Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00314 005669 12762163 na godz. na dobę w sumie
PKPiR 2017 - praktyczne wyjaśnienia na przykładach - ebook/pdf
PKPiR 2017 - praktyczne wyjaśnienia na przykładach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326961441 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji czytelnik znajdzie przykłady rozliczeń PKPiR ujętych w praktycznej formie pytań i odpowiedzi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P K P i R 2 0 1 7 – p r a k t y c z n e w y j a ś n i e n i a n a p r z y k ł a d a c h PKPiR 2017 praktyczne wyjaśnienia na przykładach B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 6 2 1 M O U Cena brutto 49,00 zł UOM126 PKPiR 2017 – OK.indd 1 24.02.2017 17:16 PKPiR 2017 p r a k t y c z n e w y j a ś n i e n i a n a p r z y k ł a d a c h 01.indd 1 24.02.2017 16:04 Redaktor: Monika Zabrocka-Kutera Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół DTP: Dariusz Ziach Druk: Miller Druk sp. z o.o. ISBN: 978-83-269-6144-1 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Publikacja „PKPiR 2017 – praktyczne wyjaśnienia na przykładach” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „PKPiR 2017 – praktyczne wyjaśnienia na przykładach” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Informacje o prenumeracie: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl 01.indd 2 24.02.2017 16:04 SpiS treści Przychody ....................................................................................................... Po przekroczeniu limitu przychodów należy przejść na księgi rachunkowe ............................................................................ Zysku uzyskanego w spółce komandytowej nie uwzględnia się w PKPiR działalności indywidualnej ................................................. Komandytariusz nie jest zobowiązany do prowadzenia PKPiR .......... Kontynuujący działalność po zmarłym podatniku ujmuje w swoich księgach przychody, jeśli była wcześniej zaliczka ............................. Wynagrodzenie za świadczenia w naturze należy ująć w kolumnie 8 PKPiR ............................................................................. Środków wolnych od opodatkowania nie wykazuje się w PKPiR ...... Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego nie będą podlegały opodatkowaniu PIT ........................................................... Comiesięczne opłaty od najemców są przychodem podatkowym ...... Działalność w użyczonym lokalu może generować przychód ............ Prezenty przedsiębiorca powinien zaliczyć do pozostałych przychodów z działalności ................................................................... W kantorze za przychód z działalności należy uznać całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży walut .............................................................. Koszty .............................................................................................................. Płatność gotówkowa może powodować korektę .................................... Dokumentowanie korekty kosztów nie może być wykazane notą księgową ................................................................................................. Korekta kosztów w 2017 roku nie zawsze będzie konieczna ................ Odsetki od kredytu mogą zostać zaliczone do kosztów w dacie wystawienia wyciągu bankowego ...................................................... Faktury za prenumeratę można ująć jednorazowo w koszty ............... Wirtualna waluta jest uznawana za towar .............................................. Koszty materiałów zabezpieczających w transporcie ujmuje się w kolumnie 13 ....................................................................................... Części samochodowe mogą być skupowane od ludności i ewidencjonowane dowodem wewnętrznym ................................... Składki ZUS można zaksięgować w miesiącu, za który są należne .... 9 9 10 12 13 14 16 17 20 22 24 26 28 28 28 30 31 32 33 34 36 37 01.indd 3 24.02.2017 16:04 Koszty wysyłki stanowią koszty uboczne zakupu ................................ Wydatki związane z usługami podwykonawców ujmuje się w kolumnie 13 PKPiR ............................................................................ Od 2017 roku prace badawczo-rozwojowe należy ujmować w kolumnie 16 ........................................................................................ Ewidencjonowanie opłat za usługi doładowania telefonów komórkowych ......................................................................................... Wydatki na zakup toreb foliowych obniżą przychód ........................... Opakowania wielokrotnego użytku mogą być traktowane jak towary ............................................................................................... Z tytułu kradzieży niezamortyzowanych środków trwałych należy rozliczyć stratę ........................................................................... Ujęcie kosztów zależy od tego, czy są bezpośrednio związane ze świadczonymi przez firmę usługami ........................................... Opłata za prowadzenie rachunku bankowego powinna być księgowana pod datą wystawienia wyciągu .................................... Moment ujęcia podatku od nieruchomości w PKPiR zależy od daty poniesienia kosztu .................................................................. Wydatki na zaległe składki pomniejszą przychód w dacie ich uregulowania ........................................................................................ Koszty transportu ewidencjonuje się w kolumnie 13 ............................ Wydatki opłacone z nadwyżki pozostałej ze zrealizowanego projektu nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ............................................................................................... Amortyzacja ośrodka wypoczynkowego może być kosztem zarówno przez sześć miesięcy, jak i dwanaście ................................. Data ujęcia kosztu ma znaczenie .............................................................. Samochód ...................................................................................................... Wykorzystywanie służbowego auta przez pracownika do celów prywatnych podlega opodatkowaniu ryczałtem ............ Udostępnienie samochodu do celów prywatnych jest oskładkowane ZUS ................................................................................ Używanie auta poniżej roku uprawnia do jednorazowego kosztu ..... Koszty ubezpieczenia samochodu zalicza się do pośrednich kosztów uzyskania przychodu ........................................................... Kwota za skup starego auta jest przychodem przedsiębiorcy .............. 38 40 40 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 57 57 58 59 61 62 4 01.indd 4 24.02.2017 16:04 PKPiR 2017 – praktyczne wyjaśnienia na przykładach Spis treści Wypłatę z tytułu ubezpieczenia auta nie zawsze ewidencjonuje się w księdze ................................................................................................. Zakupione w UE samochody należy ująć w księdze na podstawie faktury ..................................................................................................... Zakup części do odsprzedawanego samochodu należy ująć w kolumnie 10 ........................................................................................ Wstępna opłata leasingowa może być ujęta w kosztach jednorazowo ........................................................................................... Opłaty poniesione za przejazd drogami mogą być ewidencjonowane na podstawie zestawienia ................................... Pracownicy i przedsiębiorcy ....................................................................... Wartość pracy żony nie stanowi kosztu w firmie męża ........................ Wydatek na zakup okularów korekcyjnych oraz na badania lekarskie jest wydatkiem o charakterze osobistym .......................... Wydatek na studia pracownika to dla przedsiębiorstwa koszt podatkowy .............................................................................................. Właściciel firmy zalicza w koszty podatkowe swoje diety z tytułu podróży służbowych .............................................................. Wynagrodzenie żony wpisane do kolumny 12 PKPiR trzeba skorygować ............................................................................................ Wynagrodzenia wypłacane zleceniobiorcom może być różnie ewidencjonowane .................................................................................. Wydatki na napoje i posiłki dla pracowników mogą obniżyć przychód pracownika ........................................................................... Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla pracownika ...................... Środki trwałe i wyposażenie ...................................................................... Roczna stawka amortyzacyjna dla specjalistycznego samochodu ciężarowego wynosi 14 ...................................................................... Towar handlowy można przekwalifikować na wyposażenie .............. Komputer można wprowadzić do ewidencji środków trwałych w dacie przyjęcia go do używania ...................................................... Przy likwidacji uszkodzonych narzędzi należy sporządzić protokół ich zniszczenia ....................................................................... Składniki majątku o wartości poniżej 1.500 zł można zaliczyć jednorazowo do kosztów ..................................................................... 5 65 66 67 68 69 72 72 73 76 77 79 79 81 81 83 83 84 85 86 86 01.indd 5 24.02.2017 16:04 Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją nie stanowią kosztu podatkowego ........................................ Wydatki poniesione na nabycie środków trwałych sfinansowane z dotacji nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów ............................................................................................ Korekty............................................................................................................ Nieterminowa płatność nie powoduje korekty kosztów ...................... Po przekroczeniu limitu w wysokości 15.000 zł będzie konieczna korekta ..................................................................................................... Korekta faktury nie powoduje już obowiązku zmiany zeznań podatkowych ......................................................................................... Błędy poprawia się przez ich skreślenie i wpisanie poprawki ............ Korektę faktury sprzed 2 lat można rozliczyć w bieżącym okresie rozliczeniowym ....................................................................... Nie ma obowiązku korekty kosztów w związku z brakiem zapłaty ..................................................................................................... 87 89 92 92 93 95 96 97 99 Prowadzenie ewidencji ................................................................................ 100 Zaliczki ewidencjonowane na kasie fiskalnej można ująć w księdze ................................................................................................. 100 Na koniec każdego miesiąca nie trzeba ustalać wartości niewykorzystanych w nim materiałów ............................................. 101 Leasing ujmuje się w dacie wystawienia faktury przez leasingodawcę ............................................................................. 103 Faktury za energię elektryczną ujmuje się w PKPiR i ewidencji VAT pod tą samą datą ...................................................... 105 Obcokrajowiec prowadzący działalność w Polsce może prowadzić PKPiR ................................................................................... 107 Duplikaty faktur w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ... 108 Przedsiębiorca ma możliwość dokonywania zbiorczych zapisów w jednej pozycji PKPiR ......................................................................... 109 Nie zawsze transakcje trzeba dokumentować rachunkiem bądź fakturą ........................................................................................... 110 Dowód zapłaty podatku może być dowodem księgowym ................... 111 Sprzedaż bezrachunkowa powinna być udokumentowana w rejestrze sprzedaży ............................................................................ 113 6 01.indd 6 24.02.2017 16:04 PKPiR 2017 – praktyczne wyjaśnienia na przykładach Spis treści Faktury pro forma nie należy ujmować w PKPiR ................................. 113 Wydatki na towary przekazane w formie darowizny nie obniżą przychodu podatnika ............................................................................ 114 Podstawą do ujęcia wydatków w PKPiR może być potwierdzenie nadania przesyłki ................................................................................... 115 Udzielenie pożyczki jest neutralne podatkowo ...................................... 116 Fakturę dostarczoną po zamknięciu miesiąca należy wpisać do PKPiR w dacie jej otrzymania ........................................................ 117 Usług sprzedanych za pośrednictwem portalu internetowego nie trzeba odrębnie wykazywać ......................................................... 118 Dokumenty księgowe przechowuje się do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego ..................................... 118 Faktury z Allegro księguje się na zasadach ogólnych .......................... 119 Wydatki na świąteczne upominki dla pracowników ujmuje się w kolumnie 13 PKPiR ............................................................................ 121 Zajęcia z hipoterapii a koszty utrzymania zwierzęcia .......................... 122 Rozliczenie remanentu ................................................................................ 123 Spis z natury ujmuje się w kolumnie 10 i uwzględnia przy obliczaniu dochodu ...................................................................... 123 Rozpoczynając prowadzenie działalności po śmierci małżonka, nie musimy sporządzać remanentu ................................................... 126 Niedobory ujawnione w spisie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych .................................................................... 129 W PKPiR nie ewidencjonuje się zabezpieczenia pożyczki ................... 130 W przypadku umowy komisu dostarczany towar ujmowany jest w remanencie końcowym jako towar obcy ................................. 132 Dane z remanentu sporządzanego na koniec roku można wykorzystać w bilansie otwarcia roku następnego ......................... 133 W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki trzeba dokonać spisu z natury ............................................................ 134 Wykaz skrótów: – ustawa o PIT – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, – ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług, – rozporządzenie PKPiR – rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 7 01.indd 7 24.02.2017 16:04 01.indd 8 24.02.2017 16:04 Przychody Po przekroczeniu limitu przychodów należy przejść na księgi rachunkowe Rolnik zajmuje się trzema rodzajami aktywności zarobkowej: uprawia ziemię i sad, produkuje prąd – wiatraki oraz hoduje kurczaki – działy specjalne produkcji rolnej. W ubiegłym roku produkcja prądu była rozliczana na zasadach ogólnych. W 2016 roku działy specjalne produkcji rolnej zaczęły być ewidencjonowane w PKPiR, w związku z przekroczeniem limitu przeszły na księgi handlowe. Czy produkcja prądu może zostać rozliczana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. I wreszcie, co z rolnictwem? Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spó- łek cywilnych i jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT, za poprzedni rok wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2.000.000 euro. Wynika to z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT. W art. 14 tej ustawy mówi się o przycho- dach z działalności określonej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przy- chodów z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 tej ustawy. Zostały one wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycz- nych. Nie dotyczy to przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Oznacza to, iż na potrzeby rozliczeń podatkowych należy zsumować przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych. Z kolei art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości stanowi, że przepisy tej ustawy stosuje się do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycz- nych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdziel- ni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Przychody, które należy porównać z limitem, aby ustalić obowiązek pro- wadzenia ksiąg rachunkowych, inaczej definiuje ustawa o PIT, a inaczej usta- wa o rachunkowości. W art. 24a ust. 4 ustawy o PIT mówi się o przychodach 9 02.indd 9 24.02.2017 16:05 w rozumieniu art. 14 tej ustawy, tj. kwotach należnych, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzie- lonych bonifikat i skont. Wchodzą tu m.in. przychody ze sprzedaży środka trwałego. Z kolei w ustawie o rachunkowości w art. 2 ust. 1 pkt 2 wskazuje się wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Mogą to być też m.in. naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe czy naliczone odsetki od należności, nieuwzględniane podatkowo. W przypadku podatników prowadzących księgę podatkową przycho- dy porównywane z limitem ustala się na podstawie art. 14 ustawy o PIT. Są to nie tylko przychody wynikające z kolumny księgi podatkowej „Razem przychód”, ale także np. otrzymane dotacje, które stanowią przychód podat- kowy, ale zwolniony z PIT. Natomiast podatników prowadzących księgi ra- chunkowe obowiązuje zarówno ustawa o PIT, jak i ustawa o rachunkowości. Te podmioty z ostrożności powinny ustalić wielkość przychodów na podsta- wie jednych i drugich przepisów osobno, a jeśli któreś z nich osiągnie kwotę limitu – w następnym roku podatnicy powinni prowadzić księgi rachunkowe. Podstawa prawna: art. 14, art. 2 ust. 2, art. 24a ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych Zysku uzyskanego w spółce komandytowej nie uwzględnia się w PKPiR działalności indywidualnej Prowadzę działalność gospodarczą, ale także zamierzam przystąpić do istnieją- cej spółki komandytowej w charakterze komandytariusza. Spółka prowadzi działal- ność gospodarczą i zamierza zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych o wyborze metody ustalania różnic kursowych na pod- stawie przepisów o rachunkowości w stosunku do działalności gospodarczej pro- wadzonej przez spółkę. Czy przy obliczaniu limitu określonego w art. 24a ust. 4 ustawy o PIT, przekroczenie którego skutkuje koniecznością prowadzenia ksiąg ra- chunkowych, powinienem uwzględniać również przychody z udziału w zysku spół- ki? Czy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej dla działalności 10 02.indd 10 24.02.2017 16:05 PKPiR 2017 – praktyczne wyjaśnienia na przykładach Przychody indywidualnej powinienem uwzględniać przychody oraz koszty uzyskania przycho- dów związane z uczestnictwem w spółce? Przy obliczaniu limitu określonego w art. 24a ust. 4 ustawy o PIT, przekro- czenie którego skutkuje koniecznością prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie należy uwzględniać przychodów z udziału w zysku spółki. W konsekwen- cji, w zakresie działalności indywidualnej nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli przychody z wykonywania tej działalności (bez uwzględnienia przychodów z udziału w zysku spółki) nie osiągną wartości określonej w art. 24a ust. 4 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24a ust. 1 tej ustawy osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz- nych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są zobo- wiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (zwaną dalej księgą), z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podat- kowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje nie- zbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z prze- pisami art. 22a–22o. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o dzia- łalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową: 1) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 2) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, i prawnych 3) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w spo- sób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9. Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT obowiązek prowadzenia ksiąg ra- chunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spó- łek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie pol- skiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o ra- chunkowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisy tej ustawy stosuje się do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych 11 02.indd 11 24.02.2017 16:05
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PKPiR 2017 - praktyczne wyjaśnienia na przykładach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: