Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00382 007460 19931023 na godz. na dobę w sumie
PIT, CIT, RYCZAŁT 2019 - ebook/pdf
PIT, CIT, RYCZAŁT 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-407-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja ta zawiera:

ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym,
wybrane rozporządzenia wykonawcze,
komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – w formie przewodnika po zmianach.

Przewodnik omawia poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się, na czym polega zmiana, dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać liczne, rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących podatków dochodowych.

Dla przedsiębiorców bardzo ważne są zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Zapowiedziano:

podniesienie limitu amortyzacji do 150 000 zł,
zmiany zasad rozliczania kosztów samochodu prywatnego przedsiębiorcy, niewprowadzonego do działalności gospodarczej,
możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodami użytkowanymi przez przedsiębiorcę na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy oraz amortyzacji samochodów wykupionych z leasingu.

Zmiany dotyczą również:

wprowadzenia tzw. exit tax,
umożliwienia preferencyjnego wspólnego rozliczenia podatku przez małżonków nawet po terminie złożenia deklaracji rocznej,
wydłużenia czasu umożliwiającego wykorzystanie ulgi mieszkaniowej,
obniżenia stawki CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą,
wprowadzenia ulgi innovation box dla firm, które opracują nową technologię, nowatorskie urządzenie lub inne rozwiązanie, a następnie będą na tym zarabiać.
limitów dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
wprowadzenia tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

W niniejszej publikacji zamieszczamy obowiązujące w 2019 r. miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Aby ułatwić Czytelnikom korzystanie ze zbioru, zamieściliśmy całą treść aktów prawnych w wersjach zawierających corocznie aktualizowane stawki i normy.

Akty prawne w tomie „PIT, CIT, Ryczałt 2019” zawierają stawki pierwotne i normy na 2018 r., a ponadto rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w brzmieniu sprzed nowelizacji z 12 września 2018 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

art. 1–1a USTAWA z.dnia.26.lipca.1991.r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U..z.2018.r.,.poz..1509;.zm.:.Dz.U..z.2018.r..poz..398;.Dz.U..z.2018.r..poz..1291;.Dz.U..z.2018.r..poz..1540;.Dz.U.. z.2018.r..poz..1552;.Dz.U..z.2018.r..poz..1629;.Dz.U..z.2018.r..poz..1669;.Dz.U..z.2018.r..poz..1693;.Dz.U..z.2018.r.. poz..2073;.Dz.U..z.2018.r..poz..2126;.Dz.U..z.2018.r..poz..2159;.Dz.U..z.2018.r..poz..2192;.Dz.U..z.2018.r..poz..2193;. Dz.U..z.2018.r..poz..2215;.Dz.U..z.2018.r..poz..2242;.Dz.U..z.2018.r..poz..2244;.Dz.U..z.2018.r..poz..2245;.Dz.U.. z.2018.r..poz..2246)1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji]2).3) Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem docho­ dowym dochodów osób fizycznych oraz daninę soli­ darnościową. Art. 1a. [Opodatkowanie podatkiem dochodo­ wym dochodów przedsiębiorstwa w spadku] 1.. Ustawa. reguluje. również. opodatkowanie. po- datkiem. dochodowym. dochodów. przedsiębiorstwa. w.spadku. 2..Przedsiębiorstwo.w.spadku,.stanowiące.jednost- kę.organizacyjną.niemającą.osobowości.prawnej,.jest. podatnikiem.z.tytułu.dochodów.osiąganych.w.okresie. od.otwarcia.spadku.do.dnia.wygaśnięcia: 1). 2). .zarządu.sukcesyjnego.albo .uprawnienia.do.powołania.zarządcy.sukcesyjnego,. jeżeli. zarząd. sukcesyjny. nie. został. ustanowiony. i. dokonano. zgłoszenia,. o. którym. mowa. w. art.. 12. ust..1c.ustawy.z.dnia.13.października.1995.r..o.za- sadach.ewidencji.i.identyfikacji.podatników.i.płat- ników.(Dz.U..z.2017.r..poz..869.i.2491.oraz.z.2018.r.. poz..106,.650,.771.i.1629). 1). .W. ujednoliconym. przez. redakcję. tekście. uwzględniono. wszystkie. obowiązujące. zmiany.. W. treści. ustawy. pogrubioną czcionką wyróżniono.zmiany.obowiązujące.od.1.stycznia.2019.r..W.ujednoliconym.tekście.uwzględniono.najnowsze.zmiany. wprowadzone.w.ustawie.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych: –. .ustawą.z.dnia.10.maja.2018.r..o.wspieraniu.nowych.inwestycji.(Dz.U..z.2018.r..poz..1162); –. .ustawą.z.dnia.15.czerwca.2018.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.ustawy.o.podatku.docho- dowym.od.osób.prawnych.oraz.ustawy.o.zryczałtowanym.podatku.dochodowym.od.niektórych.przychodów.osiąganych. przez.osoby.fizyczne.(Dz.U..poz..1291;.ost.zm..Dz.U..z.2018.r..poz..2193);. –. .ustawą.z.dnia.4.października.2018.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.oraz.niektórych.innych. . . ustaw.(Dz.U..z.2018.r..poz..2126);. –. .ustawą.z.dnia.23.października.2018.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.ustawy.o.podatku. dochodowym.od.osób.prawnych.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..z.2018.r..poz..2159); –. .ustawą.z.dnia.23.października.2018.r..o.Solidarnościowym.Funduszu.Wsparcia.Osób.Niepełnosprawnych.(Dz.U..z.2018.r.. poz..2192); . . . . . . . . . . . . . . . –. .ustawą.z.dnia.23.października.2018.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.ustawy.o.podatku. dochodowym.od.osób.prawnych,.ustawy.–.Ordynacja.podatkowa.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..z.2018.r..poz..2193); –. .ustawą.z.dnia.9.listopada.2018.r..o.kołach.gospodyń.wiejskich.(Dz.U..z.2018.r..poz..2212); –. .ustawą.z.dnia.4.października.2018.r..o.pracowniczych.planach.kapitałowych.(Dz.U..z.2018.r..poz..2215); –. .ustawą.z.dnia.9.listopada.2018.r..o.zmianie.niektórych.ustaw.w.związku.ze.wzmocnieniem.nadzoru.nad.rynkiem.finanso- wym.oraz.ochrony.inwestorów.na.tym.rynku.(Dz.U..z.2018.r..poz..2243); –. .ustawą.z.dnia.9.listopada.2018.r..o.zmianie.niektórych.ustaw.w.celu.wprowadzenia.uproszczeń.dla.przedsiębiorców.w.pra- wie.podatkowym.i.gospodarczym.(Dz.U..z.2018.r..poz..2244); –. .ustawą.z.dnia.22.listopada.2018.r..o.zmianie.ustawy.–.Prawo.oświatowe,.ustawy.o.systemie.oświaty.oraz.niektórych.innych. ustaw.(Dz.U..z.2018.r..poz..2245); –. .ustawą.z.dnia.9.listopada.2018.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.oraz.ustawy.o.zryczałto- wanym.podatku.dochodowym.od.niektórych.przychodów.osiąganych.przez.osoby.fizyczne.(Dz.U..z.2018.r..poz..2246); –. .ustawą.z.dnia.22.listopada.2018.r..o.grobach.weteranów.walk.o.wolność.i.niepodległość.Polski.(do.dnia.oddania.publikacji. do.druku.ustawa.oczekiwała.na.opublikowanie.w.Dzienniku.Ustaw). . Zmiany,.które.wchodzą.w.życie.31.grudnia.2018.r.,.zostały.wyróżnione.szarym.tłem.i.zostały.wprowadzone: . –. .ustawą.z.dnia.6.grudnia.2018.r..o.zmianie.niektórych.ustaw.w.związku.z.e-skierowaniem.oraz.listami.oczekujących.na.udzie- lenie.świadczenia.opieki.zdrowotnej.(w.dniu.oddania.publikacji.do.druku.ustawa.oczekiwała.na.przyjęcie.przez.Senat). .Zmiany,.które.wejdą.w.życie.w.trakcie.2019.r..oraz.1.stycznia.2020.r.,.zostały.zaznaczone. .w.ramce .z.podaniem.daty.ich. wejścia.w.życie.i.zostały.wprowadzone: –. .ustawą.z.dnia.4.października.2018.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.oraz.niektórych.innych. ustaw.(Dz.U..z.2018.r..poz..2126); –. .ustawą.z.dnia.9.listopada.2018.r..o.zmianie.niektórych.ustaw.w.celu.wprowadzenia.uproszczeń.dla.przedsiębiorców.w.pra- wie.podatkowym.i.gospodarczym.(Dz.U..z.2018.r..poz..2244); –. .ustawą.z.dnia.23.listopada.2018.r..o.świadczeniu.rekompensacyjnym.z.tytułu.utraty.prawa.do.bezpłatnego.węgla.oraz.z.ty- tułu.zaprzestania.pobierania.bezpłatnego.węgla.przez.osoby.niebędące.pracownikami.przedsiębiorstwa.górniczego.(do. dnia.oddania.publikacji.do.druku.ustawa.oczekiwała.na.opublikowanie.w.Dzienniku.Ustaw).–.zmiana.wejdzie.w.życie.po. upływie.14.dni.od.dnia.ogłoszenia. 2). ..Na.podstawie.art..33.ust..1.ustawy.z.dnia.23.października.2018.r..o.Solidarnościowym.Funduszu.Wsparcia.Osób.Niepełno- sprawnych.(Dz.U..z.2018.r..poz..2192),.art..1.w.brzmieniu.ustalonym.ww..ustawą.ma.zastosowanie.do.dochodów.(przycho- dów).uzyskanych.od.1.stycznia.2019.r. 3). .Hasła.w.klamrach.pochodzą.od.redakcji. WWW.INFOR.PL 65 USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH art. 2–3 3.. W. przypadku. śmierci. osoby. fizycznej. będącej. wspólnikiem.spółki.cywilnej,.jeżeli.ustanowiono.zarząd. sukcesyjny,.podatnikiem.z.tytułu.udziału.w.tej.spółce. w.okresie.od.otwarcia.spadku.do.dnia.wygaśnięcia.za- rządu. sukcesyjnego. jest. przedsiębiorstwo. w. spadku,. które.na.potrzeby.ustawy.traktowane.jest.jak.wspólnik. spółki.cywilnej. Art. 2. [Wyłączenie stosowania przepisów usta­ wy] 1..Przepisów.ustawy.nie.stosuje.się.do: 1). 2). 3). 4). 5). 6). 6a). 7). 8). .przychodów. z. działalności. rolniczej,. z. wyjątkiem. przychodów. z. działów. specjalnych. produkcji. rol- nej; .przychodów. z. gospodarki. leśnej. w. rozumieniu. ustawy.o.lasach; .przychodów.podlegających.przepisom.o.podatku. od.spadków.i.darowizn; .przychodów. wynikających. z. czynności,. które. nie. mogą.być.przedmiotem.prawnie.skutecznej.umowy; .przychodów.z.tytułu.podziału.wspólnego.majątku. małżonków.w.wyniku.ustania.lub.ograniczenia.mał- żeńskiej.wspólności.majątkowej.oraz.przychodów. z.tytułu.wyrównania.dorobków.po.ustaniu.rozdziel- ności.majątkowej.małżonków.lub.śmierci.jednego. z.nich; .przychodów. (dochodów). przedsiębiorcy. żeglugo- wego.opodatkowanych.na.zasadach.wynikających. z.ustawy.z.dnia.24.sierpnia.2006.r..o.podatku.tona- żowym.(Dz.U..z.2018.r..poz..381.i.650),.z.zastrzeże- niem.art..24a.ust..1a; .przychodów. opodatkowanych. na. zasadach. wy- nikających. z. ustawy. z. dnia. 6. lipca. 2016. r.. o. ak- tywizacji. przemysłu. okrętowego. i. przemysłów. komplementarnych.(Dz.U..z.2018.r..387.i.650),.z.za- strzeżeniem.art..24a.ust..1a; .świadczeń.na.zaspokojenie.potrzeb.rodziny,.o.któ- rych. mowa. w. art.. 27. Kodeksu. rodzinnego. i. opie- kuńczego,. objętych. wspólnością. majątkową. mał- żeńską; .wypłat,. o. których. mowa. w. art.. 27. ustawy. z. dnia. 5.lipca.2018.r..o.zarządzie.sukcesyjnym.przedsię- biorstwem.osoby.fizycznej.(Dz.U..poz..1629),.zwa- nej.dalej.„ustawą.o.zarządzie.sukcesyjnym”. 2..Działalnością.rolniczą,.w.rozumieniu.ust..1.pkt.1,. jest.działalność.polegająca.na.wytwarzaniu.produktów. roślinnych. lub. zwierzęcych. w. stanie. nieprzetworzo- nym. (naturalnym). z. własnych. upraw. albo. hodowli. lub. chowu,.w.tym.również.produkcja.materiału.siewnego,. szkółkarskiego,. hodowlanego. oraz. reprodukcyjnego,. produkcja. warzywnicza. gruntowa,. szklarniowa. i. pod. folią,.produkcja.roślin.ozdobnych,.grzybów.uprawnych. i. sadownicza,. hodowla. i. produkcja. materiału. zarodo- wego. zwierząt,. ptactwa. i. owadów. użytkowych,. pro- dukcja. zwierzęca. typu. przemysłowo-fermowego. oraz. hodowla. ryb,. a. także. działalność,. w. której. minimalne. okresy.przetrzymywania.zakupionych.zwierząt.i.roślin,. w. trakcie. których. następuje. ich. biologiczny. wzrost,. wynoszą.co.najmniej: 1). 2). .miesiąc.–.w.przypadku.roślin, .16.dni.–.w.przypadku.wysokointensywnego.tuczu. specjalizowanego.gęsi.lub.kaczek, 3). .6.tygodni.–.w.przypadku.pozostałego.drobiu.rzeź- nego, .2.miesiące.–.w.przypadku.pozostałych.zwierząt 4). –.licząc.od.dnia.nabycia. 3..Działami.specjalnymi.produkcji.rolnej.są:.uprawy. w.szklarniach.i.ogrzewanych.tunelach.foliowych,.upra- wy.grzybów.i.ich.grzybni,.uprawy.roślin.„in.vitro”,.fer- mowa.hodowla.i.chów.drobiu.rzeźnego.i.nieśnego,.wy- lęgarnie.drobiu,.hodowla.i.chów.zwierząt.futerkowych. i. laboratoryjnych,. hodowla. dżdżownic,. hodowla. ento- mofagów,. hodowla. jedwabników,. prowadzenie. pasiek. oraz.hodowla.i.chów.innych.zwierząt.poza.gospodar- stwem.rolnym. 3a..Nie.stanowią.działów.specjalnych.produkcji.rol- nej.uprawy,.hodowla.i.chów.zwierząt.w.rozmiarach.nie- przekraczających.wielkości.określonych.w.załączniku. nr.2.do.ustawy,.zwanym.„załącznikiem.nr.2”. 4.. Ilekroć. w. ustawie. jest. mowa. o. gospodarstwie. rolnym,.oznacza.to.gospodarstwo.rolne.w.rozumieniu. przepisów.ustawy.o.podatku.rolnym. 5..(uchylony) 6.. W. przypadku. braku. przeciwnego. dowodu. przyj- muje. się,. że. przychody. pochodzą. z. czynności,. które. mogą.być.przedmiotem.prawnie.skutecznej.umowy. Art. 3. [Nieograniczony obowiązek podatkowy] 1.. Osoby. fizyczne,. jeżeli. mają. miejsce. zamieszka- nia.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.podlegają. obowiązkowi.podatkowemu.od.całości.swoich.docho- dów.(przychodów).bez.względu.na.miejsce.położenia. źródeł.przychodów.(nieograniczony.obowiązek.podat- kowy). 1a..Za.osobę.mającą.miejsce.zamieszkania.na.tery- torium. Rzeczypospolitej. Polskiej. uważa. się. osobę. fi- zyczną,.która: 1). .posiada. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. centrum.interesów.osobistych.lub.gospodarczych. (ośrodek.interesów.życiowych).lub .przebywa.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej. dłużej.niż.183.dni.w.roku.podatkowym. 2). 2..(uchylony) 2a.. Osoby. fizyczne,. jeżeli. nie. mają. na. terytorium. Rzeczypospolitej.Polskiej.miejsca.zamieszkania,.pod- legają.obowiązkowi.podatkowemu.tylko.od.dochodów. (przychodów).osiąganych.na.terytorium.Rzeczypospo- litej.Polskiej.(ograniczony.obowiązek.podatkowy). 2b..Za.dochody.(przychody).osiągane.na.terytorium. Rzeczypospolitej.Polskiej.przez.podatników,.o.których. mowa.w.ust..2a,.uważa.się.w.szczególności.dochody. (przychody).z: 1). .pracy. wykonywanej. na. terytorium. Rzeczypospo- litej. Polskiej. na. podstawie. stosunku. służbowego,. stosunku. pracy,. pracy. nakładczej. oraz. spółdziel- czego. stosunku. pracy,. bez. względu. na. miejsce. wypłaty.wynagrodzenia; .działalności.wykonywanej.osobiście.na.terytorium. Rzeczypospolitej.Polskiej,.bez.względu.na.miejsce. wypłaty.wynagrodzenia; .działalności. gospodarczej. prowadzonej. na. tery- torium. Rzeczypospolitej. Polskiej,. w. tym. poprzez. położony. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. zagraniczny.zakład; 2). 3). 66 PODATKI – PRZEWODNIK PO ZMIANACH NR 1 PIT, CIT, RYCZAŁT 2019 art. 4–5a 4). 5). 6). 7). 8).4). .położonej.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej. nieruchomości. lub.praw.do.takiej.nieruchomości,. w.tym.ze.zbycia.jej.w.całości.albo.w.części.lub.zby- cia.jakichkolwiek.praw.do.takiej.nieruchomości; .papierów. wartościowych. oraz. pochodnych. in- strumentów. finansowych. niebędących. papierami. wartościowymi,. dopuszczonych. do. publicznego. obrotu. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. w.ramach.regulowanego.rynku.giełdowego,.w.tym. uzyskane.ze.zbycia.tych.papierów.albo.instrumen- tów.oraz.z.realizacji.praw.z.nich.wynikających; .tytułu. przeniesienia. własności. udziałów. (akcji). w.spółce,.ogółu.praw.i.obowiązków.w.spółce.nie- będącej. osobą. prawną. lub. tytułów. uczestnictwa. w. funduszu. inwestycyjnym,. instytucji. wspólnego. inwestowania.lub.innej.osobie.prawnej.lub.z.tytu- łu. należności. będących. następstwem. posiadania. tych.udziałów.(akcji),.ogółu.praw.i.obowiązków.lub. tytułów.uczestnictwa.–.jeżeli.co.najmniej.50 .war- tości.aktywów.takiej.spółki,.spółki.niebędącej.oso- bą. prawną,. funduszu. inwestycyjnego,. instytucji. wspólnego.inwestowania.lub.osoby.prawnej,.bez- pośrednio.lub.pośrednio,.stanowią.nieruchomości. położone. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. lub.prawa.do.takich.nieruchomości; .tytułu. należności. regulowanych,. w. tym. stawia- nych.do.dyspozycji,.wypłacanych.lub.potrącanych,. przez.osoby.fizyczne,.osoby.prawne.albo.jednost- ki.organizacyjne.nieposiadające.osobowości.praw- nej,. mające. miejsce. zamieszkania,. siedzibę. lub. zarząd. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej,. niezależnie.od.miejsca.zawarcia.umowy.i.wykona- nia.świadczenia; .niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da. 2c..Wartość.aktywów,.o.której.mowa.w.ust..2b.pkt.6,. ustala.się.na.ostatni.dzień.miesiąca.poprzedzającego. miesiąc. uzyskania. przychodu,. o. którym. mowa. w. tym. przepisie.. W. przypadku. spółek. będących. emitentami. papierów. wartościowych. dopuszczonych. do. obrotu. na. rynku. regulowanym. wartość. aktywów. może. być. ustalana. na. podstawie. aktywów. bilansowych. ujętych. w. raportach. okresowych. publikowanych. na. koniec. ostatniego. kwartału. poprzedzającego. kwartał. roku. kalendarzowego,.w.którym.doszło.do.uzyskania.przy- chodu. 2d.. Za. dochody. (przychody),. o. których. mowa. w. ust.. 2b. pkt. 7,. uważa. się. przychody. wymienione. w.art..29.ust..1,.jeżeli.nie.stanowią.dochodów.(przycho- dów),.o.których.mowa.w.ust..2b.pkt.1–6. 3.. Od. podatku. dochodowego. od. dochodu. uzyska- nego. ze. źródeł. przychodów. położonych. za. grani- cą. wolni. są. członkowie. personelu. przedstawicielstw. dyplomatycznych. i. urzędów. konsularnych. oraz. inne. osoby. korzystające. z. przywilejów. i. immunitetów. dy- plomatycznych. lub. konsularnych. na. podstawie. umów. lub.powszechnie.uznanych.zwyczajów.międzynarodo- wych,. jak. również. członkowie. ich. rodzin. pozostający. z.nimi.we.wspólnocie.domowej,.jeżeli.nie.są.obywate- lami.polskimi.i.nie.mają.stałego.pobytu.na.terytorium. Rzeczypospolitej.Polskiej. 4..Przepis.ust..1.stosuje.się.odpowiednio.do.przed- siębiorstwa.w.spadku,.jeżeli.zmarły.przedsiębiorca.na. dzień. otwarcia. spadku. podlegał. nieograniczonemu. obowiązkowi.podatkowemu. 5..Przepis.ust..2a.stosuje.się.odpowiednio.do.przed- siębiorstwa.w.spadku,.jeżeli.zmarły.przedsiębiorca.na. dzień. otwarcia. spadku. podlegał. ograniczonemu. obo- wiązkowi.podatkowemu. Art. 4. (uchylony) Art. 4a. [Stosowanie przepisów] Przepisy. art.. 3. ust.. 1,. 1a,. 2a. i. 2b. stosuje. się. z. uwzględnieniem. umów. w. sprawie. unikania. podwój- nego.opodatkowania,.których.stroną.jest.Rzeczpospo- lita.Polska. Art. 5. [Terytorium RP] Za. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. w. rozu- mieniu.ustawy.uważa.się.również.znajdującą.się.poza. morzem. terytorialnym. wyłączną. strefę. ekonomiczną,. w. której. Rzeczpospolita. Polska. na. podstawie. prawa. wewnętrznego.i.zgodnie.z.prawem.międzynarodowym. wykonuje.prawa.odnoszące.się.do.badania.i.eksploata- cji.dna.morskiego.i.jego.podglebia.oraz.ich.zasobów. naturalnych. Art. 5a. [Definicje] Ilekroć.w.ustawie.jest.mowa.o: 1). 2). 3). 4). 5). 6). .inwestycjach. –. oznacza. to. środki. trwałe. w. bu- dowie. w. rozumieniu. ustawy. z. dnia. 29. września. 1994.r..o.rachunkowości.(Dz.U..z.2018.r..poz..395,. 398.i.650),.zwanej.dalej.„ustawą.o.rachunkowości”; .składnikach. majątkowych. –. oznacza. to. aktywa. w. rozumieniu. ustawy. o. rachunkowości. pomniej- szone. o. przejęte. długi. funkcjonalnie. związane. z.prowadzoną.działalnością.gospodarczą.zbywcy,. o.ile.długi.te.nie.zostały.uwzględnione.w.cenie.na- bycia,.o.której.mowa.w.art..22g.ust..3; .przedsiębiorstwie. –. oznacza. to. przedsiębiorstwo. w.rozumieniu.przepisów.Kodeksu.cywilnego; .zorganizowanej. części. przedsiębiorstwa. –. ozna- cza. to. organizacyjnie. i. finansowo. wyodrębniony. w.istniejącym.przedsiębiorstwie.zespół.składników. materialnych. i. niematerialnych,. w. tym. zobowiąza- nia,.przeznaczonych.do.realizacji.określonych.za- dań. gospodarczych,. który. zarazem. mógłby. sta- nowić. niezależne. przedsiębiorstwo. samodzielnie. realizujące.te.zadania; .Ordynacji.podatkowej.–.oznacza.to.ustawę.z.dnia. 29.sierpnia.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa.(Dz.U.. z.2018.r..poz..800,.z.późn.zm.); .działalności.gospodarczej.albo.pozarolniczej.dzia- łalności.gospodarczej.–.oznacza.to.działalność.za- robkową: 4). ..Na.podstawie.art..44.ust..1.ustawy.z.dnia.23.października.2018.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycz- nych,.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.prawnych,.ustawy.–.Ordynacja.podatkowa.oraz.niektórych.innych.ustaw. (Dz.U..z.2018.r..poz..2193).art..3.ust..2b.pkt.8.ma.zastosowanie.do.dochodów.(przychodów).uzyskanych.od.1.stycznia.2019.r. WWW.INFOR.PL 67 USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH art. 5a . . . . 7). 8). 9). 10). 11). 12). 13). 14). 15). a). wytwórczą,.budowlaną,.handlową,.usługową, b). .polegającą. na. poszukiwaniu,. rozpoznawaniu. i.wydobywaniu.kopalin.ze.złóż, c)..polegającą. na. wykorzystywaniu. rzeczy. oraz. wartości.niematerialnych.i.prawnych –. prowadzoną. we. własnym. imieniu. bez. wzglę- du. na. jej. rezultat,. w. sposób. zorganizowany. i. cią- gły,.z.której.uzyskane.przychody.nie.są.zaliczane. do. innych. przychodów. ze. źródeł. wymienionych. w.art..10.ust..1.pkt.1,.2.i.4–9; .ustawie. o. rehabilitacji. zawodowej. –. rozumie. się. przez.to.ustawę.z.dnia.27.sierpnia.1997.r..o.reha- bilitacji.zawodowej.i.społecznej.oraz.zatrudnianiu. osób.niepełnosprawnych.(Dz.U..z.2018.r..poz..511,. 1000.i.1076); .urzędzie. skarbowym. –. oznacza. to. urząd. skarbo- wy,. przy. pomocy. którego. odpowiednio. właściwy. dla. podatnika. lub. płatnika. naczelnik. urzędu. skar- bowego.wykonuje.swoje.zadania; .(uchylony) .(uchylony) .papierach. wartościowych. –. oznacza. to. papiery. wartościowe,.o.których.mowa.w.art..3.pkt.1.ustawy. z.dnia.29.lipca.2005.r..o.obrocie.instrumentami.fi- nansowymi.(Dz.U..z.2017.r..poz..1768,.z.późn..zm.); .dyskoncie. –. oznacza. to. różnicę. między. kwo- tą. uzyskaną. z. wykupu. papieru. wartościowego. przez. emitenta. a. wydatkami. poniesionymi. na. nabycie. papieru. wartościowego. na. rynku. pier- wotnym. lub. wtórnym,. a. w. przypadku. nabycia. papieru.wartościowego.w.drodze.spadku.lub.da- rowizny.–.różnicę.między.kwotą.uzyskaną.z.wy- kupu. a. wydatkami. poniesionymi. przez. spadko- dawcę. lub. darczyńcę. na. nabycie. tego. papieru. wartościowego; .pochodnych. instrumentach. finansowych. –. ozna- cza. to. instrumenty. finansowe,. o. których. mowa. w.art..2.ust..1.pkt.2.lit..c–i.ustawy.z.dnia.29.lipca. 2005.r..o.obrocie.instrumentami.finansowymi; .funduszach. kapitałowych. –. oznacza. to. fundusze. inwestycyjne. oraz. fundusze. zagraniczne,. o. któ- rych.mowa.w.przepisach.o.funduszach.inwestycyj- nych,. oraz. ubezpieczeniowe. fundusze. kapitałowe. działające. na. podstawie. przepisów. o. działalności. ubezpieczeniowej. i. reasekuracyjnej,. z. wyjątkiem. funduszy.emerytalnych,.o.których.mowa.w.przepi- sach.o.organizacji.i.funkcjonowaniu.funduszy.eme- rytalnych; .ustawie. o. zryczałtowanym. podatku. dochodo- wym. –. oznacza. to. ustawę. z. dnia. 20. listopada. 1998. r.. o. zryczałtowanym. podatku. dochodowym. od.niektórych.przychodów.osiąganych.przez.oso- 16). 17). 18). by.fizyczne.(Dz.U..z.2017.r..poz..2157.i.2175.oraz. z.2018.r..poz..650.i.1291); .ustawie.o.działalności.pożytku.publicznego.–.ozna- cza.to.ustawę.z.dnia.24.kwietnia.2003.r..o.działal- ności.pożytku.publicznego.i.o.wolontariacie.(Dz.U.. z.2018.r..poz..450,.650,.723.i.1365); .ustawie.o.podatku.od.towarów.i.usług.–.oznacza. to.ustawę.z.dnia.11.marca.2004.r..o.podatku.od.to- warów.i.usług.(Dz.U..z.2017.r..poz..1221.i.2491.oraz. z.2018.r..poz..62,.86.i.650); .ustawie. publiczno-prywat- nym. –. oznacza. to. ustawę. z. dnia. 19. grudnia. 2008.r..o.partnerstwie.publiczno-prywatnym.(Dz.U.. z.2017.r..poz..1834); partnerstwie. o. 18a) 5). ustawie o wspieraniu termomodernizacji i re­ montów – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remon­ tów (Dz.U. z 2018 r. poz. 966); to budynek mieszkalny 18b)6). budynku mieszkalnym jednorodzinnym – ozna­ cza jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lip­ ca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245); 18c)7). przedsięwzięciu termomodernizacyjnym – ozna­ cza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu ter­ momodernizacji i remontów; .(uchylony) 19). 19a). .samochodzie.osobowym.–.oznacza.to.pojazd.sa- mochodowy.w.rozumieniu.przepisów.o.ruchu.dro- gowym.o.dopuszczalnej.masie.całkowitej.nieprze- kraczającej.3,5.tony,.konstrukcyjnie.przeznaczony. do. przewozu. nie. więcej. niż. 9. osób. łącznie. z. kie- rowcą,.z.wyjątkiem: a). . . . . . . . b). c). .pojazdu. samochodowego. mającego. jeden. rząd. siedzeń,. który. oddzielony. jest. od. części. przeznaczonej. do. przewozu. ładunków. ścianą. lub.trwałą.przegrodą: –. .klasyfikowanego.na.podstawie.przepisów. o.ruchu.drogowym.do.podrodzaju:.wielo- zadaniowy,.van.lub .z.otwartą.częścią.przeznaczoną.do.prze- wozu.ładunków, –. .pojazdu. samochodowego,. który. posiada. kabi- nę.kierowcy.z.jednym.rzędem.siedzeń.i.nadwo- zie. przeznaczone. do. przewozu. ładunków. jako. konstrukcyjnie.oddzielne.elementy.pojazdu, .pojazdu. specjalnego,. jeżeli. z. dokumen- tów. wydanych. zgodnie. z. przepisami. o. ru- chu. drogowym. wynika,. że. dany. pojazd. jest. pojazdem. specjalnym,. i. jeżeli. spełnione. są. również. warunki. zawarte. w. odrębnych. prze- 5). .Na.podstawie.art..4.ustawy.z.dnia.9.listopada.2018.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.oraz. ustawy. o. zryczałtowanym. podatku. dochodowym. od. niektórych. przychodów. osiąganych. przez. osoby. fizyczne. (Dz.U.. z.2018.r..poz..2246).art..5a.pkt.18a.ma.zastosowanie.do.dochodów.(przychodów).uzyskanych.od.1.stycznia.2019.r. 6). .Na.podstawie.art..4.ustawy.z.dnia.9.listopada.2018.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.oraz. ustawy. o. zryczałtowanym. podatku. dochodowym. od. niektórych. przychodów. osiąganych. przez. osoby. fizyczne. (Dz.U.. z.2018.r..poz..2246).art..5a.pkt.18b.ma.zastosowanie.do.dochodów.(przychodów).uzyskanych.od.1.stycznia.2019.r. 7). .Na.podstawie.art..4.ustawy.z.dnia.9.listopada.2018.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.oraz. ustawy. o. zryczałtowanym. podatku. dochodowym. od. niektórych. przychodów. osiąganych. przez. osoby. fizyczne. (Dz.U.. z.2018.r..poz..2246).art..5a.pkt.18c.ma.zastosowanie.do.dochodów.(przychodów).uzyskanych.od.1.stycznia.2019.r. 68 PODATKI – PRZEWODNIK PO ZMIANACH NR 1 PIT, CIT, RYCZAŁT 2019
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PIT, CIT, RYCZAŁT 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: