Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00391 007421 15923363 na godz. na dobę w sumie
Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowoczesna forma realizacji inwestycji - ebook/pdf
Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowoczesna forma realizacji inwestycji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3541-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefiniować jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B b i l i o t e c z k a z a m ó w e ń p u b i l i c z n y c h : P a r t n e r s t w o p u b l i c z n o - p r y w a t n e b i b l i o t e c z k a z a m ó w i e ń p u b l i c z n y c h Damian Michalak PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE NOWOCZESNA FORMA REALIZACJI INWESTYCJI 29,90 zł (28,48 zł + 5 VAT) UOX 18 UOX18 okladka.indd 1 14-12-01 11:03 Damian Michalak Partnerstwo Publiczno-Prywatne nowoczesna forma realizacji inwestycji UOX18.indd 1 14-12-01 11:08 Autor: Damian Michalak – radca prawny, właściciel kancelarii specjalizującej się w obsłudze podmiotów z sektora publicznego, autor bloga partnerstwa publiczno-prywatnego „PPP w praktyce” Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-3541-1 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publi- kacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zacho- waniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i do- świadczenia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodat- kowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w pu- blikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wie- dza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a w celu reali- zacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwa- rzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UOX18.indd 2 14-12-01 11:08 Spis treści Wstęp ....................................................................................................... 5 Formy współpracy partnerów .............................................................. 7 Koncesja na roboty budowlane lub usługi .......................................... 7 Płatności i ryzyko ekonomiczne ......................................................... 9 Klasyczne partnerstwo publiczno-prywatne ..................................... 11 PPP w trybie koncesji ........................................................................ 14 Koncesja nie tak elastyczna jak PPP ................................................. 14 Własność i inne prawa majątkowe .................................................... 15 Procedura wyboru partnera prywatnego .......................................... 16 Wynagrodzenie partnera prywatnego – kluczowy czynnik ............... 16 Wybór metody wynagradzania ..................................................... 18 Proporcje składników wynagrodzenia .......................................... 19 Koncesja a PPP .............................................................................. 21 Ryzyko ekonomiczne .................................................................... 22 Wybór partnera prywatnego – krok po kroku ................................... 24 Kompetentna komisja przetargowa ............................................... 24 Promocja projektu ......................................................................... 24 Klasyczne PPP – wybór partnera na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych ...................................................................... 25 Dialog konkurencyjny ................................................................... 26 PPP w trybie koncesji – przebieg procedury .................................... 30 Konsekwencje wyboru niewłaściwej procedury ............................... 33 Wybór partnera prywatnego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy PPP ..... 34 Finansowanie przedsięwzięcia realizowanego w trybie PPP ........... 35 Środki na inwestycję ......................................................................... 35 Źródła finansowania projektów ......................................................... 36 Rola instytucji finansowych .............................................................. 36 Banki ................................................................................................. 37 Wiedza i Praktyka UOX18.indd 3 3 14-12-01 11:08 Partnerstwo publiczno-prawne Ocena przedsięwzięcia ...................................................................... 38 Zasady finansowania ......................................................................... 40 Udział banków w negocjacjach ......................................................... 41 Zabezpieczenie zwrotu finansowania ................................................ 42 Nieznane nie znaczy gorsze .............................................................. 43 Projekty hybrydowe, czyli dofinansowanie unijne i PPP w jednej inwestycji .............................................................................................. 43 Więcej umów z partnerami prywatnymi ........................................... 44 Szansa na lepsze wykorzystanie PPP ................................................ 45 Definicja PPP .................................................................................... 46 Unijne wsparcie ................................................................................ 47 Partner prywatny beneficjentem ....................................................... 48 Rachunek powierniczy ...................................................................... 50 Rozporządzenie w praktyce .............................................................. 51 Umowa o PPP musi przewidywać zadania i ryzyko partnerów ...... 52 Rodzaje umów partnerskich w Polsce ............................................... 53 Definicja umowy partnerskiej ........................................................... 53 Przedmiot zobowiązania ................................................................... 55 Wkład własny instytucji publicznej i wynagrodzenie inwestora ...... 56 Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy .................................. 58 Rozwiązanie współpracy ................................................................... 58 Czas trwania umowy i jej zakończenie ............................................. 59 Dopuszczalność zawiązania spółki celowej ...................................... 61 Koncesja oraz PPP a ustawa o koncesjach ........................................ 62 4 UOX18.indd 4 Wiedza i Praktyka 14-12-01 11:08 Partnerstwo publiczno-prawne Wstęp Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefi- niować jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego, mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzu- pełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej. Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ra- mach PPP osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług pu- blicznych. Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy korzyści – proporcjonalne do swojego zaangażowania. Niemal wszystkie zadania publiczne, szczególnie z zakre- su usług użyteczności publicznej, mogą być przedmiotem współpracy. Nie ma bowiem ograniczeń branżowych do- tyczących formuły PPP. W polskim prawie ramy prawne PPP wyznaczają dwie ustawy, regulujące współpracę podmiotów publicznych i partnerów prywatnych: ● ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno- -prywatnym (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 ze zm., dalej: ustawa o PPP), ● ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budow- lane lub usługi (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 101, nr 157, poz. 1241 ze. zm., dalej: ustawa o koncesjach). Wiedza i Praktyka UOX18.indd 5 5 14-12-01 11:08 Partnerstwo publiczno-prawne Partnerstwo publiczno-prawne Chociaż PPP jeszcze mało rozpowszechniono, zaczyna się cieszyć coraz większym zainteresowaniem zarówno pod- miotów publicznych, jak i prywatnych. Publikacja ta ma na celu przybliżyć Czytelnikom to zagadnienie i krok po kroku pokazać, jak wygląda inwestycja w trybie partner- stwa publiczno-prywatnego. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca 6 UOX18.indd 6 Wiedza i Praktyka 14-12-01 11:08
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowoczesna forma realizacji inwestycji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: