczniów. Mógłby do tego wykorzystać tabelkę na kartce papieru podobną do tabeli 8.2. Tabela 8.2. Oceny uczniów Imię Anna Marek Edward Franciszek Tadeusz Mateusz Rafał Tomasz Ocena 3 4 5 5 5 4 4 4 Powyższa tabelka odzwierciedla typową tabelę w bazie danych. Tabela komputerowa ma jednak przewagę nad papierową pod wieloma względami. Można ją sortować, indek- sować, aktualizować i z łatwością organizować duże porcje danych (bez marnotra- wienia dużych ilości papieru). Tabele można również łączyć na kilka różnych sposo- bów. Z połączenia tabel powstają tzw. relacyjne bazy danych. Każda pojedyncza porcja informacji w tabeli, taka jak imię studenta, to pole. Zbiór pól, na przykład imię i ocena, tworzą rekord. Każdy rekord odpowiada osobnemu wierszowi w tabeli, a każda kolumna reprezentuje oddzielne pole. Zbiór rekordów wierszy tworzy tabelę. A zatem, czym jest baza danych? W najbardziej konwencjonalnej formie baza danych jest zbiorem tabel. Dostęp do danych w tych tabelach uzyskuje się za pomocą języka SQL. Zajmiemy się nim w następnym punkcie. Podstawy języka SQL Do komunikowania się z bazami danych w PHP wykorzystujemy język SQL (ang. Structured Query Language). Celem tego rozdziału jest zaprezentowanie wiadomości niezbędnych do posługiwania się językiem SQL w PHP. Załóżmy, że mamy tabelę Rozdział 8. ♦ Obsługa baz danych 239 o nazwie owoc. Aby uzyskać jej kopię, dostępną do przetwarzania w kodzie PHP, należy wykonać następującą instrukcję SQL (tzw. zapytanie): SELECT * FROM owoc Do wykonania powyższego zapytania z poziomu PHP wykorzystamy funkcję mysql_ query: $query = SELECT * FROM owoc ; $result = mysql_query($query)or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: .mysql_error()); Dla wprawy przeanalizujemy kilka przykładów instrukcji SQL. Czytelnicy dobrze znający język SQL mogą pominąć ten fragment. Ci, którzy go nie znają, powinni uważnie przestudiować opisane tu zagadnienia, ponieważ ich znajomość będzie potrzebna w dalszej części tego rozdziału. Przyjmijmy, że w bazie danych jest tabela owoc, która ma dwa pola — nazwa (np. jabłka lub pomarańcze) oraz ilość (reprezentująca ilość owoców określonego rodzaju w magazynie). Do pobrania pól z tabeli wykorzystamy instrukcję SELECT. Oto przykład instrukcji, w któ- rej symbol wieloznaczny * posłużył do pobrania wszystkich rekordów z tabeli owoc: SELECT * FROM owoc Instrukcja zwraca zestaw rekordów zawierający wszystkie wiersze tabeli owoc. Z tabeli można również pobierać określone pola. W naszym kolejnym przykładzie z tabeli owoc wybierzemy pola nazwa i ilość: SELECT nazwa, ilość FROM owoc Za pomocą klauzuli WHERE konfiguruje się kryteria wybierania rekordów, które muszą spełniać wiersze w zestawie rekordów generowanym przez zapytanie. Aby wybrać wszystkie rekordy z tabeli owoc, gdzie pole nazwa ma wartość jabłka, można skorzystać z następującej instrukcji: SELECT * FROM owoc WHERE nazwa= jabłka Oprócz znaku równości stosuje się dla pól także inne operatory porównań: (cid:141) (mniejszy niż); (cid:141) = (mniejszy bądź równy); (cid:141) (większy niż); (cid:141) = (większy bądź równy); Za pomocą klauzuli IN określa się zbiór wartości pola spełniających warunki zapyta- nia. Na przykład, aby wybrać rekordy, w których pole nazwa ma wartość jabłka lub pomarańcze, można wykorzystać instrukcję: SELECT * FROM owoc WHERE nazwa IN ( jabłka , pomarańcze ) W klauzulach instrukcji SQL stosuje się operacje logiczne. Oto przykład zapytania, w którym określono dwa kryteria: pole nazwa powinno zawierać wartość jabłka lub pomarańcze, a w polu ilość musi być jakaś liczba. Do sprawdzenia, czy pole nie jest puste, wykorzystamy słowo kluczowe NULL: 240 PHP5. Radocha z programowania SELECT * FROM owoc WHERE nazwa IN ( jabłka , pomarańcze ) AND ilość IS NOT NULL Do łączenia klauzul można wykorzystać operatory logiczne AND, OR oraz NOT. Zasto- sowanie operatora AND oznacza, że obie klauzule muszą być prawdziwe, OR — że do- wolna z nich może być prawdziwa, natomiast operator NOT odwraca wartość klauzuli z prawdy na fałsz i z fałszu na prawdę. Jak łatwo się domyślić, zestaw rekordów zwracany przez instrukcję SQL, może być upo- rządkowany. Oto przykład uporządkowania rekordów z tabeli owoc według pola nazwa: SELECT * FROM owoc ORDER BY nazwa Rekordy porządkuje się także malejąco. W tym celu stosuje się słowo kluczowe DESC: SELECT * FROM owoc ORDER BY nazwa DESC Rekordy można usunąć z bazy danych za pomocą instrukcji DELETE. W instrukcji po- kazanej poniżej usuwamy wszystkie rekordy z tabeli owoc, których nazwy są różne od jabłka lub pomarańcze: DELETE FROM owoc WHERE name NOT IN ( jabłka , pomarańcze ) Aby wprowadzić zmiany w bazie danych, trzeba skorzystać z instrukcji UPDATE. Na przykład, aby zmienić wartość w polu ilość dla rekordu zawierającego ilość jabłek, należy skorzystać z następującej instrukcji: UPDATE owoc SET ilość = 2006 WHERE nazwa = jabłka Do tabeli można także wprowadzać nowe dane — oto przykład wprowadzenia nowego wiersza do tabeli owoc: INSERT INTO owoc (nazwa, ilość) VALUES( morele , 203 ) Teraz mamy pod ręką tyle narzędzi SQL, ile potrzeba. W następnym punkcie nauczymy się konfigurować obsługę serwera bazy danych w PHP. Konfiguracja obsługi bazy danych w PHP Konfiguracja obsługi bazy danych w PHP jest dość skomplikowana, a sposób wyko- nania tej czynności zależy od wykorzystywanego systemu operacyjnego. W tym punkcie opiszemy najbardziej typowe przypadki. W systemach Unix, Linux i MacOS obsługę serwera bazy danych definiuje się pod- czas instalacji za pomocą opcji konfiguracyjnych zgodnie ze wskazówkami instalacji, które zawiera podręcznik online znajdujący się pod adresem www.php.net/nazwabd. Na przykład, zastosowanie opcji konfiguracji --with-mysql [=KATALOG] włącza ob- sługę bazy danych MySQL 4.0. Przy czym KATALOG oznacza katalog, w którym zain- stalowano bazę danych MySQL. Domyślnie jest to /usr/local/mysql. W przypadku bazy danych MySQL 4.1 (w czasie powstawania tej książki wersja 4.1 była testowana) na- leży skorzystać z takiej samej opcji, jak dla wersji 4.0 — --with-mysql [=KATALOG]. Rozdział 8. ♦ Obsługa baz danych 241 Wówczas argument KATALOG nie ma wartości domyślnej i należy go ustawić na folder, w którym zapisano plik mysql_config. W przypadku bazy danych Oracle należy zasto- sować opcję --with-oci8[=KATALOG], gdzie wartością domyślną argumentu KATALOG jest zawartość zmiennej środowiska ORACLE_HOME. Instalacje PHP u dostawców usług internetowych są zazwyczaj skonfigurowane do wykorzystania bazy danych MySQL, a także innych baz danych. Szczegółowych informacji można się dowiedzieć od pra- cowników pomocy technicznej. W systemie Windows każdemu obsługiwanemu serwerowi baz danych odpowiada łą- czona dynamicznie biblioteka (plik DLL) zapisana w katalogu /ext. Może to być na przykład katalog c:phpext. W tym katalogu należy odszukać plik DLL właściwy dla serwera bazy danych, którego obsługę chcemy włączyć i skopiować do głównego ka- talogu instalacji (na przykład c:php). W przypadku bazy MySQL w wersji 4.0 lub wcześniejszej, jest to plik php_mysql.dll, w MySQL 4.1 i w nowszych plik nazywa się php_mysqli.dll, dla bazy danych Oracle — php_oci8.dll; dla Microsoft SQL Server — mssql.dll. Po skopiowaniu pliku DLL należy uaktywnić obsługę serwera bazy danych poprzez usunięcie w pliku php.ini symbolu komentarza — średnika — z wiersza extension= odpowiadającego wybranej bazie danych. Oto sposób uaktywnienia obsługi bazy danych MySQL 4.0: ;extension=php_mime_magic.dll ;extension=php_mssql.dll ;extension=php_msql.dll extension=php_mysql.dll ;ext.ension=php_oci8.dll ;extension=php_openssl.dll ;extension=php_oracle.dll ;extension=php_pdf.dll ;extension=php_pgsql.dll . . . Po wprowadzeniu powyższych zmian konfiguracyjnych w systemie Windows należy zatrzymać serwer WWW i uruchomić go ponownie. Tworzenie bazy danych za pomocą MySQL W tym punkcie utworzymy przykładową bazę danych MySQL, korzystając z interfejsu wiersza polecenia. Aby uruchomić serwer bazy danych MySQL z wiersza polecenia (okno DOS w systemie Windows), należy przejść do katalogu mysql/bin i wprowadzić następujące polecenie: mysqld --console 242 PHP5. Radocha z programowania Wykonanie polecenia spowoduje uruchomienie serwera. Teraz trzeba uruchomić sesję MySQL, w której połączymy się z serwerem. Otwieramy nowe okno wiersza polece- nia i przechodzimy do katalogu mysql/bin. Jeśli wcześniej ustawiliśmy nazwę użytkow- nika i hasło, serwer MySQL uruchamiamy z wykorzystaniem opcji -u i -p: mysql -u user -p Enter password: ******** Jeśli nie ustawiono nazwy użytkownika i hasła, wystarczy wprowadzić polecenie mysql -u root lub po prostu mysql: mysql -u root Welcome to the MySQL monitor. Comnands end with ; or g. mysql Za symbolem zachęty mysql wprowadzimy instrukcję SELECT VERSION(), CURRENT_DATE;. W ten sposób sprawdzimy, czy serwer MySQL działa: mysql SELECT VERSION(), CURRENT_DATE; +-----------+--------------+ | VERSION() | CURRENT_DATE | +-----------+--------------+ | 4.0.20a | 2005-07-12 | +-----------+--------------+ 1 row in set (0.05 sec) Aby zobaczyć, czy zdefiniowano jakieś bazy danych, można skorzystać z instrukcji SHOW DATABASES. Wyświetli się następujący wynik: mysql SHOW DATABASES; +----------+ | Database | +----------+ | mysql | | test | +----------+ 2 rows in set (0.01 sec) W bazie danych MySQL są dwie wbudowane bazy danych — mysql, zawierająca dane administracyjne serwera MySQL, oraz test — przykładowa baza danych. W celu za- pisania informacji dotyczących owoców i warzyw, utworzymy bazę danych pod nazwą plody_rolne. Wykorzystamy do tego instrukcję CREATE DATABASE: mysql CREATE DATABASE plody_rolne; Query OK, 1 row affected (0.01 sec) Aby utworzona baza danych stała się domyślna, należy wprowadzić polecenie USE plody_rolne: mysql USE plody_rolne; Database changed Jak sprawdzić, czy w bazie danych plody_rolne są jakieś tabele? Wystarczy użyć po- lecenia SHOW TABLES: mysql SHOW TABLES; Empty set (0.01 sec) Rozdział 8. ♦ Obsługa baz danych 243 W odpowiedzi uzyskaliśmy komunikat Empty set, co oznacza, że w bazie danych nie ma jeszcze tabel. Aby utworzyć tabelę owoc, należy zdefiniować jej pola danych. Pola mogą być różnego typu. Oto kilka z nich (w poniższym przykładzie wykorzystamy ciągi znaków — pola typu VARCHAR): (cid:141) VARCHAR(długość) — ciąg znaków o zmiennej długości; (cid:141) INT — liczba całkowita; (cid:141) DECIMAL(całkowita_liczba_cyfr, liczba_miejsc_dziesiętnych) — liczba zmiennoprzecinkowa; (cid:141) DATETIME — obiekty typu data i godzina, na przykład 2006-11-15 20:00:00. Poniżej zamieszczono instrukcję tworzącą tabelę owoc z polami nazwa i ilość typu ciąg znaków: mysql CREATE TABLE owoc (nazwa VARCHAR(20), ilosc VARCHAR(20)); Query OK, 0 rows affected (0.13 sec) mysql SHOW TABLES; +-----------------------+ | Tables_in_plody_rolne | +-----------------------+ | owoc | +-----------------------+ 1 row in set (0.00 sec) Aby wyświetlić opis nowej tabeli, można skorzystać z polecenia DESCRIBE: mysql DESCRIBE owoc; +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ | nazwa | varchar(20) | YES | | NULL | | | ilosc | varchar(20) | YES | | NULL | | +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ 2 rows in set (0.03 sec) Wprowadzanie danych do bazy danych W poprzednim punkcie utworzyliśmy bazę danych MySQL plody_rolne i zdefinio- waliśmy tabelę owoc do zapisywania danych na temat różnych owoców. W tym punk- cie do tabeli bazy danych owoc wprowadzimy dane zestawione w tabeli 8.3. Tabela 8.3. Dane tabeli owoc Nazwa jabłka pomarańcze banany gruszki Ilość 1020 3329 8582 235 244 PHP5. Radocha z programowania W celu wprowadzenia tych danych do tabeli owoc będziemy kontynuować sesję My- SQL rozpoczętą w poprzednim punkcie lub rozpoczniemy nową w oknie wiersza po- lecenia: $mysql -u root Welcome to the MySQL monitor. Commands end with; or g. Przejdziemy do bazy danych plody_rolne i za pomocą instrukcji INSERT załadujemy dane do tabeli: mysql USE plody_rolne Database changed mysql INSERT INTO owoc VALUES ( jabłka , 1020 ); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql INSERT INTO owoc VALUES ( pomarańcze , 3329 ); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql INSERT INTO owoc VALUES ( banany , 8582 ); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql INSERT INTO owoc VALUES ( gruszki , 235 ); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) To wszystko. Dla sprawdzenia, czy dane zostały wprowadzone poprawnie, można wyświetlić zawartość tabeli owoc za pomocą instrukcji SELECT. Sesję kończy się za pomocą polecenia quit: mysql SELECT * FROM owoc; +------------+-------+ | nazwa | ilosc | +------------+-------+ | jabłka | 1020 | | pomarańcze | 3329 | | banany | 8582 | | gruszki | 235 | +------------+-------+ 4 rows in set (0.02 sec) mysql quit Dostęp do bazy danych MySQL z PHP Nadszedł czas, aby skorzystać z utworzonej bazy danych z poziomu PHP. W tym celu należy uruchomić serwer MySQL (chyba że korzystamy z usług dostawcy Internetu, gdzie serwer MySQL działa przez cały czas). Jak już wspominaliśmy, w tym celu należy uruchomić demona mysqld w katalogu mysql/bin: mysqld --console Aby zatrzymać serwer, w katalogu mysql/bin, w innym oknie wiersza polecenia, należy wpisać: mysqladmin -u root shutdown Rozdział 8. ♦ Obsługa baz danych 245 Do połączenia się z bazą danych MySQL służy funkcja mysql_connect. Jej argumen- tami są nazwa hosta oraz opcjonalnie nazwa użytkownika i hasło: $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); Po połączeniu można przekazać wartość zmiennej $connection do funkcji mysql_ select_db w celu wybrania roboczej bazy danych. W naszym przypadku jest to baza danych plody_rolne: $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); $db = mysql_select_db( plody_rolne , $connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); Właśnie połączyliśmy się z bazą danych plody_rolne. Aby pobrać wszystkie dane z tabeli owoc, można wykonać poniższe zapytanie SQL za pomocą funkcji mysql_query — warto także zauważyć, że funkcja mysql_error zwraca komunikat o błędzie bazy danych MySQL: $query = SELECT * FROM owoc ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); Oprócz funkcji mysql_connect, mysql_select_db i mysql_query, dostępne są inne funkcje obsługujące bazę danych MySQL. Kilka z nich wymieniono poniżej (listę funkcji wspomagających obsługę innych serwerów baz danych można uzyskać pod adresem www.php.net/nazwa_bd, gdzie nazwa_bd jest nazwą określonego serwera): (cid:141) mysql_affected_rows — pobiera liczbę wierszy, których dotyczyła poprzednia operacja SQL; (cid:141) mysql_change_user — zmiana użytkownika; (cid:141) mysql_client_encoding — zwraca nazwę bieżącego zestawu znaków; (cid:141) mysql_close — zamyka połączenia MySQL; (cid:141) mysql_connect — otwiera połączenie z serwerem MySQL; (cid:141) mysql_create_db — tworzy bazę danych MySQL; (cid:141) mysql_data_seek — wyszukuje dane w bazie danych; (cid:141) mysql_db_name — pobiera nazwę bazy danych; (cid:141) mysql_db_query — przesyła zapytanie SQL; (cid:141) mysql_drop_db — usuwa bazę danych MySQL; (cid:141) mysql_error — zwraca tekst komunikatu o błędzie ostatnio wykonywanej operacji MySQL; (cid:141) mysql_fetch_array — zwraca wiersz wyniku w postaci tablicy asocjacyjnej, tablicy z indeksami liczbowymi lub obu; (cid:141) mysql_fetch_assoc — pobiera wiersz wyniku w postaci tablicy asocjacyjnej; 246 PHP5. Radocha z programowania (cid:141) mysql_fetch_row — pobiera wiersz wyniku w postaci tablicy z indeksami liczbowymi; (cid:141) mysql_field_len — zwraca długość określonego pola; (cid:141) mysql_field_name — zwraca nazwę określonego pola w zestawie wyników; (cid:141) mysql_field_seek — przemieszcza wskaźnik pola do określonego przesunięcia; (cid:141) mysql_field_table — zwraca nazwę tabeli, w której jest określone pole; (cid:141) mysql_field_type — zwraca typ wybranego pola w zestawie wyników; (cid:141) mysql_get_server_info — pobiera informacje o serwerze MySQL; (cid:141) mysql_info — pobiera informacje o ostatnim zapytaniu; (cid:141) mysql_list_dbs — wyświetla bazy danych dostępne na serwerze MySQL; (cid:141) mysql_list_fields — wyświetla pola w tabeli bazy danych MySQL; (cid:141) mysql_list_tables — wyświetla listę tabel w bazie danych MySQL; (cid:141) mysql_num_fields — pobiera liczbę pól zwróconych w wyniku zapytania; (cid:141) mysql_num_rows — pobiera liczbę wierszy zapytania; (cid:141) mysql_pconnect — otwiera trwałe połączenie z serwerem MySQL; (cid:141) mysql_query — wysyła zapytanie SQL; (cid:141) mysql_result — pobiera dane wyniku; (cid:141) mysql_select_db — wybiera bazę danych MySQL; (cid:141) mysql_tablename — pobiera nazwę tabeli określonego pola. Wyświetlanie zawartości tabeli bazy danych Jesteśmy gotowi, aby zaprezentować wspólne działanie SQL i PHP w przeglądarce. Najpierw spróbujemy pobrać tabelę owoc z bazy danych plody_rolne i wyświetlić je jako tabelę HTML. Przede wszystkim trzeba połączyć się z serwerem bazy danych, wybrać bazę i utworzyć obiekt $result reprezentujący tabelę owoc: $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); $db = mysql_select_db( plody_rolne , $connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); $query = SELECT * FROM owoc”; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); Rozdział 8. ♦ Obsługa baz danych 247 Teraz można pobrać kolejne wiersze z tabeli w pętli while za pomocą funkcji mysql_ fetch_array i odczytać pola nazwa i ilosc każdego wiersza w następujący sposób: while ($row = mysql_fetch_array($result)) { echo TR ; echo TD , $row[ nazwa ], /TD TD , $row[ ilosc ], /TD ; echo /TR ; } Pozostało jeszcze napisanie kodu HTML tabeli, w której wyświetlimy dane. Kompletny kod przykładu — skrypt phpdatatable.php — zamieszczono na listingu 8.1. Zwróćmy uwagę, że na koniec zamknęliśmy połączenie za pomocą funkcji mysql_close. Zawsze należy o tym pamiętać po zakończeniu wykonywania operacji z bazą danych. Listing 8.1. Wyświetlanie tabeli bazy danych, phpdatatable.php HTML HEAD TITLE Wyświetlanie tabel bazy danych MySQL /TITLE /HEAD BODY CENTER H1 Wyświetlanie tabel bazy danych MySQL /H1 ?php $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); $db = mysql_select_db( plody_rolne , $connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); $query = SELECT * FROM owoc ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: .mysql_error()); echo TABLE BORDER= 1 ; echo TR ; echo TH Nazwa /TH TH Ilość /TH ; echo /TR ; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { echo TR ; echo TD , $row[ nazwa ], /TD TD , $row[ ilosc ], /TD ; echo /TR ; } echo /TABLE ; mysql_close($connection); ? /CENTER /BODY /HTML 248 PHP5. Radocha z programowania Wynik działania skryptu — zawartość tabeli owoc — pokazano na rysunku 8.1. Super! Rysunek 8.1. Wyświetlanie zawartości tabeli bazy danych To tyle. Udało się nam utworzyć bazę danych MySQL i pobrać z niej dane, a następnie wyświetlić je na stronie WWW. Aktualizowanie danych W przypadku, gdy dane zmienią się, można z łatwością zaktualizować bazę danych za pomocą odpowiedniej instrukcji SQL. Oto przykład: załóżmy, że ktoś kupił kilogram gruszek, w związku z czym ich ilość w magazynie zmniejszyła się z 235 na 234 kilo- gramy. Aby zaktualizować tę wartość, należy podłączyć się do bazy danych MySQL i wybrać bazę danych plody_rolne: $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); $db = mysql_select_db( plody_rolne ,$connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); Zobaczmy, jak można zaktualizować wartość pola ilosc w tabeli owoc z 235 na 234 w wierszu zawierającym dane dla gruszek: $query = UPDATE owoc SET ilosc = 234 WHERE nazwa = gruszki ; . . . Wystarczy teraz wykonać to zapytanie: $query = UPDATE owoc SET ilosc = 234 WHERE nazwa = gruszki ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: .mysql_error()); Rozdział 8. ♦ Obsługa baz danych 249 To wszystko. Skrypt phpdataupdate.php zamieszczono na listingu 8.2. Listing 8.2. Aktualizacja danych w bazie, phpdataupdate.php HTML HEAD TITLE Aktualizacja danych w bazie /TITLE /HEAD BODY CENTER H1 Aktualizacja danych w bazie /H1 ?php $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); $db = mysql_select_db( plody_rolne ,$connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); $query = UPDATE owoc SET ilosc = 234 WHERE nazwa = gruszki ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: .mysql_error()); $query = SELECT * FROM owoc ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); echo TABLE BORDER= 1 ; echo TR ; echo TH Nazwa /TH TH Ilość /TH ; echo /TR ; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { echo TR ; echo TD , $row[ nazwa ], /TD TD , $row[ ilosc ], /TD ; echo /TR ; } echo /TABLE ; mysql_close($connection); ? /CENTER /BODY /HTML Nową zawartość tabeli owoc zaprezentowano na rysunku 8.2. Jak można zauważyć, ilość gruszek zmniejszyła się z 235 do 234. 250 Rysunek 8.2. Aktualizacja danych PHP5. Radocha z programowania Wprowadzanie nowych danych do bazy Co zrobić, jeśli do magazynu przyjmiemy nowy towar, na przykład nowy rodzaj owoców? W jaki sposób wprowadzić nowy element do tabeli bazy danych? Pokażemy to w naszym kolejnym przykładzie, gdzie do tabeli owoc wprowadzimy nowy rodzaj owoców — morele. Najpierw połączymy się z bazą danych plody_rolne: $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie mozna połączyć się z serwerem ); $db = mysql_select_db( plody_rolne ,$connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); Nowy wiersz dla moreli utworzymy za pomocą instrukcji SQL INSERT: $query = INSERT INTO owoc (nazwa, ilość) VALUES( morele , 203 ) ; . . . Aby wprowadzić nowy wiersz, wystarczy wykonać to zapytanie: $query = INSERT INTO owoc (nazwa, ilość) VALUES( morele , 203 ) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); Po wprowadzeniu nowego wiersza można przejrzeć nową zawartość tabeli tak, jak pokazano w skrypcie phpdatainsert.php, zamieszczonym na listingu 8.3. Listing 8.3. Wprowadzanie nowych danych do bazy, phpdatainsert.php HTML HEAD TITLE Wprowadzanie nowych danych do bazy /TITLE /HEAD Rozdział 8. ♦ Obsługa baz danych 251 BODY CENTER H1 Wprowadzanie nowych danych /H1 ?php $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); $db = mysql_select_db( plody_rolne , $connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); $query = INSERT INTO owoc (nazwa, ilosc) VALUES( morele , 203 ) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); $query = SELECT * FROM owoc ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); echo TABLE BORDER= 1 ; echo TR ; echo TH Nazwa /TH TH Ilość /TH ; echo /TR ; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { echo TR ; echo TD , $row[ nazwa ], /TD TD , $row[ ilosc ], /TD ; echo /TR ; } echo /TABLE ; mysql_close($connection); ? /CENTER /BODY /HTML Rysunek 8.3 przedstawia rezultat działania skryptu. Jak widać, bez trudu udało się wprowadzić morele do bazy danych. Usuwanie danych W jaki sposób usuwa się dane? Przyjmijmy, że dostawca moreli nie dostarcza towaru, a zatem trzeba usunąć zapis w bazie danych utworzony w poprzednim punkcie. Jak zwykle, zaczniemy od połączenia z bazą danych: $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); $db = mysql_select_db( plody_rolne ,$connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); 252 Rysunek 8.3. Wprowadzanie danych do bazy PHP5. Radocha z programowania Następnie zastosujemy instrukcję SQL DELETE i usuniemy wiersz dotyczący moreli. Wiersz do usunięcia zidentyfikujemy na podstawie nazwy. Oto potrzebna instrukcja SQL: $query = DELETE FROM owoc WHERE nazwa = morele ; . . . Aby usunąć wiersz dotyczący moreli, wystarczy wykonać powyższe zapytanie: $query = DELETE FROM owoc WHERE nazwa = morele ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); Po usunięciu wiersza dotyczącego moreli wyświetlimy nową zawartość tabeli owoc, tak jak pokazano w skrypcie phpdatadelete.php, zamieszczonym na listingu 8.4. Listing 8.4. Usuwanie danych, phpdatadelete.php HTML HEAD TITLE Usuwanie danych z bazy danych MySQL /TITLE /HEAD BODY CENTER H1 Usuwanie danych z bazy danych MySQL /H1 ?php $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); $db = mysql_select_db( plody_rolne ,$connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); $query = DELETE FROM owoc WHERE nazwa = morele ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); $query = SELECT * FROM owoc ; Rozdział 8. ♦ Obsługa baz danych 253 $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); echo TABLE BORDER= 1 ; echo TR ; echo TH Nazwa /TH TH Ilość /TH ; echo /TR ; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { echo TR ; echo TD , $row[ nazwa ], /TD TD , $row[ ilosc ], /TD ; echo /TR ; } echo /TABLE ; mysql_close($connection); ? /CENTER /BODY /HTML Wyniki działania skryptu pokazano na rysunku 8.4. Rzeczywiście, dane dotyczące moreli nie są widoczne. W ten sposób nauczyliśmy się wprowadzać dane do tabel bazy danych i je z nich usuwać. Rysunek 8.4. Usuwanie danych Tworzenie nowych tabel Co zrobić, aby utworzyć w bazie danych nową tabelę? Załóżmy, że interesy idą do- brze i oprócz owoców, chcemy zacząć sprzedawać warzywa. Czy można „w locie” utworzyć tabelę warzywa? Nie ma problemu. Do utworzenia nowej tabeli służy in- strukcja SQL CREATE TABLE. Zobaczmy, jak można utworzyć nową tabelę warzywa zawierającą pola nazwa i ilosc: 254 PHP5. Radocha z programowania $query = CREATE TABLE warzywa (nazwa VARCHAR(20), ilosc VARCHAR(20)) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); Teraz, można wprowadzić dane do nowej tabeli warzywa, za pomocą instrukcji INSERT: $query = INSERT INTO warzywa (nazwa, ilosc) VALUES( kukurydza , 2083 ) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); Kompletny kod zamieszczono w skrypcie phpdatacreate.php, na listingu 8.5. Listing 8.5. Tworzenie nowej tabeli, phpdatacreate.php HTML HEAD TITLE Tworzenie nowej tabeli /TITLE /HEAD BODY CENTER H1 Tworzenie nowej tabeli /H1 ?php $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); $db = mysql_select_db( plody_rolne ,$connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); $query = CREATE TABLE warzywa (nazwa VARCHAR(20), ilosc VARCHAR(20)) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); $query = INSERT INTO warzywa (nazwa, ilosc) VALUES( kukurydza , 2083 ) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); $query = INSERT INTO warzywa (nazwa, ilosc) VALUES( szpinak’, 1993 ) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); $query = INSERT INTO warzywa (nazwa, ilosc) VALUES( buraki , 437 ) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); $query = SELECT * FROM warzywa ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); echo TABLE BORDER= 1 ; echo TR ; echo TH Nazwa /TH TH Ilość /TH ; echo /TR ; while ($row = mysql_fetch_array($result)) Rozdział 8. ♦ Obsługa baz danych 255 { echo TR ; echo TD , $row[nazwa], /TD TD . $row[ ilosc ], /TD ; echo /TR ; } echo /TABLE ; mysql_close($connection); ? /CENTER /BODY /HTML Zawartość nowej tabeli można zobaczyć na rysunku 8.5. Doskonale. Rysunek 8.5. Tworzenie nowej tabeli Tworzenie bazy danych Z poziomu PHP można nawet utworzyć całą bazę danych. Oto przykład utworzenia bazy danych zywnosc za pomocą polecenia CREATE DATABASE: $query = CREATE DATABASE IF NOT EXISTS zywnosc ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); Do bazy danych dodamy nową tabelę — przekaski: $db = mysql_select_db( zywnosc ,$connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); $query = CREATE TABLE przekaski (nazwa VARCHAR(20), ilosc VARCHAR(20)) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); 256 PHP5. Radocha z programowania Pozostaje jeszcze wprowadzenie kilku wierszy za pomocą instrukcji INSERT na wzór skryptu phpdatacreatedb.php, zamieszczonego na listingu 8.6. Listing 8.6. Tworzenie nowej bazy danych, phpdatacreatedb.php HTML HEAD TITLE Tworzenie nowej bazy danych /TITLE /HEAD BODY CENTER H1 Tworzenie nowej bazy danych /H1 ?php $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); $query = CREATE DATABASE IF NOT EXISTS zywnosc ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); $db = mysql_select_db( zywnosc ,$connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); $query = CREATE TABLE przekaski (nazwa VARCHAR(20), ilosc VARCHAR(20)) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); $query = INSERT INTO przekaski (nazwa, ilosc) VALUES( chipsy , 2843 ) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); $query = INSERT INTO przekaski (nazwa, ilosc) VALUES( pizza , 1955 ) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); $query = INSERT INTO przekaski(nazwa, ilosc) VALUES( cheeseburgery , 849 ) ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); $query = SELECT * FROM przekaski ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); echo TABLE BORDER= 1 ; echo TR ; echo TH Nazwa /TH TH Ilość /TH ; echo /TR ; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { echo TR ; echo TD , $row[ nazwa ], /TD TD , $row[ ilosc ], /TD ; Rozdział 8. ♦ Obsługa baz danych 257 echo /TR ; } echo /TABLE ; mysql_close($connection); ? /CENTER /BODY /HTML Rezultat działania powyższego skryptu — zawartość nowej bazy danych — ilustruje rysunek 8.6. Rysunek 8.6. Tworzenie nowej bazy danych Sortowanie danych Czy można posortować dane? Nic łatwiejszego. Wystarczy połączyć się z bazą danych tak, jak zwykle: $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); $db = mysql select db( plody_rolne ,$connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); Po połączeniu można użyć klauzuli ORDER BY i określić pole, według którego chcemy sortować. Na przykład, aby posortować owoce według nazwy, można zastosować taką instrukcję: $query = SELECT * FROM owoc ORDER BY nazwa ; . . . Zapytanie wykonujemy podobnie, jak wcześniej: 258 PHP5. Radocha z programowania $query = SELECT * FROM owoc ORDER BY nazwa ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: . mysql_error()); Efekt sortowania można obejrzeć, wykonując skrypt phpdatasort.php, zamieszczony na listingu 8.7. Listing 8.7. Sortowanie danych, phpdatasort.php HTML HEAD TITLE Sortowanie danych /TITLE /HEAD BODY CENTER H1 Sortowanie danych /H1 ?php $connection = mysql_connect( localhost , root , ) or die ( Nie można połączyć się z serwerem ); $db = mysql_select_db( plody_rolne ,$connection) or die ( Nie można wybrać bazy danych ); $query = SELECT * FROM owoc ORDER BY nazwa ; $result = mysql_query($query) or die( Wykonanie zapytania nie powiodło się: .mysql_error()); echo TABLE BORDER= 1 ; echo TR ; echo TH Nazwa /TH TH Ilość /TH ; echo /TR ; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { echo TR ; echo TD , $row[ nazwa ], /TD TD , $row[ ilosc ], /TD ; echo /TR ; } echo /TABLE ; mysql_close($connection); ? /CENTER /BODY /HTML Wyniki działania skryptu zaprezentowano na rysunku 8.7. Jak łatwo zauważyć, dane z tabeli owoc zostały posortowane według nazwy. Sortowanie danych przydaje się do przygotowywania danych, przeznaczonych do wyświetlenia w przeglądarce użytkownika. Rozdział 8. ♦ Obsługa baz danych 259 Rysunek 8.7. Sortowanie danych Pobranie modułu PEAR DB Oprócz indywidualnej obsługi różnych serwerów baz danych, w PHP jest dostępny moduł DB, oferujący poziom abstrakcji i ukrywający detale pracy z poszczególnymi serwerami baz danych. Jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z modułu DB, będziemy mogli stosować te same funkcje do pracy z różnymi serwerami baz danych. W przypa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP5. Radocha z programowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: