Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 007067 18472678 na godz. na dobę w sumie
PHP. 101 praktycznych skryptów - książka
PHP. 101 praktycznych skryptów - książka
Autor: Liczba stron: 252
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-127-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
PHP to najpopularniejszy język programowania serwisów internetowych. Łączy on w sobie przyjazną składnię z bogatą biblioteką funkcji, które umożliwiają szybkie tworzenie zarówno prostych skryptów, jak i zaawansowanych, opartych na bazach danych, profesjonalnych aplikacji. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jest to jeden z najłatwiejszych do nauczenia się języków programowania, co sprawia, że chętnie sięgają po niego początkujący programiści.

Tytuł tej książki mówi sam za siebie. Znajdziesz w niej 101 skryptów PHP gotowych do użycia w Twoim serwisie internetowym. Początkujący programiści mogą po prostu wklejać prezentowane tu fragmenty kodu na swoje strony, zaawansowani pokuszą się zapewne o ich modyfikację i dostosowanie do własnych potrzeb. Wszystkie skrypty zostały dokładnie objaśnione, można więc zapoznać się z niuansami programowania w PHP.

Przykłady dotyczą: Cennym uzupełnieniem jest zwięzły opis operatorów, typów danych, instrukcji i wybranych funkcji języka PHP, z którego możesz zawsze skorzystać, gdy czegoś zapomnisz. Książka 'PHP. 101 praktycznych skryptów' powinna znaleźć się na półce każdej osoby używającej tego doskonałego narzędzia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK PHP. 101 praktycznych skryptów Autor: Marcin Lis ISBN: 83-7361-127-4 Format: B5, stron: oko³o 242 PHP to najpopularniejszy jêzyk programowania serwisów internetowych. £¹czy on w sobie przyjazn¹ sk³adniê z bogat¹ bibliotek¹ funkcji, które umo¿liwiaj¹ szybkie tworzenie zarówno prostych skryptów, jak i zaawansowanych, opartych na bazach danych, profesjonalnych aplikacji. Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e jest to jeden z naj³atwiejszych do nauczenia siê jêzyków programowania, co sprawia, ¿e chêtnie siêgaj¹ po niego pocz¹tkuj¹cy programiġci. Tytu³ tej ksi¹¿ki mówi sam za siebie. Znajdziesz w niej 101 skryptów PHP gotowych do u¿ycia w Twoim serwisie internetowym. Pocz¹tkuj¹cy programiġci mog¹ po prostu wklejaæ prezentowane tu fragmenty kodu na swoje strony, zaawansowani pokusz¹ siê zapewne o ich modyfikacjê i dostosowanie do w³asnych potrzeb. Wszystkie skrypty zosta³y dok³adnie objaġnione, mo¿na wiêc zapoznaæ siê z niuansami programowania w PHP. CZYTELNIA CZYTELNIA Przyk³ady dotycz¹: FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Korzystania z funkcji internetowych PHP • U¿ywania systemu plików do przechowywania danych • Tworzenia liczników i ksi¹g goġci • £¹czenia siê z bazami danych • Tworzenia grafiki w PHP • Funkcji zwi¹zanych z dat¹ i czasem • Zabezpieczania stron za pomoc¹ hase³ i logowania u¿ytkowników Cennym uzupe³nieniem jest zwiêz³y opis operatorów, typów danych, instrukcji i wybranych funkcji jêzyka PHP, z którego mo¿esz zawsze skorzystaæ, gdy czegoġ zapomnisz. Ksi¹¿ka „PHP. 101 praktycznych skryptów” powinna znaleĥæ siê na pó³ce ka¿dej osoby u¿ywaj¹cej tego doskona³ego narzêdzia. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 5 Rozdział 1. Globalna sieć...................................................z.................................. 7 Rozdział 2. System plików ...................................................z.............................. 29 Rozdział 3. Liczniki, księgi gości itp....................................................z............... 37 Rozdział 4. Hasła i logowanie ...................................................z......................... 63 Rozdział 5. Grafika i obrazy...................................................z............................. 77 Rozdział 6. Data i czas ...................................................z................................. 103 Rozdział 7. Bazy danych ...................................................z............................... 113 Rozdział 8. Rozmaitości...................................................z................................ 149 Dodatek A Krótki przewodnik po PHP ...................................................z........... 167 Krótka historia PHP ...................................................s...................................................s..167 Instalacja...................................................s...................................................s....................167 PHP i HTML ...................................................s...................................................s.............168 Znaczniki PHP ...................................................s...................................................s....168 Pierwszy skrypt...................................................s...................................................s...169 Skrypty zewnętrzne...................................................s................................................170 Komentarze ...................................................s...................................................s.........171 Zmienne w PHP ...................................................s...................................................s........172 Typy danych...................................................s...................................................s........172 Konwersje typów ...................................................s...................................................s178 Operatory...................................................s...................................................s...................183 Operatory arytmetyczne...................................................s.........................................183 Operatory logiczne...................................................s.................................................183 Operatory bitowe ...................................................s...................................................s184 Operatory porównania ...................................................s...........................................184 Operatory przypisania ...................................................s............................................185 Operatory łańcuchowe ...................................................s...........................................185 Operatory tablicowe...................................................s...............................................186 Operatory inkrementacji/dekrementacji...................................................s.................187 Operatory kontroli błędów ...................................................s.....................................187 Operator wykonania polecenia zewnętrznego ...................................................s.......188 Priorytet operatorów ...................................................s..............................................188 4 PHP. 101 praktycznych skryptów Instrukcje...................................................s...................................................s...................189 Instrukcje warunkowe ...................................................s............................................189 Pętle...................................................s...................................................s.....................190 Składnia alternatywna ...................................................s............................................192 Funkcje ...................................................s...................................................s......................193 Argumenty funkcji ...................................................s.................................................193 Klasy i obiekty ...................................................s...................................................s..........195 Dziedziczenie ...................................................s...................................................s......196 Konstruktory ...................................................s...................................................s.......196 Operator zakresu ...................................................s...................................................s.198 Współpraca z formularzami HTML ...................................................s.............................199 Metoda GET...................................................s...................................................s........200 Metoda POST...................................................s...................................................s......203 Współpraca z systemem ...................................................s...............................................205 Odczyt i zapis plików...................................................s.............................................205 Data i czas ...................................................s...................................................s...........208 Bazy danych ...................................................s...................................................s..............215 Obsługa baz danych ...................................................s...............................................215 Łączenie z bazą danych ...................................................s.........................................216 Zapytania...................................................s...................................................s.............217 Pobieranie danych ...................................................s..................................................218 Dodatek B Wybrane funkcje dostępne w PHP .................................................. 221 Funkcje systemu plików...................................................s...............................................221 Funkcje sieciowe ...................................................s...................................................s.......238 Skorowidz...................................................z................................... 243 Rozdział 2. System plików Skrypt 18. Wyświetlenie zawartości katalogu Zawartość danego katalogu możemy wyświetlić, wywołując polecenie danego systemu operacyjnego. Polecenie takie możemy wprowadzić, ujmując je w znaki BB, np. BNUŌNCB. Zwróćmy jednak uwagę, że to nie jest zwykły apostrof, tylko tzw. lewy apostrof, znaj- dujący się na klawiaturze pod znakiem tyldy. Wynik wykonania polecenia zewnętrz- nego można przypisać do zmiennej, a jej zawartość wyświetlić z kolei na ekranie. Tak właśnie postąpimy w niniejszym skrypcie. *6/. * # 6+6. .KUVCRNKMÎY6+6. * # $1 ; !2*2 5MT[RVRQEJQFKMUKæľMK2*2RTCMV[EP[EJUMT[RVÎY CWVQT/CTEKP.KUGOCKNUETKRVU OCTEKPNKUEQO HWPEVKQPNKUV KT FKT0COG ] NKUVCBFKTFKT0COGB NKUVCUVTATGRNCEG .6NKUVC NKUVCUVTATGRNCEG )6NKUVC RTKPV * CYCTVQħèMCVCNQIWFKT0COGPCUGTYGTG*  RTKPV $4 24  RTKPV NKUVC RTKPV 24  _ NKUV KT E  ! $1 ; *6/. Za uzyskanie zawartości wskazanego katalogu odpowiada funkcja NKUV KT, nazwę tego katalogu przekazujemy jej jako parametr. Zauważmy, że w skrypcie dokonujemy zamiany znaków oraz na odpowiednie znaki specjalne interpretowane przez przeglądarkę. Chodzi nam tu o uwzględnianie sytuacji, kiedy skrypt jest wykonywany w systemie Windows i w rezultacie działania polecenia FKT znajdują się ciągi znaków +4 . 30 PHP. 101 praktycznych skryptów Przeglądarka interpretuje je wtedy jako znaczniki HTML, co prowadzi do zaburzenia układu strony. Można byłoby w tym przypadku zastosowadć również konstrukcję: NKUVCUVTATGRNCEG +4 .6 +4)6NKUVC Przykładowy wynik działania w przypadku, gdy serwer działa w systemie Windows, widoczny jest na rysunku 2.1. Rysunek 2.1. Efekt wykonania polecania dir w skrypcie 18. Skrypt 19. Wyświetlenie zawartości katalogu II Poprzedni skrypt (18.) wyświetlał zawartość wybranego katalogu, miał jednak pewną wadę. Otóż korzystał z polecenia zewnętrznego, a polecenie takie zależne jest od systemu operacyjnego, na którym uruchomiony jest serwer. Przeniesienie skryptu na inną plat- formę może zatem spowodować konieczność jego modyfikacji, choć np. Linux obsługuje dosowe polecenie FKT. Co więcej, każdy system może w inny sposób wyświetlać listę. Jeśli zatem chcemy uzyskać za każdym razem taki sam efekt, należy użyć innego sposobu dostępu do zawartości katalogu. Użyjemy wbudowanych w PHP funkcji ope- rujących na katalogach dyskowych QRGPFKT i TGCFFKT . Pierwsza z nich dokonuje otwarcia katalogu określonego przez podany w wywołaniu parametr i zwraca identy- fikator pozwalający na dalsze operacje. Druga funkcja — TGCFFKT — pozwala na odczytanie nazw kolejnych plików. *6/. * # * # $1 ; !2*2 5MT[RVRQEJQFKMUKæľMK2*2RTCMV[EP[EJUMT[RVÎY CWVQT/CTEKP.KUGOCKNUETKRVU OCTEKPNKUEQO HWPEVKQPIGV KT FKT Rozdział 2. ♦ System plików 31 ] HFQRGPFKT FKT KH HF TGVWTPHCNUG EQPVGPVU24 YJKNG HKNGTGCFFKT HF HCNUG ] EQPVGPVUHKNG EQPVGPVU P _ EQPVGPVU24 ENQUGFKT HF TGVWTP EQPVGPVU _ RTKPV IGV KT E ! $1 ; *6/. Skrypt 20. Nawigacja po katalogach Czasami nie wystarczy zwykłe wylistowanie zawartości katalogu na ekranie przeglą- darki, zaprezentowane w skryptach 18. i 19. Może na przykład zaistnieć potrzeba nawi- gacji po katalogach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby napisać skrypt udostępniający taką możliwość. Nazwę katalogu do wyświetlenia będziemy przekazywali do skryptu w postaci para- metru o nazwie FKT, przekazywanego metodą ) 6. Otrzymamy go, odwołując się do indeksu FKT w globalnej tablicy A) 6. W przypadku, gdy parametr nie zostanie podany, zostanie wyświetlona zawartość katalogu bieżącego. Do pobrania zawartości katalogu wykorzystamy znaną z poprzednich skryptów kombinację funkcji QRGPFKT oraz TGCF FKT. Tym razem jednak w pętli YJKNG sprawdzamy, czy aktualnie pobranym elementem jest plik czy katalog. Jeśli jest to plik, wyświetlamy po prostu jego nazwę, jeśli jednak natrafimy na katalog, tworzymy odnośnik HTML. Odnośnik tworzymy za pomocą znacznika # . Jego parametr *4 ( określa pełną ścieżkę do aktualnie uzyskanego (przez wywołanie funkcji TGCFFKT) katalogu. Czyli jeśli na przy- kład jesteśmy w katalogu o nazwie d:a i natrafiliśmy na podkatalog obrazy, odnośnik będzie miał postać: #*4 (F C QDTC[ QDTC[# Po utworzeniu odnośnika na wszelki wypadek wykonujemy operację usunięcia zdupli- kowanych znaków (),za co odpowiada linia NKPM UVTATGRNCEG   NKPM . Duplikaty te mogą pojawiać się przy przekazywaniu parametrów do skryptu, należy się więc przed taką ewentualnością zabezpieczydć. *6/. * # * # $1 ; !2*2 5MT[RVRQEJQFKMUKæľMK2*2RTCMV[EP[EJUMT[RVÎY CWVQT/CTEKP.KUGOCKNUETKRVU OCTEKPNKUEQO HWPEVKQPNKUV KT FKT ] 32 PHP. 101 praktycznych skryptów EJFKT FKT FKTIGVEYF HFQRGPFKT FKT KH HF TGVWTPHCNUG YJKNG HKNGTGCFFKT HF HCNUG ] KH HKNG EQPVKPWG KH KUAFKT FKT HKNG ] NKPM#*4 ( JVVRKPFGZRJR! NKPMFKTFKT HKNG HKNG# NKPMUVTATGRNCEG  NKPM GEJQ NKPM _ GNUG] GEJQ HKNG _ GEJQ $4  _ ENQUGFKT HF _ FKTA) 6= FKT ? KH FKT FKT NKUV KT FKT ! $1 ; *6/. Skrypt 21. Usunięcie zawartości katalogu Katalog możemy skasować dzięki funkcji TOFKT . Niestety, aby operacja taka zakoń- czyła się sukcesem, musi on być pusty. Aby więc skasować katalog wraz z zawarto- ścią, musimy napisać własną procedurę. Nazwiemy ją TGOQXG KT . Nietrudno się domyślić, że będzie ona działała rekurencyjnie. Co zatem należy zrobić? Przede wszyst- kim, otworzyć katalog, korzystając z funkcji QRGPFKT , a następnie odczytać jego zawartość w pętli YJKNG. Jeśli natrafimy na plik, po prostu go usuwamy (funkcja WP NKPM ), jeśli trafimy na katalog, rekurencyjnie wywołujemy procedurę TGOQXG KT z jego nazwą (należy podać pełną ścieżkę dostępu) jako parametrem. Po zakończeniu pętli zamykamy katalog za pomocą funkcji ENQUGFKT oraz usuwamy go, wywołując funkcję TOFKT . Uwaga: funkcje WPNKPM i TOFKT nie zadziałają poprawnie, jeśli katalogi i pliki prze- kazywane im jako parametry nie będą miały odpowiednio ustawionych praw dostępu! !2*2 5MT[RVRQEJQFKMUKæľMK2*2RTCMV[EP[EJUMT[RVÎY CWVQT/CTEKP.KUGOCKNUETKRVU OCTEKPNKUEQO HWPEVKQPTGOQXG KT FKT ] HFQRGPFKT FKT KH HF TGVWTPHCNUG YJKNG HKNGTGCFFKT HF HCNUG ] KH HKNG^^HKNG EQPVKPWG KH KUAFKT FKT HKNG ] TGOQXG KT FKT HKNG _ GNUG] WPNKPM FKT HKNG _ Rozdział 2. ♦ System plików 33 _ ENQUGFKT HF TOFKT FKT _ TGOQXG KT PCYCAMCVCNQIW ! Skrypt 22. Rozmiar katalogu Bardzo często zachodzi potrzeba ustalenia, ile miejsca na dysku zajmuje zawartość wybranego katalogu. Aby się tego dowiedzieć, należy po prostu zsumować wielkość wszystkich zawartych w nim plików, pamiętając jednak, że katalog może mieć pod- katalogi. Należy więc napisać procedurę rekurencyjną.d W rzeczywistości, funkcja sumująca wielkości plików będzie bardzo podobna do funkcji usuwającej pliki i katalogi w skrypcie 21. Należy po prostu zamienić wywoła- nia WPNKPM na HKNGUKG. Za przechowywanie aktualnie zliczonej wielkości odpowiadać będzie zmienna UKG. !2*2 5MT[RVRQEJQFKMUKæľMK2*2RTCMV[EP[EJUMT[RVÎY CWVQT/CTEKP.KUGOCKNUETKRVU OCTEKPNKUEQO HWPEVKQPFKT5KG FKT ] UKG HFQRGPFKT FKT KH HF TGVWTPHCNUG YJKNG HKNGTGCFFKT HF HCNUG ] KH HKNG^^HKNG EQPVKPWG KH KUAFKT FKT HKNG ] UKG FKT5KG FKT HKNG _ GNUG] UKG HKNGUKG FKT HKNG _ _ ENQUGFKT HF TGVWTPUKG _ GEJQ FKT5KG PCYCAMCVCNQIW ! Skrypt 23. Kopiowanie katalogu Kopiowanie zawartości jednego katalogu do drugiego to kolejny przykład wykorzy- stujący funkcje operujące na plikach i katalogach oraz rekurencję. Struktura skryptu jest bardzo podobna do dwóch poprzednich (21. i 22.). Wykorzystujemy jednak kilka dodatkowych funkcji: HKNGAGZKUVU , OMFKT oraz EQR[ . Pierwsza z nich zwraca wartość VTWG, jeśli plik (lub katalog) podany jako parametr istnieje, a wartość HCNUG w przeciwnym przypadku Druga (OMFKT ) tworzy katalog o podanej nazwie, natomiast trzecia (EQR[ ) wykonuje kopiowanie pliku. Należy zwrócić uwagę, że funkcja OMFKT potrafi jedynie utworzyć podkatalog w już istniejącym katalogu. Na przykład instrukcja OMFKT RWDRNKMKITCHKMC oznacza utworzenie podkatalogu o nazwie grafika w ka- talogu /pub/pliki, który musi istnieć na dysku. 34 PHP. 101 praktycznych skryptów !2*2 5MT[RVRQEJQFKMUKæľMK2*2RTCMV[EP[EJUMT[RVÎY CWVQT/CTEKP.KUGOCKNUETKRVU OCTEKPNKUEQO HWPEVKQPEQR[ KT UQWTEGFGUVKPCVKQP ] KH HKNGAGZKUVU FGUVKPCVKQP TGVWTPHCNUG HFQRGPFKT UQWTEG KH HF TGVWTPHCNUG YJKNG HKNGTGCFFKT HF HCNUG ] KH HKNG^^HKNG EQPVKPWG KH KUAFKT UQWTEG HKNG ] OMFKT FGUVKPCVKQP HKNG EQR[ KT UQWTEG HKNGFGUVKPCVKQP HKNG _ GNUG] EQR[ UQWTEG HKNGFGUVKPCVKQP HKNG _ _ ENQUGFKT HF TGVWTPVTWG _ EQR[ KT MCVCNQIļTÎFđQY[MCVCNQIFQEGNQY[ ! Skrypt 24. Wyświetlenie plików określonego typu jako. odnośników Skrypt 18. pozwalał na wyświetlenie zawartości wybranego katalogu, natomiast skrypt 20. — realizację nawigacji po katalogach. Bardzo przydatną funkcją będzie również wyświetlenie plików o zadanych rozszerzeniach w postdaci odnośników (rysunek 2.2). Rysunek 2.2. Pliki typu jpg wyświetlone w postaci odnośników Zadanie to realizuje funkcja IGV KT . Jej parametry to nazwa katalogu — FKT oraz lista rozszerzeń oddzielonych od siebie znakiem średnika — GZV.KUV. Za pomocą funkcji GZRNQFG wyodrębniamy poszczególne rozszerzenia z listy GZV.KUV i zapi- sujemy je w tablicy CTT. Zawartość wybranego katalogu odczytujemy w pętli YJKNG, korzystając z funkcji TGCF KT . Z nazwy każdego pliku wyodrębniamy jego rozsze- rzenie i sprawdzamy, czy odpowiada ono jednej z wartości zapisanych w tablicy CTT. Jeśli tak, uwzględniamy dany plik na budowanej liście. Jeśli nie, przechodzimy do kolejnej iteracji pętli. Odnośniki konstruujemy za pomocą typowej konstrukcji ze znacz- nikiem # . Rozdział 2. ♦ System plików 35 !2*2 5MT[RVRQEJQFKMUKæľMK2*2RTCMV[EP[EJUMT[RVÎY CWVQT/CTEKP.KUGOCKNUETKRVU OCTEKPNKUEQO HWPEVKQPIGV KT FKTGZV.KUV ] KH HFQRGPFKT FKT ] TGVWTPHCNUG _ CTTGZRNQFG GZV.KUV HQTGCEJ CTTCUMG[ HKNG ] CTT=MG[?VTKO HKNG _ EQPVGPVU24 YJKNG HKNGTGCFFKT HF HCNUG ] KH HKNG ^^ HKNG ] EQPVKPWG _ GZVUWDUVT HKNGUVTNGP HKNG  GZVUVTVQNQYGT GZV KH KPACTTC[ GZVCTT ] EQPVGPVU#*4 ( FKTHKNG HKNG# EQPVGPVU P _ _ EQPVGPVU24 ENQUGFKT HF TGVWTP EQPVGPVU _ ! *6/. * # * # $1 ; !2*2RTKPV IGV KT KOCIGULRIRPI ! $1 ; *6/.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP. 101 praktycznych skryptów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: