Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00103 007641 13585037 na godz. na dobę w sumie
PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II - książka
PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 512
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-939-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Liczba firm oferujących towary w internecie stale wzrasta. Taki sposób przedstawienia oferty umożliwia dotarcie do szerszego grona klientów i pozwala na znaczną redukcję kosztów prowadzenia działalności handlowej. Rozwój handlu elektronicznego spowodował zwiększenie zainteresowania usługami związanymi z tworzeniem sklepów internetowych. Programiści, którzy otrzymują takie zlecenie, zazwyczaj korzystają z dwóch bezpłatnych aplikacji: PHP i MySQL. Ciągle rozwijany i rozbudowywany PHP jest jednym z najpopularniejszych języków skryptowych interpretowanych po stronie serwera. Jego najnowsza wersja, oznaczona numerem 5, to w pełni obiektowe środowisko stosowane przez twórców dynamicznych aplikacji WWW odwołujących się do baz danych. Funkcję zaplecza bazodanowego spełnia baza MySQL -- prosta i wydajna.

Zbudowanie funkcjonalnego i bezpiecznego sklepu internetowego to ciekawe wyzwanie dla programisty. Jeśli chcesz się z nim zmierzyć, książka 'PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II' jest dla Ciebie idealną lekturą. Znajdziesz w niej wszystkie informacje, jakich potrzebujesz, by zaprojektować i stworzyć sklep internetowy, korzystając z języka PHP 5, bazy danych MySQL i dodatkowych mechanizmów opisanych w kolejnych rozdziałach książki.

Przyczyń się do rozwoju e-biznesu --
stwórz własny sklep internetowy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II Autorzy: Daniel Bargie³, Sebastian Marek ISBN: 83-7361-939-9 Format: B5, stron: 512 Liczba firm oferuj¹cych towary w internecie stale wzrasta. Taki sposób przedstawienia oferty umo¿liwia dotarcie do szerszego grona klientów i pozwala na znaczn¹ redukcjê kosztów prowadzenia dzia³alnoœci handlowej. Rozwój handlu elektronicznego spowodowa³ zwiêkszenie zainteresowania us³ugami zwi¹zanymi z tworzeniem sklepów internetowych. Programiœci, którzy otrzymuj¹ takie zlecenie, zazwyczaj korzystaj¹ z dwóch bezp³atnych aplikacji: PHP i MySQL. Ci¹gle rozwijany i rozbudowywany PHP jest jednym z najpopularniejszych jêzyków skryptowych interpretowanych po stronie serwera. Jego najnowsza wersja, oznaczona numerem 5, to w pe³ni obiektowe œrodowisko stosowane przez twórców dynamicznych aplikacji WWW odwo³uj¹cych siê do baz danych. Funkcjê zaplecza bazodanowego spe³nia baza MySQL — prosta i wydajna. Zbudowanie funkcjonalnego i bezpiecznego sklepu internetowego to ciekawe wyzwanie dla programisty. Jeœli chcesz siê z nim zmierzyæ, ksi¹¿ka „PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II” jest dla Ciebie idealn¹ lektur¹. Znajdziesz w niej wszystkie informacje, jakich potrzebujesz, by zaprojektowaæ i stworzyæ sklep internetowy, korzystaj¹c z jêzyka PHP 5, bazy danych MySQL i dodatkowych mechanizmów opisanych w kolejnych rozdzia³ach ksi¹¿ki. (cid:129) Opracowanie koncepcji sklepu internetowego (cid:129) Nowe mo¿liwoœci PHP 5 (cid:129) Oddzielenie kodu PHP od HTML z zastosowaniem szablonów Smarty (cid:129) Wykorzystanie funkcji z biblioteki PEAR (cid:129) Mechanizmy obs³ugi sesji i plików cookie (cid:129) Zabezpieczanie aplikacji (cid:129) Przygotowanie projektu sklepu (cid:129) Katalog produktów i koszyk (cid:129) Modu³ zarz¹dzania klientami i zamówieniami (cid:129) Obs³uga p³atnoœci elektronicznych Przyczyñ siê do rozwoju e-biznesu — stwórz w³asny sklep internetowy Podziękowania ...................................................................................................................7 Wstęp ..................................................................................................................................9 Rozdział 1. Koncepcja sklepu internetowego ..................................................... 13 Część publiczna ................................................................................................................13 Część administracyjna ......................................................................................................14 Rozdział 2. Migracja z PHP4 do PHP5 ............................................................... 17 Nowy model obiektowy ...................................................................................................17 Konstruktory oraz destruktory klas ............................................................................18 Dostęp do metod oraz właściwości obiektów ............................................................21 Klasy i metody abstrakcyjne ......................................................................................25 Dziedziczenie po interfejsach ....................................................................................27 Obsługa XML poprzez rozszerzenie DOM .........................................................................28 Ładowanie i zapisywanie obiektów XML .................................................................28 Klasy obiektów rozszerzenia DOM ...........................................................................32 Wyrażenia XPath .......................................................................................................37 Wyjątki .............................................................................................................................41 Klasa Exception .........................................................................................................42 Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków ..................................................................43 Klasy potomne klasy Exception .................................................................................47 Rozwiązania przyjęte w aplikacji sklepu internetowego .................................................49 Model obiektowy .......................................................................................................49 Korzystanie z dokumentów XML ..............................................................................54 Wyjątki w aplikacji ....................................................................................................54 Rozdział 3. Oddzielenie kodu PHP od kodu HTML .............................................. 57 System szablonów Smarty ...............................................................................................58 Instalacja systemu szablonów Smarty .......................................................................60 Struktura katalogowa .................................................................................................63 Parametry konfiguracyjne ..........................................................................................64 Praca ze Smarty ..........................................................................................................70 Metody obiektów klasy Smarty .................................................................................75 Zasady tworzenia szablonów TPL .............................................................................78 Transformacje XSL .........................................................................................................93 Czym jest XSL ...........................................................................................................95 Rozwiązania przyjęte w aplikacji sklepu internetowego ...............................................104 D:Roboczy!!!!MA~1PHPIMY~1.WYD\__spis treści.doc 3 4 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych Rozdział 4. PEAR ........................................................................................... 109 Czym jest, a czym nie jest PEAR? .................................................................................109 Biblioteka skryptów PHP .........................................................................................110 Zarządzanie pakietami i rozpowszechnianie ich ......................................................110 PHP Foundation Classes ..........................................................................................110 Pakiet DB — komunikacja z bazą danych .....................................................................111 Konfiguracja połączenia ..........................................................................................113 Łączenie i rozłączanie się z bazą danych .................................................................114 Wysyłanie zapytań do bazy danych .........................................................................115 Pobieranie zwróconych danych ...............................................................................117 Szybkie pobieranie danych ......................................................................................121 Pobieranie dodatkowych informacji ........................................................................127 Pakiet Log — obsługa dziennika zdarzeń ......................................................................129 Tworzenie obiektów dziennika zdarzeń ...................................................................130 Pakiet Mail — wysyłanie wiadomości e-mail ................................................................132 Pakiet QuickForm — obsługa formularzy .....................................................................136 Pierwszy formularz ..................................................................................................136 Formularz z życia wzięty .........................................................................................138 Filtry i reguły walidacji ............................................................................................140 Wartości domyślne i stałe ........................................................................................142 Przetwarzanie danych ..............................................................................................143 Elementy formularza ................................................................................................145 Zmiana wyglądu formularza ....................................................................................161 Integracja z systemem szablonów Smarty ...............................................................166 Pakiet QuickForm_Controller — formularze zaawansowane .......................................176 Typowy formularz ...................................................................................................177 Formularz w formie wizarda ....................................................................................184 Formularz z zakładkami ...........................................................................................192 Pakiet Benchmark — pomiar wydajności skryptów ......................................................198 Benchmark_Timer ...................................................................................................198 Benchmark_Profiler .................................................................................................201 Benchmark_Iterate ...................................................................................................204 Rozdział 5. Mechanizmy autoryzacji i sesje ..................................................... 207 Sposoby autoryzacji użytkownika w aplikacji ...............................................................207 Identyfikacja użytkownika .......................................................................................207 Zabezpieczenie sesji .......................................................................................................220 Standardowy mechanizm obsługi sesji ....................................................................220 Własny mechanizm obsługi sesji .............................................................................220 Wykorzystanie cookies ..................................................................................................226 Do czego można wykorzystać cookies ....................................................................227 Bezpieczeństwo cookies ..........................................................................................228 Sposób użycia ..........................................................................................................228 Wykorzystanie nagłówków HTTP .................................................................................230 Rozdział 6. Bezpieczeństwo ............................................................................ 237 Bezpieczeństwo systemu operacyjnego oraz serwera WWW ........................................237 Cel instalacji serwera ...............................................................................................238 Tylko potrzebne usługi ............................................................................................238 Bezpieczna konfiguracja serwera WWW ................................................................239 Bezpieczeństwo wykorzystywanego oprogramowania ..................................................239 Instalacja PHP jako pliku wykonywalnego CGI .....................................................239 Instalacja PHP jako modułu Apache’a ....................................................................242 Opcja register_globals .............................................................................................242 4 D:Roboczy!!!!MA~1PHPIMY~1.WYD\__spis treści.doc Spis treści 5 Raportowanie o błędach ...........................................................................................244 Ukrywanie PHP .......................................................................................................245 Aktualizacje .............................................................................................................245 Bezpieczeństwo własnej aplikacji ..................................................................................246 Brak walidacji danych ..............................................................................................246 Nieskuteczne mechanizmy kontroli dostępu i autoryzacji .......................................247 Nieprawidłowe zarządzanie kontami oraz sesjami użytkowników .........................249 Ataki typu Cross-Site Scripting (XSS) ....................................................................250 Wstrzykiwanie kodu ................................................................................................251 Przechowywanie niezabezpieczonych danych ........................................................253 Bezpieczeństwo bazy danych .........................................................................................253 Zarządzanie hasłami .......................................................................................................254 Rozdział 7. Projekt aplikacji ........................................................................... 255 Wykorzystywane narzędzia ............................................................................................256 DBDesigner 4 — projektowanie bazy danych .........................................................257 Aqua Data Studio .....................................................................................................270 Eclipse ......................................................................................................................272 Założenia projektowe .....................................................................................................281 Obsługa słowników ..................................................................................................281 Wersje językowe ......................................................................................................286 Interfejs użytkownika .....................................................................................................299 Nagłówek strony ......................................................................................................300 Menu główne sklepu ................................................................................................300 Część centralna sklepu .............................................................................................301 Stopka strony ...........................................................................................................302 Struktura bazy danych ....................................................................................................303 Użytkownicy i klienci sklepu ...................................................................................304 Produkty ...................................................................................................................306 Kategorie ..................................................................................................................308 Producenci ................................................................................................................309 Zamówienia ..............................................................................................................310 Słowniki ...................................................................................................................313 Biblioteka zdjęć .......................................................................................................314 Wersje językowe ......................................................................................................316 Budowa modułowa i struktura aplikacji .........................................................................317 Struktura katalogowa ...............................................................................................318 Konfiguracja serwisu ...............................................................................................320 Przetwarzanie żądań .................................................................................................320 FCKeditor ................................................................................................................322 Rozdział 8. Katalog produktów ....................................................................... 327 Asortyment i produkty ...................................................................................................327 Asortyment sklepu — klasa Item .............................................................................327 Produkty dostępne w ofercie sklepu — klasa Produkt ...............................................346 Produkty w promocji ......................................................................................................364 Obsługa promocji — klasa Special ..........................................................................365 Zarządzanie promocjami ..........................................................................................367 Kategorie produktów ......................................................................................................367 Struktura katalogowa — klasa Catalog ....................................................................368 Wyświetlanie struktury katalogowej ........................................................................369 D:Roboczy!!!!MA~1PHPIMY~1.WYD\__spis treści.doc 5 6 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych Rozdział 9. Koszyk ......................................................................................... 371 Sesja jako podstawowy mechanizm realizacji koncepcji koszyka .................................372 Koszyk — klasa Basket ..................................................................................................373 Operacje na produktach w koszyku .........................................................................374 Operacje na sumarycznych wartościach cen produktów w koszyku .......................375 Mechanizm obsługi koszyka ..........................................................................................375 Kontroler BasketPage ..............................................................................................376 Kontroler ChangeCountPage ...................................................................................378 Kontroler ClearBasketPage ......................................................................................379 Akcje kontrolera — obsługa zdarzeń .......................................................................380 Rozdział 10. Rejestracja klientów i zarządzanie nimi .......................................... 383 Koncepcja użytkowników aplikacji ...............................................................................384 Klasy użytkownika — User oraz CustomUser ........................................................384 Złożone operacje na obiekcie użytkownika .............................................................386 Mechanizm rejestracji nowego użytkownika .................................................................387 Pierwszy etap rejestracji — formularze rejestracyjne .............................................387 Drugi etap rejestracji — aktywacja konta użytkownika ..........................................406 Rozdział 11. Obsługa zamówień ........................................................................ 409 Realizacja koncepcji zamówień .....................................................................................409 Warunki złożenia zamówienia .................................................................................409 Moduł zamówienia — klasa Order ..........................................................................411 Zarządzanie zamówieniami .....................................................................................412 Realizacja płatności przez bank Inteligo ............................................................................413 Wykonywanie płatności z bankiem Inteligo ............................................................414 Uruchomienie płatności „Płacę z Inteligo” ..............................................................415 Realizacja płatności przez bank mBank .........................................................................415 Uruchomienie płatności typu mTransfer .................................................................415 Wykonywanie przelewów przez mTransfer ............................................................419 Płatności elektroniczne — karty płatnicze .....................................................................422 Usługa Bezpieczne z@kupy firmy Polcard .............................................................423 Usługa ePłatności firmy eCard ................................................................................427 Dodatek A Przygotowanie środowiska pracy ................................................... 439 Dodatek B Instalacja i konfiguracja sklepu internetowego .............................. 479 Skorowidz ..................................................................................... 489 6 D:Roboczy!!!!MA~1PHPIMY~1.WYD\__spis treści.doc Rozdział 5. Sposoby autoryzacji użytkownika w aplikacji Identyfikacja użytkownika W przypadku bardziej złożonych aplikacji, a za taką z pewnością można uznać sklep internetowy, kwestia kontroli poczynań użytkowników staje się bardzo ważna. Pewne elementy aplikacji muszą zostać zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a inne będziemy chcieli udostępnić tylko wybranym użytkownikom. Musimy zatem w jakiś sposób sprawdzić, kto korzysta z naszej aplikacji i co mu tak naprawdę wolno w niej zrobić. Jedynym sposobem na to jest implementacja skutecznego, bezpiecznego i szybkiego mechanizmu identyfikacji użytkownika. Nie bez znaczenia są również koszty wdrożenia takiego systemu. Spróbujemy przedstawić różne sposoby implementacji mechanizmów autoryzacji oraz ich podstawowe wady i zalety. Prosta kontrola dostępu Zabezpieczenie dostępu do pojedynczych stron nie stanowi większego problemu. W tym celu wystarczy stworzyć prosty formularz oraz skrypt PHP, który sprawdzi dane wpisane do niego. Przykładowy skrypt może wyglądać tak jak na listingu 5.1. D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc (10-08-06) 207 208 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych Listing 5.1. Skrypt zabezpieczający dostęp do strony WWW przy użyciu mechanizmu prostej kontroli dostępu ?php if (!isSet($_POST[ username ]) !isSet($_POST[ password ])) { //Wyświetl formularz autoryzacyjny ? h1 Proszę się zalogować! /h1 form method= post table border= 1 tr td Użytkownik: /td td input type= text name= username /td /tr tr td Hasło: /td td input type= password name= password /td /tr tr td colspan= 2 align= center input type= submit value= valoguj się /td /tr /table /form ?php }elseif ($_POST[ username ]== sebastian $_POST[ password ]== tajnehaslo ) { //Autoryzacja przebiegła pomyślnie ? h1 Witamy Cię serdecznie! /h1 Autoryzacja przebiegła pomyślnie i uzyskałeś dostęp do strony chronionej. ?php } else { //Błędna nazwa użytkownika lub hasło ? h1 Przepraszamy! /h1 ie masz dostępu do tej strony. ?php } ? Zasada działania takiego skryptu jest następująca: t jeżeli użytkownik nie podał nazwy użytkownika oraz hasła, na stronie wyświetlony zostanie formularz autoryzacyjny, t jeżeli użytkownik podał złą kombinację danych użytkownik-hasło, wyświetlona zostanie informacja o wystąpieniu błędu w trakcie autoryzacji, t jeżeli podana nazwa użytkownika oraz hasło będą prawidłowe, wyświetlona zostanie zabezpieczona treść strony. Zalety: t Prostota i szybkość implementacji. Wady: t Zabezpieczona zostaje w ten sposób tylko jedna strona. Jeżeli chcielibyśmy zabezpieczyć większą liczbę stron przed ciekawskimi oczami internautów, taki mechanizm trzeba by umieścić na każdej z nich. 208 (10-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc Rozdział 5. ¨ Mechanizmy autoryzacji i sesje 209 t Nazwa użytkownika i jego hasło są „na stałe” umieszczone w kodzie skryptu. Stwarza to kilka problemów oraz niebezpieczeństw. W przypadku gdy użytkownik chciałby zmienić hasło, musiałby się zwrócić do autora skryptu lub osoby mającej dostęp do jego źródeł. Pomijając kwestię sposobu przekazywania nowego hasła między tymi dwoma osobami, sytuacja jest bardzo niezręczna i kłopotliwa. Napisanie osobnego skryptu (albo „samomodyfikowalnego” skryptu) będzie już przerostem formy nad treścią. Największym problemem jest ograniczenie liczby użytkowników, którzy mają dostęp do strony. Można oczywiście dopisać w skrypcie następnych użytkowników oraz ich hasła, jednak dodatkowo skomplikuje to sposób autoryzacji. t Hasło jest zapisane oraz przesyłane do serwera w oryginalnej postaci. Oznacza to, że w bardzo prosty sposób można je przechwycić i wykorzystać w celu nieautoryzowanego dostępu do strony. Zaawansowana kontrola dostępu Aby uprościć mechanizmy zarządzania użytkownikami mającymi dostęp do zabez- pieczonych stron, należy pomyśleć o przeniesieniu informacji na ich temat do jakiegoś zewnętrznego źródła. Modyfikacja danych w skrypcie, w którym jednocześnie umiesz- czone są mechanizmy autoryzacyjne, nie jest dobrym pomysłem. Prościej i skutecz- niej zrealizujemy taki mechanizm, gdy nazwy użytkowników oraz ich hasła będziemy przechowywać w osobnym pliku (listing 5.2), a do tego stworzymy osobny skrypt oraz stronę WWW, za pomocą których będziemy mieli możliwość dodawania i usuwania użytkowników oraz zmiany ich haseł. Informacje takie możemy przechowywać w pliku tekstowym lub bazie danych. Listing 5.2. Przykładowa struktura pliku tekstowego z nazwami użytkowników oraz ich hasłami # azwa użytkownika oraz hasło oddzielone są od siebie znakiem dwukropka sebastian:hasło1 daniel:hasło2 magda:hasło3 beata:hasło4 Mechanizm przeszukiwania oraz edycji pliku tekstowego jest dosyć złożony. Należy pamiętać, aby zabezpieczyć się przed jednoczesnym dostępem wielu użytkowników do tego pliku, w przeciwnym razie mogą oni zniszczyć oryginalną strukturę pliku. Przechowywanie nazw użytkowników oraz ich haseł w pliku tekstowym sprawdza się w przypadku, gdy nie przekroczy on 100 wierszy (czyli będzie przechowywał informa- cję o maksymalnie 100 użytkownikach). W przypadku większej liczby użytkowników szybkość działania skryptu znacząco spadnie. W takiej sytuacji należy zdecydować się na przechowywanie tych informacji w bazie danych. Sam skrypt autoryzacyjny nie będzie o wiele bardziej skomplikowany niż ten, w któ- rym hasła są przechowywane w pliku tekstowym, natomiast w zamian uzyskamy dużo szybszy mechanizm autoryzacji. W przypadku sklepu internetowego taki mechanizm D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc (10-08-06) 209 210 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych przechowywania danych jest najlepszy i najbezpieczniejszy, a jednocześnie zapewnia największą wydajność. Dodatkowo otrzymujemy większą kontrolę nad tym, kto, kiedy i w jakich warunkach dokonał autoryzacji oraz do jakich informacji uzyskał dostęp. Przykład 5.1 Tworząc prostą aplikację autoryzującą: 1. W pierwszej kolejności musimy utworzyć odpowiednią strukturę bazy danych. Odpowiedni skrypt SQL znajdziemy na listingu 5.3. Listing 5.3. Skrypt tworzący strukturę tabeli Users na serwerze baz danych MySQL CREATE DATABASE baza_danych; USE baza_danych; CREATE TABLE Users ( USR_Id varchar(32) not null UI FO_Email varchar(96) USR_Password varchar(32) not null primary key (USR_Id) ) type = InnoDB; GRA T SELECT I SERT UPDATE DELETE O user.* TO user @ localhost IDE TIFIED BY tajnehaslo ; Struktura utworzonej tabeli została pokazana na rysunku 5.1. Rysunek 5.1. Struktura tabeli z danymi użytkowników W tabeli będziemy przechowywać następujące dane: t t USR_Id — unikalna nazwa użytkownika (ciąg 32 znaków, nie może być pusty), UINFO_Email — adres e-mail użytkownika (ciąg 96 znaków, nie może być pusty), t USR_Password — hasło użytkownika (ciąg 32 znaków, nie może być pusty). 2. Aplikację przygotujemy na podstawie struktury aplikacji, którą poznaliśmy w rozdziale 4., rozbudowanej o obsługę bazy danych. Struktura ta znajduje się na CD-ROM-ie dołączonym do książki w katalogu materialy/rozdzial05/ struktura_aplikacji. Skopiujmy ją na serwer WWW, tak aby katalog www był katalogiem rootwww dla serwera. Nowością jest tutaj plik config/dbmanager.inc.php, w którym znajduje się definicja klasy DBManager obsługującej połączenia z bazą danych MySQL. Obsługa odbywa się przy wykorzystaniu pakietu PEAR::DB (patrz rozdział 4. „PEAR”). 210 (10-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc Rozdział 5. ¨ Mechanizmy autoryzacji i sesje 211 Parametry połączenia z bazą danych stanowią stałe DB_HOST (host bazy danych), DB_NAME (nazwa bazy danych), DB_USERNAME (nazwa użytkownika bazy danych), DB_PASSWD (hasło dostępu do bazy danych). Wszystkie te stałe zdefiniowane są w pliku config/define.inc.php. Inicjalizację połączenia z bazą danych przeprowadzimy w głównym pliku aplikacji www/index.php. Wykorzystamy do tego metodę init(), którą wywołamy statycznie: DBManager::init() 3. Przeprowadzenie całego procesu autoryzacji wymagać będzie dwóch funkcji: jednej obsługującej transakcje zapewniające zachowanie integralności wprowadzanych informacji do bazy danych (listing 5.4) oraz drugiej przeprowadzającej sam proces autoryzacji. W tym celu stworzymy klasę użytkownika, dzięki której cały proces stanie się przejrzysty i łatwy w zarządzaniu. Pierwszą z tych funkcji uczynimy metodą klasy DBManager, natomiast drugą częścią klasy User. Listing 5.4. Klasa DBManager wraz z metodą obsługującą transakcje ?php class DBManager extends PEAR { private static $dataBaseConnection = null; private function __construct() {} public function init() { if (DB::isError(self::$dataBaseConnection = DB::connect(self::DS Init()))) throw new DBError(self::$dataBaseConnection- getMessage() self::$dataBaseConnection- getCode()); } public function Query($queryString) { if (self::$dataBaseConnection) { if (DB::isError($result = self::$dataBaseConnection- Query($queryString))) throw new DBError($result- getMessage() $result- getCode()); return $result; } } public function DS Init() { //Dołączenie obsługi klasy PEAR-DB require_once( DB.php ); return mysql:// . DB_USER AME . : . DB_PASSWD . @tcp( . DB_HOST . ) / . DB_ AME; } /** * Obsługa transakcji bazodanowych * * @access public * @param string $type Rodzaj transakcji: * - BEGI - rozpoczęcie transakcji * - COMMIT - zatwierdzenie transakcji * - ROLLBACK - zwinięcie transakcji * @return mixed TRUE - jeśli funkcja wykonała się prawidłowo * zgłoszenie wyjątku - jeśli w trakcie wykonywania funkcji * wystąpił błąd */ D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc (10-08-06) 211 212 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych public function Transaction($type) { //Dołączenie obsługi klasy PEAR-DB require_once( DB.php ); $sqlquery = $type; if (DB::isError($result = self::$dataBaseConnection- Query($sqlquery))) { throw new DBError( Przesłanie zapytania SQL nie powiodło się! ); } else { if (self::$dataBaseConnection- affectedRows() 0) { throw new DBError( Odebranie wyniktw wykonania zapytania SQL nie powiodło się! ); } } return TRUE; } } ? Do obsługi transakcji MySQL wymaga stworzenia tabel typu InnoDB. Proces in- stalacji oraz konfiguracji MySQL-a pod kątem obsługi tego typu tabel został omówiony w dodatku A w podrozdziale „Środowisko pracy — Windows i Linux”. Argumentem metody Transaction() jest tak naprawdę jedno z trzech poleceń systemu transakcji: BEGIN, COMMIT oraz ROLLBACK, które kolejno rozpoczynają transakcję, potwierdzają ją oraz cofają stan bazy danych do stanu sprzed rozpoczęcia transakcji. W przypadku wystąpienia błędu w trakcie wysyłania zapytania SQL do bazy danych funkcja zgłosi wyjątek DBError z komunikatem Przesłanie zapPtania Sie nie powiodło siie, w przypadku błędu wykonania zapytania SQL funkcja zgłosi wyjątek DBError z komunikatem Odebranie wPników wPkonania zapPtania Sie nie powiodło siie, a jeżeli cały proces przebiegnie prawidłowo, funkcja zwróci wartość TRUE. O wyjątkach i sposobie obsługi błędów pisaliśmy w podrozdziale „Wyjątki” rozdziału 2. „Migracja z PHP 4 do PHP 5”. Dobrze jest zadeklarować swoją klasę wyjątku i przechwytywać tylko własne wyjątki, a na przechwycenie wyjątków globalnych zezwolić jądru aplikacji. Dlatego też zało- żyliśmy, iż wyjątki globalne będą nosić nazwę Error i dziedziczyć będą wszystkie wła- ściwości i metody po klasie Exception, wyjątki generowane przez klasę DBManager będą obiektami klasy DBError (dziedziczącej po klasie Error), a wyjątki generowane w trakcie procesu autoryzacji użytkownika (opisanego poniżej) będą obiektami klasy AuthError (również dziedziczącej po klasie Error). 4. Przejdźmy teraz do stworzenia klasy User. Jej definicja znajduje się w pliku config/user.inc.php. Będzie ona mieć podobne właściwości jak pola w tabeli Users oraz metody pozwalające na szybkie ustawianie oraz zwracanie ich wartości (listing 5.5). 212 (10-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc Rozdział 5. ¨ Mechanizmy autoryzacji i sesje 213 Listing 5.5. Klasa User ?php class User { private $_Id; private $_DS ; private $_Password; private $_Email; //Konstruktor klasy public function __construct($userdata = ULL){} //Metody ustawiające wartości właściwości klasy public function setId($id){} public function setDS ($dsn){} public function setPassword($password){} public function setEmail($email){} //Metody zwracające wartości właściwości klasy public function getId(){} public function getDS (){} public function getPassword(){} public function getEmail(){} //Metoda autoryzująca użytkownika public function autorize ($userLogin $userPassword) {} //Metoda logująca użytkownika public function Logon($login $password) {} } ? Parametrem konstruktora klasy jest tablica asocjacyjna, w której klucze tablicy przyj- mują wartości pól z tabeli Users naszej bazy danych (listing 5.6). W trakcie tworzenia nowego obiektu tej klasy ustawimy na podstawie zawartości tej tablicy wartości właści- wości klasy. Listing 5.6. Konstruktor klasy User public function __construct($userdata = ULL) { foreach ($userdata as $key = $value) { switch (strtolower($key)) { case usr_id : $this- setId($value); break; case uinfo_email : $this- setEmail($value); break; } } $this- setDS (DS Init()); } Typowe metody ustawiające oraz zwracające wartość danej właściwości klasy będą wyglądać tak jak na listingu 5.7. D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc (10-08-06) 213 214 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych Listing 5.7. Metoda ustawiająca oraz zwracająca wartość właściwość Id klasy //Metody ustawiające wartości właściwości klasy public function setId($id) { if ($id ULL) { $this- _Id = $id; return TRUE; } else { return FALSE; } } //Metody zwracające wartości właściwości klasy public function getId() { return $this- _Id; } 5. Sercem klasy jest tak naprawdę metoda autorize() (listing 5.8). Jej argumentami są kolejno nazwa użytkownika ($usereogin) oraz hasło ($userPassword). Cały proces autoryzacji przeprowadzamy w ramach jednej transakcji, zatem pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, będzie jej rozpoczęcie: DBManager::Transaction( BEGI ) Listing 5.8. Metoda autorize() — rozpoczęcie transakcji ?php public function autorize ($userLogin, $userPassword) { //Rozpoczęcie transakcji DBManager::Transaction( BEGI ); //Sprawdź czy istnieje konto użytkownika $sqlquery = SELECT * FROM Users WHERE Users.USR_Id = $userLogin ; $result = DBManager::Query($sqlquery); //Pobranie wyniktw zapytania if ($user = $result- fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) { if ($user[ USR_Password ] == md5($userPassword)) { DBManager::Transaction( COMMIT ); return TRUE; } } //Odwołanie transakcji DBManager::Transaction( ROLLBACK ); throw new AuthError( Logowanie nieudane - Użytkownik lub/i hasło niepoprawne! ); } ? Aby niepotrzebnie nie pobierać z bazy wszystkich danych, w kolejnym kroku sprawdzimy, czy użytkownik, który próbuje dokonać autoryzacji, w ogóle istnieje: $sqlquery = SELECT * FROM Users WHERE Users.USR_Id = $userLogin ; $result = DBManager::Query($sqlquery); W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu w trakcie procesu autoryzacji należy pamiętać o „zwinięciu” transakcji. Bez względu na to, czy w trakcie transakcji wystąpił jakiś błąd, czy też nie, zawsze należy ją zakończyć — albo pomyślnie instrukcją COMMIT, która dopiero zapisze wszystkie zmiany w bazie danych, albo niepomyślnie instrukcją ROeeBACK, która przywróci bazę danych do stanu sprzed rozpoczęcia transakcji. 214 (10-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc Rozdział 5. ¨ Mechanizmy autoryzacji i sesje 215 W przypadku gdy transakcja nie zostanie jawnie zakończona instrukcją COMMIT lub ROeeBACK, serwer bazy danych po czasie określonym w pliku konfiguracyjnym sam zakończy transakcję, przywracając bazę danych do stanu sprzed jej rozpoczęcia. Pusty wynik przesłanego zapytania oznacza, że takiego użytkownika nie ma w bazie danych. Generujemy zatem wyjątek klasy AuthError z komunikatem eogowanie nie- udane - UżPtkownik lubui hasło niepoprawnee i kończymy proces autoryzacyjny niepowodzeniem: //Odwołanie transakcji DBManager::Transaction( ROLLBACK ); throw new AuthError( Logowanie nieudane - Użytkownik lub/i hasło niepoprawne! ); W przypadku gdy użytkownik znajduje się w bazie danych, sprawdzamy zgodność wprowadzonego przez niego hasła. Jeżeli hasło jest zapisane w bazie danych w orygi- nalnej postaci (czego nie powinno się robić), wystarczy zwykłe porównanie ciągów, jednak w przypadku gdy hasło znajduje się w bazie danych w postaci zaszyfrowanej, musimy skorzystać z odpowiedniego algorytmu, który pozwoli zaszyfrować ciąg zna- ków podany przez logującego się użytkownika. Zalecamy stosowanie funkcji szyfrujących przy przechowywaniu haseł użytkowników. Szczególnie skuteczne są funkcje md5() oraz crPpt(), których odszyfrowanie jest praktycznie niemożliwe. Jeśli użytkownik zapomni hasła do swojego konta, jedynym rozwiązaniem jest wygenerowanie nowego. MySQL, zapisując hasło użytkownika do bazy danych, już domyślnie korzysta z algorytmu MD5. Gdy nazwa użytkownika oraz jego hasło są poprawne, sytuacja jest prosta — koń- czymy proces autoryzacji sukcesem, zwracając wartość TRUE, i zakańczamy transakcję instrukcją COMMIT. Tę część metody autorize() przedstawia listing 5.9. Listing 5.9. Sposób obsługi pomyślnej autoryzacji użytkownika if ($user[ USR_Password ] == md5($userPassword)) { DBManager::Transaction( COMMIT ); return TRUE; } 6. Pozostaje zatem wykorzystać w praktyce dopiero co stworzoną metodę. Zaimplementujemy ją w metodzie eogon() tej samej klasy (listing 5.10). Listing 5.10. Metoda Logon() klasy User //Metoda logująca użytkownika public function Logon($login $password) { self::autorize($login $password); //Pobranie danych zautoryzowanego użytkownika $sqlquery = SELECT * FROM users WHERE usr_id= $login ; $result = DBManager::Query($sqlquery); D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc (10-08-06) 215 216 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych if ($userdata = $result- fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) { //Utworzenie obiektu User i zalogowanie użytkownika $currentUser = new User($userdata); return $currentUser; } else { throw new Error( Pobranie danych nie powiodło się! ); } } Jeżeli wykonanie metody przebiegnie bez problemów, na podstawie informacji pobra- nych z bazy danych tworzymy nowy obiekt użytkownika i zwracamy go. W przeciwnym razie generujemy wyjątek klasy Error (listing 5.10). 7. Ostatnim etapem naszego przykładu będzie stworzenie strony WWW umożliwiającej przeprowadzenie procesu autoryzacji użytkownika. Skrypt z listingu 5.11 znajduje się również w pliku www/logon.php, a szablony potrzebne do wyświetlenia zawartości strony w plikach smartydirs/templates/ logon.tpl oraz smartydirs/templates/logon_finished.tpl. Listing 5.11. Skrypt zabezpieczający dostęp do strony WWW przy użyciu mechanizmu autoryzacji opartej na bazie danych MySQL ?php require_once( PEAR.php ); require_once( DB.php ); require( ../config/user.inc.php ); class AuthError extends Error {} if (!isSet($_POST[ username ]) !isSet($_POST[ password ])) { //Wyświetl formularz autoryzacyjny $smarty- display( logon.tpl ); } elseif (isSet($_POST[ username ]) isSet($_POST[ password ])) { try { //Prtba nawiązania połączenia z bazą danych if (PEAR::isError(DB::connect(DBManager::DS Init()))) { throw new Error( dbconnectionerror ); } User::Logon($_POST[ username ] $_POST[ password ]); //Autoryzacja przebiegła pomyślnie $smarty- assign( title Witamy Cię serdecznie! ); $smarty- assign( message Autoryzacja przebiegła pomyślnie i uzyskałeś dostęp do strony chronionej. ); } catch (AuthError $err) { $smarty- assign( title Przepraszamy! ); $smarty- assign( message Dostęp do tej strony został zablokowany. br/ . $err- getMessage()); } $smarty- display( logon_finished.tpl ); } ? 216 (10-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc Rozdział 5. ¨ Mechanizmy autoryzacji i sesje 217 Zalety: t nazwa użytkownika i hasło przechowywane są poza skryptem (albo w osobnym pliku tekstowym, albo w bazie danych), t możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości użytkowników, t łatwy sposób implementacji zarządzania użytkownikami, t możliwość zapisu zaszyfrowanego hasła, t możliwość gromadzenia większej ilość informacji o użytkownikach. Wady: t w ten sposób ciągle zostaje zabezpieczona pojedyncza strona, t aby zabezpieczyć większą liczbę stron, należy znacząco rozbudować przedstawiony mechanizm, t w przypadku użycia pliku tekstowego znaczące spowolnienie wykonywania skryptu przy większej liczbie użytkowników. Podstawowa kontrola dostępu po stronie serwera Istnieją również mechanizmy oparte na protokole HTTP pozwalające zaimplementować podstawową kontrolę dostępu po stronie serwera (ang. basic authentication). Imple- mentację takiego mechanizmu można wykonać na dwa sposoby: t poprzez odpowiednio napisany skrypt PHP, t poprzez umieszczenie pliku o nazwie .htaccess w katalogu, w którym umieszczone będą chronione pliki (listing 5.12). Listing 5.12. Przykładowa zawartość pliku .htaccess wymagana do obsługi mechanizmu podstawowej autoryzacji po stronie serwera AuthType Basic Auth ame Domena testowa AuthUserFile G:PracaProjektyCVS estwww.htpasswd require valid-user Aby było możliwe korzystanie z plików .htaccess, należy wcześniej odpowiednio zmodyfikować plik konfiguracyjny serwera WWW. W przypadku serwera Apache wy- starczy umieścić w dyrektywie DirectorPD opcję AllowOverride AuthConfig lub odpowiednio zmodyfikować już istniejący wpis. Z podstawowej kontroli dostępu po stronie serwera Apache można korzystać po zainstalowaniu modułu mod_auth. Działanie tego mechanizmu wygląda następująco: t użytkownik prosi o wyświetlenie strony zabezpieczonej mechanizmem, t serwer zwraca do przeglądarki żądanie przedstawienia się użytkownika, D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc (10-08-06) 217 218 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych t przeglądarka wyświetla okno dialogowe (rysunek 5.2), w którym użytkownik podaje nazwę użytkownika oraz hasło, Rysunek 5.2. Okno autoryzacyjne wyświetlane przez przeglądarkę Internet Explorer oraz Mozilla Firefox przy mechanizmie podstawowej kontroli dostępu t dane przesyłane są do serwera i tam weryfikowane, t efektem pomyślnej autoryzacji jest uzyskanie dostępu do chronionych stron. Aby wygenerować plik z hasłami dla użytkowników, należy skorzystać z programu htpasswd (w systemie Windows znajduje się on w podkatalogu bin katalogu, w któ- rym został zainstalowany serwer Apache). Przykładowe wykorzystanie programu wygląda następująco: htpasswd -c .htpasswd Proofek Pierwszy parametr — -c — informuje program o tym, że ma zostać stworzony nowy plik, do którego zostaną zapisane informacje o użytkowniku i haśle, drugi parametr określa nazwę pliku, a trzeci parametr nazwę dodawanego użytkownika. Po uru- chomieniu program poprosi jeszcze o wpisanie hasła dla podanego użytkownika. Zalety: t prostota i szybkość implementacji, t możliwość zabezpieczenia całej struktury katalogów, t w przypadku wykorzystania pliku .htaccess przerzucenie na serwer WWW całego mechanizmu autoryzacji oraz sposobu przechowywania danych z informacjami o użytkownikach i ich hasłach. Wady: t hasło przesyłane jest w postaci oryginalnej (niezaszyfrowanej), t brak możliwości wybiórczego chronienia pojedynczych stron, t w przypadku wykorzystania pliku .htaccess wymagane jest użycie osobnego narzędzia do zarządzania użytkownikami lub napisanie własnego skryptu wspomagającego ten proces. 218 (10-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc Rozdział 5. ¨ Mechanizmy autoryzacji i sesje 219 Chroniona kontrola dostępu po stronie serwera Chroniona kontrola dostępu po stronie serwera (ang. digest authentication) jest dużo bezpieczniejszym mechanizmem. Cały mechanizm autoryzacji przebiega dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku podstawowej kontroli dostępu po stronie serwera. Różnica polega na tym, że hasła przesyłane są do serwera w postaci zakodowanej algo- rytmem MD5 (rysunek 5.3). Zawartość pliku .htaccess przedstawia listing 5.13. Rysunek 5.3. Okno autoryzacyjne wyświetlane przez przeglądarkę Internet Explorer oraz Mozilla Firefox przy mechanizmie chronionej kontroli dostępu Listing 5.13. Przykładowa zawartość pliku .htaccess wymagana do obsługi mechanizmu chronionej autoryzacji po stronie serwera AuthType Digest Auth ame Test AuthDigestFile /www/.htdigest require valid-user Z chronionej kontroli dostępu po stronie serwera Apache można korzystać po zain- stalowaniu modułu mod_auth_digest. Aby wygenerować plik z hasłami dla użytkowników, należy skorzystać programu htdigest (w systemie Windows znajduje się on w podkatalogu bin katalogu, w którym został zainstalowany serwer Apache). Przykładowe wykorzystanie programu wygląda następująco: htdigest -c .htdigest Domena testowa Proofek Pierwszy parametr — -c — informuje program o tym, że ma zostać stworzony nowy plik, do którego zostaną zapisane informacje o użytkowniku, nazwie domeny i haśle, drugi parametr określa nazwę pliku, trzeci parametr nazwę domeny, a czwarty nazwę dodawanego użytkownika. Po uruchomieniu program poprosi jeszcze o wpisanie hasła dla podanego użytkownika. D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc (10-08-06) 219 220 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych Zabezpieczenie sesji Protokół HTTP jako protokół „bezstanowy” nie pozwala na przekazywanie informacji pomiędzy poszczególnymi stronami internetowymi. Z tego właśnie względu w PHP (począwszy od wersji 4.0) zaimplementowano obsługę tzw. sesji. Sam mechanizm obsługi sesji opiera się przede wszystkim na unikalnym identyfikatorze sesji, tzw. SID. W momencie gdy użytkownik po raz pierwszy kontaktuje się z serwerem, tworzy on unikalny identyfikator sesji i przesyła go razem z żądaną stroną z powrotem do użytkow- nika. Identyfikator ten jest zazwyczaj zapisywany w pliku cookie na lokalnym dysku twardym komputera użytkownika. W trakcie trwania sesji istnieje możliwość przecho- wywania na serwerze informacji, do których można odwoływać się podczas danej sesji. Kiedy użytkownik wysyła każde następne żądanie do serwera WWW, przekazuje do niego jednocześnie swój identyfikator sesji. Na jego podstawie aplikacja analizuje wszyst- kie dane powiązane z tym identyfikatorem i odsyła je wraz z żądaną stroną do użyt- kownika. Sytuacja taka powtarza się do momentu zakończenia sesji. Po zakończeniu sesji wszystkie informacje w z nią powiązane są kasowane. Standardowy mechanizm obsługi sesji W większości przypadków mechanizm obsługi sesji wbudowany w PHP jest w zupeł- ności wystarczający. Dane dotyczące sesji przechowywane są w plikach tekstowych zapisywanych w miejscu określonym w pliku php.ini (opcja session.save_path). Domyślnie jest to ogólnie dostępny katalog tymczasowy (np. /tmp). Nie jest to jednak miejsce bezpieczne, gdyż każdy może uzyskać dostęp do danych przechowywanych w tych plikach. Własny mechanizm obsługi sesji Napisanie własnego mechanizmu obsługi sesji i zapisywanie danych sesyjnych w bazie danych może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo całego systemu. Dodatkowo uzy- skujemy możliwość implementacji własnych funkcji w tym mechanizmie, tj. np. śle- dzenie liczby użytkowników aktualnie odwiedzających sklep; czasu, jaki każdy użyt- kownik spędza w sklepie; stron, które użytkownik w danym momencie ogląda, itp. Wykorzystanie bazy danych do przechowywania danych sesji rozwiązuje również problem, jaki występuje w momencie, gdy serwis przechowywany jest na kilku serwe- rach jednocześnie z zastosowaniem równoważenia obciążenia (ang. load balancing). W takiej sytuacji standardowy mechanizm obsługi sesji nie nadaje się do użycia. Aby zaimplementować własny mechanizm obsługi sesji, musimy: t zaprojektować oraz stworzyć odpowiednią strukturę tabel w bazie danych (listing 5.14), 220 (10-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc Rozdział 5. ¨ Mechanizmy autoryzacji i sesje 221 Listing 5.14. Skrypt tworzący tabelę active_session USE Sklep; CREATE TABLE active_session ( SESS_Id varchar(32) not null SESS_Value text SESS_LastUpdate timestamp primary key (SESS_Id) ) type = InnoDB; t określić mechanizm obsługi sesji w pliku php.ini, t napisać zestaw funkcji obsługujących mechanizmy sesji, t zarejestrować ten zestaw funkcji jako obsługujący mechanizmy sesji, t dołączyć definicję klasy do strony, na której chcemy zaimplementować własny mechanizm obsługi sesji. Tabela przechowująca dane sesji musi przynajmniej przechowywać informacje na temat identyfikatora sesji, danych w niej zarejestrowanych oraz czasu jej ostatniej aktualizacji. Opcja konfiguracyjna odpowiedzialna za uaktywnienie danego mechanizmu obsługi sesji nosi nazwę session.save_handler. Może ona przyjąć wartości: t t t files (wartość domyślna) — sesje obsługiwane przez wewnętrzny mechanizm PHP, dane sesyjne zapisywane są w plikach tekstowych, user — zewnętrzny mechanizm obsługi sesji, mm — sesje obsługiwane przez wewnętrzny mechanizm PHP, dane sesyjne zapisywane są w pamięci współdzielonej (ang. shared memory). Wartość tej opcji można ustawić bezpośrednio w pliku php.ini lub też przy wykorzysta- niu funkcji ini_set(): ini_set( session.save_handler user ); Pozostaje tylko napisać zestaw funkcji, w których zaimplementujemy mechanizmy obsługi sesji. W tym celu stworzymy odpowiednią klasę (listing 5.15) z metodami: t _open() — metoda, która zostanie wywołana w momencie rozpoczęcia nowej sesji lub wznowienia już rozpoczętej. Musi mieć dwa argumenty: ścieżkę dostępu do miejsca, gdzie dane sesji będą przechowywane, oraz nazwę pliku sesji. Obie wartości ustawia się przy wykorzystaniu opcji session.save_path oraz session.name. Dla nas jednak nie będą miały one żadnego znaczenia, ponieważ dane sesji będziemy przechowywać w bazie danych. Funkcja ta powinna zwracać wartość logiczną TRUE lub FAeSE. W przypadku gdy wcześniej nie nawiązywaliśmy połączenia z naszą bazą danych, w tej właśnie metodzie powinniśmy to zrobić. D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc (10-08-06) 221 222 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych t _close() — metoda, która zostanie wywołana w momencie zakończenia sesji. Nie ma ona żadnych argumentów oraz podobnie jak metoda _open() powinna zwrócić wartość logiczną TRUE lub FAeSE. Użyjemy tej metody do kontrolowanego wywołania metody _gc() odpowiedzialnej za usuwanie danych nieaktywnych sesji (ang. garbage collection). t _read() — metoda wywoływana przy odczycie danych sesji. Jej jedynym argumentem powinien być poprawny identyfikator sesji (SID), której dane chcemy odczytać. Powinna ona zwrócić dane sesji lub pusty ciąg znaków. Zdarza się, że w przypadku gdy ta metoda nie zwróci żadnej wartości, PHP generu- je tzw. błąd segmentacji, co w praktyce oznacza zakończenie jego pracy. Mimo że w najnowszych wersjach PHP nie powinno się to już zdarzać, zadbajmy, aby ta metoda zawsze zwracała jakąś wartość. t t t _write() — metoda wywoływana przy zapisie danych sesji w miejscu określonym w opcjach session.save_path oraz session.name lub, tak jak w naszym przypadku, w bazie danych. Argumentami tej funkcji powinny być: poprawny identyfikator sesji (SID) oraz zmienna z danymi, które chcemy zapisać. Metoda powinna zwrócić wartość logiczną TRUE lub FAeSE. _destroP() — metoda wywoływana przy niszczeniu danych sesji. Jej argumentem powinien być poprawny identyfikator sesji (SID) i musi ona zwrócić wartość logiczną TRUE lub FAeSE. _gc() — metoda służąca do kasowania danych nieaktywnych sesji. Jest wywoływana losowo z prawdopodobieństwem określonym w opcji session.gc_probabilitP. Będziemy ją wywoływać z poziomu metody _close(). Jedynym argumentem tej metody jest zmienna liczbowa stałoprzecinkowa określająca maksymalny czas życia sesji. Zignorujemy tę wartość i będziemy usuwać dane sesji zgodnie z czasem, który określimy wewnątrz tej metody. Metoda powinna zwrócić wartość logiczną TRUE lub FAeSE oraz właściwość $_sessionTable przechowującą nazwę tabeli w bazie danych. Listing 5.15. Klasa CustomSession implementująca metodę własnej obsługi mechanizmów sesji ?php class CustomSession { private $_sessionTable; public function __construct() { $this- setSessionTable( active_session ); //varejestrowanie własnej obsługi sesji session_set_save_handler( array( $this _open ) array( $this _close ) array( $this _read ) array( $this _write ) array( $this _destroy ) array( $this _gc )); } 222 (10-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc Rozdział 5. ¨ Mechanizmy autoryzacji i sesje 223 public function setSessionTable($tablename) { if ($tablename ULL) { $this- _sessionTable = $tablename; return TRUE; } else { return new Error( cannotsetsessiontable ); } } public function getSessionTable(){ return $this- _sessionTable; } public function _open($save_path $session_name) { try { DBManager::init(); return TRUE; } catch (DBError $err) { exit( Error: .$err- getMessage(). br/ ); } } public function _close() { $this- _gc(0); return TRUE; } public function _read($session_id) { //Pobranie danych sesji $sqlquery = SELECT SESS_Value FROM . $this- getSessionTable() . WHERE SESS_Id = $session_id ; try { $result = DBManager::Query($sqlquery); if ($result- numRows() 0) { if ($sessiondata = $result- fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) { return current($sessiondata); } } else { return ; } } catch (DBError $err) { exit( Error: .$err- getMessage(). br/ ); } } public function _write($session_id $session_data) { try { //Sprawdzenie czy sesja już istnieje $sqlquery = SELECT count(*) as ilosc FROM . $this- getSessionTable() . WHERE SESS_Id = $session_id ; $result = DBManager::Query($sqlquery); if ($result- numRows() 0) { //Uaktualnienie danych sesji $sqlquery = UPDATE . $this- getSessionTable() . SET SESS_LastUpdate = CURRE T_TIMESTAMP(0) SESS_Value = $session_data WHERE SESS_Id = $session_id ; DBManager::Query($sqlquery); D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc (10-08-06) 223 224 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych if (DBManager::AffectedRows() 0) { return TRUE; } else { return FALSE; } } else { //vapisanie nowych danych sesji $sqlquery = I SERT I TO . $this- getSessionTable() . (SESS_Id SESS_LastUpdate SESS_Value) VALUES ( $session_id CURRE T_TIMESTAMP(0) $session_data ) ; DBManager::Query($sqlquery); if (DBManager::AffectedRows() 0) { return TRUE; } else { return FALSE;} } } catch (DBError $err) { exit( Error: .$err- getMessage(). br/ ); } } public function _destroy($session_id) { try { //Usunięcie danych sesji $sqlquery = DELETE FROM . $this- getSessionTable() . WHERE SESS_Id = $session_id ; DBManager::Query($sqlquery); return TRUE; } catch (DBError $err) { exit( Error: .$err- getMessage(). br/ ); } } public function _gc($maxlifetime) { $ses_life = strftime( Y- m- d H: M strtotime( -5 minutes )); try { //Usunięcie przedawnionych danych sesji $sqlquery = DELETE FROM . $this- getSessionTable() . WHERE SESS_LastUpdate $ses_life ; DBManager::Query($sqlquery); return DBManager::AffectedRows(); } catch (DBError $err) { exit( Error: .$err- getMessage(). br/ ); } } } ? Dodatkowego wyjaśnienia w zasadzie wymagają jedynie trzy metody: konstruktor tej klasy, metoda _write() oraz _gc(). W konstruktorze klasy, oprócz określenia nazwy tabeli w bazie danych, w której zapi- sywane będą dane sesji, musimy zarejestrować metody naszej klasy jako funkcje obsługujące mechanizmy sesji. Do tego celu wykorzystamy funkcję session_set_ save_handler(). bool session_set_save_handler (string open string close string read string write string destroy string gc) 224 (10-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc Rozdział 5. ¨ Mechanizmy autoryzacji i sesje 225 Argumentami tej funkcji powinny być kolejno nazwy funkcji odpowiedzialne za: otwar- cie sesji, zamknięcie sesji, odczytanie danych sesji, zapisanie danych sesji, zniszczenie danych sesji oraz niszczenie danych starych sesji. Ze względu na to, że korzystamy z metod klasy, parametrami tej funkcji muszą być tablice zawierające kolejno nazwę obiektu obsługującego mechanizmy sesji oraz nazwę konkretnej metody. W metodzie _write() należy zwrócić uwagę na kolejność przeprowadzanych operacji. Najpierw musimy sprawdzić, czy operacja zapisu danych nie dotyczy sesji, która już istnieje. W takiej sytuacji uaktualniamy dane istniejącej sesji i kończymy wykonanie metody. W przypadku gdy zapisywane dane dotyczą nowej sesji, musimy dodać nowy wiersz do tabeli active_session. W przypadku metody _gc() — ze względu na to, że ignorujemy wartość jej argumentu — musimy na początku określić, które sesje mamy traktować jako przedawnione. Ustaliliśmy maksymalny czas życia sesji na 5 minut. $ses_life = strftime( Y- m- d H: M strtotime( -5 minutes )); Można oczywiście przyjąć dowolną wartość tego znacznika czasu, jednak uważamy, że pięć minut bezczynności po stronie użytkownika jest wystarczająco długim okresem pozwalającym stwierdzić, iż przestał on korzystać ze sklepu. Jeżeli serwer WWW oraz serwer bazy danych zostały zainstalowane na osobnych maszynach, należy upewnić się, iż ustawione na nich daty systemowe są takie same. Najlepiej skonfigurować je tak, aby synchronizowały czas z tym samym ser- werem czasu. Jeżeli między tymi maszynami będzie istnieć różnica czasowa, obsługa sesji może być nieprawidłowa. Przykład 5.2 Aby zaimplementować w aplikacji własny mechanizm obsługi sesji oparty na bazie danych, należy: 1. Utworzyć odpowiednią strukturę bazy danych. Skrypt SQL tworzący tę strukturę znajdziemy na listingu 5.16. Listing 5.16. Testowa instrukcja switch sprawdzająca poprawność mechanizmu obsługi sesji if (isSet($_GET[ action ])) switch ($_GET[ action ]) { case new : $_SESSIO [ test ] = owa zmienna sesyjna ; break; case change : $_SESSIO [ test ] = vmieniona zmienna sesyjna ; break; case clear : $_SESSIO [ test ] = ULL; break; } D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II5.doc (10-08-06) 225 226 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych 2. Aplikację przygotujemy na podstawie struktury aplikacji, którą poznaliśmy w rozdziale 4., rozbudowanej o obsługę bazy danych. Struktura ta znajduje się na CD-ROM-ie dołączonym do książki w katalogu mate
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: