Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 004702 14988246 na godz. na dobę w sumie
Pakiet kolejkowy i onkologiczny - ebook/pdf
Pakiet kolejkowy i onkologiczny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 40
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3452-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2015 r. placówki medyczne czekają istotne zmiany związane z wprowadzeniem pakietów kolejkowego i onkologicznego. Dotyczą przede wszystkim trzech obszarów mających wpływ na poprawę zabezpieczania i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej: standardu opieki nad pacjentem onkologicznym, zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne oraz procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i funkcjonowania NFZ. W niniejszym e-booku szczegółowo opisujemy nowe rozwiązania, do których już dziś muszą się przygotować i dostosować wszystkie placówki medyczne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydanie specjalne PAKIETY KOLEJKOWY I ONKOLOGICZNY ISBN:978-83-269-3452-0 JAKIE ZMIANY ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ OD 1 STYCZNIA 2015 R. Partner magazynu Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej PAKIETY KOLEJKOWY I ONKOLOGICZNY Spis treści AKTUALNOŚCI Zmiana systemu ochrony zdrowia ............................ 2 PAKIETY KOLEJKOWY I ONKOLOGICZNY Antidotum na kolejki ................................................. 3 Od 1 stycznia 2015 r. nowe zasady kontraktowania .......................................................... 10 Porady receptowe zmniejszą kolejki ........................ 21 Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego .......................................................... 25 Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych ................................................................. 29 Mapy potrzeb zdrowotnych a szacowanie inwestycji ............................................ 34 Redaktor prowadzący: Anna Rubinkowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Koordynator produkcji: Katarzyna Kopeć Projekt graficzny: Dominika Raczkowska Skład: Raster studio, Norbert Bogajczyk Prenumerata: Zarządzanie placówką medyczną Centrum Obsługi Klienta tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl z www.zpm.wip.pl Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: serwiszoz@wip.pl Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Biuro reklamy Menedżer projektu: Agnieszka Zduńczyk tel.: 660 404 122, e-mail: azdunczyk@wip.pl SPIS TREŚCIarchiwum online: zpm.wip.pl Ak tuAlności ZMIANA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA zz zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne oraz zarządzania procesem zawiera- nia umów o udzielanie świad- czeń opieki zdrowotnej oraz zz funkcjonowania NFZ. Poprawa standardu opieki nad pacjentem onkologicznym, lepsze zarządzanie listami oczekujących na świadczenia zdrowotne i procesem zawierania umów z NFZ to najważniejsze założenia pakietów kolejkowego i onkologicznego. Ustawa z 22 lipca 2014 r. o zmia- nie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ- ków publicznych oraz niektórych innych ustaw sprawia, że otrzymu- jemy od ustawodawcy końcowe dzieło, które w takim kształcie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Wyjątki od tej zasady wskazują także na daty późniejsze wejścia w życie części przepisów: 1 stycznia 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 1 stycznia 2018 r. i 1 stycznia 2020 r., choć cztery przepisy wejdą w życie już z dniem ogłoszenia, tj. 28 sierpnia 2014 r. Regulacja dotyczy przede wszyst- kim trzech obszarów mających zasadnicze znaczenie z punktu widzenia poprawy zabezpiecza- nia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej: zz standardu opieki nad pacjen- Onkologia w planie finansowym NFZ Warto wspomnieć, że 26 sierpnia 2014 r. prezes NFZ ogłosił komuni- kat w sprawie rocznego planu finan- sowego NFZ na 2015 rok. Zgodnie z nim w 2015 roku NFZ planuje wydać na chemioterapię w ramach leczenia szpitalnego 1.267.801.000 zł, w tym na leki stosowane w che- mioterapii 530.720.000 zł. Trudno odnieść tę kwotę wprost do wydat- ków poniesionych przez NFZ w roku 2013, gdyż w sprawozdaniu finanso- wym za miniony rok brak wyodręb- nionej podgrupy w ramach kosztów tem onkologicznym, Najważniejsze zmiany w skrócie • Prowadzone elektronicznie i aktualizowane raz w tygodniu listy oczekujących. • Możliwość otrzymania recepty na kontynuację farmakoterapii bez osobistej wizyty u lekarza. • Możliwość odebrania recepty przez osoby upoważnione przez pacjenta. • Łatwiejszy dostęp do większej liczby badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny. • Szybszy dostęp do lekarzy specjalistów – będzie się można zapi- sać tylko na jedną listę oczekujących, zniknie zjawisko sztucz- nego wydłużania kolejek przez osoby, które czekają w kilku, a nawet kilkunastu kolejkach na to samo świadczenie. • Zniesienie limitów w leczeniu onkologicznym. • Specjalna, szybka ścieżka diagnostyczna i terapeutyczna dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu. • Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. 2 numer specjalny całkowitych poniesionych na leczenie szpitalne. Oczywiście nie jest to cała kwota wydana w 2014 roku w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Warto przypomnieć, że zgodnie z prze- pisem art. 7 ust. 2 ustawy z 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” planowane nakłady z budżetu pań- stwa na realizację działań przewi- dzianych w ramach programu nie mogą być w poszczególnych latach mniejsze niż 2,5 mln zł. Brak szczegółowego podziału środków Warto zauważyć, że uchwała nr  95/2014 Rady Ministrów z 28 maja 2014 r. w sprawie har- monogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w 2014 i 2015 roku określa jedynie ramy czasowe działań planowanych do realizacji w roku bieżącym i przy- szłym z podziałem na grupy pro- gramowe, jednak bez dookreślenia podziału finansowego w ramach pla- nowego 2,5 mln zł rocznego budżetu na poszczególne działania.  PODSTAWA PRAWNA: Xustawa z 22 lipca 2014 r. o zmia- nie ustawy o świadczeniach opie- ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektó- rych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138), Xustawa z 1 lipca 2005 r. o usta- nowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania cho- rób nowotworowych” (Dz.U. nr 143, poz. 1200 ze zm.). zarządzanie placówką medyczną
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pakiet kolejkowy i onkologiczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: