Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00363 007757 21002474 na godz. na dobę w sumie
PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II - książka
PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0796-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj w swoich projektach gotowe rozwiązania

PHP to jeden z najpopularniejszych języków wykorzystywanych do tworzenia dynamicznych witryn WWW. Od początku swojej obecności na rynku zyskał ogromne uznanie programistów. Jest dostępny nieodpłatnie i ma ogromne możliwości. Jego najnowsza wersja otworzyła przed twórcami aplikacji nowe horyzonty, oferując im wszystkie korzyści wynikające z programowania obiektowego. PHP jest dostępny dla większości popularnych systemów operacyjnych z rodziny Unix/Linux, Windows, Mac OS oraz Risc OS. Współpracuje też z wieloma serwerami HTTP, dzięki czemu jest niezwykle uniwersalny.

W książce 'PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II' znajdziesz gotowe skrypty, dzięki którym zdecydowanie przyśpieszysz swoją pracę nad aplikacjami i serwisami internetowymi. To wydanie zostało tak zaktualizowane w stosunku do poprzedniego, że skrypty działają prawidłowo w najnowszej wersji języka PHP. Autor zapewnił także zgodność generowanych przez nie dokumentów HTML z obowiązującymi standardami tego języka. Każdy ze skryptów możesz po prostu wkleić do swojego kodu bądź zmodyfikować, aby dokładnie odpowiadał Twoim potrzebom. Korzystając z przykładów znajdujących się w tej książce, możesz dodać do swoich projektów funkcje obsługujące system plików, przetwarzające grafikę, zabezpieczające witryny i aplikacje przed nieautoryzowanym dostępem.

Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II Autor: Marcin Lis ISBN: 83-246-0796-X Format: B5, stron: 296 Wykorzystaj w swoich projektach gotowe rozwi¹zania (cid:129) Przetwarzanie grafiki (cid:129) Operacje na plikach (cid:129) Komunikacja z bazami danych PHP to jeden z najpopularniejszych jêzyków wykorzystywanych do tworzenia dynamicznych witryn WWW. Od pocz¹tku swojej obecnoœci na rynku zyska³ ogromne uznanie programistów. Jest dostêpny nieodp³atnie i ma ogromne mo¿liwoœci. Jego najnowsza wersja otworzy³a przed twórcami aplikacji nowe horyzonty, oferuj¹c im wszystkie korzyœci wynikaj¹ce z programowania obiektowego. PHP jest dostêpny dla wiêkszoœci popularnych systemów operacyjnych z rodziny Unix/Linux, Windows, Mac OS oraz Risc OS. Wspó³pracuje te¿ z wieloma serwerami HTTP, dziêki czemu jest niezwykle uniwersalny. W ksi¹¿ce „PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II” znajdziesz gotowe skrypty, dziêki którym zdecydowanie przyœpieszysz swoj¹ pracê nad aplikacjami i serwisami internetowymi. To wydanie zosta³o tak zaktualizowane w stosunku do poprzedniego, ¿e skrypty dzia³aj¹ prawid³owo w najnowszej wersji jêzyka PHP. Autor zapewni³ tak¿e zgodnoœæ generowanych przez nie dokumentów HTML z obowi¹zuj¹cymi standardami tego jêzyka. Ka¿dy ze skryptów mo¿esz po prostu wkleiæ do swojego kodu b¹dŸ zmodyfikowaæ, aby dok³adnie odpowiada³ Twoim potrzebom. Korzystaj¹c z przyk³adów znajduj¹cych siê w tej ksi¹¿ce, mo¿esz dodaæ do swoich projektów funkcje obs³uguj¹ce system plików, przetwarzaj¹ce grafikê, zabezpieczaj¹ce witryny i aplikacje przed nieautoryzowanym dostêpem. (cid:129) Operacje sieciowe (cid:129) Praca z systemem plików (cid:129) Liczniki odwiedzin i ksiêgi goœci (cid:129) Przetwarzanie grafiki (cid:129) Autoryzacja u¿ytkowników (cid:129) Komunikacja z bazami danych (cid:129) Przewodnik po najwa¿niejszych elementach jêzyka PHP Skorzystaj ze sprawdzonych rozwi¹zañ Wstęp .............................................................................................. 9 Rozdział 1. Globalna sieć ................................................................................. 11 Skrypt 1. Uzyskanie adresu IP ......................................................................................... 11 Skrypt 2. Odczytanie rekordów MX ................................................................................ 13 Skrypt 3. Nawiązanie połączenia TCP ............................................................................ 14 Skrypt 4. Wysyłanie poczty ............................................................................................. 17 Skrypt 5. Pobranie pliku z serwera ftp ............................................................................ 19 Skrypt 6. Wysłanie pliku do serwera ftp ........................................................................... 20 Skrypt 7. Wysłanie pliku do serwera (upload pliku) ....................................................... 21 Skrypt 8. Przekierowanie z użyciem znacznika meta ................................................. 24 Skrypt 9. Przekierowanie z użyciem nagłówków HTTP ................................................. 25 Skrypt 10. Przekierowanie ze względu na adres IP ......................................................... 25 Skrypt 11. Przekierowanie na losową witrynę ................................................................ 26 Skrypt 12. Zablokowanie wybranych adresów IP ........................................................... 27 Skrypt 13. Walidacja adresu e-mail ................................................................................. 28 Skrypt 14. Wysłanie pliku do przeglądarki ..................................................................... 28 Skrypt 15. Pobieranie plików z listy I ............................................................................. 30 Skrypt 16. Pobieranie plików z listy II ............................................................................ 32 Skrypt 17. Generowanie listy plików do pobrania .......................................................... 35 Rozdział 2. System plików ............................................................................... 37 Skrypt 18. Wykonanie polecenia zewnętrznego .............................................................. 37 Skrypt 19. Wyświetlenie listy plików .............................................................................. 38 Skrypt 20. Nawigacja po katalogach serwera .................................................................. 39 Skrypt 21. Usunięcie zawartości katalogu ....................................................................... 42 Skrypt 22. Rozmiar katalogu ........................................................................................... 43 Skrypt 23. Kopiowanie zawartości katalogu ................................................................... 43 Skrypt 24. Wyświetlenie plików określonego typu jako odnośników ............................ 44 Rozdział 3. Liczniki, księgi gości itp. ................................................................ 47 Skrypt 25. Prosty licznik tekstowy .................................................................................. 47 Skrypt 26. Licznik przechowujący datę początkową ...................................................... 48 Skrypt 27. Licznik graficzny ........................................................................................... 50 Skrypt 28. Licznik filtrujący adresy IP ............................................................................ 51 Skrypt 29. Licznik filtrujący adresy IP II .......................................................................... 53 Skrypt 30. Licznik uwzględniający tylko jedno odwołanie z danego IP ......................... 54 4 PHP. 101 praktycznych skryptów Skrypt 31. Głosowanie (ankieta) ..................................................................................... 55 Skrypt 32. Księga gości ................................................................................................... 61 Skrypt 33. Księga gości z nawigacją ............................................................................... 65 Skrypt 34. Porada dnia ..................................................................................................... 69 Skrypt 35. Porada dnia z hasłami w pliku ....................................................................... 70 Skrypt 36. Inna strona dla znanego użytkownika ............................................................ 71 Rozdział 4. Grafika i obrazy .............................................................................. 73 Skrypt 37. Najprostsza galeria ......................................................................................... 73 Skrypt 38. Zautomatyzowana galeria .............................................................................. 75 Skrypt 39. Galeria z podpisami obrazów .......................................................................... 79 Skrypt 40. Galeria z miniaturami obrazów ...................................................................... 82 Skrypt 41. Zmiana rozdzielczości obrazu ........................................................................ 86 Skrypt 42. Zmiana rozdzielczości obrazu z zachowaniem proporcji .............................. 87 Skrypt 43. Zmiana rozdzielczości z rozpoznaniem typu pliku ........................................ 88 Skrypt 44. Informacja o wykorzystywanej bibliotece graficznej .................................... 91 Skrypt 45. Zmiana rozdzielczości obrazów z wybranego katalogu ................................ 92 Skrypt 46. Przeskalowanie serii obrazów ........................................................................ 93 Skrypt 47. Obracanie obrazu ........................................................................................... 94 Skrypt 48. Obracanie serii obrazów ................................................................................ 95 Skrypt 49. Konwersja obrazu do wybranego formatu ..................................................... 96 Skrypt 50. Konwersja obrazów z wybranego katalogu ................................................... 99 Skrypt 51. Tekst jako obrazek ....................................................................................... 101 Skrypt 52. Nałożenie tekstu na obraz ............................................................................ 103 Rozdział 5. Użytkownicy i hasła ...................................................................... 105 Skrypt 53. Hasło dostępu do strony ............................................................................... 105 Skrypt 54. Logowanie użytkowników ........................................................................... 107 Skrypt 55. Logowanie z kodowaniem haseł .................................................................. 109 Skrypt 56. Zarządzanie hasłami ..................................................................................... 110 Skrypt 57. Hasło dostępu z użyciem sesji ..................................................................... 114 Skrypt 58. Logowanie użytkowników z wykorzystaniem sesji .................................... 118 Skrypt 59. Inna strona dla każdego użytkownika .......................................................... 120 Skrypt 60. Generowanie losowego hasła ....................................................................... 122 Skrypt 61. Automatyczne logowanie ............................................................................. 123 Rozdział 6. Data i czas .................................................................................. 127 Skrypt 62. Bieżąca data i czas ....................................................................................... 127 Skrypt 63. Ile dni do…? ................................................................................................ 128 Skrypt 64. Różnica między dwoma datami ................................................................... 129 Skrypt 65. Data ostatniej modyfikacji strony ................................................................ 132 Skrypt 66. Strona zależna od pory dnia ......................................................................... 133 Skrypt 67. Strona zależna od dnia tygodnia .................................................................. 134 Skrypt 68. Wyświetlenie nazwy dnia tygodnia ............................................................. 134 Skrypt 69. Rysunek zależny od dnia tygodnia .............................................................. 135 Skrypt 70. Czas generowania strony ............................................................................. 136 Skrypt 71. Kalendarz ..................................................................................................... 137 Rozdział 7. Bazy danych ................................................................................. 141 Skrypt 72. Licznik wykorzystujący bazę danych .......................................................... 141 Skrypt 73. Ankieta ......................................................................................................... 143 Skrypt 74. Księga gości ................................................................................................. 146 Skrypt 75. Logowanie .................................................................................................... 150 Skrypt 76. Autoryzacja z wykorzystaniem sesji i kodowaniem danych ....................... 152 Skrypt 77. Zarządzanie hasłami ..................................................................................... 154 Spis treści 5 Skrypt 78. Zapamiętanie danych użytkownika .............................................................. 157 Skrypt 79. Automatyczne logowanie ............................................................................. 163 Skrypt 80. Liczba osób obecnych na stronie ................................................................. 165 Skrypt 81. Liczba osób przeglądających stronę z różnych adresów IP ............................ 167 Skrypt 82. Statystyka strony (lista odwiedzin) .............................................................. 169 Skrypt 83. Liczba przeglądających stronę (z wykorzystaniem statystyki strony) ......... 171 Skrypt 84. Pobieranie plików ........................................................................................ 172 Skrypt 85. Ranking plików ............................................................................................ 176 Skrypt 86. Automatyczne generowanie nazw plików ................................................... 180 Skrypt 87. Lista odnośników ......................................................................................... 181 Skrypt 88. Zliczanie odwołań z każdego adresu IP ....................................................... 183 Skrypt 89. Porada dnia ................................................................................................... 186 Skrypt 90. Statystyka przeglądarek ............................................................................... 187 Rozdział 8. Rozmaitości ................................................................................. 191 Skrypt 91. Lista odwiedzin ............................................................................................ 191 Skrypt 92. Rozpoznanie typu przeglądarki .................................................................... 192 Skrypt 93. Rozpoznanie typu systemu operacyjnego .................................................... 194 Skrypt 94. Ocenzurowanie tekstu .................................................................................. 194 Skrypt 95. Ocenzurowanie tekstu z wykorzystaniem zewnętrznego słownika ............. 195 Skrypt 96. Losowy baner ............................................................................................... 196 Skrypt 97. Losowy baner z wybranego katalogu .......................................................... 197 Skrypt 98. Banery wyświetlane w określonej kolejności .............................................. 198 Skrypt 99. Ochrona przed spamem ................................................................................ 199 Skrypt 100. Adres e-mail w postaci obrazu ................................................................... 200 Skrypt 101. Zabezpieczenie witryny przed kopiowaniem ............................................. 202 Dodatek A Krótki przewodnik po PHP ............................................................ 205 Krótka historia PHP ....................................................................................................... 205 Instalacja ........................................................................................................................ 205 PHP i HTML ................................................................................................................. 206 Znaczniki PHP ......................................................................................................... 206 Pierwszy skrypt ....................................................................................................... 207 Łączenie skryptów ................................................................................................... 208 Komentarze ............................................................................................................. 209 Zmienne w PHP ............................................................................................................. 210 Typy danych ............................................................................................................ 210 Konwersje typów ..................................................................................................... 217 Zmienne globalne (superglobalne) .......................................................................... 221 Operatory ....................................................................................................................... 222 Operatory arytmetyczne .......................................................................................... 222 Operatory logiczne .................................................................................................. 222 Operatory bitowe ..................................................................................................... 223 Operatory porównywania (relacyjne) ...................................................................... 223 Operatory przypisania ............................................................................................. 224 Operatory inkrementacji/dekrementacji .................................................................. 225 Pozostałe operatory ................................................................................................. 226 Priorytety operatorów .............................................................................................. 227 Instrukcje ....................................................................................................................... 227 Instrukcje warunkowe ............................................................................................. 227 Pętle ......................................................................................................................... 229 Składnia alternatywna ............................................................................................. 231 Funkcje .......................................................................................................................... 232 Argumenty funkcji .................................................................................................. 232 6 PHP. 101 praktycznych skryptów Klasy i obiekty ............................................................................................................... 234 Dziedziczenie .......................................................................................................... 235 Konstruktory ............................................................................................................ 236 Operator zakresu ..................................................................................................... 237 Współpraca z przeglądarką ............................................................................................ 238 Metoda GET ............................................................................................................ 239 Metoda POST .......................................................................................................... 241 Współpraca z systemem ................................................................................................ 242 Odczyt i zapis plików .............................................................................................. 242 Data i czas ............................................................................................................... 245 Bazy danych .................................................................................................................. 253 Obsługa baz danych ................................................................................................ 253 Łączenie z bazą danych ........................................................................................... 253 Zapytania ................................................................................................................. 254 Pobieranie danych ................................................................................................... 255 Pobieranie wyników zapytania ................................................................................ 257 Dodatek B Wybrane funkcje dostępne w PHP ................................................. 259 Funkcje systemu plików ................................................................................................ 259 Funkcja basename ................................................................................................... 259 Funkcja chgrp .......................................................................................................... 260 Funkcja chmod ........................................................................................................ 260 Funkcja chown ........................................................................................................ 260 Funkcja clearstatcache ............................................................................................. 260 Funkcja copy ........................................................................................................... 261 Funkcja dirname ...................................................................................................... 261 Funkcja disk_free_space ......................................................................................... 261 Funkcja disk_total_space ........................................................................................ 261 Funkcja fclose ......................................................................................................... 262 Funkcja feof ............................................................................................................. 262 Funkcja fflush .......................................................................................................... 262 Funkcja fgetc ........................................................................................................... 262 Funkcja fgetcsv ....................................................................................................... 263 Funkcja fgets ........................................................................................................... 263 Funkcja fgetss .......................................................................................................... 263 Funkcja file_exists ................................................................................................... 263 Funkcja file_get_contents ....................................................................................... 264 Funkcja file_put_contents ....................................................................................... 264 Funkcja file .............................................................................................................. 264 Funkcja fileatime ..................................................................................................... 264 Funkcja filectime ..................................................................................................... 265 Funkcja filegroup .................................................................................................... 265 Funkcja fileinode ..................................................................................................... 265 Funkcja filemtime ................................................................................................... 265 Funkcja fileowner .................................................................................................... 265 Funkcja fileperms .................................................................................................... 266 Funkcja filesize ....................................................................................................... 266 Funkcja filetype ....................................................................................................... 266 Funkcja flock ........................................................................................................... 266 Funkcja fopen .......................................................................................................... 267 Funkcja fpassthru .................................................................................................... 268 Funkcja fputs ........................................................................................................... 268 Funkcja fread ........................................................................................................... 268 Funkcja fscanf ......................................................................................................... 268 Spis treści 7 Funkcja fseek ........................................................................................................... 269 Funkcja fstat ............................................................................................................ 269 Funkcja ftell ............................................................................................................. 269 Funkcja ftruncate ..................................................................................................... 269 Funkcja fwrite ......................................................................................................... 270 Funkcja glob ............................................................................................................ 270 Funkcja is_dir .......................................................................................................... 271 Funkcja is_executable ............................................................................................. 271 Funkcja is_file ......................................................................................................... 271 Funkcja is_link ........................................................................................................ 271 Funkcja is_readable ................................................................................................. 271 Funkcja is_uploaded_file ........................................................................................ 272 Funkcja is_writable ................................................................................................. 272 Funkcja is_writeable ............................................................................................... 272 Funkcja link ............................................................................................................. 272 Funkcja linkinfo ...................................................................................................... 272 Funkcja lstat ............................................................................................................ 273 Funkcja mkdir ......................................................................................................... 273 Funkcja move_uploaded_file .................................................................................. 273 Funkcja parse_ini_file ............................................................................................. 273 Funkcja pathinfo ...................................................................................................... 274 Funkcja pclose ......................................................................................................... 274 Funkcja popen ......................................................................................................... 274 Funkcja readfile ....................................................................................................... 274 Funkcja readlink ...................................................................................................... 275 Funkcja realpath ...................................................................................................... 275 Funkcja rename ....................................................................................................... 275 Funkcja rewind ........................................................................................................ 275 Funkcja rmdir .......................................................................................................... 275 Funkcja set_file_buffer ........................................................................................... 276 Funkcja stat ............................................................................................................. 276 Funkcja symlink ...................................................................................................... 276 Funkcja tempnam .................................................................................................... 276 Funkcja tmpfile ....................................................................................................... 277 Funkcja touch .......................................................................................................... 277 Funkcja unlink ......................................................................................................... 277 Funkcje sieciowe ........................................................................................................... 277 Funkcja checkdnsrr ................................................................................................. 277 Funkcja closelog ...................................................................................................... 278 Funkcja debugger_off ............................................................................................. 278 Funkcja debugger_on .............................................................................................. 278 Funkcja define_syslog_variables ............................................................................ 278 Funkcja dns_check_record ...................................................................................... 278 Funkcja dns_get_mx ............................................................................................... 279 Funkcja dns_get_record .......................................................................................... 279 Funkcja fsockopen ................................................................................................... 279 Funkcja gethostbyaddr ............................................................................................ 280 Funkcja gethostbyname ........................................................................................... 280 Funkcja gethostbynamel .......................................................................................... 280 Funkcja getmxrr ...................................................................................................... 280 Funkcja getprotobyname ......................................................................................... 280 Funkcja getprotobynumber ..................................................................................... 281 Funkcja getservbyname ........................................................................................... 281 Funkcja getservbyport ............................................................................................. 281 8 PHP. 101 praktycznych skryptów Funkcja ip2long ....................................................................................................... 281 Funkcja long2ip ....................................................................................................... 281 Funkcja openlog ...................................................................................................... 282 Funkcja pfsockopen ................................................................................................. 282 Funkcja socket_get_status ....................................................................................... 282 Funkcja socket_set_blocking .................................................................................. 283 Funkcja socket_set_timeout .................................................................................... 283 Funkcja syslog ......................................................................................................... 283 Skorowidz .................................................................................... 285 Rozdział 3. Skrypt 25. Prosty licznik tekstowy Bardzo popularne na witrynach internetowych są różnego rodzaju liczniki odwiedzin. Do ich tworzenia doskonale nadają się skrypty PHP, a najprostszy licznik tekstowy można zawrzeć w dosłownie kilku wierszach kodu. Dane naszego licznika, czyli liczbę odwiedzin, będziemy przechowywać w pliku coun- ter.txt w postaci tekstowej. Dzięki temu łatwo będziemy mogli wprowadzić wartość początkową, korzystając z dowolnego edytora tekstu. Plik ten otworzymy przy pomocy funkcji fopen w trybie r+, czyli do zapisu i odczytu. Po otworzeniu wczytamy jedną linię tekstu i przypiszemy ją do zmiennej $count. Wartość tej zmiennej zwiększymy o jeden i wyświetlimy ją na ekranie. Po wykonaniu tych czynności trzeba będzie prze- sunąć wskaźnik położenia w pliku na jego początek i ponownie zapisać w nim wartość zmiennej $count. Na koniec plik należy zamknąć przy pomocy funkcji fclose. Cała konstrukcja prezentuje się następująco: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Liczni te stowy /title /head body div style= text-align:center h2 Tutaj znajduje się treść strony. /h2 br / br / /div div style= text-align:center Ta strona została odwiedzona ?php /*S rypt pochodzi z siąż i PHP. 101 pra tycznych s ryptów autor: Marcin Lis http://marcinlis.com*/ 48 PHP. 101 praktycznych skryptów function getHits() { if(($fp = @fopen( counter.txt r( )) === false) return false; $count = fgets($fp); $count = $count ( 1; fsee ($fp 0); fputs($fp $count); fclose($fp); return $count; } echo(getHits()); ? razy od 18 wietnia 2008 r. /div /body /html Uruchomienie tego skryptu spowoduje pojawianie się strony jak na rysunku 3.1. Jak widać, realizacja najprostszego licznika nie powinna sprawić kłopotu nawet początkującym programistom. Należy jedynie pamiętać, aby ustawić uprawnienia pliku counter.txt, tak aby PHP miał możliwość jego odczytu i zapisu. Rysunek 3.1. Działanie licznika tekstowego Skrypt 26. Licznik przechowujący datę początkową Część liczników zawiera informację o dacie, od której rozpoczęło się zliczanie liczby odwiedzin. W skrypcie 25. była ona umieszczana w treści strony, jednak można ją rów- nież umieścić w pliku przechowującym liczbę odwiedzin. Dla uproszczenia dzień, mie- siąc i rok można zapisać w kolejnych liniach, dzięki czemu nie będzie potrzebna żadna analiza danych po wczytaniu, ich edycja będzie wyjątkowo prosta, a postać daty pre- zentowanej na witrynie zależna jedynie od sposobu jej przetwarzania w kodzie PHP. Zasada działania skryptu jest taka sama jak w przypadku skryptu 25. Nowe elementy to wczytanie trzech linii zawierających elementy składowe daty. Wykorzystane zostaną w tym celu trzy dodatkowe wywołania funkcji fgets, w postaci: Rozdział 3. ¨ Liczniki, księgi gości itp. 49 $dzien = trim(fgets($fp)); $miesiac = trim(fgets($fp)); $ro = trim(fgets($fp)); Zastosowana w wywołaniach funkcja trim służy do usunięcia znaków końca linii, które pozostają w ciągu wynikowym zwracanym przez fgets. Odczytane w ten sposób dane zostaną wyświetlone na stronie w formacie: dzień-miesiąc-rok. !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Liczni te stowy /title /head body div style= text-align:center h2 Tutaj znajduje się treść strony. /h2 br / br / /div div style= text-align:center Ta strona została odwiedzona ?php /*S rypt pochodzi z siąż i PHP. 101 pra tycznych s ryptów autor: Marcin Lis http://marcinlis.com*/ function printHits() { $end_line = \r\n ; if(($fp = fopen( counter.txt r )) === false) return false; $count = fgets($fp); $dzien = trim(fgets($fp)); $miesiac = trim(fgets($fp)); $ro = trim(fgets($fp)); $count = $count ( 1; fclose($fp); if(!($fp = fopen( counter.txt wb )) === false){ fputs($fp $count.$end_line); fputs($fp $dzien.$end_line); fputs($fp $miesiac.$end_line); fputs($fp $ro .$end_line); fclose($fp); } echo( $count razy od $dzien-$miesiac-$ro r. ); } printHits(); ? /div /body /html 50 PHP. 101 praktycznych skryptów Skrypt 27. Licznik graficzny Skrypty 25. i 26. pokazywały, w jaki sposób umieścić na stronie WWW liczniki tek- stowe pokazujące liczbę odwiedzin. Atrakcyjnym rozwiązaniem może być również wyko- rzystanie licznika prezentującego dane w postaci graficznej. W tym celu należy przy- gotować dziesięć obrazów przedstawiających kolejne cyfry od 0 do 9. Do ich wykonania można wykorzystać dowolny edytor graficzny lub poszukać gotowych grafik w inter- necie. Obrazy należy zapisać w plikach, których nazwy odpowiadają poszczególnym cyfrom, czyli 0.jpg, 1.jpg itd. Podstawowa część skryptu będzie taka sama jak w poprzednich dwóch przykładach. Dane dotyczące liczby odwiedzin oraz daty uruchomienia licznika zapisane są w pliku counter.txt w postaci tekstowej. Po wczytaniu tych danych trzeba jednak będzie dokonać ich analizy tak, aby można było wczytać odpowiednie pliki z grafiką. Skorzystamy z możliwości poruszania się po łańcuchu znaków, tak jak po tablicy. Wystar- czy zatem napisać pętlę, która będzie pobierała kolejne znaki z ciągu oznaczającego liczbę odwiedzin i wygeneruje odpowiednie znaczniki img . Pętla taka będzie miała postać: for($i = 0; $i $strLength; $i((){ $temp = $count[$i]. .jpg ; $imgStr .= img src=\ $temp\ alt=\ {$count[$i]}\ ; } Zmienna $count zawiera liczbę odwiedzin w postaci ciągu znaków, a $strLength to dłu- gość tego ciągu. Po wykonaniu całej pętli zmienna $imgStr będzie zawierała odpowiedni ciąg znaczników img . Na przykład dla liczby 123 będzie to: img src= 1.jpg alt= 1 img src= 2.jpg alt= 2 img src= 3.jpg alt= 3 Oczywiście zakładamy, że obraz cyfry 1 znajduje się w pliku o nazwie 1.jpg, cyfry 2 w pliku 2.jpg itd. Ostatecznie kod skryptu przyjmie postać widoczną na poniższym listingu, a wczytanie go do przeglądarki spowoduje wyświetlenie widoku jak na rysunku 3.2. !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Liczni graficzny /title /head body div style= text-align:center h2 Tutaj znajduje się treść strony. /h2 br / br / /div div style= text-align:center Ta strona została odwiedzona ?php /*S rypt pochodzi z siąż i PHP. 101 pra tycznych s ryptów autor: Marcin Lis http://marcinlis.com*/ Rozdział 3. ¨ Liczniki, księgi gości itp. 51 Rysunek 3.2. Licznik odwiedzin w formie graficznej function getHits() { if(($fp = @fopen( counter.txt r( )) === false) return false; $count = fgets($fp); $count = $count ( 1; fsee ($fp 0); fputs($fp $count); fclose($fp); $count = strval($count); $strLength = strlen($count); $imgStr = ; for($i = 0; $i $strLength; $i((){ $temp = $count[$i]. .jpg ; $imgStr .= img src=\ $temp\ alt=\ {$count[$i]}\ ; } return $imgStr; } echo(getHits()); ? razy od 18 wietnia 2008 r. /div /body /html Skrypt 28. Licznik filtrujący adresy IP Prosta modyfikacja skryptu 25. pozwoli nam na odrzucenie zliczania wywołań strony, przychodzących z wybranych adresów IP. W ten sposób możemy zablokować wywoła- nia np. z adresu lokalnego 127.0.0.1. Adresy, które chcemy zablokować, umieścimy w tablicy $ip_table. Sprawdzaniem, czy dane IP znajduje się w tej tablicy, zajmie się funkcja banIP. Zwróci ona wartość true, jeśli dane wywołanie ma zostać odrzucone, lub wartość false — w przeciwnym wypadku. Wystarczy zatem sprawdzać wartość zwra- caną przez badIP i w zależności od tego zwiększać lub nie wartość licznika. Adres IP, 52 PHP. 101 praktycznych skryptów z którego nadeszło bieżące wywołanie strony, odczytujemy z tablicy $_SERVER, odwołując się do klucza REMOTE_ADDR. !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Moja strona WWW /title /head body div style= text-align:center h2 Tutaj znajduje się treść strony. /h2 br / br / /div div style= text-align:center Ta strona została odwiedzona ?php /*S rypt pochodzi z siąż i PHP. 101 pra tycznych s ryptów autor: Marcin Lis http://marcinlis.com*/ function badIP($ip) { $ip_table = array( 0 = 127.0.0.1 1 = 10.0.0.1 ); foreach($ip_table as $bannedIP){ if($bannedIP == $ip) return true; } return false; } function getHits() { if(($fp = @fopen( counter.txt r( )) === false) return false; $count = fgets($fp); if(!badIP($_SERVER[ REMOTE_ADDR ])){ $count = $count ( 1; fsee ($fp 0); fputs($fp $count); } fclose($fp); return $count; } echo(getHits()); ? razy od 18 wietnia 2008 r. /div /body /html Rozdział 3. ¨ Liczniki, księgi gości itp. 53 Skrypt 29. Licznik filtrujący adresy IP II Czasami istnieje konieczność częstego uaktualniania listy adresów IP, które mają być pomijane przy zliczaniu odwołań do naszej strony. W przypadku skryptu 28. jest to moż- liwe, jednak ingerujemy wtedy bezpośrednio w jego treść. Może to być niezbyt wygodne, np. w sytuacji, kiedy jedna osoba zajmuje się programowaniem skryptu, a inna uaktual- nianiem bazy adresów IP. Dobrym rozwiązaniem takiego problemu może być przecho- wywanie listy adresów w oddzielnym pliku tekstowym. Modyfikacji, a dokładniej napisania od nowa, wymaga znana nam już z wcześniejszego przykładu funkcja badIP. Należy w niej otworzyć plik z danymi, może on mieć nazwę np. banned_ip.txt, oraz sprawdzić, czy któryś ze znajdujących się w nim zapisów odpo- wiada adresowi IP, z którego nadeszło bieżące wywołanie. Plik ten będzie w postaci tek- stowej, a każdy jego wiersz będzie zawierał dokładnie jeden adres. Do odczytu kolejnych wierszy wykorzystamy funkcję fgets. Stosując skrypt tego typu, musimy jednak pamiętać, że przy każdym wywołaniu strony odwołuje się on do pliku banned_txt. Przy dużej liczbie odwiedzających będzie on więc mniej wydajny niż skrypt 28., gdzie adresy IP były wpisane bezpośrednio w kod. Pamię- tajmy również, że plik z adresami musi być utworzony przez nas „ręcznie”. Skrypt nie podejmuje bowiem próby jego utworzenia. !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Moja strona WWW /title /head body div style= text-align:center h2 Tutaj znajduje się treść strony. /h2 br / br / /div div style= text-align:center Ta strona została odwiedzona ?php /*S rypt pochodzi z siąż i PHP. 101 pra tycznych s ryptów autor: Marcin Lis http://marcinlis.com*/ function badIP($ip) { $fd = fopen( banned_ip.txt r ); while (!feof ($fd)) { $line = trim(fgets($fd)); if($line == $ip){ fclose($fd); return true; } } fclose($fd); return false; } 54 PHP. 101 praktycznych skryptów function getHits() { if(($fp = @fopen( counter.txt r( )) === false) return false; $count = fgets($fp); if(!badIP($_SERVER[ REMOTE_ADDR ])){ $count = $count ( 1; fsee ($fp 0); fputs($fp $count); } fclose($fp); return $count; } echo(getHits()); ? razy od 18 wietnia 2008 r. /div /body /html Skrypt 30. Licznik uwzględniający tylko jedno odwołanie z danego IP Odpowiednio modyfikując kod zaprezentowany w skrypcie 29., możemy pokusić się o stworzenie licznika, który będzie uwzględniał tylko jedno odwołanie z danego adresu IP. To znaczy, że jeśli z danego komputera nastąpiło chociaż jedno odwołanie do strony, to już nie będzie ono więcej uwzględniane przez licznik. Ponownie należy zatem zmodyfikować funkcję badIP. Po pierwsze, dodamy instruk- cje sprawdzające, czy plik banned_ip.txt istnieje. Jeśli nie, podejmiemy próby jego utwo- rzenia. Po drugie, jeśli adres, z którego nastąpiło bieżące wywołanie, nie znajduje się w tym pliku, odpowiednio uaktualnimy dane. Zapisu dokonamy za pomocą funkcji fputs. Należy również pamiętać, aby przed zapisem przesunąć wskaźnik pliku na jego koniec, korzystając z kombinacji funkcji fseef i filesize. !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Moja strona WWW /title /head body div style= text-align:center h2 Tutaj znajduje się treść strony. /h2 br / br / /div div style= text-align:center Ta strona została odwiedzona ?php Rozdział 3. ¨ Liczniki, księgi gości itp. 55 /*S rypt pochodzi z siąż i PHP. 101 pra tycznych s ryptów autor: Marcin Lis http://marcinlis.com*/ function badIP($ip) { $end_line = \r\n ; if(file_exists( banned_ip.txt )){ $fd = fopen( banned_ip.txt r( ); } else{ $fd = fopen( banned_ip.txt a( ); } if(!$fd) return false; while (!feof ($fd)) { $line = trim(fgets($fd)); if($line == $ip){ fclose($fd); return true; } } fsee ($fd filesize( banned_ip.txt )); fputs($fd $ip.$end_line); fclose($fd); return false; } function getHits() { if(($fp = @fopen( counter.txt r( )) === false) return false; $count = fgets($fp); if(!badIP($_SERVER[ REMOTE_ADDR ])){ $count = $count ( 1; fsee ($fp 0); fputs($fp $count); } fclose($fp); return $count; } echo(getHits()); ? razy od 18 wietnia 2008 r. /div /body /html Skrypt 31. Głosowanie (ankieta) Równie popularne jak liczniki są ankiety umożliwiające zbieranie opinii na różne tematy. Napisanie takiego skryptu wymaga nieco więcej pracy niż w przypadku zwy- kłego licznika, nie jest jednak szczególnie skomplikowane. Nasza ankieta będzie się 56 PHP. 101 praktycznych skryptów składała z dwóch części. Pierwsza z nich to kod HTML wyświetlający pytanie oraz for- mularz umożliwiający wybranie odpowiedzi, druga to skrypt PHP przetwarzający dane oraz wyświetlający wyniki. Kod formularza HTML będzie miał następującą postać: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title An ieta /title /head body div p style= font-weight:bold Ja i jest Twój ulubiony olor? /p /div div form method= get action= an ieta.php table tr td czerwony /td td input type= radio name= vote value= czerwony /td /tr tr td zielony /td td input type= radio name= vote value= zielony td /tr tr td niebies i /td td input type= radio name= vote value= niebies i td /tr tr td fioletowy /td td input type= radio name= vote value= fioletowy td /tr tr td czarny /td td input type= radio name= vote value= czarny td /tr tr td colspan= 2 input type= submit value= Głosuj input type= hidden name= action value= vote /td /tr /table /form /div Rozdział 3. ¨ Liczniki, księgi gości itp. 57 div a href= an ieta.php?action=show Zobacz wyni i /a /div /body /html Po wczytaniu go do przeglądarki ujrzymy widok zaprezentowany na rysunku 3.3. Jak widać, ankieta będzie pozwalała na oddanie głosu na ulubiony kolor. Oczywiście jest to tylko przykład, który może być dowolnie modyfikowany. Formularz został utworzony za pomocą standardowych znaczników HTML form i input , a do jego formatowania została użyta zwykła tabela. Dane przekazywane będą do skryptu ankieta.php za pomocą metody GET. Rysunek 3.3. Formularz umożliwiający głosowanie Za formularzem został umieszczony odnośnik, który będzie umożliwiał obejrzenie wyni- ków głosowania bez oddawanie głosu. Odnośnik ten ma postać: a href= http://localhost/an ieta.php?action=show a zatem jeśli do skryptu ankieta.php zostanie przekazany parametr action o wartości show, będzie to oznaczało, że ankieta ma zostać jedynie wyświetlona na ekranie, jeśli natomiast parametr action będzie miał wartość vote (zapewnia to ukryte pole formularza: input type= hidden name= action value= vote ), będzie to oznaczało, że ma zostać zapi- sany nowy głos. Treść skryptu przetwarzającego dane (zapisanego w pliku ankieta.php) będzie na- stępująca: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Wyni i głosowania /title /head body div ?php /*S rypt pochodzi z siąż i PHP. 101 pra tycznych s ryptów autor: Marcin Lis http://marcinlis.com*/ 58 PHP. 101 praktycznych skryptów function vote() { if(!isSet($_GET[ vote ]) || $_GET[ vote ] == ){ echo( Nie został zaznaczony żaden z olorów. ); return false; } else{ $color = $_GET[ vote ]; } if(file_exists( colors.txt )){ if(($fp = fopen( colors.txt r( )) === false){ echo( Błąd serwera. Głos nie został uwzględniony. ); return false; } } else{ if(($fp = fopen( colors.txt w( )) === false){ echo( Błąd serwera. Głos nie został uwzględniony. ); return false; } } $czerwony = intval(fgets($fp)); $zielony = intval(fgets($fp)); $niebies i = intval(fgets($fp)); $fioletowy = intval(fgets($fp)); $czarny = intval(fgets($fp)); switch($color){ case czerwony :$czerwony((;brea ; case zielony :$zielony((;brea ; case niebies i :$niebies i((;brea ; case fioletowy :$fioletowy((;brea ; case czarny :$czarny((;brea ; } fsee ($fp 0); fputs($fp $czerwony. \r\n ); fputs($fp $zielony. \r\n ); fputs($fp $niebies i. \r\n ); fputs($fp $fioletowy. \r\n ); fputs($fp $czarny. \r\n ); fclose($fp); return true; } function show() { if(file_exists( colors.txt )){ if(($fp = fopen( colors.txt r )) === false){ echo( Błąd serwera. Wyni i an iety nie są dostępne. ); return; } } else{ if(($fp = fopen( colors.txt w( )) === false){ echo( Błąd serwera. Wyni i an iety nie są dostępne. ); Rozdział 3. ¨ Liczniki, księgi gości itp. 59 return; } } $czerwony = intval(fgets($fp)); $zielony = intval(fgets($fp)); $niebies i = intval(fgets($fp)); $fioletowy = intval(fgets($fp)); $czarny = intval(fgets($fp)); $votes_no = $czerwony ( $zielony ( $niebies i ( $fioletowy ( $czarny; $votes_no == 0?$votes_no = 1:0; $czerwony_proc = sprintf( .2f $czerwony * 100 / $votes_no); $zielony_proc = sprintf( .2f $zielony * 100 / $votes_no); $niebies i_proc = sprintf( .2f $niebies i * 100 / $votes_no); $fioletowy_proc = sprintf( .2f $fioletowy * 100 / $votes_no); $czarny_proc = sprintf( .2f $czarny * 100 / $votes_no); echo( table border= 1 ); echo( tr td Nazwa oloru /td td Liczba głosów /td ); echo( td Procent głosów /td /tr ); echo( tr td czerwony /td td $czerwony /td ); echo( td $czerwony_proc /td /tr ); echo( tr td zielony /td td $zielony /td ); echo( td $zielony_proc /td /tr ); echo( tr td niebies i /td td $niebies i /td ); echo( td $niebies i_proc /td /tr ); echo( tr td fioletowy /td td $fioletowy /td ); echo( td $fioletowy_proc /td /tr ); echo( tr td czarny /td td $czarny /td ); echo( td $czarny_proc /td /tr ); echo( /table ); } if(isSet($_GET[ action ])){ if($_GET[ action ] == show ){ show(); } else if($_GET[ action ] == vote ){ if(vote()) show(); } else{ echo( Otrzymano nieprawidłowe dane. ); } } else{ echo( Otrzymano nieprawidłowe dane. ); } ? 60 PHP. 101 praktycznych skryptów /div /body /html Jego wykonywanie rozpoczyna się od sprawdzenia, czy w tablicy $_GET znajduje się indeks o nazwie action. Jeśli nie, oznacza to, że do skryptu nie zostały przekazane odpowiednie dane, do przeglądarki jest więc wysyłany odpowiedni komunikat i skrypt kończy działa- nie. Jeśli jednak indeks action jest obecny, sprawdzana jest jego wartość. Jeśli jest to ciąg show, wywoływana jest funkcja show wyświetlająca dane, jeśli natomiast jest to ciąg vote, to wywoływana jest funkcja vote zapisująca nowy głos oraz jeżeli wywołanie vote zakoń- czyło się sukcesem, również funkcja show. W przypadku, kiedy wartością klucza action nie jest ani vote, ani show, do przeglądarki wysyłany jest komunikat o nieprawidłowym wywołaniu skryptu (nieprawidłowych danych). Zadaniem funkcji show jest wyświetlenie tabeli zawierającej wyniki głosowania. Przy- kładowy wygląd takiej tabeli został zaprezentowany na rysunku 3.4. Działanie funkcji rozpoczyna się od sprawdzenia, czy istnieje plik colors.txt zawierający dane. Jeśli plik istnieje, następuje próba otwarcia go w trybie do odczytu, jeśli natomiast nie istnieje, następuje próba utworzenia go przez wywołanie funkcji fopen w trybie w+. Jeżeli która- kolwiek z tych operacji zakończy się niepowodzeniem, funkcja wyświetla komunikat o błędzie i skrypt kończy działanie. Rysunek 3.4. Tabela zawierająca wyniki ankiety Po otwarciu pliku za pomocą funkcji fread odczytywane są jego kolejnego wiersze. Pier- wszy wiersz zawiera informację o liczbie głosów oddanych na kolor czerwony, drugi o liczbie głosów oddanych na kolor zielony itd. Odczytane wartości poddawane są kon- wersji do typu int (odpowiadają za to wywołania funkcji intval) i przypisywane zmien- nym: $czerwony, $zielony, $niebiesfi, $fioletowy i $czarny. Całkowita liczba odda- nych głosów jest zapisywana w zmiennej $votes_no, wartość ta jest następnie wyko- rzystywana do obliczenia, jaki procent głosów uzyskał każdy z kolorów. Do obliczenia procentowego udziału głosów wykorzystywany jest wzór: procent = liczba głosów na dany olor * 100 / cał owita liczba głosów Wyniki są formatowane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za pomocą funk- cji sprintf. Uzyskane w ten sposób dane umieszczane są w tabeli HTML generowanej za pomocą standardowych znaczników: table , tr i td , i wysyłane do przeglą- darki za pomocą instrukcji echo. Rozdział 3. ¨ Liczniki, księgi gości itp. 61 Zadaniem funkcji vote jest umieszczenie aktualnie otrzymanego głosu w pliku colors.txt. Jej działanie rozpoczyna się od sprawdzenia, czy w tablicy $_GET znajduje się klucz o nazwie vote oraz czy nie jest on pustym ciągiem znaków. Jeżeli jeden z wymienionych warunków jest prawdziwy, oznacza to, że do skryptu nie zostały przekazane poprawne dane, a zatem funkcja wyświetla komunikat o błędzie i kończy działanie. Jeśli jednak klucz o nazwie vote istnieje, jego wartość jest przypisywana zmiennej color. Po wykona- niu tych czynności sprawdzane jest, czy istnieje plik colors.txt. Jeśli istnieje, podejmowa- na jest próba otwarcia go w trybie r+, jeśli natomiast nie istnieje, podejmowana jest próba otwarcia go w trybie w+ (co jest w tym przypadku równoznaczne z próbą utwo- rzenia pliku na dysku). Jeżeli próby te zakończą się niepowodzeniem, funkcja wyświe- tla komunikat o błędzie i kończy działanie. Po otwarciu pliku następuje odczyt jego zawartości, analogicznie jak miało to miejsce w przypadku funkcji show. Liczba głosów oddanych na poszczególne kolory przypi- sywana jest zmiennym: $czerwony, $zielony, $niebiesfi, $fioletowy i $czarny. Następ- nie za pomocą instrukcji wyboru switch sprawdzane jest, na jaki kolor został oddany bieżący głos (czyli jaki kolor wskazuje zmienna $color), i opowiadająca mu zmienna jest zwiększana o jeden. Na zakończenie wskaźnik pozycji w pliku jest przesuwany na pozycję zerową (na początek pliku), wszystkie dane są ponownie zapisywane i plik jest zamykany za pomocą funkcji fclose. Skrypt 32. Księga gości Skrypt generujący księgę gości będzie się składał z trzech części: szablonu głównego, który należy zapisać pod nazwą guestbook.php, formularza służącego do dodawania wpi- sów, który należy zapisać pod nazwą add.inc, oraz skryptu zarządzającego wpisami, który należy zapisać pod nazwą guestbook.inc. Wygląd przykładowej księgi gości utwo- rzonej przez taki zestaw skryptów obrazuje rysunek 3.5. Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Księga gości /title /head body p style= text-align:center;bac ground-color:red; color:white;font-weight:bold Dodaj wpis: /p ?php include( add.inc ); ? p style= text-align:center;bac ground-color:red; color:white;font-weight:bold 62 PHP. 101 praktycznych skryptów Rysunek 3.5. Przykładowa księga gości A tualne wpisy: /p ?php include( guestboo .inc ); ? /body /html Zawiera on jedynie kod HTML tworzący strukturę strony. Znajdują się w nim dyrek- tywy include, które wczytują pozostałe części skryptu, czyli pliki add.inc i guestbook.inc. W pliku add.inc znajduje się formularz pozwalający na dodawanie wpisów. Formularz został utworzony za pomocą standardowych elementów języka HTML, czyli znaczników form oraz input ; jest on pozycjonowany za pomocą typowej tabeli i ma postać: form action= guestboo .php method= post table border= 0 align= center style= bac ground-color:yellow; tr td Imię: /td td input type= text name= imie style= width:150 /td td Nazwis o: /td Rozdział 3. ¨ Liczniki, księgi gości itp. 63 td input type= text name= nazwis o style= width:152 /td /tr tr td Adres email: /td td colspan= 3 input type= text name= email style= width:380 /td /tr tr td Wpis: /td td colspan= 3 textarea name= contents rows= 5 cols= 45 style= width:380 /textarea /td /tr tr td colspan= 4 align= center input type= submit value= Dodaj /td /tr /table /form Częścią najważniejszą jest jednak sam skrypt zarządzający wpisami znajdujący się w pliku guestbook.inc: ?php /*S rypt pochodzi z siąż i PHP. 101 pra tycznych s ryptów autor: Marcin Lis http://marcinlis.com*/ function removeTags($str) { return htmlentities($str); } function readGuestBoo () { $contents = ; if(($fp = fopen( guestboo .txt r )) === false) return false; while(!feof($fp)){ $contents .= fgets($fp) . br / ; } fclose($fp); return $contents; } function addToGuestBoo ($imie $nazwis o $email $contents) { if(($fp = @fopen( guestboo .txt r )) === false) return false; $imie = removeTags($imie); $nazwis o = removeTags($nazwis o); $email = removeTags($email); $contents = removeTags($contents); $tempC = fread($fp filesize( guestboo .txt )); fclose($fp); 64 PHP. 101 praktycznych skryptów $fp = fopen( guestboo .txt w ); fputs($fp $imie. \r\n ); fputs($fp $nazwis o. \r\n ); fputs($fp $email. \r\n ); fputs($fp $contents. \r\n ); fputs($fp \r\n ); fputs($fp $tempC); fclose($fp); } if(isSet($_POST[ imie ])){ $imie = $_POST[ imie ]; } else{ $imie = ; } if(isSet($_POST[ nazwis o ])){ $nazwis o = $_POST[ nazwis o ]; } else{ $nazwis o = ; } if(isSet($_POST[ email ])){ $email = $_POST[ email ]; } else{ $email = ; } if(isSet($_POST[ contents ])){ $contents = $_POST[ contents ]; } else{ $contents = ; } if($imie == $nazwis o == $email == $contents == ){ echo(readGuestBoo ()); } else{ addToGuestBoo ($imie $nazwis o $email $contents); echo(readGuestBoo ()); } ? Wykonywanie kodu rozpoczyna się od odczytania zawartość tablicy $_POST i przypisa- nia wartości poszczególnych pól do zmiennych: $imie, $nazwisfo, $email i $contents. Jeśli po tym przypisaniu co najmniej jedna z wymienionych zmiennych nie zawiera pustego ciągu znaków, oznacza to, że użytkownik kliknął klawisz Dodaj i należy doko- nać wpisu do księgi gości. Za dodanie nowego wpisu odpowiada funkcja o nazwie addToGuestBoof. Wszystkie niezbędne dane dotyczące wpisu, czyli: imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść wpisu, są Rozdział 3. ¨ Liczniki, księgi gości itp. 65 jej przekazywane w postaci argumentów. W tej funkcji otwierany jest plik guestbook.txt w trybie r, czyli tylko do odczytu, a następnie jego zawartość jest odczytywana i przy- pisywana tymczasowej zmiennej $tempC. Po wykonaniu wymienionych operacji plik jest zamykany za pomocą funkcji fclose, a następnie ponownie otwierany, tym razem w trybie w — tylko do zapisu. Otwarcie w tym trybie powoduje obcięcie długości pliku do zera, a tym samym skasowanie starej zawartości. Za pomocą serii instrukcji fputs zapisywane są zatem wszystkie nowe dane, a na końcu dopisywana jest zawartość tymczasowej zmiennej $tempC. Dzięki temu ostat- nio wprowadzone przez użytkownika dane zawsze będą znajdowały się na początku księgi gości. Do wyświetlenia zawartości pliku guestbook.txt wykorzystywana jest funkcja print- GuestBoof. Jej konstrukcja jest bardzo prosta — w pętli while za pomocą funkcji fgets są wczytywane i dopisywane do zmiennej $contents kolejne wiersze tekstu. Dodatkowo do każdego odczytanego łańcucha znaków jest dodawany znacznik HTML br / . Osta- tecznie, po osiągnięciu końca pliku, zmienna $contents będzie zawierała gotową do wyświetlenia na ekranie treść księgi gości. Skrypt zawiera również funkcjonalność polegającą na uniemożliwieniu użytkowni- kowi wprowadzenia do treści wpisu znaczników HTML, które mogłyby zaburzyć układ księgi. Taka blokada może być wprowadzona na wiele różnych sposobów, można na przykład zdefiniować, które znaczniki HTML będą akceptowane, i odrzucać pozostałe, można też filtrować wprowadzone dane i usuwać każdy napotkany znacznik (np. przy użyciu funkcji strip_tags). Innym sposobem jest wprowadzenie sekwencji znaków specjalnych. Należy wtedy zamienić wszystkie wystąpienia na lt; i wszystkie wystą- pienia na gt; lub, lepiej, użyć funkcji htmlentities. Zaletą tego sposobu jest prostota oraz to, że w księdze pojawi się dokładnie to, co wpisał użytkownik, włącznie ze wszystkimi znacznikami (rysunek 3.6 przy skrypcie 33.). Wyboru konkretniej techniki pozbycia się niebezpieczeństwa związanego ze znaczni- kami HTML należy dokonać według własnych potrzeb i uznania. Za usuwanie znacz- ników odpowiada funkcja removeTags i to od jej wewnętrznej realizacji zależy sposób wykonania tego zadania. W powyższym skrypcie została wykorzystana ostatnia z oma- wianych wcześniej metod, czyli wprowadzenie do kodu sekwencji znaków specjalnych, za pomocą funkcji htmlentities. Funkcja removeTags jest wywoływana w funkcji addToGuestBoof i przetwarza zawartość zmiennych $imie, $nazwisfo, $email i $contents. Skrypt 33. Księga gości z nawigacją Księga gości przedstawiona w skrypcie 32. sprawdzała się dobrze w sytuacji, kiedy wpisów nie było zbyt wiele. Gdyby jednak wpisów miało się pojawić bardzo dużo, to ze względu na to, że wszystkie byłyb
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: