Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00359 008444 18420117 na godz. na dobę w sumie
PKWiU 2013   - ebook/pdf
PKWiU 2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2047-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2013 r. nastąpiły zmiany w VAT zobacz czy stosowane stawki nadal są aktualne. Czy wiesz, jak masz postępować, gdy musisz wykazać inne dane na fakturze?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PKWiU 2013/2014 Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A N R 7 / 2 0 1 3 I P K W U 2 0 1 3 / 2 0 1 4 – a k t u a l n a k l a s y fi k a c j a z 2 0 0 8 r . z w ł a ś c i w y m i s t a w k a m i V A T BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA NR 7/2013 ISBN 978-83-269-2047-9 9 788326 920479 UOM13 CENA 149 ZŁ Jak w praktyce stosować zmienione przepisy podatkowe? ZAPEWNIJ SOBIE UNIKALNE KOMPENDIUM zawierajace omówienie wszystkich zmian w podatkach: Zyskaj pewność, że nie narazisz się na konflikt ze skarbówką! Skorzystaj z wiedzy doświadczonych ekspertów: =U ERNST YOUNG Qualityln Everything We Do Informacje i zamówienia tel. 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl PKWiU 2013/2014 Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA NR 7/2013 Redaktor Naczelna Grupy Czasopism Ewa Matyszewska Redaktor prowadzący Bogdan Świąder Wydawca Grzegorz Cherbetko Korekta Zespół ISBN: 978-83-269-2047-9 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: INFO DATA CONSULTING Zbigniew Korzański Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „PKWiU 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT” chroniona jest pra- wem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce, bez zgody wydawcy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materia łów promocyj- nych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobro- wolne. Zapewniamy, że dane nie będą przekazywane bez wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści PKWIU stosuje się do celów gospodarczych i podatkowych .............................................................................................................................. 5 Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) ................................... 7 Sekcja A Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające ................................................................................. 15 01 Produkty rolnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające .................................................................................................................... 15 02 Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem .................................................................................................................. 28 03 Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo .................................................................................................... 31 Sekcja B Produkty górnictwa i wydobywania .................................................................................................................................................... 34 05 Węgiel kamienny i węgiel brunatny (Lignit) .......................................................................................................................................... 34 06 Ropa naftowa i gaz ziemny ................................................................................................................................................................... 34 07 Rudy metali .......................................................................................................................................................................................... 34 08 Pozostałe produkty górnictwa i wydobywania ....................................................................................................................................... 35 09 Usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie .................................................................................................................................... 39 Sekcja C Produkty przetwórstwa przemysłowego .............................................................................................................................................. 40 10 Artykuły spożywcze ............................................................................................................................................................................... 41 11 Napoje ................................................................................................................................................................................................... 67 12 Wyroby tytoniowe ................................................................................................................................................................................. 70 13 Wyroby tekstylne ................................................................................................................................................................................... 70 14 Odzież ................................................................................................................................................................................................... 79 15 Skóry i wyroby ze skór wyprawionych ................................................................................................................................................... 86 16 Drewno i wyroby z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania ................. 89 17 Papier i wyroby z papieru ........................................................................................................................................................................ 94 18 Usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji ............................................................................................ 100 19 Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej ................................................................. 101 20 Chemikalia i wyroby chemiczne ........................................................................................................................................................... 104 21 Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne ................................................................................ 126 22 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych ..................................................................................................................................................... 131 23 Wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych ............................................................................................................. 137 24 Metale .................................................................................................................................................................................................... 147 25 Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń ............................................................................................................... 159 26 Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne ....................................................................................................................................... 169 27 Urządzenia elektroniczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego .......................................................................................... 184 28 Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane ......................................................................................................................... 194 29 Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli), przyczepy i naczepy ................................................................................................. 218 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego .................................................................................................................................... 223 31 Meble .................................................................................................................................................................................................... 231 32 Pozostałe wyroby .................................................................................................................................................................................. 233 33 Usługi naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń ............................................................................................................ 242 Sekcja D Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych ......................................... 252 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych ............................................ 252 Sekcja E Dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją ............................................................................................. 254 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody. ............................................................................. 254 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ......................................................... 254 38 Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców .................................................... 255 39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami ............................................................................ 260 Sekcja F Obiekty budowlane i roboty budowlane ............................................................................................................................................. 262 41 Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ...................................................................................................... 262 42 Budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej ............................................................. 263 43 Roboty budowlane specjalistyczne ........................................................................................................................................................ 266 Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle .................................................................... 273 45 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych; usługi naprawy pojazdów samochodowych ................................................. 273 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi .................................................................................. 279 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ............................................................................. 290 Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa ................................................................................................................................................. 296 49 Transport lądowy i rurociągowy ............................................................................................................................................................ 296 50 Transport wodny ................................................................................................................................................................................... 301 3 51 Transport lotniczy ................................................................................................................................................................................. 304 52 Magazynowanie i usługi wspomagające transport .................................................................................................................................. 306 53 Usługi pocztowe i kurierskie ................................................................................................................................................................. 309 Sekcja I Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne .............................................................................................................. 312 55 Usługi związane z zakwaterowaniem ...................................................................................................................................................... 312 56 Usługi związane z wyżywieniem ............................................................................................................................................................. 314 Sekcja J Usługi w zakresie informacji i komunikacji .......................................................................................................................................... 318 58 Usługi związane z działalnością wydawniczą .......................................................................................................................................... 318 59 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych ............................ 327 60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych ............................................................................... 335 61 Usługi telekomunikacyjne ..................................................................................................................................................................... 339 62 Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane ........................................................... 343 63 Usługi w zakresie informacji ................................................................................................................................................................. 344 Sekcja K Usługi finansowe i ubezpieczeniowe .................................................................................................................................................. 349 64 Usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ............................................................................................ 349 65 Usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne oraz usługi związane z funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego .......................................................................................................................................... 352 66 Usługi wspomagające usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne .............................................................................. 355 Sekcja L Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości ............................................................................................................................... 359 68 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości .................................................................................................................................. 359 Sekcja M Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne ...................................................................................................................................... 362 69 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego ........................................................................................................... 362 70 Usługi firm centralnych (Head Offices); usługi doradztwa związane z zarządzaniem............................................................................. 363 71 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi w zakresie badań i analiz technicznych ......................................................................... 365 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ...................................................................................................................... 367 73 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej ................................................................................................................. 369 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ................................................................................................................... 371 75 Usługi weterynaryjne ............................................................................................................................................................................ 373 Sekcja N Usługi administrowania i usługi wspierające ...................................................................................................................................... 374 77 Wynajem i dzierżawa ............................................................................................................................................................................. 374 78 Usługi związane z zatrudnieniem .......................................................................................................................................................... 377 79 Usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji i usługi z nią związane ......................................................................................................................................................... 379 80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie ............................................................................................................................................... 380 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni ........................................................... 381 82 Usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej ................. 381 Sekcja O Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych ............................ 384 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej, usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych .............................. 384 Sekcja P Edukacja ............................................................................................................................................................................................ 389 85 Usługi w zakresie edukacji .................................................................................................................................................................... 389 Sekcja Q Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej .................................................................................................................. 396 86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej ..................................................................................................................................................... 396 87 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem ...................................................................................................................................... 398 88 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania ..................................................................................................................................... 399 Sekcja R Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne ..................................................................................................................... 403 90 Usługi kulturalne i rozrywkowe ............................................................................................................................................................ 403 91 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury ...................................................................................... 404 92 Usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi ................................................................................................................. 406 93 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją ................................................................................................................................ 406 Sekcja S Pozostałe usługi ................................................................................................................................................................................... 410 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie ................................................................................................................................ 410 95 Usługi naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego ........................................................................ 412 96 Pozostałe usługi indywidualne ............................................................................................................................................................... 413 Sekcja T Usługi gospodarstw domowych ............................................................................................................................................................ 416 97 Usługi świadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników ......................................................................................... 416 98 Różnorodne wyroby produkowane i usługi świadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne .............................. 416 Sekcja U Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne ............................................................................................................ 417 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne .............................................................................................................. 417 4 Spis treści PKWiU stosuje się do celów gospodarczych i podatkowych Polska klasyfikacja wyrobów i usług z 2008 roku ma zastosowanie do wszystkich ustaw podatkowych. To klasyfikacja pro- duktów pochodzenia krajowego oraz importowanych, która obowiązuje w systemie gospodarczym. Od 1 stycznia 2011 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) stosowana jest przy rozliczaniu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób praw- nych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zryczałto- wanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Od 1 mar- ca 2009 r. klasyfikacja ta była już stosowana do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy. Klasyfikacja została opracowana głównie na potrzeby staty- styki, może stanowić także podstawę wykazów grupowań, względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podejmowaniu określonych decyzji gospodarczych, jak rów- nież organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodar- czych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp., narzędzi ewidencyjnych. PKWiU jest jedną z klasyfikacji, które są stosowane w staty- styce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych admi- nistracji publicznej. Obejmuje zarówno usługi, jak i wyroby. Jest klasyfikacją siedmiopoziomową. Grupowania siódmego poziomu stworzone zostały do potrzeb wyłącznie krajowych. Stosowanie do celów VAT PKWiU ma zastosowanie do identyfikacji towarów oraz świadczonych usług, gdy przepisy ustawy o VAT powołują symbole statystyczne. Struktura klasyfikacji oparta jest na statystycznej klasyfika- cji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej – NACE, Klasyfikacji Produktów wg Działalności (CPA). Zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyro- by jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozy- cji Nomenklatury Scalonej CN. Trzeba pamiętać, że towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych VAT, niewymienione w klasyfi- kacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce pu- blicznej (PKWiU) podlegają opodatkowaniu stawką podsta- wową, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie o VAT lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. Obecna stawka podstawowa w wysokości 23 i obniżona – 8 oraz stawka ryczałtowa 3 dla usług taksi obowiązują przez okres przejściowy. Z art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towa- rów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) wynika, że stawka podatku wynosi 22 . Z kolei art. 41 ust. 2 ustawy stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 . Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłącze- niem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w for- mie ryczałtu według stawki 3 na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o VAT. Nie stosuje się jednak tych stawek, gdyż w okresie 2011–2013 są one wyższe. Na podstawie art. 146a ustawy o VAT w okre- sie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.: 1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 23 ; 2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, wynosi 8 ; 3) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1 ustawy, wynosi 4 . Natomiast stawka 5 jest stosowana bez okresów przejścio- wych od 1 stycznia 2011 r. na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT. Do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu stosuje się stawkę podatku w wysokości 0 . Stawka 0 jest też określona w stosunku do niektórych usług wyszczegól- nionych w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu wykonaw- czym. Podobnie jest w przypadku zwolnień z podatku, które są zawarte przede wszystkim w art. 43 ustawy o VAT i prze- pisach rozporządzenia wykonawczego. Obniżone stawki do wysokości 0 , 5 , 8 oraz zwolnie- nia, które nie zostały wskazane w ustawie, można odnaleźć w przepisach rozporządzania ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.). Podwyższone o 1 pkt procentowy stawki VAT (z 22 proc. na 23 proc. i z 7 proc. na 8 proc.) miały obowiązywać przez 3 lata, czyli do 31 grudnia 2013 r. Tak się jednak nie stanie. Wiadomo już teraz, że art. 146a ustawy o VAT zosta- nie znowelizowany pod koniec tego roku. Rząd przyjął aktualizację „Programu konwergencji” oraz „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013– 2016” i podjął decyzję o utrzymaniu do końca 2016 roku ak- tualnych stawek VAT. Oznacza to, że nie będzie w tym okre- sie powrotu do poprzedniego poziomu, czyli 7 i 22 oraz 3 dla usług taksi. Do obniżki dojdzie najwcześniej w 2017 roku. Niniejsza publikacja pozwala na sprawdzenie, jaka stawka VAT obowiązuje na konkretną dostawę towaru lub świadcze- nie usług. W prosty sposób można sprawdzić jej wysokość przez odszukanie odpowiedniego symbolu. Książka „PKWiU 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT” jest narzędziem przydatnym osobom, które klasyfikują wykonywane czynności i przypo- rządkowują je do odpowiednich wartości. Znajduje się tutaj wykaz towarów i usług, do których należy stosować podsta- wowe i obniżone stawki podatku oraz zwolnienia. 55 PKWiU stosuje się do celów gospodarczych i podatkowych W niniejszej publikacji dokonano przyporządkowania sym- bolu PKWiU z nazwą grupowania i powiązania CN-2007 do konkretnych stawek podatku od towarów i usług, które wyni- kają z ustawy lub rozporządzenia wykonawczego. Użyte w kolumnach tabel sformułowania: ustawa i rozpo- rządzenie oznaczają odpowiednio ustawę z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) i rozporządzanie ministra finan- sów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.). 6 Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 26 listopada 2008 r.) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicz- nej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stano- wiącą załącznik do rozporządzenia. § 2. W ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a tak- że w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej do dnia 31 grudnia 2009 r. stosu- je się równolegle Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760, z 2006 r. Nr 245, poz. 1780 oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1785). § 3. Do celów: 1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług, 2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycz- nych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowa- nych oraz karty podatkowej, 3) (uchylony) – do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wy- robów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.). § 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 6 kwiet- nia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760, z 2006 r. Nr 245, poz. 1780 oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1785). § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. ZASADY METODYCZNE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2008) ZAŁĄCZNIK 1. Postanowienia ogólne 1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodycz- ne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktu- alizacji. 1.2 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) składa się z: – niniejszych zasad metodycznych, – uwag do poszczególnych sekcji, – schematu klasyfikacji, – kluczy powiązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008, PKWiU 2008 – PKWiU 2004. 1.3 Zasady metodyczne stanowią integralną część niniejszej klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu. 1.4 Schemat klasyfikacji stanowi wykaz grupowań i obejmu- je: – symbole grupowań, – nazwy grupowań, – symbole grupowań Nomenklatury Scalonej (CN 2007) dla wyrobów. 1.5 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została opracowana głównie na potrzeby statystyki, może stanowić także podstawę wykazów grupowań, względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podej- mowaniu określonych decyzji gospodarczych, jak rów- nież organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospo- darczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. narzędzi ewidencyjnych. 2. Miejsce polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU 2008) w systemie klasyfikacji statystycznych 2.1 Klasyfikacje gospodarcze są w statystyce podstawowym narzędziem służącym zarówno do zbierania, przetwarza- nia, jak i do prezentowania danych statystycznych. Wy- różnia się dwa główne rodzaje stosowanych w statystyce klasyfikacji gospodarczych: 7 Rozporządzenie Rady Ministrów System powiązań statystycznych klasyfikacji gospodarczych Klasyfikacja produktów (wyroby + usługi) Nomenklatury pochodne produktów Klasyfikacja towarów w handlu zagranicznym CPC Centralna Klasyfikacja Produktów YYYY WWWWW Zasięg klasyfikacji (system kodowy) Międzynarodowy (ONZ) (Własny system kodowy poszczególnych klasyfikacji) Unii Europejskiej (UE) (Jednolity system kodowy) Klasyfikacja działalności ISIC Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności NACE Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej YY.YX PKD Krajowy – Polska Polska Klasyfikacja Działalności HS Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów HHHH HH CN Nomenklatura Scalona CPA Klasyfikacja Produktów wg Działalności Lista PRODCOM YY.YX.ZZ YY.YX.ZZ.PP HHHH HH CC PKWiU Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PRODPOL Nomenklatura do badania produktów przemysłowych do sprawozdawczości bieżącej i rocznej CN Nomenklatura Scalona (Jednolity system kodowy spójny z europejskim) YY.YX.A YY.YX.ZZ. N YY.YX.ZZ-PP.SS.KK HHHH HH CC („A” w symbolu – znak alfabetyczny) – klasyfikacje działalności przeznaczone do klasyfiko- wania działalności podmiotów gospodarczych i innych jednostek stosowane przy przedstawianiu struktury i wewnętrznych powiązań gospodarki, – klasyfikacje produktów przeznaczone do klasyfikowania efektów działalności jednostek organizacyjnych stoso- wane są do przedstawiania danych statystycznych zwią- zanych z wytwarzaniem, obrotem i zużyciem produktów. 2.5 Klasyfikacje tego samego rodzaju zachowują wzajem- ne powiązania pojęciowe, zakresowe i w większości przypadków kodowe, a wyróżniają się przede wszyst- kim rozwiniętą strukturą (rozbudowaną szczegółowo- ścią). Dotyczy to odpowiednio zharmonizowania ISIC, NACE i PKD oraz kolejno zharmonizowania CPC, CPA i PKWiU, a także zharmonizowania HS, CN. 3. Struktura polskiej klasyfikacji wyrobów i usług 2.2 Obowiązujący system gospodarczych klasyfikacji staty- stycznych wprowadzonych rozporządzeniami Rady Mi- nistrów obejmuje: – Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007), – Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) – Nomenklaturę Scaloną (CN), wprowadzaną corocznie rozporządzeniem Komisji Europejskiej. 2.3 Miejsce PKWiU 2008 w systemie, powiązanie z innymi klasyfikacjami systemu międzynarodowego – szerzej omówione w dalszej części – przedstawiono w postaci schematu poniżej. 2.4 Klasyfikacje statystyczne są ze sobą zharmonizowane. Wyróżnia się zharmonizowanie klasyfikacji tego same- go rodzaju w ramach systemów: ONZ, UE, krajowych oraz zharmonizowanie klasyfikacji różnego rodzaju, czyli np. klasyfikacji działalności z klasyfikacjami pro- duktów. 3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenkla- turę Scaloną (CN 2007). 3.2 Grupowania poziomu pierwszego – «sekcje» oznaczone są symbolami jednoliterowymi. Grupowania poziomu drugiego – «działy» oznaczone są symbolami dwucyfrowymi. Grupowania poziomu trzeciego – «grupy» oznaczone są symbolami trzycyfrowymi. Grupowania poziomu czwartego – «klasy» oznaczone są symbolami czterocyfrowymi. Grupowania poziomu piątego – «kategorie» oznaczone są symbolami pięciocyfrowymi. Grupowania poziomu szóstego – «podkategorie» ozna- czone są symbolami sześciocyfrowymi. 8 Grupowania poziomu siódmego – «pozycje» oznaczone są symbolami siedmiocyfrowymi. 4. Zakres rzeczowy polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU 2008) 3.3 Struktura grupowań PKWiU 2008, ich symbole i sposób zapisu, ogólne nazwy grupowań poszczególnych szcze- bli są następujące: 3.4 Dla pierwszych czterech poziomów PKWiU 2008 przy- jęto (analogicznie jak w CPA 2008) jako kryterium po- działu produktów ich pochodzenie zdefiniowane przez PKD 2007 (NACE Rev.2). W efekcie powoduje to, że każdy produkt będący wyrobem lub usługą powinien być przyporządkowany wyłącznie do jednego rodzaju dzia- łalności zaliczonego do określonej sekcji, działu, grupy i klasy. Podział produktów na tych poziomach odpowiada zatem podziałowi działalności przyjętemu w NACE Rev.2 oraz PKD 2007, co ma swe odzwierciedlenie w czterocyfrowych symbolach (YY.YX) PKWiU 2008 zgodnych z symbolami przyjętymi w NACE Rev.2 i PKD 2007. Wyjątek stanowią produkty rybactwa (dział 03), meble do siedzenia i części do mebli objęte klasą 31.00, budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem tych budynków, objęte działem 41 oraz sprzedaż detaliczna objęta działem 47 (por. 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.2.6). Redakcja nazw grupowań tych poziomów nawiązuje również do odpowiadających im nazw rodzajów działal- ności, z nielicznymi wyjątkami, rozszerzonymi w przy- padku PKWiU 2008, w celu doprecyzowania zakresów danej sekcji, grupy, działu czy klasy (np. nazwa działu 27 została rozszerzona w stosunku do nazwy tego dzia- łu w PKD o nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domo- wego). 3.5 Na poziomach piątym i szóstym («kategorie» i «podka- tegorie») w PKWiU 2008 przyjęto podział produktów określony na tych samych poziomach co w europejskiej Klasyfikacji Produktów wg Działalności (CPA), przej- mując również z tej klasyfikacji pięcio- i sześciocyfrowe symbole oraz ich nazwy. 4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym: pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi: – pod pojęciem wyrobów rozumie się surowce, półfa- brykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wy- robów – o ile występują w obrocie, – pod pojęciem usług rozumie się: * wszelkie czynności świadczone na rzecz jedno- stek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, * wszelkie czynności świadczone na rzecz jedno- stek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidual- nej, zbiorowej i ogólnospołecznej. Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wy- twarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elemen- ty, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa na zlecenie innych jednostek gospodar- ki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności z materiałów własnych wykonawcy. 4.2 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została oparta na następujących klasyfikacjach i nomen- klaturach międzynarodowych: – Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européene (NACE), Rev. 2 (No- menklatura statystyczna działalności gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej), – Classification of Products by Activity (CPA), wersja 2008 (Klasyfikacja Produktów wg Działalności), – Combined Nomenclature (CN), obowiązująca w roku 2007 r. (Nomenklatura Scalona) jak również Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007). (PKD 5. Zasady tworzenia grupowań PKWiU 2008 5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szcze- blach podziału 5.1.1 W PKWiU 2008 rozróżnia się niżej podane rodzaje grupowań: – grupowania macierzyste – są to grupowania podle- gające podziałowi na niższych szczeblach, np. pod- kategorie są grupowaniami macierzystymi w stosun- ku do pozycji; pozycje nie mogą być grupowaniami macierzystymi; – grupowania pochodne – są grupowaniami, na które dzielą się grupowania macierzyste, np. pozycje są gru- powaniami pochodnymi w stosunku do podkategorii; – grupowania końcowe – są to grupowania, które nie 3.6 Na poziomie siódmym za podstawę podziału przyjęto podlegają podziałowi; potrzeby krajowe. w PKWiU 2008 są nimi jedynie pozycje. 9 Klasyfikacja PKWiU Rozporządzenie Rady Ministrów 5.1.2 Przy tworzeniu PKWiU 2008 przyjęto zasadę komplet- ności podziału grupowań macierzystych jako podsta- wowy i nieodzowny warunek poprawności całej klasy- fikacji; zasada ta stanowi, że suma zakresów grupowań pochodnych musi być równa zakresowi bezpośrednio nadrzędnego grupowania macierzystego; oznacza to, że suma zakresów grupowań pochodnych musi w pełni wyczerpywać zakres grupowania macierzystego i nie może być od niego większa. 5.1.3 W przypadkach, w których suma zakresów grupowań pochodnych nie wyczerpuje całego zakresu grupowa- nia macierzystego, tworzy się grupowanie obejmujące produkty pozostałe; obejmuje ono produkty, które zali- cza się do grupowania bezpośrednio nadrzędnego, lecz niedające się zaliczyć do któregokolwiek grupowania pochodnego. Grupowania «pozostałe» tworzy się rów- nież dla: – łącznego ujęcia produktów o mniejszym znaczeniu ekonomicznym, których nie można wyodrębnić ze względu na ograniczenie liczby, grupowań pochod- nych do 9, – łącznego ujęcia produktów «nowych» niedających się zaliczyć do pozostałych grupowań danego szcze- bla i dla których, ze względu np. na wielkość produk- cji, nie jest celowe wydzielanie w osobne grupowa- nie; z chwilą wzrostu produkcji dla produktów tych mogą być tworzone grupowania odrębne. Grupowanie obejmujące «produkty pozostałe» z reguły otrzymuje symbol «9» bez względu na to, czy na da- nym szczeblu podziału stosowano osiem czy też mniej grupowań pochodnych. Wyjątkiem od tej zasady jest zarezerwowanie w sekcji C cyfry «9» na miejscu 5. symbolu dla oznaczenia grupowań obejmujących usłu- gi związane z produkcją. 5.1.4 Zakresy poszczególnych grupowań pochodnych okre- ślonego grupowania macierzystego w żadnym przy- padku nie mogą zachodzić na siebie, tzn. nie może powstać sytuacja, w której określony produkt może być zaliczany do więcej niż jednego grupowania PKWiU 2008 (zasada jednoznaczności grupowań). 5.1.5 Podstawowym założeniem budowy PKWiU 2008 jest powiązanie klasyfikacji produktów (wyrobów i usług) z klasyfikacją rodzajów działalności gospodarczych (PKD 2007) tak, aby każdy produkt był klasyfikowany przede wszystkim w zależności od rodzaju działalno- ści, w wyniku której powstaje. A zatem: każdy produkt (wyrób, usługa) powinien być zaliczony wyłącznie do jednego rodzaju działalności gospodarczej określone- go w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). Kryterium to jest podstawą utworzenia pierwszych czterech poziomów PKWiU 2008, tj. sekcji, działów, grup i klas. Powyższe powiązanie PKWiU 2008 z Pol- ską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) ma szcze- gólne znaczenie dla badań statystycznych zjawisk go- spodarczych i dalszej korelacji z międzynarodowymi klasyfikacjami celowymi, jak: Klasyfikacja Funkcji Rządu, Klasyfikacja Indywidualnej Konsump- cji Celowej, Klasyfikacja Celowych Nakładów Produ- centów i innych. takimi 5.1.6 Przy tworzeniu PKWiU 2008 przyjęto jako podsta- system podziału gru- wowy hierarchiczno-dziesiętny 10 powań macierzystych. Liczbę grupowań pochodnych dla każdego grupowania macierzystego ograniczono do dziewięciu. Dziesiętny system podziału grupowań zastosowano w pełni w odniesieniu do grup, klas, ka- tegorii, podkategorii i pozycji. System setny podziału grupowań zastosowano w pełni jedynie w odniesieniu do działów. Potrzeba tworzenia nowych grupowań PKWiU 2008 może wynikać w szczególności z: – pojawienia się w obrocie nowych rodzajów produk- tów, – konieczności wydzielenia osobnego grupowania dla produktów o dotychczas niewielkim znaczeniu go- spodarczym, objętych grupowaniami «pozostałe» w przypadku wzrostu ich znaczenia, względnie wiel- kości produkcji, – konieczności obserwacji produktów o specjalnym znaczeniu gospodarczym. 5.2 Zakres rzeczowy grupowań obejmujących wyroby 5.2.1 Ogólne zasady określania zakresu rzeczowego grupo- wań obejmujących wyroby PKWiU 2008 w zakresie wyrobów tworzono, uwzględ- niając właściwości fizyczne oraz strukturę wyrobów. Ma to swoje potwierdzenie w przyjętych podstawo- wych kryteriach podziału (por. 5.1.5). W oparciu o te założenia zbudowane są również międzynarodowe kla- syfikacje handlu zagranicznego: – Zharmonizowany System Oznaczenia i Kodowania Towarów (HS) oraz – Nomenklatura Scalona (CN). W celu maksymalnego zharmonizowania międzynaro- dowych klasyfikacji wyrobów na potrzeby statystyki produkcji z wcześniej opracowanymi międzynarodo- wymi klasyfikacjami towarów na potrzeby handlu za- granicznego – przy opracowywaniu klasyfikacji wy- robów posłużono się jako «blokami konstrukcyjnymi» pozycjami Nomenklatury Scalonej (CN). Z tych wzglę- dów, w PKWiU 2008 zakres rzeczowy większości gru- powań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji CN, to znaczy, że każde grupowanie PKWiU 2008 odpowiada całej po- zycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozy- cji CN. Ich symbole podano w kolumnie 3 schematu klasyfikacji. Klucz powiązań PKWiU 2008 – CN 2007 został przygotowany w oparciu o projekt klucza CPA 2008 – CN 2007, opracowany przez Eurostat (Urząd Statystyczny w UE). 5.2.2 Szczególne przypadki określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby i usługi: 5.2.2.1 Klasie PKD 2007 01.50 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) w PKWiU 2008 nie są przydzielone żadne produkty, gdyż produkty gospodarstw mieszanych nie różnią się od produktów gospodarstw wyspecjalizowanych; produkty te są sklasyfikowane w odpowiednich pozy- cjach grup 01.1–01.4. 5.2.2.2 Klasom PKD 2007: 03.11 Rybołówstwo w wodach morskich, 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądo- wych, 03.21 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, 03.22 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych odpowiada tylko jedna klasa w PKWiU 2008 03.00 Ryby i pozostałe produkty rybactwa, usługi wspomagające rybactwo, ponieważ produktów pochodzących z tych dwóch działalności nie można rozróżnić. 5.2.2.3 Odpady i złom zostały sklasyfikowane w PKWiU 2008 w dziale 38 Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, który obejmuje odpady, usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszko- dliwianiem oraz usługi odzysku surowców wtórnych i surowce wtórne. 5.2.2.4 Wyroby używane, względnie zużyte sklasyfikowano w grupowaniach dla nich wydzielonych (np. 13.94.20 i 14.13.40). W pozostałych przypadkach, gdy dla określonych wyrobów używanych, względnie zuży- tych nie wydzielono odrębnych grupowań, wówczas wyroby takie zalicza się do tego samego grupowania co wyroby nowe. 5.2.2.5 W dziale 41 Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, zostało zastosowane od- mienne kryterium podziału niż w PKD 2007. PKWiU 2008 klasyfikuje rodzaje budynków oraz rodzaje prac związanych z ich wznoszeniem. Podczas, gdy PKD 2007 klasyfikuje tylko rodzaje prac. W związ- ku z tym struktura PKD 2007 i PKWiU 2008 w ra- mach działu 41, od poziomu grupy jest rozbieżna. 5.2.2.6 Handel detaliczny sklasyfikowany w dziale 47 PKWiU 2008 został podzielony według innego kry- terium niż w PKD 2007. W PKD 2007 zastosowano podział wg miejsca sprzedaży (sklepy wyspecjalizo- wane, niewyspecjalizowane, stragany, targowiska) i wg towaru. Natomiast w PKWiU 2008 handel deta- liczny został podzielony wg towaru będącego przed- miotem obrotu. W związku z tym symbole grupowań PKD 2007 i PKWiU 2008 w ramach działu 47, od poziomu grupy są różne. 5.2.2.7 Wyroby niekompletne lub niegotowe zalicza się do grupowań obejmujących wyroby gotowe kompletne, pod warunkiem że mają zasadnicze cechy wyrobu kompletnego i gotowego. Analogicznie zalicza się wyroby niezmontowane lub zdemontowane. 5.2.2.8 Części i akcesoria zalicza się w PKWiU 2008 do klas obejmujących wyroby, do których one należą, z tym że pod pojęciem «części i akcesoria» rozumie się również zespoły i elementy. Dla części i akcesoriów o szczególnym znaczeniu gospodarczym zostały utworzone osobne grupowania. Dotyczy to w szczególności części i akcesoriów do: – maszyn i urządzeń, – sprzętu transportowego, – elementów wyposażenia elektrycznego i elektro- nicznego. Do grupowań obejmujących części i akcesoria nie zalicza się jednak tych, które potraktowano jako sa- modzielne wyroby finalne i dla których wydzielono osobne grupowania, np. łożyska (28.15), elementy złączne, śruby i wkręty, łańcuchy i sprężyny (25.94), śruby napędowe do statków i łodzi (25.99.26) i inne. Części i akcesoria, dla których nie stworzono osob- nych grupowań, zalicza się do grupowań obejmują- cych wyroby finalne, w których skład wchodzą. Czę- ści i akcesoria wchodzące w skład różnych wyrobów (o ile nie wydzielono dla nich osobnych grupowań) zalicza się do grupowania obejmującego wyrób fi- nalny, w którym najczęściej są stosowane. 5.2.2.9 Futerały i podobne pojemniki specjalnie wyprofi- lowane lub wyściełane do umieszczania w nich od- powiednich wyrobów (zestawów), przystosowane do użytkowania długotrwałego i sprzedawane wraz z tymi wyrobami, zalicza się do grupowań obejmu- jących zawarte w nich wyroby. Nie dotyczy to jednak pojemników nadających całości charakter szczególny. Futerały i podobne pojemniki, o których mowa wy- żej, sprzedawane osobno bez wyrobów, które mają chronić, zalicza się jako osobne wyroby finalne do odpowiednich grupowań w zależności od materiału, z jakiego zostały wykonane. 5.3 Zakres rzeczowy grupowań obejmujących usługi 5.3.1 Przedmiotem klasyfikowania wg PKWiU 2008 są czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, świadczone przez podmio- ty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz in- nych podmiotów gospodarczych (jednostek organiza- cyjnych) lub na rzecz ludności. PKWiU 2008 nie ma zastosowania do klasyfikowania czynności wewnątrz- zakładowych. 5.3.2 Każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego gru- powania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zaklasyfikowany w kra- jowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę. 5.3.3 Czynności o charakterze naprawczym i konserwacyj- nym są klasyfikowane: – naprawy i konserwacje metalowych wyrobów goto- wych, maszyn i urządzeń zostały zaliczone do grupy 33.1, – naprawy i konserwacje bojlerów i kotłów domowego użytku zostały zaliczone do grupy 43.2, – naprawy pojazdów samochodowych, włączając moto- cykle, zostały zaliczone do odpowiednich grupowań w dziale 45, – naprawy artykułów użytku osobistego oraz domowe- go zostały zaliczone do grupy 95.2, – naprawy komputerów i sprzętu komunikacyjnego zo- stały zaliczone do grupy 95.1. 5.3.4 Roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane również w ra- mach działu 33 grupa 33.2, z następującymi zastrze- żeniami: – roboty instalacyjne i montażowe, wykonane przez producenta wyrobu własnymi siłami, są klasyfiko- wane tam, gdzie jest sklasyfikowany wyrób, – budowlane roboty instalacyjne i montażowe, włącza- jąc instalowanie (montaż) stolarki budowlanej wła- snej produkcji, klasyfikuje się w dziale 43, – roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedaw- cę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, są klasyfikowane tak jak handel 11 Klasyfikacja PKWiU Rozporządzenie Rady Ministrów detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 47. 5.3.5 Instalowanie i montaż maszyn i urządzeń na miejscu przeznaczenia klasyfikuje się w jednym i tym samym grupowaniu łącznie z przeprowadzonym ewentualnie przez tę samą jednostkę, rozruchem i szkoleniem per- sonelu w zakresie rutynowych czynności związanych z użytkowaniem i konserwacją zainstalowanego wyrobu. 5.3.6 Pod pojęciem zlecenie wykonania usług na zewnątrz (outsourcing) należy rozumieć kontrakt, zgodnie z któ- rym zleceniodawca wymaga od zleceniobiorcy/podwy- konawcy wykonania określonego zadania, np. części lub całego procesu produkcyjnego, usług związanych z zatrudnieniem lub usług pomocniczych. 6. Zasady budowy schematu klasyfikacji 6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 6.1.1 W PKWiU 2008 przyjęto w zasadzie hierarchiczno- -dziesiętny system podziału grupowań, co przesądziło o zastosowaniu poniżej sekcji również hierarchiczno- -dziesiętnej budowy symboli grupowań z zastrzeże- niem cyfr «0» i «9» dla celów specjalnych. (Sekcje oznaczono symbolami literowymi). System setny za- stosowano, analogicznie jak w PKD 2007 i NACE Rev. 2, jedynie dla działów. 6.1.2 Podstawowy symbol grupowania jest siedmioocyfrowy, zapisywany w blokach po dwa znaki oddzielone krop- ką, z tym że blok pierwszych sześciu cyfr jest w pełni zgodny z klasyfikacją europejską CPA. Natomiast po- ziom siedmiocyfrowych grupowań odzwierciedla spe- cyfikę krajową. 6.1.3 Cyfra «0» w systemie symbolizacji PKWiU 2008 ma następujące zastosowania: 1. na pierwszym lub drugim miejscu symbolu na równi z pozostałymi cyframi tworzy symbole działów, 2. na pozostałych miejscach symbolu oznacza, że dane grupowanie nie podlega podziałowi na tym pozio- mie. Zastosowanie zera, o którym mowa w pkt 1, powodu- je, że wszystkie grupowania końcowe w PKWiU 2008 muszą mieć symbole siedmioznakowe, natomiast gru- powania macierzyste mają symbole od dwu- do sze- ściocyfrowych. 6.1.4 Cyfra «9» została zarezerwowana w symbolach PKWiU 2008 do: – oznaczania grupowań «pozostałe», «gdzie indziej niesklasyfikowane», chyba że grupowanie macie- rzyste dzieli się bez reszty na dziewięć określonych grupowań i grupowanie «pozostałe» nie występuje, – oznaczania na miejscu 5. w sekcji C grupowań obej- mujących usługi związane z produkcją, nawet gdy cyfra «9» nie byłaby następną cyfrą w porządku nu- merycznym. 6.2 Nazwy grupowań (kolumna 2) 6.2.1 Podstawową funkcją nazwy grupowania jest określenie zakresu tego grupowania. 6.2.2 Każde grupowanie jest jednocześnie określone (iden- tyfikowane) przez jego symbol i nazwę. Przy określa- niu poszczególnych grupowań poza PKWiU 2008, np. w nomenklaturach pochodnych, decyzjach administra- 12 cyjnych, należy podawać zarówno jego symbol, jak i nazwę w pełnym brzmieniu, tj. nazwę pełną. 6.2.3 W PKWiU 2008 nie powinny powtarzać się dwie jed- nakowo brzmiące nazwy. Wyjątek stanowią jedynie na- zwy grupowań stworzonych formalnie w przypadkach niewystępowania podziału na danym szczeblu. 6.2.4 Nazwy grupowań na poziomach wyższych, tj. sekcji, działu, grupy, a niekiedy klasy, nie zawsze w pełni od- dają zakresy grupowań wchodzących w ich skład na poziomie końcowym. Wynika to z faktu, że nazwy tych grupowań są formułowane w sposób ogólny i skróto- wy, użyteczny przy prezentacji danych. 6.2.5 Nazwy grupowań obejmujących «pozostałe produkty» tworzono poprzez powtórzenie nazwy pełnej grupo- wania macierzystego bezpośrednio wyższego szczebla oraz dopisanie wyrazu «pozostałe». Gdy grupowanie obejmujące «pozostałe produkty» uległo dalszemu podziałowi, w którego wyniku powstało kolejne gru- powanie «pozostałe», otrzymało ono na końcu nazwy brzmienie «gdzie indziej niesklasyfikowane». 6.3 Powiązania grupowań PKWiU 2008 z innymi klasyfika- cjami i nomenklaturami (kolumna 3) 6.3.1 Oparcie podziału pierwszych czterech poziomów PKWiU 2008 na klasyfikacji PKD 2007 oraz ozna- czanie ich symbolami przyjętymi w PKD 2007 po- woduje, że formalne powiązanie tych klasyfikacji na- stępuje bezpośrednio poprzez pierwsze cztery cyfry symbolu PKWiU 2008, z wyjątkami, o których mowa w pkt 5.2.2. 6.3.2 W analogiczny sposób powiązano PKWiU 2008 z kla- syfikacją CPA 2008. Symbole kategorii i podkategorii odpowiadają ściśle symbolom CPA 2008. 6.3.3 W PKWiU 2008 zakres rzeczowy siedmiocyfrówek obejmujących wyroby z reguły w pełni odpowiada za- kresom rzeczowym odpowiednich grupowań Nomen- klatury Scalonej (CN). 6.3.4 Zamieszczony po symbolach HS/CN wyróżnik «x» oznacza, że wyroby objęte danym grupowaniem PKWiU 2008 nie wyczerpują pełnego zakresu rzeczo- wego danego grupowania, natomiast w przypadkach, w których HS/CN nie precyzuje, gdzie zaliczane są określone produkty, w kolumnie 3 zamieszczono znak «-». 6.3.5 PKWiU 2008 nie zawiera powiązań z CPC ver. 2, po- nieważ prace nad tą klasyfikacją nie zostały jeszcze za- kończone. Klucz PKWiU 2008 – CPC ver. 2 zostanie przygotowany po przyjęciu ostatecznej wersji klasyfi- kacji CPC przez ONZ i wydany jako osobne wydaw- nictwo. 6.3.6 Dla ułatwienia prac związanych z reorganizacją, względ- nie uzupełnieniem ewidencji źródłowej jednostek go- spodarczych oraz ułatwieniem zaliczenia określonych produktów do odpowiednich grupowań PKWiU zostały opracowane klucze powiązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 oraz PKWiU 2008 – PKWiU 2004. Należy jednak podkreślić, że powiązania zawarte w kluczach nie oznaczają pełnej odpowiedniości gru- powań PKWiU, lecz określają, że produkty zaliczane do danego grupowania PKWiU 2004 (2008) są zalicza- ne do wymienionych w kolumnie 3 grupowań PKWiU 2008 (2004). Znak «*» przy symbolu grupowania w kolumnie 3 oznacza, że zakres grupowania PKWiU 2004 (2008) nie w pełni odpowiada zakresowi danego grupowania z PKWiU 2008 (2004). Brak znaku «*» przy symbolu grupowania w kolumnie 3 oznacza, że grupowanie PKWiU 2004 (2008) w peł- ni odpowiada zakresowi danego grupowania PKWiU 2008 (2004). 7. Sposób zaliczania produktów do poszczególnych grupowań 7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapew- nienie jednolitego grupowania produktów w celu jedno- litej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania pro- duktów, względnie ich grup objętych danymi preferencja- mi lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zalicza- nie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008. 7.2 Podstawy zaliczania lub Przy ustalaniu właściwego grupowania PKWiU 2008, do którego zalicza się określony produkt, należy kierować się zasadami budowy i logiki struktury PKWiU 2008. innym zaliczeniu W żadnym przypadku o takim produktu nie mogą decydować przesłanki sprzeczne z zasadami PKWiU 2008. Szczególnie niedopuszczalne jest kierowanie się korzyściami materialnymi, względnie innymi przywilejami wynikającymi z takiego lub innego zaklasyfikowania produktu. Przy zaliczaniu produktów do określonego grupowania PKWiU 2008 należy posługiwać się: – niniejszymi zasadami metodycznymi, – nazwami grupowań końcowych PKWiU 2008, – wyjaśnieniami i wskazówkami zawartymi w osobnych wydawnictwach: «Wyjaśnienia do Taryfy Celnej» wy- dane rozporządzeniem Ministra Finansów oraz «Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich» publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, – ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury Scalo- nej (CN). Wszystkie wymienione wyżej elementy mają dla ustale- nia zakresu rzeczowego grupowań PKWiU 2008 jedna- kową moc stanowiącą. Ponadto przy zaliczaniu wyrobów do określonego gru- powania PKWiU 2008, mogą być pomocne „Szczegól- ne przypadki określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby” zamieszczone w pkt 5.2.2. jest obowiązkiem producenta 7.3 Zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupo- (względnie usługo- wania dawcy) Zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowa- nia PKWiU 2008 należy do obowiązków producenta (usłu- (usługodawca) p
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PKWiU 2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: