Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00163 003496 18771718 na godz. na dobę w sumie
Pajączek 5 NxG. Oficjalny podręcznik - książka
Pajączek 5 NxG. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: , Liczba stron: 640
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0601-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> pajączek
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości najnowszej wersji kultowego narzędzia!

Pajączek ma już ponad dziesięć lat i z pewnością zasługuje na miano 'kultowego'. Program ten pozwala na wydajne tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem języków HTML i XHTML. Zapewnia również wsparcie dla takich rozwiązań, jak PHP, XML, JavaScript, SQL oraz wiele innych. W dodatku kontroluje składnię, pisownię i formatuje kod! Twoje strony też mogą być wolne od błędów, a proces ich tworzenia nadzwyczaj przyjemny!

Książka ta została napisana przez autorów Pajączka. Ten fakt gwarantuje Ci kompletność informacji, przedstawionych w rzetelny sposób. Dzięki niej dowiesz się, jak w wydajny sposób wykorzystać możliwości tej aplikacji. Nauczysz się tworzyć dokumenty, edytować je oraz nawigować w kodzie strony. Ponadto poznasz zasady formatowania tekstów na stronie WWW oraz tworzenia list punktowanych i numerowanych. W kolejnych rozdziałach zobaczysz, jak używać wizualnego edytora stron WWW, oraz zdobędziesz wiedzę na temat tworzenia formularzy, tabel i ramek. Pajączek w najnowszej wersji pozwala w wygodny sposób osadzać na stronie elementy multimedialne, więc również i te zadania przestaną sprawiać Ci trudności. Rafał Płatek oraz Marek Reinowski nie pomijają żadnego aspektu pracy z Pajączkiem: wykorzystania możliwości makrokodów, sposobów zarządzania projektami oraz metod ich łatwej publikacji na serwerze. Książka ta jest zatem kompletnym, oficjalnym podręcznikiem, w całości poświęconym Pajączkowi!

Twórz strony WWW w wydajny i przyjemny sposób!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Paj¹czek 5 NxG. Oficjalny podrêcznik Autor: Rafa³ P³atek, Marek Reinowski ISBN: 978-83-246-0601-6 Format: 158x235, stron: 640 Poznaj mo¿liwoœci najnowszej wersji kultowego narzêdzia! • Jakie s¹ ró¿nice miêdzy edytorem tekstowym i wizualnym? • Jak wykorzystaæ w pe³ni mo¿liwoœci Paj¹czka? • Jak zarz¹dzaæ serwisami WWW? Paj¹czek ma ju¿ ponad dziesiêæ lat i z pewnoœci¹ zas³uguje na miano „kultowego”. Program ten pozwala na wydajne tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem jêzyków HTML i XHTML. Zapewnia równie¿ wsparcie dla takich rozwi¹zañ, jak PHP, XML, JavaScript, SQL oraz wiele innych. W dodatku kontroluje sk³adniê, pisowniê i formatuje kod! Twoje strony te¿ mog¹ byæ wolne od b³êdów, a proces ich tworzenia nadzwyczaj przyjemny! Ksi¹¿ka ta zosta³a napisana przez autorów Paj¹czka. Ten fakt gwarantuje Ci kompletnoœæ informacji, przedstawionych w rzetelny sposób. Dziêki niej dowiesz siê, jak w wydajny sposób wykorzystaæ mo¿liwoœci tej aplikacji. Nauczysz siê tworzyæ dokumenty, edytowaæ je oraz nawigowaæ w kodzie strony. Ponadto poznasz zasady formatowania tekstów na stronie WWW oraz tworzenia list punktowanych i numerowanych. W kolejnych rozdzia³ach zobaczysz, jak u¿ywaæ wizualnego edytora stron WWW, oraz zdobêdziesz wiedzê na temat tworzenia formularzy, tabel i ramek. Paj¹czek w najnowszej wersji pozwala w wygodny sposób osadzaæ na stronie elementy multimedialne, wiêc równie¿ i te zadania przestan¹ sprawiaæ Ci trudnoœci. • Porównanie wersji Professional i Standard • Rozpoczêcie pracy z programem • Tworzenie nowego dokumentu • Definiowanie strony kodowej • Sposoby efektywnej edycji kodu • Nawigowanie wœród otwartych dokumentów • Edycja oraz reedycja znaczników • Umieszczanie tekstów na stronie WWW • Projektowanie stron z wykorzystaniem edytora wizualnego WYSIWG • Tworzenie tabel, formularzy oraz ramek • Wyszukiwanie i zamiana tekstów w ramach projektu • Osadzanie grafik oraz elementów multimedialnych na tworzonej stronie WWW • Zastosowanie makrokodów • Sposoby testowania i formatowania kodu • Przegl¹d efektów pracy • Sposoby zarz¹dzania projektowanymi serwisami • Publikowanie stworzonej strony w sieci • Dostosowywanie programu do w³asnych upodobañ • Wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów CSS • Wsparcie dla JavaScript oraz VBScript • Tworzenie poleceñ SQL • Sposoby tworzenia plików pomocy • Wykorzystanie apletów Java oraz elementów ActiveX Twórz strony WWW w wydajny i przyjemny sposób! Spis treści Wstęp .............................................................................................. 9 Druga książka, piąty Pajączek .......................................................................................... 9 Czym jest Pajączek? ......................................................................................................... 9 Wersje Pajączka NxG ..................................................................................................... 10 Co znajdziesz w środku? ................................................................................................ 11 Rozdział 1. Zanim zaczniesz ............................................................................. 13 Tekstowo czy graficznie ................................................................................................. 13 Czym jest HTML ............................................................................................................ 14 WWW to nie tylko HTML ............................................................................................. 16 Czy naprawdę jest potrzebny edytor ............................................................................... 17 Rozdział 2. Pierwsze kroki ............................................................................... 21 Dwie wersje programu (Professional, Standard) ............................................................ 21 Instalacja i uruchomienie programu ............................................................................... 22 Pierwszy rzut oka ........................................................................................................... 23 Główny obszar roboczy .................................................................................................. 25 Lewy panel zasobów ...................................................................................................... 27 Prawy panel zasobów ..................................................................................................... 31 Dolny panel wyników ..................................................................................................... 34 Menu główne .................................................................................................................. 38 Paski narzędzi ................................................................................................................. 41 Gdzie szukać pomocy ..................................................................................................... 44 Rozdział 3. Dla niecierpliwych .......................................................................... 49 Tworzenie nowego dokumentu ....................................................................................... 49 Pora obejrzeć dzieło ....................................................................................................... 50 Pokazać się światu .......................................................................................................... 52 Rozdział 4. Tworzenie nowego dokumentu ........................................................ 55 Nowy dokument na wiele sposobów .............................................................................. 55 Nowe dokumenty z makrokodów ................................................................................... 57 Szybki start ..................................................................................................................... 58 Ustawienia META .......................................................................................................... 60 Ustawienia BODY .......................................................................................................... 65 Galeria grafik .................................................................................................................. 66 Strona korzystająca z ramek (frames) ............................................................................. 66 Otwieranie plików, lista plików ...................................................................................... 67 4 Pajączek 5 NxG. Oficjalny podręcznik Rozdział 5. Edycja, czyli to, co najlepsze .......................................................... 69 Cztery w jednym ............................................................................................................. 70 Ogólne zasady pracy ....................................................................................................... 74 Poruszanie się po dokumentach ...................................................................................... 81 Edycja i reedycja znaczników ........................................................................................ 95 Edycja kodu języków skryptowych i CSS .................................................................... 106 Wyszukiwanie i zamiana tekstu w dokumencie ............................................................ 107 Podział okna edytora .................................................................................................... 108 Pliki dodatkowe BAK i ADD ....................................................................................... 109 Nagrywarka czynności ................................................................................................. 109 Reakcja na zmiany w dokumencie poza programem .................................................... 110 Rozdział 6. Tekst na stronach WWW .............................................................. 111 Podstawy formatowania tekstu ..................................................................................... 112 Inne operacje na tekście ................................................................................................ 117 Linie rozdzielające ........................................................................................................ 122 Kolory na stronach WWW ........................................................................................... 123 Pisownia i typografia .................................................................................................... 124 Kodowanie znaków narodowych .................................................................................. 131 Rozdział 7. Edycja w trybie wizualnym ............................................................ 137 Ograniczenia trybu edycji wizualnej ............................................................................ 137 Wstawianie i edycja znaczników .................................................................................. 138 Automatyczne formatowanie kodu ............................................................................... 141 Nowy dokument w trybie graficznym .......................................................................... 141 Rozdział 8. Tabele, formularze, ramki ............................................................. 143 Tabele w Pajączku ........................................................................................................ 143 Wstawianie tabeli ......................................................................................................... 144 Edycja znaczników tabeli ............................................................................................. 150 Formularze .................................................................................................................... 153 Ramki (Frames) ............................................................................................................ 158 Rozdział 9. Wyszukiwanie i zamiana ............................................................... 165 Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie… ..................................................................... 165 Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana .......................................................................... 167 Wyrażenia regularne ..................................................................................................... 174 Wyszukiwanie plików i katalogów ............................................................................... 174 Kameleon — zamiana nazw plików ............................................................................. 175 Rozdział 10. Grafika, multimedia, Flash ............................................................ 179 Przeglądanie plików graficznych .................................................................................. 179 Grafiki w dokumencie HTML ...................................................................................... 183 Odsyłacze graficzne i mapy odsyłaczy ......................................................................... 187 Tworzenie galerii grafik ............................................................................................... 192 Konwerter grafik .......................................................................................................... 198 Multimedia na stronie WWW ....................................................................................... 201 Rozdział 11. Makrokody ................................................................................... 209 Do czego służą makrokody? ......................................................................................... 209 Korzystanie z makrokodów .......................................................................................... 210 Tworzenie i edycja makrokodów .................................................................................. 220 Import makroznaczników z Pajączka 2000 .................................................................. 230 Makrokody dostarczone z programem .......................................................................... 230 Spis treści 5 Rozdział 12. Testowanie i formatowanie kodu ................................................... 233 Sprawdzanie poprawności składniowej kodu ............................................................... 234 Weryfikacja odsyłaczy ................................................................................................. 243 Formatowanie kodu za pomocą narzędzi wbudowanych .............................................. 246 Formatowanie znaczników za pomocą TIDY ............................................................... 260 Rozdział 13. Oglądanie efektów pracy .............................................................. 265 Wbudowany podgląd .................................................................................................... 265 Podgląd za pomocą zewnętrznych przeglądarek ........................................................... 270 Mapowanie przy podglądzie ......................................................................................... 270 Przeglądanie przy użyciu dokumentu podglądu ........................................................... 272 Drukowanie .................................................................................................................. 275 Rozdział 14. Zarządzanie serwisami ................................................................. 279 Serwisy w Pajączku ...................................................................................................... 279 Zarządzanie serwisami ................................................................................................. 281 Właściwości serwisu .................................................................................................... 284 Lista plików .................................................................................................................. 294 Narzędzia konserwacji serwisu ..................................................................................... 300 Dokumenty w serwisach ............................................................................................... 304 Rozdział 15. Publikowanie i praca na serwerze ................................................. 307 Dla całkiem, ale to całkiem początkujących... .............................................................. 307 Obsługa WebDAV ........................................................................................................ 308 Publikowanie w Pajączku — podstawy ........................................................................ 308 Zaawansowane operacje na serwerze ........................................................................... 321 Synchronizacja serwisów ............................................................................................. 331 Rozdział 16. Ustawienia programu .................................................................... 339 Dostosowanie interfejsu ............................................................................................... 340 Opis okna Ustawienia programu ................................................................................... 341 Rozdział 17. Import, eksport, transformacja dokumentów ................................. 401 Trzy kroki z Excela do tabeli HTML ............................................................................ 401 Importowanie plików .................................................................................................... 402 Eksport plików ............................................................................................................. 407 Kreator transformacji XSLT ......................................................................................... 408 Rozdział 18. Kolorowanie składni ..................................................................... 413 Krótki wstęp — po co mi te kolory? ............................................................................. 413 Dostosowanie kolorowania do własnych potrzeb ......................................................... 414 Edytor schematów kolorowania .................................................................................... 417 Rozdział 19. CSS — kaskadowe arkusze stylów ............................................... 427 Po co korzystać z CSS? ................................................................................................ 427 Jak wygląda kod CSS? ................................................................................................. 428 Wspomaganie dla CSS w Pajączku .............................................................................. 429 Rozdział 20. Wspomaganie dla JavaScript i VBScript ........................................ 449 Wstawianie skryptów do dokumentu ............................................................................ 450 Kolorowanie składni ..................................................................................................... 451 Dynamiczny kod, dynamiczne podpowiedzi ................................................................ 452 Obsługa zdarzeń w kodzie znaczników ........................................................................ 452 Nawigatory JavaScript, VBScript ................................................................................. 454 Zakładka Języki programowania .................................................................................. 457 6 Pajączek 5 NxG. Oficjalny podręcznik Makrokody JavaScript i VBScript ................................................................................ 458 Formatowanie kodu źródłowego JavaScript ................................................................. 459 Kurs JavaScript ............................................................................................................. 459 Rozdział 21. Wspomaganie dla technologii server-side ...................................... 461 Mapowanie ścieżki na dysku na adres URL ................................................................. 462 Wymuszanie dołączania plików ................................................................................... 463 Wspomaganie dla PHP ................................................................................................. 464 Wspomaganie dla innych technologii ........................................................................... 472 Rozdział 22. Wspomaganie dla MySQL ............................................................. 475 Budowa zakładki Inspektor MySQL ............................................................................ 476 Konfigurowanie połączeń ............................................................................................. 476 Drzewo struktury bazy danych ..................................................................................... 477 Własne zapytania, import danych ................................................................................. 483 Kreator zapytania SQL ................................................................................................. 485 Kreator eksportu z bazy danych .................................................................................... 487 Ułatwienia podczas tworzenia kodu z użyciem poleceń SQL ...................................... 492 Rozdział 23. Edytory plików definicyjnych TDF i LDF ......................................... 495 Edytor pliku definicyjnego dla języków znacznikowych ............................................. 495 Edytor pliku definicyjnego PHP ................................................................................... 503 Edytor pliku definicyjnego CSS ................................................................................... 506 Edytor pliku definicyjnego języków skryptowych ....................................................... 509 Rozdział 24. Tworzenie pomocy HTML Help ...................................................... 515 Co to jest HTML Help? ................................................................................................ 515 Przygotowanie Pajączka do tworzenia plików pomocy ................................................ 515 Szybka kompilacja folderu do HTML Help ................................................................. 516 Edytor projektu HTML Help ........................................................................................ 520 Edytor spisu treści HTML Help .................................................................................... 533 Edytor indeksu (skorowidza) HTML Help ................................................................... 538 Dodawanie słów kluczowych HTML Help do dokumentów HTML ............................ 542 Serwis jako projekt HTML Help .................................................................................. 543 Kompilacja istniejącego projektu ................................................................................. 544 Rozdział 25. Java, ActiveX i inne obiekty .......................................................... 545 Java ............................................................................................................................... 545 Obiekty ActiveX ........................................................................................................... 546 Narzędzie Wstawianie obiektu ..................................................................................... 548 Narzędzie do edycji parametrów .................................................................................. 550 Obiekt EMBED ............................................................................................................ 551 Dodatek A Różnice pomiędzy wersjami Professional i Standard ....................... 553 Edycja, czyli to, co najlepsze ........................................................................................ 553 Praca z tekstem ............................................................................................................. 554 Tabele i formularze ....................................................................................................... 554 Wyszukiwanie i zamiana w Pajączku ........................................................................... 555 Grafika, multimedia, Flash ........................................................................................... 555 Makrokody ................................................................................................................... 555 Formatowanie, testowanie dokumentu, pisownia ......................................................... 555 Oglądanie efektów pracy .............................................................................................. 556 Zarządzanie rozbudowanymi serwisami ....................................................................... 556 Publikowanie i praca na serwerze ................................................................................. 556 Konfiguracja programu ................................................................................................. 557 Import, eksport, transformacja dokumentów ................................................................ 557 Spis treści 7 Kolorowanie składni ..................................................................................................... 557 CSS — kaskadowe arkusze stylów ............................................................................... 557 Wspomaganie tworzenia skryptów typu client-side ..................................................... 558 Wspomaganie dla technologii server-side .................................................................... 558 Wspomaganie dla MySQL ........................................................................................... 558 Tworzenie pomocy HTML Help .................................................................................. 558 Osadzanie obiektów ...................................................................................................... 558 Dodatek B Opis menu programu .................................................................... 559 Menu główne ................................................................................................................ 559 Menu kontekstowe edytora ........................................................................................... 583 Dodatek C Opis pasków narzędzi ................................................................... 585 Główny pasek narzędzi ................................................................................................. 586 Często używane ............................................................................................................ 587 Odsyłacze, tekst i formatowanie ................................................................................... 588 Tabele i formularze ....................................................................................................... 589 Grafika i multimedia ..................................................................................................... 590 Java, ActiveX, SSi i inne .............................................................................................. 591 Minipasek edytora ........................................................................................................ 592 Narzędzia HTML Help ................................................................................................. 593 Dodatek D Predefiniowane skróty klawiszowe ................................................ 595 Lista predefiniowanych skrótów klawiszowych menu głównego ................................. 596 Dodatek E Wyrażenia regularne ..................................................................... 601 Dodatek F Jak zamówić Pajączka? ................................................................ 609 Skorowidz .................................................................................... 611 Rozdziaä 22. Wspomaganie dla MySQL Caäa treĈè rozdziaäu 22. dotyczy wyäñcznie wersji Professional. W poprzednim rozdziale szczegóáowo zapoznaáeĞ siĊ z obsáugą i wspomaganiem przez Pajączka technologii server-side, w szczególnoĞci dla jĊzyka PHP, dziĊki czemu znacz- nie áatwiejsze jest tworzenie bardzo nawet zaawansowanych serwisów internetowych. W celu jeszcze lepszego wspomagania webmastera twórcy Pajączka dodali w wersji 5.2.0 Inspektor MySQL (rysunek 22.1). NarzĊdzie to zostaáo umieszczone na prawym panelu zasobów, jako jego druga zakáadka. MoĪesz ją wyĞwietliü, uĪywając standardowego skrótu klawiszowego Ctrl+6. Rysunek 22.1. Zakáadka Inspektor MySQL w ukáadzie pionowym i poziomym 476 Pajñczek 5 NxG. Oficjalny podröcznik Poczñwszy od wersji 5.2.0, nastñpiäa zmiana dziaäania ww. skrótu klawiszowego — wczeĈniej wyĈwietlaä on zakäadkö Nawigator (obecnie Ctrl+7). Analogicznie zmie- niä siö skrót klawiszowy do wyĈwietlania zakäadki Jözyki programowania (Ctrl+8). Budowa zakäadki Inspektor MySQL Zakáadka Inspektor MySQL skáada siĊ z dwóch zasadniczych czĊĞci — pierwszej, za- wierającej drzewo struktury bieĪącej bazy danych (tabele wraz z nazwami pól) oraz drugiej, w której umieszczone zostaáy zakáadki z inspektorami struktury oraz zawartoĞci wybranej tabeli. Jak widaü na rysunku 22.1, elementy zakáadki mogą byü wyĞwietlane na dwa sposoby, w zaleĪnoĞci od potrzeb:  w ukáadzie pionowym — drzewo struktury po lewej, zakáadki z inspektorami struktury i zawartoĞci po prawej;  w ukáadzie poziomym — drzewo struktury u góry, zakáadki z inspektorami struktury i zawartoĞci u doáu. Przyciski umoĪliwiające zmianĊ widoku umieszczone są na pasku w górnej czĊĞci za- káadki. Obok nich znajduje siĊ przycisk wyĞwietlający nazwĊ aktualnie uĪywanej bazy danych. Po jego klikniĊciu wyĞwietli siĊ lista wszystkich dostĊpnych (zdefiniowanych wczeĞniej) baz danych — podobnie jak ma to miejsce w przypadku serwerów FTP i WebDAV. Inspektor zawartoĈci tabeli moĔe säuĔyè równieĔ do wyĈwietlania wyników wäasnych zapytaþ kierowanych do bazy danych — zostanie to opisane w dalszej czöĈci roz- dziaäu. Konfigurowanie poäñczeþ W celu umoĪliwienia korzystania z Inspektora MySQL naleĪy skonfigurowaü poáącze- nie z serwerem baz danych. Odbywa siĊ to w sposób bardzo podobny, w jaki konfigu- rowaáeĞ poáączenie z serwerami FTP. Aby to uczyniü, kliknij przycisk Ustawienia serwerów baz danych (pierwszy od góry na pasku po prawej stronie drzewa tabel). Wy- Ğwietli siĊ okno zawierające listĊ zdefiniowanych serwerów. NastĊpnie, korzystając z przy- cisku Dodaj serwer, wyĞwietl okno Dodaj serwer baz danych (rysunek 22.2). Kolejnym krokiem bĊdzie wprowadzenie Przyjaznej nazwy serwera, która bĊdzie jasno okreĞlaáa serwer — bĊdzie ona wyĞwietlana na liĞcie serwerów w zakáadce Inspektor MySQL. NaleĪy równieĪ wypeániü pozostaáe pola — Adres serwera, UĪytkownik, Hasáo oraz Baza danych (nazwa bazy na serwerze). JeĞli nie wiesz, jakich uĪyü danych, skon- taktuj siĊ z administratorem swojego serwera. Rozdziaä 22. i Wspomaganie dla MySQL 477 Rysunek 22.2. Ustawienia serwera baz danych Nie kaĔdy administrator zezwala na bezpoĈrednie äñczenie siö z serwerem baz da- nych spoza jego sieci (czyli za pomocñ nazwy innej niĔ localhost). W takim wypadku niestety nie bödzie moĔliwoĈci korzystania z tego serwera bezpoĈrednio za pomocñ Pajñczka. Niektóre serwery baz danych mogą nie wymagaü podawania hasáa (najczĊĞciej dotyczy to lokalnego serwera, który instaluje siĊ na wáasnym komputerze w celach testowych, do tworzenia lokalnych kopii serwisów itp., gdy dostĊp jest moĪliwy tylko za pomocą adresu localhost). W takiej sytuacji zaznacz pole Nie uĪywaj hasáa przy logowaniu. Ponadto moĪliwe jest okreĞlenie kodowania znaków, jakich uĪywa baza do zacho- wywania znaków narodowych w tekstach, oraz komendy wysyáanej do bazy danych w celu wymuszenia stosowania wybranego kodowania. NajczĊĞciej pole te bĊdziesz mógá pozostawiü w stanie niezmienionym, chyba Īe tworzysz serwis w jĊzyku obcym. Drzewo struktury bazy danych NajczĊĞciej uĪywanym elementem Inspektora MySQL jest drzewo wyĞwietlające hie- rarchicznie strukturĊ caáej bazy danych — nazwĊ bazy, nazwy wszystkich tabel, a dla kaĪdej tabeli nazwy jej pól (rysunek 22.3). KaĪdy z takich elementów oznaczony jest odpowiednią ikoną oraz posiada wáasne menu podrĊczne umoĪliwiające przeprowa- dzanie róĪnych operacji, na przykáad: 478 Pajñczek 5 NxG. Oficjalny podröcznik Rysunek 22.3. Elementy drzewa struktury bazy danych i ich menu podrĊczne  nazwa serwera i bazy danych — zawsze na początku jako gáówna gaáąĨ (root) drzewa, menu podrĊczne tego elementu zawiera polecenia: tworzenia nowej bazy danych, tworzenia tabel w bieĪącej bazie, wykonywania zapytaĔ do bazy, odĞwieĪania listy tabel, eksportu zawartoĞci bazy, wyĞwietlania okna z wáaĞciwoĞciami bieĪącego serwera;  nazwa tabeli — oznaczona ikoną z zielonkawą tabelą, jej menu podrĊczne umoĪliwia miĊdzy innymi wyĞwietlenie zawartoĞci i struktury tabeli, zmianĊ nazwy tabeli, eksport danych, wykonanie poleceĔ administracyjnych dla tabeli, wyĞwietlenie okna z wáaĞciwoĞciami tabeli bądĨ wstawienie jej nazwy do edytora;  nazwa pola w tabeli — jeĞli pole naleĪy do indeksu typu PRIMARY, oznaczone jest ikoną strzaáki (np. pole idx tabeli autorzy na rys. 22.3) bądĨ Īóátym kwadracikiem dla pozostaáych pól (np. pole imie tej samej tabeli); menu podrĊczne pola tabeli zawiera tylko jedno polecenie — wstawienie nazwy pola do edytora. Tworzenie i edycja struktury tabeli Jedną z podstawowych czynnoĞci podczas pracy z bazą danych jest utworzenie tabeli. SáuĪy do tego polecenie Utwórz nową tabelĊ umieszczone w menu podrĊcznym bazy danych oraz na pasku po prawej stronie drzewa. Po jego klikniĊciu otworzy siĊ okno, w którym bĊdziesz musiaá podaü nazwĊ tabeli (pole u góry okna). PoniĪej znajdują siĊ dwie zakáadki, w których naleĪy dodaü kolejno Pola tabeli wraz z typami przecho- wywanych danych, a takĪe moĪna utworzyü indeksy tabeli. Rozdziaä 22. i Wspomaganie dla MySQL 479 Po utworzeniu tabeli w bazie danych w kaĪdej chwili moĪna edytowaü jej strukturĊ. SáuĪy to tego polecenie WáaĞciwoĞci tabeli umieszczone w menu podrĊcznym dla kaĪ- dej tabeli. Okno, w którym bĊdziemy to wykonywaü (rysunek 22.4), jest identyczne z oknem dodawania nowej tabeli. PoniĪej opiszemy je szczegóáowo. Rysunek 22.4. Dodawanie i edycja wáaĞciwoĞci tabeli bazy danych Piszñc niniejszy rozdziaä, zakäadamy, Ĕe posiadasz juĔ stosowne doĈwiadczenie w pracy z uĔyciem bazy danych MySQL (np. za pomocñ programu phpMyAdmin). Skupimy siö wiöc wyäñcznie na jej obsäudze w Pajñczku. JeĈli nie korzystaäeĈ jeszcze w swoich projektach z MySQL, bardzo zalecamy zapoznanie siö z bogatñ ofertñ wy- dawnictwa Helion dotyczñcñ tego tematu. Tworzenie i edycja wäasnoĈci pola tabeli Aby dodaü pole do tabeli, kliknij przycisk z ikoną plusa umieszczony z prawej strony listy pól. WyĞwietli siĊ okno, w którym naleĪy podaü nazwĊ pola i typ przechowywanych danych. Dla róĪnych typów przechowywanych danych pojawią siĊ róĪne opcje do okre- Ğlenia, jak na przykáad rozmiar rekordu danych, precyzja (np. dla liczb typu FLOAT), wartoĞü domyĞlna podczas tworzenia nowych rekordów danych i dozwolone wartoĞci (np. dla pól typu ENUM), itp. JeĞli chcesz edytowaü wáaĞciwoĞci juĪ istniejącego pola, zaznacz pole na liĞcie i kliknij umieszczony niĪej przycisk Edytuj bądĨ po prostu kliknij dwukrotnie nazwĊ pola na liĞcie. Do edycji wáaĞciwoĞci pola sáuĪy okno identyczne, jak w przypadku tworzenia nowego pola. 480 Pajñczek 5 NxG. Oficjalny podröcznik Tworzenie i edycja indeksów tabeli Druga zakáadka okna WáaĞciwoĞci tabeli umoĪliwia tworzenie i edycjĊ indeksów (ry- sunek 22.5). Rysunek 22.5. Dodawanie i edycja indeksów tabeli Po klikniĊciu przycisku Dodaj bądĨ Edytuj pojawi siĊ okno, w którym naleĪy wprowa- dziü nazwĊ indeksu, jego rodzaj (standardowy, PRIMARY KEY, UNIQUE, FULLTEXT), a takĪe wybraü jedno bądĨ wiĊcej pól, które bĊdą wchodziáy w skáad indeksu. Inspektor struktury tabeli Aby szybko zapoznaü siĊ ze strukturą tabeli, wystarczy kliknąü o obrĊbie wybranej ta- beli prawym klawiszem myszy i w menu podrĊcznym skorzystaü z polecenia PokaĪ strukturĊ tabeli. Zostanie ona wyĞwietlona na umieszczonym inspektorze (rysunek 22.6) u doáu zakáadki (bądĨ po prawej stronie w widoku pionowym). Identyczne polecenie znajduje siĊ na pasku przycisków z prawej strony drzewa. Po klikniĊciu w obrĊbie pola tabeli pojawi siĊ podmenu zawierające polecenia edycji wáaĞciwoĞci tabeli, odĞwieĪenia widoku oraz wstawienia nazwy pola do edytora. Inspektor zawartoĈci Na zakáadce obok inspektora struktury umieszczone zostaáo jeszcze bardziej przydatne narzĊdzie — inspektor zawartoĞci bazy danych. W nim wáaĞnie wyĞwietlane są wyniki zapytaĔ. NajczĊĞciej jest to po prostu zawartoĞü wybranej tabeli, stąd czĊsto narzĊdzie Rozdziaä 22. i Wspomaganie dla MySQL 481 Rysunek 22.6. Inspektor struktury tabeli nazywane jest inspektorem zawartoĞci tabeli. Jednak moĪe ono wyĞwietlaü równieĪ wyniki Twoich wáasnych zapytaĔ, a takĪe zapytaĔ administracyjnych (zostanie to opi- sane dalej). Przeglñdanie danych z tabeli Aby szybko przejrzeü zawartoĞü tabeli, moĪesz skorzystaü z polecenia PokaĪ zawar- toĞü tabeli umieszczonego w jej menu podrĊcznym bądĨ na pasku z prawej strony drzewa. Zostanie ona wyĞwietlona w inspektorze umieszczonym w zakáadce ZawartoĞü (wy- Ğwietlanej zamiennie z inspektorem struktury). Na rysunku 22.7 przedstawiona zostaáa przykáadowa zawartoĞü tabeli autorzy. Rysunek 22.7. Inspektor zawartoĞci tabeli 482 Pajñczek 5 NxG. Oficjalny podröcznik Z lewej strony inspektora umieszczone zostaáy przyciski umoĪliwiające ograniczenie liczby pobieranych rekordów do 20 (jest to szczególnie istotne podczas przeglądania baz danych zawierających rekordy o duĪej iloĞci danych, np. dane binarne jak obrazy, pliki itp.), a takĪe poruszanie siĊ poĞród pobieranych rekordów (skok do pierwszego bądĨ ostatniego rekordu, a takĪe pobieranie poprzednich bądĨ nastĊpnych 20 rekordów danych). Poszczególne kolumny z danymi mogą zostaü ponumerowane bądĨ nie. Odpowiedzialna za to jest opcja Numeruj kolumny w widoku zawartoĞci tabeli, umieszczona w oknie ustawieĔ serwerów baz danych MySQL (rysunek 22.2). Numerowanie kolumn pozwala uäatwiè pracö np. programistom PHP, gdyĔ pokazuje indeks tablicy $row, w którym znajduje siö wartoĈè danego pola, jeĈli korzysta siö z polecenia typu: $row = mysql_fetch_row($result) Szybka edycja danych Oprócz przeglądania danych Pajączek umoĪliwia równieĪ ich edycjĊ. W tym celu wy- starczy kliknąü w dowolnym polu, co spowoduje jego wyróĪnienie, a nastĊpnie kliknąü jeszcze raz w celu umoĪliwienia wprowadzania danych bezpoĞrednio w inspektorze (moĪesz teĪ wcisnąü klawisz Enter). MoĪesz teĪ zacząü po prostu pisaü. W przypadku danych tekstowych moĪliwe jest teĪ ich edytowanie w specjalnym oknie, co jest szcze- gólnie wygodne dla danych typu CHAR, VARCHAR, TEXT (jest po prostu wiĊcej miejsca niĪ w inspektorze). Aby otworzyü takie okno, kliknij przycisk, który pojawi siĊ z prawej strony edytowanego pola (rysunek 22.7). Po zakoĔczeniu edycji kliknij w dowolnym miejscu inspektora bądĨ przejdĨ do edycji kolejnego pola w tym samym bądĨ innym rekordzie danych. Jednak mimo wprowa- dzenia zmian w inspektorze dane w samej bazie danych nie zostają automatycznie zmie- nione. Aby to wykonaü, musisz skorzystaü z polecenia ZatwierdĨ zmiany (pierwszy przycisk od góry na pasku z prawej strony inspektora). MoĪesz teĪ skorzystaü z pole- cenia anulowania niezatwierdzonych jeszcze zmian. DostĊpne są równieĪ polecenia cofniĊcia ostatniej niezatwierdzonej zmiany, dodania nowego rekordu i usuniĊcia bie- Īącego. Po zatwierdzeniu zmian w bazie danych nie ma juĔ moĔliwoĈci ich cofniöcia, wiöc naleĔy tu postöpowaè rozwaĔnie! Ulubione zapytania i tabele Wszystko, co pokazuje inspektor zawartoĞci, jest wynikiem takiego czy innego zapy- tania skierowanego do bazy danych. Czasem takie zapytania warto by byáo zapamiĊtaü, szczególnie gdy na tworzenie zapytania trzeba byáo poĞwiĊciü trochĊ czasu, a takĪe w przy- padku zapytaĔ czĊsto uĪywanych. I tu przychodzi z pomocą mechanizm zachowywania Rozdziaä 22. i Wspomaganie dla MySQL 483 Ulubionych zapytaĔ i tabel. Polecenia dodawania takich zapytaĔ znajdują siĊ na pa- sku po prawej stronie inspektora, a takĪe w jego menu podrĊcznym. Tam teĪ znajdują siĊ rozwijane listy umoĪliwiające wykorzystanie i usuniĊcie zachowanych zapytaĔ. Ulubione zapytania i tabele sñ zachowywane oddzielnie dla kaĔdego zdefiniowanego serwera. MoĔesz je wszystkie usunñè z poziomu okna ustawieþ serwera — patrz rysunek 22.2. Inne operacje Polecenia umieszczone obok inspektora umoĪliwiają — oprócz przeglądania i ewentu- alnej edycji zawartoĞci bazy danych — eksport danych z bieĪącego widoku przy uĪy- ciu Kreatora eksportu z bazy danych (narzĊdzie to zostanie opisane dokáadnie dalej) oraz wklejenie do edytora zapytania, które zostaáo wykorzystane do wyĞwietlenia bie- Īącego widoku. Wäasne zapytania, import danych Jedną z podstawowych moĪliwoĞci operowania na bazie danych jest oczywiĞcie moĪliwoĞü wprowadzania wáasnych zapytaĔ. MoĪna w ten sposób wykonaü w zasadzie dowolną operacjĊ, byleby tylko uĪytkownik posiadaá na serwerze stosowne uprawnienia. Wäasne zapytania Wáasne zapytania moĪna wprowadziü i wykonaü na trzy sposoby, a stosowne polecenia zostaáy umieszczone na pasku po prawej stronie drzewa struktury bazy danych (rysu- nek 22.8). Rysunek 22.8. Wykonywanie wáasnych poleceĔ SQL... 484 Pajñczek 5 NxG. Oficjalny podröcznik DostĊpne są nastĊpujące moĪliwoĞci:  Wykonaj polecenie SQL.  Wykonaj polecenia z bieĪącego dokumentu.  Wykonaj polecenia z pliku... Ponadto dostĊpne jest narzĊdzie o nazwie Kreator zapytania SQL. Zajmiemy siĊ nim póĨniej. Wykonaj polecenie SQL UĪycie pierwszego z wymienionych wyĪej poleceĔ skutkuje otwarciem okna o tej samej nazwie (rysunek 22.9). Oprócz duĪego pola tekstowego zawiera ono przyciski umoĪ- liwiające korzystanie z ulubionych zapytaĔ. Dodatkowo moĪesz wáączyü i wyáączyü zawijanie wierszy. Kod jest kolorowany w celu jeszcze áatwiejszej edycji poleceĔ. Rysunek 22.9. Wykonaj polecenie SQL... W tym oknie moĪesz wprowadziü jedno bądĨ wiĊcej zapytaĔ oddzielanych Ğrednikami — zgodnie ze skáadnią SQL. JeĞli jako ostatnie zostanie wykonane zapytanie zwra- cające w wyniku jeden bądĨ wiĊcej rekordów danych (najczĊĞciej SELECT, ale teĪ np. CHECK TABLE), program moĪe wyĞwietliü wyniki w inspektorze zawartoĞü (spyta o to). Wykonaj polecenia z bieĔñcego dokumentu JeĞli aktualnie w edytorze jest otwarty dokument z zapytaniami SQL, mogą one zo- staü przesáane do serwera celem ich wykonania. Dalsze dziaáanie programu jest iden- tyczne jak w przypadku wykonania polecenia SQL opisanego wyĪej. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe wykorzystany dokument musi w caáoĞci skáadaü siĊ z poprawnych pole- ceĔ SQL, a nie np. kodu PHP przeplatanego zapytaniami! Rozdziaä 22. i Wspomaganie dla MySQL 485 Wykonaj polecenia z pliku — import danych Ostatnie z wymienionych poleceĔ umoĪliwia wykonanie zapytaĔ SQL zapisanych w pliku na dysku twardym. NajczĊĞciej jest to import zachowanych wczeĞniej danych. Po klik- niĊciu tego polecenia otworzy siĊ okno umoĪliwiające wskazanie pliku z zapytaniami. DomyĞlnie w oknie bĊdą wyĞwietlane tylko pliki z rozszerzeniem *.sql, jednak moĪliwe jest równieĪ wyĞwietlanie wszystkich rodzajów plików. Obsäuga bäödów podczas wykonywania wäasnych poleceþ i importu danych Czasem zdarza siĊ, Īe zapytania zawierają báąd uniemoĪliwiający ich przetworzenie przez serwer bazy danych. W takim wypadku Pajączek wyĞwietli stosowny komunikat. Na reakcjĊ masz 30 sekund. Po tym czasie, jeĞli nie przerwiesz rĊcznie wykonywania kolejnych poleceĔ, zostaną one wykonane. Jest to o tyle wygodne, Īe podczas importu duĪych porcji danych nie trzeba siedzieü przed monitorem. Dodatkowym uáatwieniem jest mechanizm zapamiĊtywania báĊdnych (niewykonanych) poleceĔ. Po zakoĔczeniu importu program spyta, czy chcesz utworzyü nowy dokument zawierający wszystkie takie polecenia. Na koĔcu kaĪdego z nich umieszczony zostanie (w postaci komentarza SQL) numer kolejny polecenia spoĞród wszystkich wczeĞniej wykonywanych. JeĞli zechcesz przerwaü wykonywanie poleceĔ SQL w dowolnym momencie, moĪesz skorzystaü z przycisku Przerwanie operacji na serwerze, który jest umieszczony tuĪ obok nazwy serwera w górnej czĊĞci zakáadki. Kreator zapytania SQL Kreator zapytania SQL jest bardzo prostym narzĊdziem umoĪliwiającym áatwe utwo- rzenie zapytania typu SELECT pobierającego dane z pojedynczej tabeli. Uruchamiamy go przyciskiem znajdującym siĊ powyĪej poleceĔ wykonania wáasnych zapytaĔ na pasku z prawej strony drzewa struktury bazy danych. Korzystanie z kreatora sprowadza siĊ do wyboru tabeli i zakresu danych, dodatkowych warunków, jakie muszą speániaü pobierane dane, oraz sposobu sortowania danych. Wybór tabeli i pobieranych z niej pól Pierwsza plansza kreatora (rysunek 22.10) umoĪliwia wskazanie tabeli, z której chcesz pobieraü dane. Po jej wybraniu na liĞcie umieszczonej poniĪej pojawią siĊ nazwy pól obecnych w tej tabeli — wybierz, które mają siĊ pojawiü w wyniku dziaáania zapytania. Po wybraniu zakresu danych kliknij Dalej. 486 Pajñczek 5 NxG. Oficjalny podröcznik Rysunek 22.10. Kreator zapytania SQL. Wybór danych Dodatkowe warunki Kolejna plansza zawiera znacznie wiĊcej elementów. Korzystając z nich, moĪesz okre- Ğliü dodatkowe warunki, jakie muszą speániü dane (rysunek 22.11). MoĪesz teĪ pozo- stawiü domyĞlnie zaznaczoną opcjĊ uwzglĊdniaj wszystkie rekordy i przejĞü dalej. Rysunek 22.11. Kreator zapytania SQL. Dodatkowe warunki JeĞli wybierzesz opcjĊ uwzglĊdniaj tylko rekordy speániające warunek, bĊdziesz mu- siaá w polu tekstowym wprowadziü warunki, jakie muszą speániü dane. W celu uáatwie- nia ich tworzenia na planszy umieszczono szereg przycisków i list. Przede wszystkim znajduje siĊ lista wszystkich pól wybranej tabeli. Aby wprowadziü nazwĊ pola do pola tekstowego, wybierz ją, a nastĊpnie kliknij umieszczony obok przycisk z plusem. Wpro- wadzona nazwa pola objĊta zostanie automatycznie pojedynczymi cudzysáowami. Na- stĊpnie moĪesz utworzyü warunek, jaki muszą speániaü dane zawarte w tym polu. Na powyĪszym rysunku wprowadzony zostaá warunek dla pola imie — musi ono zawieraü tekst koĔczący siĊ literą k. MoĪesz teĪ korzystaü z wbudowanych funkcji MySQL — tekstowych, matematycznych, bądĨ daty i czasu — lista dostĊpnych funkcji roz- Rozdziaä 22. i Wspomaganie dla MySQL 487 wija siĊ po klikniĊciu odpowiedniego przycisku umieszczonego u doáu planszy. MoĪesz równieĪ skorzystaü z przycisków wprowadzających operatory logiczne (AND, OR, NOT), a takĪe operatory porównaĔ umieszczone na liĞcie Porównania. Po okreĞleniu warunków moĪesz kliknąü Dalej i przejĞü do nastĊpnej planszy. Sortowanie danych Przedostatnia plansza kreatora (rysunek 22.12) umoĪliwia okreĞlenie sposobu sorto- wania danych — dostĊpne są trzy listy zawierające nazwy pól wybranych ma pierw- szej planszy. MoĪesz teĪ okreĞliü kierunek sortowania — rosnąco bądĨ malejąco. Rysunek 22.12. Kreator zapytania SQL. Sortowanie danych Ostatnia opcja umieszczona na tej planszy umoĪliwia odrzucenie powtarzających siĊ re- kordów (dodaje do zapytania sáowo kluczowe DISTINCT). Podglñd i wykonanie zapytania Po okreĞleniu zakresu danych i wszystkich innych warunków zapytania moĪesz obej- rzeü gotowy kod SQL. Zostanie on przedstawiony na ostatniej planszy kreatora (rysu- nek 22.13). Tam teĪ znajduje siĊ polecenie umoĪliwiające dodanie nowo utworzonego zapytania do listy Ulubionych zapytaĔ i tabel. JeĞli wszystko jest jak trzeba, moĪesz wysáaü zapytanie do bazy danych. Wynik jego dziaáania zostanie wyĞwietlony w inspektorze zawartoĞci. Kreator eksportu z bazy danych Podczas tworzenia serwisów internetowych bardzo czĊsto zachodzi koniecznoĞü prze- niesienia danych z jednego serwera na inny — chociaĪby z Twojego komputera na ser- wer klienta. MiĊdzy innymi trzeba przenieĞü bazĊ danych. Nieocenionym narzĊdziem 488 Pajñczek 5 NxG. Oficjalny podröcznik Rysunek 22.13. Kreator zapytania SQL. Podgląd i wykonanie zapytania jest tu Kreator eksportu z bazy danych. Korzystając z niego, moĪesz wyeksportowaü nie tylko dane, ale i strukturĊ tabel. Oprócz doĞü oczywistego eksportu danych do po- staci zapytaĔ SQL, narzĊdzie umoĪliwia takĪe zapisanie ich w formacie CVS, MS Excel czy dokumentu HTML. Zostanie to opisane dokáadnie w dalszej czĊĞci. Zakres eksportowanych danych Rozpoczynając pracĊ z kreatorem, naleĪy przede wszystkim okreĞliü zakres eksporto- wanych danych. DostĊpne są trzy opcje umieszczone na pierwszej planszy:  pojedynczą tabelĊ,  kilka tabel bądĨ caáą bazĊ danych,  wynik dziaáania zapytania SQL. DomyĞlnie wybrane ustawienie zaleĪy od miejsca, w którym klikniesz polecenie uru- chomienia narzĊdzia. Rysunek 22.14 przedstawia to dokáadnie. OczywiĞcie moĪesz zmieniü zakres eksportu, uĪywając ww. opcji po uruchomieniu narzĊdzia. Eksport caäej bazy danych bñdĒ wybranych tabel JeĞli wybraáeĞ opcjĊ eksportu kilku tabel bądĨ caáej bazy danych, na kolejnej planszy, jaka siĊ wyĞwietli po klikniĊciu przycisku Dalej, bĊdziesz musiaá zaznaczyü tabele przeznaczone do wyeksportowania (rysunek 22.15). W przeciwnym wypadku wyĞwietlony zostanie podgląd danych pobranych z bazy w for- macie tabeli. Wybór format docelowego Jak wspomniano wczeĞniej, kreator potrafi zapisaü dane w kilku formatach. Do ich wy- boru sáuĪą opcje umieszczone na kolejnej planszy (rysunek 22.16): Rozdziaä 22. i Wspomaganie dla MySQL 489 Rysunek 22.14. Kreator eksportu z bazy danych. Uruchomienie i wybór zakresu eksportowanych danych Rysunek 22.15. Kreator eksportu z bazy danych. Wybór tabel  HTML;  XML;  CSV (plik, w którym kolejne pola są oddzielane przecinkami);  RTF (Rich Text Format, czyli dokument tekstowy) ;  MS Excel;  Polecenia SQL. 490 Pajñczek 5 NxG. Oficjalny podröcznik Rysunek 22.16. Kreator eksportu z bazy danych. Wybór formatu docelowego W przypadku wybrania ostatniej moĪliwoĞci aktywowane zostaną dodatkowe opcje, za pomocą których moĪesz szczegóáowo okreĞliü sposób budowania poleceĔ SQL:  UwzglĊdniając polecenie utworzenia tabeli — jeĪeli zaznaczysz to pole, w wynikowym pliku SQL poza poleceniami INSERT znajdzie siĊ równieĪ polecenie CREATE TABLE odpowiadające za utworzenie tabeli o odpowiedniej strukturze.  UwzglĊdniając polecenie usuniĊcia tabeli — jeĪeli zaznaczysz to pole, w wynikowym pliku SQL przed poleceniem CREATE TABLE zostanie umieszczone polecenie DROP TABLE IF EXISTS. Zapobiega to problemom przy próbie importu w sytuacji, kiedy tabela o zadanej nazwie juĪ istnieje.  UwzglĊdniając polecenie wstawienia danych do tabeli — jeĞli zaznaczysz tĊ opcjĊ, w wynikowym pliku SQL znajdą siĊ polecenia dodawania danych zawartych w tabeli. Dodatkowo moĪesz okreĞliü sposób budowania poleceĔ:  UĪyj REPLACE zamiast INSERT — standardowo dane dodaje siĊ do tabeli za pomocą polecenia INSERT. Czasem jednak lepiej jest skorzystaü z polecenia REPLACE, które wymusza nadpisanie danych (np. w sytuacji gdy nadpisywany byáby indeks typu UNIQUE bądĨ PRIMARY KEY).  UĪyj Insert z IGNORE — ta opcja powoduje dodanie sáowa kluczowego IGNORE do instrukcji INSERT. DziĊki temu w przypadku, gdy dany rekord nie moĪe zostaü dodany (np. gdy dany indeks UNIQUE juĪ istnieje), baza danych nie zwróci báĊdu, a jedynie zignoruje takie polecenie.  Polecenia IGNORE/REPLACE bez nazw pól — zaznaczenie tej opcji spowoduje budowanie poleceĔ wstawiania danych bez umieszczania w nich nazw poszczególnych pól. DziĊki temu bĊdą one znacznie krótsze (choü mniej czytelne dla czáowieka — dla bazy danych nie ma to znaczenia). W sytuacji, gdy eksportujemy zawartoĈè bazy danych na podstawie wäasnego zapy- tania SQL, jedynñ aktywnñ opcjñ przy eksporcie do postaci poleceþ SQL bödzie Uwzglödniajñc polecenie wstawienia danych do tabeli. Rozdziaä 22. i Wspomaganie dla MySQL 491 Wybór miejsca docelowego dla eksportu Ostatnia plansza kreatora umoĪliwia okreĞlenie miejsca, do którego zapisane mają zo- staü gotowe dane. Masz do wyboru trzy moĪliwoĞci, co przedstawia rysunek 22.17:  Eksportuj do pliku — ta opcja umoĪliwia zapisanie wyników eksportu do pliku. Za pomocą umieszczonych niĪej elementów wskaĪ miejsce na dysku i nazwĊ pliku docelowego.  Eksportuj do schowka — zaznacz tĊ opcjĊ, aby rezultat eksportu zostaá zachowany w schowku Windows.  Eksportuj do edytora — opcja ta umoĪliwia umieszczenie wyeksportowanych danych bezpoĞrednio w edytorze Pajączka. MoĪesz wybraü, czy ma zostaü w tym celu utworzony nowy dokument, czy teĪ dane mają zostaü wstawione do bieĪącego dokumentu w miejscu, w którym aktualnie znajduje siĊ kursor. Rysunek 22.17. Kreator eksportu z bazy danych. Wybór miejsca zapisu danych W przypadku eksportu do formatu RTF bñdĒ MS Excel jedynñ dostöpnñ moĔliwoĈciñ bödzie zapis do pliku. Inne opcje pozostanñ nieaktywne. Uäatwienia podczas tworzenia kodu z uĔyciem poleceþ SQL Wszystko, co przeczytaáeĞ wyĪej, z pewnoĞcią przyda siĊ podczas Twojej codziennej pracy. Niemniej jednak tworzenie zaawansowanych serwisów z uĪyciem technologii bazodanowych wiąĪe siĊ miĊdzy innymi z wáasnorĊcznym tworzeniem kodu zapytaĔ SQL. Pajączek wspomaga webmastera takĪe i w tym wzglĊdzie na kilka sposobów. 492 Pajñczek 5 NxG. Oficjalny podröcznik Wstawianie nazw tabel i pól do edytora Jednym z waĪniejszych i chyba najczĊĞciej uĪywanym uáatwieniem podczas codziennej pracy jest moĪliwoĞü áatwego wstawiania nazw tabel i pól do edytora w miejscu kursora. Znacząco przyspiesza to prace i oczywiĞcie eliminuje literówki, jakie moĪna by po- peániü podczas rĊcznego wprowadzania tych nazw. DostĊpne są trzy sposoby wstawia- nia nazw do tworzonego polecenia SQL:  Zaznaczyü tabelĊ bądĨ pole tabeli i skorzystaü z polecenia Wstaw nazwĊ tabeli do edytora (wzglĊdnie Wstaw nazwĊ pola do edytora) umieszczonego w menu podrĊcznym.  Zaznaczyü tabelĊ bądĨ pole tabeli i wcisnąü klawisz Enter.  Przeciągnąü tabelĊ bądĨ pole tabeli do edytora w miejsce, w którym ma zostaü wklejona. W ostatnim przypadku moĪe nas spotkaü „niespodzianka”. W oknie Ustawienia ser- werów baz danych MySQL dostĊpna jest opcja Przy przeciąganiu tabeli do edytora uĪyj kreatora eksportu. W przypadku zaznaczenia tego pola przeciągniĊcie nazwy tabeli z inspektora MySQL do edytora Pajączka spowoduje uruchomienie kreatora eksportu w celu wstawienia danych z bazy we wskazane miejsce. Odznaczenie tej opcji spowo- duje, Īe do edytora wstawiona zostanie jedynie nazwa przeciągniĊtej tabeli. W przy- padku przeciągania nazw pól zawsze zostanie wstawiona tylko nazwa pola bez uru- chamiania Kreatora eksportu. Szablony kodu z uĔyciem poleceþ SQL Kolejnym uáatwieniem w pracy jest moĪliwoĞü korzystania z szablonów kodu zawie- rających zapytanie, które zostaáo uĪyte do wyĞwietlenia wyników w inspektorze zawartoĞci (rysunek 22.18). Konfiguracja i tworzenie wäasnych szablonów Po zainstalowaniu Pajączka dostĊpnych jest kilka domyĞlnych szablonów. MoĪesz teĪ tworzyü wáasne. Lista szablonów zostaáa umieszczona poniĪej listy zdefiniowanych ser- werów w oknie ustawieĔ Serwery baz danych MySQL (rysunek 22.19). Podczas tworzenia szablonu kodu wstaw symbol s w miejscu, w którym docelowo ma siĊ znaleĨü polecenie SQL. Pajączek bĊdzie ten symbol automatycznie zastĊpowaá poleceniem SQL podczas wstawiania kodu do edytora. Przykáadowo zaáóĪmy, Īe polecenie, którego ostatnio uĪyto do wypeánienia inspektora zawartoĞci, to SELECT imie FROM autorzy. Spójrz, jak bĊdzie wyglądaá wynik dziaáania dla dwóch róĪnych szablonów:  Szablon: $sql = s ; Wynik: $sql = SELECT imie FROM autorzy ;  Szablon: $dbresult = $dbconn- Execute( s ); Wynik: $dbresult = $dbconn- Execute( SELECT imie FROM autorzy ); Rozdziaä 22. i Wspomaganie dla MySQL 493 Rysunek 22.18. Korzystanie z szablonów kodu Rysunek 22.19. Konfiguracja i tworzenie wáasnych szablonów 494 Pajñczek 5 NxG. Oficjalny podröcznik Kolorowanie skäadni SQL Dodatkowym uáatwieniem podczas tworzenia wáasnych poleceĔ SQL jest kolorowanie skáadni zapytaĔ. DostĊpnych jest kilka schematów kolorowania:  PostgreSQL,  MySQL,  SQL (ogólny),  FoxPro. Kolorowanie MySQL jest domyĞlnie stosowane dla dokumentów z rozszerzeniem *.sql, a takĪe dla dokumentów zawierających báĊdne (niewykonane) zapytania podczas im- portu danych (zostaáo to opisane wczeĞniej w tym rozdziale).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pajączek 5 NxG. Oficjalny podręcznik
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: