Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00484 013812 11056517 na godz. na dobę w sumie
Pajączek  5 NxG - książka
Pajączek 5 NxG - książka
Autor: , Liczba stron: 656
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-893-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> pajączek
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
>> U nas kupisz też licencję na Pajączka!

Książka autorstwa Rafała Płatka i Marka Reinowskiego --
twórcy i betatestera Pajączka

Trudno jest znaleźć w Polsce webmastera, który choćby nie słyszał o Pajączku. 5 NxG to jego najnowsza odsłona, dostępna w dwóch wersjach. Początkujący użytkownicy mogą skorzystać z wersji Standard, udostępniającej podstawowe narzędzia do edycji HTML-a, JavaScriptu i CSS. Pajączek 5 NxG Standard w zupełności wystarcza do prywatnych zastosowań, stworzenia strony domowej, a następnie opublikowania jej w internecie. Wersja Professional przeznaczona jest natomiast dla zaawansowanych twórców stron WWW. Zawiera wszystko, co potrzebne jest profesjonalnemu webmasterowi.

Niniejsza książka przedstawia obie wersje Pajączka w najdrobniejszych szczegółach -- znajdziesz w niej opisy każdego narzędzia, każdej ikonki i każdego przycisku. Jest bardzo możliwe, że dzięki lekturze tej książki dowiesz się o narzędziach i możliwościach, których istnienia nawet się nie domyślałeś! Więcej -- dzięki temu, iż autorami książki są osoby najbliżej związane z Pajączkiem (Rafał Płatek -- twórca programu oraz Marek Reinowski -- betatester, autor pomocy do programu), możesz być pewien, że żaden aspekt programu i żadna dostępna funkcja nie zostały pominięte w opisie.

Pracując z tą książką zapewnisz sobie status eksperta w dziedzinie Pajączka 5 NxG, w dodatku dzięki specjalnej zniżce masz również możliwość tańszego nabycia tego programu.

Pajączek 5 NxG to:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Paj¹czek 5 NxG KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autorzy: Marek Reinowski, Rafa³ P³atek ISBN: 83-7197-893-6 Format: B5, stron: oko³o 655 Zawiera CD-ROM Trudno jest znaleĥæ w Polsce webmastera, który choæby nie s³ysza³ o Paj¹czku. 5 NxG to jego najnowsza ods³ona, dostêpna w dwóch wersjach. Pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownicy mog¹ skorzystaæ z wersji Standard, udostêpniaj¹cej podstawowe narzêdzia do edycji HTML-a, JavaScriptu i CSS. Paj¹czek 5 NxG Standard w zupe³noġci wystarcza do prywatnych zastosowañ, stworzenia strony domowej, a nastêpnie opublikowania jej w internecie. Wersja Professional przeznaczona jest natomiast dla zaawansowanych twórców stron WWW. Zawiera wszystko, co potrzebne jest profesjonalnemu webmasterowi. Niniejsza ksi¹¿ka przedstawia obie wersje Paj¹czka w najdrobniejszych szczegó³ach — znajdziesz w niej opisy ka¿dego narzêdzia, ka¿dej ikonki i ka¿dego przycisku. Jest bardzo mo¿liwe, ¿e dziêki lekturze tej ksi¹¿ki dowiesz siê o narzêdziach i mo¿liwoġciach, których istnienia nawet siê nie domyġla³eġ! Wiêcej — dziêki temu, i¿ autorami ksi¹¿ki s¹ osoby najbli¿ej zwi¹zane z Paj¹czkiem (Rafa³ P³atek — twórca programu oraz Marek Reinowski —betatester, autor pomocy do programu), mo¿esz byæ pewien, ¿e ¿aden aspekt programu i ¿adna dostêpna funkcja nie zosta³y pominiête w opisie. Paj¹czek 5 NxG to: • edytory znaczników HTML i generatory wa¿niejszych konstrukcji tego jêzyka (tabele, formularze, ramki, listy wypunktowane itp.), • wbudowana obs³uga FTP i ³atwe publikowanie stron w sieci, • makrokody zawieraj¹ce szereg szablonów oraz wstawek na strony gotowych do natychmiastowego wykorzystania, • zaawansowane narzêdzia wyszukiwania i zamiany, a tak¿e sprawdzania pisowni • zaawansowany Kreator galerii grafik, • automatyczne wspomaganie tworzenia stron internetowych, • u³atwienie tworzenia skryptów po stronie klienta (np. JavaScript) i serwera (np. PHP), a tak¿e nawigatory kodu, mapowanie przegl¹dania, dynamiczne podpowiedzi, • ponad 40 schematów kolorowania sk³adni, • zaawansowane mo¿liwoġci publikacji serwisu w internecie (synchronizacji z lokaln¹ kopi¹ na dysku, edycja online) • narzêdzia do wspomagania tworzenia plików pomocy HTML Help, • obszerne mo¿liwoġci konfiguracji programu. Spis treści Wstęp ...................................................o.......................................... 13 Rozdział 1. Zanim zaczniesz ...................................................o........................... 17 Tekstowo czy graficznie...................................................z.................................................17 Czym jest HTML ...................................................z...................................................z........18 WWW to nie tylko HTML ...................................................z.............................................22 Czy naprawdę jest potrzebny edytor ...................................................z..............................23 Rozdział 2. Pierwsze kroki ...................................................o.............................. 27 Dwie wersje programu (Professional, Standard)...................................................z............27 Instalacja i uruchomienie programu ...................................................z...............................28 Skąd wziąć Pajączka? ...................................................z..............................................28 Instalacja programu...................................................z..................................................28 Jeden czy wielu użytkowników ...................................................z...............................29 Pierwszy rzut oka ...................................................z...................................................z........29 Główny obszar roboczy...................................................z..................................................31 Lewy panel zasobów ...................................................z...................................................z...32 Zakładka Moje serwisy ...................................................z............................................33 Zakładka Inspektor znaczników ...................................................z..............................34 Zakładka Inspektor CSS ...................................................z..........................................34 Zakładka Makrokody ...................................................z...............................................35 Prawy panel zasobów ...................................................z...................................................z..36 Zakładka Moje serwery FTP...................................................z....................................37 Zakładka Nawigator...................................................z.................................................37 Zakładka Języki programowania ...................................................z.............................38 Dolny panel wyników ...................................................z...................................................z.39 Zakładka Poprawność odsyłaczy ...................................................z.............................39 Zakładka Poprawność składni...................................................z..................................40 Zakładka Spójność serwisu...................................................z......................................40 Zakładka Raport wyszukiwania ...................................................z...............................41 Zakładka Operacje publikowania ...................................................z............................41 Zakładka Pomoc do programu ...................................................z.................................42 Menu główne...................................................z...................................................z...............42 Menu Plik...................................................z...................................................z..............43 Menu Serwisy ...................................................z...................................................z.......44 Menu Edycja ...................................................z...................................................z.........44 Menu Szukaj ...................................................z...................................................z.........45 Menu Kod HTML ...................................................z...................................................z.45 Menu HTML Help ...................................................z...................................................z45 Menu Pisownia...................................................z...................................................z......46 4 Pajączek 5 NxG Menu Narzędzia ...................................................z...................................................z....47 Menu Wyświetl ...................................................z...................................................z.....47 Menu Pomoc ...................................................z...................................................z.........48 Paski narzędzi...................................................z...................................................z..............48 Główny pasek...................................................z...................................................z........49 Często używane ...................................................z...................................................z....49 Odsyłacze, tekst i formatowanie ...................................................z..............................49 Tabele i formularze ...................................................z..................................................50 Grafika i multimedia ...................................................z................................................50 Java, ActiveX, SSI i inne ...................................................z.........................................51 Minipasek edytora...................................................z...................................................z.51 Narzędzia HTML Help ...................................................z............................................52 Gdzie szukać pomocy...................................................z...................................................z..52 Pomoc do programu ...................................................z.................................................53 Pomoc kontekstowa ...................................................z.................................................53 Dynamiczna pomoc ...................................................z.................................................54 Dołączone instrukcje, podręczniki...................................................z...........................55 Różne formy pomocy na stronie Pajączka...................................................z...............56 Rozdział 3. Dla niecierpliwych...................................................o......................... 57 Tworzenie nowego dokumentu ...................................................z......................................57 Pora obejrzeć dzieło ...................................................z...................................................z....59 Pokazać się światu...................................................z...................................................z.......61 Rozdział 4. Tworzenie nowego dokumentu...................................................o....... 63 Nowy dokument na wiele sposobów...................................................z..............................63 Nowe dokumenty z makrokodów ...................................................z..................................65 Nowy na podstawie domyślnego makrokodu ...................................................z..........65 Utwórz nowy dokument z makrokodu...................................................z.....................66 Nowy na podstawie szablonu serwisu ...................................................z.....................66 Szybki start...................................................z...................................................z..................67 Deklaracja typu dokumentu ...................................................z.....................................67 Ustawienia META...................................................z...................................................z.......68 Ustawienie strony kodowej...................................................z......................................69 Indeksowanie i słowa kluczowe...................................................z...............................70 Efekty przekształceń ...................................................z................................................70 Klasyfikacja zawartości ...................................................z...........................................71 Ustawienia BODY...................................................z...................................................z.......72 Galeria grafik...................................................z...................................................z...............73 Strona korzystająca z ramek (frames) ...................................................z............................74 Otwieranie plików, lista plików ...................................................z.....................................75 Rozdział 5. Edycja, czyli to, co najlepsze...................................................o......... 77 Cztery w jednym ...................................................z...................................................z.........78 Edytor...................................................z...................................................z....................79 Pasek z nazwami otwartych dokumentów ...................................................z...............81 Minipasek edytora...................................................z...................................................z.81 Rynna ...................................................z...................................................z....................82 Ogólne zasady pracy ...................................................z...................................................z...82 Zaznaczanie tekstu ...................................................z...................................................z83 Kopiowanie, wycinanie i wklejanie ...................................................z.........................84 Operacje na zaznaczonym tekście ...................................................z...........................86 Cofanie i ponawianie zmian...................................................z.....................................88 Poruszanie się po dokumentach ...................................................z.....................................88 Specjalne polecenia Przejdź do…...................................................z............................88 Zakładki w dokumencie ...................................................z...........................................89 Spis treści 5 Zadania do wykonania ...................................................z.............................................90 Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie…...................................................z................92 Nawigatory kodu...................................................z...................................................z...93 Przełączanie dokumentów ...................................................z.......................................96 Inne sposoby nawigacji...................................................z............................................97 Informacje o dokumencie ...................................................z........................................98 Edycja i reedycja znaczników ...................................................z......................................103 Kolorowanie składni znaczników ...................................................z..........................104 Edycja i reedycja w narzędziu ...................................................z...............................105 Inspektor znaczników ...................................................z............................................109 Wspomaganie ręcznej edycji znaczników ...................................................z.............111 Edycja kodu języków skryptowych i CSS...................................................z.......................115 Dynamiczne podpowiedzi, dynamiczny kod ...................................................z.........115 Inspektor CSS ...................................................z...................................................z.....116 Języki programowania ...................................................z...........................................116 Wyszukiwanie i zamiana tekstu w dokumencie...................................................z...........116 Podział okna edytora ...................................................z...................................................z.117 Pliki dodatkowe BAK i ADD...................................................z.......................................118 Nagrywarka czynności ...................................................z.................................................119 Reakcja na zmiany w dokumencie poza programem ...................................................z...120 Rozdział 6. Tekst na stronach WWW...................................................o............. 121 Podstawy formatowania tekstu...................................................z.....................................122 Bloki tekstu ...................................................z...................................................z.........122 Inne znaczniki formatowania tekstu ...................................................z......................124 Inne operacje na teście ...................................................z.................................................127 Tworzenie odsyłaczy ...................................................z.............................................127 Tworzenie list wyliczeniowych ...................................................z.............................129 Tworzenie spisu treści...................................................z............................................130 Linie rozdzielające ...................................................z...................................................z....132 Kolory na stronach WWW...................................................z...........................................133 Pisownia i typografia...................................................z...................................................z.135 Sprawdzanie poprawności pisowni...................................................z........................135 Tezaurus (słownik synonimów) ...................................................z.............................139 Korekta typograficzna...................................................z............................................140 Kodowanie znaków narodowych ...................................................z.................................142 Standardy i normy kodowania ...................................................z...............................142 Korzystanie z różnych stron kodowych podczas pracy ............................................143 Konwersja znaków narodowych ...................................................z............................145 Wspomaganie dla Unicode ...................................................z....................................145 Rozdział 7. Edycja w trybie wizualnym ...................................................o............ 147 Ograniczenia trybu edycji wizualnej...................................................z............................147 Wstawianie i edycja znaczników ...................................................z.................................148 Graficzna edycja tabel...................................................z............................................149 Wstawianie i edycja obrazków ...................................................z..............................150 Wstawianie i edycja odsyłaczy ...................................................z..............................150 Edycja innych znaczników ...................................................z....................................150 Automatyczne formatowanie kodu ...................................................z..............................150 Nowy dokument w trybie graficznym...................................................z..........................151 Rozdział 8. Tabele, formularze, ramki ...................................................o............ 153 Tabele w Pajączku...................................................z...................................................z.....153 Wstawianie tabeli ...................................................z...................................................z......154 Edytor tabel ...................................................z...................................................z.........154 Bardzo szybka tabelka ...................................................z...........................................159 6 Pajączek 5 NxG Szybka tabelka ...................................................z...................................................z....160 Zamiana tekstu na tabele...................................................z........................................160 Edycja znaczników tabeli...................................................z.............................................161 Tabela...................................................z...................................................z..................161 Wiersz tabeli ...................................................z...................................................z.......162 Komórka tabeli...................................................z...................................................z....162 Opis tabeli ...................................................z...................................................z...........163 Formularze ...................................................z...................................................z................164 Generator formularzy...................................................z.............................................164 Edycja znaczników formularza...................................................z..............................166 Kreator Formularza wysłanego pocztą ...................................................z..................168 Kreator Zaproszenia na stronę ...................................................z...............................169 Ramki (Frames)...................................................z...................................................z.........170 Edytor ramek...................................................z...................................................z.......171 Edycja znaczników ramek ...................................................z.....................................174 Pływająca ramka iframe ...................................................z....................................176 Rozdział 9. Wyszukiwanie i zamiana...................................................o.............. 179 Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie… ...................................................z....................179 Zakładka Wyszukiwanie ...................................................z........................................179 Zakładka Zamiana...................................................z..................................................180 Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana ...................................................z.........................181 Uruchamianie ...................................................z...................................................z......181 Zakładka Ustawienia Wyszukiwania i zamiany ...................................................z....182 Zakładka Wyszukiwanie i zamiana ...................................................z.......................184 Wyniki działania na dolnym panelu ...................................................z......................186 Wildcards ...................................................z...................................................z............187 Wyrażenia regularne ...................................................z...................................................z.188 Proste dopasowanie...................................................z................................................188 Sekwencje ucieczki ...................................................z................................................189 Klasy znaków...................................................z...................................................z......189 Metaznaki...................................................z...................................................z............190 Modyfikatory ...................................................z...................................................z......194 Rozszerzenia z Perl ...................................................z................................................195 Kameleon — zamiana nazw plików...................................................z.............................195 Rozdział 10. Grafika, multimedia, Flash ...................................................o........... 199 Atrakcyjnie, ale bez przesady...................................................z.......................................199 Przeglądanie plików graficznych ...................................................z.................................200 Widok miniatur na liście plików...................................................z............................200 Szybki podgląd...................................................z...................................................z....201 Wbudowana Przeglądarka grafik ...................................................z...........................203 Grafiki w dokumencie HTML...................................................z......................................203 Wstawianie grafiki ...................................................z.................................................204 Odsyłacze graficzne i mapy odsyłaczy ...................................................z........................208 Obrazek jako zwykły odsyłacz ...................................................z..............................208 Tworzenie map odsyłaczy...................................................z......................................209 Tworzenie galerii grafik ...................................................z...............................................213 Przygotowania do tworzenia galerii...................................................z.......................214 Wybór obrazków do galerii ...................................................z...................................215 Wygląd galerii...................................................z...................................................z.....216 Miejsce docelowe dla galerii ...................................................z.................................217 Ustawienia szczegółowe dla miniatur...................................................z....................218 Ustawienia kompresji...................................................z.............................................219 Podgląd galerii i zakończenie pracy ...................................................z......................220 Spis treści 7 Konwerter grafik ...................................................z...................................................z.......221 Wybór plików do konwersji...................................................z...................................221 Nazwa i typ plików wynikowych ...................................................z..........................221 Ustawienia kompresji...................................................z.............................................222 Skalowanie ...................................................z...................................................z..........222 Podsumowanie i konwersja...................................................z....................................223 Dobre rady dotyczące pracy z grafikami...................................................z.........................224 Multimedia na stronie WWW ...................................................z......................................224 Korzystanie z dźwięków i muzyki ...................................................z.........................224 Filmy wideo, animacje...................................................z...........................................226 Osadzanie multimediów...................................................z.........................................228 Rozdział 11. Makrokody ...................................................o................................. 233 Do czego służą Makrokody? ...................................................z........................................233 Korzystanie z makrokodów...................................................z..........................................234 Menu i drzewko makrokodów ...................................................z...............................234 Podgląd makrokodu ...................................................z...............................................235 Dopasowanie makrokodu do chwilowych potrzeb ...................................................z237 Wstawianie makrokodów...................................................z.......................................240 Tworzenie i edycja makrokodów ...................................................z.................................243 Tworzenie nowych kategorii...................................................z..................................244 Uruchomienie edytora makrokodów...................................................z......................244 Typy makrokodów ...................................................z.................................................245 Tworzenie skrótu klawiszowego do makrokodu ...................................................z...245 Trzy strony makrokodu...................................................z..........................................246 Tworzenie i wstawianie zmiennych...................................................z.......................248 Tworzenie i wstawianie bloków ...................................................z............................250 Import makroznaczników z Pajączka 2000...................................................z..................253 Makrokody dostarczone z programem ...................................................z.........................253 Pomógł Pajączek ...................................................z...................................................z.253 Preloadery Flash...................................................z...................................................z..253 Skrypty JavaScript i VBScript ...................................................z...............................254 Szablony kodu...................................................z...................................................z.....254 Szablony nowych ...................................................z...................................................z255 Szablony serwisów...................................................z.................................................255 Znaki specjalne ...................................................z...................................................z...255 Rozdział 12. Testowanie i formatowanie kodu ...................................................o. 257 Sprawdzanie poprawności składniowej kodu ...................................................z..............258 Sprawdzanie dokumentów znacznikowych ...................................................z...........258 Sprawdzanie poprawności arkuszy stylów CSS ...................................................z....261 Weryfikacja odsyłaczy ...................................................z.................................................264 Weryfikacja odsyłaczy zdalnych ...................................................z...........................266 Formatowanie kodu za pomocą narzędzi wbudowanych................................................267 Szybkie formatowanie kodu HTML, CSS, JS i PHP................................................268 Okno Formatowanie kodu źródłowego...................................................z..................270 Ustawienia profili formatowania ...................................................z...........................272 Zmiana rozmiaru znaczników...................................................z................................278 Usuwanie znaczników HTML z dokumentu ...................................................z.........279 Kompresor HTML ...................................................z.................................................279 Formatowanie znaczników za pomocą TIDY...................................................z..............281 Ustawienia TIDY ...................................................z...................................................z281 8 Pajączek 5 NxG Rozdział 13. Oglądanie efektów pracy...................................................o............. 287 Wbudowany podgląd...................................................z...................................................z.287 Zakładka Przeglądanie ...................................................z...........................................287 Dynamiczny podgląd ...................................................z.............................................291 Podgląd za pomocą zewnętrznych przeglądarek...................................................z..........292 Mapowanie przy podglądzie ...................................................z........................................293 Zmiana mapowania dla podglądu ...................................................z..........................294 Przeglądanie przy użyciu dokumentu podglądu...................................................z...........295 Ustawianie dokumentu podglądu dla serwisu...................................................z........295 Ustawianie dokumentu podglądu dla dokumentu...................................................z..295 Drukowanie ...................................................z...................................................z...............298 Drukowanie kodu źródłowego ...................................................z...............................298 Drukowanie z poziomu przeglądania...................................................z.....................299 Rozdział 14. Zarządzanie serwisami ...................................................o................ 301 Serwisy w Pajączku...................................................z...................................................z...301 Serwis jako projekt HTML Help ...................................................z...........................303 Synchronizacja serwisu...................................................z..........................................303 Zarządzanie serwisami ...................................................z.................................................304 Tworzenie serwisów ...................................................z..............................................304 Przełączanie się pomiędzy serwisami ...................................................z....................305 Usuwanie serwisów ...................................................z...............................................306 Dodawanie plików i folderów do serwisu ...................................................z.............306 Usuwanie plików i folderów z serwisu ...................................................z..................307 Właściwości serwisu ...................................................z...................................................z.307 Główne ustawienia serwisu...................................................z....................................308 Ustawienia Sekcji META ...................................................z......................................314 Statystyki serwisu ...................................................z..................................................317 Lista plików...................................................z...................................................z...............318 Otwieranie i import dokumentów ...................................................z..........................318 Tworzenie łączy za pomocą przeciągania...................................................z..............319 Różne sposoby wyświetlania plików ...................................................z.....................319 Wyszukiwanie i zamiana w plikach...................................................z.......................322 Przeglądanie, szybki podgląd...................................................z.................................322 Narzędzia konserwacji serwisu ...................................................z....................................324 Sprawdzanie spójności serwisu...................................................z..............................325 Oczyszczanie serwisu ...................................................z............................................326 Weryfikacja odsyłaczy...................................................z...........................................326 Archiwizacja serwisów ...................................................z..........................................327 Dokumenty w serwisach ...................................................z..............................................329 Zadania do wykonania w serwisie ...................................................z.........................329 Hurtowa obróbka dokumentów serwisu ...................................................z................330 Tworzenie graficznej mapy serwisu ...................................................z......................330 Rozdział 15. Publikowanie i praca na serwerze...................................................o 333 Wstęp do publikowania...................................................z................................................333 Co to znaczy publikować? ...................................................z.....................................333 Gdzie publikować?...................................................z.................................................334 Jak publikować?...................................................z...................................................z..335 Publikowanie w Pajączku — podstawy ...................................................z.......................336 Zmiany interfejsu w stosunku do Pajączka 2000...................................................z...336 Budowa zakładki Moje serwery FTP...................................................z.....................337 Konfigurowanie połączeń z serwerem FTP ...................................................z...........338 Wysyłanie plików do internetu ...................................................z..............................342 Przeglądanie i pobieranie plików z serwera...................................................z...........343 Spis treści 9 Zaawansowane operacje na serwerze...................................................z...........................347 Praca w trybie online ...................................................z.............................................348 Praca w trybie offline...................................................z.............................................353 Praca zdalna ...................................................z...................................................z........354 Synchronizacja serwisów ...................................................z.............................................359 Mapowanie przy synchronizacji ...................................................z............................360 Utworzenie kolejki synchronizacji ...................................................z........................361 Kolejka synchronizacji...................................................z...........................................365 Rozdział 16. Ustawienia programu ...................................................o.................. 367 Dostosowanie interfejsu ...................................................z...............................................368 Opis okna Ustawienia programu ...................................................z..................................369 Mapa okna Ustawienia programu ...................................................z..........................369 Ogólne ustawienia...................................................z..................................................372 Edytor, schematy kolorowania, pisownia ...................................................z..............383 Paski, menu i skróty ...................................................z...............................................396 Ułatwienia, dynamiczne atrybuty i inne ...................................................z................400 Ustawienia sieci i FTP ...................................................z...........................................412 Dodatkowe programy...................................................z.............................................420 Rozdział 17. Import, eksport, transformacja dokumentów...................................... 423 Trzy kroki z Excela do tabeli HTML ...................................................z...........................423 Importowanie plików ...................................................z...................................................z424 Wybór typu importowanego pliku ...................................................z.........................424 Eksport plików ...................................................z...................................................z..........431 Kreator transformacji XSLT ...................................................z........................................431 Wybór dokumentu źródłowego...................................................z..............................433 Wybór arkusza XSLT ...................................................z............................................433 Ustawienia plików docelowych ...................................................z.............................434 Raport końcowy ...................................................z...................................................z..435 Rozdział 18. Kolorowanie składni...................................................o.................... 437 Krótki wstęp — po co mi te kolory? ...................................................z............................437 Schematy kolorowania składni dostępne w Pajączku...............................................438 Zmiana schematu kolorowania podczas pracy ...................................................z......438 Dostosowanie kolorowania do własnych potrzeb ...................................................z........439 Właściwości schematu kolorowania ...................................................z......................440 Zmiana koloru tła edytora ...................................................z......................................441 Podświetlanie odpowiadających par nawiasów ...................................................z.....441 Edytor schematów kolorowania ...................................................z...................................442 Przepis na schemat kolorowania ...................................................z............................443 Rozdział 19. CSS — kaskadowe arkusze stylów ................................................. 451 Po co korzystać z CSS-ów?...................................................z..........................................451 Jak wygląda kod CSS? ...................................................z.................................................452 Selektory, klasy, identyfikatory ...................................................z.............................452 Wspomaganie dla CSS w Pajączku...................................................z..............................453 Inspektor CSS ...................................................z...................................................z.....454 Kreator selektora ...................................................z...................................................z.458 Edycja stylu dla znacznika...................................................z.....................................463 Obejmowanie zaznaczonego tekstu stylem i klasą ...................................................z466 Kolorowanie składni ...................................................z..............................................466 Dynamiczny kod ...................................................z...................................................z.467 Nawigatory kodu...................................................z...................................................z.468 Pomoc kontekstowa ...................................................z...............................................469 Osadzanie zewnętrznych plików z arkuszami stylów...............................................470 10 Pajączek 5 NxG Makrokody...................................................z...................................................z..........470 Formatowanie składni CSS...................................................z....................................471 Sprawdzanie składni CSS ...................................................z......................................472 Edytor pliku definicyjnego CSS ...................................................z............................472 Rozdział 20. Wspomaganie dla JavaScript i VBScript.......................................... 473 Wstawianie skryptów do dokumentu ...................................................z...........................474 Wstawianie nagłówka skryptu ...................................................z...............................474 Kolorowanie składni ...................................................z...................................................z.475 Dynamiczny kod, dynamiczne podpowiedzi ...................................................z...............476 Obsługa zdarzeń w kodzie znaczników ...................................................z.......................477 Lista zdarzeń w Inspektorze znaczników ...................................................z..............478 Lista zdarzeń w oknie Zdarzenia i inne atrybuty ...................................................z...479 Lista funkcji w Dynamicznym kodzie dla znaczników ............................................479 Nawigatory JavaScript, VBScript ...................................................z................................480 Nawigator JavaScript ...................................................z.............................................480 Nawigator VBScript...................................................z...............................................482 Zakładka Języki programowania...................................................z..................................482 Makrokody JavaScript i VBScript ...................................................z...............................483 Szablony kodu JavaScript i VBScript...................................................z....................483 Gotowe skrypty...................................................z...................................................z...484 Formatowanie kodu źródłowego JavaScript ...................................................z................484 Biblioteka Alladyn 1.7 ...................................................z.................................................485 Makrokody służące do obsługi Alladyna...................................................z...............486 Inne formy wspomagania dla Alladyna ...................................................z.................486 Kurs JavaScript ...................................................z...................................................z.........486 Rozdział 21. Wspomaganie dla technologii server-side ......................................... 487 Mapowanie ścieżki na dysku na adres URL...................................................z.....................488 Wymuszanie dołączania plików...................................................z...................................489 Wspomaganie dla PHP...................................................z.................................................490 Kolorowanie składni PHP...................................................z......................................490 Dynamiczny kod i podpowiedzi ...................................................z............................491 Nawigator PHP ...................................................z...................................................z...494 Pomoc kontekstowa ...................................................z...............................................495 Zakładka Języki programowania ...................................................z...........................496 Makrokody...................................................z...................................................z..........497 Formatowanie kodu ...................................................z...............................................497 Wspomaganie dołączania skryptów po stronie serwera................................................497 Wspomaganie dla innych technologii ...................................................z..........................497 ASP ...................................................z...................................................z.....................497 SSI+ ...................................................z...................................................z....................498 Inne ...................................................z...................................................z.....................499 Rozdział 22. Edytory plików definicyjnych TDF i LDF ........................................... 501 Edytor pliku definicyjnego dla języków znacznikowych ...............................................502 Ustawianie właściwości kategorii...................................................z..........................502 Ustawienia znaczników w wybranej kategorii ...................................................z......504 Edytor pliku definicyjnego PHP ...................................................z..................................508 Zakładka Stałe i zmienne ...................................................z.......................................508 Zakładka Funkcje...................................................z...................................................z509 Edytor pliku definicyjnego CSS...................................................z...................................511 Podstawowe dane właściwości CSS ...................................................z......................511 Określenie przyjmowanych wartości właściwości CSS .............................................512 Określenie wsparcia własności w przeglądarkach ...................................................z.514 Spis treści 11 Edytor pliku definicyjnego języków skryptowych...................................................z.......515 Zakładka Języki skryptowe...................................................z....................................515 Definicje Typów obiektowych wybranego języka ...................................................z517 Globalne obiekty i typy...................................................z..........................................519 Rozdział 23. Tworzenie pomocy HTML Help ...................................................o..... 521 Co to jest HTML Help?...................................................z................................................521 Przygotowanie Pajączka do tworzenia plików pomocy ..................................................522 Jak Pajączek wspiera tworzenie plików pomocy? ...................................................z.522 Szybka kompilacja foldera do HTML Help...................................................z.................523 Ogólne ustawienia szybkiej kompilacji ...................................................z.................523 Więcej ustawień ...................................................z...................................................z..524 Uruchomienie kompilacji...................................................z.......................................526 Edytor projektu HTML Help...................................................z........................................526 Polecenia na pasku przycisków ...................................................z.............................527 Pliki składowe projektu...................................................z..........................................527 Ogólne ustawienia projektu ...................................................z...................................528 Definicje okien...................................................z...................................................z....530 HTML Help API i dołączone pliki pomocy ...................................................z..........539 Edytor spisu treści HTML Help ...................................................z...................................540 Lista elementów spisu treści ...................................................z..................................542 Ustawienia elementu ...................................................z..............................................542 Własności spisu treści ...................................................z............................................544 Podgląd wybranego elementu ...................................................z................................546 Edytor indeksu (skorowidza) HTML Help ...................................................z..................546 Lista elementów skorowidza...................................................z..................................547 Ustawienia elementu ...................................................z..............................................547 Własności skorowidza ...................................................z...........................................549 Podgląd wybranego elementu ...................................................z................................549 Dodawanie słów kluczowych HTML Help do dokumentów HTML .............................550 Słowa kluczowe ...................................................z...................................................z..550 Nazwy Alink ...................................................z...................................................z.......550 Serwis jako projekt HTML Help...................................................z..................................551 Kompilacja istniejącego projektu...................................................z.................................552 Rozdział 24. Java i ActiveX i inne obiekty ...................................................o....... 553 Java...................................................z...................................................z............................553 Aplety...................................................z...................................................z..................554 Wstawienie apletów na stronę ...................................................z...............................554 Obiekty ActiveX ...................................................z...................................................z.......554 Osadzanie kontrolek ActiveX na stronie ...................................................z...............555 Narzędzie Wstawianie obiektu...................................................z.....................................556 Zakładka Ustawienia obiektu...................................................z.................................556 Zakładka Parametry dla obiektu ...................................................z............................557 Narzędzie do edycji parametrów...................................................z..................................557 Obiekt EMBED ...................................................z...................................................z.........558 Dodatek A Różnice pomiędzy wersjami Professional i Standard ........................ 561 Edycja, czyli to, co najlepsze ...................................................z.......................................561 Praca z tekstem...................................................z...................................................z..........562 Tabele i formularze ...................................................z...................................................z...562 Wyszukiwanie i zamiana w Pajączku ...................................................z..........................563 Grafika, multimedia, Flash...................................................z...........................................563 Makrokody ...................................................z...................................................z................563 Formatowanie, testowanie dokumentu, pisownia ...................................................z........563 Oglądanie efektów pracy...................................................z..............................................564 12 Pajączek 5 NxG Zarządzanie rozbudowanymi serwisami ...................................................z......................564 Publikowanie i praca na serwerze ...................................................z................................564 Konfiguracja programu ...................................................z................................................565 Import, eksport, transformacja dokumentów ...................................................z...............565 Kolorowanie składni ...................................................z...................................................z.565 CSS — kaskadowe arkusze stylów ...................................................z..............................565 Wspomaganie tworzenia skryptów typu client-side...................................................z.....566 Wspomaganie dla technologii server-side...................................................z....................566 Tworzenie pomocy HTML Help...................................................z..................................566 Osadzanie obiektów ...................................................z...................................................z..566 Dodatek B Opis menu programu ...................................................o................... 567 Menu główne...................................................z...................................................z.............567 Menu Plik...................................................z...................................................z............568 Menu Serwisy ...................................................z...................................................z.....570 Menu Edycja ...................................................z...................................................z.......570 Menu Szukaj ...................................................z...................................................z.......574 Menu Kod HTML ...................................................z..................................................574 Menu HTML Help ...................................................z.................................................577 Menu Pisownia...................................................z...................................................z....578 Menu Narzędzia ...................................................z...................................................z..579 Menu Wyświetl ...................................................z...................................................z...587 Menu Pomoc ...................................................z...................................................z.......589 Menu kontekstowe edytora ...................................................z..........................................591 Dodatek C Opis pasków narzędzi...................................................o.................. 595 Główny pasek narzędzi ...................................................z................................................596 Często używane...................................................z...................................................z.........597 Odsyłacze, tekst i formatowanie ...................................................z..................................598 Tabele i formularze ...................................................z...................................................z...600 Grafika i multimedia ...................................................z...................................................z.601 Java, ActiveX, SSi i inne...................................................z..............................................601 Minipasek edytora ...................................................z...................................................z.....602 Narzędzia HTML Help...................................................z.................................................604 Dodatek D Predefiniowane skróty klawiszowe.................................................. 605 Lista predefiniowanych skrótów klawiszowych menu głównego...................................606 Menu Plik...................................................z...................................................z............606 Menu Edycja ...................................................z...................................................z.......606 Menu Szukaj ...................................................z...................................................z.......606 Menu Kod HTML ...................................................z..................................................607 Menu Pisownia...................................................z...................................................z....607 Menu Narzędzia ...................................................z...................................................z..607 Menu Narzędzia ciąg dalszy ...................................................z..................................608 Menu Wyświetl ...................................................z...................................................z...608 Menu Pomoc ...................................................z...................................................z.......608 Dodatek E Najczęściej zadawane pytania (FAQ) na stronie Pajączka ................ 609 Pajączek 5 NxG...................................................z...................................................z.........609 HTML i tworzenie stron WWW ...................................................z..................................616 PHP, mySQL i SQL ...................................................z...................................................z..622 Dodatek F Jak zamówić Pajączka?...................................................o............... 635 Skorowidz...................................................o................................... 637 Rozdział 3. Dla niecierpliwych Pajączek został zainstalowany, znasz już układ programu, wiesz mniej więcej, gdzie szukać narzędzi. Z pewnością chcesz się wreszcie zabrać do pracy, utworzyć pierwszy dokument, zobaczyć, jak wygląda, czy wreszcie opublikować go w internecie. Jak to wszystko zrobić, dowiesz się z niniejszego rozdziałou. Jeśli korzystałeś z poprzedniej wersji programu, warto pokrótce zapoznać się z tym rozdziałem, gdyż w Pajączku 5 zaszło kilka zmian w sposobach tworzenia nowych dokumentów. Jeśli natomiast korzystałeś już z Pajączka 5 i ten temat nie jest Ci obcy, to z powodzeniem możesz przejść od razu do lektury oczęści II. Z rozdziału 1. dowiedziałeś się pokrótce, jak wygląda kod źródłowy dokumentu w języku HTML, co to jest i do czego służy znacznik czy jego atrybut. Teraz nadeszła właściwa chwila, by tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Jeśli jednak w dalszym ciągu nie masz przekonania do tworzenia stron w trybie edycji kodu źródłowego, możesz skorzystać z trybu edycji wizualnej. Pamiętaj jednak — aby skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji programu, edycja w trybie tekstowym będzie wcześniej czy później konieczna. Tworzenie nowego dokumentu Aby utworzyć pierwszą stronę, nie potrzeba w zasadzie żadnej znajomości HTML. Nie- mniej jednak jest on językiem na tyle nieskomplikowanym, że wystarczy naprawdę nie- wiele czasu, by go zrozumieć i nauczyć się przynajmniej podstaw. Wiemy, że pierwsze chwile w nowym środowisku zawsze są trudne, jednak autorzy programu dołożyli wszelkich starań, by nawet osoby początkujące łatwo i szybko przebrnęły przez fazę niemowlęcą. Aby utworzyć nowy pusty dokument, wystarczy skorzystać ze standardowego skrótu klawiszowego Ctrl+N. Jednak pusty dokument to za mało, by poprawnie wyświetlać stronę (choć przeglądarka internetowa z lepszym bądź gorszym skutkiem i z takim do- kumentem da
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pajączek 5 NxG
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: