Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 007603 18452015 na godz. na dobę w sumie
PHP. Czarna księga - książka
PHP. Czarna księga - książka
Autor: Liczba stron: 740
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-695-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Skrypty PHP są osadzone w dokumentach HTML, dzięki czemu powstają aktywne strony WWW. W tej książce znajdziesz opis metod i funkcji potrzebnych, by nauczyć się budowania dynamicznych witryn WWW. Peter Moulding, od ponad 25 lat zajmujący się programowaniem, pomoże Ci w zdobyciu wiedzy niezbędnej do zastosowania PHP w środowisku Unix lub Windows. Dowiesz się wszystkiego, co jest potrzebne do tworzenia stabilnych i efektywnie działających witryn WWW. W książce zostały opisane wszystkie funkcje PHP, włącznie z funkcjami obsługi baz danych. Dzięki tej książce będziesz mógł dopisać do listy posiadanych umiejętności dogłębną znajomość PHP.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI PHP. Czarna ksiêga KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autor: Peter Moulding T³umaczenie: Marcin Pancewicz ISBN: 83-7197-695-X Tytu³ orygina³u: PHP Black Book Format: B5, stron: 738 Skrypty PHP s¹ osadzone w dokumentach HTML, dziêki czemu powstaj¹ aktywne strony WWW. W tej ksi¹¿ce znajdziesz opis metod i funkcji potrzebnych, by nauczyæ siê budowania dynamicznych witryn WWW. Peter Moulding, od ponad 25 lat zajmuj¹cy siê programowaniem, pomo¿e Ci w zdobyciu wiedzy niezbêdnej do zastosowania PHP w ġrodowisku Unix lub Windows. Dowiesz siê wszystkiego, co jest potrzebne do tworzenia stabilnych i efektywnie dzia³aj¹cych witryn WWW. W ksi¹¿ce zosta³y opisane wszystkie funkcje PHP, w³¹cznie z funkcjami obs³ugi baz danych. Dziêki tej ksi¹¿ce bêdziesz móg³ dopisaæ do listy posiadanych umiejêtnoġci dog³êbn¹ znajomoġæ PHP. i Unix • Programowanie witryn WWW za pomoc¹ PHP • Tworzenie stabilnego, wydajnego kodu, dzia³aj¹cego w systemach Windows • Wysy³anie i odbieranie poczty za pomoc¹ stron WWW • Korzystanie z baz danych MySQL oraz PostgreSQL • Pobieranie informacji z dowolnej bazy lub serwera • Stosowanie cookies, sesji, zabezpieczeñ oraz profilów u¿ytkowników • Automatyzowanie administrowania systemem, dostarczanie danych oraz wykonywanie innych codziennych zadañ • Zastosowanie formularzy, tablic, klas i obiektów • Konfiguracja i wykorzystywanie wa¿nych technologii sieciowych: XML, LDAP, • Generowanie obrazków JPEG i PNG oraz plików Flash IMAP, MIME, WDDX, Z39.50, YAZ, XSLT oraz XSL TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Podziękowania...................................................n..................................................17 O Autorze ...................................................n...................................................n......18 Wprowadzenie ...................................................n..................................................19 PHP4...................................................g...................................................g..................... Zalety PHP ...................................................g...................................................g............... Rozdział 1. Wprowadzenie do PHP ...................................................n.....................21 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... ... 21 Dzieje programowania ...................................................g...................................................g...................22 Nieco historii ...................................................g...................................................g........... ..................22 Diagnostyka...................................................g...................................................g...............................24 ......................24 Interpretacja a kompilacja ...................................................g............................................................25 Części a programowanie ...................................................g...................................................g...........25 Kontrolowanie wyjścia...................................................g...................................................g..............26 ..........................26 Nowe funkcje ...................................................g...................................................g............................26 Nowa nazwa ...................................................g...................................................g..............................27 Szybkość...................................................g...................................................g....................................27 Debugger PHP...................................................g...................................................g...........................28 COM dla Windows...................................................g...................................................g....................28 Funkcje wyrażeń regularnych ...................................................g......................................................28 PHP i Apache ...................................................g...................................................g.................................29 Apache na dowolnej platformie ...................................................g...................................................29 ..............30 Moduł lub CGI ...................................................g...................................................g............ ...................30 Podstawy PHP ...................................................g...................................................g............. Składnia...................................................g...................................................g................. ....................31 If, then, else ...................................................g...................................................g...............................32 Korzystanie z odpowiednich typów danych...................................................g.................................33 Ogranicz wejście, rozszerz wyjście...................................................g..............................................34 Natychmiastowe rozwiązania ................................................... .............................................. 34 Konfiguracja serwera Apache ...................................................g...........................................................34 Specyficzne funkcje serwera Apache...................................................g................................................35 apache_lookup_uri()...................................................g...................................................g..................35 apache_note() ...................................................g...................................................g............................35 ascii2ebcdic() oraz abcdic2ascii() ...................................................g................................................36 getallheaders() ...................................................g...................................................g...........................36 Konfiguracja PHP.....................................g...................................................g.........................................36 dl() ...................................................g...................................................g.............................................37 extension_loaded() ...................................................g...................................................g....................37 Diagnostyka...................................................g...................................................g....................................37 assert() ...................................................g...................................................g.......................................37 assert_options() ...................................................g...................................................g.........................38 die() ...................................................g...................................................g...........................................38 ..........................39 Błędy ...................................................g...................................................g.................... 4 PHP. Czarna księga Dzienniki ...................................................g...................................................g........................................39 Sterowanie wyjściem...................................................g...................................................g......................40 Bezpieczeństwo ...................................................g...................................................g..............................40 Wyrażenia regularne...................................................g...................................................g.......................41 ereg() ...................................................g...................................................g.........................................41 ereg_replace()...................................................g...................................................g............................41 eregi() ...................................................g...................................................g........................................42 eregi_replace()...................................................g...................................................g...........................42 .......................42 split() ...................................................g...................................................g.................. .......................42 spliti() ...................................................g...................................................g................. Rozdział 2. Dane ...................................................n...............................................43 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... ... 43 Typy danych ...................................................g...................................................g...................................43 Zmienne...................................................g...................................................g.................. ...................44 Automatyczne tworzenie...................................................g...................................................g...........44 Stałe...................................................g...................................................g.................... .......................45 Zakres ...................................................g...................................................g........................................45 Praca z danymi ...................................................g...................................................g...............................46 Wyrażenia...................................................g...................................................g..................................46 Operatory...................................................g...................................................g...................................47 Sterowanie i struktura...................................................g...................................................g................55 ....................62 Funkcje ...................................................g...................................................g.................. Klasy i obiekty ...................................................g...................................................g.......... ................62 Dane dla baz danych ...................................................g...................................................g.................62 Dane dla HTML ...................................................g...................................................g........................62 Data i czas ...................................................g...................................................g......................................62 Data juliańska...................................................g...................................................g............................63 Czas ...................................................g...................................................g...........................................63 Kalendarz ...................................................g...................................................g..................................64 Matematyka ...................................................g...................................................g....................................66 Matematyka liczb całkowitych...................................................g.....................................................66 Matematyka zmiennopozycyjna...................................................g...................................................67 Matematyka o ustalonej precyzji...................................................g..................................................67 Natychmiastowe rozwiązania ................................................... .............................................. 68 Tworzenie danych ...................................................g...................................................g..........................68 Łańcuchy ...................................................g...................................................g...................................68 Dane całkowite i zmiennopozycyjne...................................................g............................................69 Sprawdzanie danych...................................................g...................................................g.......................70 Konwertowanie danych...................................................g...................................................g..................72 Funkcje operujące na łańcuchach...................................................g......................................................73 rand(), srand() oraz microtime()...................................................g........................................................79 Obliczanie daty i czasu...................................................g...................................................g...................80 Święta wielkanocne...................................................g...................................................g........................82 Rozdział 3. Tablice...................................................n............................................83 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... ... 83 Proste tablice ...................................................g...................................................g..................................84 Najprostsza tablica świata ...................................................g............................................................84 Elementy tablic są liczone od zera ...................................................g...............................................84 Elementy tablic mogą mieć dowolne nazwy...................................................g................................85 Funkcje tworzące tablice...................................................g...................................................g...........86 Potencjalne problemy ...................................................g...................................................g.....................86 Więcej wymiarów......................................g...................................................g........................................87 Wskaźnik tablicy ...................................................g...................................................g............................88 Spis treści 5 Sortowanie tablic...................................................g...................................................g............................89 Odkładanie, zdejmowanie, uzupełnianie i łączenie...................................................g...........................91 Odkładanie i zdejmowanie ...................................................g...................................................g........91 Uzupełnianie...................................................g...................................................g..............................92 Łączenie ...................................................g...................................................g....................................92 Natychmiastowe rozwiązania ................................................... .............................................. 93 Tworzenie tablic na podstawie list (za pomocą funkcji array()) ...................................................g.......93 Tworzenie tablic z łańcuchów (za pomocą funkcji explode()) ...................................................g.........93 Tworzenie łańcuchów z tablic (za pomocą funkcji implode())...................................................g.........94 Proste SQL ...................................................g...................................................g............... .................94 select...................................................g...................................................g..........................................95 where ...................................................g...................................................g.........................................95 order by ...................................................g...................................................g.....................................95 group by...................................................g...................................................g.....................................95 Budowanie kwerendy SQL ...................................................g...................................................g.......95 Określanie zakresu elementów (za pomocą funkcji range()) ...................................................g............98 Określanie zakresu kluczy (za pomocą funkcji range() i array_flip()) ................................................99 Usuwanie powtarzających się wartości (za pomocą funkcji array_flip()) ...........................................99 Losowa zmiana kolejności elementów tablicy (za pomocą funkcji shuffle())...................................100 Losowy wybór banerów reklamowych (za pomocą funkcji array_rand()) ........................................101 Wczytywanie zawartości pliku do tablicy (za pomocą funkcji file())................................................103 Sortowanie tablicy według wartości elementów (za pomocą funkcji sort()) .....................................104 Sortowanie tablicy asocjacyjnej według wartości (za pomocą funkcji asort()) .................................104 Sortowanie tablicy według wartości, w kolejności odwrotnej (za pomocą funkcji rsort())...............105 Sortowanie tablicy asocjacyjnej według wartości, w kolejgności odwrotnej (za pomocą funkcji arsort()) ...................................................g.........................................................106 Sortowanie tablicy asocjacyjnej według klucza (za pomocą funkcji ksort()) ....................................106 Sortowanie tablicy w sposób naturalny według wartości (za pomocą funkcji natsort())...................107 Sortowanie tablicy w zadany sposób (za pomocą funkcji usort())...................................................g..109 Przetwarzanie tablic w odwrotnej kolejności...................................................g..................................113 Przetwarzanie tablic wielowymiarowych...................................................g........................................114 Rozdział 4. Karty kredytowe ...................................................n............................117 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... . 117 Konto sprzedawcy ...................................................g...................................................g........................118 Dzieci ...................................................g...................................................g......................................119 Nazwa sprzedawcy...................................................g...................................................g..................119 Bezpieczeństwo ...................................................g...................................................g............................120 Serwer...................................................g...................................................g...........................................120 Haszowanie ...................................................g...................................................g..................................120 Szyfrowanie...................................................g...................................................g..................................122 Instalowanie pakietu mcrypt ...................................................g......................................................122 Funkcje pakietu mcrypt...................................................g...................................................g...........123 Oprogramowanie do transakcji finansowych ...................................................g..................................130 CyberCash ...................................................g...................................................g...............................130 Payflow...................................................g...................................................g....................................132 Natychmiastowe rozwiązania ................................................... ............................................ 134 Haszowanie danych...................................................g...................................................g......................134 mhash()...................................................g...................................................g....................................134 mhash_get_hash_name()...................................................g...................................................g.........136 mhash_get_block_size()...................................................g...................................................g..........136 mhash_count()...................................................g...................................................g.........................137 mhash_keygen_s2k()...................................................g...................................................g...............137 6 PHP. Czarna księga Historia ...................................................g...................................................g................. MySQL...................................................g...................................................g.................... PostgreSQL ...................................................g...................................................g............... Rozdział 5. Bazy danych: MySQL i PostgreSQL ...................................................n.139 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... . 139 ........................140 ................140 ..............140 Niektóre różnice ...................................................g...................................................g...........................141 Daty ...................................................g...................................................g.........................................142 Uwzględnianie wielkości liter...................................................g....................................................142 Transakcje ...................................................g...................................................g...............................142 Procedury przechowywane ...................................................g...................................................g.....143 Przełączniki ...................................................g...................................................g.............................143 ..................144 Widoki...................................................g...................................................g................... Typy danych ...................................................g...................................................g.................................144 Bity ...................................................g...................................................g..................... .....................144 Liczby całkowite ...................................................g...................................................g.....................145 Liczby zmiennopozycyjne...................................................g...................................................g.......146 Łańcuchy ...................................................g...................................................g.................................146 Bloby ...................................................g...................................................g.................... ...................148 Daty i czas ...................................................g...................................................g...............................148 Specjalne typy danych PostgreSQL ...................................................g...........................................149 Wstawianie identyfikatorów ...................................................g......................................................150 Niezależność od platformy...................................................g...................................................g...........151 Zamiana surowych danych w bazę danych ...................................................g.....................................151 Bazy danych a tablice...................................................g...................................................g...................152 Indeksować czy nie indeksować...................................................g......................................................152 Relacje ...................................................g...................................................g..........................................152 ......................152 ODBC...................................................g...................................................g..................... Natychmiastowe rozwiązania ................................................... ............................................ 153 Łączenie się z bazą danych ...................................................g.............................................................153 Wyświetlanie baz danych...................................................g...................................................g.............155 Wyświetlanie tabel bazy danych ...................................................g.....................................................157 Wyświetlanie pól tabeli ...................................................g...................................................g................159 Wyświetlanie danych z tabeli...................................................g..........................................................163 Wstawianie wiersza danych ...................................................g...................................................g.........167 Tworzenie baz danych...................................................g...................................................g..................170 Tworzenie tabel ...................................................g...................................................g............................170 Użycie baz danych dla utrzymania sesji...................................................g..........................................171 Porządkowanie kodu ...................................................g...................................................g....................179 Rozdział 6. Bazy danych: komercyjne i niecodzienne ...........................................183 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... . 183 SQL ...................................................g...................................................g...................... ........................183 Indeksować czy nie indeksować...................................................g......................................................184 Relacje ...................................................g...................................................g..........................................184 Trwałe połączenia...................................................g...................................................g.........................184 ......................185 ODBC...................................................g...................................................g..................... ........................187 DB2 ...................................................g...................................................g...................... SAP DB ...................................................g...................................................g................... .....................188 Inne bazy danych...................................................g...................................................g..........................188 Adabas...................................................g...................................................g.....................................188 Odczyt bazy danych filePro ...................................................g.......................................................189 Dostęp do FrontBase ...................................................g...................................................g...............190 Hyperwave ...................................................g...................................................g..............................191 Informix...................................................g...................................................g...................................192 Ingres II ...................................................g...................................................g...................................192 Spis treści 7 InterBase...................................................g...................................................g..................................192 Microsoft Access...................................................g...................................................g.....................193 Microsoft SQL Server ...................................................g...................................................g.............194 mSQL ...................................................g...................................................g..................... .................194 Oracle ...................................................g...................................................g......................................195 Ovirimos SQL Server...................................................g...................................................g..............196 SESAM/SQL-Server ...................................................g...................................................g...............196 Solid ...................................................g...................................................g.................... ....................197 Sybase...................................................g...................................................g......................................197 Warstwy abstrakcji baz danych...................................................g.......................................................197 Funkcje DBA...................................................g...................................................g...........................198 Funkcje DBM...................................................g...................................................g..........................199 Funkcje DBX...................................................g...................................................g...........................200 Natychmiastowe rozwiązania ................................................... ............................................ 201 Dostęp do baz danych poprzez ODBC...................................................g............................................201 ..................204 Wyniki...................................................g...................................................g................... Błędy ...................................................g...................................................g.................... ...................208 Informacje o polach...................................................g...................................................g.................208 Inne funkcje...................................................g...................................................g.............................209 Nowe funkcje ...................................................g...................................................g..........................213 Dostęp do baz danych za pomocą funkcji DBA...................................................g..............................213 Dostęp do baz danych za pomocą funkcji DBM...................................................g.............................214 Dostęp do baz danych za pomocą funkcji DBX...................................................g..............................215 Dostęp do bazy danych Ingres II...................................................g.....................................................215 Odczyt czasu: droga ku wydajności ...................................................g................................................217 Rozdział 7. Środowisko działania skryptu ...................................................n.........221 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... . 221 Apache...................................................g...................................................g..........................................221 Konfiguracja PHP.....................................g...................................................g.......................................223 Rozszerzenia...................................................g...................................................g............................223 Ustawienia w pliku php.ini...................................................g.........................................................224 Limit czasu ...................................................g...................................................g..............................224 Zmienne środowiskowe...................................................g...................................................g...........225 Bezpieczeństwo ...................................................g...................................................g............................225 Autoryzacja HTTP ...................................................g...................................................g..................225 CHMOD ...................................................g...................................................g..................................226 PHP w trybie wsadowym ...................................................g...................................................g.............226 Harmonogram uruchamiania PHP........................g...................................................g...........................227 COM...................................................g...................................................g.............................................227 Nazwy plików i katalogów...................................................g...................................................g...........228 Linux i Unix ...................................................g...................................................g............. ...............229 Windows NT ...................................................g...................................................g...........................229 Macintosh ...................................................g...................................................g................ ................229 POSIX ...................................................g...................................................g..........................................229 Pomoc we wzajemnym komunikowaniu się programów...................................................g................231 Wspólna pamięć ...................................................g...................................................g......................231 Semafory ...................................................g...................................................g.................................232 Programy zewnętrzne ...................................................g...................................................g...................233 Dodatkowe informacje ...................................................g...................................................g.................233 Funkcje mnoGoSearch ...................................................g...................................................g.................234 Natychmiastowe rozwiązania ................................................... ............................................ 235 Porządkowanie starych plików...................................................g........................................................235 Wykonywanie programu zewnętrznego...................................................g..........................................239 8 PHP. Czarna księga Typy plików ...................................................g...................................................g.............. Konwertowanie dokumentów Worda na RTF za pomocą COM ...................................................g....241 Przykład autoryzacji HTTP ...................................................g...................................................g..........244 Modyfikowanie kodu w celu dostosowania do środowiska...................................................g............246 Rejestrowanie błędów ...................................................g...................................................g.............246 Przerwanie działania przez użytkownika ...................................................g...................................248 Określanie czasu działania skryptu ...................................................g............................................248 Wybór bazy danych...................................................g...................................................g.................249 Kod zależny od przeglądarki...................................................g......................................................250 Sprawdzanie dostępności funkcji ...................................................g...............................................251 Sprawdzanie nagłówków HTTP przed wysłaniem ...................................................g....................251 Sprawdzanie PHP...................................................g...................................................g....................251 Sprawdzanie pamięci...................................................g...................................................g....................252 Wysyłanie niezwykłych formatów...................................................g..................................................252 Zabezpieczanie obrazków ...................................................g...................................................g............253 Rozdział 8. Pliki ...................................................n..............................................255 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... . 255 Katalogi ...................................................g...................................................g........................................255 Punkt widzenia serwera Apache ...................................................g................................................255 Punkt widzenia PHP...................................................g...................................................g....... .........256 Zmiana katalogu...................................................g...................................................g......................256 ...................256 Wyświetlanie plików...................................................g...................................................g...............257 Tworzenie i modyfikowanie plików ...................................................g..........................................257 Kopiowanie plików ...................................................g...................................................g.................257 Pliki tymczasowe...................................................g...................................................g.....................257 Wysyłanie plików do serwera ...................................................g.........................................................258 Bufor listy plików...................................................g...................................................g....... ..................258 Uprawnienia ...................................................g...................................................g.................................258 Natychmiastowe rozwiązania ................................................... ............................................ 259 Wyświetlanie zawartości katalogów ...................................................g...............................................259 Wspólny kod ...................................................g...................................................g.............. .............259 Zastosowanie funkcji sprawdzających typ pliku...................................................g........................259 Zastosowanie funkcji filetype()...................................................g..................................................260 Zastosowanie funkcji get_directory_file() ...................................................g.................................261 Sformatowana lista plików...................................................g...................................................g......262 Inne funkcje katalogów ...................................................g...................................................g...........263 Tworzenie i usuwanie kartotek...................................................g........................................................265 Wypisywanie atrybutów plików...................................................g......................................................266 .............266 Wspólny kod ...................................................g...................................................g.............. Rozszerzona funkcja get_directory_file() ...................................................g..................................266 Sformatowana lista plików...................................................g...................................................g......267 Dodatkowe atrybuty ...................................................g...................................................g................269 Sprawdzanie ilości miejsca na dysku ...................................................g..............................................269 .............270 Wspólny kod ...................................................g...................................................g.............. Rozszerzenie funkcji get_directory_file()...................................................g..................................270 Wyszukiwanie wolnego miejsca na dysku...................................................g.................................270 Formatowanie listy plików z podaniem ilości zajętego miejsca ...................................................g272 Wypisywanie ilości miejsca zajętego przez katalogi ...................................................g.................274 Wypisywanie ilości miejsca zajętego przez najbardziej obszerne katalogi ..................................275 Wypisywanie miejsca zajmowanego przez największe pliki...................................................g.....276 Wypisywanie atrybutów obrazków ...................................................g.................................................277 Gromadzenie informacji o obrazie...................................................g.............................................278 Wyświetlanie informacji o obrazku ...................................................g...........................................279 Spis treści 9 Wyświetlanie dowolnych danych...................................................g....................................................280 Wspólny kod ...................................................g...................................................g.............. .............280 Wyświetlanie pliku tekstowego ...................................................g.................................................280 Wyświetlanie pliku HTML ...................................................g...................................................g.....282 Wyświetlanie dowolnego pliku...................................................g..................................................283 Tworzenie pustych plików ...................................................g...................................................g...........284 Wysyłanie plików do serwera ...................................................g.........................................................285 Obliczanie kodów CRC dla plików...................................................g.................................................288 Rozdział 9. Formularze ...................................................n....................................291 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... . 291 Alternatywna nawigacja ...................................................g...................................................g...............291 HTML czy czyste PHP? ...................................................g...................................................g...............292 Minimalny kod HTML...................................................g...................................................g....... ..........293 Dzwonki i gwizdki ...................................................g...................................................g.......................294 Pytania formularza ...................................................g...................................................g..................296 Kilka akcji ...................................................g...................................................g....................................299 JavaScript ...................................................g...................................................g.....................................300 Usuwanie wymyślnych rozwijanych menu...................................................g................................300 Sprawdzanie poprawności pól na serwerze...................................................g................................300 Długie formularze...................................................g...................................................g.........................301 Podział długich formularzy ...................................................g........................................................301 Przenoszenie informacji ze strony do strony...................................................g..............................302 Projektowanie dobrych długich formularzy...................................................g...............................304 Wysyłanie plików do serwera ...................................................g.........................................................306 Natychmiastowe rozwiązania ................................................... ............................................ 308 Tworzenie formularza ...................................................g...................................................g..................308 Tworzenie formularza za pomocą funkcji...................................................g.......................................308 Tworzenie długiej listy w formularzu ...................................................g.............................................309 Wyrównywanie kolumn ...................................................g...................................................g...............311 Wybór jednej z kilku możliwości...................................................g....................................................314 Wybór jednej z kilku możliwości za pomocą przycisków radiowych ...............................................317 Wybór kilku z wielu możliwości..........................g...................................................g.................... .......318 Zachowywanie odpowiedzi i podświetlanie błędów...................................................g.......................323 Rozdział 10. Funkcje...................................................n.......................................325 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... . 325 Najkrótsza funkcja świata ...................................................g...................................................g............326 Zwracanie wartości...................................................g...................................................g.......................327 Przekazywanie wartości do funkcji...................................................g.................................................329 Parametry opcjonalne ...................................................g...................................................g...................330 Zmienna ilość parametrów funkcji...................................................g..................................................332 Zakres ...................................................g...................................................g...........................................333 Zmienne statyczne...................................................g...................................................g........................336 Rekurencja...................................................g...................................................g....................................338 Nazwy funkcji przechowywane w zmiennych...................................................g................................338 Kolejność funkcji ...................................................g...................................................g.........................339 Natychmiastowe rozwiązania ................................................... ............................................ 340 Tworzenie funkcji...................................................g...................................................g.........................340 Deklarowanie zmiennej globalnej ...................................................g...................................................341 Deklarowanie zmiennej statycznej...................................................g..................................................342 Przechowywanie nazwy funkcji w zmiennej ...................................................g..................................343 Użycie domyślnych parametrów funkcji...................................................g.........................................344 Sprawdzanie, czy funkcja istnieje ...................................................g...................................................345 Korzystanie z funkcji call_user_func() ...................................................g...........................................346 10 PHP. Czarna księga Korzystanie z funkcji create_function() ...................................................g..........................................347 Korzystanie z funkcji func_get_arg() oraz func_num_args() ...................................................g.........348 Korzystanie z funkcji func_get_args() ...................................................g............................................349 Rejestrowanie funkcji końcowej ...................................................g.....................................................349 Rozdział 11. Obrazki ...................................................n.......................................351 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... . 351 ClibPDF...................................................g...................................................g.................. FDF...................................................g...................................................g...................... PDFlib ...................................................g...................................................g................... GIF ...................................................g...................................................g...............................................351 PNG...................................................g...................................................g..............................................352 ........................352 JPEG...................................................g...................................................g..................... PDF...................................................g...................................................g...................... .........................353 .................354 ....................359 ..................361 Flash i Shockwave...................................................g...................................................g........................362 .....................362 Plik ...................................................g...................................................g..................... Klatka ...................................................g...................................................g......................................363 Kolor...................................................g...................................................g........................................363 Obiekty ...................................................g...................................................g.................. ..................364 Tekst ...................................................g...................................................g........................................366 Bitmapy i symbole ...................................................g...................................................g..................367 Akcje ...................................................g...................................................g.......................................367 Przyciski ...................................................g...................................................g..................................368 Bazy danych obrazków ...................................................g...................................................g................370 MySQL...................................................g...................................................g.................... ................370 Inne bazy danych SQL ...................................................g...................................................g............370 Hyperwave ...................................................g...................................................g..............................370 Instalowanie modułu obrazków...........................g...................................................g............................371 Wyświetlanie obrazków ...................................................g...................................................g...............371 Zawsze używaj tekstu alternatywnego dla obrazka ...................................................g...................372 W znaczniku obrazka wykorzystuj informacje o jego rozmiarach ...............................................372 Twórz miniatury obrazków ...................................................g...................................................g.....372 Tworzenie obrazków ...................................................g...................................................g....................372 Modyfikowanie obrazków...................................................g...................................................g............377 Zmiana kolorów ...................................................g...................................................g......................377 Zmiana rozmiaru i rozdzielczości ...................................................g..............................................378 Programy zewnętrzne ...................................................g...................................................g...................379 Wybór odpowiedniego formatu...................................................g.......................................................379 Natychmiastowe rozwiązania ................................................... ............................................ 380 Wyświetlanie obrazków ...................................................g...................................................g...............380 Zbieranie informacji o obrazie ...................................................g...................................................380 Wyświetlanie informacji o obrazku ...................................................g...........................................381 Tworzenie tekstu w dokumencie PDF za pomocą biblioteki ClibPDF..............................................386 Tworzenie tekstu w dokumencie PDF za pomocą biblioteki PDFlib ................................................388 Tworzenie tekstu w obrazku GIF, JPEG lub PNG...................................................g..........................388 Tworzenie rysunków w obrazkach GIF, JPEG lub PNG ...................................................g................390 Rozdział 12. Tworzenie witryn międzynarodowych ...............................................393 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... . 393 Wykrywanie języka i kraju...................................................g...................................................g...........394 Wykrywanie ustawień międzynarodowych ...................................................g...............................394 Wykrywanie języka i kraju przez serwer Apache ...................................................g......................395 Obowiązkowy wybór za pomocą PHP...................................................g.......................................396 Wymagania języka ...................................................g...................................................g.......................397 Specyfika aplikacji i specyfika witryny ...................................................g..........................................398 Spis treści 11 GNU recode...................................................g...................................................g..................................398 GNU gettext ...................................................g...................................................g.................................399 ......................400 Pisownia ...................................................g...................................................g................. Dopasowywanie słów...................................................g...................................................g..............401 Aspell ...................................................g...................................................g......................................402 Pspell ...................................................g...................................................g................... ....................403 Znaki wielobajtowe ...................................................g...................................................g......................405 Natychmiastowe rozwiązania ................................................... ............................................ 406 Tworzenie informacji o kraju ...................................................g..........................................................406 Przechowywanie informacji o kraju...................................................g................................................409 Pobieranie informacji o kraju ...................................................g..........................................................411 Wykorzystanie rekordów sesji dla informacji o kraju...................................................g.....................414 Tłumaczenie komunikatu z innego języka za pomocą GNU gettext .................................................415 Tłumaczenie tekstu z innego języka za pomocą SQL...................................................g.....................417 Sprawdzanie typów znaków...................................................g...................................................g.........420 Dopasowywanie fraz i nazw miejsc za pomocą funkcji levenshtein()...............................................422 Rozdział 13. Internet...................................................n.......................................425 Szczegółowe omówienie................................................... ................................................... . 425 URL...................................................g...................................................g...................... ........................426 Schemat, czyli protokół...................................................g...................................................g...........426 Host ...................................................g...................................................g.........................................426 Ścieżka ...................................................g...................................................g....................................427 Strona ...................................................g...................................................g................... ...................427 Fragment...................................................g...................................................g..................................427 Kwerenda ...................................................g...................................................g................................428 Znaki specjalne...................................................g...................................................g........................428 Łańcuchy tekstu kodowane jako base64 ...................................................g....................................428 Przeglądanie innych serwerów...................................................g........................................................429 Funkcje gniazd ...................................................g...................................................g.............................430 SNMP ...................................................g...................................................g..................... ......................433 ..........................436 Curl...................................................g...................................................g..................... FTP ...................................................g...................................................g...................... .........................436 Natychmiastowe rozwiązania ................................................... ............................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP. Czarna księga
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: