Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00398 007739 18430973 na godz. na dobę w sumie
PHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWW - książka
PHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWW - książka
Autor: , Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0255-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj zagrożenia i naucz się im zapobiegać

Jedną z najpopularniejszych technologii stosowanych przez twórców witryn WWW jest język PHP, baza danych MySQL oraz serwer WWW Apache. Dynamiczny rozwój internetu spowodował pojawienie się na rynku ogromnej ilości aplikacji, za pomocą których niemal każdy może stworzyć dynamiczną witrynę WWW bez konieczności poznawania tej technologii. W efekcie tego w sieci pojawiły się tysiące witryn zbudowanych za pomocą wygodnych w użytkowaniu narzędzi graficznych. Taki stan rzeczy, poza wieloma zaletami, ma jedną ogromną wadę -- twórcy takich witryn rzadko zwracają uwagę na ich bezpieczeństwo. Stworzenie bezpiecznej witryny WWW wymaga pewnej znajomości języka PHP i technik zabezpieczania kodu.

Książka 'PHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWW' to podręcznik dla twórców witryn WWW znających język PHP. Przedstawia sposoby minimalizowania ryzyka związanego z atakami hakerskimi przeprowadzanymi dzięki 'dziurom' w kodzie strony WWW. Opisuje kluczowe aspekty zabezpieczania witryn WWW i serwerów, na których są one publikowane, omawia modele zagrożeń i metody testowania kodu. Zawiera cenne informacje nie tylko dla programistów, ale również dla administratorów serwerów.

Jeśli chcesz tworzyć witryny WWW, które nie będą łatwym łupem dla hakerów -- koniecznie przeczytaj tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWW Autorzy: Marcin Szeliga, Rafa³ Wileczek ISBN: 83-246-0255-0 Format: B5, stron: 296 Poznaj zagro¿enia i naucz siê im zapobiegaæ (cid:129) Zaplanuj projekt bezpiecznej witryny WWW (cid:129) Wyeliminuj s³abe punkty w kodzie (cid:129) Przetestuj witrynê i wykonaj audyt bezpieczeñstwa Jedn¹ z najpopularniejszych technologii stosowanych przez twórców witryn WWW jest jêzyk PHP, baza danych MySQL oraz serwer WWW Apache. Dynamiczny rozwój internetu spowodowa³ pojawienie siê na rynku ogromnej iloœci aplikacji, za pomoc¹ których niemal ka¿dy mo¿e stworzyæ dynamiczn¹ witrynê WWW bez koniecznoœci poznawania tej technologii. W efekcie tego w sieci pojawi³y siê tysi¹ce witryn zbudowanych za pomoc¹ wygodnych w u¿ytkowaniu narzêdzi graficznych. Taki stan rzeczy, poza wieloma zaletami, ma jedn¹ ogromn¹ wadê — twórcy takich witryn rzadko zwracaj¹ uwagê na ich bezpieczeñstwo. Stworzenie bezpiecznej witryny WWW wymaga pewnej znajomoœci jêzyka PHP i technik zabezpieczania kodu. Ksi¹¿ka „PHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWW” to podrêcznik dla twórców witryn WWW znaj¹cych jêzyk PHP. Przedstawia sposoby minimalizowania ryzyka zwi¹zanego z atakami hakerskimi przeprowadzanymi dziêki „dziurom” w kodzie strony WWW. Opisuje kluczowe aspekty zabezpieczania witryn WWW i serwerów, na których s¹ one publikowane, omawia modele zagro¿eñ i metody testowania kodu. Zawiera cenne informacje nie tylko dla programistów, ale równie¿ dla administratorów serwerów. (cid:129) S³abe punkty witryn WWW (cid:129) Klasyfikacja zagro¿eñ — model STRIDE (cid:129) Projektowanie bezpiecznej aplikacji WWW (cid:129) Sprawdzanie poprawnoœci danych (cid:129) Metody uwierzytelniania i autoryzacji (cid:129) Bezpieczne po³¹czenia z bazami danych (cid:129) Ochrona danych i kryptografia (cid:129) Testowanie aplikacji (cid:129) Konfigurowanie zapór sieciowych (cid:129) Przeprowadzanie audytów bezpieczeñstwa witryn WWW Jeœli chcesz tworzyæ witryny WWW, które nie bêd¹ ³atwym ³upem dla hakerów — koniecznie przeczytaj tê ksi¹¿kê. Wstęp .............................................................................................. 9 Część I Planowanie bezpiecznej strony WWW .............................15 Rozdział 1. Polityka bezpieczeństwa ................................................................. 17 Funkcjonalność, koszt, bezpieczeństwo ...........................................................................18 Bezpieczeństwo nie jest tanie ....................................................................................18 Bezpieczeństwo jest przeciwieństwem funkcjonalności ...........................................19 Dlaczego bezpieczeństwo jest najważniejsze? ..........................................................20 Bezpieczeństwo = prostota + bezbłędność .......................................................................21 Program powinien być jak najprostszy ......................................................................21 Program powinien mieć jak najmniej błędów ...........................................................22 Zagrożenia ........................................................................................................................22 Przyczyny ataku .........................................................................................................22 Kto jest naszym wrogiem ...........................................................................................24 Słabe punkty ...............................................................................................................25 Klasyfikacja zagrożeń — model STRIDE .......................................................................28 S Spoofing identity (fałszowanie tożsamości) ..........................................................29 T Tampering with data (modyfikowanie danych) .....................................................29 R Repudiability (zaprzeczalność) ..............................................................................29 I Information disclosure (ujawnienie danych) ..........................................................29 D Denial of Service (odmowa obsługi) ......................................................................30 E Elevation of Privilege (poszerzenie uprawnień) ....................................................30 SD3 — dobra strategia programowania ...........................................................................30 Security by design ......................................................................................................31 Security by deployment .............................................................................................31 Security by default .....................................................................................................31 Zabezpieczanie nie polega na ukrywaniu .........................................................................32 Dezinformacja jako technika obrony .........................................................................32 Dogłębna obrona ..............................................................................................................32 Strategia wielu warstw ...............................................................................................33 Rozdział 2. Projekt aplikacji WWW ................................................................... 37 Programowanie Voodoo ...................................................................................................38 Analiza zagrożeń ..............................................................................................................39 Określenie dóbr ..........................................................................................................40 Wyznaczenie granic bezpieczeństwa .........................................................................40 Zdefiniowanie przepływu danych ..............................................................................40 D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki!spis-06.doc (07-02-06) — 3 — 4 PHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWW Zidentyfikowanie punktów dostępowych ..................................................................41 Określenie uprzywilejowanego kodu .........................................................................42 Diagram ataku ............................................................................................................43 Określenie priorytetów .....................................................................................................43 Dokumentacja ...................................................................................................................44 Narzędzia ...................................................................................................................44 Ocena zagrożeń ................................................................................................................49 Ochrona dóbr .............................................................................................................51 Typy dóbr ...................................................................................................................51 Wycena dóbr ..............................................................................................................52 Ocena ryzyka utraty dóbr ...........................................................................................52 Zarządzanie ryzykiem ......................................................................................................54 Akceptacja ryzyka ......................................................................................................54 Minimalizacja ryzyka .................................................................................................54 Uczenie się na błędach .....................................................................................................55 Dobre praktyki programowania .......................................................................................56 Modułowa struktura programu ..................................................................................56 Dogłębna obrona ........................................................................................................57 Sprawdzanie danych wejściowych ............................................................................57 Zasada minimalnych uprawnień ................................................................................57 Zabezpieczanie przez zaciemnianie ...........................................................................58 Zabezpieczenia bazujące na rolach ............................................................................58 Bezpieczna domyślna konfiguracja ...........................................................................58 Obsługa wyjątków .....................................................................................................59 Korzystanie ze sprawdzonych systemów kryptograficznych ....................................59 Nieprzechowywanie poufnych danych ......................................................................59 Niekorzystanie z wyskakujących okien .....................................................................60 Testowanie .................................................................................................................60 Część II Tworzenie bezpiecznej strony WWW ...............................61 Rozdział 3. Sprawdzanie poprawności danych .................................................... 63 Źródła danych ...................................................................................................................63 URL ............................................................................................................................63 Metoda POST .............................................................................................................66 Cookies ......................................................................................................................69 Nagłówki HTTP .........................................................................................................71 Niestandardowe rozszerzenia .....................................................................................72 SOAP i XML .............................................................................................................72 Zagrożenia ........................................................................................................................73 Ukryte dane ................................................................................................................73 Przepełnienie bufora ..................................................................................................75 Iniekcja kodu (Cross-site scripting) ...........................................................................75 Ataki na formę kanoniczną ........................................................................................77 Identyfikatory sesji .....................................................................................................79 Dostęp do zasobów systemu ......................................................................................80 Upload plików ............................................................................................................81 Walidacja po stronie klienta .............................................................................................81 Skrypty Java ...............................................................................................................82 Walidacja po stronie serwera ...........................................................................................83 Wyrażenia regularne ........................................................................................................84 — 4 — (07-02-06) D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki!spis-06.doc Spis treści 5 Rozdział 4. Uwierzytelnianie ............................................................................. 87 Dostęp anonimowy ...........................................................................................................87 Metody uwierzytelniania ..................................................................................................88 Uwierzytelnianie na poziomie serwera WWW ..........................................................88 Uwierzytelnianie na poziomie formularzy .................................................................89 Hasła .................................................................................................................................90 Wymaganie bezpiecznych haseł ................................................................................91 Sygnatury ...................................................................................................................93 Automatyczne generowanie haseł ..............................................................................94 Rozdział 5. Autoryzacja .................................................................................... 95 Model zaufanych podsystemów .......................................................................................95 Przedstawianie i delegowanie uprawnień ........................................................................96 Przedstawianie ...........................................................................................................96 Delegowanie ..............................................................................................................97 Uwierzytelnianie i autoryzacja przez serwer WWW .......................................................97 Blokowanie klientów .................................................................................................97 Uwierzytelnienie i autoryzacja klientów ...................................................................99 Konfiguracja aplikacji ....................................................................................................102 Rozdział 6. Pliki ............................................................................................. 105 Rozmieszczenie aplikacji ...............................................................................................106 Kontrola dostępu do plików i folderów ..........................................................................106 Linux/Unix ...............................................................................................................106 Windows ..................................................................................................................111 Interpretowanie plików PHP ..........................................................................................114 Rozdział 7. Serwery baz danych ...................................................................... 115 Konfiguracja serwera .....................................................................................................115 PostgreSQL ..............................................................................................................116 Model bezpieczeństwa serwerów baz danych ................................................................119 Użytkownicy ............................................................................................................120 Uprawnienia .............................................................................................................120 Połączenie z bazą ...........................................................................................................122 PostgreSQL ..............................................................................................................122 Iniekcja SQL ..................................................................................................................128 Atak ..........................................................................................................................129 Obrona ......................................................................................................................132 Rozdział 8. Ochrona danych ............................................................................ 135 Ujawnianie poufnych danych .........................................................................................135 Komunikaty błędów .................................................................................................136 Komunikaty systemowe ...........................................................................................136 Przechowywane w bazie dane .................................................................................136 Pliki źródłowe ..........................................................................................................136 Kryptologia .....................................................................................................................137 Podstawowe pojęcia .................................................................................................137 Funkcje mieszania ....................................................................................................143 Szyfrowanie blokowe i strumieniowe ......................................................................146 Szyfrowanie symetryczne ........................................................................................151 Szyfrowanie asymetryczne ......................................................................................152 Systemy hybrydowe — PGP (GPG) ........................................................................157 Certyfikaty ......................................................................................................................158 Zawartość certyfikatu ...............................................................................................158 Wystawianie .............................................................................................................158 D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki!spis-06.doc (07-02-06) — 5 — 6 PHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWW Cykl życia certyfikatu ..............................................................................................159 Sprawdzanie poprawności .......................................................................................160 SSL .................................................................................................................................161 Konfiguracja serwera WWW ...................................................................................163 IPSec ...............................................................................................................................167 Rozdział 9. PHP ............................................................................................. 169 Konfiguracja środowiska ................................................................................................169 Zmienne globalne .....................................................................................................170 Izolowanie skryptów PHP ........................................................................................174 Reguły pisania bezpiecznego kodu ................................................................................176 Zasada minimalnych uprawnień ..............................................................................177 Kontrola typów danych ............................................................................................177 Obsługa wyjątków ...................................................................................................179 Usługi sieciowe (Web Services) ....................................................................................182 Część III Uruchamianie bezpiecznej strony WWW .......................187 Rozdział 10. Serwer WWW ............................................................................... 189 Apache (httpd) ................................................................................................................189 Instalacja w systemach Linux ..................................................................................190 Instalacja w systemach Microsoft Windows ............................................................192 Konfiguracja serwera do współpracy z PHP ...........................................................192 Apache a bezpieczeństwo aplikacji WWW .............................................................194 Podsumowanie .........................................................................................................198 Internet Information Server ............................................................................................199 Instalacja ..................................................................................................................199 Konfiguracja ............................................................................................................201 IIS a bezpieczeństwo aplikacji WWW ....................................................................205 Rozdział 11. Aplikacja ...................................................................................... 215 Przygotowanie plików do publikacji ..............................................................................215 Dostosowanie aplikacji do środowiska ..........................................................................217 Kopie zapasowe ..............................................................................................................221 Rozdział 12. Testowanie ................................................................................... 223 Testowanie a uruchamianie ............................................................................................223 Typy błędów ...................................................................................................................224 Dlaczego testowanie jest tak ważne? .............................................................................224 Narzędzia ........................................................................................................................225 Komunikaty błędów .................................................................................................225 Narzędzia dodatkowe ...............................................................................................227 Poprawność kodu HTML i XHTML ..............................................................................229 Metoda niezmienników ..................................................................................................231 Biblioteka błędów ..........................................................................................................233 Rozdział 13. Zapory sieciowe ........................................................................... 235 Instalacja .........................................................................................................................235 Konfiguracja ...................................................................................................................236 Całkowita blokada ruchu sieciowego ......................................................................237 Blokada pakietów przychodzących ..........................................................................238 Blokada pakietów wychodzących ............................................................................239 Zdalny dostęp ...........................................................................................................239 Udostępnianie wybranych usług ..............................................................................240 — 6 — (07-02-06) D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki!spis-06.doc Spis treści 7 Blokada żądań echa (ping) .......................................................................................240 Zapis i odtworzenie ustawień ...................................................................................241 Podsumowanie ...............................................................................................................241 Rozdział 14. Audyt bezpieczeństwa ................................................................... 243 Specyfika testów bezpieczeństwa ..................................................................................243 Testy otwarte ............................................................................................................243 Testy zamknięte .......................................................................................................244 Analiza zidentyfikowanych zagrożeń ......................................................................244 Narzędzia ........................................................................................................................244 Nessus ......................................................................................................................245 Retina .......................................................................................................................247 Nikto ........................................................................................................................248 AppScan ...................................................................................................................249 N-Stealth ..................................................................................................................250 Sleuth .......................................................................................................................252 RATS .......................................................................................................................252 Analiza typowych zagrożeń ...........................................................................................254 Powszechnie znane luki w bezpieczeństwie ............................................................254 Zagrożenie związane z poufnymi danymi użytkowników .......................................255 Zagrożenie związane z danymi sesji ........................................................................258 Zagrożenie związane z ujawnieniem danych ...........................................................260 Zagrożenia związane z wykonaniem wrogiego kodu ..............................................262 Dodatki ......................................................................................265 Dodatek A Zaciemnianie kodu PHP ................................................................ 267 POBS ..............................................................................................................................267 Instalacja ..................................................................................................................268 Konfiguracja ............................................................................................................268 Test ...........................................................................................................................269 Więcej opcji konfiguracyjnych ................................................................................272 Dodatek B Kompilacja skryptów PHP ............................................................. 273 Zend Encoder .................................................................................................................273 Instalacja ..................................................................................................................274 Konfiguracja ............................................................................................................274 Test ...........................................................................................................................274 Inne możliwości .......................................................................................................276 Skorowidz ..................................................................................... 279 D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki!spis-06.doc (07-02-06) — 7 — Rozdział 4. Uwierzytelnianie jest procesem polegającym na sprawdzeniu, czy dane principium (osoba, komputer, urządzenie lub program) jest tym, za które się podaje. Uogól- niając, uwierzytelnianie polega na sprawdzaniu wiarygodności informacji dotyczących obiektu lub osoby. W aplikacjach internetowych z reguły polega ona na zweryfikowa- niu odebranych od użytkownika danych, np. zgodności wpisanych nazwy użytkownika i hasła z zapisanymi w bazie. Osobę, której tożsamość została potwierdzona, na- zywa się uwierzytelnionym użytkownikiem. Uwierzytelnianie jest podstawowym mechanizmem zabezpieczenia aplikacji WWW. Uzupełnione o opisaną w następnym rozdziale autoryzację pozwala zablokować dostęp do niektórych stron lub funkcjonalności nieuprawnionym osobom. Aplikacje internetowe, jako ogólnie dostępne, są bardzo dogodnym celem ataku. Na ser- werach WWW przechowywanych jest sporo mających wpływ na bezpieczeństwo da- nych — na przykład informacje konfiguracyjne czy nawet hasła. Dlatego musimy w jakiś sposób ograniczać do nich dostęp — niektóre pliki powinny być tylko odczyty- wane, inne — odczytywane i modyfikowane wyłącznie przez uprawnionych użytkow- ników, a jeszcze inne — zupełnie niedostępne. Dostęp anonimowy Czasami nie ma potrzeby sprawdzania tożsamości użytkowników — np. jeżeli chcemy, aby wszyscy mieli takie same uprawniania, albo gdy nie interesuje nas, kto używa na- szego programu. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest zezwolenie na anonimowy dostęp. Pierwsze wysłane do serwera WWW żądanie jest zawsze anonimowe (nie zawiera da- nych uwierzytelniających). Dopiero gdy serwer odrzuci takie żądanie, klient uzgadnia metodę uwierzytelniania i ponawia żądanie. Możliwe jest więc jednoczesne skon- figurowanie kilku różnych metod uwierzytelniania. D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki 04-06.doc (07-02-06) — 87 — 88 Część II ¨ Tworzenie bezpiecznej strony WWW Metody uwierzytelniania Uwierzytelnianie może zostać przeprowadzone na poziomie serwera WWW lub apli- kacji internetowej. Ponieważ klienci bezpośrednio komunikują się z serwerem WWW, który przekazuje ich żądania do aplikacji WWW, w pierwszej kolejności przeprowa- dzone będą uwierzytelnienia na poziomie serwera, w drugiej — formularzy. Jeżeli pla- nujesz sprawdzać tożsamości użytkowników na poziomie aplikacji — np. za pomocą formularza logowania — serwer WWW powinien zezwalać na anonimowy dostęp, w innym przypadku niektóre osoby nie zobaczą tego formularza, bo ich żądania zostaną zablokowane przez serwer WWW. Uwierzytelnianie na poziomie serwera WWW Właściwa konfiguracja systemu operacyjnego i serwera WWW jest jednym z najlep- szych zabezpieczeń przed osobami, które próbują uzyskać dostęp do zastrzeżonych zasobów. Standardowe zabezpieczenia obejmują uruchamianie serwera WWW w kontekście nieuprzywilejowanego konta, izolowanie procesu serwera i aplikacji WWW oraz zablo- kowanie użytkownikom internetowym dostępu do zasobów systemu operacyjnego. Serwer Apache umożliwia: 1. Anonimowy dostęp — opcja umożliwiona domyślnie; można skonfigurować serwer tak, aby dostęp anonimowy był wyłączony dla poszczególnych udostępnianych stron (w sekcji Directory lub Location oraz poprzez plik .htaccess) lub dla wszystkich stron dostępnych na serwerze. 2. Standardowe uwierzytelniania — w tym przypadku dane uwierzytelniające przysłane są jawnym tekstem. Wybierając tę opcję, należy zabezpieczyć je za pomocą protokołu SSL/TLS. Zaletą jest zgodność ze standardem, główną wadą jest narzut czasowy związany z dostępem do pliku z hasłami, w sytuacji gdy w danej chwili wielu użytkowników wysyła żądanie dostępu do chronionych stron. 3. Uwierzytelnianie zaawansowane — m.in. w oparciu o LDAP, z wykorzystaniem MD5 i innych kryptograficznych funkcji mieszania. Zaawansowane uwierzytelnianie może nie być poprawnie obsługiwane przez różnego rodzaju oprogramowanie klienckie. Dane uwierzytelniające Dane uwierzytelnionych użytkowników, w tym nazwa i hasło, muszą być dostępne z po- ziomu aplikacji WWW. PHP udostępnia dane uwierzytelniające w tablicy superglo- balnej $_SERVER: pod indeksem PHP_AUTH_USER znajduje się nazwa użytkownika, natomiast pod indeksem PHP_AUTH_PW — niezaszyfrowane hasło. Dane te mogą być dalej przetwarzane przez skrypt PHP. — 88 — (07-02-06) D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki 04-06.doc Rozdział 4. ¨ Uwierzytelnianie 89 Uwierzytelnianie na poziomie formularzy Typowy sposób ograniczenia dostępu do aplikacji WWW polega na utworzeniu strony logowania i przekierowaniu na tę stronę wszystkich żądań pochodzących od nieuwie- rzytelnionych użytkowników. Informacje uwierzytelniające są sprawdzane przez apli- kację i z reguły przechowywane w zewnętrznym źródle danych — relacyjnej bazie danych czy dokumencie XML. Ten mechanizm uwierzytelniania jest często wykorzy- stywany w celu personalizacji (dostosowania wyglądu i funkcjonalności strony do pry- watnych upodobań użytkownika) stron WWW. Przebieg uwierzytelnienia Proces uwierzytelnienia użytkownika przez aplikację WWW przebiega następująco: 1. Użytkownik wysyła żądanie wyświetlania chronionej strony WWW. 2. Ponieważ serwer WWW nie wymaga uwierzytelniania, żądanie zostaje przekazane do aplikacji WWW. 3. Następuje sprawdzenie danych sesji użytkownika. W przypadku braku danych uwierzytelniających: a) b) c) użytkownik zostaje przekierowany do strony logowania; aplikacja weryfikuje podane przez niego dane uwierzytelniające i jeżeli są poprawne, zapisuje je w danych sesji, a użytkownik zostaje z powrotem przekierowany do chronionej strony WWW; podanie niepoprawnych danych powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu i odmowę dostępu do chronionej strony (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Przebieg uwierzytelniania Wynika z tego, że uwierzytelnianie użytkowników wymaga przygotowania strony logo- wania i dodania do każdej chronionej strony kodu, który sprawdzi stan sesji i ewentu- alnie przekieruje użytkowników do strony logowania. D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki 04-06.doc (07-02-06) — 89 — 90 Część II ¨ Tworzenie bezpiecznej strony WWW Strona logowania Strona logowania powinna: 1. Umożliwić użytkownikowi podanie danych uwierzytelniających (np. nazwy i hasła). 2. Sprawdzić poprawność tych danych. 3. W przypadku ich poprawności zapisać dane uwierzytelniające w sesji użytkownika. 4. Przekierować żądania do odpowiednich stron WWW — uwierzytelnionych użytkowników do chronionych stron, nieuwierzytelnionych do strony z komunikatem błędu. Komunikacja ze stroną logowania powinna być zabezpieczona opisanym w rozdziale 8. protokołem SSL/TLS. Przekierowanie użytkownika Każda chroniona strona musi zawierać kod sprawdzający stan sesji użytkownika i w razie potrzeby przekierowujący go do strony logowania. Bardzo rzadko wszystkie strony muszą być chronione. Planując aplikację, zastanów się, które strony będą wymagać uwierzytelnienia. Hasła Hasła są — i wbrew pojawiającym się ostatnio opiniom przez najbliższe lata nadal będą — podstawowym sposobem uwierzytelniania użytkowników1. W większości przy- padków hasło jest jedynym sposobem sprawdzenia, czy dana osoba jest tą, za którą się podaje. Czyli jeżeli ktokolwiek pozna hasło, to będzie mógł skutecznie podszyć się pod uwierzytelnionego użytkownika. 1 Ostatnio jednym z ulubionych przez niby-speców od bezpieczeństwa sloganów jest: „Przy mocy obliczeniowej współczesnych komputerów zapamiętanie bezpiecznego hasła jest niemożliwe, a więc musimy zastąpić je np. certyfikatami”. Błąd polega na tym, że to nie moc obliczeniowa ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo, a zabezpieczenia aplikacji plus wiele dodatkowych czynników, choćby przepustowość sieci. Jeżeli nasze hasło liczy 6 znaków i zawiera tylko duże i małe litery, a atakujący jest w stanie przesyłać 200 haseł na minutę, odgadnięcie hasła zajmie mu — nawet na Deep Blue — około 300… lat. — 90 — (07-02-06) D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki 04-06.doc Rozdział 4. ¨ Uwierzytelnianie 91 Wymaganie bezpiecznych haseł Bezpieczne są takie hasła, które znasz tylko Ty, a które nie mogą zostać zdobyte przez nieupoważnione osoby. W większości przypadków do zdobycia hasła atakujący wy- korzystują specjalne programy, a więc to te programy, a nie człowieka, musimy prze- chytrzyć. Atakujący do zdobycia hasła może wykorzystać: 1. Swoją wiedzę o użytkowniku, np. znając datę urodzenia, przezwisko czy drugie imię, sprawdzi, czy któreś z nich nie jest jego hasłem. 2. Plik słownika — kolejne sprawdzanie wszystkich zapisanych w nim słów ujawni hasło będące dowolnym wyrazem języka polskiego albo jakiegokolwiek innego języka. 3. Program, który będzie sprawdzał wszystkie możliwe kombinacje liter, cyfr i znaków specjalnych. Atak tego typu wymaga sprawdzenia ogromnej liczby kombinacji (np. Aa1, A1a, aA1, a1A, 1Aa, 1aA) i w praktyce przeprowadzany jest po zdobyciu zaszyfrowanych danych uwierzytelniających. Znając sposoby zdobywania haseł, możesz określić wymogi, jakie powinny spełniać hasła, aby ich zdobycie było praktycznie niemożliwe: 1. Po pierwsze, hasło nie może w ogóle przypominać: nazwy użytkownika, imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu, imienia ulubionego zwierzęcia, autora, filmu czy książki. 2. Po drugie, hasło nie może być wyrazem jakiegokolwiek języka — hasła inwentaryzacja, agrokultura czy uporządkowywanie są prawie tak samo łatwe do zdobycia, jak hasła typu 1234. 3. Po trzecie, hasło nie powinno być krótsze niż ośmioznakowe, a jeżeli nie ma żadnych specjalnych przeciwwskazań, długość hasła powinna wynosić co najmniej 12 znaków. 4. Po czwarte, hasło powinno zawierać przynajmniej kilka a) b) c) d) wielkich liter alfabetu (od A do Z), małych liter alfabetu angielskiego (od a do z), cyfr (od 0 do 9), znaków specjalnych (np.:, !, $, #, ). PHP wyposażony został w mechanizmy pozwalające na wymuszenie na użytkowniku „silnego” hasła. Listing 4.1 przedstawia zastosowanie funkcji wchodzących w skład rozszerzenia Crack do testowania poprawności hasła podanego przez użytkownika (listing 4.1). Listing 4.1. Sprawdzanie bezpieczeństwa hasła podanego przez użytkownika ?php // ... // Otwarcie pliku zawierającego słownik D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki 04-06.doc (07-02-06) — 91 — 92 Część II ¨ Tworzenie bezpiecznej strony WWW $slownik = crack_opendict($sciezka. slownik.pwd ); if ($slownik) { // Sprawdzenie poprawności hasła if (crack_check($slownik, $_POST[ passwd ])) { echo Hasło poprawne! ; // ... } else { echo Hasło nie spełnia zasad bezpieczeństwa - spróbuj jeszcze raz. ; // ... } crack_closedict($slownik); } else { echo Problem z otwarciem pliku słownika ; } ? Jak nauczyć użytkowników stosowania bezpiecznych haseł? Podstawowym błędem, który większość użytkowników popełnia przy wymyślaniu ha- seł, jest próba znalezienia jakiegoś skomplikowanego wyrazu i dodanie na początku lub na końcu kilku cyfr. Efektem takiego podejścia są hasła typu: Eklezjologia4, 12indosatariuszy czy merkantylizacja111. W rezultacie otrzymujemy trudne do zapa- miętania hasło, którego złamanie jest równie łatwe, co złamanie hasła typu Marcin77 albo 2razy4 — przecież atakujący dysponują programami, które z równą łatwością sprawdzają hasła obu rodzajów. Inna popularna metoda tworzenia haseł polega na zastępowaniu określonych liter w wy- razie znakami alfanumerycznymi i specjalnymi. Na przykład hasło hasło może zostać zastąpione ciągiem h@sł0. Takie sztuczki nie chronią już przed atakami słowni- kowymi — od kiedy coraz więcej osób zaczęło stosować takie hasła, atakujący dodali opisywane permutacje do słowników i prawdopodobieństwo zdobycia obu haseł stało się prawie identyczne (np. zobacz słownik dostępny na stronie http://www.openwall.com). Zamiast próbować utworzyć hasło na podstawie jednego wyrazu, wykorzystaj w tym celu całe zdania bądź frazy. Na przykład zdanie Tylko nie dzisiaj może zostać zamie- nione na Tylk0_Nie_Dzisiaj — bezpieczne, bo nie znajdujące się w żadnym słowniku, skomplikowane i długie, a jednocześnie łatwe do zapamiętania hasło. Albo zdanie Lubię swoją pracę można zmienić na hasło LubieSw0jąPracę — przecież żaden program do łamania haseł nie będzie sprawdzał połączenia wszystkich występujących w słowniku słów. Innym sposobem na wymyślenie bezpiecznego hasła jest użycie początkowych liter fragmentu dobrze Ci znanego wiersza czy piosenki — np.: Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca, Panno, madonno, legendo tych lat? możesz zamienić na hasła: CzyJakW@lca, Pa-ma-le-ty-La, Cp,jzttw itd. Tworząc hasła, powinieneś pamiętać, że: — 92 — (07-02-06) D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki 04-06.doc Rozdział 4. ¨ Uwierzytelnianie 93 1. Im dłuższe hasło, tym lepsze — nie należy bać się tworzenia długich haseł. Z doświadczenia wiemy, że im bardziej doświadczona osoba, tym dłuższe są stosowane przez nią hasła. Na przykład administrator jednego z większych polskich systemów komputerowych stosował hasło J@kJaNienawidzeTejCh0lernejRoboty!!!. 2. Prawie zawsze do zdobycia hasła są wykorzystywane specjalne programy, a więc to je musisz przechytrzyć, a nie atakującego — zamiast bezmyślnie używać znalezionych w słowniku skomplikowanych wyrazów, powinieneś wykorzystać swoją fantazję do przekształcenia dobrze Ci znanych zdań czy fraz. 3. Jeżeli użytkownik z obawy, że je zapomni, stosuje słabe hasła, przekonaj go, żeby wymyślił i zapisał sobie na kartce bezpieczne hasło. W zapisywaniu haseł nie ma nic złego, o ile kartka z hasłem nie znajdzie się w pobliżu komputera. Najlepszym miejscem dla zapisanego hasła jest portfel. Sygnatury Poniższe wskazówki powinny być dla Ciebie oczywiste: 1. Nigdy nie przechowuj haseł użytkowników w jawnej postaci. W końcu tylko oni (a nie np. administrator serwera i programista aplikacji WWW) powinni je znać. Zapisanie ich gdziekolwiek, choćby w pliku tymczasowym czy pamięci, w jawnej postaci obniża poziom bezpieczeństwa aplikacji do zera. 2. Z tego samego powodu nigdy nie przechowuj haseł zaszyfrowanych odwracalnie, tj. w taki sposób, że na podstawie szyfrogramu można otrzymać jawną postać hasła. 3. Jedynym w miarę bezpiecznym sposobem przechowywania haseł jest przechowywanie ich sygnatur (wyników funkcji mieszania). W ten sposób nie ograniczamy funkcjonalności — aby sprawdzić poprawność hasła, wystarczy porównać wyliczoną na podstawie wpisanego hasła sygnaturę z zapisaną np. w bazie danych. Jeżeli sygnatury są zgodne, to prawie na pewno użytkownik podał poprawne hasło. Jeżeli jesteś ciekawy, z czego wynika ta pewność, zajrzyj do rozdziału 8. To rozwiązanie nie jest bezpieczne, jest jedynie bezpieczniejsze niż poprzednie. Nie tylko dlatego, że wiedząc, w jaki sposób zostały wyliczone sygnatury, atakujący zawsze może porównywać wyliczone przez siebie i zapisane sygnatury2, ale również dlatego, że w pewnych sytuacjach, znając sygnaturę, atakujący może podszyć się pod użyt- kownika — w końcu weryfikujemy zgodność sygnatur, prawda? 2 Ponieważ używane algorytmy są znane, narzędzia te po prostu porównują sygnatury wszystkich kombinacji znaków albo słów ze słownika oraz ich różnych permutacji z sygnaturą hasła. D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki 04-06.doc (07-02-06) — 93 — 94 Część II ¨ Tworzenie bezpiecznej strony WWW Automatyczne generowanie haseł Zdarza Ci się zapomnieć hasła do niektórych stron WWW? Innym też, więc projektując aplikację WWW, powinieneś umożliwić użytkownikom automatyczne generowanie no- wych haseł3. W innym przypadku administrator będzie miał sporo dodatkowej pracy. W większości przypadków mechanizm generowania haseł wykorzystuje dwie dodatkowe związane z kontem użytkownika informacje: 1. ogólnie znane i wyświetlane anonimowym użytkownikom pytanie, 2. poufną, znaną tylko danemu użytkownikowi odpowiedź. Jeżeli wpisany przez anonimowego użytkownika adres e-mail oraz odpowiedź są takie same jak przechowywane w bazie, aplikacja automatycznie zmieni hasło i wyśle je pod wskazany adres (listing 4.2). Listing 4.2. Generowanie nowego hasła ?php $nowe_haslo = ; $dlugosc = 8; // długość hasła for ($i = 0; $i $dlugosc; $i++) { // nowe hasło ma się składać wyłącznie ze znaków ASCII o kodach z zakresu od 33 do 126 $nowe_haslo .= chr(mt_rand(33, 126)); } // Zmiana hasła w bazie danych (oczywiście hasło zostaje najpierw zakodowane) $zakodowane_haslo = sha1($nowe_haslo); // ...aktualizacja bazy danych... // Wysłanie niezakodowanego hasła użytkownikowi mail($_POST[ email ], owe hasło , Twoje nowe hasło toł .$nowe_haslo); ? 3 Oczywiście powinieneś również umożliwić im zmianę własnego hasła. — 94 — (07-02-06) D:SkładPHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWWkalki 04-06.doc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWW
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: