Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00361 007170 18464914 na godz. na dobę w sumie
Perl. Zaawansowane programowanie. Wydanie II - książka
Perl. Zaawansowane programowanie. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0231-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> perl - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bądź na bieżąco z najnowszymi narzędziami i technikami programowania

Perl, jeden z pierwszych języków skryptowych służących do dynamicznego generowania zawartości witryn WWW, nie traci popularności mimo dość sędziwego wieku. Ciągle wzrasta zainteresowanie tym językiem, co pewien czas powstają kolejne jego wersje. W sieci funkcjonują tysiące witryn poświęconych programowaniu w Perlu, jednak podczas pracy nad rozbudowaną aplikacją nie zawsze znajdujemy czas na poszukiwanie niezbędnych informacji. Zgromadzenie w jednym tomie opisów technik stosowanych przez doświadczonych programistów pozwoliłoby znacznie przyspieszyć pracę.

Książka 'Perl. Zaawansowane programowanie. Wydanie II' to kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy tworzą aplikacje w Perlu. Autor opisuje zmiany, jakie wprowadzono w Perlu w ciągu ostatnich lat, koncentrując się na technikach rozwiązywania konkretnych problemów, a nie na teoretycznych rozważaniach. Kładzie duży nacisk na możliwości stosowania gotowych kodów z witryn Comprehensive Perl Archive Network, w których zgromadzono setki przykładów wykorzystania Perla. Uczy efektywnej pracy i zachęca do stosowania zaawansowanych narzędzi i technik programistycznych.

Odkryj magię Perla.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Perl. Zaawansowane programowanie. Wydanie II Autor: Simon Cozens T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski, Mateusz Michalski ISBN: 83-246-0231-3 Tytu³ orygina³u: Advanced Perl Programming, 2nd Edition Format: B5, stron: 288 B¹dŸ na bie¿¹co z najnowszymi narzêdziami i technikami programowania (cid:129) Wykorzystaj mo¿liwoœci szablonów (cid:129) Po³¹cz skrypty Perla z programami napisanymi w innych jêzykach programowania (cid:129) Przetestuj kod i popraw wydajnoœæ projektu Perl, jeden z pierwszych jêzyków skryptowych s³u¿¹cych do dynamicznego generowania zawartoœci witryn WWW, nie traci popularnoœci mimo doœæ sêdziwego wieku. Ci¹gle wzrasta zainteresowanie tym jêzykiem, co pewien czas powstaj¹ kolejne jego wersje. W sieci funkcjonuj¹ tysi¹ce witryn poœwiêconych programowaniu w Perlu, jednak podczas pracy nad rozbudowan¹ aplikacj¹ nie zawsze znajdujemy czas na poszukiwanie niezbêdnych informacji. Zgromadzenie w jednym tomie opisów technik stosowanych przez doœwiadczonych programistów pozwoli³oby znacznie przyspieszyæ pracê. Ksi¹¿ka „Perl. Zaawansowane programowanie. Wydanie II” to kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy tworz¹ aplikacje w Perlu. Autor opisuje zmiany, jakie wprowadzono w Perlu w ci¹gu ostatnich lat, koncentruj¹c siê na technikach rozwi¹zywania konkretnych problemów, a nie na teoretycznych rozwa¿aniach. K³adzie du¿y nacisk na mo¿liwoœci stosowania gotowych kodów z witryn Comprehensive Perl Archive Network, w których zgromadzono setki przyk³adów wykorzystania Perla. Uczy efektywnej pracy i zachêca do stosowania zaawansowanych narzêdzi i technik programistycznych. (cid:129) Techniki przetwarzania danych tekstowych (cid:129) Stosowanie szablonów (cid:129) Pobieranie wiadomoœci RSS (cid:129) Obs³uga baz danych (cid:129) Korzystanie z kodowania Unicode (cid:129) Programowanie sterowane zdarzeniami (cid:129) Testowanie kodu i usuwanie b³êdów (cid:129) £¹czenie kodu Perla z kodem C za pomoc¹ modu³u Inline Odkryj magiê Perla Spis treści Przedmowa .................................................................................................................... 7 1. Techniki zaawansowane .............................................................................................. 11 12 29 34 50 Introspekcja Modyfikacja modelu klas Nieoczekiwany kod Podsumowanie 2. Techniki parsowania.....................................................................................................51 52 74 78 82 Gramatyki Parse::RecDescent Parse::Yapp Inne techniki parsowania Podsumowanie 3. Szablony .......................................................................................................................83 84 88 93 98 109 115 117 Formaty i Text::Autoformat Text::Template HTML::Template HTML::Mason Template Toolkit AxKit Podsumowanie 4. Obiekty, bazy danych i aplikacje................................................................................ 119 119 120 130 Coś więcej niż zwykłe pliki… Serializacja obiektów Bazy danych obiektów 3 Obsługa baz danych Zastosowania praktyczne w aplikacjach sieciowych Posumowanie 134 141 147 5. Narzędzia językowe................................................................................................... 149 149 150 153 158 168 Perl i praca z tekstem Obróbka tekstów angielskich Moduły do parsowania tekstów angielskich Klasyfikacja i pozyskiwanie informacji Podsumowanie 6. Perl i Unicode...............................................................................................................169 169 171 173 176 181 187 191 Terminologia Co to takiego Unicode? Formaty UTF Obsługa danych UTF-8 Moduł Encode Unicode dla programistów XS Podsumowanie 7. POE...............................................................................................................................193 193 204 211 Programowanie w środowisku sterowanym zdarzeniami Elementy najwyższego poziomu — komponenty Podsumowanie 8. Testowanie..................................................................................................................213 213 215 218 219 221 223 224 230 Test::Simple Test::More Test::Harness Test::Builder Test::Builder::Tester Łączenie testów z kodem Testowanie jednostek kodu Podsumowanie 9. Rozszerzanie możliwości Perla za pomocą modułu Inline ...................................... 233 233 236 249 254 Prosty moduł Inline::C Programowanie bardziej złożonych zadań z pomocą Inline::C Inline::Inne moduły Podsumowanie 4 | Spis treści 10. Zabawy z Perlem........................................................................................................ 255 255 260 262 264 265 269 Nieczytelność Just another Perl hacker Golf Perla Poezja Perla Acme::* Podsumowanie Skorowidz....................................................................................................................271 Spis treści | 5 ROZDZIAŁ 3. Szablony Na grupie comp.lang.perl pojawił się niedawno wątek, w którym dyskutujący próbowali ustalić rytualną drogę każdego programisty Perla — indywidualne wyważanie szeroko otwar- tych drzwi. Na liście pokonywanych zadań znalazł się system obsługi szablonów, warstwa abstrakcji bazy danych, parser HTML, procesor argumentów wiersza poleceń oraz moduł ob- sługi dat i czasu. Ciekawe, czy poniższa historia nie wyda Ci się znajoma. Musisz przygotować pewien formu- larz listu. Część tekstu jest stała i niezmienna, niektóre wyrażenia się zmieniają. Tworzysz więc taki mniej więcej szablon: my $template = q{ Szanowny Panie(Pani) $name, Otrzymaliśmy państwa zamówienie dotyczące $product. Z naszych ustaleń wynika, że będziemy w stanie dostarczyć go do państwa w dniu $date za cenę około $cost. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, Acme Integrated Foocorp. }; a następnie zmagasz się z koszmarnymi wyrażeniami regularnymi przy każdej linii, na przy- kład s/($w+)/$1/eeg, osiągając w końcu coś, co lepiej lub gorzej działa jak powinno. Jak to zwykle bywa z każdym projektem, dwa dni od wprowadzenia programu do użytku zmienia się specyfikacja danych i nagle Twój prosty wzorzec musi uwzględniać zastosowanie pętli dla elementów tablic, wyrażenia warunkowe czy wreszcie wykonywanie kodu Perla w samym środku wzorca. I nawet nie spostrzegasz, jak to się stało, że utworzyłeś własny ję- zyk obsługi wzorców. Jeżeli rozpoznałeś w tym siebie, nie przejmuj się. To samo przydarza się niemal wszystkim przynajmniej raz. I właśnie dlatego w CPAN znaleźć można tak wiele modułów obsługują- cych szablony plików tekstowych i HTML, wśród których występują tak koncepcje niewiele bardziej złożone od s/($w+)/$1/eeg, jak i niezależne języki programowania wzorców. Zanim przejdziemy do omawiania tych modułów, przyjrzymy się rozwiązaniu wbudowane- mu w Perla — formatom. 83 Formaty i Text::Autoformat Formaty są częścią Perla od wersji 1.0. Rzadko się z nich teraz korzysta, ale nadają się świet- nie do uzyskania efektów, na których w wielu przypadkach zależy nam przy formatowaniu tekstów. Formaty Perla umożliwiają utworzenie obrazu danych do wyświetlenia, a następnie wypeł- nienie go rzeczywistymi danymi. Przykładowo, w niedawno tworzonej aplikacji zależało mi na wyświetlaniu w oddzielnych wierszach danych o odebranych wiadomościach: identyfi- katora, daty, adresu nadawcy i tematu wiadomości. Zakładając, że wiersz pomieścić może 80 kolumn, niektóre pola trzeba było ograniczyć, a inne wypełnić odstępami, tak by zajmowały nieco więcej miejsca. W czystym Perlu efekt tak sformatowanego wyjścia można osiągnąć na trzy podstawowe sposoby. Po pierwsze, korzystając z sprintf (lub printf) i substr: for (@mails) { print 5i 10s 40s 21s , $_- id, substr($_- received,0,10), substr($_- from_address,-40,40), substr($_- subject,0,21); } Po drugie, posługując się funkcją pack, o której prawie nikt nie pamięta (a która nie daje du- żej kontroli przy obcinaniu łańcuchów): for (@mails) { print pack( A5 A10 A40 A21 , $_- id, $_- received, $_- from_address, $_- subject); } I w końcu po trzecie, używając formatu: format STDOUT = @ @ @ @ $_- id $_- received $_- from_address $_- subject . for (@mails) { write; } Osobiście uważam, że to rozwiązanie jest zgrabniejsze i bardziej intuicyjne niż dwa pozosta- łe. Ponadto ma tę zaletę, że formatowanie wydzielone jest poza pętlę główną, przez co kod staje się bardziej przejrzysty1. Formaty zawsze powiązane są z określonymi uchwytami plików; w podanym przykładzie przyjęto, że format powinien zostać zastosowany do każdego ciągu skierowanego na stan- dardowe wyjście. Obrazkowy język formatów jest całkiem prosty — pola zaczynają się od znaków @ lub ^, po których pojawiają się znaki , | lub wskazujące na sposób wyrównania tekstu, odpowiednio: lewostronne, wyśrodkowane i prawostronne. Po każdej linii opisów pól pojawia się linia z wyrażeniami wypełniającymi te pola, z oddzielnym wyrażeniem dla każ- dego pola: 1 Tak się złożyło, że ostatecznie nie skorzystałem z tego rozwiązania w swoim rzeczywistym programie — ob- szary wyświetlania poszczególnych pól musiały mieć zmienną, a nie stałą długość. Jednak w przypadkach, w których wystarcza stała szerokość pól, rozwiązanie to jest idealne. 84 | Rozdział 3. Szablony format STDOUT = Id : @ $_- id Date : @ $_- received From : @ $_- from_address Subject : @ $_- subject . Jak do tej pory widzieliśmy przykłady tylko pól typu @. W przypadku formatów wielolinio- wych może się okazać, że przydałoby się podzielić wyrażenie na kilka oddzielnych linii; na przykład po to, by początek treści wiadomości wyświetlać obok metadanych o tej wiadomości: Id : 1 Hi Simon, Thank you for the Date : 10/12/02 supply of widgets that you sent From : fred@funglyfoobar.com me last week. I can assure you Subject : Widgets that they have all been put … W takich przypadkach korzysta się z pól drugiego typu: ^. Zaprezentowany powyżej rezultat można osiągnąć dzięki takiemu formatowi: format STDOUT Id : @ ^ $_- id $message Date : @ ^ $_- received $message From : @ ^ $_- from_address $message Subject : @ … ^ … $_- subject $message . Wartości wypełniające pola @ mogą być dowolnymi wyrażeniami Perla, natomiast wypełnie- niami pól ^ mogą być tylko zwykłe skalary. Procesor formatów przy każdym napotkaniu pola ^ wyświetla tyle znaków z podanej wartości, ile może, a następnie usuwa je z początku tej wartości, przygotowując ją w ten sposób do wyświetlenia w kolejnym polu. Znak ... na końcu pola oznacza, że jeśli podana wartość będzie za długa, by zmieścić się w przewidzia- nym polu, powinna zostać obcięta, a na końcu pojawić się mają trzy kropki. Jeżeli do określe- nia wartości wypełniającej pola ^ przekazywane będą zmienne leksykalne, takie jak $message w powyższym przykładzie, to trzeba je zadeklarować przed formatem; w przeciwnym razie nie będą one w nim widoczne. Kolejnym udogodnieniem związanym z formatami jest możliwość określenia nagłówka wy- syłanego na początku każdej strony — Perl zlicza linie wyświetlane przez format i dzięki te- mu wie, kiedy zaczyna się nowa strona. Nagłówek dla określonego uchwytu pliku to format, którego nazwą jest nazwa tego uchwytu z przyrostkiem _TOP. Proste zastosowanie tego me- chanizmu to określenie nazw kolumn dla wyświetlanych rekordów: format STDOUT_TOP = ID Received From Subject ===== ========== ======================================== ==================== . format STDOUT = @ @ @ @ $_- id $_- received $_- from_address $_- subject . Formaty i Text::Autoformat | 85 Formaty są bardzo poręczne, szczególne w sytuacjach, w których z różnymi uchwytami pli- ków wiążemy rozmaite formaty i wysyłamy te same dane w wiele miejsc w różnej postaci. Z drugiej strony mają one kilka poważnych ograniczeń, o których trzeba pamiętać, stosując je w dużych aplikacjach. Przede wszystkim są nieprzebranym źródłem różnych zmiennych specjalnych: $ oznacza bieżący numer strony formatu, $= to liczba linii na stronie, $- to liczba linii pozostałych do końca strony, $~ nazwa bieżącego formatu wyjściowego, $^ nazwa bieżącego formatu na- główkowego i tym podobne. Nigdy nie pamiętam znaczenia żadnej z nich i zawsze muszę to sprawdzać w perlvar. Poza tym formaty słabo radzą sobie ze zmiennymi leksykalnymi, zmianą uchwytów plików, liniami o zmiennej długości, zmianą formatu w locie itd. Ale do małych, eleganckich rozwią- zań nadają się wspaniale. Szczegóły dotyczące wbudowanych formatów Perla znaleźć można w dokumentacji perlform. Text::Autoformat Istnieje jednak inny, godny 21. wieku sposób obsługi formatowania tekstów — moduł Text ::Autoformat. Można go stosować na dwa sposoby — do zawijania długich łańcuchów (co robi inteligentniej niż moduł Text::Wrap czy uniksowe polecenie fmt) i jako zamiennik wbu- dowanego języka formatów, oferuje bowiem więcej możliwości przy prostszych zasadach składniowych. Opcja zawijania długich tekstów powiązana jest w niewielkim stopniu z szablonami, ale chy- ba warto wspomnieć o niej w tym miejscu. Głównym zadaniem procedury autoformat jest zachowywanie struktury zawijanego tekstu; została ona stworzona z myślą o wiadomościach pocztowych (ze szczególnym uwzględnie- niem cytowanych fragmentów, sygnatur itp.), ale można ją zastosować do dowolnego ustruk- turyzowanego tekstu. Przykładowo, gdyby taki tekst: You have: * a splitting headache * no tea * your gown (being worn) It looks like your gown contains: . a thing your aunt gave which you don t know what it is . a buffered analgesic . pocket fluff podać na wejście fmt, otrzymamy dość spektakularny miszmasz: You have: * a splitting headache * no tea * your gown (being worn) It looks like your gown contains: . a thing your aunt gave you which you don’t know what it is . a buffered analgesic . pocket fluff 86 | Rozdział 3. Szablony Funkcja autoformat spisze się dużo lepiej, bo z wyprzedzeniem sprawdza, jaka jest struktura formatowanego tekstu: You have: * a splitting headache * no tea * your gown (being worn) It looks like your gown contains: . a thing your aunt gave you which you don t know what it is . a buffered analgesic . pocket fluff Język formatów z modułu Text::Autoformat jest bardzo podobny do standardowo ofero- wanego przez Perla, tyle że jest nieco uproszczony. Po pierwsze, rozróżnienie między polami wypełnianymi, @, a kontynuowanymi, ^, dokonywane jest na podstawie znaków użytych do oznaczenia zakresu pola, a nie tylko prefiksu pola. I tak to, co zapisalibyśmy do tej pory jako: @ @ @ @ staje się teraz po prostu czymś takim: Do oznaczenia formatów kontynuowanych służą znaki [ i ], które same powtarzają się w ko- lejnych wierszach w miarę potrzeb: Id : Messagge : [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Na tej podstawie otrzymamy taki wynik: Id : 1 Message : Hi Simon, Thank you for the supply of widgets that you sent me last week. I can assure you that they have all been put to good… Jednak w odróżnieniu od wbudowanych formatów wieloliniowych linie oznaczone znakami [ i ] powtarzają cały format automatycznie tak długo, by wyświetlić całą zawartość zmiennej. Z tego powodu poniższy zapis nie przyniesie spodziewanego rezultatu: Id : [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Zamiast tego rezultat będzie następujący: Id : 1 Hi Simon, Thank you for the supply of widgets that you sent Id : me last week. I can assure you that they have all been put Id : to good use, and have been found, as usual to be the very… A efekty są jeszcze gorsze przy zastosowaniu formatów dłuższych niż jedna linia. Dużą zaletą Text::Autoformat jest natomiast to, że w jego przypadku formaty są zwykłymi łańcuchami, a nie odpowiednio kompilowanymi wzorcami przeplatanymi kodem. Łańcuchy tworzące format przetwarzane są przez funkcję form, którą trzeba jawnie importować: use Text::Autoformat qw(form); my $format = EOF; Id : Date : From : Subject : … Formaty i Text::Autoformat | 87 EOF my $id = 10; my $date = 20/12/02 ; my $from = Fred Foonly ; my $subject = Autoformatted message ; print form($format, $id, $date, $from, $subject); Text::Autoformat pozwala także na wyjątkowo swobodne kontrolowanie dzielenia wyrazów w polach formatu tworzących wieloliniowe bloki. Można stosować różne algorytmy dziele- nia, jak choćby TeX::Hyphen autorstwa Jana Pazdziory, używanego w pakiecie TeX Donalda Knutha. Główną wadą modułu Text::Autoformat jest to, że nie daje takiej kontroli nad na- główkami i stopkami jak write. Zarówno formaty Perla, jak i Text::Autoformat nadają się świetnie do generowania forma- towanego wyjścia przypominającego stylem programy tworzone w latach 80. ubiegłego stu- lecia. Jednak gdy dziś mówimy o formatowaniu tekstu, to mamy na myśli raczej formularze czy listy seryjne. Przejdźmy więc do modułów lepiej dostosowanych do obsługi szablonów w takim właśnie stylu. Text::Template Text::Template, autorstwa Marka-Jasona Dominusa, to już de facto standard wśród syste- mów tworzenia szablonów dla zwykłego tekstu. Stosowany w nim język wzorców jest na- prawdę prosty — wszystko, co umieścimy pomiędzy znakami { i }, zostanie przetworzone przez Perla, cała reszta będzie niezmieniona. Jest to moduł zorientowany obiektowo — najpierw tworzy się obiekt szablonu z pliku, uchwy- tu do pliku lub łańcucha, a następnie się go wypełnia: use Text::Template; my $template = Text::Template- new(TYPE = FILE , SOURCE = email.tmpl ); my $output = $template- fill_in(); Załóżmy więc, że mamy następujący szablon: Drogi {$who}, Dziękuję Ci za moduł {modulename}, który pozwolił mi oszczedzić około {$hours) godzin pracy w tym roku. Dzięki temu miałem możliwość rozegrania { int($hours*2.4) } potyczek w go i bardzo cenię sobie to, że nie straciłem tego czasu, próżnując na IRC-u. Z poważaniem, Simon Tworzymy obiekt szablonu, potrzebne zmienne, a następnie przetwarzamy szablon: use Text::Template; my $template = Text::Template- new(TYPE = FILE , SOURCE = email.tmpl ); $who = Mark ; $modulename = Text::Template ; $hours = 15; print $template- fill_in(); Wynik będzie wyglądał tak: 88 | Rozdział 3. Szablony Drogi Mark, Dziękuję Ci za moduł Text::Template, który pozwolił mi oszczedzić około 15 godzin pracy w tym roku. Dzięki temu miałem możliwość rozegrania 36 potyczek w go i bardzo cenię sobie to, że nie straciłem tego czasu, próżnując na IRC-u. Z poważaniem, Simon Zauważmy, że podstawiane zmienne — $who, $modulename i tak dalej — nie są zmiennymi my. Gdy się nad tym odrobinę dłużej zastanowić, staje się to oczywiste — zmienne my nie na- leżałyby przecież do zakresu widoczności obowiązującego wewnątrz Text::Template i jako takie nie były w nim widoczne. Ma to nieco nieprzyjemne implikacje: Text::Template ma dostęp do zmiennych pakietowych i trzeba się nieco nagimnastykować, by bez przeszkód za- stosować use strict. Są dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Pierwszy jest bardzo prosty — umieścić zmien- ne podstawiane w jeszcze jednym, zupełnie innym pakiecie: use Text::Template; my $template = Text::Template- new(TYPE = FILE , SOURCE = email.tmpl ); $Temp::who = Mark ; $Temp:modulename = Text::Template ; $Temp::hours = 15; print $template- fill_in(PACKAGE = Temp ); To wygląda już lepiej, ale nadal nie usatysfakcjonuje tych, którzy unikają zmiennych global- nych jak ognia. Problem ten można obejść, przekazując przenośną tablicę symboli — tablicę asocjacyjną: use Text::Template; my $template = Text::Template- new(TYPE = FILE , SOURCE = email.tmpl ); print $template- fill_in(HASH = { who = Mark , modulename = Text::Template , hours = 15 }); Pętle, tablice zwykłe i asocjacyjne To tyle o prostych szablonach. Ponieważ Text::Template wykonuje wszystko, co umieścimy pomiędzy nawiasami klamrowymi jako pełnoprawny kod Perla, w szablonach możemy robić o wiele więcej. Przypuścimy na przykład, że przygotowujemy ofertę wykonania pewnych prac projektowych: $client = Acme Motorhomes and Eugenics Ltd. ; jobs = ( Zaprojektowanie nowego logo = 450.00, Papier firmowy = 300.00, Przeprojektowanie strony WWW = 900.00, Inne wydatki = 33.75 ); Możemy przygotować odpowiedni szablon, który wyręczy nas w pracy (oczywiście w pracy nad przygotowaniem oferty, nie nad zleceniem, o które się staramy): Text::Template | 89 {my $total=0; } Do ($client}: Dziękujemy za skorzystanie z usług Fungly Foobar Design Associates. Oto zestawienie kosztów prac wykonanych w ramach otrzymanego zlecenia: { while (my ($work, $price) = each jobs) { $OUT .= $work . ( x (50 - length $work)). sprintf( £ 6.2f , $price). ; $total += $price; } } Koszt całkowity {sprintf £ 6.2f ,$total} Termin płatności: 30 dni. Z wyrażami szacunku, Fungly Foobar Co się tutaj dzieje? Najpierw tworzymy zmienną prywatną w szablonie, $total, którą usta- wiamy wstępnie na wartość zero. Ponieważ jednak nie chcemy, aby na samym początku na- szego wzorca pojawiało się 0, zapewniamy, że nasza wstawka zwróci wartość , tym samym nie dodając niczego do tekstu wyjściowego. To często stosowana, przydatna sztuczka. Następnie przechodzimy w pętli po wszystkich elementach tablicy asocjacyjnej jobs. Po- szczególne ceny z łatwością dodamy do zmiennej total, ale chcielibyśmy przy tym dodawać wiersz do szablonu dla każdej pozycji. Chcielibyśmy wyrazić mniej więcej coś takiego: { while (my ($work, $price) = each jobs) { } {$work} £{$price} { $total += $price; } } Jednak Text::Template nie działa w ten sposób: każda wstawka musi być niezależnym, po- prawnym składniowo fragmentem Perla. W jaki więc sposób wpisać do szablonu wiele linii? Do tego służy magiczna zmienna $OUT. Użycie tej zmiennej powoduje, że jej zawartość zosta- nie uznana za wynik działania wstawki z kodem. Przy każdej iteracji pętli dodajemy do tej zmiennej odpowiedni tekst, który na końcu zostanie wstawiony do szablonu jako całość. Zabezpieczenia i wykrywanie błędów Jedną z zalet stosowania szablonów jest to, że części aplikacji niezwiązane bezpośrednio z pro- gramowaniem — wygląd stron HTML, treści listów przy korespondencji seryjnej i tym podob- ne — można zlecić osobom niekoniecznie umiejącym programować. Natomiast jedną z wad rozbudowanych systemów obsługi szablonów, takich jak Text::Template, jest to, że niewiele trzeba, by doprowadzić do rozwinięcia wzorca w postać { system( rm -rf / ) }. Po pierw- szym takim przypadku, Ty, a przy okazji może ktoś jeszcze, będziesz zmuszony szukać nowej pracy. Musi więc istnieć jakiś sposób zabezpieczenia szablonów przed tego typu przygodami. 90 | Rozdział 3. Szablony Text::Template oferuje dwa sposoby ochrony przed takimi współpracownikami… ups, mia- łem na myśli wpadkami. Pierwszy to zwykły mechanizm „skazy”. W trybie skazy Perl odmó- wi uruchomienia szablonu z pliku zewnętrznego. Zabezpiecza to przed ludźmi podmieniają- cymi pliki wzorców, ale w sposób całkowicie uniemożliwiający korzystanie z jakichkolwiek plików z szablonami; zamiast tego wszystkie szablony trzeba podawać jako łańcuchy. Jeżeli mamy zaufanie do konkretnego pliku w systemie, musimy nakazać Text::Template przyjęcie go; służy do tego opcja UNTAINT: my $template = new Text::Template (TYPE = FILE , UNTAINT = 1, SOURCE = $filename); Teraz będzie już można skorzystać z szablonu w pliku $filename, oczywiście o ile plik ten pomyślnie przejdzie sprawdzanie w trybie skazy. Drugi sposób zabezpieczeń oferuje większy stopień szczegółowości; opcja SAFE pozwala na wskazanie zmiennej klasy Safe ograniczającej operacje wykonywane we wstawkach Perla: my $compartment = new Safe; # Domyślny zestaw operacji jest bezpieczny $text = $template- fill_in(SAFE = $compatment); Osoby szczególnie przewrażliwione w zakresie bezpieczeństwa z pewnością będą chciały osią- gnąć nieco więcej niż tylko ograniczenie się do domyślnego zestawu operacji zastrzeżonych. Co będzie, gdy nie uda się coś innego? Lepiej przecież, by aplikacja nie kończyła się niespo- dziewanie po wystąpieniu błędu w kodzie Perla wstawionym w szablon czy zgłoszeniu błę- du dzielenia przez zero. Text::Template domyślnie wyłapuje błędy przy wywołaniach eval, jednak czasami chcielibyśmy uzyskać nieco większą kontrolę nad procesem obsługi błędów. Do tego właśnie służy opcja BROKEN. Dzięki opcji BROKEN można określić procedurę, która będzie wywoływana zawsze wtedy, gdy we wstawionym kodzie wykryty zostanie błąd składniowy czy dowolna inna nieprawidło- wość. Bez opcji BROKEN do wyjściowego tekstu wstawiane są standardowe komunikaty o błę- dzie, na przykład: Szanowny Panie(Pani) Program fragment delivered error syntax error at template line 1 , Określając procedurę BROKEN zyskujemy większą kontrolę nad tym, co będzie wstawione do tekstu w takiej sytuacji. W większości przypadków najsensowniejszym zachowaniem po wy- kryciu błędu będzie po prostu całkowite przerwanie przetwarzania szablonu. Osiągniemy to, zwracając wartość undef z procedury wskazanej przy opcji BROKEN. W takiej sytuacji Text:: Template zwróci tyle tekstu wyjściowego, ile udało mu się do tej pory przetworzyć. Oczywiście musi istnieć sposób wskazania, czy przetwarzanie szablonu zakończyło się po- wodzeniem czy może zostało przerwane przez procedurę BROKEN. Dokonuje się tego poprzez zwrotny argument BROKEN_ARG. Przekazanie BROKEN_ARG konstruktorowi szablonu spowodu- je, że będzie on przekazany do funkcji BROKEN2. Dzięki temu możemy osiągnąć na przykład coś takiego: 2 Udostępnienie argumentu definiowanego przez użytkownika to świetny sposób na rozszerzanie możliwości funkcji zwrotnych. Text::Template | 91 my $succeeded = 1; $template- fill_in(BROKEN = broken_sub, BROKEN_ARG = $succeeded); if (!$suceeded) { die Nie udało się wypełnić szablonu... ; } sub broken_sub { my params = @_; ${$params{arg}} = 0; undef; } Jak widać, funkcja zwrotna wskazana przez BROKEN wywoływana jest z argumentem wejścio- wym w postaci tablicy asocjacyjnej; argument określony przez BROKEN_ARG to element arg tej tablicy. W tym przypadku jest to po prostu referencja do zmiennej $succeeded; wyłuskuje- my tę referencję i ustawiamy zmienną na zero, informując tym samym o wystąpieniu błędu, i zwracamy wartość undef, przerywając dalsze przetwarzanie szablonu. Jeżeli ktoś ma pomysł, co zrobić z szablonem po wykryciu błędu, to może poznać treść pro- blematycznego fragmentu kodu. Text::Template udostępnia taką wstawkę w elemencie text tablicy asocjacyjnej; jak do tej pory nie wymyśliłem jednak dla tego rozwiązania żadnego sensownego zastosowania. Pozostałe składniki tej tablicy pomocne przy wskazywaniu przy- czyny błędu to: line, informacja o numerze linii szablonu, w której wystąpił błąd, i error, czyli wartość $@ wskazująca zgłoszony błąd. Sztuczki w Text::Template Oznaczanie fragmentów kodu za pomocą { i } nie stanowi problemu przy większości zasto- sowań Text::Template — generowaniu seryjnej korespondencji czy e-maili. Jednak przy ge- nerowaniu tekstu, w którym znaki { i } są znaczące i występują często — na przykład stron HTML zawierających skrypty JavaScriptu czy znaczniki w TEX-u, staje się to niewygodne. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być poprzedzenie tych nawiasów klamrowych, które nie mają być przetwarzane jako wstawki Perla, lewym ukośnikiem: if (browser == Opera ) { ... } Jak zauważył jeden z użytkowników, takie rozwiązanie jest uciążliwe przy generowaniu tek- stów w TEX-u, w którym zarówno lewe ukośniki, jak i nawiasy klamrowe mają swoje znaczenie: \textit{ {$title} } \dotfill \textbf{ \${$cost} } Dużo zgrabniejszym rozwiązaniem byłoby wskazanie innych symboli ograniczających, uni- kając tym samym konieczności wstawiania co chwilę ukośników: extit{ [[[ $title ]]] } dotfill extbf{ [[[ $cost ]]] } Tak jest o wiele przejrzyściej! Aby osiągnąć to w Text::Template wystarczy skorzystać z opcji DELIMITERS czy to w kon- struktorze, czy w metodzie fill_in: print $template- fill_in(DELIMITERS = [ [[[ , ]]] ]); 92 | Rozdział 3. Szablony To rozwiązanie działa szybciej niż przy zastosowaniu ograniczników standardowych, ponie- waż nie wymaga żadnego specjalnego przetwarzania ukośników, przy czym jest chyba oczy- wiste, że należy zapewnić, by wybrane symbole ograniczające nie wystąpiły nigdzie w szablo- nie jako literalny tekst. Jeżeli z tego rozwiązania z jakichś powodów nie można skorzystać, to istnieje jeszcze jeden sposób, sugerowany przez Marka: anulowanie znaczenia nawiasów klamrowych poprzez za- stosowanie wbudowanych w Perlu operatorów cytowania. Fragment { q{ Witaj! } } zwróci łańcuch „Witaj!”, który zostanie wstawiony do tekstu wyjściowego z szablonu. A więc innym rozwiązaniem na wstawienie literalnego tekstu bez konieczności anulowania znaczenia na- wiasów klamrowych jest dodanie kolejnych nawiasów klamrowych! { q{ if (browser == Opera ) { … } } } Kolejny problem wiąże się z tym, że od ciągłego wpisywania: my $template = new Text::Template(...); $template- fill_in(); mogą odpaść palce. Styl obiektowy jest niezastąpiony przy pracy z szablonem, który będzie wypełniany setki razy — na przykład formularzem listu — ale nie wtedy, gdy chcemy wy- pełnić szablon tylko raz. W takich przypadkach możemy wyeksportować z Text::Template procedurę fill_in_file. Wykonuje ona przygotowanie szablonu i jego wypełnienie jednym ruchem: use Text::Template qw(fill_in_file); print fill_in_file( email.tmpl , PACKAGE = Q , …); Zauważmy, że funkcję tę trzeba jawnie zaimportować. HTML::Template Formatowanie HTML-a różni się nieco od formatowania zwykłego tekstu — występują przy tym dwie główne szkoły. Pierwsze podejście, wykorzystywane w HTML::Template, jest po- dobne do metody, którą poznaliśmy przy okazji omawiania Text::Template — szablon jest gdzieś zapisany, a program w Perlu odczytuje go i wypełnia. Drugie podejście reprezentowa- ne jest przez HTML::Mason, który omówimy jako następny. Tutaj jest na odwrót — nie uru- chamia się programu, który zwracałby tekst w HTML-u; zamiast tego tworzy się plik w tym formacie, który zawiera wstawione fragmenty kodu Perla i wykonuje się go. Aby porównać oba te rozwiązania, utworzymy tę samą aplikację za pomocą HTML::Template, HTML::Mason i Template Toolkit — program zbierający z różnych stron WWW nagłówki wiadomości w formacie RSS (ang. Remote Site Summary) i wyświetlający je na jednej stronie (podobnie jak w Amphetadesku, http://www.disobey.com/amphetadesk/ czy Meerkacie wydaw- nictwa O’Reilly, http://www.oreillynet.com/meerkat/). RSS to format oparty na XML-u, w którym zapisywane są szczegółowe informacje o poszczególnych elementach strony; generalnie wy- korzystuje się go do rozpowszechniania skrótów wiadomości z portali informacyjnych. HTML::Template | 93 Zmienne i wyrażenia warunkowe Wcześniej jednak dokonamy krótkiego przeglądu możliwości HTML::Template, zobaczymy, jak przekazywać mu wartości i jak uzyskać wynikowy dokument HTML. Podobnie jak w Text::Template szablony umieszczane są w osobnych plikach. Szablony obsługiwane przez HTML::Template to zwykłe pliki HTML z kilkoma dodatkowymi znacz- nikami specjalnymi. Najważniejszy z nich to TMPL_VAR , który jest zastępowany zawartością zmiennej Perla. Oto przykładowa, bardzo prosta strona: html head title Informacje o: TMPL_VAR NAME=PRODUCT /title /head body h1 TMPL_VAR NAME=PRODUCT /h1 div class= desc TMPL_VAR NAME=DESCRIPTION /div p class= price Cena: $ TMPL_VAR NAME=PRICE /p hr / p Cena z dnia TMP_VAR NAME=DATE /p /body /html Po wypełnieniu odpowiednimi wartościami powinniśmy uzyskać mniej więcej coś takiego: html head title Infomracje o: Największa enchilada na świecie /title /head body h1 Największa enchilada na świecie /h1 div class= desc Odkryta niedawno w lasach Meksyku.... /div p class= price Cena: $1504.39 /p hr / p Cena z dnia 15:18 PST, 7 Mar 2005 /p /body /html Aby wypełnić szablon tymi wartościami, trzeba napisać krótki program CGI, na przykład taki: use strict; use HTML::Template; my $template = HTML::Template- new(filename = catalogue.tmpl ); $template- param( PRODUCT = Największa enchilada na świecie ); $template- param( DESCRIPTION = $description ); $template- param( PRICE = 1504.39 ); $template- param( DATE = format_date(localtime) ); print Content-Type: text/html , $template- output; I znów, podobnie jak Text::Template, program sterujący jest bardzo prosty — załaduj sza- blon, wypełnij go i wyświetl. To jednak nie wszystko, co możemy osiągnąć za pomocą tego języka wzorców — istnieją jeszcze inne znaczniki, zapewniające większą elastyczność. Przypuśćmy na przykład, że dysponujemy zdjęciem największej enchilady na świecie — to z pewnością jest coś wartego pokazania na stronie WWW. Jednak nie mamy zdjęć wszystkich produktów znajdujących się w naszej bazie danych; chcielibyśmy więc, by obrazki pokazy- 94 | Rozdział 3. Szablony wały się tylko przy tych pozycjach, których zdjęcia rzeczywiście mamy. Możemy więc dodać do szablonu coś takiego: TMPL_IF NAME=PICTURE_URL div class= photo img src= TMP_VALUE NAME=PICTURE_URL / /div /TMPL_IF Oznacza to, że jeśli PICTURE_URL będzie miało wartość logicznie prawdziwą — to znaczy, je- śli rzeczywiście przypiszemy mu rzeczywisty URL — to wstawimy znacznik div dla zdję- cia. Ponieważ znaczniki TMPL_... nie są de facto prawdziwymi znacznikami HTML, a je- dynie przetwarzanymi przez HTML::Template, nic nie stoi na przeszkodzie umieszczania ich wewnątrz innych znaczników HTML, tak jak zrobiliśmy to tutaj z img scr= ... . Oczywiście jeśli nie mamy odpowiedniego zdjęcia, możemy w jego miejsce wstawić zdjęcie zastępcze — efekt ten osiągniemy, korzystając choćby z pseudoznacznika TMPL_ELSE : div class= photo TMPL_IF NAME=PICTURE_URL img erc= TMP_VALUE NAME=PICTURE_YURL / TMPL_ELSE img src= http://www.mysite.com/images/noimage.gif / /TMPL_IF /div Zauważmy, że o ile każdemu TMPL_IF musi odpowiadać znacznik /TMPL_IF , to w przy- padku TMPL_ELSE nie ma znacznika kończącego. Ale być może przedstawione rozwiązanie to niepotrzebne komplikowanie sprawy, przecież w tym przykładzie wystarczyłoby zapewnić domyślną wartość dla PICTURE_URL, a to może- my osiągnąć, stosując atrybut DEFAULT w TMPL_VALUE : div class= photo img src= TMPL_VALUE NAME=PICTURE_URL DEFAULT= http://www.mysite.com/images/noimage.gif / /div Sprawdzanie poprawności Wiele osób ma, niebezpodstawne, obawy co do wpływu takiego niewybrednego nadużywa- nia SGML-a na mechanizmy sprawdzające poprawność kodu szablonów (choć z drugiej stro- ny, wiele osób, niestety, w ogóle nie dba o walidację HTML-a). Co więcej, użytkownicy edy- torów korzystających przy sprawdzaniu poprawności z DTD mogą się zastanawiać, w jaki sposób bezproblemowo umieszczać takie pseudoznaczniki w swoich dokumentach. HTML::Template oferuje rozwiązanie tego problemu; zamiast zapisywać te znaczniki tak, jakby były zwykłymi znacznikami HTML-a, można je zapisywać w formie komentarzy, na przykład: !-- TMPL_IF NAME=PICTURE_URL -- div class= photo img src= !-- TMP_VALUE NAME=PICTURE_URL -- / /div !-- /TMPL_IF -- HTML::Template | 95 Pętle Jeżeli nasz przykład z RSS ma mieć szanse zadziałania, to musimy się dowiedzieć, w jaki spo- sób powtórzyć pewne operacje w pętli dla wielu elementów — skrótów wiadomości w na- szym zestawieniu. W tym celu HTML::Template dostarcza znacznik TMPL_LOOP , który umoż- liwia potraktowanie zmiennej jak tablicy. Na przykład poniższy kod: ul TMPL_LOOP NAME=STORIES li Źródło TMPL_VAR NAME=FEED_NAME : TMPL_VAR NAME=STORY_NAME /li /TMPL_LOOP /ul po dostarczeniu odpowiednich struktur danych spowoduje powtórzenie komunikatu dla wszystkich elementów w tablicy STORIES, co prowadzi do następującego efektu końcowego: ul li Źródło Slashdot: NASA Finds Monkeys on Mars /li li Źródło use.perl: Perl 6 Release Predicted for 2013 /li /ul Trik oparto na tym, że przekazana tablica zawierała tablice asocjacyjne, a każda z nich zawie- rała odpowiednie nazwy zmiennych: $template- param(STORIES = [ { FEED_NAME = Slashdot , STORY_NAME = Nasa Finds Monkeys on Mars }, { FEED_NAME = use.perl , STORY_NAME = Perl 6 Release Predicted for 2013 } ]); Gromadzenie wiadomości RSS Dysponując taką wiedzą, bez problemu utworzymy aplikację zbierającą wiadomości RSS; naj- pierw zgromadzimy wszystkie interesujące nas komunikaty, następnie je posortujemy i wsta- wimy do struktury danych odpowiedniej do iteracji za pomocą TMPL_LOOP . Wiadomości RSS pobierzemy, korzystając z modułów LWP i XML::RSS. W naszym przykładzie założymy, że dysponujemy wystarczająco dużą ilością pamięci podręcznej, dzięki czemu nie będzie problemów z cyklicznym pobieraniem wiadomości; w prawdziwym programie prak- tyczniejszym rozwiązaniem byłoby zapisywanie odebranych fragmentów w formacie XML do plików o stałych nazwach i przed ponownym pobraniem wiadomości z Sieci sprawdza- nie, jak długo pliki znajdują się już na dysku. Tworzenie naszej aplikacji gromadzącej rozpoczniemy od napisania małego programu w Perlu pobierającego i porządkującego wiadomości: #!/usr/bin/perl use LWP::Simple; use XML::RSS; my @stories; while ( DATA ) { chomp; my $xml = get($_) or next; my $rss = XML::RSS- new; eval { $rss- parse($xml) }; next if $@; 96 | Rozdział 3. Szablony for my $item (@{$rss- { items }}) { push @stories, { FEED_NAME = $rss- channel- { title }, FEED_URL = $rss- channel- { link }, STORY_NAME = $item- { title }, STORY_URL = $item- { link }, STORY_DESC = $item- { description } STORY_DATE = $item- { dc }- { date } } } } @stories = sort { $b- {STORY_DATE} cmp $a- {STORY_DATE} } @stories; __DATA__ http://slashdot.org/slashdot.rss http://use.perl.org/perl-news-short.rdf http://www.theregister.co.uk/tonys/slashdot.rdf http://blog.simon-cozens.org/blosxom.cgi/xml http://www.oreillynet.com/~rael/index.rss Musimy teraz zaprojektować szablon, do którego przekażemy listę wiadomości. Osobiście kiepski ze mnie projektant stron, dlatego tak bardzo lubię szablony. Wystarczy że utworzę coś, co z grubsza odda zarys spodziewanego efektu, i przekażę to komuś z darem tworzenia ciekawej warstwy prezentacyjnej. Oto taki prosty i szybki wzorzec: html head title Wiadomości title /head body h1 Wiadomości zebrane o TMPL_VAR TIME /h1 TMPL_LOOP STORIES table border= 1 tr td h2 a href= TMPL_VAR STORY_URL TMPL_VAR STORY_NAME /a /h2 p TMPL_VAR STORY_DESC /p hr p i Źródło a href= TMPL_VAR FEED_URL TMPL_VAR FEED_NAME /a /i /p /td /tr /table /TMPL_LOOP /body /html (Zauważmy, że używam krótkich form przy zapisywaniu pseudoznaczników; wszędzie tam, gdzie nie prowadzi to do niejednoznaczności, można z powodzeniem używać zapisu NAZWA_ ZMIENNEJ zamiast NAME=NAZWA_ZMIENNEJ.) Wystarczy jeszcze kilka drobnych zmian w programie sterującym sprowadzających się do przekazania wygenerowanej tablicy do HTML::Template: #!/usr/bin/perl use LWP::Simple; use XML::RSS; HTML::Template | 97 use HTML::Template; my @stories; while ( DATA ) { chomp; my $xml = get($_) or next; my $rss = XML::RSS- new; eval { $rss- parse($xml) }; next if $@; for my $item (@{$rss- { items }}) { push @stories, { FEED_NAME = $rss- channel- { title }, FEED_URL = $rss- channel- { link }, STORY_NAME = $item- { title }, STORY_URL = $item- { link }, STORY_DESC = $item- { description }, STORY_DATE = $item- { dc }- { date } } } } my $template = HTML::Template- new(filename = aggregator.tmpl ); $template- param(STORIES = [ sort {$b- {STORY_DATE} cmp $a- {STORY_DATE} } @stories ] ); $template- param( TIME= scalar localtime ); delete $_- {STORY_DATE} for @stories; print Content-Type: text/html , $template- output; __DATA__ http://blog.simon-cozens.org/blosxom.cgi/xml http://slashdot.org/slashdot.rss http://use.perl.org/perl-news-short.rdf http://theregister.co.uk/tonys/slashdot.rdf http://www.oreillynet.com/~rael/index.rss Po użyciu STORY_DATE do określania kolejności wiadomości musimy ją usunąć, ponieważ HTML ::Template „nie lubi”, gdy w pętli pojawia się zmienna, z której nie korzystamy w szablonie. Wystarczy umieścić to na serwerze obsługującym CGI, a otrzymamy tani i sprawny klon Amphetadesku. HTML::Mason Jedną z największych wad HTML::Template jest to, że w pewnym stopniu zmusza nas do przeplatania ze sobą części prezentacyjnej i logiki programu, a tego przecież powinniśmy uniknąć dzięki zastosowaniu szablonów. Przykładowo, ostatni przykład dość trudno anali- zować, bo znaczniki HTML-a i zmiennych mieszają się ze sobą, zacierając znaczenie poszcze- gólnych elementów. Lepszy byłby więc system, który umożliwiałby jeszcze większą abstrak- cję poszczególnych składników funkcjonalnych szablonu — w tej roli świetnie sprawdza się HTML::Mason. Jak już wspomniałem, HTML::Mason to system obsługi szablonów działający na odwrotnej za- sadzie niż pozostałe. Określenie system obsługi szablonów pasuje do niego tak samo dobrze 98 | Rozdział 3. Szablony jak system abstrakcji komponentów służących do budowania stron HTML z małych elemen- tów logicznych, nadających się do wielokrotnego użytku. Zanim przejdziemy do tworzenia aplikacji zabierającej komunikaty RSS, przyjrzymy się, jak korzystać z HTML::Mason. Podstawowe komponenty W Masonie wszystko jest komponentem. Oto prosty przykład wykorzystania takich kompo- nentów. Załóżmy, że mamy trzy pliki: test.html (przykład 3.1), Header (przykład 3.2) i Footer (przykład 3.3). Przykład 3.1. Plik test.html /Header p Hello World /p /Footer Przykład 3.2. Komponent Header !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN html head title Some Web Application /title link rel=stylesheet type= text/css href= nt.css /head body Przykład 3.3. Komponent Footer hr div class= footer address a href= mailto:webmaster@yourcompany.com webmaster@yourcompany.com a /address /div /body /html HTML::Mason buduje stronę, dołączając komponenty wskazane przez znaczniki i . Przy tworzeniu pliku test.html Mason najpierw wstawi treść komponentu Header, umieszczonego w bieżącym katalogu generowanego dokumentu, potem pozostały kod HTML i na końcu komponent Footer. Komponenty mogą odwoływać się do innych komponentów. Jak do tej pory nie zrobiliśmy nic ponad dołączanie plików obsługiwane przez serwer. Podstawowe mechanizmy dynamiczne Gdzie tu więc szablony? Do stron Masona można je dodać na trzy sposoby. Oto pierwszy z nich, mała modyfikacja komponentu Footer. hr div class= footer address a href= mailto:webmaster@yourcompany.com webmaster@yourcompany.com /a /address HTML::Mason | 99 Generated: scalar localtime /div /body /html Po umieszczeniu kodu Perla pomiędzy znacznikami ... wynik przetworzonego wy- rażenia zostanie wstawiony do wynikowej strony HTML. Wiemy więc, jak wstawić proste wyrażenia, ale co z rzeczywistą logiką Perla? I na to jest spo- sób: pojedynczy znak umieszczony na początku linii powoduje, że Mason interpretuje całą linię jako kod Perla. Dzięki temu można uzyskać dostęp do zawartości tablicy asocjacyjnej w sposób zaprezentowany w przykładzie 3.4. Przykład 3.4. Komponent Hashdump table tr th key /th th value /th /tr for (keys hash) { tr td $_ /td td $hash{$_} /td /tr } /table ARGS hash = undef / ARGS Analizując ten przykład, warto zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze na to, w jaki spo- sób można przeplatać zwykłego HTML-a z logiką, za pomocą składni ..., i obliczanymi wyrażeniami Perla, za pomocą ... . Znak ma specjalne znaczenie tylko na początku linii i jako część znacznika ... ; w hash to zwykły zapis w Perlu. Druga rzecz warta podkreślenia to sposób przekazania wartości tablicy asocjacyjnej do kom- ponentu. Do tego służy sekcja ARGS — w niej znajduje się deklaracja argumentów przeka- zywanych do komponentu. A jak je przekazać? Oto przykład wyrażenia wywołującego kom- ponent Hashdump: my foo = ( one = 1, two = 2 ); /Hashdump, hash = foo Mieliśmy więc przykład deklaracji zmiennej typu my wewnątrz komponentu, przekazania nazwanego parametru do innego komponentu i odbioru tego parametru przez komponent, który z niego korzysta. Jeśli przekażemy do komponentu parametry innego typu niż zadekla- rowane w sekcji ARGS tego komponentu (w tym przypadku przekazaliśmy akurat tablicę asocjacyjną dla parametru hash), Mason będzie próbował zrobić z tym coś sensownego, ale prościej unikać potencjalnych problemów, przekazując dane właściwego typu. Bloki Perla Istnieje jeszcze jeden, ostatni, sposób dokładania logiki Perla do komponentów, jednak w opi- sywanej formie stosuje się go rzadko. W przypadku długich sekcji kodu Perla niewygodne 100 | Rozdział 3. Szablony staje się umieszczanie na początku każdej linii znaku . Zamiast tego można umieścić całą ta- ką sekcję wewnątrz bloku PERL ... / PERL . W praktyce często spotyka się za to blok INIT ... / INIT . Można go umieścić w dowol- nym miejscu komponentu, przyjęło się jednak zapisywać go na końcu, tak by nie mieszał się z resztą HTML-a. Jednak bez względu na to, gdzie go umieścimy, jego zawartość zostanie wy- konana zawsze jako pierwsza, przed całą pozostałą treścią komponentu. Jest to dobre miejsce do deklarowania i inicjalizowania zmiennych (tak przy okazji: Mason wymusza stosowanie use strict…) oraz przeprowadzania wszelkich złożonych obliczeń, które mają być wykona- ne przed rozpoczęciem wyświetlania strony. Pozostało jeszcze wspomnieć o kolejnym rzadko wykorzystywanym bloku: ONCE ... / ONCE . Jest on wykonywany tylko raz na początku. Można o nim myśleć jak o odpowiedni- ku bloku BEGIN Perla. Program gromadzący wiadomości RSS Po takim wprowadzeniu najwyższy czas przystąpić do składania naszego zbieracza RSS. Przy- kład prezentowany w tej sekcji zaczerpnięty jest z kodu, który pisałem na użytek pewnego portalu sieciowego. Warto zaznaczyć, że realizacja projektu zajęła mi około dwóch, trzech godzin. W założeniach miał on obsługiwać logowanie użytkowników, spersonalizowane listy wiadomości, indywidualnie określane zasady ich sortowania i tym podobne. Mimo że nie zrealizowałem w tym czasie wszystkiego, wydaje mi się, że efekt tej niespełna trzygodzinnej pracy jest wart rozważenia w tym miejscu3. Na początku zastanówmy się, jaki powinien być układ strony głównej. Moim zdaniem do- brym rozwiązaniem byłby podział na dwie kolumny, tak jak pokazano to na rysunku 3.1. Lewa kolumna będzie zawierała zaproszenie do zalogowania do portalu oraz listę dostęp- nych typów wiadomości. Poszczególnych kategorie wiadomości umieścimy w oddzielnych folderach reprezentowanych przez katalogi w systemie plików. W prawej kolumnie wyświe- tlone będą ulubione wiadomości zalogowanego użytkownika, wiadomości z wybranego fol- deru, o ile któryś z nich został kliknięty, bądź domyślny zestaw wiadomości w każdym in- nym przypadku. Przystąpmy więc do tworzenia witryny. Przed wszystkim przygotujemy nagłówek i stopkę, tak by na wstępie pozbyć się nudnych części dokumentu HTML — prezentują je przykłady, odpowiednio, 3.5 i 3.6. Przykład 3.5. Komponent Header !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN html lang= en head title My Portal /title link rel= stylesheet type= text/css href= /stylesheets/portal.css /head body class= pagetable img src= /images/portal-logo.gif id= toplogo h1 My Portal /h1 3 Oczywiście zachęcam do samodzielnej implementacji wszystkich wymienionych elementów — będzie to świet- ne ćwiczenie programowania z wykorzystaniem HTML::Mason. HTML::Mason | 101 Rysunek 3.1. Portal z wiadomościami RSS Przykład 3.6. Komponent Footer /body /html Teraz wykorzystamy próbkę magicznych możliwości Masona: zamiast ręcznego dodawania nagłówka i stopki oddzielnie do każdej strony użyjemy komponentu autohandler, dodawane- go automatycznie do wszystkich stron. Jego treść prezentuje przykład 3.7. Przykład 3.7. Komponent Autohandler /header $m- call_next /footer Strony przetwarzane przez Masona są w tle poddawane działaniu pewnych komponentów ob- sługujących (ang. handlers), będących pozostałością po modułach tego typu z mod_perl Apa- che. I w rzeczywistości zmienna $m użyta w tym przykładzie to request object Masona, będą- cy odpowiednikiem request objectu z Apache4. Mason wywołuje w pierwszej kolejności automatyczne komponenty obsługujące (ang. auto- handlers), obsługujące wszystkie żądania; następne w kolejności są dhandlery (ang. dhandlers), obsługujące poszczególne URI, i na końcu wywoływane są zwykłe handlery Masona obsłu- gujące przetwarzanie żądanej strony. Powyższy przykład prezentuje najprostszą, a przy tym najczęstszą postać automatycznego komponentu obsługującego: wywołanie komponentu na- główkowego (header), przekazanie wywołania do następnego handlera w łańcuchu handle- rów Masona i ostatecznie wywołanie komponentu stopki (footer). W ten sposób zapewniliśmy, że na każdej stronie pojawią się nagłówek i stopka. 4 Do request objectu Apache’a można się odwołać w Masonie za pośrednictwem zmiennej $r. 102 | Rozdział 3. Szablony Zastanówmy się teraz, jaka powinna być zawartość pliku index. Jak wspomniałem, skorzysta- my z układu dwukolumnowego, tak jak w przykładzie 3.8. Przykład 3.8. Plik index.html table tr td valign= top /LoginBox /Directories INIT $open = ($open = ~ /(w+)/) ? $1 : ; / INIT /td td width=4 nbsp; /td td width= 100 # Czy jesteśmy zalogowani? if (0) { /LoggedInPane } elsif ($open) { /DirectoryPane, open = $open } else { /StandardPane } /td /table ARGS $open = undef / ARGS Zgodnie z obietnicą w lewej kolumnie umieściliśmy obszar logowania i katalog wiadomości. Prawa strona może przyjąć jeden z trzech stanów: wygląd dla użytkownika zalogowanego (na razie otoczony niespełnionym warunkiem w if, ponieważ obsługa użytkowników zosta- nie dodana jako przyszłe rozszerzenie), zawartość konkretnego katalogu otwartego przez użytkownika lub domyślny wygląd dla odwiedzających główną stronę serwisu5. A co z wartością zmiennej open? Komponenty w Masonie mogą przyjmować argumenty al- bo poprzez CGI, albo przekazywane z innych komponentów. W tym przypadku komponent najwyższy w hierarchii, index.html, otrzyma parametry poprzez CGI — oznacza to, że wy- wołanie URL-a w postaci http://www.oursite.com/rss/index.html?open= News spowoduje usta- wienie zmiennej $open na wartość News. Komponent DirectoryPane otrzymuje swój argument z index.html — przekazujemy mu uzyskaną wartość $open. Ponieważ $open wskazywać będzie później na określony katalog w serwerze WWW, musimy uwiarygodnić jego poprawność, aby uniknąć ataków związanych z przeglądaniem katalogów przeprowadzanych przez przekazywanie zapytań w postaci open=../../... W tym celu po- sługujemy się blokiem INIT , w którym zastępujemy przekazany parametr pierwszym 5 Wynika z tego, że wszystkie żądania będą przechodziły przez index.html (co często się zdarza) — mogliby- śmy więc umieścić w nim bezpośrednio także nagłówek i stopkę, jednak wykorzystanie autohandlera jest bardziej przejrzyste i zgodne z przyjętymi konwencjami kodowania. HTML::Mason | 103 słowem z odebranego łańcucha. Jeżeli nie pojawią się w nim żadne litery, ustawiamy wartość parametru na łańcuch pusty, dzięki czemu pozostała część kodu potraktuje go tak, jakby nie został wybrany żaden katalog. Nasza strona będzie składała się z wielu wydzielonych obszarów o różnych nazwach i kolo- rach, dlatego utworzymy kilka komponentów ułatwiających rysowanie ramek. Każda ramka będzie miała definiowany przez użytkownika kolor, tytuł i opcjonalne łącze tytułowe. Jak uczy doświadczenie, najlepiej jest rozdzielić tworzenie ramki na komponenty rozpoczynający i kończący ramkę. Komponent rozpoczynający, przedstawiony w przykładzie 3.9, tworzy ta- belę wewnątrz tabeli. Przykład 3.9. Komponent BoxTop table bgcolor= #777777 cellspacing=o border=o cellpadding=o tr td rowspan=2 /td td valign=middle align=left bgcolor= $color nbsp; font size=-1 color= #ffffff b $title_href a href= $title_href |n $title |n $title_href /a |n /b /font /td td rowspan=2 nbsp; /td /tr tr td colspan=2 bgcolor= #eeeeee valign=top align=left width=100 table cellpadding=2 width=100 tr td ARGS $title_href = undef $title = undef $color = #000099 / ARGS Zwróćmy uwagę na dyrektywę |n pojawiającą się przy końcu niektórych sekcji kodu Perla. Ma ona za zadanie wyłączenie stosowanego domyślnie w Masonie przekształcania znaków na kody HTML-a. Przykładowo, przekazując wartość dla zmiennej $title_href, oczekujemy, że wiersz: $title_href /a doprowadzi do wyniku zawierającego ciąg /a . Jednak Mason będzie się starał zastąpić zna- ki kodami, co doprowadzi do postaci lt;/a gt; — musimy więc to wyłączyć. Kod domykający ramkę, pokazany w przykładzie 3.10, jest dużo prostszy i sprowadza się wła- ściwie do zakończenia rozpoczętej tabeli. Przykład 3.10. Komponent BoxEnd /td /tr /table /td /tr tr td colspan=4 nbsp; /td /tr /table Jako przykład zastosowania tych komponentów utworzymy ramkę logowania, co demonstruje komponent z przykładu 3.11. 104 | Rozdział 3. Szablony Przykład 3.11. Komponent LoginBox BoxTop, title= Login small Log in to Your portal: /small br/ form ul li Barcode: input name= barcode li Password: input name= password /ul /form BoxEnd Po przetworzeniu przez Masona otrzymamy w wyniku następujący kod HTML: table bgcolor= #777777 cellspacing=0 border=0 cellpadding=0 tr td rowspan=2 /td td valign=middle align=left bgcolor= #000099 nbsp; font size=-1 color= #ffffff b Login /b /font /td td rowspan=2 nbsp; /td /tr tr td colspan=2 bgcolor= #eeeeee valign=top align=left width=100 table cellpadding=2 width=100 tr td small Log in to Your Portal: /small br/ form ul li Barcode: input name= barcode li Password: input name= password /ul /form /td /tr /table /td /tr tr td colspan=4 nbsp; /td /tr /table Musimy teraz podjąć kilka decyzji odnośnie układu naszej strony. Jak wspomniałem, wia- domości będziemy przechowywać w systemie plików z podziałem na różne katalogi. Każda pobrana grupa wiadomość będzie oddzielnym komponentem Masona wyświetlanym przez komponent biblioteczny, który nazwiemy RSSBox. Komponent Directories będzie ramką za- wierającą listę kategorii; kliknięcie jednej z nich spowoduje wyświetlenie wszystkich należą- cych do niej wiadomości. Ponieważ każda kategoria jest oddzielnym katalogiem, możemy utworzyć listę w sposób pokazany w przykładzie 3.12. Przykład 3.12. Komponent Directories /BoxTop, title= Resources ul $Portal::dirs /ul /BoxEnd ONCE my $root = /var/portal ; HTML::Mason | 105 for my $top (grep { -d $_ } glob( $root* )) { $top =~ s/$root//; $Portal::dirs .= qq{ li a href= /?open=$top $top /a } unless $top =~ /W/; } / ONCE Działa to w następujący sposób: podczas uruchamiania serwera przeglądane są wszystkie podkatalogi głównego katalogu naszego portalu, po czym usuwana jest z nich nazwa katalo- gu podstawowego (w tym przypadku /var/portal/) po to, by zamienić je na łącza używane w naszej aplikacji. Przykładowo, katalog o nazwie /var/portal/News zostanie zamieniony na łącze /?open=News. Łącze to spowoduje powrót na stronę główną, gdzie wartość parametru open wymusi zaprezentowanie komponentu DirectoryPane, który wyświetli wiadomości z wy- branego katalogu. Kod pomija wszelkie katalogi, których nazwy nie zawierają liter, dzięki czemu wygenerowane łącza bez problemu przejdą wszystkie sprawdzenia dokonywane na parametrze open. Przejdźmy więc do implementacji komponentu katalogów, DirectoryPane. Wiemy, że będzie- my przeglądać katalog zawierający zbiór plików będących komponentami Masona. Będzie- my chcieli dynamicznie dołączyć każdy z tych plików, tak by zbudować katalog wiadomości. Dynamiczne wywoływanie komponentów umożliwia metoda comp request objectu Masona, $m; jest to perlowa wersja znacznika comp dołączającego komponenty. Ostatecznie kom- ponent obsługujący katalogi przyjmie postać pokazaną w przykładzie 3.13. Przykład 3.13. Komponent DirectoryPane ARGS $open / ARGS for (grep {-f $_} glob( /var/portal/$open/* ) ) { s|/var/portal/||; $m- comp($_) } Najpierw odbieramy nazwę katalogu do otwarcia. Następnie przeglądamy wszystkie pliki w tym katalogu, usuwając nazwę katalogu głównego (idealnym rozwiązaniem byłoby poda- nie go w pliku konfiguracyjnym) i wywołujemy komponenty o uzyskanych nazwach. Ozna- cza to, że gdyby istniał katalog Technology, zawierający następujące pliki: 01-Register 02-Slashdot 03-MacNews 04-LinuxToday 05-PerlDotCom to wywołanie /DirectoryPane, open = Technology będzie miało efekt taki jak zapisanie wszystkiego oddzielnie: /Technology/01-Register /Technology/02-Slashdot /Technology/03-MacNews /Technology/04-LinuxToday /Technology/05-PerlDotCom 106 | Rozdział 3. Szablony Widok standardowy, opisany w przykładzie 3.14, pojawia się wtedy, gdy nie zostanie wy- brany żaden katalog. Będzie prezentował te wiadomości, które uznamy za domyślne: Przykład 3.14. Komponent StandardPane /BoxTop, title= Hello! , color = dd2222 Welcome to your portal! From here you can subscribe to a wide range of news and alerting services; if you long in, you can customize this home page. /BoxEnd /Weather/01-Oxford /Technology/02-Slashdot /News/01-BBC /People/03-Rael ... Cóż więc będą zawierały poszczególne pliki wiadomości? Jak wspomniałem, będą korzystały z komponentu RSSBox, przekazując URL do wiadomości i ewentualnie kolor, maksymalną liczbę wiadomości czy ich zbiorową nazwę. Poza tym będą przekazywały parametr informu- jący, czy wyświetlane mają być tylko nagłówki i odnośniki do każdego elementu RSS czy mo- że także szersze opisy. Przykładowo, /News/01-BCC wygląda tak: 7 /RSSBoxd, URL = http://www.newsisfree.com/HPE/xml/feeds/60/60.xml , Color = #dd0000 a odnośnik do bloga Raela Dornfesta tak: /RSSBox, URL = http://www.orillynet.com/~rael/index.rss , Color= #cccc00 Title = Rael Dornfest , Full = 0 Jak się za chwilę okaże, całe piękno takiego modularnego systemu objawia się najpełniej w tym, że możemy tworzyć komponenty, które będą robiły coś innego niż proste pobieranie wiado- mości RSS. Ale najpierw uzupełnijmy nasz portal, pisząc komponent RSSBox, wykorzystywany przez kom- ponenty utworzone wcześniej. Najpierw skorzystamy z bloku ONCE do załadowania wszyst- kich potrzebnych modułów: ONCE use XML::RSS; use LWP::Simple; / ONCE Następnie pobieramy argumenty, określając odpowiednie wartości domyślne: ARGS $URL $Color = #0000aa $Max = 5 $Full = 1 $Title = undef / ARGS Zanim zaczniemy cokolwiek wyświetlać na stronie, załadujemy wiadomości ze wskazanego źródła i przeanalizujemy za pomocą modułu XML::RSS. Wywołujemy metodę cache_self Masona, która spowoduje, że komponent ten będzie korzystał z pamięci podręcznej dla da- nych wyjściowych; jeżeli w ciągu 10 minut wystąpi próba dostępu do tego samego URL-a, zaprezentowane zostaną dane z pamięci podręcznej: HTML::Mason | 107 INIT return if $m- cache_self(key = $URL, expires_in = 10 minutes ); my $rss = new XML::RSS; eval { $rss- parse(get($URL));}; my $title = $Title || $rss- channel( title ); / INIT Doszliśmy wreszcie do końca. Postać całego komponentu prezentuje przykład 3.15. Przykład 3.15. Komponent RSSBox ONCE use XML::RSS; use LWP::Simple; / ONCE ARGS $URL $Color = #0000aa $Max = 5 $Full = 1 $T
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Perl. Zaawansowane programowanie. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: