Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00330 006842 13878056 na godz. na dobę w sumie
PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne - książka
PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: , Liczba stron: 188
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-361-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wiedza, której zaufało ponad 15 000 webmasterów.
Nowe wydanie najpopularniejszej w Polsce książki o PHP

Statyczne strony WWW już nie spełniają Twoich oczekiwań? Chcesz zamieścić na swojej stronie liczniki, forum dyskusyjne, księgę gości, ankietę i inne elementy interaktywne? Może potrzebny Ci jest mechanizm umożliwiający generację treści strony na podstawie bazy danych? Rozszerz swoją wiedzę o tworzenie dynamicznych stron WWW działających w oparciu o język PHP 5 -- popularny, efektywny, działający na wielu platformach i dostępny bezpłatnie język programowania interpretowany po stronie serwera. Został on zaprojektowany specjalnie w celu tworzenia aplikacji WWW i rozwija się szybko. Warto również dodać, że jest bardzo wygodny w użyciu.

Dzięki książce 'PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne' poznasz podstawy tworzenia aplikacji WWW w tym języku. Dowiesz się, jak obsługiwać z poziomu PHP formularze, sesje i pliki, nauczysz się łączyć stronę z bazą danych, a przede wszystkim -- stworzysz skrypty, dzięki którym Twoja witryna WWW stanie się o wiele bardziej atrakcyjna dla odwiedzających i wygodniejsza w administrowaniu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PHP5. Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Andrzej Kierzkowski, Robert Janeczek ISBN: 83-7361-361-7 Format: B5, stron: 188 Statyczne strony WWW ju¿ nie spe³niaj¹ Twoich oczekiwañ? Chcesz zamieġciæ na swojej stronie liczniki, forum dyskusyjne, ksiêgê goġci, ankietê i inne elementy interaktywne? Mo¿e potrzebny Ci jest mechanizm umo¿liwiaj¹cy generacjê treġci strony na podstawie bazy danych? Rozszerz swoj¹ wiedzê o tworzenie dynamicznych stron WWW dzia³aj¹cych w oparciu o jêzyk PHP 5 — popularny, efektywny, dzia³aj¹cy na wielu platformach i dostêpny bezp³atnie jêzyk programowania interpretowany po stronie serwera. Zosta³ on zaprojektowany specjalnie w celu tworzenia aplikacji WWW i rozwija siê szybko. Warto równie¿ dodaæ, ¿e jest bardzo wygodny w u¿yciu. Dziêki ksi¹¿ce „PHP5. Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne” poznasz podstawy tworzenia aplikacji WWW w tym jêzyku. Dowiesz siê, jak obs³ugiwaæ z poziomu PHP formularze, sesje i pliki, nauczysz siê ³¹czyæ stronê z baz¹ danych, a przede wszystkim — stworzysz skrypty, dziêki którym Twoja witryna WWW stanie siê o wiele bardziej atrakcyjna dla odwiedzaj¹cych i wygodniejsza w administrowaniu. • Instalacja i konfiguracja PHP5 • Podstawy jêzyka PHP — zmienne, sta³e, operatory i instrukcje • Pobieranie danych z formularzy • Obs³uga sesji, plików i baz danych • Tworzenie grafiki z poziomu PHP • Elementy witryn WWW — forum dyskusyjne, ksiêga goġci, ring i inne IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Rozdział 1. Pierwsze spojrzenie...................................................z.............................................................................. 7 1.1. Client-side vs. server-side...................................................-................................... 7 1.2. Witryna PHP...................................................-...................................................-.. 11 1.3. Apache, PHP, MySQL — konta w internecie...................................................-.. 14 1.4. Gotowe skrypty...................................................-................................................. 15 Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja...................................................z.................................................................. 17 Rozdział 3. Podstawy PHP ...................................................z...................................................z.. ...................................25 3.1. Pierwsze skrypty...................................................-............................................... 26 3.2. Zmienne, stałe, operatory ...................................................-................................. 28 3.3. Instrukcja warunkowa...................................................-....................................... 34 3.4. Pętla for...................................................-...................................................-.......... 37 3.5. Pętle while i do…while ...................................................-.................................... 40 3.6. Instrukcja wyboru (switch)...................................................-............................... 43 3.7. Funkcje ...................................................-...................................................-.......... 44 3.8. Złożone struktury danych — tablice zwykłe i tablice asocjacyjne ..................... 58 Rozdział 4. Dane — pobieranie, przekazywanie i przechowywanie ...................................................z. 67 4.1. Pobieranie danych z formularzy ...................................................-....................... 67 4.2. Cookies ...................................................-...................................................-.......... 78 4.3. Obsługa plików...................................................-................................................. 84 4.4. Sesje...................................................-...................................................-...............91 4.5. Baza danych...................................................-...................................................-... 97 Rozdział 5. Grafika w PHP...................................................z...................................................z. ................................... 113 Rozdział 6. Trudniejsze zadania webmasterskie...................................................z......................................129 6.1. Licznik tekstowy...................................................-............................................. 129 6.2. Licznik graficzny ...................................................-............................................ 137 6.3. Księga gości...................................................-...................................................-. 142 6.4. Newsy na stronie ...................................................-............................................ 146 6.5. Ankieta...................................................-...................................................-......... 154 6.6. Ring...................................................-...................................................-.............. 158 6.7. Galeria zdjęć ...................................................-...................................................- 162 6.8. Analiza dzienników serwera...................................................-........................... 165 6.9. Forum dyskusyjne...................................................-........................................... 169 4 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 7. Klasy i obiekty...................................................z..................................................................................... 175 7.1. Obiektowy licznik...................................................-........................................... 175 7.2. Biblioteka PEAR ...................................................-............................................ 180 Dodatek A Biblioteczka webmastera...................................................z............................................................. 187 Rozdział 4. Dane — pobieranie, przekazywanie i przechowywanie Programy PHP, które pisaliśmy do tej pory, nie były bardzo rozbudowane i nie szokowały swoimi możliwościami. Nie stanowiły też rozwiązania typowych problemów webma- sterskich. Pewnie już zauważyłeś, że opierały się na komunikacji jednostronnej: program coś wyliczał i wyświetlał wyniki w przeglądarce. Nie można było mu jednak w żaden sposób przekazać danych ani też zapisać na serwerze wyników działania — w celu wy- korzystania ich w przyszłości. Nie było też możliwości przekazywania wyników działania z jednej strony do drugiej. W tym rozdziale zajmiemy się tymi właśnie zagadnieniami: pobieraniem danych od użytkownika, pamiętaniem ich zarówno po stronie klienta, jak i serwera oraz przekazywaniem informacji pomiędzy stronami. 4.1. Pobieranie danych z formularzy Podstawowym sposobem pobierania danych od użytkownika na stronach WWW są formu- larze. Zakładam, że mając styczność z HTML-em, zapoznałeś się już z tym tematem. Warto jednak przypomnieć kilka niezbędnych informacji. Formularz na stronie WWW ma następującą postać: (14/# 6+10UMT[RVRJR/ 6*1 2156 6WY[UVúRWLæRQNCHQTOWNCTC +02766;2 5WDOKV8#.7 9[ħNKL (14/ 68 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Metodą w formularzu może być także ) 6 (jest to zresztą metoda domyślna: jeżeli nie wpiszesz w definicji formularza żadnej, zostanie użyta właśnie ta). Metody różnią się między sobą sposobem przekazywania danych do serwera., Jeżeli użyjesz metody ) 6, dane z formularza zostaną doklejone do adresu skryptu odbierającego formularz po znaku za- pytania. Adres będzie więc miał postać: JVVRCFTGUUGTYGTCUMT[RVRJR!RQNGYCTVRQNGYCTVRQNG0YCTV0 W przypadku formularzy z dużą liczbą danych taka metoda może być niewygodna. Ma jednak jedną niewątpliwą zaletę: można ją stosować nie tylko do obsługi formularzy, ale po prostu w łączu, które użytkownik będzie nawet móg,ł dodać do zakładek. Metoda 2156 z kolei przekazuje dane z formularza w inny sposób (po nagłówkach zle- cenia HTTP). Danych z formularza nie zobaczymy więc w adresie, ale można ich za to przesłać o wiele więcej. W formularzu możesz używać: pól tekstowych, pól haseł, pól wyboru, przycisków opcji, obszarów tekstowych, menu, pól wyboru pliku do przesłania. Trudno w tym miejscu szcze- gółowo omawiać wszelkie elementy formularzy, dlatego zachęcam do zapoznania się z książ- ką Po prostu HTML 4. Wydanie III, a w szczególności z jej 16. rozdziałem („Formularze”). Pobieranie danych z formularza przez skrypt jest trywialnym zadaniem. Dane wpisane do pól formularza są pamiętane w specjalnych tablicach A) 6 i A2156), a indeksy, pod którymi są dostępne, noszą takie nazwy, jak pola formularza. Jeżeli formularz zo- stanie przesłany metodą ) 6, to wartości wpisane w pola znajdziesz w odpowiednich polach tablicy A) 6. Analogicznie jeżeli metodą przesłania formularza będzie 2156, to dane będziesz mógł odczytać z tablicy A2156. Ćwiczenie 4.1. Utwórz program, który będzie wyświetlał formularz z jednym polem tekstowym, a po wysłaniu tego formularza wyświetli wpisaną wartość. W zależności od tego, czy zmienna VGMUV (VGMUV będzie nazwą pola w formularzu) przyj- muje jakąś wartość, czy też nie, wyświetlimy albo formularz, albo informację o tym, co w nim zostało wpisane. 4-01.php *6/. * # / 6#*662 37+8 QPVGPV6[RG 106 06VGZVJVONEJCTUGVKUQ 6+6. (QTOWNCT6+6. * # $1 ; ! TWMWLGHQTOWNCTKLGFPQEGħPKGQFDKGTCKY[ħYKGVNCYRKUCPGYPKOFCPG KH A) 6= VGMUV ? ]LGUVYRKUCPCLCMCħYCTVQħèY+HQTOWNCTW VGMUVA) 6= VGMUV ? RTKPV9RKUCPCYCTVQħèVQ$ VGMUV$ $4  RTKPV #*4 (RJR 2QYTÎVFQHQTOWNCTC#  _GNUG]PKGOCYRKUCP[EJFCP[EJY[ħYKGVNCO[HQTOWNCT+ RTKPV (14/# 6+10RJR/ 6*1 ) 6  RTKPV +02766;2 VGZV0#/ VGMUV  Rozdział 4. (cid:1) Dane — pobieranie, przekazywanie i przechowywanie 69 RTKPV +02766;2 UWDOKV8#.7 9[ħNKL  RTKPV (14/  _ ! $1 ; *6/. Warto sprawdzić, jak działa skrypt, zarówno z wykorzystaniem metody) 6, jak i 2156. Pamiętaj, że poza zmianą metody w formularzu musisz też zmienić nazwę tablicy, z której odczytywane są dane, na A2156 Zauważ różnicę w adresie po wysłaniu for- mularza za pomocą jednej i drugiej metody. Wpisz w pole formularza tekst: * VGMUV* . Pojawi się niespodziewany efekt — wyświetlony tekst zostanie wypisany dużą czcionką. Dzieje się tak, ponieważ wpisany tekst wklejamy bezpośrednio do kodu strony. Jeszcze ciekawszy efekt uzyskasz, wpi- sując tekst: UETKRV CNGTV  UETKRV . Jak widzisz, łatwo stracić kontrolę nad tym, co wyświetla strona, jeżeli wyświetlane na niej dane pochodzą bezpośrednio z formularza. Sprawa nie jest poważna, jeżeli chodzi tylko o stronę wysyłaną pojedynczemu klientowi po wpisaniu przez niego danych. Można sobie jednak wyobrazić księgę gości z wpisami gromadzonymi w bazie danych i wy- świetlanymi na żądanie. Jeżeli do bazy będziemy wpisywać nieobrobione dane z for- mularza, efekty działania odwiedzających (czasem zupełnie niepożądane) będą oglądali wszyscy. Z tego powodu powinieneś stosować funkcję „oczyszczającą” wpisywane dane, szczególnie takie, które mogą się pojawić na stronach ,WWW. Ćwiczenie 4.2. Popraw program z ćwiczenia 4.1 tak, by przetwarzał wpisane dane, aby były bezpieczne w wyświetlaniu. Sprawdź jego działanie na przykładach z pToprzedniego ćwiczenia. W przyszłości zapewne przygotujesz własną funkcję „oczyszczającą” wprowadzane dane. W zależności od ich charakteru, funkcja powinna wykonywać różne operacje. Na po- czątek wykorzystaj wbudowaną funkcję PHP, która znaczniki HTML-a przetworzy na „bezpieczne” do wyświetlenia. W szczególności zamieni znaki większości i mniejszości na IV i NV, co spowoduje, że wpisane znaczniki HTML nie zostaną przy ich dołą- czeniu do strony zinterpretowane, lecz wyświetlone., htmlspecialchars Zamienia znaczniki HTML na kody „bezpieczne”
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: