Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00357 009858 11019562 na godz. na dobę w sumie
Partnerstwo publiczno-prywatne w szpitalach - ebook/pdf
Partnerstwo publiczno-prywatne w szpitalach - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 168
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-7504-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka przedstawia modele partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) możliwe do zastosowania w szpitalnictwie oraz szczegółowy opis przygotowania transakcji, wyboru potencjalnego partnera prywatnego oraz umowy o PPP. Ten praktyczny i wszechstronny przewodnik ma na celu ułatwienie wyboru formuły realizacji budowy bądź rozbudowy szpitala (PPP vs. inne formy finansowania inwestycji), w przypadku zaś decyzji o PPP pomaga wybrać rozwiązanie najlepsze z punktu widzenia interesu publicznego, które jest jednocześnie wykonalne i możliwe do sfinansowania.

Autorki przedstawiły także zagadnienia dotyczące wpływu PPP na budżet podmiotu publicznego i aktualne uregulowania prawne. Na szczególną uwagę zasługuje obszerne potraktowanie kwestii wpływu transakcji PPP na zadłużenie podmiotu publicznego.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do władz samorządowych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój, ochronę zdrowia i zarządzanie finansami, a także przedstawicieli administracji rządowej z resortu zdrowia, finansów i infrastruktury, przedstawicieli wyższych uczelni medycznych odpowiedzialnych za inwestycje, menedżerów placówek opieki zdrowotnej oraz potencjalnych partnerów prywatnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PARTNERSTWO PUBLICZNO‐PRYWATNE W SZPITALACH Irena Herbst, Lilianna Bogusz Jolanta Kalecińska-Rossi, Alina Sarnacka Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lipca 2014 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Marta Kamińska Opracowanie redakcyjne Iwona Duda Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Projekt grafi czny okładki i stron tytułowych Maciej Sadowski Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl P(cid:202)(cid:189)(cid:221)(cid:187)(cid:131) I(cid:254)(cid:144)(cid:131) K(cid:221)(cid:174)(cid:141)(cid:257)(cid:187)(cid:174) © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 ISBN: 978-83-264-3363-4 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Dr. nauk medycznych Igorowi Łebskiemu z podziękowaniami za konsultacje SpiS treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................. Wstęp .......................................................................................................... Rozdział 1 Wprowadzenie .............................................................................................. 1.1. Główne cechy ppp ze szczególnym uwzględnieniem sektora szpitali ........... 1.1.1. partnerstwo publiczno-prywatne a metoda tradycyjna. podział ryzyk ... 1.1.2. Korzyści i zagrożenia stosowania formuły ppp ............................... 1.1.3. regulacje stosowania formuły ppp .............................................. 1.2. przykłady zastosowania ppp w szpitalnictwie .......................................... 1.2.1. charakterystyka projektów ppp w ochronie zdrowia w wybranych krajach ...................................................................................... 1.2.2. przykłady dotychczasowych przedsięwzięć ppp w polsce ................. Rozdział 2 Regulacje prawne sektora ochrony zdrowia w Polsce w aspekcie PPP ................. 2.1. Szpitale ............................................................................................... 2.2. Szpitale publiczne ................................................................................. 2.3. Formy prawne prowadzenia szpitali publicznych ..................................... 2.3.1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ........................... 2.3.2. Jednostki budżetowe ................................................................... 2.3.3. Spółki kapitałowe ...................................................................... 2.4. Finansowanie szpitali publicznych ......................................................... 2.4.1. Wydatki na ochronę zdrowia ........................................................ 2.4.2. Źródła finansowania ................................................................... Rozdział 3 Modele realizacji PPP w szpitalnictwie ........................................................... 3.1. charakterystyka modeli realizacji ppp w szpitalnictwie ............................ 3.2. Modele ppp możliwe do zastosowania w projektach ochrony zdrowia w polsce .............................................................................................. 3.2.1. Ograniczenia wynikające z polskiego systemu finansowania ochrony zdrowia w odniesieniu do modelu ppp ze świadczeniem usług medycznych ................................................................................ 3.2.2. Model infrastrukturalny ppp w szpitalnictwie ............................... 3.2.3. Model zintegrowany ppp w szpitalnictwie ..................................... 3.2.4. Wnioski ..................................................................................... 7 11 13 17 18 22 25 28 31 34 42 46 46 46 47 47 50 50 51 51 52 55 55 60 60 62 69 71 8 SpiS treści 73 75 75 Rozdział 4 Przygotowanie transakcji PPP w szpitalnictwie ............................................... 4.1. identyfikacja przedsięwzięcia ................................................................. 4.2. Określenie celów i specyfikacja wyników przedsięwzięcia ......................... 4.3. Działania podmiotu publicznego we wstępnej fazie przygotowania 76 projektu ppp ........................................................................................ 77 4.4. Wybór doradców ppp ........................................................................... 79 4.5. Analizy wstępne ................................................................................... 80 4.5.1. Analiza opcji finansowania przedsięwzięcia .................................. 82 4.5.2. Wstępne studium wykonalności .................................................... 83 4.5.3. test zasadności i możliwości ppp ................................................. 86 4.5.4. testowanie rynku ....................................................................... 89 4.5.5. Określenie specyfikacji projektu .................................................. 92 4.6. Analizy finansowe ................................................................................ 94 4.6.1. cechy typowego modelu finansowego ........................................... 95 4.6.2. Założenia niezbędne do modelu finansowego ................................ 4.6.3. Kalkulacja Public Sector Comparator (pSc) ................................... 96 4.6.4. Wskaźnik Value for Money ........................................................... 100 4.7. Analizy prawne .................................................................................... 101 4.8. Analizy podatkowe ............................................................................... 102 4.9. Analizy techniczne ............................................................................... 103 4.10. Analiza ryzyka oraz wstępny podział ryzyka ............................................ 104 4.11. Finansowanie projektów ppp ................................................................. 107 110 4.12. Komunikacja społeczna w projektach ppp ............................................... 4.12.1. cel i istota komunikacji społecznej. Konsultacje społeczne ............. 110 4.12.2. Specyfika projektów ppp a konsultacje społeczne .......................... 112 4.12.3. cele i metody komunikacji społecznej w projektach ppp ................. 113 114 4.12.4. podmioty komunikacji społecznej w projektach ppp ....................... 4.12.5. Narzędzia komunikacji społecznej w projektach ppp ...................... 114 4.12.6. Grupy docelowe ......................................................................... 115 116 4.12.7. Organizacja procesu komunikacji społecznej w projektach ppp ....... Rozdział 5 Proces wyboru partnera prywatnego .............................................................. 5.1. Kluczowe zagadnienia prawne związane z wyborem partnera prywatnego do przedsięwzięcia ppp ......................................................................... 5.1.1. Uwagi ogólne ............................................................................. 5.1.2. tryb wyboru partnera prywatnego na podstawie ustawy – prawo zamówień publicznych ................................................................ 118 118 118 118 5.2. Dialog konkurencyjny jako tryb rekomendowany do wyboru partnera prywatnego do przedsięwzięcia ppp w szpitalnictwie w polsce .............................................................................................. 119 5.3. przykładowe kryteria wyboru partnera prywatnego do przedsięwzięcia ppp .. 126 5.3.1. Ocena podmiotowa ..................................................................... 127 5.3.2. Ocena przedmiotowa .................................................................. 128 SpiS treści 9 Rozdział 6 Umowa o PPP – model infrastrukturalny PPP ................................................. 132 6.1. Uwagi ogólne ....................................................................................... 132 6.2. charakter prawny umowy o ppp ........................................................... 133 6.3. postanowienia obowiązkowe i inne postanowienia umowy o ppp .............. 133 6.4. Strony umowy o ppp ............................................................................. 134 6.4.1. podmiot publiczny ..................................................................... 134 6.4.2. partner prywatny ....................................................................... 136 6.5. przedmiot umowy o ppp ....................................................................... 136 6.6. Warunki zawieszające i rozwiązujące (pozwolenie na budowę, finansowanie) .. 137 6.7. Okres obowiązywania umowy o ppp ...................................................... 138 6.8. Wkład własny partnera publicznego ........................................................ 138 141 141 6.8.1. Ochrona składnika majątkowego .................................................. 6.9. rozwiązanie umowy o ppp .................................................................... 6.9.1. rozwiązanie umowy o ppp przez podmiot publiczny z winy partnera prywatnego ................................................................................ 6.9.2. rozwiązanie umowy o ppp przez partnera prywatnego z winy podmiotu publicznego ................................................................ 6.9.3. rozwiązanie umowy ze względu na interes publiczny ..................... 6.9.4. rozwiązanie umowy w następstwie siły wyższej ............................. 6.10. Wynagrodzenie podmiotu prywatnego .................................................... 6.11. Finansowanie ...................................................................................... 6.12. Ubezpieczenia ...................................................................................... 6.13. cesja umowy o ppp .............................................................................. 6.13.1. Zasady i tryb kontroli wykonywania umowy o ppp. Skutki niewykonania umowy o ppp lub kary umowne, obniżenie wynagrodzenia, gwarancje dla podmiotu publicznego ............................................................. 6.14. rozwiązywanie sporów ........................................................................ 6.15. przedawnienie roszczeń z umowy o ppp ................................................. 6.16. Zmiana umowy o ppp ........................................................................... 6.17. Własność intelektualna ........................................................................ 141 142 142 143 143 144 144 144 145 145 145 146 146 147 147 149 Rozdział 7 Wpływ na poziom zadłużenia partnera publicznego ......................................... 7.1. Ocena wpływu na poziom długu publicznego w świetle decyzji eurostat (klasyfikacja statystyczna przedsięwzięcia) .............................................. 7.2. Ocena wpływu na poziom długu publicznego na gruncie ustawy o finansach publicznych .......................................................................................... Rozdział 8 Monitoring realizowanego projektu PPP ......................................................... 151 8.1. Narzędzia wspomagające kontrolę i monitoring przedsięwzięcia ppp ......... 152 8.1.1. raportowanie dla potrzeb wypłaty wynagrodzenia dla partnera prywatnego ................................................................................ 152 8.1.2. raporty okresowe partnera prywatnego ........................................ 153 8.1.3. Audyty ...................................................................................... 154 10 SpiS treści 8.1.4. Zarządzanie ryzykiem ................................................................. 154 8.1.5. Badania satysfakcji ..................................................................... 154 8.1.6. Analiza porównawcza cen (benchmarking cenowy) ......................... 155 podsumowanie ............................................................................................. 157 Bibliografia .................................................................................................. 159 Spis tabel, wykresów i schematów ................................................................... 165 11 Wykaz skrótóW WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne p.z.p. u.d.l. u.f.p. – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) u.k.r.b.u. – ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub u.p.p.p. u.s.d.g. u.s.p. u.ś.o.z. BeA BeH Bric DBFO eBi eBOir epec eurostat GUS usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Inne – – forma współpracy partnera prywatnego z partnerem z sektora publicz- nego stosowana we Francji (fr. les Baux Emphytéotiques Administratifs) forma współpracy partnera prywatnego z partnerem z sektora publicz- nego stosowana w szpitalnictwie we Francji (fr. les Baux Emphytéoti- ques Hospitaliers) – grupa krajów obejmująca Brazylię, rosję, indie i chiny – forma realizacji przedsięwzięcia określana w języku angielskim jako Design – Build – Finance – Operate (projektowanie – Budowa –Finan- sowanie –Utrzymanie) – europejski Bank inwestycyjny (ang. European Investment Bank) – europejski Bank Odbudowy i rozwoju (ang. European Bank of Reconstruction and Development) – europejskie centrum Wiedzy ppp (ang. European PPP Expertise Centre) – europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office) – Główny Urząd Statystyczny 12 HM treasury irr JSt Kpi MAppp MiF model infrastrukturalny PPP model zintegrowany PPP NAO NFZ NiK NpV OecD OpZ pFi pOiś ppp pSc SiWZ SpV Wykaz skrótóW – organ administracji centralnej w Wielkiej Brytanii pełniący funk- cje zbliżone do funkcji polskiego Ministerstwa Finansów (ang. Her Majesty’s Treasury) jednostka samorządu terytorialnego – wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate of Return) – – kluczowy wskaźnik efektywności (ang. Key Performance Indicator) – zespół wsparcia ds. umów o ppp (fr. Mission d’appui à la réalisation) des contrats de partenariat public-privé) – Międzynarodowe instytucje Finansowe – ppp polegające na budowie lub rozbudowie szpitala z usługami utrzy- mania i zarządzania nieruchomością szpitala, bez świadczeń leczni- czych – ppp polegające na budowie lub rozbudowie szpitala z usługami utrzy- mania i zarządzania nieruchomością szpitala, oraz świadczeniami leczniczymi podmiotu prywatnego – odpowiednik polskiej Najwyższej izby Kontroli w Wielkiej Brytanii (ang. National Audit Office) – Narodowy Fundusz Zdrowia – Najwyższa izba Kontroli – wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value) – Organizacja Współpracy Gospodarczej i rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development) – opis przedmiotu zamówienia – Private Finance Initiative – program Operacyjny infrastruktura i środowisko – partnerstwo publiczno-prywatne – komparator sektora publicznego (ang. Public Sector Comparator) – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – spółka celowa, spółka specjalnego przeznaczenia (ang. Special Pur- pose Vehicle) SpZOZ umowa o ppp WHO – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym – światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization) 13 WStęp WSTĘP czy partnerstwo publiczno-prywatne (ppp) może być dobrym instrumentem słu- żącym finansowaniu inwestycji szpitalnych w polsce, a na dodatek zapewniającym lep- sze niż w metodzie tradycyjnej utrzymanie i zarządzanie budynkami? czy w ramach naszych uwarunkowań systemowych ppp może objąć również udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych? Lektura niniejszej publikacji powinna ułatwić odpowiedź na te i inne pytania związane z ppp w służbie zdrowia. Jej autorki przedstawiają interesującą i wnikliwą analizę uregulowań prawnych, cha- rakterystykę modeli ppp możliwych do zastosowania w szpitalnictwie, doświadczenia międzynarodowe oraz opis procesu przygotowania transakcji, wyboru potencjalnego partnera prywatnego oraz umowy o ppp dotyczącej tzw. modelu infrastrukturalnego. Zestawienie potencjalnych korzyści i możliwych zagrożeń, omówienie ścieżki postępo- wania oraz praktyczne wnioski i rekomendacje spotkają się zapewne z dużym zainte- resowaniem pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za sprawy zdrowia, przedstawicieli administracji rządowej, wyższych uczelni medycznych oraz szerokiego kręgu menedżerów placówek opieki zdrowotnej. inwestycje w ochronie zdrowia to problem do dzisiaj nierozwiązany, a stan tech- niczny infrastruktury opieki zdrowotnej w polsce trudno uznać za zadowalający. Mimo znaczącego wysiłku modernizacyjnego podjętego w ostatnich kilkunastu latach głów- nie przez samorządy, przy częściowym wsparciu ze środków europejskich, ciągle po- zostaje dużo do zrobienia. Dotyczy to zwłaszcza zasobów lecznictwa stacjonarnego. poziom umorzenia majątku trwałego już w poprzedniej dekadzie przekroczył tu 60 . W ocenie ekspertów budynek, którego wartość jest umorzona w 40 , kwalifikuje się do rozległego remontu kapitalnego. W przypadku budynków szpitalnych wybudowa- nych jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego wieku, a one stanowią 1/5 ogółu, ale także wielu budynków powstałych później, korzystniejsze może być przeniesienie działalności do nowo wybudowanych obiektów przy jednoczesnej konsolidacji placówek. przema- wiają za tym często przesłanki ekonomiczne, wymagania wynikające z olbrzymiego postępu w medycynie, jaki dokonał się w ostatnich latach, oraz zmieniającej się funk- cji szpitali w nowoczesnym systemie opieki zdrowotnej. Zaniechania w tym obszarze niepotrzebnie zawyżają koszty bieżącej działalności systemu oraz niekorzystnie wpły- wają na jakość i bezpieczeństwo leczenia. tymczasem w polsce praktycznie nie bu- duje się szpitali. Dodatkowym wyzwaniem związanym ze stanem infrastruktury jest konieczność wdrożenia w stosunkowo krótkim czasie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) standardów dotyczących pomieszczeń i urządzeń placówek opieki zdrowot- nej. potrzebne tylko na ten cel wydatki szacowane są na dziesiątki miliardów złotych. W tej sytuacji zrozumiałe jest poszukiwanie różnych rozwiązań dotyczących finan- sowania i realizacji inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego i inne organy tworzące podmioty zdrowotne. przejęcie w 1999 r. od administracji rządowej funkcji 14 WStęp właścicielskich publicznych placówek zdrowotnych przez samorządy nie pociągnęło za sobą przekazania im środków niezbędnych do wykonania związanych z tym zadań. Nie udało się dotąd rozstrzygnąć w sposób systemowy kwestii finansowania ze środ- ków publicznych inwestycji w ochronie zdrowia. Brakuje też instrumentów prawnych pozwalających na planowanie racjonalnej sieci szpitali i innych placówek leczniczych. rozwiązania problemu potrzeb inwestycyjnych nie zapewni też najbliższa perspekty- wa finansowa Ue, chociażby z uwagi na wybór priorytetów. Konieczność poniesienia znaczących wydatków inwestycyjnych przy ograniczonej dostępności środków publicznych będzie zatem w sposób niejako naturalny skłaniać podmioty publiczne do rozważenia wykorzystania formuły ppp. Dodatkową zachę- tę do takich rozważań stanowić będzie obserwowana u nas dość niska efektywność inwestycji realizowanych na podstawie metody tradycyjnej oraz niesprawność zarzą- dzania i wysokie koszty utrzymania obiektów. inwestor prywatny może lepiej sobie radzić z zarządzaniem ryzykami projektowania i budowy, jak również z późniejszym zarządzaniem obiektem. celem ppp nie jest uniknięcie poniesienia wydatków pub- licznych, ale rozłożenie spłaty na wiele lat. Wyższy koszt pozyskania kapitału przez partnera prywatnego powinny kompensować niższe koszty realizacji projektu, w tym utrzymania i zarządzania budynkami. Kluczową kwestią jest wybór właściwego modelu ppp. chodzi o rozwiązanie naj- bardziej korzystne z perspektywy interesu publicznego, a jednocześnie wykonalne i racjonalne biznesowo. Autorki publikacji wyraźnie wskazują na tzw. model infra- strukturalny obejmujący realizację inwestycji i następnie utrzymanie oraz zarządzanie obiektem przez partnera prywatnego. Wynagrodzeniem dla niego będzie płatność za gotowość ponoszona przez podmiot publiczny od momentu rozpoczęcia wykorzysty- wania obiektu do prowadzenia w nim działalności leczniczej. po zakończeniu projektu obiekt przejmowany jest przez podmiot publiczny. W obecnych uwarunkowaniach systemowych realizacja bardziej kompleksowego założenia tzw. modelu zintegrowanego, w którym partner prywatny przejmuje rów- nież świadczenie usług zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, może okazać się niewykonalna, a także niekorzystna z punktu widzenia interesu publiczne- go. przedstawiona w publikacji lista zastrzeżeń, począwszy od systemu finansowania świadczeń zdrowotnych opartego u nas na formule płacenia za usługę (ang. fee-for- -service), znacznie odbiegających od rzeczywistych kosztów wyceny poszczególnych świadczeń (in plus oraz in minus), przez ryzyka partnera prywatnego, a skończywszy na braku instrumentów długoterminowego planowania zasobów oraz dystrybucji usług, jest aż nadto przekonująca. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na debatę, jaka toczy się w wielu krajach wo- kół idei i praktyki nowego zarządzenia publicznego (ang. New Public Management), którego formami są zarówno ppp, jak i zlecanie wykonywania usług publicznych pod- miotom prywatnym. Okazuje się, że powierzanie prywatnym podmiotom wykony- wania usług zdrowotnych nie przynosi często spodziewanych społecznych korzyści, a w wielu obszarach może prowadzić do pogorszenia sytuacji. Wnioski płynące z doświadczeń różnych krajów europejskich pokazują, że dzia- łająca na zasadzie zysku (ang. profit driven) opieka zdrowotna: 1) zwiększa nierówności w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej w zależności od miejsca zamieszkania i dochodu w gospodarstwach domowych; WStęp 15 2) pogarsza dostęp do opieki dla pacjentów o niskich dochodach; 3) powoduje nadmierny rozwój usług dobrze finansowanych i jednocześnie prowadzi do zaniedbań w sferze ważnych, ale źle finansowanych usług medycznych; 4) stanowi zagrożenie dla jakości usług; 5) wpływa na funkcjonowanie placówek publicznych w ten sposób, że przyjmują one strategie działania właściwe dla podmiotów komercyjnych; 6) przyczynia się do zwiększenia ogólnych kosztów opieki zdrowotnej przy jedno- czesnym ograniczeniu demokratycznej kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych. Zdaniem wielu autorów komercjalizacja usług publicznych nie jest receptą na nieudolność państwa. Wręcz odwrotnie – może przynosić korzyści tylko wtedy, gdy państwo jest wystarczająco silne i sprawne, żeby nadzorować jakość usług, gwaranto- wać wszystkim równy do nich dostęp oraz móc wycofać się z rozwiązań rynkowych, jeśli okażą się niekorzystne dla interesu publicznego. powyższa lista stanowi zestawienie kolejnych przesłanek przemawiających prze- ciwko wyborowi modelu zintegrowanego, w którym partner prywatny przejmuje rów- nież udzielanie świadczeń zdrowotnych przy obecnych uwarunkowaniach systemo- wych. Natomiast model infrastrukturalny, zwłaszcza w najprostszej postaci (DBFO – Design – Build – Finance – Operate – forma realizacji przedsięwzięcia, w tłumacze- niu: projektowanie – Budowa – Finansowanie – Utrzymanie), przy spełnieniu okre- ślonych warunków, odpowiednim przygotowaniu, zaangażowaniu obywateli w proces decyzyjny i transparentności całego procesu wydaje się najmniej ryzykowny i dający największe szanse na sukces. Korzyści wynikające dla podmiotów publicznych z uda- nego partnerstwa to: szybsza realizacja projektów, lepsza alokacja ryzyka, a także uzyskanie szerszych możliwości działania w innych sferach dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych, zwłaszcza w sytuacji wystę- pujących ograniczeń finansowych. Na zakończenie należy zaznaczyć, że choć ppp może być korzystnym sposobem wykonywania zadań publicznych także w ochronie zdrowia, to jednak nie będzie tak w każdym przypadku. partnerstwo publiczno-prywatne nie jest bowiem formułą prostą ani pozbawioną ryzyka, ale zawsze jest opcją wartą rozważenia pośród innych możliwości, co słusznie podkreślają autorki publikacji. Nie ulega też wątpliwości, że powołanie w polsce, zgodnie z rekomendacjami Organizacji Współpracy Gospodar- czej i rozwoju (OecD), instytucji publicznej zapewniającej merytoryczne i instytucjo- nalne wsparcie projektów ppp, z uwagi na skalę ich skomplikowania, przyczyniłoby się nie tylko do sprawnego zarządzania projektami, lecz także do rozwoju ppp w naszym kraju. W pewnym zakresie lukę tę wypełnia niniejsza publikacja będąca przewodni- kiem po zawiłościach partnerstwa publiczno-prywatnego w polskim szpitalnictwie. Marek Balicki 17 WProWadzenie Rozdział 1 WPROWADZENIE W przeważającej większości stan techniczny obiektów szpitalnych w polsce jest zły. średni ich wiek wynosi 42 lata, a co piąty postawiono przynajmniej 70 lat temu. istnieją również szpitale funkcjonujące w obiektach z XViii w.1 Dostosowanie szpi- tali do standardów technicznych, sanitarnych i informatycznych wymaganych przez Ue do 2030 r. będzie kosztować 58 mld zł. tak szacuje Związek powiatów polskich2. Obowiązkiem realizacji inwestycji w szpitalach publicznych w polsce są obarczone podmioty tworzące (czyli podmioty lub organy, które stworzyły szpital jako samodziel- ny publiczny zakład opieki zdrowotnej albo jednostkę budżetową). Najczęściej są to samorządy lokalne (jednostki samorządu terytorialnego), które dysponują ograniczo- nymi możliwościami finansowania inwestycji. W wielu przypadkach ich priorytetem jest przeznaczanie środków na wkład własny dla projektów współfinansowanych przez środki grantowe Ue w innych sektorach niż ochrona zdrowia. W bieżącym okresie programowania na lata 2007–2013 brak jest środków Ue na inwestycje w infrastruk- turę szpitalną, poza wyjątkami określonymi w rozdziale 4.5.1. W dodatku, w latach 2011–2012 wydatki inwestycyjne samorządów systematycznie spadały3, w tym rów- nież w ochronie zdrowia. W porównaniu z latami poprzednimi wydatki inwestycyjne w 2012 r. spadły o 15,6 , a w 2013 r. o 4,3 4. Dokumenty programowe dotyczące unijnej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 nie dostarczają przesłanek, że sytuacja się zmieni. to oznacza, że inwe- stycje w infrastrukturę szpitalną w najbliższym czasie nadal nie będą traktowane jako priorytetowe. partnerstwo publiczno-prywatne może być znakomitym sposobem na finansowanie inwestycji szpitalnych, a następnie utrzymanie i zarządzanie budyn- kiem oraz opcjonalnie na zapewnienie dodatkowych usług, takich jak dostarczanie posiłków, przewóz chorych, prowadzenie laboratorium i/lub pracowni diagnostycz- nych oraz – w najbardziej złożonym modelu – świadczenie pełnych usług leczniczych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że nawet w krajach, gdzie istnieje zarówno krajowa strategia ppp, jak i strategie dotyczące wybranych sektorów, poszczególne in- westycje rozpatrywane jako projekty ppp są starannie selekcjonowane, przede wszyst- 1 european Observatory on Health Systems and policie, Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012, War- szawa 2012, http://akademia.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2013/08/Hit_polska_2012_z_okladka_automatyczny_ spis_tresci.pdf [dostęp: 7.01.2014]. 2 Szpitale potrzebują 58 mld zł na inwestycje, Forbes, 11 czerwca 2013, http://www.forbes.pl/szpitale-potrzebu- ja-58-mld-zl-na-inwestycje,artykuly,156606,1,1.html [dostęp: 7.01.2014]. 3 GUS, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2012, Warszawa 2013. 4 Zadłużenie szpitali, stan obecny i perspektywy, http://www.infozdrowie.org/attachments/swiadczeniodawca2013/ pdf/11-was.pdf [dostęp: 7.01.2014].
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Partnerstwo publiczno-prywatne w szpitalach
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: