Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 005365 14099041 na godz. na dobę w sumie
Paint Shop Pro. Podstawy - książka
Paint Shop Pro. Podstawy - książka
Autor: Liczba stron: 164
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-644-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> paint shop pro
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja jest szczegółową prezentacją wszystkich najważniejszych aspektów związanych z wykorzystaniem edytora graficznego Paint Shop Pro do przetwarzania obrazów rastrowych i obiektów wektorowych. Uwzględnia najnowsze tendencje w dziedzinie grafiki komputerowej i przedstawia nowoczesne techniki pracy nad obrazem cyfrowym. Poruszone zagadnienia zostały tak dobrane, aby uwzględnić wymagania największej grupy użytkowników programu, jaką są webmasterzy, przy czym punkt ciężkości stanowi wszechstronne przygotowanie grafiki do szeroko pojętych zastosowań ekranowych.

Informacje zawarte w niniejszej książce odnoszą się do najnowszej (7.04) wersji programu, ale w znacznej części przydadzą się również użytkownikom pracującym we wcześniejszych wersjach aplikacji.

Sposób ujęcia tematu sprawia, że książka pełni jednocześnie funkcję przewodnika po aplikacji dla początkujących operatorów i dostarcza nowych wiadomości zaawansowanym grafikom. Układ rozdziałów zapewnia płynne przejście od podstawowych kwestii nawigowania Paint Shop Pro, poprzez używanie narzędzi, po zagadnienia zaawansowane -- retuszowanie zdjęć i stosowanie procedur filtrujących do uzyskiwania efektów specjalnych. Naukę obsługi programu osobom dopiero rozpoczynającym z nim pracę ułatwia dodatkowo fakt, że każde zadanie zostało przedstawione tu krok po kroku.

Książka dostarcza m.in. informacji na temat:

Po lekturze niniejszych ćwiczeń i ich praktycznym wykonaniu Czytelnik dołączy do grona profesjonalnych operatorów programu Paint Shop Pro mającego ponad 20 mln zwolenników i będącego tym samym najpopularniejszym edytorem grafiki, który w wielu miejscach nie ustępuje Adobe Photoshopowi, a nieraz wręcz ma nad nim przewagę.


Firma JASC jest czołowym producentem narzędzi do obróbki grafiki i zdjęć używanych obecnie przez ponad 20 milionów użytkowników.

Rodzina produktów JASC

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA Paint Shop Pro. Podstawy Aleksander Kwa(cid:156)ny Autor: ISBN: 83-7197-644-5 Format: B5, stron: 164 Publikacja jest szczeg(cid:243)‡ow„ prezentacj„ wszystkich najwa¿niejszych aspekt(cid:243)w zwi„zanych z wykorzystaniem edytora graficznego Paint Shop Pro do przetwarzania obraz(cid:243)w rastrowych i obiekt(cid:243)w wektorowych. UwzglŒdnia najnowsze tendencje w(cid:160) dziedzinie grafiki komputerowej i przedstawia nowoczesne techniki pracy nad obrazem cyfrowym. Poruszone zagadnienia zosta‡y tak dobrane, aby uwzglŒdni(cid:230) wymagania najwiŒkszej grupy u¿ytkownik(cid:243)w programu, jak„ s„ webmasterzy, przy czym punkt ciŒ¿ko(cid:156)ci stanowi wszechstronne przygotowanie grafiki do szeroko pojŒtych zastosowaæ ekranowych. Spos(cid:243)b ujŒcia tematu sprawia, ¿e ksi„¿ka pe‡ni jednocze(cid:156)nie funkcjŒ przewodnika po aplikacji dla pocz„tkuj„cych operator(cid:243)w i dostarcza nowych wiadomo(cid:156)ci zaawansowanym grafikom. Uk‡ad rozdzia‡(cid:243)w zapewnia p‡ynne przej(cid:156)cie od podstawowych kwestii nawigowania Paint Shop Pro, poprzez u¿ywanie narzŒdzi, po zagadnienia zaawansowane (cid:151) retuszowanie zdjŒ(cid:230) i stosowanie procedur filtruj„cych do uzyskiwania efekt(cid:243)w specjalnych. NaukŒ obs‡ugi programu osobom dopiero rozpoczynaj„cym z nim pracŒ u‡atwia dodatkowo fakt, ¿e ka¿de zadanie zosta‡o przedstawione tu krok po kroku. FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Ksi„¿ka dostarcza m.in. informacji na temat: element(cid:243)w okna g‡(cid:243)wnego programu, u¿ywania barw oraz narzŒdzi rastrowych, wektorowych i do tekstu, tworzenia zaznaczeæ, korzystania z warstw, kana‡(cid:243)w i masek, optymalizowania barwnego i tonalnego obraz(cid:243)w, retuszu fotografii, wykorzystania techniki Picture Tube, wprowadzania efekt(cid:243)w przy u¿yciu arytmetyki obrazu i filtr(cid:243)w. Po lekturze niniejszych (cid:230)wiczeæ i ich praktycznym wykonaniu Czytelnik do‡„czy do grona profesjonalnych operator(cid:243)w programu Paint Shop Pro maj„cego ponad 20 mln zwolennik(cid:243)w i bŒd„cego tym samym najpopularniejszym edytorem grafiki, kt(cid:243)ry w wielu miejscach nie ustŒpuje Adobe Photoshopowi, a nieraz wrŒcz ma nad nim przewagŒ. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp ...................................................z...................................................z....................... 7 Ogólne informacje o książce i opisanej w niej aplikacji ...................................................o......................7 Przeznaczenie programu...................................................o...................................................o....................8 Pobieranie z Internetu wersji demonstracyjnej...................................................o.....................................9 Instalacja ...................................................o...................................................o............................................9 Różnice między wersjami...................................................o...................................................o................11 Uwagi o korzystaniu z publikacji ...................................................o.......................................................12 Rozdział 1. Wiadomości podstawowe ...................................................z.................... 14 Główne okno aplikacji...................................................o...................................................o.....................14 Menu główne...................................................o...................................................o.............................14 Posługiwanie się skrótami klawiaturowymi...................................................o.................................15 Przybornik ...................................................o...................................................o.................................18 Pasek narzędzi ...................................................o...................................................o...........................19 Palety ...................................................o...................................................o................... ......................19 Okna ...................................................o...................................................o..........................................21 Pasek stanu ...................................................o...................................................o................................23 Operacje na plikach ...................................................o...................................................o.........................23 Tworzenie nowych obrazów ...................................................o...................................................o.....23 Zrzucanie ekranów ...................................................o...................................................o....................25 Otwieranie zapisanych plików ...................................................o.....................................................26 Zapisywanie obrazów...................................................o...................................................o................27 Eksportowanie grafiki ...................................................o...................................................o...............28 Importowanie grafiki...................................................o...................................................o.................29 Wykorzystanie schowka systemowego ...................................................o........................................30 Elementy pomocnicze okna obrazu ...................................................o....................................................34 Linijki ...................................................o...................................................o.................. ......................34 Prowadnice ...................................................o...................................................o................................35 Siatka ...................................................o...................................................o................... ......................36 Cofanie i ponawianie zmian ...................................................o...............................................................37 Drukowanie ...................................................o...................................................o.....................................39 Układ strony i parametry drukarki ...................................................o...............................................39 Podgląd wydruku...................................................o...................................................o.......................40 Drukowanie standardowe ...................................................o...................................................o..........41 Drukowanie wieloobrazowe...................................................o...................................................o......41 Określanie preferencji...................................................o...................................................o......................43 Ogólne preferencje programowe ...................................................o..................................................43 Inne preferencje specjalistyczne...................................................o...................................................43 4 Paint Shop Pro. Podstawy Korzystanie z pomocy programowej ...................................................o..................................................45 Wyświetlanie pomocy kontekstowej...................................................o............................................45 Wyświetlanie głównego systemu pomocy ...................................................o...................................46 Wyświetlanie porad dnia ...................................................o...................................................o...........47 Rozdział 2. Operowanie barwami...................................................z.......................... 49 Najważniejsze informacje o barwach ...................................................o.................................................49 Dostosowanie parametrów pracy CMS ...................................................o..............................................49 Korygowanie wyświetlania barw ...................................................o.......................................................50 Wybieranie modelu barw...................................................o...................................................o.................51 .....................51 RGB...................................................o...................................................o...................... HSL ...................................................o...................................................o...................... .....................51 CMYK ...................................................o...................................................o.......................................52 Ustalanie barw w programie...................................................o...............................................................52 Zastępowanie barw narzędziem Colour Replacer ...................................................o........................53 Wykorzystanie narzędzia Dropper ...................................................o...............................................53 Zaawansowane używanie palety kolorów do nadawania wypełnień ...................................................o.54 ............54 Wypełnianie jednolite...................................................o...................................................o.... Wypełnianie gradientowe...................................................o...................................................o..........56 Wypełnianie deseniowe...................................................o...................................................o.............58 Wypełnianie teksturowe ...................................................o...................................................o............59 Rozdział 3. Używanie narzędzi...................................................z............................... 60 Uaktywnianie i przewijanie obrazów ...................................................o.................................................60 Zmiana skali podglądu...................................................o...................................................o.... .................60 Kreślenie podstawowych kształtów...................................................o....................................................61 Rysowanie prostokątów (kwadratów) ...................................................o..........................................61 Rysowanie elips (okręgów) ...................................................o...................................................o.......62 Rysowanie specjalnych kształtów ...................................................o................................................63 Rysowanie linii i ścieżek...................................................o...................................................o...........63 Przesuwanie obiektów ...................................................o...................................................o.....................66 Praca z pędzlem ...................................................o...................................................o...............................66 Ustawianie parametrów pędzla ...................................................o....................................................66 Malowanie pędzlem o nietypowym kształcie ...................................................o..............................69 Tworzenie nowych pędzli ...................................................o...................................................o.........70 Nakładanie pędzlem deseni ...................................................o...................................................o.......70 Malowanie teksturą ...................................................o...................................................o...................71 Używanie pędzla klonującego ...................................................o............................................................71 Malowanie aerografem ...................................................o...................................................o....................72 Deformowanie obrazów rastrowych...................................................o...................................................73 Kadrowanie obrazów ...................................................o...................................................o.......................74 Wymazywanie za pomocą gumki...................................................o.......................................................75 Używanie narzędzia Object Selector ...................................................o..................................................76 Rozdział 4. Obsługa tekstu ...................................................z..................................... 79 Różnice między tekstem rastrowym a wektorowym ...................................................o..........................79 Dodawanie tekstu do obrazów...................................................o............................................................80 Formatowanie tekstu...................................................o...................................................o...... ..................82 Wprowadzanie efektów tekstowych ...................................................o...................................................83 Modyfikowanie znaków wektorowych ...................................................o..............................................85 Dopasowywanie napisu do ścieżki ...................................................o.....................................................87 Konwersja tekstu wektorowego na rastrowy............o...................................................o..........................87 Podkładanie cieni...................................................o...................................................o.............................88 Spis treści 5 Rozdział 5. Zaznaczanie...................................................z.......................................... 90 Idea zaznaczania ...................................................o...................................................o..............................90 Obsługa narzędzi selekcyjnych.........................o...................................................o..................................91 ....................91 Selection ...................................................o...................................................o................ Freehand ...................................................o...................................................o....................................92 Magic Wand ...................................................o...................................................o..............................93 Dostosowywanie obszarów zaznaczonych ...................................................o.........................................94 Uzupełnianie zaznaczenia o obszary podobne ...................................................o.............................95 Zawężanie i poszerzanie selekcji ...................................................o.................................................95 Inne sposoby modyfikowania selekcji ...................................................o.........................................96 Konwertowanie selekcji w warstwy ...................................................o...................................................96 Zachowywanie zaznaczeń ...................................................o...................................................o...............97 Wykorzystanie zapisanych zaznaczeń...................................................o................................................97 Rozdział 6. Korzystanie z warstw ...................................................z.......................... 99 Tworzenie nowych warstw ...................................................o...................................................o..............99 Duplikowanie i usuwanie warstw...................................................o.....................................................100 Kopiowanie warstw w obrębie jednego obrazu ...................................................o.........................100 Kopiowanie warstw do nowych obrazów ...................................................o..................................101 Nazywanie warstw...................................................o...................................................o.........................101 Przemieszczanie warstw ...................................................o...................................................o................102 Przesuwanie warstw z poziomu okna obrazu...................................................o.............................102 Zmiana relacji między warstwami w stosie ...................................................o...............................102 Określanie właściwości warstw...................................................o........................................................103 Tryby łączenia ...................................................o...................................................o.........................103 Widoczność ...................................................o...................................................o.............................104 Przezroczystość ...................................................o...................................................o.......................104 Łączenie warstw w grupy .............................o...................................................o....................................105 Ochrona obszarów przezroczystych ...................................................o.................................................106 Wykorzystanie warstw dopasowania...................................................o................................................106 Rozdział 7. Praca na kanałach ...................................................z............................. 108 Pojęcie kanałów ...................................................o...................................................o.............................108 Korzyści wynikające z używania kanałów ...................................................o.......................................108 Wydzielanie składowych modeli barw...................................................o.............................................108 Kanały RGB ...................................................o...................................................o............................108 Kanały HSL...................................................o...................................................o.............................109 Kanały CMYK ...................................................o...................................................o........................110 Składanie kanałów w jeden obraz.....................o...................................................o................................112 Rozdział 8. Maskowanie ...................................................z....................................... 113 Wstępnie o działaniu masek ...................................................o.............................................................113 Różne sposoby tworzenia masek ...................................................o......................................................113 Tworzenie maski dla całej warstwy ....................o...................................................o.......................113 Tworzenie maski w oparciu o zaznaczenie ...................................................o................................114 Tworzenie maski na podstawie obrazu ...................................................o......................................114 Modyfikowanie maski ...................................................o...................................................o...................115 Dezaktywowanie i usuwanie maski...................................................o..................................................116 Uzyskiwanie zaznaczenia z maski...................................................o....................................................117 Zachowywanie maski ...................................................o...................................................o....................118 Rozdział 9. Tonalna i barwna optymalizacja obrazów ......................................... 120 Podstawowe zasady cyfrowej obróbki obrazu...................................................o..................................120 6 Paint Shop Pro. Podstawy Kolejność czynności korekcyjnych ...................................................o............................................121 Dostosowanie parametru gamma...................................................o......................................................121 Regulowanie świateł, półtonów i cieni...................................................o.............................................122 Korygowanie barw ...................................................o...................................................o........................123 Równoważenie barw...................................................o...................................................o......................124 Podmiana kolorów ...................................................o...................................................o......... ................125 Uwagi końcowe do rozdziału ...................................................o...........................................................126 Rozdział 10. Retusz obrazów...................................................z................................ 127 Przyczyny retuszowania zdjęć...................................................o..........................................................127 Wybór techniki retuszerskiej ...................................................o............................................................127 Odplamianie z użyciem filtru ...................................................o...........................................................128 Retuszowanie skaz narzędziem Paint Brush..............o...................................................o.......................129 Retuszowanie skaz narzędziem Retouch ...................................................o..........................................130 Retuszowanie skaz narzędziem Scratch Remover...................................................o............................130 Użycie maski wyostrzającej ...................................................o.............................................................131 Maskowanie zbędnych przedmiotów ...................................................o...............................................132 Usuwanie filtrem efektu czerwonych oczu..............o...................................................o.........................132 Rozdział 11. Wykorzystanie narzędzia Picture Tube ........................................... 134 Zasada działania Picture Tube ...................................................o..........................................................134 Praca z narzędziem Picture Tube...................................................o......................................................134 Otwieranie i poznawanie zestawu Picture Tube...................................................o...............................135 Otwieranie plików TUB ...................................................o...................................................o..........135 Poznawanie plików TUB za pomocą narzędzia Browse...................................................o............136 Opcje Picture Tube ...................................................o...................................................o........................136 Rozwiązywanie problemów z kompatybilnością plików TUB ...................................................o........138 Konwersja plików TUB do nowszej wersji...................................................o................................138 Picture Tube użytkownika ...................................................o...................................................o.............139 Rozdział 12. Wprowadzanie efektów...................................................z................... 141 Arytmetyka obrazu ...................................................o...................................................o........................141 Dodawanie prostych obramowań do obrazów...................................................o..................................142 Umieszczanie zdjęć w realistycznych ramkach...................................................o................................143 Rozdział 13. Używanie filtrów...................................................z.............................. 145 Poznawanie filtrów ...................................................o...................................................o........................145 Praktyczne stosowanie filtrów...................................................o..........................................................146 Grupa Blur...................................................o...................................................o...............................146 Grupa Sharpen...................................................o...................................................o.........................147 Grupa Edge...................................................o...................................................o..............................148 Grupa Noise...................................................o...................................................o.............................149 Grupa Enhance Photo...................................................o...................................................o..............150 Grupa 3D Effects...................................................o...................................................o.....................152 Grupa Artistic Effects...................................................o...................................................o..............153 Grupa Geometric Effects...................................................o...................................................o.........153 Grupa Illumination Effects...................................................o.........................................................156 Grupa Reflection Effects ...................................................o...................................................o.........157 Grupa Texture Effects ...................................................o...................................................o.............159 Skorowidz...................................................z...................................................z............ 161 Filtrami nazywa się niezależne aplikacje lub opcje programowe zbudowane na bazie formuł matema- tycznych i umożliwiające modyfikowanie wyglądu obrazu. Działanie procedur filtrujących polega na przetwarzaniu poszczególnych pikseli z uwzględnieniem właściwości punktów występujących obok nich na bitmapie. Standardowo program Paint Shop Pro oferuje przeszło 80 gotowych filtrów, których można używać dzięki wbudowanej przeglądarce. Chociaż filtry są używane także do celów retuszerskich, zdecydowanie większej przyjemności dostarcza wprowadzanie, przy ich wykorzystaniu, różnego rodzaju efektów specjal- nych, przy czym nawet skomplikowane przekształcenia są realizowane przy niewielkim nakładzie pracy i czasu. Filtry bardzo zwiększają możliwości PSP, wykonując za użytkownika ciąg czynności, a nieraz wręcz wprowadzając zmiany, które nie są osiągalne w żaden inny sposób. Przeważnie współpracują one z obra- zami zawierającymi 16 mln kolorów. Można też definiować parametry pracy filtru, dzięki czemu za pomocą jednej procedury można uzyskiwać diametralnie różne rezultaty, nawet na tym samym obrazie. Pewne filtry działają na całych obrazach, pod- czas gdy inne wymagają utworzenia selekcji. W celu uzyskania nietypowych efektów może być ko- nieczne użycie kilku filtrów lub też jednej procedury, ale stosowanej wielokrotnie przy różnych usta- wieniach. Jeszcze większych możliwości dostarcza używanie filtrów w połączeniu z trybami łączenia oraz kanałami. Jak zatem widać, możliwości filtrowania obrazów są nieograniczone i umożliwiają użytkowni- kowi stosowanie kilku technik jednocześnie. Oprócz filtrów wbudowanych w program można też doinstalować zewnętrzny moduł rozszerzający (ang. plugin), co jeszcze bardziej podnosi elastyczność samego oprogramowania. Warto dodać, że aplika- cja Paint Shop Pro obsługuje tego typu moduły pochodzące z Adobe Photoshopa. Poznawanie filtrów Obecność w programie przeglądarki filtrów ułatwia dostęp do istniejących w nim narzędzi filtrujących pod kątem uzyskiwanych za ich pomocą efektów. Z listy zainstalowanych filtrów można wybrać najod- powiedniejszy z nich i od razu zastosować względem aktywnego obrazu, kierując się tekstem objaśnia- jącym jego działanie i miniaturowym obrazem widniejącym w polu podglądu. Podgląd ten prezentuje przykładowy wygląd bitmapy przy standardowych ustawieniach filtru. Dopiero kliknięcie przycisku OK sprawia, że jest wyświetlane okno charakterystyczne dla danej procedury, w którym można precyzyjnie ustawić wszystkie opcje filtrowania, jeżeli oczywiścize dany filtr uwzględnia ingerencję użytkownika. Ćwiczenie 13.1. Za pośrednictwem przeglądarki filtrów zastosuj dowolnzy filtr: 1. Otwórz obraz truck kopiowany na dysk podczas instalacji programu. 146 Paint Shop Pro. Podstawy 2. Wybierz polecenie Effects/Effect Browser, a pojawi się okno jak na rysunku 13.1. 3. Wskaż nazwy kolejnych filtrów, celem wybrania najodpozwiedniejszego. Należy zwrócić uwagę, że wybranie nazwy danego filtru powoduje po chwili zstosowne zmiany nie tylko w sekcji Sample Preview, ale i Description, o czym wspomniano wcześniej. Kolejnolć nazw filtrów wylwietlanych na lilcie Effect name odpowiada kolejnolci ich wystpowania w podkategoriach menu Effects. 4. Kliknij przycisk OK lub dwukrotnie nazwę filtru, w wyniku czego pojawi zsię okno definiowania parametrów jego działania lub filtr zostanie od razzu zastosowany na obrazie (rysunek 13.2). Rysunek 13.1. Interfejs przegldarki efektów bbbbbbbbb Rysunek 13.2. Obraz na którym wykorzystano filtr Charcoal według ustawie$ domyllnych Do filtrów wylwietlanych w przegldarce efektów mornaa równier uzyskać dostp poprzez odpowiednie polecenia w menu, gdzie s one pogrupowane logiczniae w kategorie (szerzej o tym w nastpnym punkcie). Praktyczne stosowanie filtrów Wszystkie filtry, w które standardowo jest wyposażony edytor Paint Shop Pro, są podzielone na 11 grup tematycznych: rozmycie (Blur), wyostrzenie (Sharpen), krawędź (Edge), szum (Noise), optymalizowanie fotografii (Enhance Photo), efekty trójwymiarowe (3D Effects), efekty artystyczne (Artistic Effects), efekty geometryczne (Geometric Effects), efekty oświetlenia (Illumination Effects), efekty zwierciadlane (Reflec- tion Effects) oraz efekty teksturowe (Texture Effects). Do filtrów porozmieszczanych między tymi katego- riami można uzyskać dostęp w menu Effects, w odpowiednim podmenu. W wersji 7. programu pojawiło się wiele nowych filtrów, dzięki czemu niektóre efekty, wymagające dotąd żmudnej pracy ręcznej lub stosowania kilku filtrów (technik), mogą być teraz wykonane łatwo i szybko za pomocą jednej procedury. Przykładami nowo dodanych filtrów są procedury generujące efekty miękkiego plastiku, sepii, barwnej folii, oświeztlenia i papieru gazetowego. Z uwagi na różnorodność procedur filtrujących i nierzadko bardzo rozbudowane opcje ich działania po- niższe ćwiczenia będą się koncentrowały na jednym filtrze z każdej grupy, co stworzy (wzbogacony ilustracjami i tabelami) ogólny zarys możliwości pozozstałych filtrów, należących do danej kategorii. Grupa Blur Filtry rozmywające powodują pozbawienie obrazów ostrości przez rozmywanie miejsc ostrych przejść jednych barw w drugie. Z tego względu sprawdzają sizę przy różnego rodzaju operacjach retuszerskich. Ćwiczenie 13.2. Użyj filtru Motion Blur: 1. Otwórz obraz Mountain znajdujący się na płycie CD dołączonej z PSP. 2. Wydaj polecenie Effects/Blur/Motion Blur, a pojawi się okno przybliżone na rysunku 13.3. Rozdział 13. K Używanie filtrów 147 Rysunek 13.3. Okno nadawania efektu poruszenia 3. Podaj kąt i siłę przesunięcia (pola Angle i Pixels) według własnego uznania, po czym zastosuj filtr, klikając przycisk OK. Należy wiedzieć, że filtr ten nie narusza jedynie lzinii przebiegających pod tym samym kątem co kąt poruszenia, lecz rozmywaz w różnym stopniu linie pod innymi kątami. Ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie Anuluj filtrowanie z ćwiczenia 13.2, po czym zastosuj inne filtry rozmywające. Na rysunku 13.4 zebrano wszystkie efekty z tej kategorii uszeregowane w kolejności ich występowania w podmenu Blur (w przy- padku zmodyfikowania ustawień domyślnych podano nowe wartości opcji). Rysunek 13.4. Obraz przefiltrowany procedurami z grupy Blur Grupa Sharpen Filtry wyostrzające działają poprzez zmieniają jasność pikseli umieszczonych obok krawędzi, tak aby przejścia jednych kolorów w drugie były mocniej zaznaczone. Filtry takie mogą więc również pełnić funkcje retuszerskie, np. zwiększać kontrast. Ćwiczenie 13.3. Zwiększ kontrast za pomocą filtru Sharpen: 1. Mając nadal otwarty obraz z poprzedniego ćwiczenia, dzoprowadź go do stanu sprzed modyfikacji. 2. Wydaj polecenie Effects/Sharpen/Sharpen. Jednokrotne działanie tego filtru na obrazach o stosunkowo dobrym kontraście może być niemal niezauważalne, wobec czego warto zastosować go w takich przypadkach ponownie. Ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie Anuluj użycie filtru Sharpen, po czym sprawdź działanie procedury Sharpen More. Filtr ten jest silniejszy od poprzedniego, dlatego obraz Mountain ulegnie zbyt mocnemu wyostrzeniu już po jego jednorazowym zastosowaniu. Ponadto można wyostrzać obrazy za pomocą filtru Unsharp Mask, co zostało dokładnie opisane w rozdziale o retuszowaniu. Skutki działania wraz z podaniem krotności użycia dwóch pierw- szych filtrów przedstawiono na rysunku 13.5. 148 Paint Shop Pro. Podstawy Rysunek 13.5. Obraz przefiltrowany procedurami z grupy Sharpen Grupa Edge Działanie filtrów z tej grupy polega na zmianie wyglądu granic obszarów zróżnicowanych barwnie. Moż- na w tym zakresie stosować m.in. filtry „wynoszące” obraz w stronę obserwatora, zwiększające kontrast krawędzi oraz wykrywające je (z funkcją uwidacznianzia jedynie poziomych lub pionowych krawędzi). Ćwiczenie 13.4. Przetestuj działanie filtru Find Vertical: 1. Przywróć obraz Mountain do stanu sprzed modyfikacji. 2. Wydaj polecenie Effects/Edge/ Find Vertical. Po przefiltrowaniu staną się widoczne jedynie krawędzie pionowe, co nagle zmieni wygląd obrazu. Ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie Cofnij filtrowanie z poprzedniego ćwiczenia, a następnie sprawdź, jaki wpływ mają na analizowane zdję- cie pozostałe filtry. Efekty działania niektórych filtrów krawędziowych przedstawia rysunek 13.6, gdzie znajduje się też obraz przefiltrowany procedurą Find Vertical, natomiast tabela 13.1 zawiera opis wszyst- kich filtrów z tej kategorii. Rysunek 13.6. Obraz przefiltrowany procedurami z grupy Edge Tabela 13.1. Opis działania filtrów krawdziowych Filtr Dilate Enhance Działanie „Wyniesienie” obrazu przez ukrycie ciemnych miejsc oi uwypuklenie jasnych Wyostrzenie linii dzielących powierzchnie o zróżnicowanych barwach Enhance More Działanie podobne do wyżej opisanego, z tym że zjawoisko to jest bardziej widoczne Erode Find All Optyczne spłaszczenie obrazu przez ukrycie miejsc joasnych i uwydatnienie ciemnych Uwidocznienie samych krawędzi na czarnym tle Find Horizontal Działanie podobne do wyżej opisanego, z tym że dotyoczy krawędzi poziomych Find Vertical Uwidocznienie tylko krawędzi pionowych Trace Contour Ukazanie samych krawędzi na białym tle Rozdział 13. K Używanie filtrów 149 Grupa Noise Filtry z tej grupy służą do celowego wprowadzania szumów lub ich usuwania. Umożliwia to neutralizo- wanie zjawiska mory i różnego typu skaz mechanicznych występujących na fotografii. Dodawanie szu- mów polega na uzupełnieniu obrazu o nowe piksele, ktzóre powodują, że zyskuje on ziarnistą strukturę. Ćwiczenie 13.5. Wypróbuj, jak działa filtr Salt And Pepper Filter: 1. Przywróć obrazowi stan wyjściowy, po czym wybierz polezcenie Effects/Noise/Salt And Pepper Filter. Wyświetli się okno przedstawione na rysunku 13.7. Rysunek 13.7. Okno usuwania szumów 2. Wprowadź do pola Speck size (pixels) wartość odzwierciedlającą wielkość plam, a do pola Sensitivity to specks — liczbę wyrażającą czułość na plamy. Na obrazie Mountain efekt jest najlepiej widoczny na śniegu zajmującym jego dolną zczęść. Szum można też wprowadzić wcześniej poleceniem Add. 3. Zadecyduj, czy filtracja ma obejmować również wszystkzie mniejsze wielkości plam (pole Include all lower speck sizes) oraz czy ma być aktywna opcja zwiększająca intensyzwność działania filtru (Aggressive action), po czym zastosuj filtr. Ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie Sprawdź, jak zmieniają wygląd obrazu pozostałe filtry szumów. Ponieważ przeważają filtry antyszu- mowe, konieczne wydaje się wcześniejsze wprowadzenie szumów lub wykorzystanie obrazu, w którym ta skaza występuje naturalnie. Rysunek 13.8 pokazuje efekty działania wszystkich filtrów szumów (filtry usuwające szumy były stosowane względem pierwszego obrazu od góry w lewej kolumnie), natomiast tabela 13.2 zawiera ich krótkie omówienie. Rysunek 13.8. Obraz przefiltrowany procedurami z grupy Noise 150 Paint Shop Pro. Podstawy Tabela 13.2. Opis działania filtrów szumów Filtr Add Despeckle Działanie Dodanie szumów o wskazanej intensywności (losowych loub jednorodnych) Najprostsze usuwanie szumów (plam, rys, zadrapań itp.) Edge Preserving Smooth Usuwanie szumów z pozostawieniem krawędzi Median Filter Zastosowanie filtru mediany do usunięcia szumu Salt And Pepper Filter Usuwanie plam typu „sól i pieprz” Texture Preserving Smooth Usuwanie szumów z pozostawieniem tekstury Grupa Enhance Photo Do tej kategorii należą filtry korygujące i ulepszające zdjęcia o „przyjaznych” interfejsach. Są to filtry nastawione m.in. na prace z pogranicza barwnego i tonalnego optymalizowania obrazów, usuwania wy- stępujących na nich skaz i ulepszania grafiki pozyskanej ze skanerów czy zapisanej w skompresowanych plikach JPEG. Inne filtry pozwalają z kolei na naprawę blaknących fotografii i usuwanie mory utworzonej najczęściej wskutek skanowania oryginałów rastrowanyzch. Ćwiczenie 13.6. Przeprowadź manualną korektę barw, korzystając z filtzru Manual Colour Correction: 1. Mając obraz Mountain w stanie sprzed jakichkolwiek modyfikacji, wybierzz polecenie Effects/Enhance Photo/Manual Colour Correction, w odpowiedzi na co wyświetli się okno pokazane na rysunku 13.9. Rysunek 13.9. Okno manualnej korekty barw 2. Upewnij się, czy w polach wyboru Preserve lightness i Preserve saturation w obszarze Options są wstawione znaczniki. 3. Zaznacz dowolny obszar w lewym polu podglądu, po czyzm z listy przewijanej Colour category wybierz pozycję Sky. 4. Kliknij selektor Preset colours i wybierz próbkę CerulMed, a później zamknij okno. W ten sposób kolorystyka obrazu ulegnie nieznacznej zmianie i bęzdzie dominował błękit. Funkcja ta idealnie nadaje się do typowej korekty barw, udostępniając możliwość definiowania kolorów użytkownika (próbka Custom colour). Jej przewaga nad tradycyjnym modyfikowaniem barw zpolega na tym, że potrafi ona zmieniać wyłącznie określony zakres kzolorów, pozostawiając inne barwy w stanie nienaruszonym. Rozdział 13. K Używanie filtrów 151 Ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie Wypróbuj działanie innych filtrów z kategorii Enhance Photo, przy czym wskazane jest, aby używać po- szczególnych filtrów stosownie do obrazów, w których występują usuwane przez nie skazy. Na rysunku 13.10 przedstawiono rezultat zastosowania wszystkich filtrów optymalizujących fotografie, oprócz Red-eye Removal, ponieważ był on już dokładnie zaprezentowany wcześniej. Ponadto w tabeli 13.3 zamieszczono ich syntetyczny opis. Rysunek 13.10. Obrazy przefiltrowane procedurami z grupy Enhance Photao Tabela 13.3. Opis działania filtrów optymalizujcych fotografie Filtr Działanie Automatic Colour Balance Automatyczne poprawianie równowagi barw Automatic Contrast Enhancement Automatyczne dopasowanie kontrastu Automatic Saturation Enhancement Automatyczne dopasowanie nasycenia Deinterlace Usuwanie poziomych linii skanu JPEG Artifact Removal Redukowanie negatywnych skutków kompresji JPEG Moiré Pattern Removal Usuwanie wzorów mory powstających drogą skanowania ooryginałów rastrowanych Automatic Small Scratch Removal Automatyczne usuwanie niewielkich zadrapań Clarify Fade Correction Rozjaśnianie obrazu Naprawianie blaknących fotografii Manual Colour Correction Manualne poprawianie barw na zasadzie wskazywania koolorów odniesienia Red-eye Removal Usuwanie efektu czerwonych oczu 152 Paint Shop Pro. Podstawy Grupa 3D Effects W skład filtrów trójwymiarowych wchodzi sześć efektów z edytowalnymi parametrami nakładania. Wszystkie procedury filtrujące z tej grupy, za wyjątkiem Buttonize, wymagają już utworzenia selekcji przed ich zastosowaniem. Znajdują się wśród nich zarówno filtry przekształcające obrazy w przyciski wykorzystywane przez twórców stron internetowych, jak i konwertujące zaznaczenia, tak aby objęte nimi treści sprawiały wrażenie wykutych w kamieniu, wyciętych z płaskich powierzchni, rzucających cie- nie czy ściętych skośnie do wewnątrz lub na zewnątrz. Wiele efektów 3D dobrze wygląda po zastosowa- niu do obiektów tekstowych, jakkolwiek zakres ich użycia jest znacznie szerszy. Ćwiczenie 13.7. Przefiltruj napis, wykorzystując procedurę Inner Bevel: 1. Otwórz nowy obraz z białym tłem i paletą 16,7 mln kolorzów. 2. Wprowadź dowolny tekst (np. 22/6/:/) jako zaznaczenie pływające, używając „ciężkiego” kroju pisma, tak aby w poszczególnych znakach można zbyło zmieścić efekt wewnętrznego ścięcia, możliwie dużego stopnia pisma (np. 72 p.), wypełnieniaz innego niż czarne (np. pomarańczowego — R255G175B30) i mając włączoną korektę schodkowania. 3. Umieść napis centralnie w kadrze, wybierz polecenie Effects/3D Effects/Inner Bevel, po czym pojawi się okno pokazane na rysunku 13.11. Rysunek 13.11. Okno filtru nadajcego obiektom cechy trójwymiarowolci przez skolne cicie do ich wntrzaa Rysunek 13.12. Napis przefiltrowany procedur Inner Bevel 4. Rozwiń listę Presets i wybierz z niej pozycję Round, a następnie zastosuj filtr, uzyskując efekt przedstawiony na rysunku 13.12. Ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie 1. Cofnij filtrowanie z ćwiczenia 13.7 i sprawdź działaniez pozostałych efektów trójwymiarowych, kierując się przykładami z rysunku 13.13 i ich opisem zz tabeli 13.4. Rysunek 13.13. Obrazy przefiltrowane procedurami z grupy 3D Effects Rozdział 13. K Używanie filtrów 153 Tabela 13.4. Opis działania filtrów trójwymiarowych Filtr Buttonize Chisel Cutout Działanie Tworzenie przycisków z trójwymiarowymi krawędziami Nadawanie efektu wykucia w kamieniu Wprowadzenie perspektywy wycięcia obiektu z płaskieoj płaszczyzny Drop Shadow Rzucanie cieni Inner Bevel Outer Bevel Ścinanie krawędzi wokół obiektu do jego wnętrza Działanie podobne do wyżej opisanego, z tym że zachodzi ścinanie zewnętrzne Grupa Artistic Effects Filtry artystyczne zazwyczaj bardziej zmieniają wygląd obrazów niż opisane powyżej procedury wpro- wadzające efekty trójwymiarowe. Można za ich pomocą uzyskiwać daleko idące zmiany filtrowanych treści, które stają się dzięki tym operacjom bliższe obrazom utworzonym konwencjonalnymi sposobami i narzędziami. Przykładowo, fotografia po przefiltrowaniu procedurami z tej grupy może wiernie odda- wać wygląd obrazu namalowanego akwarelą, świecącego nzeonu czy chromowanej powierzchni. Ćwiczenie 13.8. Poddaj obraz działaniu filtru Glowing Edges, tak aby uzyskać efekt świecenia jego krawędzi: 1. Otwórz obraz Altered Landscape znajdujący się na płycie dystrybucyjnej PSP. 2. Spłaszcz go, aby zastosować filtr względem całej kompzozycji, a nie tylko warstwy aktywnej w danym momencie. Zalecane jest również wykadrowaniez obrazu do połowy długości trawnika, gdyż wówczas filtry będą aplikowane szybciej, zaś posztrzeganie efektu będzie bardziej horyzontalne i tym samym dokładniejsze. 3. Wybierz polecenie Effects/Artistic Effects/Glowing Edges, w wyniku czego pojawi się okno jak na rysunku 13.14. Rysunek 13.14. Interfejs filtru nadajcego efekt lwieccych krawdzi 4. Kliknij przycisk OK, ponieważ standardowe ustawienia sprawdzają się dozść dobrze w przypadku naszego obrazu lub też wprowadź (jako ćwiczenie) innez wartości do pól sterujących intensywnością i ostrością (dobre efekty zapewnia zerowa ostrość przzy domyślnej intensywności, tj. 3). Ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie Cofnij filtrowanie, po czym przetestuj działanie pozostałych filtrów artystycznych. Z uwagi na dużą liczbę filtrów tej kategorii (aż 17) oraz fakt, że niektóre zmiany wprowadzane przez nie są w pełni dostrzegalne dopiero w pełnym kolorze, na rysunku 13.15 przedstawiono tylko wybrane efekty, jednak w tabeli 13.5 krótko scharakteryzowano działanie każdej proceduryz. Grupa Geometric Effects Większość filtrów geometrycznych to filtry zniekształcające obrazy. Jednak są wśród nich takie, które pomagają uzyskiwać efekty specjalne, dalekie od klasycznie pojmowanych przekształceń geometrycz- nych, np. Page Curl czy Pixelate, choć i one mogą być wykorzystywane do deformowaniaz. 154 Paint Shop Pro. Podstawy Rysunek 13.15. Obraz przefiltrowany wybranymi procedurami z grupy Artaistic Effects Tabela 13.5. Opis działania filtrów artystycznych Filtr Działanie Aged Newspaper Symulowanie obrazu utrwalonego na starym papierze goazetowym Black Pencil Brush Strokes Charcoal Chrome Symulowanie szkicu czarnym ołówkiem Symulowanie obrazu namalowanego pędzlem różnymi technikami malarskimi Symulowanie szkicu węglem Symulowanie chromowanej powierzchni Coloured Chalk Symulowanie rysunku stworzonego kolorową kredą Coloured Edges Pokolorowanie krawędzi wskazaną barwą Coloured Foil Nałożenie na obraz kolorowej folii Coloured Pencil Symulowanie szkicu kolorowym ołówkiem Contours Enamel Obrysowanie obiektów wymyślnymi konturami Symulowanie powierzchni emaliowanej Glowing Edges Symulowanie świecących krawędzi Hot Wax Coating Symulowanie nałożenia warstwy gorącego wosku Neon Glow Symulowanie błyszczącego neonu Pencil Sepia Symulowanie szkicu ołówkiem o wskazanej barwie Postarzenie fotografii wskutek odwzorowania jej w odcoieniach brązu (tzw. efekt sepii) Topography Wprowadzenie różnych efektów topograficznych Jak sugeruje sama nazwa, filtry z tej kategorii zmieniają wygląd obrazu przez modyfikowanie jego geometrii. Nie ingerują więc w filtrowane treści tak głęboko jak filtry artystyczne, co jednak nie musi oznaczać, że generowane przez nie efekty są skromniejsze, o czym można się przekonać w poniższym ćwiczeniu. Jest to również dość duża grupa filtrów, którzą tworzy 18 niezależnych procedur. Rozdział 13. K Używanie filtrów 155 Ćwiczenie 13.9. Nadaj obrazowi Portrait of a Man efekt zawiniętego rogu za pomocą filtru Page Curl: 1. Mając otwarty obraz Portrait of a Man, przekształć warstwę wektorową Layer2 w rastrową. 2. Wybierz polecenie Effects/Geometric Effects/Page Curl. Wyświetli się okno jak na rysunku 13.16. 3. Kliknij próbkę Back colour i wybierz w wyświetlonym oknie taki odcień szarości, zjaki ma tło portretu (ok. R226G226B226). W tym celu można wykorzystać kropzlomierz wyświetlany po naprowadzeniu kursora myszy na dowolne miejsce wz oknie obrazu. 4. Sprawdź, czy w grupie Corner jest zaznaczona ikona druga od prawej (zawijanie pzrawego dolnego rogu), po czym zmień obszar zawinięcia, tak aby jak nazjmniej przysłaniało ono wizerunek osoby, ale jednocześnie pozostawało dostatecznie duże (np. zX =  , Y =  ). Obszar zawinicia morna definiować nie tylko przez wpaisywanie odpowiednich wartolci do pól X i Y, lecz równier przez przeciganie w trybie interakcyjnaym zaczepów wylwietlanych w lewym polu podgldu. 5. Zwiększ promień (pole Radius) do , a następnie zastosuj filtr, uzyskując efekt przedsztawiony na rysunku 13.17. Rysunek 13.16. Interfejs filtru zawijajcego rogi stron Rysunek 13.17. Obraz poddany działaniu filtru Page Curl Ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie Sprawdź, jak modyfikują wygląd obrazu pozostałe filtry. Przykładowe efekty wprowadzone przez filtry geometryczne zaprezentowano na rysunku 13.18, a w tabeli 13.6 zamieszczono opis działania wszyst- kich procedur z tej kategorii. Rysunek 13.18. Obraz przefiltrowany wybranymi procedurami z grupy Geoametric Effects 156 Paint Shop Pro. Podstawy Grupa Illumination Effects W aplikacji Paint Shop Pro znajdują się dwa wbudowane filtry oświetlenia: Sunburst i Lights. Pozwa- lają one wprowadzać dodatkowe źródła oświetlenia do obrazów, z możliwością zachowania dokładnej kontroli nad ich umiejscowieniem. Filtry związane z oświetleniem mogą być wykorzystywane nie tylko do wprowadzania efektów specjalnych, ale również do celów retuszerskich. Zwykle jednak ma miejsce ten pierwszy przypadek, kiedy to za pomocą filtrów z tej kategorii wprowadza się drogą cyfrową re- fleksy świetlne czy inne efekty niewystępujące na ozryginałach. Tabela 13.6. Opis działania filtrów geometrycznych Filtr Circle CurlyQs Działanie Dopasowanie obrazu do kuli Nadanie obrazowi deseniu falowego Cylinder — Horizontal Dopasowanie obrazu do poziomego cylindra Cylinder — Vertical Dopasowanie obrazu do pionowego cylindra Page Curl Pentagon Zawijanie rogów Dopasowanie obrazu do pięciokąta Perspective — Horizontal Nadanie perspektywy poziomej Perspective — Vertical Nadanie perspektywy pionowej Pinch Pixelate Punch Ripple Skew Wklęśnięcie Zwiększanie rozmiaru pikseli (symetryczne lub niesymetryczne) Wypchnięcie Marszczenie Pochylanie poziome i pionowe Spiky Halo Stylizowanie krawędzi na wzór utworzonych z kolców Twirl Warp Wave Wind Zawirowanie Wykrzywienie Falowanie Podmuch wiatru Filtr Sunburst Ćwiczenie 13.10. Wprowadź efekt świetlny do fotografii za pomocą filtrzu Sunburst: 1. Otwórz obraz trees dołączony do PSP. 2. Wybierz polecenie Effects/Illumination Effects/Sunburst. Wyświetli się okno pokazane na rysunku 13.19. 3. Naprowadź kursor na znak plusa w lewym polu podgląduz i w chwili, gdy zmieni on kształt na czterogrotową strzałkę, przesuń go do lewego górnezgo rogu obrazu. Rozdział 13. K Używanie filtrów 157 4. Zwiększ gęstość, wpisując wartość w polu Density w obszarze Rays. 5. Wpisz w polu Brightness liczbę  , dzięki czemu jasność zostanie nieznacznie zmniejszozna. 6. Zmniejsz też jasność w sekcji Light spot do ok.  i zastosuj filtr, uzyskując efekt jak na rysunku 13.z20. Rysunek 13.19. Okno filtru wprowadzajcego dodatkowe pródło lwiatła Rysunek 13.20. Obraz z efektem lwietlnym wprowadzonym z uryciem filtru Sunburst Filtr Lights Ćwiczenie 13.11. Wprowadź kilka dodatkowych źródeł światła, wykorzystujązc filtr Lights: 1. Otwórz obraz Apple and Book znajdujący się na płycie CD (dołączonej do PSP). 2. Spłaszcz obraz, po czym wybierz polecenie Effects/Illumination Effects/Lights. Pojawi się okno pokazane na rysunku 13.21. 3. Rozwiń listę Presets i wybierz pozycję 4 Corner Lights. 4. Klikaj kolejno ikony poszczególnych świateł, oprócz pizątego, umieszczone pod polem Darkness i zwiększaj intensywność ich świecenia do  , za każdym razem wpisując tę wartość w polu Intensity. Efekt tej operacji przedstawia rysunek 13.22. Rysunek 13.21. Okno filtru wprowadzajcego wiele pródeł lwiatła Rysunek 13.22. Obraz przefiltrowany procedur Lightsk Grupa Reflection Effects Grupa filtrów zwierciadlanych, na którą składają się cztery różne procedury, generuje efekty związane z odbijaniem obrazu w lustrach. Niektóre filtry z tej kategorii znacząco zmieniają wygląd obrazu, pod- czas gdy inne tworzą np. efekt symulujący oglądanie obrazu w kilku lustrach o różnej wielkości. Jeszcze 158 Paint Shop Pro. Podstawy inne efekty, wprowadzane przez te procedury, polegają na zmianie obrazów w podkłady deseniowe pod tekst czy ilustracje, przy czym są to filtry do tworzenia obrazów o niekonwencjonalnym wyglądzie i tym samym zwiększające ich atrakcyjność. Ćwiczenie 13.12. Utwórz deseń z obrazu bush: 1. Mając otwarty obraz bush, wybierz polecenie Effects/Reflection Effects/Pattern, a pokaże się okno jak na rysunku 13.23. 2. Wpisz do pól Horizontal offset ( ) i Vertical offset ( ) odpowiednio wartości  i . Przez samo zmienianie wartolci w sekcji Image area, w polach sterujcych przesuniciem poziomym i pionowym morna wygenerować całkowicie inny dese$. Niaeraz wystarcza podanie wartolci rórnicej si o 1 innej od biercej, aby otrzymać zupełnie nowy wazór. 3. Wprowadź do pól Number of columns i Number of rows wartość , a następnie kliknij przycisk OK, uzyskując deseń przedstawiony na rysunku 13.24. Rysunek 13.23. Okno filtru tworzcego desenie jjjjjjjjj Rysunek 13.24. Obraz wyjlciowy i dese$ utworzony na jego podstawie z uryciem filtru Pattern Ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie Anuluj wygenerowanie deseniu, po czym sprawdź, jak wygląda obraz bush po zastosowaniu pozosta- łych filtrów zwierciadlanych (rysunek 13.25, tabela 13.7). Rysunek 13.25. Obraz przefiltrowany pozostałymi procedurami z grupy Reflection Effects Tabela 13.7. Opis działania filtrów zwierciadlanych Filtr Działanie Feedback Odbicie obrazu w wielu lustrach o różnej wielkości Kaleidoscope Symulowanie działania kalejdoskopu Rotating Mirror Odbicie obrazu w krzywym lustrze Rozdział 13. K Używanie filtrów 159 Grupa Texture Effects Generowanie tekstur jest operacją, w wyniku której cały filtrowany obraz przyjmuje wygląd faktury wy- branej przez operatora. W ten sposób można upodobnić go do grafiki namalowanej na żaluzjach, skórze, futrze, tkaninie i innych materiałach lub będącej pzłaskorzeźbą, mozaiką czy miękkim plastikiem. Oprócz 14 filtrów teksturowych, stylizujących obrazy na utrwalone na określonych surowcach bądź też wykonane specjalnymi technikami, użytkownik ma do dyspozycji filtr, który oferuje 66 różnych wzorów tekstur. Ćwiczenie 13.13. Dodaj teksturę do przycisku ekranowego kopiowanego zna CD. 1. Otwórz obraz web button downstate dołączony do programu. 2. Zwiększ głębię pikselową do 24 bitów (Shift+Ctrl+0). 3. Obszar wokół przycisku zaznacz różdżką, przy tolerancjzi ustawionej na , po czym dokonaj odwrócenia zaznaczenia, tak aby selekcja objęła sam zprzycisk. 4. Wybierz polecenie Effects/Texture Effects/Texture, co spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego na rysunku 13.26. 5. Rozwiń listę Presets i wskaż pozycję Gravel, po czym kliknij przycisk OK. Rezultat tego filtrowania pokazuje rysunek 13.27. Rysunek 13.26. Interfejs filtru generujcego rórne tekstury Rysunek 13.27. Przycisk przefiltrowany procedur teksturow, działajc w predefiniowanym trybie Gravela Ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie Wypróbuj działanie pozostałych filtrów z grupy Texture. Na rysunku 13.28 przedstawiono obraz prze- filtrowany przykładowymi procedurami z tej kategorii, natomiast w tabeli 13.8 zamieszczono omówienie wszystkich filtrów teksturowych. Rysunek 13.28. Obraz przefiltrowany wybranymi procedurami z grupy Texature 160 Paint Shop Pro. Podstawy Tabela 13.8. Opis działania filtrów teksturowych Filtr Blinds Emboss Działanie Namalowanie obrazu na żaluzjach Przekształcenie obrazu w płaskorzeźbę Fine Leather Namalowanie obrazu na delikatnej skórze Fur Namalowanie obrazu na futrze Mosaic — Antique Przekształcenie obrazu w antyczną mozaikę Mosaic — Glass Przekształcenie obrazu w mozaikę na szkle Polished Stone Rough Leather Sandstone Sculpture Soft Plastic Straw-wall Texture Tiles Weave Namalowanie obrazu na uszlachetnionym kamieniu Namalowanie obrazu na szorstkiej skórze Wyrzeźbienie obrazu w piaskowcu Przekształcenie obrazu w płaskorzeźbę na podłożu określonym przez użytkownika Namalowanie obrazu na miękkim tworzywie sztucznym Namalowanie obrazu na słomianym podłożu Przefiltrowanie obrazu jedną z 66 tekstur „Kafelkowanie” obrazu różnymi wzorami Namalowanie obrazu na plecionej powierzchni
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Paint Shop Pro. Podstawy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: