Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00410 006546 19986661 na godz. na dobę w sumie
PRZYCHODY I KOSZTY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - UNIKANIE I WERYFIKACJA BŁĘDÓW 2019 - ebook/pdf
PRZYCHODY I KOSZTY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - UNIKANIE I WERYFIKACJA BŁĘDÓW 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-484-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego a zarazem jednym z najczęściej analizowanych przez czytelników sprawozdań. Jego głównym celem jest dostarczenie użytkownikom sprawozdania informacji o wynikach działalności jednostki. Jest on zatem bazowym narzędziem analizy finansowej i podstawą do wielu decyzji biznesowych. Dlatego tak istotne jest, aby przedstawione w nim dane finansowe były poprawne.

Książka stanowi kontynuację publikacji poświęconej błędom popełnianym przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Ta część poświęcona jest rachunkowi zysków i strat. Czytelnik dowie się z niej nie tylko o rodzajach najczęściej popełnianych błędów ale także tego jak ich uniknąć i na co zwrócić szczególną uwagę sporządzając rachunek wyników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przychodyikosztywrachunkuzyskówi strat–unikanieiweryfikacjabłędów III.RAPORTMONITORAKSIĘGOWEGO 1 Przychody i koszty w rachunku zysków i strat–unikanieiweryfikacjabłędów Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego, a zarazem jednym z najczęściej analizowanych przez czytelników sprawozdań. Dlatego tak ważne jest wyeliminowanie błędów, zarówno tych o cha- rakterze prezentacyjnym, jak i tych dotyczących naruszenia zasad rachunkowości. Poniżej przedstawiamy trzecią część z cyklu artykułów dotyczących najczęściej popełnianych błędów oraz ich weryfikacji – tym razem w rachunku zysków i strat. Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat mogą być popełniane błędy, które można po- dzielić na: ■■ błędy mające wpływ na wielkość wyniku finansowego, ■■ błędy prezentacyjne, które nie mają wpływu na wielkość wyniku finansowego. Do błędów mających wpływ na wielkość wyniku finansowego możemy zaliczyć zdarze- nia, które naruszają nadrzędne zasady rachunkowości. Tabela.Błędywpływającenawynikfinansowyazasadyrachunkowości Nadrzędne zasady rachunkowości Zasada współmierności przychodów i kosztów Zasada memoriału Zasada ostrożności Wpływ stosowania zasad na wynik finansowy Zasada ta mówi, że w danym okresie na wynik finansowy wpływają zrealizo- wane w tym okresie przychody i odpowiadające im koszty. Wynika z tego, że koszty, które nie są związane z przychodami uzyskanymi w danym roku, nie powinny być ujmowane w rachunku wyników. Zgodnie z tą zasadą w rachunku wyników należy ujmować wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku, niezależnie od tego, czy zostały zapła- cone, czy nie. Taka sytuacja występuje w przypadku zaksięgowania faktury sprzedaży w danym okresie, mimo że zapłata nastąpi dopiero w następnym okresie sprawozdawczym. Z niedotrzymaniem zasady memoriału wiąże się często popełniany przez jednostki błąd, polegający na nieuwzględnieniu w wy- niku finansowym zamykanego okresu korekt sprzedaży dokonanych już po dniu bilansowym, a dotyczących transakcji dokonanych przed tym dniem. Według tej zasady w wyniku finansowym należy ujmować, bez względu na wysokość: ■ wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, ■ wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, ■ wszystkie zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników akty- wów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ■ rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. Z zastosowania zasady ostrożności wynika m.in. ujmowanie odpisów aktuali- zujących należności, zapasy, które często trudno jest powiązać z konkretnymi przychodami, a tym samym z zasadą współmierności przychodów i kosztów. 3 luty 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PRZYCHODY I KOSZTY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - UNIKANIE I WERYFIKACJA BŁĘDÓW 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: