Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 007973 20658035 na godz. na dobę w sumie
PRZEWODNIK PO ZMIANACH PRZEPISÓW 2018/2019 - ebook/pdf
PRZEWODNIK PO ZMIANACH PRZEPISÓW 2018/2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 166
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 9788381374651 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych z początkiem 2019 r. we wszystkich ustawach podatkowych (przede wszystkim w PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej i w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych), a także w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. w Kodeksie pracy, ustawie o związkach zawodowych i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych). Dodatkowo w zakresie zagadnień prawa pracy publikacja opisuje nowe regulacje, m.in. ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w poszczególnych ustawach. Każda zmiana została omówiona osobno i opatrzona odesłaniem do zmienionych przepisów. Dzięki temu Czytelnik może: łatwo umiejscowić przepisy, które zostały zmienione, dowiedzieć się, na czym polegają wprowadzone w nich zmiany, zapoznać ze wstępną oceną skutków tych zmian. Warto zaznaczyć, że początek roku przynosi podatnikom i pracodawcom liczne zmiany. W samej ustawie o PIT zmiany zostały wprowadzone przez 15 ustaw nowelizujących. Zmiany w ustawie o CIT zostały wprowadzone aż 11 ustawami. W sumie w samych ustawach o podatkach dochodowych zostało wprowadzonych ponad 800 poprawek. Przewodnik to najlepsza metoda na uzyskanie kompleksowej informacji, jak zmienią się rozliczenia podatkowe, rachunkowe, pracownicze i ubezpieczeniowe w 2019 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I. PODATKI I. PODATKI Ordynacja podatkowa + Zwrot nadpłaty podatku wynikającej z zeznania podatkowego osoby fizycznej W dalszym ciągu podstawowym terminem zwrotu nadpłaty jest termin 3 miesięcy, liczony od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1–3 Ordynacji podatkowej (dalej: O.p.). Ta regulacja nie uległa zmianie. Zmiana polega na tym, że jeśli roczne zeznanie podatkowe zostanie złożone przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, termin zwrotu nadpłaty podatku wynosi 45 dni. Natomiast jeżeli zeznanie podatkowe osoby fizycznej zostało skory- gowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nadpłata podlega zwrotowi w ter- minie 45 dni od dnia jej skorygowania. Ustawodawca uregulował również zasady oprocentowania nadpłaty w  odniesieniu do skróconego terminu zwrotu nadpłaty (art. 78 § 3 pkt 4a O.p.). KOMENTARZ: Jest to zmiana korzystna dla podatników (osób fizycznych) składają- cych roczne zeznania podatkowe drogą elektroniczną. Dotychczas naczelnik urzę- du skarbowego mógł zwrócić nadpłacony podatek w terminie do 3 miesięcy. Na skutek zmiany przepisów termin ten został istotnie skrócony. Należy jednak pod- kreślić, że 45-dniowy termin nie dotyczy osób fizycznych, które swoje roczne ze- znania podatkowe złożyły w wersji papierowej. Tych podatników w dalszym ciągu obejmuje 3-miesięczny termin zwrotu nadpłaty podatku. PODSTAWA PRAWNA: ● art. 77 § 1 pkt 5, pkt 5a, pkt 6 i § 2, art. 78 § 3 pkt 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 800; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354 + Wezwanie osoby przez organ podatkowy nie powinno być uciążliwe Zmiana polega na dodaniu przepisu, w myśl którego organ podatkowy obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe. KOMENTARZ: Skutkiem nowej regulacji będzie wymóg, aby w każdym indywidu- alnym przypadku organ podatkowy dokonywał wezwania w taki sposób, aby jego realizacja była możliwie najprostsza (wyznaczenie odpowiedniej pory stawienia się, dokonanie wezwania ze stosownym wyprzedzeniem) i jak najbardziej dogodna dla osoby wzywanej. Dotyczy to wszystkich procedur podatkowych, w  których stosuje się instytu- cję wezwania (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe). 11 PODSTAWA PRAWNA: ● art. 155 § 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 800; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354 +/– Ceny transferowe – nowa definicja W Ordynacji podatkowej zamiast definicji ceny transakcyjnej pojawiła się definicja ceny trans- ferowej. Termin ten odnosi się bezpośrednio do definicji zawartych w ustawach o PIT i CIT. Zgodnie z nową definicją ceną transferową jest cena transferowa w rozumieniu: n art. 23m ust. 1 pkt 1 updof oraz n art. 11a ust. 1 pkt 1 updop. Znowelizowano także definicje podmiotu zagranicznego i  podmiotu krajowego. W  no- wych definicjach odwołano się do definicji zawartych w ustawach o PIT i CIT. Zmiana nazwy została uwzględniona w treści Działu IIA. Od 1 stycznia 2019 r. dział ten nosi nazwę „Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych”. KOMENTARZ: Zmiana ma charakter porządkujący i organizacyjny. Porządkuje rela- cje pomiędzy ustawami o podatkach dochodowych a Ordynacją podatkową. PODSTAWA PRAWNA: ● art. 3 pkt 10, pkt 11 i 12, dział IIA ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 800; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354 – Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania W Ordynacji podatkowej w słowniczku definicji ustawowych pojawiły się definicje legal- ne wyjaśniające pojęcia: korzyści podatkowej (dotychczas pojęcie to regulowane było w art. 119e O.p.) i środków ograniczających umowne korzyści. Zgodnie z przepisami obo- wiązującymi od 1 stycznia 2019 r. korzyść podatkowa to: a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowią- zania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, b) powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, c) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub d) brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z  okoliczności zwrotu podatku, wskazanych w lit. a. Środki ograniczające umowne korzyści to postanowienia ratyfikowanych przez Rzecz- pospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących proble- matyki podatkowej lub inne środki ograniczające lub odmawiające korzyści wynika- jących z tych umów. Przedstawione definicje mają bezpośrednie odniesienie i  zastosowanie w  dziale IIIA „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”. Ze zmienionej definicji unikania opodatkowania zawartej w art. 119a dział IIIA O.p. wynika, że z unikaniem opodatkowania mamy do czynienia, gdy osiągnięcie korzyści podatkowej: 12 PRZEWODNIK PO ZMIANACH PRZEPISÓW 2018/2019 I. PODATKI n jest sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, n było głównym lub jednym z głównych celów dokonania danej czynności, n sposób działania był sztuczny. Jeżeli wszystkie te warunki są spełnione łącznie, dokonana czynność nie skutkuje osiągnię- ciem korzyści podatkowej. Oznacza to, że podatnik nie osiągnie wówczas założonego celu, czyli nie uniknie opodatkowania albo nie uzyska innego rodzaju korzyści podatkowej. Przy ocenie, czy osiągnięcie korzyści podatkowej było głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, bierze się pod uwagę cele ekonomiczne czynności wskazane przez stronę. Przed nowelizacją przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie miały zastosowania, jeżeli korzyść podatkowa w danym okresie rozliczeniowym nie prze- kraczała 100 000 zł. Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca zrezygnował z tego ograniczenia. Tym samym wartość korzyści podatkowej nie ma obecnie znaczenia. Istotne jest, że po- datnik ją uzyskał (art. 119b O.p.) W art. 54 § 1 pkt 7b O.p. zostało wprowadzone ograniczenie co do naliczania odsetek za okres od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania do dnia cofnięcia skutków unikania opodatkowania, od zaległo- ści podatkowych związanych z osiągnięciem korzyści podatkowej. W związku ze zmianami w przepisach o unikaniu opodatkowania zostały też wprowadzo- ne zmiany: n w przepisach o zasadach naliczania odsetek (art. 54 § 1 pkt 7b O.p.), n w przepisach o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia (art. 70 § 6 pkt 6 O.p.), n w zakresie wymaganych elementów decyzji (art. 210 § 2b O.p.), n w przepisach dot. nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 239d § 2 O.p.), n w przepisach dotyczących możliwości wznowienia postępowania (art. 240 § 1 pkt 5a i 12, art. 241 § 2 pkt 4, art. 244 § 4). KOMENTARZ: Wprowadzone zmiany miały na celu przede wszystkim uszczelnienie sytemu podatkowego i zapobieganie optymalizacjom podatkowym. Przyjęte przez ustawodawcę definicje pozwalają jednak na dość dużą dowolność oceny, czy podat- nik podejmując określone działania, działa w sposób sztuczny i jego działanie jest ra- cjonalne. Tym samym, czy unika opodatkowania czy też nie. Przypomnijmy, że chodzi tu o takie działania podatników, które są podejmowane w granicach prawa, a jednak zostają uznane przez państwo za nieskuteczne, jeżeli zmierzają do osiągnięcia ko- rzyści podatkowych. PODSTAWA PRAWNA: ● art. 3 pkt 18 i 19, art. 54 § 1 pkt 7b, art. 70 § 6 pkt 6, art. 119a–119f, art. 210 § 2b, art. 239d, art. 240 i art. 214 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 800; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PRZEWODNIK PO ZMIANACH PRZEPISÓW 2018/2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: