Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00096 006549 18458054 na godz. na dobę w sumie
PHP w mgnieniu oka - książka
PHP w mgnieniu oka - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0043-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj język PHP -- najpopularniejszą technologię
tworzenia dynamicznych witryn WWW

Dynamiczne witryny WWW stopniowo wypierają takie, które opierają się wyłącznie na statycznych treściach. Możliwość połączenia stron z bazą danych pozwoliła na tworzenie portali, sklepów internetowych, katalogów, forów dyskusyjnych i wielu innych witryn, bez których trudno sobie wyobrazić oblicze współczesnego internetu. Spośród technologii wykorzystywanych do tworzenia dynamicznych witryn WWW największą popularnością cieszy się PHP. Tę dostępną nieodpłatnie platformę można uruchomić w każdym systemie operacyjnym. PHP jest językiem stosunkowo prostym. Pisane w nim skrypty są osadzane w kodzie strony WWW i interpretowane podczas jej wyświetlania w przeglądarce.

'PHP w mgnieniu oka' to książka dla tych, którzy chcą szybko poznać najważniejsze elementy programowania w języku PHP. Opisuje podstawowe zagadnienia związane ze zmiennymi, słowami kluczowymi i organizacją kodu. Czytając ją, dowiesz się, jak za pomocą PHP przetwarzać różne typy danych, jak osadzać kod PHP wewnątrz kodu HTML i jak tworzyć elementy stron WWW. Nauczysz się również łączyć skrypty PHP z zewnętrznymi programami, serwerami i usługami, przeczytasz o komunikacji z bazą danych, obsłudze systemu plików i usuwaniu błędów ze skryptów.

Jeśli chcesz nauczyć się PHP, ale nie masz na to zbyt wiele czasu, koniecznie przeczytaj tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP w mgnieniu oka Autor: Chris Newman T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 83-246-0043-4 Tytu³ orygina³u: Teach Yourself PHP in 10 Minutes Format: A5, stron: 272 Poznaj jêzyk PHP -— najpopularniejsz¹ technologiê tworzenia dynamicznych witryn WWW (cid:127) Sposoby przetwarzania informacji z formularzy na stronach WWW (cid:129) Komunikacja z baz¹ danych (cid:129) Usuwanie b³êdów z kodu Dynamiczne witryny WWW stopniowo wypieraj¹ takie, które opieraj¹ siê wy³¹cznie na statycznych treœciach. Mo¿liwoœæ po³¹czenia stron z baz¹ danych pozwoli³a na tworzenie portali, sklepów internetowych, katalogów, forów dyskusyjnych i wielu innych witryn, bez których trudno sobie wyobraziæ oblicze wspó³czesnego internetu. Spoœród technologii wykorzystywanych do tworzenia dynamicznych witryn WWW najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê PHP. Tê dostêpn¹ nieodp³atnie platformê mo¿na uruchomiæ w ka¿dym systemie operacyjnym. PHP jest jêzykiem stosunkowo prostym. Pisane w nim skrypty s¹ osadzane w kodzie strony WWW i interpretowane podczas jej wyœwietlania w przegl¹darce. „PHP w mgnieniu oka” to ksi¹¿ka dla tych, którzy chc¹ szybko poznaæ najwa¿niejsze elementy programowania w jêzyku PHP. Opisuje podstawowe zagadnienia zwi¹zane ze zmiennymi, s³owami kluczowymi i organizacj¹ kodu. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak za pomoc¹ PHP przetwarzaæ ró¿ne typy danych, jak osadzaæ kod PHP wewn¹trz kodu HTML i jak tworzyæ elementy stron WWW. Nauczysz siê równie¿ ³¹czyæ skrypty PHP z zewnêtrznymi programami, serwerami i us³ugami, przeczytasz o komunikacji z baz¹ danych, obs³udze systemu plików i usuwaniu b³êdów ze skryptów. (cid:129) Zmienne i sta³e w PHP (cid:129) Sterowanie przebiegiem programu (cid:129) Stosowanie funkcji (cid:129) Przetwarzanie ró¿nych typów danych (cid:129) Obs³uga formularzy HTML, sesji i plików cookie (cid:129) Uwierzytelnianie u¿ytkowników (cid:129) Komunikacja z serwerem WWW (cid:129) £¹czenie z baz¹ danych (cid:129) Obs³uga b³êdów (cid:129) Klasy z repozytorium PEAR Jeœli chcesz nauczyæ siê PHP, ale nie masz na to zbyt wiele czasu, koniecznie przeczytaj tê ksi¹¿kê. Spis treści O Autorze .....................................................................7 Wprowadzenie: PHP wita! .............................................9 Część I Podstawy PHP .............................................15 Rozdział 1. Wprowadzenie w tematykę PHP ..................................17 Podstawy PHP ..................................................................................... 17 Pierwszy skrypt ................................................................................... 20 Podsumowanie .................................................................................... 24 Rozdział 2. Zmienne ....................................................................25 Podstawowe wiadomości o zmiennych ............................................... 25 Typy danych ....................................................................................... 28 Podsumowanie .................................................................................... 31 Rozdział 3. Przepływ sterowania ...................................................33 Instrukcje warunkowe ......................................................................... 33 Pętle .................................................................................................... 39 Podsumowanie .................................................................................... 41 Rozdział 4. Funkcje ......................................................................43 Zastosowanie funkcji .......................................................................... 43 Argumenty i zwracane wartości .......................................................... 45 Wykorzystanie plików bibliotecznych ................................................ 49 Podsumowanie .................................................................................... 50 Część II Przetwarzanie danych ..................................51 Rozdział 5. Przetwarzanie liczb .....................................................53 Operacje arytmetyczne ........................................................................ 53 Liczbowe typy danych ........................................................................ 56 Funkcje przetwarzające liczby ............................................................ 57 Podsumowanie .................................................................................... 60 4 PHP w mgnieniu oka Rozdział 6. Przetwarzanie ciągów znaków .....................................61 Anatomia ciągów znaków ................................................................... 61 Formatowanie ciągów znaków ............................................................ 64 Funkcje przetwarzania ciągów znaków ............................................... 68 Podsumowanie .................................................................................... 70 Rozdział 7. Tablice .......................................................................71 Czym są tablice? ................................................................................. 71 Funkcje przetwarzania tablic ............................................................... 75 Tablice wielowymiarowe .................................................................... 78 Podsumowanie .................................................................................... 80 Rozdział 8. Wyrażenia regularne ...................................................81 Wprowadzenie do wyrażeń regularnych ............................................. 81 Zastosowanie funkcji ereg ................................................................... 82 Podsumowanie .................................................................................... 89 Rozdział 9. Przetwarzanie godzin i dat ..........................................91 Formaty daty ....................................................................................... 91 Przetwarzanie znaczników czasu ........................................................ 93 Podsumowanie .................................................................................... 97 Rozdział 10. Wykorzystanie klas ....................................................99 Obiektowe własności języka PHP ........................................................ 99 Czym jest klasa? ............................................................................... 100 Tworzenie i wykorzystywanie obiektów ........................................... 101 Podsumowanie .................................................................................. 105 Część III Środowisko webowe ..................................107 Rozdział 11. Przetwarzanie formularzy HTML ................................109 Przesyłanie formularzy do PHP ........................................................ 109 Obsługa formularzy za pomocą PHP ................................................ 114 Skrypt do przesyłania wiadomości e-mail za pomocą formularza .... 116 Podsumowanie .................................................................................. 118 Rozdział 12. Generowanie dynamicznego HTML ............................119 Ustawianie wartości domyślnych ...................................................... 119 Tworzenie elementów formularza ....................................................... 123 Podsumowanie .................................................................................. 127 Rozdział 13. Weryfikacja poprawności danych w formularzach ......129 Zapewnienie wypełnienia pól obowiązkowych ................................. 129 Wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących poprawności danych ................. 131 Wymuszanie reguł dotyczących danych ........................................... 133 Wyróżnianie pól wymagających uwagi ............................................ 134 Podsumowanie .................................................................................. 136 Rozdział 14. Pliki cookie i sesje ...................................................137 Pliki cookie ....................................................................................... 137 Sesje .................................................................................................. 141 Podsumowanie .................................................................................. 143 Spis treści 5 Rozdział 15. Uwierzytelnianie użytkowników .................................145 Typy uwierzytelniania ....................................................................... 145 Tworzenie systemu uwierzytelniania ................................................ 148 Podsumowanie .................................................................................. 153 Rozdział 16. Komunikacja z serwerem WWW ................................155 Nagłówki HTTP ................................................................................ 155 Zmienne środowiskowe serwera ....................................................... 160 Podsumowanie .................................................................................. 162 Część IV Wykorzystanie innych usług z poziomu PHP ...........................................163 Rozdział 17. Dostęp do systemu plików .......................................165 Zarządzanie plikami .......................................................................... 165 Odczytywanie i zapisywanie plików ................................................. 168 Podsumowanie .................................................................................. 174 Rozdział 18. Wykonywanie programów na serwerze WWW ............175 Wykonywanie programów na hoście ................................................ 175 Środowisko hosta .............................................................................. 178 Zagadnienia bezpieczeństwa ............................................................. 181 Podsumowanie .................................................................................. 182 Rozdział 19. Wykorzystanie bazy danych MySQL ...........................183 Wykorzystanie MySQL .................................................................... 183 Wykonywanie instrukcji SQL ........................................................... 185 Uruchamianie diagnostyczne instrukcji SQL .................................... 189 Podsumowanie .................................................................................. 191 Rozdział 20. Abstrakcja bazy danych ...........................................193 Klasa PEAR DB ................................................................................ 193 Zagadnienia związane z przenośnością baz danych .......................... 199 Podsumowanie .................................................................................. 202 Rozdział 21. Uruchamianie skryptów PHP z wiersza polecenia ......203 Środowisko wiersza polecenia .......................................................... 203 Pisanie skryptów przeznaczonych do uruchamiania w wierszu polecenia ........................................................................ 207 Podsumowanie .................................................................................. 210 Rozdział 22. Obsługa błędów .......................................................211 Zgłaszanie błędów ............................................................................. 211 Podsumowanie .................................................................................. 218 Część V Konfigurowanie i rozszerzenia PHP .............219 Rozdział 23. Konfiguracja PHP .....................................................221 Ustawienia konfiguracji .................................................................... 221 Dyrektywy konfiguracji .................................................................... 224 Ładowalne moduły ............................................................................ 229 Podsumowanie .................................................................................. 230 6 PHP w mgnieniu oka Rozdział 24. Bezpieczeństwo PHP ................................................231 Tryb bezpieczny ................................................................................ 231 Inne mechanizmy zabezpieczeń ........................................................ 234 Podsumowanie .................................................................................. 238 Rozdział 25. Repozytorium PEAR .................................................239 Co to jest PEAR? .............................................................................. 239 Korzystanie z repozytorium PEAR ...................................................... 241 Podsumowanie .................................................................................. 245 Dodatki .....................................................247 Dodatek A Instalacja PHP .........................................................249 Instalacje na platformie Linux (Unix) ............................................... 249 Instalacja w systemie Windows ........................................................ 253 Rozwiązywanie problemów .............................................................. 254 Skorowidz ................................................................255 Rozdział 2. Zmienne W tym rozdziale nauczymy się przypisywać wartości do zmiennych w PHP oraz wykorzystywać je w prostych wyrażeniach. Podstawowe wiadomości o zmiennych Zmienne — kontenery, w których można zapisywać wartości do późniejszego wykorzystania, są zasadniczymi komponentami każdego języka programowania. Na przykład w skrypcie może występować zmienna o nazwie number, w której zapisano wartość 5, albo zmienna o nazwie name, w której zapisano wartość Krzysztof. Zmienne o podanych nazwach i wartościach zadeklarowano w nastę- pującym kodzie: $number = 5; $name = Krzysztof ; Zmienne w PHP zawsze poprzedza się znakiem dolara. Jeśli się o tym pamięta, zadeklarowanie nowej zmiennej jest bardzo proste: wystarczy po lewej stronie znaku równości umieścić nazwę zmiennej, a po prawej wartość, którą chcemy do niej przypisać. Deklarowanie zmiennych. Inaczej niż w niektórych językach progra- mowania, w PHP nie trzeba deklarować zmiennych przed ich wyko- rzystaniem. Aby zadeklarować zmienną, wystarczy przypisać do niej wartość. Można to zrobić w dowolnym momencie. 26 Część I ♦ Podstawy PHP Zmienne można wykorzystywać zamiast literałów w dowolnym miejscu kodu PHP. W zaprezentowanym tu kolejnym przykładzie wykorzystano instrukcję echo w celu wyświetlenia wartości zapisanej w zmiennej. Robi się to identycz- nie jak w przypadku wyświetlania literału tekstowego: $name = Krzysztof ; echo Cześć, ; echo $name; Wynik działania tego kodu jest następujący: Cześć, Krzysztof Nazwy zmiennych Im bardziej opisowe są nazwy zmiennych, tym łatwiej rozpoznać, do czego są przeznaczone. Jest to szczególnie ważne jeśli sięgamy do skryptu kilka miesię- cy po jego napisaniu. Ogólnie rzecz biorąc, nie należy do dobrego stylu stosowanie takich nazw zmien- nych jak $a, $b itd. Prawdopodobnie niezbyt długo będziemy pamiętać, czego dotyczą określone litery. Dobra nazwa zmiennej zawiera informacje o warto- ściach, jakich dotyczy (na przykład $cena lub $nazwisko). Wielkość liter. W PHP w nazwach zmiennych rozróżniane są wiel- kie i małe litery — na przykład zmienna $nazwisko to co innego niż $Nazwisko. W tym samym skrypcie w obu zmiennych mogą być za- pisane inne wartości. W nazwach zmiennych mogą występować tylko litery, cyfry i znaki podkreślenia. Nazwa zmiennej może rozpoczynać się literą bądź znakiem podkreślenia. Przy- kłady prawidłowych i nieprawidłowych nazw zmiennych zestawiono w tabeli 2.1. Zastosowanie znaków podkreślenia. Wykorzystanie znaków pod- kreślenia to dobry sposób nadania zmiennym nazw składających się z dwóch lub większej liczby słów. Na przykład nazwy zmiennych $imie_nazwisko oraz $data_urodzenia są bardziej czytelne wła- śnie dzięki zastosowaniu znaków podkreślenia. Inną popularną konwencją stosowaną do nazw zmiennych składa- jących się z większej liczby słów jest rozpoczynanie każdego kolej- nego wyrazu w nazwie wielką literą — na przykład $ImieNazwisko lub $DataUrodzenia. Jeśli ktoś preferuje taki styl, może z powodze- niem go stosować w swoich skryptach, musi jednak pamiętać, że wielkość liter ma znaczenie. Rozdział 2. ♦ Zmienne 27 Tabela 2.1. Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych nazw zmiennych Prawidłowe nazwy zmiennych Nieprawidłowe nazwy zmiennych $procent $imie_nazwisko $wiersz_2 $pct $imie-nazwisko $2gi_wiersz Wyrażenia Podczas przypisywania wartości do zmiennej podawana wartość nie musi być literałem. Równie dobrze może to być wyrażenie — połączone za pomocą ope- ratora dwie (lub więcej) wartości, które wspólnie tworzą wynik. Zrozumienie działania zaprezentowanego tu przykładu nie powinno nastręczyć trudności. Dokładny jego opis zamieszczono pod przykładem: $sum = 16 + 30; echo $sum; Zmienna $sum pobiera wartość wyrażenia znajdującego się po prawej stronie znaku równości. Wartości 16 i 30 zostały połączone za pomocą operatora do- dawania — symbolu plus (+), dlatego wyrażenie zwraca wynik dodawania tych dwóch liczb. Jak łatwo przewidzieć, wykonanie tego kodu spowoduje wyświe- tlenie liczby 46. Tę samą operację dodawania można wykonać z wykorzystaniem dwóch zmien- nych: $a = 16; $b = 30; $sum = $a + $b; echo $sum; Wykonanie tego kodu powoduje dodanie wartości zmiennych $a i $b. Tak jak poprzednio, skrypt wyświetla liczbę 46. Zmienne w ciągach znaków Jak już powiedziano, ciągi znaków muszą być ujęte w cudzysłów lub apostrofy. Wiemy też, że istnieje różnica pomiędzy zastosowaniem apostrofów i cudzy- słowów. Na czym polega ta różnica? Znak dolara występujący w ciągu znaków ujętym w cudzysłów oznacza, że bieżąca wartość zmiennej powinna stać się częścią cią- gu znaków. Jeśli natomiast występuje w ciągu znaków ujętym w apostrofy, znak dolara jest interpretowany literalnie i nie powoduje odwołania do zmiennych. 28 Część I ♦ Podstawy PHP Różnicę tę zaprezentowano w zamieszczonych niżej przykładach. W pierwszym z nich w ciągu znaków wprowadzono wartość zmiennej $name: $name = Krzysztof ; echo Cześć, $name ; Wykonanie kodu spowoduje wyświetlenie ciągu Cześć, Krzysztof. W drugim przykładzie znak dolara zostanie zinterpretowany literalnie i nie nastąpi odwołanie do zmiennej: $name = Krzysztof ; echo Cześć, $name ; Wykonanie tego kodu spowoduje wyświetlenie ciągu Cześć, $name. Czasami w kodzie PHP trzeba jawnie oznaczyć początek i koniec zmiennej. W tym celu należy użyć nawiasów klamrowych — {}. Aby wyświetlić wagę z przyrostkiem oznaczającym kilogramy lub funty, odpowiednia instrukcja po- winna przyjąć następującą postać: echo Całkowita waga wynosi {$weight}kg ; Gdyby nie zostały zastosowane nawiasy klamrowe wokół zmiennej $weight, interpreter PHP próbowałby znaleźć zmienną $weightkg, która najprawdopo- dobniej nie występuje w skrypcie. Ten sam efekt można osiągnąć dzięki zastosowaniu operatora konkatenacji — symbolu kropki. Można go wykorzystać do połączenia ze sobą dwóch lub więk- szej liczby ciągów znaków, tak jak pokazano w następującym przykładzie: echo Całkowita waga wynosi . $weight . kg ; Trzy wartości — dwa literały znakowe i jedna zmienna $weight — są ze sobą łączone w kolejności, w jakiej występują w instrukcji. Warto zwrócić uwagę na to, że na końcu pierwszego ciągu znaków dodano spację, aby oddzielić słowo wynosi od wartości wagi. Gdyby zmienna $weight miała wartość 99, wykonanie przedstawionej wyżej instrukcji spowodowałoby wyświetlenie następującego wyniku: Całkowita waga wynosi 99kg Typy danych Każda zmienna, w której zapisano wartość, posiada typ danych. Typ danych definiuje rodzaje wartości, które mogą być zapisane w zmiennej. Podstawowe typy danych dostępne w PHP zestawiono w tabeli 2.2. Rozdział 2. ♦ Zmienne 29 Tabela 2.2. Typy danych w PHP Typ danych Opis Ocena logiczna; może mieć wartość TRUE (prawda) lub FALSE (fałsz). Wartość numeryczna — dodatnia lub ujemna liczba całkowita. Boolean Integer Double (lub float) Liczba zmiennoprzecinkowa — dowolna liczba dziesiętna. Wartość alfanumeryczna — może zawierać dowolną liczbę String znaków ASCII. W momencie przypisania wartości do zmiennej następuje ustalenie typu danych. PHP określa typ danych automatycznie, na podstawie przypisanej wartości. Aby sprawdzić typ danych zmiennej, można skorzystać z funkcji gettype. Wykonanie poniższego kodu pozwoli przekonać się, że typ danych liczby dzie- siętnej to double: $value = 7.2; echo gettype($value); Działanie odwrotne do gettype ma funkcja settype, która umożliwia przesło- nięcie typu danych zmiennej. Jeśli zapisana w zmiennej wartość nie może być zapisana przy użyciu nowego typu, jest modyfikowana do najbliższej możliwej wartości. Następujący kod jest próbą przekształcenia ciągu znaków na liczbę całkowitą: $value = 22nd January 2005 ; settype($value, integer ); echo $value; W tym przypadku ciąg znaków rozpoczyna się od cyfr, ale nie reprezentuje licz- by całkowitej. W wyniku konwersji przekształcone będą wszystkie znaki — od początku ciągu do pierwszego znaku, który nie jest liczbą. Pozostała część ciągu znaków będzie odrzucona, a zatem wykonanie tego kodu zwróci wartość 22. Analiza typów danych. W praktyce funkcji settype i gettype nie wykorzystuje się zbyt często, ponieważ nie ma zbyt wielu sytuacji, w których trzeba modyfikować typ danych zmiennej. Jak już powie- dziano, PHP automatycznie przypisuje typ danych do zmiennej. Żonglowanie typami Czasami interpreter PHP przeprowadza niejawną konwersję typów danych. Dzieje się tak w przypadku, gdy spodziewa się wartości określonego typu. Takie dzia- łanie określa się jako żonglowanie typami (ang. type juggling). 30 Część I ♦ Podstawy PHP Na przykład operator dodawania powinien znajdować się pomiędzy dwoma licz- bami. Przed wykonaniem operacji dodawania ciągi znaków są przekształcane na wartości typu double lub integer. Tak więc zaprezentowana poniżej operacja dodawania zwróci wynik w postaci liczby całkowitej: echo 100 + 10 cali ; Wykonanie kodu powoduje dodanie liczb 100 i 10, dlatego w wyniku wyświe- tlona zostanie liczba 110. Podobny mechanizm działa w przypadku zastosowania operatora znakowego dla danych liczbowych. W przypadku przeprowadzania operacji znakowej na da- nych liczbowych, wartości liczbowe są najpierw przekształcane na ciągi znaków. Z taką sytuacją zetknęliśmy się już przy okazji omawiania operatora konkatena- cji — wyświetlana zmienna $weight była liczbą. Wynikiem działania operacji wykonywanych na ciągach znaków zawsze jest ciąg znaków, nawet wtedy, kiedy przypomina liczbę. Wykonanie kodu zaprezento- wanego w zamieszczonym niżej przykładzie zwraca wynik 69, ale — jak poka- zuje wynik działania funkcji gettype — zmienna $number zawiera ciąg znaków: $number = 6.9; echo $number; echo gettype($number); Rozbudowaną listę operatorów liczbowych i tekstowych przedstawimy w roz- działach 5., „Przetwarzanie liczb”, oraz 6., „Przetwarzanie ciągów znaków”. Zmienne do przechowywania nazw zmiennych W PHP wartość zapisaną w zmiennej można wykorzystać jako nazwę innej zmiennej. Jeśli to nie brzmi zbyt zrozumiale, spróbujemy objaśnić to za pomocą następującego przykładu: $my_age = 21; $varname = my_age ; echo Wartość zmiennej $varname wynosi ${$varname} ; Wynik działania powyższego skryptu jest następujący: Wartość zmiennej my_age wynosi 21 Ponieważ ciąg znaków jest ujęty w cudzysłów, znak dolara oznacza, że wartość zmiennej stanie się częścią ciągu znaków. Konstrukcja ${$varname} spowodu- je, że wartość zmiennej, której nazwę zapisano w zmiennej $varname, stanie się częścią ciągu znaków. Rozdział 2. ♦ Zmienne 31 Nawiasy klamrowe wokół nazwy $varname są obowiązkowe wewnątrz ciągów znaków, ale w innych wywołaniach ich użycie nie jest konieczne. Kod zasto- sowany w naszym kolejnym, zamieszczonym poniżej przykładzie, w którym zastosowano operator konkatenacji, zwraca dokładnie taki sam wynik jaki uzy- skaliśmy poprzednio: echo Wartość zmiennej . $varname . wynosi . $$varname; Podsumowanie W tym rozdziale mogliśmy zobaczyć, jak posługiwać się zmiennymi w PHP. W następnym dowiemy się, w jaki sposób korzystać z instrukcji warunkowych i instrukcji pętli do zarządzania przepływem sterowania w skryptach.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP w mgnieniu oka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: