Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00568 010782 20675001 na godz. na dobę w sumie
PIT, CIT, ryczałt 2018. Podatki część 1 - ebook/pdf
PIT, CIT, ryczałt 2018. Podatki część 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-92-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, a także modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej oraz wprowadzenie limitów dla kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o świadczenie usług niematerialnych.

Część zmian ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców. Należą do nich m.in.:

podwyższenie limitu dla środków trwałych umożliwiającego ich jednorazowe rozliczenie w kosztach,

wprowadzenie ulgi na złe długi,

rezygnacja z obowiązku wpłaty zaliczki na PIT w przypadku, gdy kwota zaliczki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza l000 zł,

podniesienie limitów dla niektórych zwolnień podatkowych,

umożliwienie podatnikom PIT składania oświadczeń lub zawiadomień za pomocą środków elektronicznych.

W 2018 r. ograniczona zostanie również możliwość korzystania z opodatkowania 8,5% ryczałtem przychodów uzyskiwanych z najmu.

Publikacja zawiera:

ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym,

wybrane rozporządzenia wykonawcze,

komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – w formie przewodnika po zmianach.

Przewodnik zawiera porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko, na czym polega zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PIT, CIT, RYCZAŁT 2018 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 978-83-65887-92-4 STYCZEŃ 2018 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 23 VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PIT, CIT, RYCZAŁT 2018 PODATKI CZĘŚĆ 1 PrZewodnik Po Zmianach Ustawy PrZePisy wykonawc Ze Podatek dochodowy od osób fizycznych Zryczałtowany podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób prawnych ISBN 978-83-65887-92-4 Partner merytoryczny prZedsprZedaż Najbardziej praktycZne komeNtarze PIT 2018. Komentarz Zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2018 r. Przewidywany termin wydania publikacji to marzec 2018 r. Publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady pokazujące, jak prawidłowo rozliczać podatek dochodowy. Zamów w prZedsprZedaży 299 zł zamiast 399 zł CIT 2018. Komentarz Zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2018 r. Przewidywany termin wydania publikacji to marzec 2018 r. Publikacja zawiera nie tylko klasyczny, prawniczy komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady i wzory pokazujące, jak przedsiębiorcy powinni rozliczać się podatkowo. Zamów w prZedsprZedaży 299 zł zamiast 399 zł Publikacje dostępne w wersji PremiUm z wideoszkoleniem na pendrive: pIt i cIt 2018 – najważniejsze zmiany od nowego roku Prowadzący: Marcin Zarzycki 358 zł zamiast 458 zł sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl PIT, CIT, ryCzałT 2018 JPK_VAT 2018 Nowe obowiązKi Przedsiębiorców Zamów publikację już dziś! sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl PIT, CIT, ryCzałT 2018 Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Redaktor merytoryczny Anita Jackiewicz Sekretarz redakcji Artur Borkowski Redaktor graficzno-techniczny Monika Rodziewicz Korekta Anna Seroczyńska Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro Reklamy Kamilla Alchimowicz e-mail: kamilla.alchimowicz@infor.pl tel. 22 530 40 27 Biuro Opiekunów Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publi- kacja jest chroniona przepisami prawa autor- skiego. Wykonywanie kserokopii lub powiela- nie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w całości lub części jest za- bronione i podlega odpowiedzialności karnej. Druk: ABEDIK Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian ty- tułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. SpiS TrEŚCi Spis treści PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ..................................................... 5 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania ................................................................................................... 5 Rozdział 2. Źródła przychodów ................................................................................................................................. Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe ...................................................................................................................... Rozdział 4. Koszty uzyskania przychodów .............................................................................................................. Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu ............................................................................................... Rozdział 5. Szczególne zasady ustalania dochodu ............................................................................................... Rozdział 5a. Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pocho- 75 dzących ze źródeł nieujawnionych ....................................................................................................... 77 Rozdział 6. Podstawa obliczenia i wysokość podatku .......................................................................................... 97 Rozdział 7. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników ................................................................ Rozdział 7a. (uchylony) .................................................................................................................................................. 111 Rozdział 8. Zeznania podatkowe ............................................................................................................................... 111 Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących ................................................................................................ 115 Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe ........................................................................................................... 115 14 22 38 60 63 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – AKTY WYKONAWCZE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ....................................................................................................................................... 127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określa- nia dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opo- datkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych .......................................... 141 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wy- sokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów .......... 151 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu ..................................................... 151 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych płat- ników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .......................................... 151 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ....... 152 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunko- wych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ................................................................................................ 152 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH ................................................................................................... 155 PRZEWODNIK PO ZMIANACH PRZEPISÓW 2017/2018 ............................................................................................ 157 RYCZAŁT I KARTA PODATKOWA USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ................................................................................................................................... 198 Rozdział 1. Przepisy ogólne .......................................................................................................................................... 198 Rozdział 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ....................................................................................... 199 Rozdział 3. Karta podatkowa ........................................................................................................................................ 210 Rozdział 4. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych ....................................... 216 Rozdział 5. Przepisy wspólne ........................................................................................................................................ 218 Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe ...................................... 219 www.infor.pl 3 SpiS TrEŚCi RYCZAŁT I KARTA PODATKOWA – AKTY WYKONAWCZE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej ...................................................................................... 254 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ............................................ 256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia .................................................................................................................................................................. 259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przy- chodów ........................................................................................................................................................................... 260 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH ................................................................................................... 261 PRZEWODNIK PO ZMIANACH PRZEPISÓW 2017/2018 ............................................................................................ 262 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych .................................................... 265 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania .................................................................................................... 265 Rozdział 2. Przychody .................................................................................................................................................. 285 Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodów .............................................................................................................. 293 Rozdział 4. Zwolnienia przedmiotowe ....................................................................................................................... 325 Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu ............................................................................................... 330 Rozdział 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku ................................................................................. 333 Rozdział 6. Pobór podatku .......................................................................................................................................... 349 Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących ................................................................................................ 357 Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe ........................................................................................................... 357 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – AKTY WYKONAWCZE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określa- nia dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opo- datkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych ........................................... 371 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej ................. 381 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia kra- jów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ............................................................................................................................................................................... 382 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH ................................................................................................... 383 PRZEWODNIK PO ZMIANACH PRZEPISÓW 2017/2018 ............................................................................................ 385 4 poDATKi 2018 USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH art. 1–2 USTaWa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1932; Dz.U. z 2016 r. poz. 780; Dz.U. z 2016 r. poz. 823; Dz.U. z 2016 r. poz. 1010; Dz.U. z 2016 r. poz. 1206; Dz.U. z 2016 r. poz. 1550; Dz.U. z 2016 r. poz. 1860; Dz.U. z 2016 r. poz. 1926; Dz.U. z 2016 r. poz. 1933; Dz.U. z 2016 r. poz. 1948; Dz.U. z 2016 r. poz. 1961; Dz.U. z 2016 r. poz. 2048; Dz.U. z 2017 r. poz. 60; Dz.U. z 2017 r. poz. 528; Dz.U. z 2017 r. poz. 648; Dz.U. z 2017 r. poz. 859; Dz.U. z 2017 r. poz. 1089; Dz.U. z 2017 r. poz. 1428; Dz.U. z 2017 r. poz. 1448; Dz.U. z 2017 r. poz. 1530; Dz.U. z 2017 r. poz. 1971; Dz.U. z 2017 r. poz. 2056; Dz.U. z 2017 r. poz. 2175; Dz.U. z 2017 r. poz. 2201; Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)1 rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania art. 1. [zakres regulacji]2 Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem docho- dowym dochodów osób fizycznych. 7) art. 2. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 6a) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rol- nej; przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach; przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn; przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umo- wy; przychodów z tytułu podziału wspólnego ma- jątku małżonków w wyniku ustania lub ograni- czenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich; przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglu- gowego opodatkowanych na zasadach wynikają- cych z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podat- ku tonażowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 511, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), z zastrzeże- niem art. 24a ust. 1a; przychodów opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemy- słów komplementarnych (Dz.U. poz. 1206 i 1948), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a; świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o któ- rych mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opie- kuńczego, objętych wspólnością majątkową mał- żeńską. 2. Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzo- nym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodo- wego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, pro- dukcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: 1) miesiąc – w przypadku roślin, 2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeź- nego, 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt 3) 4) – licząc od dnia nabycia. 3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, upra- wy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fer- mowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wy- 1 W ujednoliconym przez redakcję tekście uwzględniono wszystkie obowiązujące zmiany. W treści ustawy pogrubioną czcionką wyróżniono zmiany wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r.: – ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428), – ustawą z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektó- rych innych ustaw (Dz.U. poz. 2056), (Dz.U. poz. 2201), – ustawą z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej – ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203), – ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku docho- dowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175), – rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów spe- cjalnych produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2393), Przepisy, które wejdą w życie w trakcie 2018 r., zostały przytoczone w ramkach . 2 Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. www.infor.pl 5 art. 3 USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH lęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla ento- mofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodar- stwem rolnym. 3a. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rol- nej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nie- przekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. 5. (uchylony) 6. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyj- muje się, że przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. art. 3. [Nieograniczony obowiązek podatkowy] 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obo- wiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). 1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na tery- torium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fi- zyczną, która: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum lub gospodar- czych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. interesów osobistych 2) 2. (uchylony) 2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, pod- legają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospo- litej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). 2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z: 1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospo- litej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdziel- czego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; działalności wykonywanej osobiście na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; działalności gospodarczej prowadzonej na tery- torium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład; 4) 5) 6) 7) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej nieruchomości lub praw do takiej nierucho- mości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nierucho- mości; papierów wartościowych oraz pochodnych in- strumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumen- tów oraz z realizacji praw z nich wynikających; tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce nie- będącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytu- łu należności będących następstwem posiada- nia tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiąz- ków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50 wartości aktywów takiej spółki, spółki nie- będącej osobą prawną, funduszu inwestycyjne- go, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej lub prawa do takich nierucho- mości;3 tytułu należności regulowanych, w tym stawia- nych do dyspozycji, wypłacanych lub potrąca- nych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobo- wości prawnej, mające miejsce zamieszkania, sie- dzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. 2c. Wartość aktywów, o której mowa w ust. 2b pkt 6, ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedza- jącego miesiąc uzyskania przychodu, o którym mowa w tym przepisie. W przypadku spółek będących emi- tentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym wartość aktywów może być ustalana na podstawie aktywów bilansowych uję- tych w raportach okresowych publikowanych na ko- niec ostatniego kwartału poprzedzającego kwartał roku kalendarzowego, w którym doszło do uzyskania przychodu.4 2d. Za dochody (przychody), o których mowa w ust. 2b pkt 7, uważa się przychody wymienione w art. 29 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przycho- dów), o których mowa w ust. 2b pkt 1–6. 3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyska- nego ze źródeł przychodów położonych za grani- cą wolni są członkowie personelu przedstawicielstw 2) 3) 3 4 6 Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175) art. 3 ust. 2b pkt 6 ma zastosowanie do dochodów (przy- chodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175) art. 3 ust. 2c ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. poDATKi 2018 USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH art. 4–5a dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dy- plomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodo- wych, jak również członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywate- lami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. art. 4. (uchylony) art. 4a. [Stosowanie przepisów] Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwój- nego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospo- lita Polska. art. 5. [Terytorium rP] Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozu- mieniu ustawy uważa się również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploata- cji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. art. 5a. [Definicje] Ilekroć w ustawie jest mowa o: inwestycjach – oznacza to środki trwałe w budo- wie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047), zwa- nej dalej „ustawą o rachunkowości”; składnikach majątkowych – oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości pomniej- szone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbyw- cy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3; przedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ozna- cza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół skład- ników materialnych i niematerialnych, w tym zo- bowiązania, przeznaczonych do realizacji okre- ślonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania; Ordynacji podatkowej – oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.); działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działal- ność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9; ustawie o rehabilitacji zawodowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha- bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.); urzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbo- wy, przy pomocy którego odpowiednio właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skar- bowego wykonuje swoje zadania; (uchylony) (uchylony) papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 usta- wy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 i 1948); dyskoncie – oznacza to różnicę między kwo- tą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru wartościowego na rynku pier- wotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru wartościowego w drodze spadku lub da- rowizny – różnicę między kwotą uzyskaną z wy- kupu a wydatkami poniesionymi przez spadko- dawcę lub darczyńcę na nabycie tego papieru wartościowego; pochodnych instrumentach finansowych – ozna- cza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłącze- niem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspól- nego inwestowania oraz instrumentów rynku pie- niężnego; funduszach kapitałowych – oznacza to fundu- sze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach in- westycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj- nej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o któ- rych mowa w przepisach o organizacji i funkcjo- nowaniu funduszy emerytalnych; ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – oznacza to ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie- których przychodów osiąganych przez osoby fi- zyczne (Dz.U. poz. 930, z późn. zm.); ustawie o działalności pożytku publicznego – oznacza to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria- cie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948); ustawie o podatku od towarów i usług – ozna- cza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podat- ku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.); ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym – oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 696, 1777 i 1920); (uchylony) www.infor.pl 7 – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, 19) art. 5a USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH 19a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie- przekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przezna- czony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: – klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wieloza- daniowy, van lub – z otwartą częścią przeznaczoną do przewo- zu ładunków, b) pojazdu samochodowego, który posiada ka- binę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nad- wozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy po- jazdu, c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu dro- gowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również wa- runki zawarte w odrębnych przepisach, okre- ślone dla następujących przeznaczeń: – agregat elektryczny/spawalniczy, – do prac wiertniczych, – koparka, koparko-spycharka, – ładowarka, – podnośnik do prac konserwacyjno-montażo- wych, – żuraw samochodowy, d) pojazdu samochodowego określonego w prze- pisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług; małym podatniku – oznacza to podatnika, u które- go wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwo- tą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej rów- nowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wy- rażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadcze- nie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ ad- ministracji podatkowej państwa miejsca zamiesz- kania podatnika; zagranicznym zakładzie – oznacza to: a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mają- cy miejsce zamieszkania na terytorium jedne- go państwa wykonuje całkowicie lub częścio- wo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawiciel- 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) stwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wy- dobywania bogactw naturalnych, b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa, c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełno- mocnictwo to faktycznie wykonuje – chyba że umowa o unikaniu podwójnego opo- datkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; ustawie o emeryturach kapitałowych – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1097); PKWiU – oznacza to Polską Klasyfikację Wy- robów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753);5 oznaczeniu „ex” – oznacza to, że zakres wymie- nionych wyrobów lub usług jest węższy niż okre- ślony w podanym grupowaniu PKWiU; spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28; rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbior- czy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; spółce – oznacza to: a) spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podsta- wie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statu- tu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Pol- skie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251), b) spółkę kapitałową w organizacji, c) spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej, d) spółkę niemającą osobowości prawnej mają- cą siedzibę lub zarząd w innym państwie, je- żeli zgodnie z przepisami prawa podatkowe- go tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opo- datkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d; 29a) wartości emisyjnej udziałów (akcji) – oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w ra- zie ich braku – w innym dokumencie o podobnym 5 8 Rozporządzenie utraciło moc 1 stycznia 2016 r. na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 1676), które weszło w życie 1 stycznia 2016 r. poDATKi 2018 USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH art. 5a 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji);6 kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d; udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d; objęciu udziału (akcji) – oznacza to również uzy- skanie przez wspólnika spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw i obowiązków wspól- nika w tej spółce; wspólniku – oznacza to również akcjonariusza; komercjalizowanej własności – oznacza to: a) patent, dodatkowe prawo ochronne na wynala- zek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub pra- wo z pierwszeństwa – określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615), intelektualnej b) autorskie prawa majątkowe do programu kom- puterowego, c) równowartość udokumentowanej wiedzy (in- formacji) nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how), d) prawa do korzystania z praw lub wartości wy- mienionych w lit. a–c na podstawie umowy li- cencyjnej; podmiocie komercjalizującym – oznacza to twór- cę uprawnionego do praw lub wartości wymie- nionych w pkt 34 lit. a–c, a także zawarcia umo- wy licencyjnej, o której mowa w pkt 34 lit. d, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną; krótkiej sprzedaży – oznacza to krótką sprze- daż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b rozporzą- dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów doty- czących swapów ryzyka kredytowego (Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); postępowaniu restrukturyzacyjnym – oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w rozumie- niu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo re- strukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579 i 1948); działalności badawczo-rozwojowej – oznacza to działalność twórczą obejmującą badania nauko- we lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wie- dzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do two- rzenia nowych zastosowań; 39) 40) 41) badaniach naukowych – oznacza to: a) badania podstawowe – oryginalne prace ba- teoretyczne dawcze, eksperymentalne podejmowane przede wszystkim w celu zdo- bywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, lub b) badania stosowane – prace badawcze podej- mowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorien- towane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, c) badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętno- ści w celu opracowywania nowych produk- tów, procesów i usług lub wprowadzania zna- czących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przy- datności danych rodzajów technologii, a tak- że budowę niezbędnych w tych badaniach li- nii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych; pracach rozwojowych – oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie do- stępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedzi- ny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, proce- sów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wy- twórczych, istniejących usług oraz innych opera- cji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charak- ter ulepszeń, w szczególności: a) opracowywanie prototypów i projektów pilota- żowych oraz demonstracje, testowanie i walida- cję nowych lub ulepszonych produktów, proce- sów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, któ- rych głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony, b) opracowywanie prototypów i projektów pilo- tażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyj- nych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna, przepisach o systemie oświaty – oznacza to prze- pisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198), przepisy usta- 6 Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175) art. 5a pkt 29a ma zastosowanie do dochodów (przycho- dów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. www.infor.pl 9 art. art. 5b–6 USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH wy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finanso- waniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203). art. 5b. [Pozarolnicza działalność gospodarcza] 1. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są nastę- pujące warunki: 1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za re- zultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wyko- nanie tych czynności; są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecają- cego te czynności; wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka go- spodarczego związanego z prowadzoną działal- nością. 2) 3) 2. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą pro- wadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na pod- stawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. art. 5c. (uchylony) art. 5d. [Spełnienie wymagań dla pojazdów sa­ mochodowych] Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodo- wych określonych w: 1) art. 5a pkt 19a lit. a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowa- dzonego przez okręgową stację kontroli pojaz- dów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań; art. 5a pkt 19a lit. c stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 2) art. 6. [Opodatkowanie małżonków] 1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowa- niu od osiąganych przez nich dochodów. 2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatko- wemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność mająt- kowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzed- nim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26e; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w po- dwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. 2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wy- rażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wnio- sku przez jednego z małżonków traktuje się na równi 10 poDATKi 2018 ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnie- niu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 3. Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie rów- nież, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął docho- dy w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku. 3a. Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 2 i 3, mają zastosowanie również do: 1) małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpo- spolita Polska państwie członkowskim Unii Eu- ropejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, małżonków, z których jeden podlega nieogra- niczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rze- czypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce za- mieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należą- cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej 2) – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na tery- torium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wyso- kości stanowiącej łącznie co najmniej 75 całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w da- nym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatko- wych; przepisy ust. 8–10 stosuje się odpowiednio. 4. Od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo oso- bą, w stosunku do której orzeczono separację w rozu- mieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został po- zbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozba- wienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci: 1) 2) małoletnie, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odręb- nymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się w szko- łach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w in- nym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów pod- legających opodatkowaniu na zasadach określo- nych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwo- ty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej 3) USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH art. 6a–8 – podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatko- wym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowują- cej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasa- dach określonych w tej ustawie. 4a. Zasada i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 4, mają zastosowanie również do osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a, samotnie wychowują- cych w roku podatkowym dzieci, jeżeli łącznie spełnia- ją następujące warunki: 1) mają miejsce zamieszkania dla celów podatko- wych w innym niż Rzeczpospolita Polska pań- stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcar- skiej; osiągnęły podlegające opodatkowaniu na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wy- sokości stanowiącej co najmniej 75 całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatko- wym; udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 2) 3) 4b. Do podatników, o których mowa w ust. 4a, prze- pisy ust. 8–10 stosuje się odpowiednio. 5. (uchylony) 6. (uchylony) 7. (uchylony) 8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo- wym, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona- żowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementar- nych. 9. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o któ- rych mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym po- datku dochodowym, niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działal- ności gospodarczej lub z działów specjalnych produk- cji rolnej na zasadach określonych w art. 30c, w usta- wie o zryczałtowanym podatku dochodowym, w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. 10. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wnio- sek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1. 11. Za całkowite przychody, o których mowa w ust. 3a i 4a, uważa się przychody osiągnięte ze źró- deł określonych w art. 10 ust. 1, bez względu na miej- sce położenia tych źródeł przychodów. 12. Przepisy ust. 3a i 4a stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o uni- kaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfiko- wanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ po- datkowy informacji podatkowych od organu podatko- wego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 13. Na żądanie organów podatkowych podatnicy, o których mowa w ust. 3a i 4a, są obowiązani udoku- mentować wysokość całkowitych przychodów osią- gniętych w danym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatko- wy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa człon- kowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa na- leżącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. art. 6a. [Podatnik uprawniony do złożenia wnio­ sku] 1. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów mał- żonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który: 1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trak- cie roku podatkowego; pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania po- datkowego. 2) 2. Do podatników, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1: 1) stosuje się sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 2; stosuje się przepisy art. 6 ust. 3, 3a i 8–13; nie stosuje się przepisu art. 6 ust. 4. 2) 3) art. 7. [Dochody małoletnich dzieci] 1. Dochody małoletnich dzieci własnych i przyspo- sobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypen- diów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysłu- guje prawo pobierania pożytków ze źródeł przycho- dów dzieci. 2. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opo- datkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. 3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do małżon- ków, w stosunku do których orzeczono separację w ro- zumieniu odrębnych przepisów. art. 8. [Dochody wspólników] 1. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsię- wzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użyt- kowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źró- www.infor.pl 11 art. 9 USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH deł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku bra- ku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. 1a. Przychodów z pozarolniczej działalności go- spodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według ska- li, o której mowa w art. 27 ust. 1. 2. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowied- nio do: 1) 2) rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wy- datków niestanowiących kosztów uzyskania przy- chodów i strat; ulg podatkowych związanych z prowadzoną działal- nością w formie spółki niebędącej osobą prawną. 3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła okre- ślonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użyt- kowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, nale- ży złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowe- go najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, ze źródła okre- ślonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podat- kowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. 5. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadcze- niu, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przy zapła- cie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy skła- daniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział ma- jątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przy- padł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowią- zek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego ty- tułu. 6. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadcze- niu, o którym mowa w ust. 3, dotyczy również lat na- stępnych, chyba że w terminie do 20 dnia miesiąca na- stępującego po miesiącu, w którym został otrzymany, ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygna- cji z opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków. 7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6, podatnicy mogą złożyć z wykorzystaniem wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów pu- blicznych na podstawie art. 45b pkt 6.7 art. 9. [Przedmiot opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podle- gają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem docho- dów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz docho- dów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w da- nym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29–30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. 2. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24–25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nad- wyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, róż- nica jest stratą ze źródła przychodów. 3. O wysokość straty ze źródła przychodów, ponie- sionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po so- bie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 kwoty tej straty. 3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat: 1) 2) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz ze źródeł przychodów, z których dochody są wol- ne od podatku dochodowego. 4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do straty z dzia- łów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochód z dzia- łów specjalnych produkcji rolnej przez okres następ- nych pięciu kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiąg. 5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdy w okresie, o którym mowa w tym przepisie, podatnik jest opodatkowany na zasadach określonych w roz- dziale 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo- wym. W tym przypadku obniża się przychód, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 6. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłat- nego zbycia udziałów (akcji) w spółce, papierów war- tościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów war- tościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego zbycia pochodnych instrumen- tów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikają- cych, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepie- 7 Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175) art. 8 ust. 7 ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. 12 poDATKi 2018 USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH art. 9a niężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. art. 9a. [zasady opodatkowania] 1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowa- ne na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu na- czelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku do- chodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczał- towanym podatku dochodowym podatnicy mogą zło- żyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 2. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzę- du skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opo- datkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwe- mu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepi- sów o swobodzie działalności gospodarczej. 3. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatko- wania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytu- łu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej oso- bą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: 1) 2) – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosun- ku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym pra- wo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy za- stosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. (uchylony) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym 4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy rów- nież lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o za- stosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomie- nie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie prze- pisów o swobodzie działalności gospodarczej. 5. Jeżeli podatnik: 1) prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą praw- ną, 2) jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną – wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. 6. Dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatni- cy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowe- go pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. 7. Podatnicy, którzy dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodat- kowania tych dochodów na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do zło- żenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1, pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowa- nia, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku podatko- wego – w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 3. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 8. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7, dotyczy rów- nież lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w for- mie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbo- wego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.8 9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7, oraz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PIT, CIT, ryczałt 2018. Podatki część 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: