Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00869 010794 10762637 na godz. na dobę w sumie
Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym - ebook/pdf
Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 549
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7882-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja jest efektem pracy grupy wybitnych praktyków i teoretyków zainteresowanych dziedziną prawa międzynarodowego. Jej przedmiotem jest w szczególności:

Autorzy zgodnie wskazują, że w zależności od etapu rozwoju prawa międzynarodowego państwa na forum społeczności międzynarodowej  podejmowały zróżnicowaną w swej treści problematykę od bezpieczeństwa międzynarodowego począwszy, poprzez kwestie społeczne, gospodarcze, prawa człowieka, aż na ochronie środowiska skończywszy.

Ponadto w monografii przedstawiono liczne aktualne zagadnienia m.in. kwestię samostanowienia–secesji–uznania na tle inkorporacji Krymu do Federacji Rosyjskiej, bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, a także postawy Unii Afrykańskiej wobec problemu granic w Afryce, czy ewolucji statusu prawnego Kanału Panamskiego.

Kolejnymi zagadnieniami studium przypadku są:

Ten bogaty kalejdoskop zmian na arenie międzynarodowej w połączeniu z wyczerpującymi publikacjami zagadnień ogólnych w sferze – państwo a prawo międzynarodowe, stanowi zupełne źródło wiedzy dedykowane każdemu zainteresowanemu społecznością międzynarodową i stosunkami międzypaństwowymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Państwo i terytorium w Prawie miĘdzynarodowym redaktorzy Jerzy Menkes eWelina Cała-WaCinkieWiCz Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAŃSTWO I TERYTORIUM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Pod redakcją Jerzego Menkesa Eweliny Cała-Wacinkiewicz Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krystyna Celarek KONTROLA I NADZÓR NAD SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM GWARANCJĄ REALIZACJI ZASADY DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO Maciej Małolepszy REFORMA SYSTEMU SANKCJI W NIEMCZECH, AUSTRII I POLSCE Jarosław Mikołajewicz PROBLEMATYKA INTERTEMPORALNA W PRAWIE. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE. ROZSTRZYGNIĘCIA INTERTEMPORALNE. GENEZA, FUNKCJE, AKSJOLOGIA Szymon Pawelec OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA W PRAWIE KARNYM MATERIALNYM I PROCESOWYM Piotr Osowy POWÓDZTWA O UKSZTAŁTOWANIE STOSUNKU PRAWNEGO www.ksiegarnia.beck.pl PAŃSTWO I TERYTORIUM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Redaktorzy JERZY MENKES EWELINA CAŁA-WACINKIEWICZ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Ewelina Skibniewska Recenzenzja wydawnicza: dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego składa podziękowania Panu Marcinowi Konarzewskiemu – Dyrektorowi Spółki i Członkowi Zarządu „Energopol–Szczecin” za pomoc w realizacji niniejszego przedsięwzięcia naukowego. Spółka Akcyjna w Szczecinie Publikacja wydana przy współpracy organizacyjnej ze Stowarzyszeniem Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius Et Ratio”. © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7881-7 ISBN e-book 978-83-255-7882-4 Spis treści Od Redaktorów   ..........................................................................................................  Dedykacja   ....................................................................................................................  O Panu Profesorze Lechu Antonowiczu   ...............................................................  Wykaz Autorów   .........................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Część I. Państwo i terytorium – zagadnienia ogólne   ........................................  Rozdział I. Państwa a dywersyfikacja prawa międzynarodowego publicznego   ..........................................................................................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Dywersyfikacja prawa międzynarodowego – identyfikacja   problemu  .......................................................................................................  § 3.  Fragmentacja prawa międzynarodowego  ...............................................  § 4.  Dywersyfikacja a fragmentacja prawa międzynarodowego  ................  § 5.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział II. Wjazd na terytorium państwa w świetle zasad wspólnej polityki wizowej Unii Europejskiej   ................................................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Geneza i regulacje wspólnej polityki wizowej  ........................................  § 3.  Zakres obowiązku wizowego  ....................................................................  § 4.  Wspólne zasady dotyczące formy wiz, ich kategorii i rodzajów  .........  § 5.  Kierunki projektowanych zmian wspólnej polityki wizowej  ..............  § 6.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział III. Uznanie państwa powstałego w drodze secesji   ..........................  Rozdział IV. Znaczenie map w rozstrzyganiu sporów terytorialnych   ..........  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Spór graniczny między Burkina Faso i Nigrem  .....................................  § 3.  Sprawa delimitacji obszarów morskich Zatoki Bengalskiej między  Bangladeszem i Indiami .............................................................................  § 4.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział V. Status prawny i rola państw w społeczności międzynarodowej a podmiotowe granice prawa międzynarodowego   .....................................  XI XIII X XIX XXI 1 3 3 5 9 11 13 15 15 15 19 23 27 30 32 49 49 57 61 67 75  Spis treści Rozdział VI. Sukcesja państw w odniesieniu do obywatelstwa w projekcie Komisji Prawa Międzynarodowego   ...............................................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Rys historyczny prac KPM nad zagadnieniem obywatelstwa osób  fizycznych w odniesieniu do sukcesji państw  ........................................  § 3.  Projekt artykułów KPM o obywatelstwie osób fizycznych  w odniesieniu do sukcesji państw  ............................................................  § 4.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział VII. Państwa współczesne a obszary morskie. Wybrane zagadnienia   ..........................................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Pozycja państw w obszarach morskich w świetle UNCLOS  ................  § 3.  Państwa a praktyka stosowania Konwencji NZ o prawie morza  ........  § 4.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział VIII. Państwo a prawo międzynarodowe (wybrane problemy)   ....  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Otoczenie prawne państwa  .......................................................................  § 3.  Postrzeganie zmienności  ...........................................................................  § 4.  Państwo jako instytucja w wymiarze historycznym  .............................  § 5.  Państwo poprzez prawo  .............................................................................  § 6.  Stratyfikacja państw – wymiar prawny  ..................................................  § 7.  Prawo poprzez siłę  ......................................................................................  § 8.  Prawo przeciwko sile  ..................................................................................  § 9.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział IX. Ocena rzeczywistego ryzyka poddania jednostki w państwie trzecim traktowaniu sprzecznemu z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – najnowsze trendy w orzecznictwie    ..............................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Standard ochrony imigrantów przed rzeczywistym ryzykiem  poddania traktowaniu sprzecznemu z art. 3 EKPC w państwie,  do którego następuje wydalenie ................................................................  § 3.  Najnowsze orzecznictwo ETPC na gruncie spraw dublińskich  ..........  § 4.  Orzecznictwo ETPC a zasady odpowiedzialności sformułowane  w Artykułach KPM  .....................................................................................  § 5.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział X. Granice nowej generacji   ....................................................................  § 1.  Granice jako wyzwanie  ..............................................................................  § 2.  Nowe podmioty operujące na granicach .................................................  I 89 89 90 93 119 121 121 123 126 132 133 133 133 136 137 140 143 146 150 154 156 156 158 161 164 166 168 168 173 Spis treści § 3.  Informatyzacja granic  ................................................................................  § 4.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział XI. Ludność jako element składowy państwa. Uwagi na tle pojęcia tożsamości narodowej i przynależności do narodu   ...................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Państwo w prawie międzynarodowym  ...................................................  § 3.  Ludność państwa  .........................................................................................  § 4.  Pojęcie narodu  .............................................................................................  § 5.  Tożsamość narodowa i przynależność do narodu  .................................  § 6.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział XII. Odpowiedzialność państwa w koncepcji R2P   ..........................  Część II. Państwo i terytorium – studium przypadku   .....................................  Rozdział I. Konsekwencje nieuznania: przypadek Tureckiej Republiki Cypru Północnego w wybranych orzeczeniach ETPC i ETS   .................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Loizidou: problem przypisania czynu podmiotowi nieuznawanemu  w świetle prawa międzynarodowego  .......................................................  § 3.  Anastasiou: problem uznawalności skutków prawnych aktów  podmiotu nieuznawanego  .........................................................................  § 4.  Apostolides: implikacje nieuznania państwa w stosunkach między  jednostkami ..................................................................................................  § 5.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział II. Samostanowienie – secesja – uznanie (Uwagi na tle inkorporacji Krymu do Federacji Rosyjskiej)   .............................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Kto jest podmiotem prawa do samostanowienia?  .................................  § 3.  Czy prawo do samostanowienia uzasadnia prawo do secesji? .............  § 4.  Uznanie jako warunek udanej secesji  ......................................................  § 5.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział III. Uregulowanie statusu prawnomiędzynarodowego przedstawicieli państwa in statu nascendi na przykładzie Kurdystanu (wnioski de lege ferenda)   ...................................................................................  Rozdział IV. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy a polsko-niemiecka współpraca transgraniczna   .........................................  Rozdział V. Unia Afrykańska wobec problemu granic w Afryce   ...................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Program Unii Afrykańskiej w sprawie granic  .......................................  177 181 183 183 183 185 186 190 195 198 215 217 217 218 223 226 229 231 231 234 240 245 249 250 261 278 278 282 II Spis treści § 3.  Konwencja Unii Afrykańskiej w sprawie współpracy  transgranicznej  ............................................................................................  § 4.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział VI. Ewolucja statusu prawnego Kanału Panamskiego   ....................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Geneza Kanału Panamskiego i pierwsze regulacje prawne  dotyczące jego statusu  ................................................................................  § 3.  Sytuacja prawna strefy Kanału Panamskiego w latach 1914–1976  .....  § 4.  Proces przejmowania wpływów przez Panamę w strefie Kanału  Panamskiego  ................................................................................................  § 5.  Kanał Panamski współcześnie  ..................................................................  § 6.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział VII. Bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych   ...  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Podstawy prawne  ........................................................................................  § 3.  Fakty  ..............................................................................................................  § 4.  Pozew i procedura przed sądami stanowymi  .........................................  § 5.  Stanowisko Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych  .......................  § 6.  Konsekwencje wyroku dla bezpieczeństwa w przestrzeni  powietrznej  ...................................................................................................  Rozdział VIII. Dopuszczalność zestrzelenia samolotu pasażerskiego nielegalnie przekraczającego powietrzną granicę terytorium państwa – nowe propozycje w prawie polskim na tle rozwiązań innych porządków prawnych  .........................................................................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Propozycja zmian w prawie polskim  .......................................................  § 3.  Zniszczenie cywilnego statku powietrznego z pasażerami  na pokładzie w perspektywie porównawczej  .........................................  § 4.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział IX. Trudne początki palestyńskich relacji z Międzynarodowym Trybunałem Karnym   .........................................................................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Artykuł 12 ust. 3 Statutu i jurysdykcja MTK  .........................................  § 3.  Decyzja Prokuratora MTK z kwietnia 2012 r.  ........................................  § 4.  Rezolucja Nr 67/19  ......................................................................................  § 5.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział X. Zakon Kawalerów Maltańskich – suweren bez ziemi?   ...............  III 285 289 291 291 293 303 307 313 315 317 317 318 320 321 322 326 328 328 330 336 342 344 344 346 353 359 363 367 Spis treści Rozdział XI. Kresy Wschodnie – utracone terytorium Rzeczypospolitej   ...  Rozdział XII. Hamas i Strefa Gazy v. Izrael i Palestyna   ..................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Hamas i Strefa Gazy – współzależność  ...................................................  § 3.  Relacje z Izraelem  ........................................................................................  § 4.  Hamas/Strefa Gazy a Autonomia Palestyńska  .......................................  § 5.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział XIII. Zestrzelenie cywilnego statku powietrznego – aspekty prawne i operacyjne   ...........................................................................................  § 1.  Struktura Systemu Obrony Powietrznej RP  ...........................................  § 2.  Potrzeba ustanowienia nowych przepisów odpowiadających  współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa w przestrzeni  powietrznej  ...................................................................................................  § 3.  Propozycja nowej regulacji prawnej dotyczącej możliwości  zestrzelenia porwanego, cywilnego statku powietrznego  z pasażerami na pokładzie  .........................................................................  Rozdział XIV. Status prawny Grenlandii   ............................................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Rys historyczny  ............................................................................................  § 3.  Sprawa Grenlandii przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości  Międzynarodowej  .......................................................................................  § 4.  Zmiana statusu Grenlandii – od terytorium niesamodzielnego  do terytorium autonomicznego .................................................................  § 5.  Poszerzenie autonomii Grenlandii ...........................................................  § 6.  Ustrój wewnętrzny Grenlandii  .................................................................  § 7.  Stosunki Grenlandii z Unią Europejską  ..................................................  § 8.  Stosunki Grenlandii z innymi organizacjami międzynarodowymi ...  § 9.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział XV. Współpraca międzynarodowa parlamentów państw europejskich – wybrane aspekty   .....................................................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Organy międzyparlamentarne organizacji międzynarodowych  ........  § 3.  Współpraca parlamentów Unii Europejskiej  .........................................  § 4.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział XVI. Wyznaczanie granic obszarów morskich w Arktyce. Spory delimitacyjne i ich rozwiązywanie   .....................................................  § 1.  Koncepcja sektorów arktycznych  .............................................................  378 387 387 388 401 412 419 420 420 424 426 438 438 438 439 440 442 443 445 447 451 453 453 455 459 465 467 467 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: