Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 006703 18479830 na godz. na dobę w sumie
PartitionMagic. Ćwiczenia - książka
PartitionMagic. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-261-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Program PartitionMagic firmy PowerQuest jest najpopularniejszym programem do tworzenia partycji dyskowych. Główną przyczyną popularności tej aplikacji jest jej prostota: wszystkie informacje są wyświetlane w bardzo atrakcyjnej formie graficznej, a większość operacji na partycjach ogranicza się do kilku kliknięć. Największą zaletą programu PartitionMagic jest fakt, iż wszelkie operacje mogą być wykonywane na dysku, który posiada zapisane dane i nie zostaną one utracone. Tym właśnie PartitionMagic przewyższa narzędzie fdisk.

Chociaż PartitionMagic wydaje się być prostym programem, jego nieprawidłowe użycie może spowodować poważne problemy. Aby ich uniknąć, warto zapoznać się z tą książką, która w przystępny sposób wyjaśni:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PartitionMagic. Æwiczenia Autor: Damian Daszkiewicz ISBN: 83-7361-261-0 Format: B5, stron: 136 Program PartitionMagic firmy PowerQuest jest najpopularniejszym programem do tworzenia partycji dyskowych. G³ówn¹ przyczyn¹ popularnoġci tej aplikacji jest jej prostota: wszystkie informacje s¹ wyġwietlane w bardzo atrakcyjnej formie graficznej, a wiêkszoġæ operacji na partycjach ogranicza siê do kilku klikniêæ. Najwiêksz¹ zalet¹ programu PartitionMagic jest fakt, i¿ wszelkie operacje mog¹ byæ wykonywane na dysku, który posiada zapisane dane i nie zostan¹ one utracone. Tym w³aġnie PartitionMagic przewy¿sza narzêdzie fdisk. Chocia¿ PartitionMagic wydaje siê byæ prostym programem, jego nieprawid³owe u¿ycie mo¿e spowodowaæ powa¿ne problemy. Aby ich unikn¹æ, warto zapoznaæ siê z t¹ ksi¹¿k¹, która w przystêpny sposób wyjaġni: • jak zainstalowaæ program PartitionMagic, • czym s¹ partycje i jakie s¹ ich rodzaje, • jak u¿ywaæ programu PartitionMagic w wersjach DOS i Windows, • w jaki sposób zainstalowaæ na jednym komputerze kilka systemów operacyjnych, • jak u¿ywaæ dodatkowych programów do³¹czonych do aplikacji PartitionMagic, • jak radziæ sobie z narzêdziem fdisk. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Zapoznanie się z programem PartitionMagic............................................................................. 5 Ile partycji mam utworzyć? ...................................................c....................................... 6 Skąd ściągnąć PartitionMagic ...................................................c................................... 7 Instalacja programu ...................................................c...................................................c 9 Tworzenie kopii zapasowej plików ...................................................c......................... 14 Rozdział 2. PartitionMagic dla Windows............................................................................................................. 21 Uruchomienie programu...................................................c.......................................... 21 Zabezpieczenie programu przed innymi użytkownikami .......................................... 24 Zabezpieczenie dysków przed edycją ...................................................c..................... 26 Operacje na partycjach ...................................................c............................................ 26 Opcje dostępne tylko dla systemów Windows NT, 2000 i XP .................................. 61 Inne opcje programu PartitionMagic...................................................c....................... 64 Szukanie pomocy...................................................c...................................................c.. 64 Rozdział 3. PartitionMagic dla DOS-u .................................................................................................................... 67 Jak uruchomić program w wersji dla DOS-u? ...................................................c........ 67 Operacje na partycjach ...................................................c............................................ 70 Gdzie szukać pomocy ...................................................c.............................................. 72 Nie omówione możliwości programu PartitionMagic ............................................... 73 Rozdział 4. Programy dołączone do PartitionMagic...................................................................................... 75 Create Rescue Diskettes ...................................................c.......................................... 75 DriveMapper...................................................c...................................................c......... 76 PartitionInfo...................................................c...................................................c.......... 82 Partition Table Editor ...................................................c.............................................. 84 DataKeeper ...................................................c...................................................c........... 88 Rozdział 5. Drugi system operacyjny ................................................................................................................... 93 Instalacja drugiego systemu operacyjnego ...................................................c................. 94 Korzystanie z programu BootMagic ...................................................c..................... 103 Jak zainstalować więcej niż 4 systemy operacyjne? ................................................ 111 4 PartitionMagic. Ćwiczenia Rozdział 6. Porady .......................................................................................................................................................... 115 Rozdział 7. FDisk..............................................................................................................................................................123 Dodatek A Kody partycji............................................................................................................................................ 135 Rozdział 4. Programy dołączone do PartitionMagic Wstęp Do programu PartitionMagic dołączone są inne programy. W rozdziale 3. poznałeś program PartitionMagic w wersji dla DOS-u. W następnym rozdziale omówię BootManager, pro- gram do zmiany aktywnego systemu operacyjnego. Natomiast tutaj omówię pozostałe programy, wchodzące w skład programu PartitionMagic. Aby uruchomić któryś z nich, należy wykonać kolejno polecenia: Start/Programy/PowerQuest PartitionMagic 8.0/Part- itionMagic 8.0 Tools (patrz rysunek 2.51) i wybrać odpowiedni program. Jeśli chcesz uruchomić któryś z omawianych programózw, upewnij się, że program PartitionMagic nie jest uruchomiony. Create Rescue Diskettes Program ten służy do tworzenia dyskietek ratunkowych. Dyskietki takie powinny zostać utworzone podczas instalacji programu PartitionMagic. Jeśli jeszcze ich nie utworzyłeś, możesz to zrobić, uruchamiając program Create Rescue Diskettes. Po uruchomieniu pro- gramu przejdź do punktu 4. ćwiczenia 2.34. 76 PartitionMagic. Ćwiczenia DriveMapper Program DriveMapper miałeś okazję poznać podczas wykonywania ćwiczenia 2.17. W wielu wypadkach nie będziesz musiał ręcznie uruchamiać tego programu, gdyż pod- czas wykonywania wielu operacji na partycjach (takich jak ukrywanie, usuwanie czy tworzenie nowych partycji) program zostanie aktywowany przy ponownym uruchomieniu systemu operacyjnego Windows. Czasami może jednak wystąpić konieczność ręcznej konfiguracji programu DriveMapper, np. jeśli w samym DOS-ie za pomocą programu PartitionMagic wykonasz dowolną operację, zmieniającą liczbę partycji. Niekiedy sam program PartitionMagic potrafi źle skonfigurować program DriveMapper (zwykle wtedy, gdy wykonuje się wiele różnych operacji na partycjach). Rysunek 4.1 prezentuje źle skon- figurowany program DriveMapper przez PartitionMagic.P Rysunek 4.1. Program DriveMapper został przez PartitionMagic źle skonfigurowany: zamierza zmienić odwołania dotyczące partycji G na odwołania do partycji G Ćwiczenie 4.1. Czasem może się zdarzyć taka sytuacja, że kupiłeś nowy dysk i używasz go jako Primary Slave (lub Secondary Master). Partycja, która miała przyporządkowaną literę C:, dalej ma przyporządkowaną literę C:, ale partycja D: to pierwsza partycja drugiego dysku (który kupiłeś). Dopiero partycja E: to dawna partycja D:; w przypadku gdy dysk miał więcej partycji, to stara partycja E: jest nową partycją F:. Jeśli w DOS-ie zmniejszyłeś rozmiar partycji C: i utworzyłeś nową partycję, również pozostałe partycje będą miały przypo- rządkowane inne litery. Aby zmienić odwołania do partycji D: na odwołania do partycji E:, wykonaj kolejno następujące kroki: 1. Uruchom program DriveMapper (wykonaj kolejno polecenia: PStart/Programy/ PowerQuest PartitionMagic 8.0/PartitionMagic 8.0 ToSols, DriveMapper). 2. Pojawi się prosty kreator (rysunek 4.2). Jeśli znasz języPk angielski, możesz przeczytać wprowadzenie do programu. Kliknij pPrzycisk Next. 3. Kolejną czynnością będzie utworzenie listy zadań dla Pprogramu DriveMapper (rysunek 4.3). Zadania te w programie PartitionMagic (wP wersji dla Windows) były tworzone automatycznie (o ile wyraziłeś zgodę naP uruchomienie programu DriveMapper). Rozdział 4. (cid:1) Programy dołączone do PartitionMagic 77 Rysunek 4.2. Program DriveMapper — wprowadzenie Rysunek 4.3. Lista zadań na razie jest pusta 4. Kliknij przycisk Add… Pojawi się okno dialogowe z prośbą o określenie rodzPaju zadania (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. W tym oknie dialogowym należy określić typ danego zadania 5. Zaznacz pole Typical Operation (typowe zadanie) i kliknij przycisk OK. 6. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy zdefiniować tPypowe zadanie. W polu Drive Letter wybierz literę D:, natomiast w polu New Drive Letter wybierz literę E: i kliknij przycisk OK (rysunek 4.5). 78 Rysunek 4.5. Tworzenie typowego zadania PartitionMagic. Ćwiczenia 7. Po kliknięciu przycisku OK oba okna dialogowe znikną, a Ty powrócisz do kreatora. Na liście zadań pojawi się nowe zadanie: 5GCTEJHQTTGHGTGPEGUVQ CPFTGRNCEG VJGOYKVJ  .QECNFTKXG ). 8. Jeśli oprócz partycji D: inne partycje zmieniły swoje litery, wróć do punktu P4. 9. Jeśli nieprawidłowo skonfigurowałeś program (np. zamieniłeś odwołania z D: na F: zamiast z D: na E:), kliknij błędne odwołanie, potem kliknij przycisk Delete i wprowadź poprawne odwołanie (patrz punkt 4). 10. Jeśli później chcesz zatwierdzić zmianę każdego odwołaniPa, zaznacz pole Confirm changes to be made. 11. Kiedy określisz już wszystkie zadania i będziesz pewny, Pże nie ma pomyłek, kliknij przycisk Finish. 12. Pojawi się okno dialogowe Processing Tasks (rysunek 4.6). Możesz teraz zorganizować sobie inne zajęcie, gdyż w zależności od iPlości odwołań, ilości plików INI na dysku, ilości wpisów w rejestrze WinPdows, a także w zależności od szybkości komputera, operacja zmiany oPdwołań do partycji może trwać od kilku do kilkunastu minut. Rysunek 4.6. Należy chwilę poczekać 13. Jeśli zdecydowałeś wcześniej, że będziesz zatwierdzać kPażdą zmianę, pojawi się okno dialogowe Search Results (rysunek 4.7). W oknie tym należy zaznaczyć wszystkie wpisy, które mają być zmienione, i kliknąć przycisk OK. 14. Po zakończeniu zamiany wpisów pojawi się okno dialogowPe Process Complete (rysunek 4.8). Należy kliknąć przycisk OK i ponownie uruchomić komputer. Rozdział 4. (cid:1) Programy dołączone do PartitionMagic 79 Rysunek 4.7. Okno Search Results Rysunek 4.8. Zadanie zostało zakończone Ćwiczenie 4.2. Jeśli dokonałeś scalenia dwóch partycji w programie PartitionMagic w wersji dla DOS-u lub w wersji dla Windows, ale nie włączyłeś programu DriveMapper, możesz to zrobić te- raz i zmienić nieaktualne odwołania. Aby po wykonaniu scalenia dwóch partycji zmienić odwołania, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom program DriveMapper. 2. Pojawi się prosty kreator (rysunek 4.2). Kliknij przycisk PNext. 3. Kolejną czynnością będzie utworzenie listy zadań dla Pprogramu DriveMapper. Kliknij przycisk Add… Pojawi się okno dialogowe z prośbą o określenie rodzPaju zadania (rysunek 4.4). 4. Zaznacz pole Merge Operation i kliknij przycisk OK. 5. Pojawi się okno dialogowe Create Merge Task (rysunek 4.9). W polu Drive letter należy wybrać literę, jaką miała partycja przed połączePniem z inną partycją, natomiast w polu Specify the Merge należy wpisać folder, który zawiera pliki, znajdujące się na połączonej partycji. Jeśli nie lubisz pisać, kliknij przycisk Browse, pojawi się okno dialogowe Browse (rysunek 4.10); za pomocą kilku kliknięć będziesz mógł w nim wybrać ten folder. Kliknij przycisk OK w oknie Browse, a potem przycisk OK w oknie Create Merge Task. 80 PartitionMagic. Ćwiczenia Rysunek 4.9. W tym oknie dialogowym należy wprowadzić informacje na temat scalanych partycji Rysunek 4.10. Okno Browse pozwala wybrać dany folder za pomocą kilku kliknięć 6. Po kliknięciu przycisku OK oba okna dialogowe znikną i powrócisz do kreatora. Na liście zadań pojawi się nowe zadanie: 5GCTEJHQTTGHGTGPEGUVQ*CPFTGRNCEG VJGOYKVJ(  ;5-* .QECNFTKXG ). 7. Po wprowadzeniu wszystkich zadań i sprawdzeniu, że nieP ma pomyłek, kliknij przycisk Finish. 8. Pojawi się okno dialogowe Processing Tasks (rysunek 4.6). Operacja zmiany odwołań do partycji może trwać od kilku do kilkunastu minut w zPależności od ilości odwołań, ilości plików INI na dysku, ilości wpisów w rejestrze WinPdows oraz w zależności od szybkości komputera. 9. Jeśli zdecydowałeś wcześniej, że będziesz zatwierdzał Pkażdą zmianę, to pojawi się okno dialogowe Search Results (rysunek 4.7); należy w nim zaznaczyć wszystkie wpisy, które mają być zmienione i kliknąć przycisk OK. 10. Po zakończeniu zamiany wpisów pojawi się okno dialogowPe Process Complete (rysunek 4.8), w którym należy kliknąć przycisk OK, a następnie ponownie uruchomić komputer. Ćwiczenie 4.3. Aby po wykonaniu operacji dzielenia partycji zmienić do nich odwołania, wykonaj kolejno następujące kroki: Rozdział 4. (cid:1) Programy dołączone do PartitionMagic 81 1. Uruchom program DriveMapper. 2. Pojawi się prosty kreator (rysunek 4.2). Kliknij przycisk PNext. 3. Kolejnym etapem będzie utworzenie listy zadań dla proPgramu DriveMapper. Kliknij przycisk Add… Pojawi się okno dialogowe z prośbą o określenie rodzPaju zadania (rysunek 4.4). 4. Zaznacz pole Split Operation i kliknij przycisk OK. 5. Pojawi się okno dialogowe Create Merge Task (rysunek 4.11). W polu Drive letter należy wybrać literę partycji, która była dzielona, natomPiast w polu File/Folder name należy wpisać nazwę folderu, który znajduje się na nowePj partycji. Kliknij przycisk OK. Rysunek 4.11. Okno dialogowe Create Split Task 6. Na liście zadań pojawi się nowe zadanie: 5GCTEJHQTTGHGTGPEGUVQ  8$. CPFTGRNCEGVJGOYKVJ( 8$.  .QECN TKXG . 7. Jeśli podczas dzielenia partycji przeniosłeś kilka folPderów na nową partycję, musisz kroki 3 – 5 wykonać kilka razy. 8. Zanim klikniesz przycisk Finish, upewnij się, że nie wpisałeś błędnie nazwy folderu. Niestety, program DriveMapper, nie sprawdza, czy podanPy folder (w tym wypadku F:VB60LE) rzeczywiście istnieje. 9. Pojawi się okno dialogowe Processing Tasks (rysunek 4.6). Operacja zmiany odwołań do partycji może trwać od kilku do kilkunastu minut w zPależności od ilości odwołań, ilości plików INI na dysku, ilości wpisów w rejestrze WinPdows oraz w zależności od szybkości komputera . 10. Jeśli wcześniej ustaliłeś, że będziesz zatwierdzał każdąP zmianę, pojawi się okno dialogowe Search Results (rysunek 4.7); należy w nim zaznaczyć wszystkie wpisy, które mają być zmienione i kliknąć przycisk OK. 11. Po zmianie wpisów pojawi się okno dialogowe Process Complete (rysunek 4.8), w którym należy kliknąć przycisk OK, po czym ponownie uruchomić komputer. W przypadku dzielenia (lub łączenia) partycji należy się zupewnić, czy nie trzeba określić dodatkowych zadań. Przykładowo, jeśli masz partycje C:, D: i E: i połączysz ze sobą partycję D: i E:, nie będzie trzeba definiować nowego zadania. Jeśli naztomiast połączysz ze sobą partycje C: i D:, to partycja E: otrzyma literę D: i trzeba będzie zdefiniować zadanie (patrz ćwiczenie 4.1) zmiany odwołań do partycji E: na odwołania do partycji D:. 82 PartitionMagic. Ćwiczenia PartitionInfo Program PartitionInfo ma za zadanie ułatwić pozyskanie informacji o partycjach roz- mieszczonych na danym dysku. W programie PartitionMagic znajduje się lista partycji, jednak są tam zgrupowane jedynie najważniejsze informacje, które bardziej szczegółowo przedstawione są w programie PartitionInfo. Teoretycznie program ten może Ci się ani razu nie przydać, ale powinieneś pamiętać o tym, że ma dwie Pzalety: (cid:1) W jednym miejscu podane są różne parametry partycji.P W programie PartitionMagic na liście partycji nie było podanych parametrów geomePtrycznych; aby je poznać, należało z menu podręcznego wybrać pozycję properties i dla każdej partycji parametry te analizować. Być może parametry geometrycPzne nie wszystkich interesują, jednak ważne są choćby dla osób, które zajmująP się odzyskiwaniem plików, usuniętych z dysków. (cid:1) Program PartitionInfo uruchamia się dużo szybciej niż PaPrtitionMagic. Jeśli chcesz tylko sprawdzić, jakie rozmiary mają dane partycje, zrobisz to szybciej, uruchamiając program PartitionInfo. Jeśli natomiast chcesz np. zmniPejszyć rozmiar jakiejś partycji, musisz uruchomić PartitionMagic. Ponieważ PartitionInfo przeznaczony jest raczej dla wąskiej grupy osób (np. dla osób zaj- mujących się odzyskiwaniem danych z dysku), omówię go pobieżnie. Ćwiczenie 4.4. Aby zapoznać się z parametrami wszystkich partycji na dowolnym dysku, wykonaj kolejno następujące kroki: 1. Uruchom program PartitionInfo (rysunek 4.12). Rysunek 4.12. Główne okno programu PartitionInfo 2. Jeśli masz więcej niż 1 dysk twardy, w polu Physical Drive wybierz dysk, którego partycje chcesz analizować. Rozdział 4. (cid:1) Programy dołączone do PartitionMagic 83 3. Poniżej pola Physical Drive podany jest rozmiar dysku. 4. Są dwie główne listy: Partition Information (informacje o partycji) i Disk Geometry Information (geometryczne informacje o partycjach). Druga lista nie będzie tu omawiana, natomiast w pierwszej należy zwrócić uwagę na pola: (cid:1) Volume — oznacza etykietę partycji. (cid:1) PartType — oznacza typ partycji (np. FAT32). Jako ciekawostkę można Ppodać fakt, że większość programów prezentuje dość ogólnikowe inPformacje na temat partycji. Typów partycji jest więcej, niż się spodziewaPsz. Programy diagnostyczne ogólnikowo mogą poinformować, że partycja jest partycjąP FAT, podczas gdy w rzeczywistości może być partycją FAT12 (dość stary Ptyp partycji, której maksymalny rozmiar to 16 MB), FAT16 (rozmiar partycji zawiePra się od 16 do 32 MB) lub partycją FAT16B (rozmiar partycji zawiera się od 32 MB do 2 GB). Oczywiście w większości przypadków nie interesuje nas,P czy partycja jest partycją FAT16 czy FAT16B, jednak dla niektórych osób rozróżnienie to jestP istotne. Format partycji FAT16 jest nieco inny niż partycji FAT16B — nPie ma to większego znaczenia dla przeciętnego użytkownika, jeśli jednak zaPjmujesz się odzyskiwaniem danych z usuniętych dysków, takie szczegóły są ważne. (cid:1) Size (MB) — oznacza wielkość partycji w MB. 5. Po sprawdzeniu rozmiarów partycji kliknij przycisk Close, aby wyłączyć program. Analizując partycje na danym dysku, mogłeś się spotkaćz z dziwnym typem partycji: EPBR. Występuje on dość często — jeśli na dysku jest 10 zwykłyzch partycji, to partycji typu EPBR jest 9. Tylko pierwsza partycja może mieć MBR (ang. Master Boot Record), czyli rekord rozruchowy. EPBR (ang. Extended Partition Boot Record) to nic innego jak rekord rozruchowy dla partycji logicznych. EPBR jest zawsze przed daną partycją. Pierwsza (primary) partycja posiada rekord rozruchowy (MBR) i nie wymaga EPBR. Ćwiczenie 4.5. Program PartitionInfo pozwala sporządzić raport na temat partycji znajdujących się na wszystkich aktualnie dostępnych w systemie dyskach twardych. Taki raport może być przydatny, gdy jakaś partycja zostanie uszkodzona, a Ty zlecisz odpowiedniej firmie od- zyskanie cennych danych. Aby utworzyć raport o posiadanych partycjach, wykonaj kolejnSo następujące kroki: 1. Uruchom program PartitionInfo (rysunek 4.12). 2. Kliknij przycisk Preview…. 3. Pojawi się okno dialogowe Preview (rysunek 4.13). W oknie tym (przypominającym notatnik Windows) jest wyświetlony raport. 4. Po zapoznaniu się z raportem zamknij okno Preview. Zamiast przeczytać raport, możesz go skopiować do sczhowka (a potem wkleić w jakimś edytorze tekstów i np. wydrukować), wciskając przyciskz Copy to Clipboard. Aby zapisać raport do pliku tekstowego, kliknij przycisk Save As…, aby wydrukować raport kliknij przycisk Print. 84 Rysunek 4.13. Okno dialogowe Preview z raportem PartitionMagic. Ćwiczenia Partition Table Editor Tego programu nie można uruchomić z menu Start. Jest to spowodowane tym, że jest bardzo niebezpieczny i lepiej, aby się nie rzucał w oczy. Za pomocą tego programu można edytować tablicę partycji, wpisując różne cyfry. Gdy dokładnie nie wiesz, co i w jakim miejscu masz wpisać, wtedy o nieszczęście nietrudno. W przypadku gdy nie jesteś zbyt doświadczonym użytkownikiem komputerów, lepiej zrezygnuj z ćwiczeń z tym pro- gramem. Zanim przystąpisz do poniższych ćwiczeń, wykonaj kopię bezpieczeństwa ważnych pli- ków, a najlepiej kup dysk twardy (nie musi być duży, może to być dysk np. 1-gigabajtowy, kupiony za grosze), na którym można by wykonywać różne niePbezpieczne ćwiczenia. Ćwiczenie 4.6. Aby uruchomić program Partition Table Editor, wykonaj koleSjno następujące kroki: 1. Zamknij program PartitionMagic. 2. Uruchom Eksploratora Windows. Jeśli Twoim systemem operPacyjnym jest system Windows 95 lub 98, wykonaj kolejno polecenia: Start/Programy/Eksplorator Windows (rysunek 1.8). Jeśli Twoim systemem jest Windows ME, wykonaj kolejno polecenia: Start/Programy/Akcesoria/Eksplorator Windows (rysunek 1.9). 3. Przejdź do folderu, w którym zainstalowany jest prograPm PartitionMagic (zwykle jest to folder C:Program FilesPowerQuestPartitionMagic 8.0). 4. Kliknij dwukrotnie plik PTEDIT32.EXE (z ikoną lupy). 5. Program powinien się uruchomić (patrz rysunek 4.14). Rozdział 4. (cid:1) Programy dołączone do PartitionMagic 85 Rysunek 4.14. Program Partition Table Editor Zanim przystąpimy do następnych ćwiczeń, omówię zasadę działania programu Partition Table Editor. W oknie programu znajduje się tabela przedstawiająca 40 pól (4 wiersze, każdy wiersz zawiera 10 kolumn — pól tekstowych), w których są wpisane cyfry (w systemie heksadecymalnym). Pierwsza kolumna cyfr oznacza typ partycji, druga kolumna infor- muje, czy z danej partycji startuje system operacyjny (system operacyjny staruje z partycji, jeżeli podana jest liczba 80), następne 8 kolumn to parametry geometryczne dysku, których lepiej nie ruszać. Każdy wiersz odnosi się do innej partycji. Jednocześnie wyświetlane są informacje o 4 partycjach. Aby wyświetlić informacje o następnych partycjach, należy kliknąć przycisk Goto EPBR. Informacje o poprzednich 4 partycjach zostaną wyświe- tlone po kliknięciu przycisku Goto Parent. Ćwiczenie 4.7. Jeśli partycję rozruchową (czyli taką, z której startuje system operacyjny) oznaczysz jako partycję nierozruchową, system operacyjny nie wystartuje i na ekranie pojawi się komu- nikat z prośbą o włożenie dyskietki systemowej. Dyskietka systemowa i zainstalowany na dysku program PartitionMagic w wersji dla systemPu operacyjnego DOS są niezbędne do wykonania tego ćwiczenia (po zepsuciu systemu operacyjnego nalażałoby go jakoś naprawić). Aby zepsuć system operacyjny, wykonaj kolejno następujące krokSi: 1. Uruchom program Partition Table Editor (patrz ćwiczenieP 4.6). 2. Zwykle w pierwszym wierszu w drugiej kolumnie (Boot) jest wartość 80. Zmień ją na 00. Liczba 00 będzie miała czerwony kolor, co oPznacza, że wartość ta została zmieniona. 3. Kliknij przycisk Save Changes. 4. Zamknij program Partition Table Editor i ponownie urucPhom komputer. 5. Jeżeli przy starcie komputera pojawi się komunikat $116 +5-(#+.74 +05 465;56 / +5-#0 24 55 06 4, nie wystartuje żaden system operacyjny. Aby system Pmógł wystartować, należy wykonać ćwiczenie 4.8. 86 Ćwiczenie 4.8. PartitionMagic. Ćwiczenia Po zepsuciu systemu operacyjnego należy go naprawić (chyba, że chcesz, aby nikt nie korzystał z komputera, dopóki sam go nie naprawisz, wtedy ćwiczenie możesz wykonać np. za kilka dni). Aby naprawić zepsuty system operacyjny, wykonaj kolejno nasStępujące kroki: 1. Włóż dyskietkę systemową. 2. Włącz komputer. 3. Po załadowaniu się systemu DOS wpisz  i naciśnij Enter. Jeśli program PartitionMagic zainstalowałeś na innym dysku, wpisz Pliterę tego dysku. 4. Wpisz EF  2TQITCO(KNGU 2QYGT3WGUV 2CTVKVKQP/CIKE i naciśnij Enter (jeśli zainstalowałeś program w innym katalogu, wpiszP nazwę tego katalogu). Gdyby pojawił się komunikat $CFEQOOCPFQHHKNGPCOG lub jego wersja polskojęzyczna — đGRQNGEGPKGNWDPCYCRNKMW — sprawdź, czy poprawnie wpisałeś nazwę katalogu, w którym zainstalowany jest pProgram. 5. Jeśli jesteś w katalogu, w którym zainstalowany jest pProgram PartitionMagic, musisz przejść do podkatalogu DOS. Wpisz komendę EFFQU i naciśnij Enter. 6. Wpisz RVGFKV i naciśnij klawisz Enter. Uruchomi się DOS-owa wersja programu Partition Table Editor, która wygląda tak samo jak wersjPa dla systemu Windows. 7. Przejdź do drugiej kolumny pierwszego wiersza, aby zaPmienić liczbę 00 na 80 (przy braku zainstalowanego sterownika myszy, do przecPhodzenia pomiędzy różnymi polami użyj klawisza Tab). 8. Po dokonaniu zmiany kliknij przycisk Save Changes (lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+S). 9. Zamknij program (naciśnij kombinację klawiszy ALT+F4). 10. Jeśli wszystko dobrze zrobiłeś, powinien się uruchomić sPystem operacyjny Windows. Ćwiczenie 4.9. W tym ćwiczeniu spróbujemy ukryć partycję. Jeśli ukryjesz partycję w programie Par- titionMagic, to bez większego trudu będzie ją można zlokalizować i odtajnić. Jednak za pomocą programu Partition Table Editor można wykorzystać pewną sztuczkę i tak ukryć partycję, aby program PartitionMagic jej nie widział. Sztuczka ta jest wręcz banalna. Jeśli partycja jest partycją FAT16 (mam na myśli partycję FAT16B, czyli partycję FAT16 większą od 32 MB), to w programie Partition Table Editor w pierwszej kolumnie, ozna- czonej jako typ partycji, widnieje liczba 06. Należy przeanalizować, jakim partycjom odpowiadają jakie liczby (patrz dodatek A) i wpisać tę, która nie występuje w tabeli znajdującej się w dodatku A (czyli jest to liczba zarezerwowana na nowe typy partycji, a więc żaden program nie będzie wiedział, co to jest za partycja, a system Windows w ogóle nie będzie widział tego dysku). W tabeli można oczywiście znaleźć liczbę, która odpo- wiada pozycji Hidden FAT16B, i wpisać ją, ale wtedy program PartitionMagic będzie widział tę partycję jako ukrytą, co bez problemu pozwoli ją odtajnić, a przecież nie o to nam chodzi. Rozdział 4. (cid:1) Programy dołączone do PartitionMagic 87 Aby ukryć partycję, wykonaj kolejno następujące kroki: 1. Uruchom program Partition Table Editor (patrz ćwiczenieP 4.6). 2. Jeśli masz kilka dysków twardych, w polu Hard Drive wybierz dysk z partycją, którą chcesz ukryć. 3. Teraz zadanie najważniejsze: znaleźć odpowiednią partyPcję. Kliknij kursorem myszy kolumnę Type, a zobaczysz, że w polu Partition Information podany jest typ partycji i jej wielkość. Jest to dość prosty sposób naP znalezienie interesującej nas partycji. Klikaj każdy wiersz w kolumnie Type, dopóki nie zostanie znaleziona partycja, o którą nam chodzi. Jeśli na pierwszych 4 pozyPcjach nie ma informacji o partycji, której szukamy, należy załadować informacje Po następnych partycjach. W tym celu należy wcisnąć przycisk Goto EPBR. Zostaną załadowane informacje o 4 następnych partycjach (i znowu należy kliknąć w kolumnie Type każdy z 4 wierszy). Przy dużej ilości partycji trzeba będzie nawet kilka raPzy kliknąć przycisk Goto EPBR, aby znaleźć to, co nas interesuje. 4. Jeśli znajdziesz wpis odnoszący się do szukanej partyPcji, upewnij się, czy na pewno jest to partycja właściwa. Pomyłka nie jest możliwa, Pgdy na Twoim dysku każda partycja ma inny rozmiar. Jeśli jednak posiadasz 2 – 3P partycje tego samego typu i tej samej wielkości, to możesz przez przypadek ukryć Pnie tę partycję, co trzeba. Kliknij przycisk Boot Record. Pojawi się okno dialogowe Boot Record (rysunek 4.15). Rysunek 4.15. Okno dialogowe Boot Record 5. W oknie dialogowym Boot record znajduje się bardzo dużo różnych danych na temat partycji. Nas interesuje tylko jedna informaPcja — etykieta partycji (Volume Name). Po odczytaniu etykiety kliknij przycisk Close. 6. Jeśli jesteś pewien, że to tę partycję chcesz ukryć, w poPlu Type wpisz jakąś liczbę, której nie odpowiada żaden obecnie znany format partycPji (patrz dodatek A). Przykładem może być liczba FA. Ważne jest to, aby zapamiętać, jaką liczbę zastępujesz — będzie to pomocne przy odtajnianiu w tePn sposób ukrytej partycji. 7. Kliknij przycisk Save Changes. Potwierdź chęć zapisania zmian przez kliknięcie przycisku Tak i ponownie uruchom komputer. 88 PartitionMagic. Ćwiczenia 8. Ukryta partycja będzie teraz dla systemu niewidoczna.P Program PartitionMagic nie będzie w stanie obsłużyć tej partycji (można ją będzie jPedynie usunąć, sformatować, albo dowiedzieć się, jakie posiada parametry geometrycPzne). Na rysunku 4.16 przedstawiono ukrytą partycję. Rysunek 4.16. Zwróć uwagę na 3. partycję od góry Ćwiczenie 4.10. Aby odtajnić ukrytą partycję Jeśli chcesz odczytać dane z ukrytej partycji, musisz ją odtajnić i ponownie uruchomić komputer. Ćwiczenie to nie różni się znacznie od ćwiczenia 4.9, z tym że szukasz par- tycji o typie posiadającym liczbę FA, którą zmieniasz na liczbę zapamiętaną wcześniej. Teoretycznie nie powinno być problemów z odtajnieniem takiej partycji, ale pesymi- stycznie załóżmy, że zgubiłeś kartkę z tą liczbą. Jest bardzo prosty sposób na sprawdze- nie, jaka to była liczba. Należy jedynie odpowiedzieć nPa kilka poniższych pytań: (cid:1) (cid:1) (cid:1) Czy jest to partycja linuksowa (ext2 lub ext3) — zaginionPa liczba: 83. Czy jest to partycja NTFS — zaginiona liczba: 07. Czy jest to partycja FAT32 — zaginiona liczba: OB (lub 0C). Czy jest to partycja FAT16 (FAT12) i zajmuje nie więcej niż 16 PMB — zaginiona liczba: 01. Czy jest to partycja FAT16 i zajmuje więcej niż 16 MB, a mniPej niż 32 MB — zaginiona liczba: 04. Czy jest to partycja FAT16 i zajmuje więcej niż 32 MB — zagPiniona liczba: 06 (lub 0E). (cid:1) (cid:1) (cid:1) DataKeeper Ten program jest osobnym programem, dołączonym do programu PartitionMagic. Program DataKeeper należy zainstalować z płyty CD. Instalacja niewiele się różni od instalacji programu ParititionMagic, więc opiszę tutaj tylko jej ostatni etap, jakim jest konfiguracja programu. Jeśli posiadasz Windows NT, 2000 lub XP, musisz mieć uprawnzienia administratora, aby zainstalować program DataKeeper. Ćwiczenie 4.11. Aby skonfigurować program DataKeeper, wykonaj kolejno następuSjące kroki: 1. Pojawi się okno dialogowe kreatora (rysunek 4.17); po zapoPznaniu się z wyświetlonym w tym oknie komunikatem kliknij przycisPk Dalej. Rozdział 4. (cid:1) Programy dołączone do PartitionMagic 89 Rysunek 4.17. Powitalne okno kreatora 2. W polu tekstowym należy wpisać nazwę katalogu, w którym Pbędą przechowywane kopie zapasowe ważnych plików (rysunek 4.18). Można wpisać śPcieżkę do folderu sieciowego (w formacie PCYCAMQORWVGTC PCYCAWFQUVúRPKCPGIQAMCVCNQIW np. D[UGM FCPG * MQRKG). Po wpisaniu nazwy katalogu kliknij przycisk Dalej. Rysunek 4.18. W tym oknie dialogowym podaj nazwę katalogu, w którym mają być kopie plików 3. Następną czynnością jest podanie innego katalogu na koPpie zapasowe. W katalogu tym będą przechowywane kopie, gdy nie będzie można skopioPwać plików do katalogu pierwszego (np. jeśli wpisałeś ścieżkę do folderu sieciowego i wymieniony tam komputer jest wyłączony). Po utworzeniu drugiego kataPlogu kliknij przycisk Dalej. 4. Kliknij przycisk Zakończ. 5. Domyślnie jest aktywna zakładka Backup (rysunek 4.19). Zaznacz wszystkie foldery, w których są ważne pliki. Rysunek 4.19. Tak wygląda główne okno programu DataKeeper 90 PartitionMagic. Ćwiczenia 6. Po wybraniu wszystkich ważnych katalogów zaznacz w menu PFile pozycję Save. Ćwiczenie 4.12. Aby zmusić program do zrobienia kopii zapasowej ważnych plików, wykonaj kolejno następujące kroki: 1. Uruchom program DataKeeper. 2. Upewnij się, czy zakładka Backup jest wybrana (rysunek 4.19). 3. Kliknij przycisk Back Up Now. 4. Pojawi się okno dialogowe Back Up Now (rysunek 4.20). Rysunek 4.20. Okno dialogowe Back Up Now 5. Wybierz pole All selected files, jeśli pierwszy raz wykonujesz kopię plików. Jeśli już wcześniej wykonałeś kopię bezpieczeństwa, zaznacz pole POnly files modified since last backup. 6. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy zapisać zmiPany do pliku konfiguracyjnego. Kliknij przycisk Tak. 7. Pojawi się okno dialogowe Backup Progress (rysunek 4.21). Poczekaj, aż pliki zostaną skopiowane. Rysunek 4.21. Trwa kopiowanie plików 8. Po skopiowaniu plików pojawi się okno dialogowe, w którymP zostanie podana liczba skopiowanych plików oraz informacja, ile kilobajtówP pliki te zajmują (rysunek 4.22). Kliknij przycisk Close. Rozdział 4. (cid:1) Programy dołączone do PartitionMagic 91 Rysunek 4.22. Raport z wykonania kopii zapasowej Ćwiczenie 4.13. Jeśli przez przypadek skasujesz jakiś ważny plik, możesz go odzyskać z kopii zapasowej. Aby przywrócić pliki z kopii zapasowej, wykonaj kolejno następującSe kroki: 1. Uruchom program DataKeeper. 2. Kliknij zakładkę Restore (rysunek 4.23). Rysunek 4.23. Tutaj pokazane są katalogi, które są skopiowane do katalogu z kopiami 3. Zaznacz katalog, w którym był ważny plik. 4. W polu Select destination folder wybierz dysk, na który mają być skopiowane odzyskiwane katalogi; możesz zostawić domyślną opcję Restore to oryginal location (przywróć do oryginalnej lokalizacji). 5. Kliknij przycisk Restore. 6. Pojawi się okno dialogowe niemal identyczne jak okno Restore Progress (rysunek 4.21). 7. Po kilku sekundach zostanie wyświetlone pytanie, czy cPhcesz kontynuować przywracanie plików. Kliknij przycisk Tak. 92 PartitionMagic. Ćwiczenia 8. Jeśli jakiś plik istnieje w katalogu, do którego plik z kPopii zapasowej ma zostać przywrócony, pojawi się pytanie, czy plik ma zostać nadPpisany (rysunek 4.24). Rysunek 4.24. Pytanie, czy plik a zostać nadpisany 9. Wybierz dowolny przycisk (Yes — tak, Yes to All — wszystkie pliki mają zostać nadpisane, No — nie, Cancel — anuluj). 10. Po skopiowaniu wszystkich plików pojawi się raport (rysuPnek 4.22). Kliknij przycisk Close. Ćwiczenie 4.14. Program DataKeeper domyślnie jest dodawany do autostartu. Nie zamykaj programu, gdyż program ma opcję monitorowania plików (jeśli w pliku została dokonana jakaś zmiana, program doda do folderu z kopiami nowszą wersję pliku). Dzięki monitorowaniu nie będziesz musiał ciągle ręcznie wykonywać kopii plików. Aby włączyć monitorowanie, wykonaj kolejno następujące kroki: 1. Uruchom program DataKeeper. 2. Kliknij zakładkę Backup. 3. W panelu Run kliknij przycisk Start Monitoring. 4. Okno programu zniknie, a obok zegara pojawi się żółta ikoPna. Jeśli chcesz coś zmienić, kliknij tę ikonę dwa razy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PartitionMagic. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: