Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00357 007925 15708690 na godz. na dobę w sumie
PPK Poradnik pracownika - ebook/pdf
PPK Poradnik pracownika - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-494-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy program dobrowolnego oszczędzania na dodatkową emeryturę. Środkami PPK pracowników i zleceniobiorców będą zarządzać m.in. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń, natomiast pierwsze umowy o zarządzanie PPK na rzecz osób zatrudnionych będą zawierane od 1 lipca 2019 r.
Publikacja przystępnie i obiektywnie przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące uczestnictwa pracowników i zleceniobiorców (objętych ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi) w tym programie. Informacje w niej zawarte mają na celu wsparcie osób zatrudnionych w podjęciu decyzji o przystąpieniu do tego programu.
Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.:
● jak działa automatyczny zapis osób zatrudnionych do PPK;
● jaka jest wysokość składki w różnych sytuacjach i od czego ona zależy;
● na jakich zasadach finansowane są składki;
● jak przebiega procedura rezygnacji z programu.
W opracowaniu zwrócono uwagę na praktyczne problemy wynikające z wcześniejszej wypłaty środków z PPK (np. w ramach świadczenia małżeńskiego, poważnej choroby czy wkładu własnego do kredytu), a także ich dziedziczenia.
Publikacja jest skierowana do osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz na umowę zlecenia, a także do osób na kontrakcie menedżerskim, członków rad nadzorczych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osób wykonujących pracę nakładczą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dobrowolnego oszczędzania na przyszłą dodatkową emeryturę. Wprowadziła je ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapita- łowych (dalej ustawa o PPK). Określa ona zasady gromadzenia środków w PPK, zawierania umów o za- rządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Ustawa o PPK wprowadza rewolucję w systemie tzw. oszczędzania na starość. Pracowniczy plan kapi- tałowy jest bowiem nowym programem, który w zamyśle jego twórców ma wesprzeć dotychczasowe źródła finansowania przyszłych emerytur Polaków. Polega on na długoterminowym oszczędzaniu i gro- madzeniu środków przez osoby zatrudnione (m.in. pracowników i zleceniobiorców), które będą zwiększa- ne przez wpłaty podmiotów zatrudniających i budżet państwa. Dodajmy – jest to narzędzie dobrowolne. O ile bowiem każdy podmiot zatrudniający będzie musiał wprowadzić PPK, o tyle udział w nim osób za- trudnionych będzie dobrowolny, uzależniony wyłącznie od ich decyzji. Uczestnik PPK może bowiem zre- zygnować z dokonywania wpłat na PPK. Jest to jednak rezygnacja czasowa. Co 4 lata – od 1 kwietnia – pod- miot zatrudniający wznawia dokonywanie wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, chyba że ten ponownie zadeklaruje niedokonywanie wpłat do PPK. Ustawa jest nowa i na dzień publikacji niniejszego poradnika pozostaje wiele wątpliwości interpretacyj- nych. Należy więc zastrzec, że niektóre informacje zawarte w Poradniku mogą być odmiennie interpreto- wane przez organy stosujące ustawę. Dotyczy to w szczególności kwestii obliczania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, terminu zawarcia umów o zarządzanie PPK oraz terminu odprowadzania pierwszych wpłat do tego programu. W niniejszym Poradniku odpowiemy w szczególności na następujące pytania: ■ kto i kiedy musi utworzyć PPK, ■ kto może, a kto nie może być uczestnikiem PPK, ■ jakie są zasady uczestnictwa w PPK, ■ jak odprowadzane są składki do PPK, kto je finansuje i w jakiej wysokości, ■ co dzieje się z naszymi środkami zgromadzonymi w PPK, ■ jakie są zasady wypłaty środków z PPK, ■ czy od środków zgromadzonych w PPK trzeba zapłacić ZUS i podatek, ■ czy środki zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu i na jakich zasadach, ■ czy wpłaty zgromadzone w PPK podlegają egzekucji. www.infor.pl 5 ppK – poradniK pracowniKa 1. Czym są pracownicze plany kapitałowe (PPK) Pracowniczy plan kapitałowy to instytucja prawna, która powstała lub będzie powstawała w podmio- tach zatrudniających (m.in. u pracodawców i zleceniodawców). Można ją nazwać wewnętrznym bankiem, który prowadzi indywidualne konta (rachunki kapitałowe) pracowników i innych osób zatrudnionych, na których są gromadzone pieniądze w formie cyklicznych wpłat. Wpłaty te są współfinansowane (podobnie jak składki ZUS) przez zatrudnionego (pobierane z jego wynagrodzenia/przychodów) oraz przez podmiot zatrudniający. Pieniądze zgromadzone na tych rachunkach są własnością osób zatrudnionych (zwanymi dalej pracownikami), ale zarządza nimi nie bezpośrednio podmiot zatrudniający (zwany dalej pracodaw- cą). Pracodawca zawiera bowiem z wybraną przez siebie instytucją finansową (np. z towarzystwem fun- duszy inwestycyjnych) umowę o bezpośrednie zarządzanie tymi wpłatami. Instytucja ta na podstawie umowy otrzymane wpłaty inwestuje i obraca nimi, czyli pomnaża kapitał (podobnie jak w przypadku skła- dek w OFE). Instytucja musi być podmiotem profesjonalnym, dopuszczonym do obrotu na rynku finanso- wym i figurującym w specjalnej, wyselekcjonowanej krajowej ewidencji PPK. Dodatkowo podlega ona nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, aby pieniądze uczestników PPK były bezpieczne. Składka raz odprowadzona do tego programu zostaje tam już na stałe do ukończenia przez pracow- nika 60 lat. Istnieją też przypadki, kiedy środki te będzie można wycofać wcześniej, ale należą one do sytuacji szczególnych i są obwarowane szeregiem warunków. Będzie o tym mowa w dalszej części poradnika. Program ten jest w pełni dobrowolny, a więc każdy z nas może zdecydować, czy chce być uczest- nikiem PPK, czy nie. Nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń. Wystarczy, że pracownik złoży w ciągu 3 miesięcy od zatrudnienia pisemną deklarację, że rezygnuje z członkostwa. Jeśli tego nie zrobi, to po 3 miesiącach zatrudnienia stanie się automatycznie uczestnikiem PPK. Nie musi przy tym wypełniać jakichkolwiek dokumentów czy dokonywać opłat administracyjnych. Taki automatyzm nie powoduje jednak, że z PPK nie możemy zrezygnować. Jeżeli zostaniemy uczestnikami PPK, to w każ- dym czasie rezygnacja z tego programu jest możliwa i to bez większych konsekwencji prawnych czy finansowych. Nie musimy się także martwić, co stanie się ze środkami zgromadzonymi na naszym koncie PPK na wypadek śmierci lub problemów finansowych. Pieniądze przechodzą bowiem do wybranej przez nas oso- by lub osób, albo ewentualnie (w razie braku takiego wskazania) podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, a także są wyłączone spod egzekucji sądowej i administracyjnej (z wyjątkiem zadłużenia z ty- tułu alimentów). Zatem np. ZUS czy Urząd Skarbowy nie będą mogły rościć sobie prawa do tych środków na pokrycie naszych zaległości z tytułu składek i podatków jak również innych zobowiązań publiczno- prawnych. Program pracowniczych planów kapitałowych jest: ■ powszechny – musi istnieć u każdego pracodawcy, bez względu na liczbę zatrudnionych osób i wiel- kość obrotów, ■ dobrowolny – każdy z pracowników może samodzielnie zdecydować, czy chce być jego uczestnikiem, czy nie; decyzję w tej sprawie może zmienić w każdym czasie, ■ odformalizowany – pracownicy nie muszą podpisywać żadnych umów, wypełniać żadnych dokumen- tów ani dokonywać jakichkolwiek opłat administracyjnych związanych z uczestnictwem w PPK, ■ bezpieczny – pieniądze nie przepadają z chwilą naszej śmierci, tylko zostają przekazane osobie przez nas wskazanej albo spadkobiercom ustawowym; są także wyłączone spod egzekucji sądowej lub ad- ministracyjnej (z pewnymi wyjątkami), ■ zarządzany przez profesjonalistów – naszymi środkami zarządza wyspecjalizowany podmiot finanso- wy dopuszczony do działania na rynku przez Komisję Nadzoru Finansowego, który jest instytucją pro- fesjonalną, zajmującą się zawodowo obrotem pieniędzmi; ma on obowiązek działać w naszym intere- sie, a więc pomnażać kapitał. Wdrożenie i obsługa PPK to nowe obowiązki dla pracodawców. Natomiast dla pracowników ich udział w PPK oznacza w dłuższej perspektywie korzyści, ale też określone obciążenia finansowe i ograniczenia w dysponowaniu własnymi pieniędzmi. 6 prawo pracY i ZUs nr 2 ppK – poradniK pracowniKa UWAGA! Ilekroć w niniejszym Poradniku będzie mowa o pracodawcy lub pracowniku, należy rozumieć przez to – odpowiednio – podmiot zatrudniający oraz osobę zatrudnioną, chyba że w treści będzie wyraźnie zaznaczone, że chodzi o pracodaw- cę i pracownika, a więc podmioty, które łączy stosunek pracy. 2. Czy osoby zatrudnione powinny być informowane o tworzeniu PPK przez podmiot zatrudniający Przepisy nie przewidują wprost obowiązku pracodawcy informowania pracowników o PPK. Jednak na etapie wyboru instytucji finansowej pracodawca powinien zakomunikować pracownikom, w szczególno- ści: ■ jakie są cele utworzenia PPK, ■ jakie skutki finansowe wynikają dla pracowników z działania tego programu, ■ że istnieje możliwość opłacania składki dodatkowej bądź rezygnacji z uczestnictwa, ■ jakie są wszystkie ważne terminy związane z PPK. Ustawa o PPK nie przewiduje terminu na tę czynność. Jednak nieinformowanie pracowników o PPK lub informowanie nieobiektywne czy nieprawdziwe może być uznane za czyn zabroniony i zagrożony karą grzywny. Natomiast instytucja finansowa, która w przyszłości będzie obracać naszymi pieniędzmi, będzie miała obowiązek, niezwłocznie po zawarciu z nami umowy o zarządzanie PPK, udostępnić nam informację o za- warciu umowy o prowadzenie PPK. Informacja ta powinna zawierać w szczególności: ■ dane wybranej instytucji finansowej; ■ dane podmiotu zatrudniającego, który zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczest- nika PPK; ■ określenie wysokości wpłat podstawowych; ■ określenie wysokości wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający; ■ określenie wysokości możliwej do zadeklarowania przez uczestnika PPK wpłaty dodatkowej oraz spo- sób jej deklarowania; ■ wskazanie właściwych przepisów podatkowych mających związek z uczestnictwem w PPK; ■ opis: – zasad wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK, – trybu składania deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy o PPK, w tym opis warunków rezygnacji z oszczędzania w PPK, trybu składania wniosków o dokonywanie wpłat na PPK , o których mowa w art. 23 ust. 10 ustawy o PPK, a także deklaracji o wy- sokości wpłaty podstawowej i dodatkowej, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o PPK, i zmian deklaracji o wysokości wpłaty podstawowej i dodatkowej oraz rezygnacji z wpłaty dodatkowej, o któ- rych mowa w art. 27 ust. 6 ustawy o PPK, wraz z opisem konsekwencji, w tym finansowych, złożenia takich deklaracji, wniosków i zmian deklaracji, – praw osoby uprawnionej, – możliwości złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych na jego rachunku PPK oraz trybu składania takich dyspozycji; ■ wskazanie pozostałych warunków gromadzenia środków w PPK określonych w umowie o prowadzenie PPK. 3. Kiedy osoba zatrudniona może przystąpić do PPK Tworzenie PPK przez pracodawców jest obowiązkowe. Każdy pracodawca, wcześniej czy później, bę- dzie miał ustawowy obowiązek utworzyć u siebie swoje własne PPK. Od tej zasady nie ma wyjątków. Ist- nieją jednak terminy na wprowadzenie PPK. Najwięksi pracodawcy, tj. zatrudniający na 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób, muszą utworzyć PPK po upływie 3 miesięcy zatrudnienia, licząc od 1 lipca 2019 r. www.infor.pl 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PPK Poradnik pracownika
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: