Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 005135 12754327 na godz. na dobę w sumie
PHP. Programowanie. Wydanie III - książka
PHP. Programowanie. Wydanie III - książka
Autor: , Liczba stron: 952
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-355-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Doskonały przewodnik po najnowszej wersji języka PHP
dla twórców dynamicznych serwisów WWW

Książka 'PHP. Programowanie. Wydanie III' to kolejne wydanie praktycznego przewodnika dla programistów stron internetowych. Jeden z najlepszych programistów PHP -- Leon Atkinson, uczy wszystkiego, co potrzebujesz, by stworzyć dobrą i szybką aplikację sieciową. Dokładnie opisuje składnię PHP i kluczowe elementy języka. Atkinson przedstawia także najważniejsze funkcje PHP, w tym funkcje wejścia-wyjścia, przetwarzania danych, matematyczne, daty, czasu, konfiguracji, funkcje umożliwiające współpracę z bazami danych, funkcje graficzne i sieciowe. Prezentuje on również działanie PHP na przykładach realizujących sortowanie, przeszukiwanie, analizę łańcuchów i inne zadania.

Książka składa się z czterech części:

 1. wstępu do programowania,
 2. przewodnika po wszystkich funkcjach,
 3. przeglądu typowych problemów programistycznych
 4. części umożliwiającej zastosowanie zdobytej wiedzy przy tworzeniu witryn.

Pierwsza część zajmuje się kwestiami dotyczącymi wszystkich języków programowania: jak wygląda skrypt PHP, jak sterować przebiegiem programu i jak zarządzać danymi.
Część druga organizuje funkcje według ich zastosowania i zawiera przykłady ich zastosowania. PHP udostępnia bardzo dużo funkcji, dlatego część ta jest najobszerniejsza.
Część trzecia zajmuje się rozwiązywaniem typowych problemów programistycznych, takich jak sortowanie czy generowanie grafiki.
Ostatnia część udziela porad dotyczących tworzenia całych witryn sieciowych za pomocą PHP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK PHP. Programowanie. Wydanie III Autorzy: Leon Atkinson, Zeev Suraski T³umaczenie: Jaros³aw Dobrzañski ISBN: 83-7361-355-2 Tytu³ orygina³u: Core PHP Programming, 3 Edition Format: B5, stron: 952 Ksi¹¿ka „PHP. Programowanie. Wydanie III” to kolejne wydanie praktycznego przewodnika dla programistów stron internetowych. Jeden z najlepszych programistów PHP — Leon Atkinson, uczy wszystkiego, co potrzebujesz, by stworzyæ dobr¹ i szybk¹ aplikacjê sieciow¹. Dok³adnie opisuje sk³adniê PHP i kluczowe elementy jêzyka. Atkinson przedstawia tak¿e najwa¿niejsze funkcje PHP, w tym funkcje wejġcia-wyjġcia, przetwarzania danych, matematyczne, daty, czasu, konfiguracji, funkcje umo¿liwiaj¹ce wspó³pracê z bazami danych, funkcje graficzne i sieciowe. Prezentuje on równie¿ dzia³anie PHP na przyk³adach realizuj¹cych sortowanie, przeszukiwanie, analizê ³añcuchów i inne zadania. Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech czêġci: CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE 1. wstêpu do programowania, 2. przewodnika po wszystkich funkcjach, 3. przegl¹du typowych problemów programistycznych 4. czêġci umo¿liwiaj¹cej zastosowanie zdobytej wiedzy przy tworzeniu witryn. Pierwsza czêġæ zajmuje siê kwestiami dotycz¹cymi wszystkich jêzyków programowania: jak wygl¹da skrypt PHP, jak sterowaæ przebiegiem programu i jak zarz¹dzaæ danymi. Czêġæ druga organizuje funkcje wed³ug ich zastosowania i zawiera przyk³ady ich zastosowania. PHP udostêpnia bardzo du¿o funkcji, dlatego czêġæ ta jest najobszerniejsza. Czêġæ trzecia zajmuje siê rozwi¹zywaniem typowych problemów programistycznych, takich jak sortowanie czy generowanie grafiki. Ostatnia czêġæ udziela porad dotycz¹cych tworzenia ca³ych witryn sieciowych za pomoc¹ PHP. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Słowo wstępne...................................................n...................................................n............ ........................... 9 Przedmowa ...................................................n...................................................n................ ............................11 Część I Programowanie w PHP...................................................o........................................13 Rozdział 1. Wprowadzenie do PHP ...................................................n..........................................................15 1.1. Historia PHP ................................................... .................................................. 16 1.2. Co sprawia, że PHP jest lepszy od innych języków? .............................................. 18 1.3. Interfejsy do systemów zewnętrznych ................................................... ............... 20 1.4. Jak PHP współpracuje z serwerem sieciowym?................................................... .. 20 1.5. Wymagania sprzętowe i programowe................................................... ................ 21 1.6. Jak wygląda skrypt PHP?................................................... ................................. 25 1.7. Przechowywanie danych ................................................... .................................. 27 1.8. Odbieranie informacji od użytkownika................................................... ............... 29 1.9. Wybieranie pomiędzy alternatywami ................................................... ................. 31 1.10. Powtarzanie sekwencji kodu ................................................... ............................ 32 Rozdział 2. Zmienne, operatory i wyrażenia...................................................n........................................ 35 2.1. Spojrzenie ogólne................................................... ........................................... 35 2.2. Typy danych ................................................... ................................................... 37 2.3. Zmienne ................................................... ................................................... ..... 40 2.4. Stałe ................................................... ................................................... .......... 45 2.5. Operatory................................................... ................................................... .... 45 2.6. Budowanie wyrażeń ................................................... ........................................ 57 Rozdział 3. Instrukcje sterujące ...................................................n............................................................61 3.1. Instrukcja if................................................... ................................................... . 61 3.2. Operator ? ................................................... ................................................... .. 64 3.3. Instrukcja switch ................................................... ............................................ 64 3.4. Pętle ................................................... ................................................... .......... 66 3.5. Instrukcje exit, die i return ................................................... .............................. 72 3.6. Wyjątki ................................................... ................................................... ....... 73 3.7. Instrukcja Declare ................................................... .......................................... 74 Rozdział 4. Funkcje ...................................................n...................................................n.............................. 77 4.1. Deklarowanie funkcji................................................... ....................................... 77 4.2. Instrukcja return................................................... ............................................. 78 4.3. Zakres................................................... ................................................... ........ 79 4.4. Zmienne statyczne ................................................... ......................................... 81 4.5. Argumenty ................................................... ................................................... .. 82 4.6. Rekurencja ................................................... ................................................... . 85 4.7. Dynamiczne wywołania funkcji ................................................... ......................... 86 4 PHP. Programowanie Rozdział 5. Tablice...................................n...................................................n................................................ 87 5.1. Tablice jednowymiarowe................................................... .................................. 87 5.2. Indeksowanie tablic................................................... ........................................ 88 5.3. Inicjalizacja tablic ................................................... ........................................... 89 5.4. Tablice wielowymiarowe ................................................... .................................. 90 5.5. Rzutowanie tablic ................................................... ........................................... 91 5.6. Operator + ................................................... ................................................... .. 92 5.7. Odwołania do tablic z wnętrza łańcucha............................................... ................ 93 Rozdział 6. Klasy i obiekty...................................................n...................................................................... 95 6.1. Programowanie obiektowe................................................... ............................... 96 6.2. Model obiektowy w PHP 5 ................................................... ............................... 97 6.3. Definiowanie klasy................................................... .......................................... 98 6.4. Konstruktory i destruktory ................................................... ............................. 100 6.5. Klonowanie ................................................... .................................................. 102 6.6. Dostęp do metod i właściwości ................................................... ..................... 103 6.7. Statyczne składniki klas................................................... ................................ 106 6.8. Typy dostępności................................................... .......................................... 107 6.9. Wiązanie................................................... ................................................... ... 111 6.10. Metody i klasy abstrakcyjne ................................................... .......................... 114 6.11. Przeciążanie z poziomu użytkownika................................................... ............... 117 6.12. Automatyczne ładowanie klas................................................... ........................ 118 6.13. Serializacja obiektów ................................................... .................................... 119 6.14. Przestrzenie nazw................................................... ......................................... 120 6.15. Ewolucja modułu Zend ................................................... .................................. 122 Rozdział 7. Operacje wejścia-wyjścia i dostęp do dysku...................................................n...................129 7.1. Połączenia HTTP................................................... ........................................... 130 7.2. Wysyłanie treści do przeglądarki ................................................... .................... 131 7.3. Buforowanie treści................................................... ........................................ 132 7.4. Zmienne środowiskowe................................................... ................................. 133 7.5. Pobieranie danych z formularzy................................................... ...................... 133 7.6. Przesyłanie tablic w formularzach................................................... ................... 134 7.7. Cookies ................................................... ................................................... .... 135 7.8. Pobieranie plików od użytkownika ................................................... .................. 136 7.9. Zapis do plików i ich odczytywanie ................................................... ................. 138 7.10. Sesje ................................................... ................................................... ....... 140 7.11. Funkcje include i require ................................................... ............................... 142 7.12. Nie ufaj danym użytkownika ................................................... .......................... 144 Część II Funkcje PHP ...................................................o...................................................o....145 Rozdział 8. Komunikacja z przeglądarką...................................................n.............................................147 8.1. Zmienne generowane przez moduł PHP ................................................... .......... 147 8.2. Stałe generowane przez moduł PHP ................................................... ............... 152 8.3. Przesyłanie tekstu do przeglądarki ................................................... ................. 156 8.4. Buforowanie wyjścia ................................................... ..................................... 159 8.5. Obsługa sesji ................................................... ............................................... 162 8.6. Nagłówki HTTP ................................................... ............................................. 169 Spis treści 5 Rozdział 9. System operacyjny ...................................................n............................................................173 9.1. Pliki................................................... ................................................... .......... 173 9.2. Pliki skompresowane ................................................... .................................... 217 9.3. Direct I/O ................................................... ................................................... . 224 9.4. Diagnostyka................................................... ................................................. 227 9.5. POSIX................................................... ................................................... ....... 252 9.6. Polecenia interpretera................................................... ................................... 257 9.7. Sterowanie procesami ................................................... .................................. 262 Rozdział 10. Funkcje sieciowe...................................................n..............................................................267 10.1. Ogólne funkcje sieciowe................................................... ................................ 267 10.2. Gniazda ................................................... ................................................... .... 274 10.3. FTP ................................................... ................................................... .......... 289 10.4. Curl................................................... ................................................... .......... 300 10.5. SNMP................................................... ................................................... ....... 311 Rozdział 11. Funkcje przetwarzania danych ...................................................n........................................315 11.1. Typy danych, stałe i zmienne ................................................... ......................... 315 11.2. Tablice ................................................... ................................................... ..... 326 11.3. Obiekty i klasy................................................... .............................................. 357 11.4. Funkcje definiowane przez użytkownika ................................................... .......... 361 Rozdział 12. Kodowanie i dekodowanie...................................................n................................................367 12.1. Łańcuchy ................................................... ................................................... .. 367 12.2. Porównywanie łańcuchów ................................................... .............................. 376 12.3. Kodowanie i dekodowanie................................................... ............................. 378 12.4. Kompresja ................................................... ................................................... 401 12.5. Szyfrowanie ................................................... ................................................. 403 12.6. Mieszanie ................................................... ................................................... . 411 12.7. Sprawdzanie pisowni ................................................... .................................... 416 12.8. Wyrażenia regularne ................................................... ..................................... 420 12.9. Kodowanie zestawów znaków ................................................... ........................ 427 Rozdział 13. Funkcje matematyczne...................................................n....................................................437 13.1. Operacje matematyczne................................................... ................................ 437 13.2. Liczby losowe................................................... ............................................... 447 13.3. Liczby dowolnej precyzji................................................... ................................. 449 Rozdział 14. Funkcje daty i czasu...................................................n.........................................................453 14.1. Data i czas ................................................... .................................................. 453 14.2. Niestandardowe kalendarze ................................................... .......................... 462 Rozdział 15. Konfiguracja PHP...................................................n..............................................................467 15.1. Dyrektywy konfiguracyjne................................................... ............................... 467 15.2. Konfiguracja................................................... ................................................. 499 Rozdział 16. Funkcje graficzne...........................n...................................................n..................................509 16.1. Analizowanie obrazów ................................................... ................................... 510 16.2. Tworzenie obrazków................................................... ...................................... 513 6 PHP. Programowanie Rozdział 17. Bazy danych...................................................n...................................................n. ..................557 17.1. Abstrakcyjna baza danych typu DBM ................................................... .............. 558 17.2. DBX ................................................... ................................................... ......... 562 17.3. LDAP ................................................... ................................................... ........ 566 17.4. MySQL ................................................... ................................................... ..... 578 17.5. ODBC ................................................... ................................................... ....... 591 17.6. Oracle ................................................... ................................................... ...... 606 17.7. Postgres................................................... ................................................... ... 620 17.8. Sybase ................................................... ................................................... ..... 637 Rozdział 18. Warstwy obiektowe...................................................n.........................................................647 18.1. COM................................................... ................................................... ......... 647 18.2. CORBA ................................................... ................................................... ..... 652 18.3. Java ................................................... ................................................... ......... 654 Rozdział 19. Inne funkcje ...................................................n...................................................n...................657 19.1. Apache ................................................... ................................................... ..... 657 19.2. IMAP ................................................... ................................................... ........ 660 19.3. MnoGoSearch ................................................... .............................................. 681 19.4. OpenSSL ................................................... ................................................... .. 686 19.5. Komunikaty systemu System V................................................... ...................... 696 19.6. Semafory systemu System V ................................................... ......................... 700 19.7. Pamięć wspólna systemu System V ................................................... ............... 702 Rozdział 20. XML...................................................n...................................................n......... .......................707 20.1. DOM XML ................................................... ................................................... . 709 20.2. Expat XML ................................................... ................................................... 722 20.3. WDDX................................................... ................................................... ....... 733 Część III Algorytmy...................................................o...................................................o.....737 Rozdział 21. Sortowanie, wyszukiwanie i liczby losowe ...................................................n...................739 21.1. Sortowanie ................................................... .................................................. 740 21.2. Wbudowane funkcje sortujące ................................................... ....................... 740 21.3. Sortowanie z funkcją porównującą ................................................... ................. 744 21.4. Wyszukiwanie................................................... ............................................... 746 21.5. Indeksowanie................................................... ............................................... 748 21.6. Liczby losowe................................................... ............................................... 749 21.7. Identyfikatory losowe ................................................... .................................... 751 21.8. Losowanie banera reklamowego ................................................... .................... 752 Rozdział 22. Analiza składni i łańcuchów...................................................n............................................755 22.1. Podział łańcuchów na elementy ................................................... ..................... 755 22.2. Wyrażenia regularne ................................................... ..................................... 757 22.3. Definiowanie wyrażeń regularnych ................................................... .................. 758 22.4. Stosowanie wyrażeń regularnych w skryptach PHP.............................................. 759 Rozdział 23. Integracja z bazami danych ...................................................n...........................................767 23.1. Tworzenie tabel HTML z rezultatami zapytań SQL ............................................... 767 23.2. Śledzenie odwiedzających za pomocą identyfikatorów sesji................................. 772 23.3. Przechowywanie danych w bazie ................................................... .................... 780 23.4. Warstwy abstrakcyjne baz danych ................................................... .................. 786 Spis treści 7 Rozdział 24. Sieć ...................................................n...................................................n........ ........................787 24.1. Uwierzytelnianie w HTTP................................................... ................................ 787 24.2. Sterowanie buforem przeglądarki ................................................... ................... 790 24.3. Ustawianie typu dokumentu ................................................... .......................... 791 24.4. E-mail z załącznikami ................................................... .................................... 792 24.5. Wiadomości pocztowe HTML ................................................... ......................... 795 24.6. Weryfikacja adresu skrzynki pocztowej ................................................... ........... 798 Rozdział 25. Generowanie grafiki ...................................................n.......................................................803 25.1. Przyciski dynamiczne ................................................... .................................... 803 25.2. Generowanie grafiki „w locie”................................................... ........................ 808 25.3. Wykresy słupkowe ................................................... ........................................ 808 25.4. Wykresy kołowe................................................... ............................................ 811 25.5. Rozciąganie pojedynczych pikseli ................................................... ................... 813 Część IV Inżynieria oprogramowania...................................................o...........................815 Rozdział 26. Integracja z HTML-em ...................................................n......................................................817 26.1. Umieszczanie fragmentów kodu PHP w dokumencie HTML.................................. 817 26.2. Używanie PHP do generowania całych dokumentów HTML................................... 823 26.3. Separowanie HTML-a od PHP ................................................... ........................ 824 26.4. Generowanie kodu HTML za pomocą PHP................................................... ....... 826 Rozdział 27. Projektowanie ...................................................n.................................................................829 27.1. Tworzenie specyfikacji wymagań ................................................... .................... 830 27.2. Tworzenie dokumentów projektowych ................................................... ............. 833 27.3. Zarządzanie zmianami ................................................... .................................. 834 27.4. Modularyzacja za pomocą include ................................................... .................. 839 27.5. FreeEnergy................................................... ................................................... 840 27.6. Szablony................................................... ................................................... ... 842 27.7. Szkielety aplikacji ................................................... ......................................... 846 27.8. PEAR ................................................... ................................................... ........ 847 27.9. Adresy przyjazne wyszukiwarkom ................................................... ................... 848 Rozdział 28. Efektywność i diagnostyka...................................................n..............................................851 28.1. Optymalizacja................................................... ............................................... 852 28.2. Mierzenie wydajności ................................................... .................................... 853 28.3. Optymalizacja najwolniej wykonywanych fragmentów........................................... 857 28.4. Kiedy przechowywać treść w bazie ................................................... ................. 859 28.5. Strategie diagnostyczne ................................................... ................................ 859 28.6. Symulowanie połączeń HTTP ................................................... ......................... 860 28.7. Buforowanie treści strony................................................... .............................. 861 28.8. Kompresja generowanej treści................................................... ....................... 862 28.9. Unikanie eval ................................................... ............................................... 863 28.10. Unikanie dynamicznego ładowania rozszerzeń................................................... . 865 28.11. Zwiększanie szybkości realizacji zapytań MySQL ................................................ 866 28.12. Optymalizacja sesji zapisujących dane na dysku ................................................ 867 28.13. Unikanie przekazywania argumentów przez odwołania (czyli dlaczego nie ufać instynktowi) ................................................... ............... 868 28.14. Unikanie konkatenacji dużych łańcuchów................................................... ........ 870 28.15. Unikanie umieszczania dużych plików na serwerze Apache z uaktywnionym PHP ... 871 8 PHP. Programowanie 28.16. Rola trwałych połączeń z bazą danych ................................................... ............ 871 28.17. Unikanie w miarę możliwości korzystania z exec, operatorów ` i system............... 872 28.18. Zastosowanie php.ini-recommended ................................................... .............. 873 28.19. Stosowanie wyrażeń regularnych tylko tam, gdzie są niezbędne........................... 873 28.20. Optymalizacja pętli ................................................... ....................................... 873 28.21. Konfiguracja serwera IIS ................................................... ............................... 874 Rozdział 29. Wzorce projektowe ...................................................n........................................................875 29.1. Definicja wzorców ................................................... ......................................... 875 29.2. Singleton ................................................... ................................................... .. 877 29.3. Fabryka ................................................... ................................................... .... 880 29.4. Obserwator ................................................... .................................................. 882 29.5. Strategia ................................................... ................................................... .. 885 Dodatki...................................................o...................................................o.........................889 Dodatek A Kody z ukośnikiem ...................................................n...............................................................891 Dodatek B Kody ASCII...................................................n...................................................n.........................893 Dodatek C Operatory ...................................................n...................................................n...... ...................899 Dodatek D Znaczniki PHP ...................................................n...................................................n.. ..................901 Dodatek E Konfiguracja PHP w czasie kompilacji...................................................n...............................903 Dodatek F Zasoby internetowe ...................................................n............................................................907 Dodatek G Przewodnik po stylach PHP...................................................n................................................909 Skorowidz ...................................................n...................................................n................ ...........................913 Analiza składni i łańcuchów W tym rozdziale: n Podział łańcuchów na elementy. n Wyrażenia regularne. n Definiowanie wyrażeń regularnych. n Stosowanie wyrażeń regularnych w skryptach PHP. Analiza składni polega na podziale całości na elementy składowe, zwykle dotyczy to podziału zdania na poszczególne wyrazy. PHP musi zanalizować napisany przez nas kod w pierw- szym kroku procesu przekształcania go w dokument HTML. Czasami staniemy również przed problemem pobierania i weryfikacji danych zawartych w łańcuchach tekstowych. Może to być np. prosta lista oddzielona tabulatorami lub skomplikowany łańcuch, jakiego przeglą- darka używa do swojej identyfikacji w obliczu serwera sieciowego. Można wówczas podzie- lić łańcuch na poszczególne elementy lub zastosować wyrażenie regularne. W rozdziale tym opisane zostały funkcje analizujące składnię oraz itreść łańcuchów. 22.1. Podział łańcuchów na elementy PHP udostępnia prosty model dzielenia łańcuchów. Wybrane przez nas znaki są uznawane za separatory, a fragmenty łańcucha, znajdujące się między separatorami, są uznawane za pojedyncze elementy. Z każdym pobranym elementem można zmieniać zestaw znaków sepa- rujących, co jest wygodne w przypadku nieregularnych łańcuchów — to znaczy tych, które nie są prostymi listami oddzielonymi przecinkami. Listing 22.1 pobiera zdanie i dzieli je na poszczególne słowa za pomocą funkcji UVTVQM, opisanej w rozdziale 12. W przypadku skryptu słowa są otoczone spacjami, znakami prze- stankowymi lub końca zdania. Cudzysłowy i apostrofy są uznawane za część wyrazu. Efekt działania przykładowego skryptu jest widoczny na rysuinku 22.1. 756 Część III n Algorytmy Listing 22.1. Podział łańcucha na elementy !RJR  ,GľGNKRTGUđCPQFCPKGFQMQPWLGLGIQCPCNKľ[  KH KUUGV A4 37 56= UGPVGPEG ? ] VQVCN RTKPV D 2TGUđCP[VGMUVD  RTKPV ]A4 37 56= UGPVGPEG ?_DT PDT P WUVCNCPCMKMVÎTGUGRCTWLæRQUEGIÎNPGGľNGOGPV[đCēEWEJC UGRCTCVQTU! RQDKGTCMQNGLPQYU[UVMKGGNGOGPV[ HQT VQMGPUVTVQM A4 37 56= UGPVGPEG ?UGRCTCVQTU VQMGP(#.5 VQMGPUVTVQM UGRCTCVQTU ] RQOKLCRWUVGGNGOGPV[ KH VQMGP ] NKE[Y[UVæRKGPKCMCľFGIQY[TCÎY KH KUUGV YQTFAEQWPV=UVTVQNQYGT VQMGP ? ] YQTFAEQWPV=UVTVQNQYGT VQMGP ? _ GNUG ] YQTFAEQWPV=UVTVQNQYGT VQMGP ? _ VQVCN _ _ YRKGTYUGLMQNGLPQħEKUQTVWLGYINúFGOUđÎY MUQTV YQTFAEQWPV PCUVúRPKGUQTVWLGYINúFGOEúUVQħEKY[UVúRQYCPKľC CTUQTV YQTFAEQWPV RTKPV D 1FPCNGKQPQVQVCNUđÎYD P RTKPV WN P HQTGCEJ YQTFAEQWPVCUMG[ XCNWG ] RTKPV NK MG[ XCNWG NK P _ RTKPV WN P _ RTKPV HQTOCEVKQP ]A5 48 4= 2*2A5 .( ?_ OGVJQF RQUV P RTKPV KPRWVPCOG UGPVGPEG UKG  P RTKPV KPRWVV[RG UWDOKV XCNWG #PCNKWL P RTKPV HQTO P ! Rozdział 22. n Analiza składni i łańcuchów 757 Rysunek 22.1. Efekt działania skryptu z listingu 22.1 Warto zwrócić uwagę na rolę pętli HQT w powyższym przykładzie. Zamiast inkrementacji wartości całkowitej pobiera ona kolejne elementy łańcucha. Kiedy funkcja UVTVQM trafi na koniec danych wejściowych, zwróci (#.5 . Pierwszą myślą może być sprawdzanie w pętli wystąpienia wartości (#.5 za pomocą operatora . Należy pamiętać, że pusty łańcuch ma wartość logiczną (#.5 . Jeżeli dwa separatory następują po sobie, UVTVQM, jak można się spodziewać, zwróci pusty łańcuch. Ponieważ nie chcemy, aby operacja dzielenia łańcucha została przerwana na pierwszym powtórzonym separatorze, konieczne jest sprawdzenie wy- stąpienia rzeczywistej wartości (#.5 za pomocą operatora . Funkcja UVTVQM jest użyteczna tylko w najprostszych i najbardziej uporządkowanych przypad- kach. Przykładem może być odczyt pliku tekstowego, separowanego tabulatorami. Algo- rytm polegać może wówczas na odczycie wiersza z pliku, podziale wiersza na elementy, stosując tabulator w roli separatora i przejściu do odcziytu kolejnego wiersza z pliku. 22.2. Wyrażenia regularne Na szczęście PHP udostępnia również o wiele doskonalsze narzędzie niż funkcja UVTVQM — wyrażenia regularne. Używają one własnego języka do opisu wzorców, które są porów- nywane z łańcuchami. Kod źródłowy PHP zawiera implementację wyrażeń regularnych zgodnych z normą POSIX 1003.2. Norma ta umożliwia stosowaniie wyrażeń starszego typu, ale sugeruje korzystanie z nowego typu, który zostanie tu opisany. Wszystkie funkcje zwią- zane z wyrażeniami regularnymi są opisane w rozdzialie 12. W 1999 r. Andrei Zmievski wzbogacił PHP o współpracę z wyrażeniami regularnymi, stoso- wanymi w języku Perl. Mają one dwie zalety w stosunku do wbudowanych wyrażeń regu- larnych PHP: ułatwiają kopiowanie wyrażeń ze skryptów iPerl i wykonują się szybciej. Dokładny opis wyrażeń regularnych wykracza poza ramy tego tekstu. Jest to zagadnienie godne następnej książki. Zostaną tu objaśnione podstawy oraz pokazane różne funkcje PHP, które używają wyrażeń regularnych. Świetnym źródłem informacji o wyrażeniach regu- 758 Część III n Algorytmy larnych jest rozdział 2. książki Ellie Quigley, UNIX Shells by Example. Wyrażenia regularne stosowane w Perlu są opisane w oficjalnej dokumentacji Perla pod adresem http://www.perldoc. com/perl5.8.0/pod/perlre.html. Następnie należy przeczytać w dokumentacji na stronie PHP o różnicach między implementacją tych wyrażeń w Perlu a w PHP: http://www.php.net/manual/ åpcre.pattern.syntax.php. 22.3. Definiowanie wyrażeń regularnych Na najwyższym poziomie wyrażenia regularne składają się z jednej lub więcej gałęzi, oddzielo- nych znakiem pionowej kreski (^). Znak ten ma właściwości operatora logicznego .7$. Każda z gałęzi może odpowiadać testowanemu łańcuchowi. Kilka przykładów znajduje się w tabeli 22.1. Tabela 22.1. Warianty w wyrażeniach regularnych Próbka LCDđMQ LCDđMQ^RKđMC Opis Odpowiada słowu „jabłko”. Odpowiada słowu „jabłko” lub „piłka”. RQEæVGM^MQPKGE^RTGTYC Odpowiada słowom „początek”, „koniec” lub „przerwa”ł. Każdy z wariantów zawiera jeden lub więcej atomów. Po atomach mogą występować znaki modyfikujące możliwą liczbę kolejnych trafień dla danego atomu. Gwiazdka ( ) oznacza, że atom może występować dowolną liczbę razy. Symbol dodawania ( ) oznacza, że atom musi występować przynajmniej raz. Znak zapytania (!) oznacza, że atom może występo- wać raz lub ani razu. Alternatywnie atom może być związany, co oznacza, że następują po nim nawiasy klamrowe (]_), które zawierają liczby całkowite. Jeżeli nawiasy klamrowe zawierają pojedynczą liczbę, wówczas atom musi występować dokładnie tę liczbę razy. Jeżeli w nawiasach znajduje się pojedyncza liczba, po której następuje przecinek, atom musi występować tyle lub więcej razy. Jeżeli klamry zawierają dwie liczby oddzielone przecinkiem, atom musi występować liczbę razy zawartą w przedziale między tymi liczbami. W tabeli 22.2 przedstawione są przykłady repetycji. Tabela 22.2. Wzorce z repetycją w wyrażeniach regularnych Próbka Opis C D C D C D! C D]_ C D]_ C D]_ Odpowiada C, CD, CDD, … — znak C plus dowolna liczba znaków D Odpowiada CD, CDD, CDDD, … — znak C plus jeden lub więcej znaków D Odpowiada C lub CD — znak C, po którym może wystąpić znak D Odpowiada tylko CDDD Odpowiada CDD, CDDD, CDDDD, … — znak C, po którym następuje jeden lub więcej znaków D Odpowiada CDD, CDDD, CDDDD — znak C, po którym następują dwa, trzy lub cztery znaki D Rozdział 22. n Analiza składni i łańcuchów 759 Atom jest szeregiem znaków, z których niektóre mają speicjalne znaczenie, a inne oznaczają po prostu znak, który ma występować w łańcuchu. Kropka () zastępuje dowolny pojedynczy znak. Karetka (@) zastępuje początek łańcucha. Symbol dolara () zastępuje koniec łańcucha. Jeżeli w łańcuchu ma występować jeden ze znaków specjalnych (@ =? ^ !]_ ), należy je poprzedzić znakiem . Tak naprawdę każdy znak poprzedzony znakiem będzie traktowany dosłownie, nawet jeżeli nie ma on specjalnego znaczenia. Każdy znak nieposia- dający specjalnego znaczenia zostanie uznany po prostu za znak, który ma występować w łańcuchu. Można również grupować atomy za pomocą nawiasów, aby były traktowane jako jeden atom. Nawiasy kwadratowe (=?) służą do określania możliwego zakresu wartości. Może on mieć formę listy dozwolonych znaków lub zakresu określonego za pomocą myślnika (). Jeżeli lista lub zakres są poprzedzone karetką (@), oznacza to wszystkie znaki spoza określonego zakresu. Należy zwrócić uwagę na to podwójne znaczeniei znaku @. Oprócz list i zakresów nawiasy kwadratowe mogą zawierać klasy znaków. Nazwy tych klas są dodatkowo otoczone dwukropkami, aby odpowiadać wszystkim znakom należącym do alfabetu =CNRJC?. Dostępne klasy to: CNPWO, CNRJC, DNCPM, EPVTN, FKIKV, ITCRJ, NQYGT, RTKPV, RWPEV, URCEG, WRRGT i ZFKIKV. Opisy tych klas znajdują się w dokumentacji EV[RG. Oprócz tego, dwa dodatkowe kody w nawiasach kwadratowych określają początek lub koniec wyrazu. Są to odpowiednio =? i = ?. Wyraz oznacza w tym przypadku każdą sekwencję znaków alfanumerycznych i znaków podkreślenia. Tabela 22.3 zawiera przykłady użycia nawiasów kwadratowych. Tabela 22.3. Nawiasy kwadratowe w wyrażeniach regularnych Próbka Opis CE @C =CE? Z D=[Q?M =@ ?]_ Odpowiada CCE, CDE, CEE, … — każdy trzyliterowy łańcuch zaczynający się na C, a kończący na E Odpowiada każdemu łańcuchowi rozpoczynającemu się na łliterę C Odpowiada Z, CZ, DZ, CDCZ, CDEZ — dowolny ciąg złożony z pierwszych trzech liter alfabetu, po których następuje Z Odpowiada wyrazom D[M lub DQM Odpowiada każdemu łańcuchowi o długości 5 znaków, którył nie zawiera małego lub dużego ==FKIKV?? Odpowiada każdej cyfrze, równoważnik wyrażenia =? ==??C Odpowiada każdemu wyrazowi, który zaczyna się na C 22.4. Stosowanie wyrażeń regularnych w skryptach PHP Podstawową funkcją do wykonywania wyrażeń regularnych jest GTGI. Funkcja ta testuje łańcuch na danym wyrażeniu regularnym, zwracając 647 , jeżeli wzorzec opisany w wyra- żeniu regularnym występuje w testowanym łańcuchu. W ten sposób można sprawdzić, czy 760 Część III n Algorytmy łańcuch posiada określoną formę. Przykładem może być kontrola poprawności formatu kodu pocztowego, składającego się z dwóch cyfr, po których następują myślnik i trzy cyfry. Pokazuje to listing 22.2. Efekt dziania przykładowego skryptu wiidać na rysunku 22.2. Listing 22.2. Sprawdzanie kodu pocztowego !RJR  5RTCYFCRQRTCYPQħèHQTOCVWMQFWRQEVQYGIQ UMT[RVVGPURTCYFCE[FCP[EKæILGUVMQFGORQEVQY[O MVÎT[UVCPQYKæFYKGE[HT[RQMVÎT[EJOQľGRQLCYKèľUKúđæEPKM KMQNGLPGVT[E[HT[   LGľGNKRTGUđCPQMQFFQMQPWLGLGIQCPCNK[  KH KUUGV A4 37 56= MQF ? ] KH GTGI @ =?]_ =?]_ !A4 37 56= MQF ? ] RTKPV ]A4 37 56= MQF ?_VQRQRTCYP[MQFRQEVQY[DT P _ GNUG ] RTKPV ]A4 37 56= MQF ?_D PKGD LGUVRQRTCYP[OMQFGORQEVQY[ODT P _ _ VYQT[HQTOWNCT RTKPV HQTOCEVKQP ]A5 48 4= 2*2A5 .( ?_ P RTKPV KPRWVV[RG VGZV PCOG MQF P RTKPV KPRWVV[RG UWDOKV XCNWG 5RTCYFļ P RTKPV HQTO P ! Rysunek 22.2. Efekt działania skryptu z listingu 22.2 Skrypt udostępnia formularz do wprowadzania kodu pocztowego. Musi on składać się z dwóch cyfr, po których następują myślnik i kolejne trzy cyfry. Działanie tego skryptu opiera się na następującym wyrażeniu regularnym: @ =]_ =?]_ ! Do niego porównywane są informacje wprowadzone przez użytkownika. Pomocna będzie tu dokładna analiza wyrażenia. Rozdział 22. n Analiza składni i łańcuchów 761 Rozpoczyna się ono od karetki. Powoduje to szukanie trafień tylko od początku łańcucha. Jeżeli karetka zostałaby pominięta, kod pocztowy mógłby rozpoczynać się dowolną liczbą znaków, np. CDE i wciąż być zgodny z wyrażeniem regularnym. W podobny sposób znak dolara na końcu wyrażenia powoduje szukanie trafień od końca łańcucha. Zapobiega to trafieniom, takim jak CDEF. Kombinacja karetki i znaku dolara umożliwia wybieranie łańcuchów zawierających tylko wymagane znaki. Pierwsze podwyrażenie to =?]_ . Zakres w nawiasach kwadratowych pozwala na sto- sowanie tylko cyfr z zakresu od 0 do 9. Zawartość nawiasów klamrowych informuje, że cy- fry muszą być dokładnie dwie. Drugie podwyrażenie to =?]_ !. W podobny sposób, jak w pierwszym wyrażeniu, określona została tu liczba cyfr na 3. Myślnik ma tu znaczenie dosłowne i musi poprzedzać 3 kolejne cyfry. Znak zapytania informuje, że całe podwyrażenie musi występować tylko raz lub w ogóle, co czyni podanie kolejnych trzech cyfir opcjonalnym. W prosty sposób można przebudować takie wyrażenie, aby sprawdzało numery telefonów i daty. Wyrażenia regularne zapewniają świetny sposób kontroli wartości zmiennych zwra- canych poprzez formularze. Zastępują one zagnieżdżone instrukcje KH i przeszukiwanie łańcuchów funkcją UVTRQU. Można również sprawić, aby trafienia dotyczące poszczególnych podwyrażeń zostały zwrócone w tabeli. Jest to użyteczne w sytuacjach, kiedy trzeba podzielić łańcuch na części. Dobrym przykładem dla tej metody jest łańcuch, którym identyfikuje się przeglądarka. W łańcuchu tym zakodowane są: nazwa przeglądarki, wersja i typ komputera, na którym została uru- chomiona. Pobranie tych informacji do oddzielnych zmiennych umożliwi dostosowanie strony do możliwości danej przeglądarki. Listing 22.3 przedstawia skrypt, tworzący zestaw zmiennych, które pomagają ukryć stronę dla określonego typu przeglądarki. Dla przykładu uzależnimy zawartość hiperłącza od typu przeglądarki. Jeżeli użytkownik korzysta z Netscape Navigatora, łącze będzie wskazywało na stronę, z której można pobrać Microsoft Explorera. W innym wypadku łącze będzie wskazywało stronę, z której można pobrać Netscape Navigatora. Jest to przykład dostoso- wywania zawartości strony. Tą samą metodą można decydować również o użyciu zaawan- sowanych możliwości strony. Listing 22.3. Sprawdzanie http_user_agent !RJR URTCYFCLCMKGLRTGINæFCTMKMQT[UVCWľ[VMľQYPKM PR/QKNNC EQORCVKDNG/5+ 9KPFQYU063 GTGI @ ==CNRJC?? ==FKIKV? ?  A5 48 4= *662A75 4A#) 06 ?OCVEJ DTQYUGT0COGOCVEJ=? DTQYUGT8GTUKQPOCVEJ=? DTQYUGT GUETKRVKQPOCVEJ=? UWMCFQYQFÎYPCVQľGRTGINæFCTMCVQ/5+ KH GTGIK OUKGDTQYUGT GUETKRVKQP ] UWMCEGIQħYUV[NW EQORCVKDNG/5+ 9KPFQYU063 GTGIK /5+ ==FKIKV? ? 762 Część III n Algorytmy DTQYUGT GUETKRVKQPOCVEJ DTQYUGT0COG/5+ DTQYUGT8GTUKQPOCVEJ=? _ RTKPV -QT[UVCURTGINæFCTMKDTQYUGT0COG YGTULCDTQYUGT8GTUKQPDT P /QľGUURTÎDQYCèTÎYPKGľUMQT[UVCèRTGINæFCTMľK KH GTGIK OQKNNCDTQYUGT0COG ] RTKPV CJTGH JVVRYYYOKETQUQHVEQOKGFQYPNQCFFGHCWNVCUľR  RTKPV +PVGTPGV ZRNQTGT RTKPV C  _ GNUG ] RTKPV CJTGH JVVRYYYPGVUECRGEQOEQORWVKPIFQYPNQCFKPFGľZJVON  RTKPV 0CXKICVQT RTKPV C  _ RTKPV FNCRQTÎYPCPKCDT P ! Główna funkcja GTGI w skrypcie jest użyta bez warunku KH. Zakłada ona, że przeglądarka dokona swojej identyfikacji co najmniej w postaci podania nazwy, ukośnika i numeru wersji. Tablicy OCVEJ zostają przyporządkowane części rozpatrywanego łańcucha, które odpowiadają częściom wyrażenia regularnego. Wyrażenie to składa się z trzech podwyrażeń, odpowia- dających nazwie, wersji i wszystkim pozostałym charakterystykom. Forma ta jest stosowana przez większość przeglądarek, w tym Navigatora i Internet Explorera. Jako że Internet Explorer zawsze identyfikuje się jako przeglądarka Mozilla (Netscape), należy wykonać dodatkowe kroki, aby określić, czy przeglądarka jest rzeczywiście produktem Netscape, czy go tylko udaje. Odpowiada za to wywołanie GTGIK. Dlaczego element zerowy tablicy jest pomijany? Otóż przechowuje on podciąg, który został trafiony przez całe wyrażenie regularne. W omawianej sytuacji trafienia takie nie mają zna- czenia. Zwykle element zerowy okazuje się przydatny, gdy poszukujemy określonego łańcucha, zawartego w ramach szerszego kontekstu. Przykładem może być przeszukiwanie treści strony w poszukiwaniu URL-u. Listing 22.4 pobiera stronę domową PHP i tworzy listę wszystkich łączy znajdujących się na tej stronie. Efekt działania jeist widoczny na rysunku 22.3. Listing 22.4. Poszukiwanie adresów URL na stronie !RJR CFTGU74.FQRQDTCPKCNKPMÎY 74.JVVRYYYRJRPGV QVYKGTCRNKM RCIGHQRGP 74.T RTKPV .KPMKPCUVTQPKG74.DT P RTKPV WN P Rozdział 22. n Analiza składni i łańcuchów 763 Rysunek 22.3. Efekt działania skryptu z listingu 22.4 YJKNG HGQH RCIG ] RQDKGTCYKGTU NKPGHIGVU RCIG Y[MQPWLGRúVNGQKNGQDGEPGUæLGUEGLCMKGľħNKPMK YJKNG GTGIK JTGH =@ ? NKPGOCVEJ ] Y[ħYKGVNCCFTGU[74. RTKPV NK ]OCVEJ=?_NK P WUWYCCFTGU74.YKGTUC TGRNCEGGTGIATGRNCEG ! !OCVEJ=? NKPGGTGIATGRNCEG TGRNCEGNKPG _ _ RTKPV WN P HENQUG RCIG ! 764 Część III n Algorytmy Główna pętla skryptu pobiera wiersze tekstu ze strumienia pliku i szuka właściwości JTGH. Jeżeli właściwość taka zostanie znaleziona w wierszu, jest on umieszczany w zerowym ele- mencie tablicy OCVEJ. Następnie skrypt wyświetla zawartość tego elementu i usuwa go z wiersza za pomocą funkcji GTGIATGRNCEG. Funkcja ta zamienia tekst pasujący do wyrażenia regular- nego na dany łańcuch. W tym przypadku właściwość *4 ( zostaje zastąpiona łańcuchem pustym. Powodem usunięcia łącza po jego odnalezieniu jest możliwość znalezienia dwóch łączy w jednym wierszu kodu HTML. Funkcja GTGI trafi wówczas tylko pierwszy podciąg. Rozwiązaniem jest odnalezienie i usunięcie wszystkich iłączy. Jak widać, w chwili usuwania łącza tworzona jest zmienna TGRNCEG. Niektóre łącza mogą zawierać znak zapytania — dopuszczalny znak w URL-u, który oddziela nazwę pliku od zmiennych formularza. Jako że znak ten ma specjalne znaczenie w wyrażeniach regularnych, skrypt umieszcza przed nim znak , aby umożliwić jego dosłowną interpretację. Często używam funkcji GTGIATGRNCEG do konwersji treści na potrzeby nowego kontekstu. Można na przykład zastosować GTGIATGRNCEG do zastąpienia kilku spacji jedną. Pokazuje to listing 22.5. Efekt działania skryptu z listingu widać ina rysunku 22.4. Listing 22.5. Zamiana powielonych spacji !RJR  LGľGNKRTGUđCPQVGMUVWMCWLGIQ  KH KUUGV A4 37 56= VGZV ? ] RTKPV D 0KGHKNVTQYCP[D DT P RTG ]A4 37 56= VGZV ?_RTG DT P A4 37 56= VGZV ?GTGIATGRNCEG ==URCEG?? A4 37 56= VGZV ? RTKPV D (KNVTQYCP[D DT P RTG ]A4 37 56= VGZV ?_RTG DT P _ GNUG ] A4 37 56= VGZV ? _ VYQT[HQTOWNCT RTKPV HQTOCEVKQP ]A5 48 4= 2*2A5 .( ?_ P VGZVCTGCPCOG VGZV EQNU TQYU  ]A4 37 56= VGZV ?_VGZVCTGC DT P KPRWVV[RG UWDOKV XCNWG 9[ħNKL P HQTO P ! Rozdział 22. n Analiza składni i łańcuchów 765 Rysunek 22.4. Efekt działania skryptu z listingu 22.5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP. Programowanie. Wydanie III
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: