Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00622 013245 16917673 na godz. na dobę w sumie
Perl. Skrypty - książka
Perl. Skrypty - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0623-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> perl - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zaprzęgnij Perl do nietypowych zadań

Chyba każdy programista aplikacji internetowych słyszał o Perlu lub choć raz z niego korzystał. Ten niezwykle popularny język stosowany jest przede wszystkich do tworzenia skryptów CGI będących podstawą dynamicznych witryn WWW. Mimo konkurencji ze strony innych języków skryptowych, język ten nadal święci triumfy, a grono jego użytkowników, skupionych wokół witryny CPAN, stale się powiększa. Perl wykorzystywany jest do różnych zadań, takich jak przetwarzanie plików tekstowych, pobieranie informacji z baz danych, automatyzowanie czynności związanych z publikowaniem treści w witrynach WWW i wiele innych. Jednak nieliczni programiści piszący w Perlu wiedzą, że język ten można wykorzystać również w mniej 'typowy' sposób.

W książce 'Perl. Skrypty'' znajdziesz przykłady takich zastosowań. Dowiesz się, jak użyć Perla do zadań, do których zwykle wykorzystuje się inne technologie. Poznasz sposoby badania spójności witryny WWW, wykrywania ataków hakerskich na serwer i wyszukiwania błędów w skryptach CGI. Nauczysz się wykonywać za pomocą Perla zadania administratora systemów Unix/Linux, pobierać dane z innych serwerów, przetwarzać obrazy i cyfrowe mapy. Zobaczysz także, w jaki sposób można wykorzystać ten język do tworzenia narzędzi wspomagających pracę programisty, nawet takiego, który pisze w innych językach programowania.

Ułatw sobie życie i utwórz proste narzędzie
rozwiązujące nawet najtrudniejsze problemy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Perl. Skrypty Autor: Steve Oualline T³umaczenie: Rafa³ Joñca ISBN: 83-246-0623-8 Tytu³ orygina³u: Wicked Cool Perl Scripts Format: B5, stron: 344 Zaprzêgnij Perl do nietypowych zadañ (cid:129) Zarz¹dzanie witryn¹ WWW (cid:129) Administrowanie systemem Linux (cid:129) Przetwarzanie grafiki Chyba ka¿dy programista aplikacji internetowych s³ysza³ o Perlu lub choæ raz z niego korzysta³. Ten niezwykle popularny jêzyk stosowany jest przede wszystkich do tworzenia skryptów CGI bêd¹cych podstaw¹ dynamicznych witryn WWW. Mimo konkurencji ze strony innych jêzyków skryptowych, jêzyk ten nadal œwiêci triumfy, a grono jego u¿ytkowników, skupionych wokó³ witryny CPAN, stale siê powiêksza. Perl wykorzystywany jest do ró¿nych zadañ, takich jak przetwarzanie plików tekstowych, pobieranie informacji z baz danych, automatyzowanie czynnoœci zwi¹zanych z publikowaniem treœci w witrynach WWW i wiele innych. Jednak nieliczni programiœci pisz¹cy w Perlu wiedz¹, ¿e jêzyk ten mo¿na wykorzystaæ równie¿ w mniej „typowy” sposób. W ksi¹¿ce „Perl. Skrypty” znajdziesz przyk³ady takich zastosowañ. Dowiesz siê, jak u¿yæ Perla do zadañ, do których zwykle wykorzystuje siê inne technologie. Poznasz sposoby badania spójnoœci witryny WWW, wykrywania ataków hakerskich na serwer i wyszukiwania b³êdów w skryptach CGI. Nauczysz siê wykonywaæ za pomoc¹ Perla zadania administratora systemów Unix/Linux, pobieraæ dane z innych serwerów, przetwarzaæ obrazy i cyfrowe mapy. Zobaczysz tak¿e, w jaki sposób mo¿na wykorzystaæ ten jêzyk do tworzenia narzêdzi wspomagaj¹cych pracê programisty, nawet takiego, który pisze w innych jêzykach programowania. (cid:129) Œledzenie zmian w plikach (cid:129) Wykrywanie plików, do których w witrynie WWW nie prowadz¹ ¿adne ³¹cza (cid:129) Detekcja w³amañ na serwer (cid:129) Usuwanie b³êdów ze skryptów CGI (cid:129) Pobieranie kursów gie³dowych (cid:129) Zarz¹dzanie u¿ytkownikami w systemie Unix/Linux (cid:129) Kontrolowanie procesów w systemie (cid:129) Tworzenie internetowych galerii zdjêæ (cid:129) Narzêdzia dla programistów (cid:129) Pobieranie map z sieci (cid:129) Obs³uga wyra¿eñ regularnych U³atw sobie ¿ycie i utwórz proste narzêdzie rozwi¹zuj¹ce nawet najtrudniejsze problemy WPROWADZENIE ........................................................................................ 7 1 NARZĘDZIA OGÓLNEGO STOSOWANIA .................................................. 11 Skrypt 1. Automatyczna pomoc .............................................................................................12 Skrypt 2. Znajdowanie duplikatów .........................................................................................13 Skrypt 3. Sprawdzanie zmian plików .....................................................................................18 Skrypt 4. Przypominacz .........................................................................................................22 Skrypt 5. Przelicznik walut .....................................................................................................27 2 ZARZĄDZANIE WITRYNĄ WWW ............................................................. 31 Skrypt 6. Sprawdzanie łączy witryny ......................................................................................32 Skrypt 7. Znajdowanie osieroconych plików .........................................................................41 Skrypt 8. Wykrywanie prób włamania ...................................................................................45 Skrypt 9. Blokowanie włamywaczy ........................................................................................50 3 DEBUGOWANIE SKRYPTÓW CGI .............................................................. 57 Skrypt 10. Witaj świecie .........................................................................................................58 Skrypt 11. Wyświetlenie dziennika błędów ...........................................................................59 Skrypt 12. Wyświetlanie informacji testowych ........................................................................62 Skrypt 13. Interaktywne debugowanie programu CGI ..........................................................66 4 PROGRAMY CGI ........................................................................................ 69 Skrypt 14. Generator losowych dowcipów ...........................................................................70 Skrypt 15. Licznik odwiedzin .................................................................................................73 Skrypt 16. Księga gości ...........................................................................................................76 Skrypt 17. Formularz zgłaszania erraty ..................................................................................82 5 WYDOBYWANIE DANYCH Z INTERNETU .................................................91 Skrypt 18. Pobieranie notowań akcji ..................................................................................... 92 Skrypt 19. Pobieranie komiksów ........................................................................................... 95 6 ADMINISTRACJA SYSTEMEM UNIX ........................................................107 Skrypt 20. Poprawianie błędnych nazw plików ...................................................................... 107 Skrypt 21. Zmiana nazw wielu plików ................................................................................. 111 Skrypt 22. Sprawdzanie dowiązań symbolicznych ............................................................... 114 Skrypt 23. Alarmowanie o braku miejsca na dysku twardym .............................................. 116 Skrypt 24. Dodanie nowego użytkownika ........................................................................... 118 Skrypt 25. Zablokowanie użytkownika ............................................................................... 124 Skrypt 26. Usunięcie użytkownika ....................................................................................... 128 Skrypt 27. Zabicie zablokowanego procesu ........................................................................ 131 7 NARZĘDZIA ZWIĄZANE Z OBRAZAMI ..................................................137 Skrypt 28. Informacje o zdjęciach ........................................................................................ 138 Skrypt 29. Tworzenie miniaturek ........................................................................................ 140 Skrypt 30. Galeria zdjęć ....................................................................................................... 144 Skrypt 31. Tworzenie kartek pocztowych .......................................................................... 156 8 GRY I NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ ........................................175 Skrypt 32. Zgadnij liczbę ..................................................................................................... 176 Skrypt 33. Nauka słówek ..................................................................................................... 177 Skrypt 34. Quiz bazujący na stronach WWW ..................................................................... 182 Skrypt 35. Nauka liter .......................................................................................................... 194 9 NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE ..........................................................209 Skrypt 36. Generator kodu .................................................................................................. 210 Skrypt 37. Znajdowanie nieużywanego kodu ...................................................................... 212 Skrypt 38. Wykrywanie rodzaju końca wiersza ..................................................................... 216 Skrypt 39. Konwerter znaków końca wiersza ..................................................................... 219 10 MAPY ......................................................................................................223 Skrypt 40. Pobieranie map .................................................................................................. 224 Skrypt 41. Generator map ................................................................................................... 237 Skrypt 42. Znajdowanie miejsc ............................................................................................ 257 Skrypt 43. Zdobywanie Wielkiego Kanionu ........................................................................ 270 4 S p i s t r e ś c i 11 GRAF WYRAŻENIA REGULARNEGO ....................................................... 273 Skrypt 44. Analizator wyrażeń regularnych .........................................................................274 Skrypt 45. Opracowanie grafu .............................................................................................278 Skrypt 46. Rysowanie obrazu ...............................................................................................299 Skrypt 47. Graf wyrażenia regularnego ................................................................................318 SKOROWIDZ ........................................................................................... 337 S p i s t r e ś c i 5 PERL ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY JAKO JĘZYK PROSTY, BY UŁATWIĆ ADMI- NISTRATOROM SYSTEMÓW AUTOMATYZACJĘ TYPOWYCH ZADAŃ. IDEALNIE NADAJE SIĘ DO TWORZENIA PROSTYCH SKRYPTÓW ODCIĄŻAJĄCYCH administratorów w niektórych żmudnych zajęciach. Na początku był wiersz poleceń — nazwy plików były jednolite i oczywiste. Na- deszła jednak era graficznych menedżerów plików i ludzie zaczęli w nazwach plików umieszczać niemalże dowolne znaki. Choć wyglądają ładnie w graficznym interfejsie, stwarzają mnóstwo problemów osobom nadal korzystającym z wiersza poleceń. Przykładowo muszę radzić sobie z plikami o następujących nazwach: Fibber Molly [10-1-47] Fibber s lost $ (vg snd!).mp3 W tej nazwie doliczyłem się 14 znaków, które wymagają specjalnego potrak- towania w wierszu poleceń. Jeśli chcę odtworzyć plik z poziomu powłoki, muszę napisać: $ mpg123 Fibber Molly [10-1-47] Fibber s lost $ (v\g snd!).mp3 Byłoby miło mieć skrypt, który pozbywa się wszystkich trudnych znaków i stosuje dla nich bardziej przyjazne zastępniki. Oto kod takiego skryptu: Kod 1 #!/usr/bin/perl 2 foreach my $file_name (@ARGV) 3 { 4 # Określ nową nazwę. 5 my $new_name = $file_name; 6 7 $new_name =~ s/[ ]/_/g; 8 $new_name =~ s/[()[] ]/x/g; 9 $new_name =~ s/[ `]/=/g; 10 $new_name =~ s/ /_and_/g; 11 $new_name =~ s/$/_dol_/g; 12 $new_name =~ s/;/:/g; 13 14 # Upewnij się, że nazwy są różne. 15 if ($file_name ne $new_name) 16 { 17 # Jeśli plik o takiej nazwie już istnieje, 18 # określ nową nazwę. 19 if (-f $new_name) 20 { 21 my $ext = 0; 22 23 while (-f $new_name. . .$ext) 24 { 25 $ext++; 26 } 27 $new_name = $new_name. . .$ext; 28 } 29 print $file_name - $new_name ; 30 rename($file_name, $new_name); 31 } 32 } 108 S k r y p t 2 0 . P o p r a w i a n i e b ł ę d n y c h n a z w p l i k ó w Uruchomienie skryptu Aby uruchomić skrypt, wystarczy jako argumenty przekazać nietypowe nazwy plików. $ fix-names.pl Fibb* (Znaki wieloznaczne doskonale sprawdzają się, gdy trzeba wskazać nietypo- we nazwy plików. Przedstawiony wzorzec dopasuje się do podanej wcześniej nazwy pliku). Wyniki Fibber Molly [10-1-47] Fibber s lost $ (vg snd!).mp3 - Fibber_and_Molly_x10-1-47x_ Fibber=s_lost__dol_ _xvxg_snd!x.mp3 Jak to działa? Skrypt analizuje każdy plik przekazany w wierszu poleceń. 2 foreach my $file_name (@ARGV) Następnie określa nową nazwę pliku, zastępując wszystkie nietypowe znaki w nazwie pliku bardziej przyjaznymi odpowiednikami. Pierwsze zastąpienie za- mienia wszystkie znaki spacji i tabulacji na znaki podkreślenia. Podkreślenie nie jest spacją, ale wygląda bardzo podobnie. 7 $new_name =~ s/[ ]/_/g; Podobnie są zastępowane inne nietypowe znaki. 8 $new_name =~ s/[()[] ]/x/g; 9 $new_name =~ s/[ `]/=/g; 10 $new_name =~ s/ /_and_/g; 11 $new_name =~ s/$/_dol_/g; 12 $new_name =~ s/;/:/g; Następnie skrypt sprawdza, czy nazwa rzeczywiście się zmieniła. Jeśli nie, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych działań, ponieważ nazwa jest już przyjazna. 14 # Upewnij się, że nazwy są różne. 15 if ($file_name ne $new_name) 16 { R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 109 Zmiana nazwy nie zadziała, jeśli istnieje inny plik o tej nazwie. Aby uniknąć problemów, skrypt sprawdza ewentualną kolizję nazw i w razie potrzeby odpo- wiednio modyfikuje wynikową nazwę, dodając numeryczne rozszerzenie do nazwy. Jeśli zmieniamy nazwę pliku ten plik na ten_plik, a ten_plik już istnieje, skrypt spróbuje zastosować nazwy ten_plik.1, ten_plik.2 itd. — aż do znalezienia wol- nej nazwy. 17 # Jeśli plik o takiej nazwie już istnieje, 18 # określ nową nazwę. 19 if (-f $new_name) 20 { 21 my $ext = 0; 22 23 while (-f $new_name. . .$ext) 24 { 25 $ext++; 26 } 27 $new_name = $new_name. . .$ext; 28 } Po wszystkich przekształceniach pozostaje zmienić nazwę pliku. 29 print $file_name - $new_name ; 30 rename($file_name, $new_name); Po zmianie nazwy pliku skrypt przechodzi do analizy następnego pliku. Modyfikacje skryptu Skrypt nie pozbywa się wszystkich nietypowych znaków. Eliminuje tylko te, z któ- rymi spotkałem się po pobraniu różnych plików z internetu. Rozbudowa o kolejne zamiany znaków jest wyjątkowo prosta. Warto pozostawić w jak największym stopniu oryginalną nazwę pliku, zmieniając znak $ na _dol_. Jeśli konieczne są inne odwzorowania, można dowolnie zmodyfikować skrypt. W trakcie studiów informatycznych założyłem się z jednym kolegą z roku. Moim celem było otworzenie pliku w folderze, którego kolega nie będzie mógł usunąć z własnego komputera. Tworzyłem różne pliki o dziwnych nazwach, na przykład skasuj.mnie (zauważ spację na końcu), -f i wiele innych. Niestety, kolega po pewnym czasie usuwał każdy z nich. W końcu wykorzystałem lukę w systemie plików, by umieścić plik siedem po- ziomów w głąb struktury plików, choć standardowo system dopuszczał tylko sześć poziomów zagłębienia. System operacyjny nie pozwolił koledze nawet zajrzeć do pliku, nie mówiąc już o jego usunięciu. (Jeśli kogoś to interesuje, systemem opera- cyjnym był DecSystem-10). 110 S k r y p t 2 0 . P o p r a w i a n i e b ł ę d n y c h n a z w p l i k ó w Standardowe polecenie rename systemu Unix lub Linux umożliwia zmianę nazwy tylko jednego pliku w danym momencie (można przenosić folder zawierający wiele plików, ale tak naprawdę zmienia się tylko jedną nazwę). Aby zmienić nazwy wielu plików, potrzebny jest skrypt Perla. Kod 1 #!/usr/bin/perl 2 use strict; 3 use warnings; 4 5 use Getopt::Std; 6 use vars qw/$opt_n $opt_v $opt_e/; 7 8 if (not getopts( nve: )) { 9 die( Niepoprawne opcje ); 10 } 11 if (not defined($opt_e)) { 12 die( Brak wymaganej opcji -e ); 13 } 14 15 foreach my $file_name (@ARGV) 16 { 17 # Określ nową nazwę. 18 my $new_name = $file_name; 19 20 # Dokonaj zastąpienia. 21 eval $new_name =~ s$opt_e ; 22 23 # Upewnij się, że nazwy są różne. 24 if ($file_name ne $new_name) 25 { 26 # Jeśli istnieje plik o tej nazwie, 27 # określ nową nazwę. 28 if (-f $new_name) 29 { 30 my $ext = 0; 31 32 while (-f $new_name. . .$ext) 33 { 34 $ext++; 35 } 36 $new_name = $new_name. . .$ext; 37 } 38 if ($opt_v) { 39 print $file_name - $new_name ; 40 } R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 111 41 if (not defined($opt_n)) { 42 rename($file_name, $new_name); 43 } 44 } 45 } Uruchomienie skryptu Skrypt przyjmuje następujące parametry: -e /stara/nowa/znaczniki — wzorzec podmiany (w wersji używanej w po- leceniu =~ s... Perla). -n — nie dokonuje rzeczywistej zamiany nazw plików. -v — wyświetla informacje o swoim działaniu. Wszystkie pozostałe parametry to nazwy plików do podmiany. Oto przykład działania: $ mass-rename.pl -e /.3/MP3/ test/D*.3 Wyniki test/Dragnet_50_1_14.3 - test/Dragnet_50_1_14.MP3 test/Dragnet_50_1_21.3 - test/Dragnet_50_1_21.MP3 test/Dragnet_50_1_7.3 - test/Dragnet_50_1_7.MP3 Jak to działa? Skrypt rozpoczyna się od przetworzenia wiersza poleceń. W tym celu stosuje moduł Getopt::Std. 8 if (not getopts( nve: )) { 9 die( Niepoprawne opcje ); 10 } Opcja -e jest wymagana, więc skrypt sprawdza, czy została podana. 11 if (not defined($opt_e)) { 12 die( Brak wymaganej opcji -e ); 13 } Przetwarza każdy plik. 112 S k r y p t 2 1 . Z m i a n a n a z w w i e l u p l i k ó w 15 foreach my $file_name (@ARGV) 16 { 17 # Określ nową nazwę. 18 my $new_name = $file_name; Stara nazwa zostaje zamieniona na nową przy użyciu operatora eval. Funkcja ta traktuje swój argument jako instrukcję języka Perl i ją wykonuje. Sposób ko- rzystania z funkcji nie jest najprostszy. W tym programie wzorzec zamiany (parametr -e) zostaje umieszczony w ciągu znaków. Nowy wynik ma zostać umieszczony w $new_name. Jeśli po prostu umie- ściłoby się ten tekst w programie bez otaczania go cudzysłowami, pojawiłaby się informacja o błędzie. Trzeba również w specjalny sposób potraktować znak $, gdyż tradycyjnie powoduje on zastosowanie $new_name jako argumentu funkcji eval. Ponieważ przypisanie do zmiennej ma nastąpić we wnętrzu funkcji eval, musimy znieść specjalne znaczenie znaku dolara. 20 # Dokonaj zastąpienia. 21 eval $new_name =~ s$opt_e ; Po określeniu nowej nazwy problem istnienia pliku o nowej nazwie zostaje rozwiązany w taki sam sposób jak we wcześniejszym skrypcie. Jeżeli użytkownik przekazał argument -v, skrypt wyświetla wszystkie wyko- nywane operacje. Przy braku argumentu -n wykonuje zmianę nazwy pliku. 38 if ($opt_v) { 39 print $file_name - $new_name ; 40 } 41 if (not defined($opt_n)) { 42 rename($file_name, $new_name); 43 } Modyfikacje skryptu Skrypt został zaprojektowany dla osób, które wiedzą, co robią. Z tego powodu brakuje w nim wielu sprawdzeń, które powinny znaleźć się w skrypcie kiero- wanym do typowego użytkownika. Wyrażenie zmieniające nazwy nie jest we- ryfikowane. Skrypt nie stosuje trybu interaktywnego z potwierdzaniem każdej zmiany nazwy. Choć skrypt był projektowany do zmiany nazw plików, przy odrobinie pracy może posłużyć również do masowego modyfikowania dowiązań symbolicznych. Taki skrypt okazuje się wprost nieoceniony przy zmianie dysku, gdy trzeba zmo- dyfikować wszystkie dowiązania symboliczne związane ze starymi plikami. Ten skrypt to doskonały przykład, w jaki sposób dobry skrypt Perla potrafi odciążyć administratora w wykonywaniu żmudnych zadań. R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 113 Dowiązania symboliczne są wielce pożyteczne, ale potrafią sprawić mnóstwo pro- blemów, jeśli nie są poprawne. Skrypt sprawdza drzewo folderów w poszukiwaniu dowiązań symbolicznych i upewnia się, że są prawidłowe. Kod 1 #!/usr/bin/perl 2 use strict; 3 use warnings; 4 5 use File::Find (); 6 7 use vars qw/*name *dir *prune/; 8 *name = *File::Find::name; 9 *dir = *File::Find::dir; 10 *prune = *File::Find::prune; 11 12 # Przejście przez system plików. 13 File::Find::find({wanted = wanted}, @ARGV); 14 exit; 15 16 17 sub wanted { 18 if (-l $_) { 19 my @stat = stat($_); 20 if ($#stat == -1) { 21 print Niepoprawne dowiązanie: $name ; 22 } 23 } 24 } Uruchomienie skryptu Skrypt jako argument przyjmuje folder lub zbiór folderów. Następnie przecho- dzi przez drzewo plików zaczynające się w danym folderze, szukając błędnych dowiązań symbolicznych. $ sym-check.pl folder Wyniki Niepoprawne dowiązanie: folder/dowiązanie_donikąd 114 S k r y p t 2 2 . S p r a w d z a n i e d o w i ą z a ń s y m b o l i c z n y c h Jak to działa? Moduł File::Find przeszukuje drzewo plików. Funkcja find przechodzi przez każdy plik w drzewie folderów i wywołuje dla każdego z nich podprocedurę wanted. 12 # Przejście przez system plików. 13 File::Find::find({wanted = wanted}, @ARGV); Funkcja wanted sprawdza najpierw, czy plik jest dowiązaniem symbolicznym, a następnie korzysta z funkcji stat. Funkcja stat zwraca informacje na temat rze- czywistego pliku, a nie dowiązania symbolicznego (informacje o dowiązaniu zwraca funkcja lstat). Jeżeli dowiązanie symboliczne nie jest poprawne, funkcja stat zwróci pustą listę. W takim przypadku wyświetlamy komunikat o błędzie. 17 sub wanted { 18 if (-l $_) { 19 my @stat = stat($_); 20 if ($#stat == -1) { 21 print Niepoprawne dowiązanie: $name ; 22 } 23 } 24 } Dodatkowa uwaga: zmienna $_ zawiera nazwę pliku określoną względem ak- tualnego folderu. Funkcja find zmienia aktualny folder, więc $_ działa dla ope- ratora -l i funkcji stat, ale nie nadaje się do użycia w celu wyświetlenia komuni- katu. W tym celu lepiej zastosować zmienną $name zawierającą pełną nazwę pliku. Modyfikacje skryptu Skrypt został oryginalnie napisany z wykorzystaniem polecenia find2perl. Zmie- niłem funkcję wanted w taki sposób, by odpowiadała nowemu sposobowi działania skryptu. Moduł File::Find pozwala lokalizować różnego rodzaju pliki. Wystarczy wskazać mu, co ma zostać znalezione, a następnie zmienić wygenerowany skrypt. Ciekawym rozwiązaniem byłby skrypt, który starałby się naprawiać lub usu- wać w sposób interaktywny błędne dowiązania symboliczne. Skrypt doskonale znajduje potencjalne źródła problemów. Sposób jego wykorzystania zależy od użytkownika. R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 115 Dzisiaj zabrakło mi miejsca na dysku twardym. Pracowałem nad programem, który powodował powstawanie ogromnych zrzutów pamięci po napotkaniu błędu i w ten sposób wypełnił cały dysk. Oczywiście nie zauważyłem problemu, dopóki w trak- cie kompilacji pliki obiektów nie zaczęły być obcinane. Warto byłoby poznać przyczynę powstawania błędu nieco wcześniej. Gdy poznałem przyczynę błędu, byłem zmuszony usunąć wszystkie skompilowane pliki projektu i skompilować je ponownie. Skrypt informuje wszystkich użytkowników, że zaczyna brakować miejsca na dysku twardym. Kod 1 #!/usr/bin/perl 2 use strict; 3 use warnings; 4 5 use Filesys::DiskSpace; 6 7 my $space_limit = 5; # Jeśli mniej niż 5 , informuj... 8 9 if ($#ARGV == -1) { 10 print Użycie: $0 sp [ sp ....] ; 11 exit (8); 12 } 13 14 # Sprawdź każdy folder 15 # na liście. 16 foreach my $dir (@ARGV) { 17 # Pobierz informacje o systemie plików. 18 my ($fs_type, $fs_desc, $used, 19 $avail, $fused, $favail) = df $dir; 20 21 # Ilość wolnego miejsca. 22 my $per_free = (($avail) / ($avail+$used)) * 100.0; 23 if ($per_free $space_limit) { 24 # Zmodyfikuj komunikat według własnych potrzeb... 25 my $msg = sprintf( 26 OSTRZEŻENIE: Ilość wolnego miejsca na $dir . 27 spadła do poziomu 0.2f , 28 $per_free); 29 system( wall $msg ); 30 } 31 } 116 S k r y p t 2 3 . — A l a r m o w a n i e o b r a k u m i e j s c a n a d y s k u t w a r d y m Uruchomienie skryptu Do uruchamiania skryptu najlepiej zastosować zadanie harmonogramowane (uży- wając narzędzia cron). Aby uruchomić je ręcznie, wystarczy podać nazwy jednego lub kilku folderów w wierszu poleceń. $ disk.pl /home Wyniki Jeżeli na dysku jest wystarczająca ilość miejsca, nic się nie stanie. W przeciwnym razie wszyscy użytkownicy systemu otrzymają następujący komunikat: Broadcast message from root(pts/6) (Thu Oct 28 20:19:13 2004): OSTRZEŻENIE: Ilość wolnego miejsca na /home spadła do poziomu 4.00 Jak to działa? Skrypt przechodzi przez poszczególne foldery podane w wierszu poleceń i spraw- dza ilość wolnego miejsca. 16 foreach my $dir (@ARGV) { Moduł Filesys::DiskSpace informuje o ilości miejsca zajętego na dysku twar- dym. W ten sposób łatwo wyliczyć ilość wolnego miejsca w procentach. 17 # Pobierz informacje o systemie plików. 18 my ($fs_type, $fs_desc, $used, 19 $avail, $fused, $favail) = df $dir; 20 21 # Ilość wolnego miejsca. 22 my $per_free = (($avail) / ($avail+$used)) * 100.0; Skrypt sprawdza, czy obliczona wartość znajduje się poniżej wskazanego limitu. 23 if ($per_free $space_limit) { 24 # Zmodyfikuj komunikat dla własnych potrzeb... Gdy miejsca brakuje, warto użyć polecenia wall, aby poinformować o tym fakcie wszystkich użytkowników. R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 117 25 my $msg = sprintf( 26 OSTRZEŻENIE: Ilość wolnego miejsca na $dir . 27 spadła do poziomu 0.2f , 28 $per_free); 29 system( wall $msg ); 30 } 31 } Modyfikacje skryptu Graniczna ilość wolnego miejsca jest na stałe zakodowana na wartość 5 . Jeżeli spadnie poniżej tego limitu, pojawi się ostrzeżenie. Wartość limitu można łatwo zmienić, dostosowując ją do własnych potrzeb. Skrypt jedynie ostrzega wszystkich użytkowników. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem byłoby usuwanie plików tymczasowych, starych plików dzienników i plików zrzutu pamięci po napotkaniu błędu. Skrypt doskonale radzi sobie ze znajdowaniem problemu i pozwala szybko sobie z nim poradzić. Istnieje wiele programów zapewniających dodawanie nowych użytkowników do systemu Unix lub Linux. Wystarczy wypełnić puste pola, kliknąć przycisk Dodaj, i koniec. Dlaczego robić sobie kłopot i pisać nowy skrypt wykonujący to zadanie? Jeśli dodaje się jednego użytkownika, skrypt jest bezużyteczny. Jeżeli trzeba dodać kilka tysięcy użytkowników, pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, gdyż zapewnia działanie wsadowe. (Gdy administrator pracuje na uniwersytecie, może zastosować ten skrypt do tworzenia kont nowym studentom na podstawie uzyska- nej listy ich nazwisk). Kod 1 #!/usr/bin/perl 2 use strict; 3 use warnings; 4 use Fcntl :flock ; # Importuje stałe LOCK_*. 5 6 # Modyfikowane pliki. 7 my $pw_file = /etc/passwd ; 8 my $group_file = /etc/group ; 9 my $shadow_file = /etc/shadow ; 10 118 S k r y p t 2 4 . D o d a n i e n o w e g o u ż y t k o w n i k a 11 # Pobierz nazwę użytkownika. 12 my $login; # Nazwa użytkownika. 13 print Nazwa użytkownika: ; 14 $login = STDIN ; 15 chomp($login); 16 17 if ($login !~ /[A-Z_a-z0-9]+/) { 18 die( Nie podano poprawnej nazwy użytkownika. ); 19 } 20 21 open PW_FILE, $pw_file or die( Nieudany odczyt pliku $pw_file ); 22 # Zablokuj plik na czas trwania skryptu. 23 flock PW_FILE, LOCK_EX; 24 25 # Sprawdź informacje na temat nazwy użytkownika. 26 my $check_uid = getpwnam($login); 27 if (defined($check_uid)) { 28 print $login już istnieje ; 29 exit (8); 30 } 31 32 # Znajdź najwyższy UID. Nowy będzie większy o 1. 33 my @pw_info = PW_FILE ; 34 35 my $uid = 0; # UID dla użytkownika. 36 37 # Znajdź największego użytkownika. 38 foreach my $cur_pw (@pw_info) { 39 my @fields = split /:/, $cur_pw; 40 if ($fields[2] 60000) { 41 next; 42 } 43 if ($fields[2] $uid) { 44 $uid = $fields[2]; 45 } 46 } 47 $uid++; 48 49 # Każdy użytkownik otrzymuje własną grupę. 50 my $gid = $uid; 51 52 # Domyślny folder macierzysty. 53 my $home_dir = /home/$login ; 54 55 print Imię i nazwisko: ; 56 my $full_name = STDIN ; 57 chomp($full_name); 58 R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 119 59 my $shell = ; # Stosowana powłoka. 60 while (! -f $shell) { 61 print Powłoka: ; 62 $shell = STDIN ; 63 chomp($shell); 64 } 65 66 print Tworzę konto dla $login [$full_name] ; 67 68 open PW_FILE, $pw_file or 69 die( Nieudane dodanie informacji do $pw_file ); 70 print PW_FILE 71 ${login}:x:${uid}:${gid}:${full_name}:${home_dir}:$shell ; 72 73 open GROUP_FILE, $group_file or 74 die( Nieudane dodanie informacji do $group_file ); 75 print GROUP_FILE ${login}:x:${gid}:$login ; 76 close GROUP_FILE; 77 78 open SHADOW, $shadow_file or 79 die( Nieudane dodanie informacji do $shadow_file ); 80 print SHADOW ${login}:*:11647:0:99999:7::: ; 81 close SHADOW; 82 83 # Utwórz folder macierzysty i wypełnij go niezbędnymi plikami. 84 mkdir($home_dir); 85 chmod(0755, $home_dir); 86 system( cp -R /etc/skel/.[a-zA-Z]* $home_dir ); 87 system( find $home_dir -print . 88 -exec chown ${login}:${login} {} \; ); 89 90 # Ustaw hasło dla użytkownika. 91 print Ustawiam hasło ; 92 system( passwd $login ); 93 94 flock(PW_FILE,LOCK_UN); 95 close(PW_FILE); Uruchomienie skryptu Skrypt jest interaktywny. Uruchamia się go bez parametrów. Skrypt prosi o bez- pośrednie wpisanie wszystkich danych. UWAGA Skrypt jest silnie powiązany z konkretnym systemem i potrafi uszkodzić system o innej strukturze. Należy utworzyć kopię bezpieczeństwa krytycznych plików, sprawdzić poprawność skryptu dla danego systemu i przetestować go na mniej istotnym komputerze. 120 S k r y p t 2 4 . D o d a n i e n o w e g o u ż y t k o w n i k a Wyniki # add_user.pl Nazwa użytkownika: jeffar Imię i nazwisko: Rafał Jońca Powłoka: /bin/bash Tworzę konto dla jeffar [Rafał Jońca] /home/jeffar /home/jeffar/.bash_logout /home/jeffar/.bash_profile /home/jeffar/.bashrc /home/jeffar/.mailcap /home/jeffar/.screenrc Ustawiam hasło Zmiana hasła dla użytkownika jeffar. Nowe hasło UNIX: Powtórz nowe hasło UNIX: passwd: wszystkie tokeny uwierzytelniające zostały poprawnie uaktualnione. Jak to działa? W zasadzie tworzenie nowego użytkownika nie jest trudnym procesem. Należy zmodyfikować kilka plików. Z drugiej strony pomyłka może mieć bardzo niecie- kawe skutki, łącznie z uniemożliwieniem dostępu komukolwiek do komputera (brak możliwości zalogowania się). Skrypt wykonuje następujące kroki: 1. Pobiera nazwę użytkownika od operatora. 2. Blokuje plik haseł. 3. Sprawdza, czy użytkownik rzeczywiście nie istnieje. 4. Generuje identyfikator użytkownika (UID). 5. Tworzy wpis w pliku /etc/passwd. 6. Tworzy wpis w pliku /etc/groups. 7. Tworzy wpis w pliku /etc/shadow. 8. Tworzy folder macierzysty użytkownika. 9. Kopiuje wszystkie pliki z folderu przykładowego szkieletu (/etc/skel) do nowego folderu macierzystego. 10. Zmienia właściciela wszystkich skopiowanych plików na nowego użytkownika. 11. Wywołuje program passwd, który zapewnia wygenerowanie nowego hasła dla użytkownika. 12. Odblokowuje plik /etc/passwd. R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 121 Każdy z kroków jest prosty, ale zapamiętanie ich wszystkich bywa proble- matyczne. Prześledźmy, w jaki sposób skrypt wykonuje każdy z kroków. 1. Pobiera nazwę użytkownika od operatora. Dokonuje dodatkowo walidacji, by sprawdzić, czy nazwa użytkownika jest zgodna z przyjętymi zasadami. 11 # Pobierz nazwę użytkownika. 12 my $login; # Nazwa użytkownika. 13 print Nazwa użytkownika: ; 14 $login = STDIN ; 15 chomp($login); 16 17 if ($login !~ /[A-Z_a-z0-9]+/) { 18 die( Nie podano poprawnej nazwy użytkownika. ); 19 } 2. Blokuje plik haseł. W ten sposób skrypt zabezpiecza się przed modyfikacją pliku przez inną osobę w trakcie dodawania użytkownika. 21 open PW_FILE, $pw_file or die( Nieudany odczyt pliku $pw_file ); 22 # Zablokuj plik na czas trwania skryptu. 23 flock PW_FILE, LOCK_EX; 3. Sprawdza, czy użytkownik rzeczywiście nie istnieje. Zadanie to można wykonać, pobierając UID nowego użytkownika. Ponieważ użytkownik nie istnieje, polecenie nie zadziała i zwróci niezdefiniowaną wartość. 25 # Sprawdź informacje na temat nazwy użytkownika. 26 my $check_uid = getpwnam($login); 27 if (defined($check_uid)) { 28 print $login już istnieje ; 29 exit (8); 30 } 4. Generuje identyfikator użytkownika (UID). Program analizuje plik haseł i znajduje najwyższy UID, który jest mniejszy od 60000. Limit ten wynika z faktu, iż istnieją specjalne UID o wyższych numerach. Przykładowo konto nobody ma UID o numerze 65534. Identyfikator nowego użytkownika będzie o 1 wyższy od znalezionego UID. 122 S k r y p t 2 4 . D o d a n i e n o w e g o u ż y t k o w n i k a 32 # Znajdź najwyższy UID. Nowy będzie większy o 1. 33 my @pw_info = PW_FILE ; 34 35 my $uid = 0; # UID dla użytkownika. 36 37 # Znajdź największego użytkownika. 38 foreach my $cur_pw (@pw_info) { 39 my @fields = split /:/, $cur_pw; 40 if ($fields[2] 60000) { 41 next; 42 } 43 if ($fields[2] $uid) { 44 $uid = $fields[2]; 45 } 46 } 47 $uid++; 5. Skrypt pobiera dodatkowe informacje wymagane do utworzenia wpisu w pliku haseł. Zakłada również, że GUI = UID, czyli że każdy użytkownik ma własną grupę. Po uzyskaniu tych informacji można utworzyć wpis w pliku /etc/passwd. 68 open PW_FILE, $pw_file or 69 die( Nieudane dodanie informacji do $pw_file ); 70 print PW_FILE 71 ${login}:x:${uid}:${gid}:${full_name}:${home_dir}:$shell ; 6. Tworzy wpis w pliku /etc/groups. 73 open GROUP_FILE, $group_file or 74 die( Nieudane dodanie informacji do $group_file ); 75 print GROUP_FILE ${login}:x:${gid}:$login ; 76 close GROUP_FILE; 7. Tworzy wpis w pliku /etc/shadow. 78 open SHADOW, $shadow_file or 79 die( Nieudane dodanie informacji do $shadow_file ); 80 print SHADOW ${login}:*:11647:0:99999:7::: ; 81 close SHADOW; R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 123 8. Tworzy folder macierzysty użytkownika. 83 # Utwórz folder macierzysty i wypełnij go niezbędnymi plikami. 84 mkdir($home_dir); 85 chmod(0755, $home_dir); 9. Kopiuje wszystkie pliki z folderu przykładowego szkieletu (/etc/skel) do nowego folderu macierzystego. 86 system( cp -R /etc/skel/.[a-zA-Z]* $home_dir ); 10. Zmienia właściciela wszystkich skopiowanych plików na nowego użytkownika. 87 system( find $home_dir -print . 88 -exec chown ${login}:${login} {} \; ); 11. Wywołuje program passwd, który zapewnia wygenerowanie nowego hasła dla użytkownika. 90 # Ustaw hasło dla użytkownika. 91 print Ustawiam hasło ; 92 system( passwd $login ); 12. Odblokowuje plik /etc/passwd. 94 flock(PW_FILE,LOCK_UN); Modyfikacje skryptu Skrypt pobiera nazwę użytkownika i inne informacje, stosując interaktywne za- pytania. Nic nie stoi na przeszkodzie, by móc te same informacje pobierać z pliku konfiguracyjnego lub nawet listy studentów uzyskanej z dziekanatu. Skrypt wy- konuje swe zadanie niezależnie od tego, skąd pochodzą dane. Gdy jeden ze studentów nie zachowywał się poprawnie i próbował złamać system, można na kilka tygodni zablokować mu dostęp do konta. UWAGA Skrypt jest dostosowany do konkretnego rodzaju systemu operacyjnego. Przed jego uruchomieniem warto sprawdzić, czy będzie działał poprawnie również na innym systemie. 124 S k r y p t 2 5 . Z a b l o k o w a n i e u ż y t k o w n i k a Kod 1 #!/usr/bin/perl 2 use strict; 3 use warnings; 4 5 if ($#ARGV != 0) { 6 print STDERR Użycie: $0 konto ; 7 } 8 9 my $user = $ARGV[0]; 10 11 # Pobierz informacje związane z logowaniem. 12 my $uid = getpwnam($user); 13 if (not defined($uid)) { 14 print $user nie istnieje. ; 15 exit (8); 16 } 17 18 system( passwd -l $user ); 19 my @who = `who`; 20 @who = grep /^$users/,@who; 21 foreach my $cur_who (@who) { 22 my @words = split /s+/, $cur_who; 23 my $tty = $words[1]; 24 25 if (not open(YELL, /dev/$tty )) { 26 next; 27 } 28 print YELL EOF ; 29 ************************************************************ 30 PILNA UWAGA OD ADMINISTRATORA SYSTEMU 31 32 To konto zostało zawieszone. Za 10 sekund zostaniesz 33 odłączony od systemu. Dokonaj natychmiastowego wylogowania. 34 ************************************************************ 35 EOF 36 close YELL; 37 } 38 sleep(10); 39 my @procs = `ps -u $user`; 40 shift @procs; 41 foreach my $cur_proc (@procs) { 42 $cur_proc =~ /(d+)/; 43 if (defined($1)) { 44 print Zabijam $1 ; 45 kill 9, $1; 46 } 47 } R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 125 Uruchomienie skryptu Skrypt przyjmuje jeden parametr: nazwę użytkownika. # dis_user.pl jeffar Wyniki Blokowanie hasła dla użytkownika jeffar passwd: wykonane Jeśli użytkownik jest aktualnie zalogowany, z pewnością będzie zszokowany. Wiadomość pojawi się na jego terminalu. ************************************************************ PILNA UWAGA OD ADMINISTRATORA SYSTEMU To konto zostało zawieszone. Za 10 sekund zostaniesz odłączony od systemu. Dokonaj natychmiastowego wylogowania. ************************************************************ Po 10 sekundach użytkownik jest automatycznie wylogowywany, czy tego chce, czy nie. Jak to działa? Skrypt sprawdza najpierw, czy użytkownik istnieje, używając metody getpwnam, stosowanej również w poprzednim skrypcie. Następnie wywołuje program passwd, by zablokować użytkownika. 18 system( passwd -l $user ); W następnym kroku używa polecenia who, by sprawdzić, czy użytkownik jest zalogowany. Jeśli tak, określa terminal, na którym aktualnie pracuje. 19 my @who = `who`; 20 @who = grep /^$users/,@who; 21 foreach my $cur_who (@who) { 22 my @words = split /s+/, $cur_who; 23 my $tty = $words[1]; Otwiera terminal i informuje użytkownika o blokowaniu konta za pomocą rzu- cającego się w oczy komunikatu. 126 S k r y p t 2 5 . Z a b l o k o w a n i e u ż y t k o w n i k a 25 if (not open(YELL, /dev/$tty )) { 26 next; 27 } 28 print YELL EOF ; 29 ************************************************************ 30 PILNA UWAGA OD ADMINISTRATORA SYSTEMU 31 32 To konto zostało zawieszone. Za 10 sekund zostaniesz 33 odłączony od systemu. Dokonaj natychmiastowego wylogowania. 34 ************************************************************ 35 EOF 36 close YELL; 37 } Ponieważ użytkownik ma 10 sekund na reakcję, skrypt czeka przez ten okres. 38 sleep(10); Polecenie ps pozwala pobrać wszystkie procesy należące do użytkownika. Pierwszy wiersz wyników należy pominąć, gdyż zawiera nagłówek informacyjny. Skrypt przetwarza pozostałe wiersze. 39 my @procs = `ps -u $user`; 40 shift @procs; W trakcie przetwarzania wydobywa z każdego wiersza informację na temat identyfikatora procesu, którego właścicielem jest użytkownik. Zdobyta informa- cja pozwala wykonać polecenie kill dla procesu, wymuszając w ten sposób jego zakończenie. 41 foreach my $cur_proc (@procs) { 42 $cur_proc =~ /(d+)/; 43 if (defined($1)) { 44 print Zabijam $1 ; 45 kill 9, $1; 46 } 47 } W tym momencie użytkownik został usunięty, a konto — zablokowane. R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 127 Modyfikacje skryptu Skrypt uzależniony jest od wielu poleceń zewnętrznych, na przykład ps i who. Sposób działania tych poleceń zależy od wykorzystywanego systemu operacyjne- go, więc konieczne może okazać się dostosowanie skryptu do własnego systemu. Użytkownik został zablokowany. Następny krok to jego usunięcie. OSTRZE- ŻENIE Ten skrypt może zniszczyć dane systemowe. Jego działanie jest silnie uzależnione od konkretnego systemu operacyjnego. Należy być bardzo ostrożnym przy jego stosowaniu. Kod 1 #!/usr/bin/perl 2 use strict; 3 use warnings; 4 use Fcntl :flock ; # Importuje stałe LOCK_*. 5 6 if ($#ARGV != 0) { 7 print STDERR użycie: $0 użytkownik ; 8 exit (8); 9 } 10 11 my $user = $ARGV[0]; 12 13 sub edit_file($) 14 { 15 my $file = shift; 16 17 open IN_FILE, $file or 18 die( Nieudane otwarcie pliku $file do odczytu ); 19 20 open OUT_FILE, $file.new or 21 die( Nieudane otwarcie pliku $file.new do zapisu ); 22 23 while (1) { 24 my $line = IN_FILE ; 25 if (not defined($line)) { 26 last; 27 } 28 if ($line =~ /^$user/) { 29 next; 128 S k r y p t 2 6 . U s u n i ę c i e u ż y t k o w n i k a 30 } 31 print OUT_FILE $line; 32 } 33 close (IN_FILE); 34 close (OUT_FILE); 35 unlink( $file.bak ); 36 rename( $file , $file.bak ); 37 rename( $file.new , $file); 38 } 39 40 my @info = getpwnam($user); 41 if (@info == -1) { 42 die( Brak użytkownika $user ); 43 } 44 45 open PW_FILE, /etc/passwd or 46 die( Nieudany odczyt pliku /etc/passwd ); 47 48 # Zablokuj plik na czas trwania skryptu. 49 flock PW_FILE, LOCK_EX; 50 51 edit_file( /etc/group ); 52 edit_file( /etc/shadow ); 53 54 if ($info[7] eq /home/$user ) { 55 system( rm -rf /home/$user ); 56 } else { 57 print Użytkownik wykorzystuje niestandardowy folder macierzysty. ; 58 print Usuń go ręcznie. ; 59 print Folder = $info[7] ; 60 } 61 print Użytkownik $user został usunięty ; 62 63 edit_file( /etc/passwd ); 64 65 flock(PW_FILE,LOCK_UN); 66 close(PW_FILE); Uruchomienie skryptu Użytkownika do usunięcia podaje się jako argument wiersza poleceń. # del_user.pl jeffar Wyniki # del_user.pl jeffar Użytkownik jeffar został usunięty R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 129 Jak to działa? Skrypt edytuje pliki /etc/group, /etc/shadow i /etc/passwd, by usunąć z nich wszel- kie informacje o użytkowniku. Skrypt odczytuje plik wiersz po wierszu i szuka tych, które zawierają nazwę użytkownika i za nim znak dwukropka. Takie wiersze są pomijane przy zapisie nowej wersji pliku. Funkcja edit_file odczytuje dane z pliku (na przykład /etc/group) i zapisuje plik o tej samej nazwie, ale z rozszerzeniem .new (na przykład /etc/group.new). Po zakończeniu edycji pliku dokonuje następującej zamiany: /etc/group - /etc/group.bak /etc/group.new - /etc/group Skrypt usuwa również folder macierzysty użytkownika, stosując poniższy kod: 54 if ($info[7] eq /home/$user ) { 55 system( rm -rf /home/$user ); 56 } else { 57 print Użytkownik wykorzystuje niestandardowy folder macierzysty. ; 58 print Usuń go ręcznie. ; 59 print Folder = $info[7] ; Kod dokonuje bardzo ważnego sprawdzenia. Jeśli użytkownik korzystał z nie- standardowego folderu macierzystego, skrypt go nie usuwa. W ten sposób unika się problemu sccs. Problem ten występuje wtedy, gdy administrator odkrywa użytkownika o nazwie sccs, który nigdy się nie logował. W takiej sytuacji próbuje usunąć jego konto. Pierwszym krokiem jest bardzo często usunięcie folderu domowego danego użytkownika z zastosowaniem polecenia: # rm -rf ~sccs (Nie wykonuj tego polecenia!) Okazało się, że sccs było kontem systemowym, a folder macierzysty był ustawiony na /. Oznaczało to, że usunięcie folderu macierzystego było równo- znaczne z wykonaniem operacji: # rm -rf / Jeśli kogoś to polecenie nie przeraża, zapewne nie zna dobrze systemu Unix. Polecenie usuwa zawartość całego dysku twardego. Na szczęście administrator miał kopie zapasowe i wyrozumiałą żonę, która nie była zła, że przyszedł do domu dopiero o 3 w nocy (odtwarzanie danych zajmuje sporo czasu!). 130 S k r y p t 2 6 . U s u n i ę c i e u ż y t k o w n i k a Aby uniknąć problemu sccs, skrypt usuwa jedynie te foldery, które znajdują się w bezpiecznym miejscu. Gdy sytuacja jest niepewna, skrypt pomija usuwanie folderu macierzystego, pozostawiając to zadanie administratorowi. Ostatnia uwaga: ostatnim edytowanym plikiem jest /etc/passwd. Wynika to z faktu, iż jest to plik z założoną blokadą w momencie usuwania lub dodawania użytkowników. Gdy nazwa pliku zostaje zmieniona w trakcie procesu edycji, blo- kada zostaje zdjęta. Z tego względu plik musi być edytowany na samym końcu. Modyfikacje skryptu Oczywiście istnieją inne programy, które potrafią lepiej usuwać użytkowników z systemu niż przedstawiony skrypt. Jeśli jednak trzeba usunąć dużą liczbę użyt- kowników, przedstawione podejście pozwoli zaoszczędzić mnóstwo czasu. Pracowałem dla dużej firmy, która wykorzystywała najgorszy system kompilacji i generowania, jaki kiedykolwiek widziałem. Jeden z największych problemów polegał na tym, że gdy wylogowywało się bez poprawnego zamknięcia środowiska projektowania aplikacji, jeden z programów tła mógł zostać zablokowany przez ciągłe próby połączenia się z niedziałającą aplikacją główną. W ten sposób bardzo wydajne komputery zajmujące się kompilacją progra- mów były spowalniane przez zbędne procesy. Trzeba było szukać użytkownika lub administratora systemu, by unicestwił zablokowany proces. Perl zapewnia automatyczne wykonywanie zadań, które tradycyjnie trzeba wykonywać ręcznie — w tym przypadku dotyczy to identyfikacji i wyłączania zablokowanych programów. Kod 1 #!/usr/bin/perl 2 use strict; 3 use warnings; 4 # 5 # Wyłącza zablokowane procesy. 6 # 7 # Zablokowany proces to taki, który zajął procesowi 8 # ponad godzinę. 9 # 10 # UWAGA: Program został zaprojektowany do przyjaznego wyłączania aplikacji. 11 # Najpierw wysyła przyjazny sygnał zakończenia (SIGTERM) do zablokowanego 12 # procesu, prosząc go o wyłączenie się. Jeśli zmieni się wysyłany sygnał 13 # na zabójstwo z premedytacją (SIGKILL), proces zostanie ZMUSZONY 14 # do zakończenia działania. R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 131 15 # 16 # Zakończenie aplikacji musi zostać potwierdzone przez operatora. 17 # 18 # Jeśli okaże się, że pewien użytkownik często pozostawia zablokowane 19 # procesy, można zapewnić usuwanie jego programów bez 20 # konieczności potwierdzania tej operacji. 21 # 22 my $max_time = 60*60; # Maksymalny czas rzeczywistego działania 23 # podawany w sekundach. 24 25 # Nazwy procesów, które mogą działać dłuższy czas. 26 my exclude_cmds = ( 27 # Pomijamy elementy KDE, które potrafią zajmować mnóstwo czasu. 28 kdeinit: = 1, 29 /usr/bin/krozat.kss = 1 30 ); 31 # Użytkownicy, których procesów nie należy usuwać. 32 my exclude_users = ( 33 root = 1, 34 postfix = 1 35 ); 36 # Wykorzystaj polecenie PS do znalezienia zablokowanych programów. 37 # UWAGA: polecenie ps w wersji dla systemu Linux. 38 my @ps = `ps -A -eo cputime,pcpu,pid,user,cmd`; 39 shift @ps; # Pomiń wiersz nagłówka. 40 chomp(@ps); 41 42 # Przejdź przez każdy proces. 43 foreach my $cur_proc (@ps) { 44 45 # Pola procesu jako nazwy. 46 my ($cputime,$pcpu,$pid,$user,$cmd) = 47 split /s+/, $cur_proc; 48 49 $cputime =~ /(d+):(d+):(d+)/; 50 # Czas procesora w sekundach zamiast w wersji sformatowanej. 51 my $cpu_seconds = $1*60*60 + $2*60 + $3; 52 53 if ($cpu_seconds $max_time) { 54 next; 55 } 56 57 if (defined($exclude_users{$user})) { 58 print Pomijam z racji użytkownika: $cur_proc ; 59 next; 60 } 61 132 S k r y p t 2 7 . Z a b i c i e z a b l o k o w a n e g o p r o c e s u 62 if (defined($exclude_cmds{$cmd})) { 63 print Pomijam z racji typu procesu: $cur_proc ; 64 next; 65 } 66 67 # Proces zablokowany. Poproś o jego zakończenie. 68 print ZABLOKOWANY: $cur_proc ; 69 print Zabić? ; 70 my $answer = STDIN ; 71 72 if ($answer =~ /^[Tt]/) { 73 # Wyłącz łagodnie. 74 kill TERM , $pid; 75 print Wysłany sygnał TERM do procesu ; 76 } 77 } Uruchomienie skryptu Skrypt powinien być uruchamiany przez administratora w celu usunięcia zablo- kowanych procesów. Wyniki ZABLOKOWANY: mpg123 Zabić? t Wysłany sygnał TERM do procesu Jak to działa? Program rozpoczyna się od wykonania polecenia ps w celu uzyskania listy procesów. 36 # Wykorzystaj polecenie PS do znalezienia zablokowanych programów. 37 # UWAGA: polecenie ps w wersji dla systemu Linux. 38 my @ps = `ps -A -eo cputime,pcpu,pid,user,cmd`; 39 shift @ps; # Pomiń wiersz nagłówka. 40 chomp(@ps); Następnie przechodzi przez każdy proces w celu jego sprawdzenia. 42 # Przejdź przez każdy proces. 43 foreach my $cur_proc (@ps) { R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 133 Rozbija poszczególne pola, aby mieć do nich lepszy dostęp. 45 # Pola procesu jako nazwy. 46 my ($cputime,$pcpu,$pid,$user,$cmd) = 47 split /s+/, $cur_proc; Czas procesora jest podawany w formacie HH:MM:SS. Należy go zamienić na format bardziej wygodny w obliczeniach 49 $cputime =~ /(d+):(d+):(d+)/; 50 # Czas procesora w sekundach zamiast w wersji sformatowanej. 51 my $cpu_seconds = $1*60*60 + $2*60 + $3; Po wyliczeniu czasu skrypt sprawdza, czy analizowany program przekroczył dopuszczalny czas działania. 53 if ($cpu_seconds $max_time) { 54 next; 55 } Są użytkownicy, których procesy są pomijane w trakcie analizy. 57 if (defined($exclude_users{$user})) { 58 print Pomijam z racji użytkownika: $cur_proc ; 59 next; 60 } Podobnie jest w przypadku wybranych programów. Je także należy pominąć w trakcie analizy. 62 if (defined($exclude_cmds{$cmd})) { 63 print Pomijam z racji typu procesu: $cur_proc ; 64 next; 65 } Jeśli proces przeszedł poprawnie wszystkie testy, można go interaktywnie wyłączyć. 67 # Proces zablokowany. Poproś o jego zakończenie. 68 print ZABLOKOWANY: $cur_proc ; 69 print Zabić? ; 70 my $answer = STDIN ; 134 S k r y p t 2 7 . Z a b i c i e z a b l o k o w a n e g o p r o c e s u 71 72 if ($answer =~ /^[Tt]/) { 73 # Wyłącz łagodnie. 74 kill TERM , $pid; 75 print Wysłany sygnał TERM do procesu ; 76 } 77 } Modyfikacje skryptu Skrypt silnie zależy od danych uzyskiwanych z polecenia ps. Wynik działania tego polecenia zależy od stosowanego systemu operacyjnego. Należy dostosować skrypt do własnego systemu. Zabijanie procesów nie jest tylko procedurą techniczną, ale zależy również od polityki firmy w kwestii zablokowanych procesów innych osób. Gdy polityka firmy dopuszcza ich usuwanie, warto skorzystać z przedstawionego skryptu. R o z d z i a ł 6 . A d m i n i s t r a c j a s y s t e m e m U n i x 135
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Perl. Skrypty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: