Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00197 005497 14098289 na godz. na dobę w sumie
Perl dla średnio zaawansowanych - książka
Perl dla średnio zaawansowanych - książka
Autor: , , Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0615-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> perl - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj zasady programowania obiektowego w Perlu

Perl jest uniwersalnym i skutecznym językiem programowania mającym wiele zastosowań. Można wykorzystywać go do zarządzania systemami, tworzyć za jego pomocą dynamiczne witryny internetowe i manipulować danymi zgromadzonymi w tabelach baz danych. Programiści stosujący Perla twierdzą, że dzięki niemu łatwe zadania stają się jeszcze łatwiejsze, a trudne -- wykonalne. Mimo iż Perl był projektowany jako język nieobiektowy, można podczas programowania w nim stosować również koncepcje obiektowe. Aby jednak używać obiektowego języka Perl, najpierw warto zrozumieć działanie pakietów, referencji, tablic asocjacyjnych, tablic, procedur i modułów.

Dzięki książce 'Perl dla średnio zaawansowanych' poznasz wszystkie komponenty języka stanowiące podstawę jego obiektowych właściwości. Czytając ją, nauczysz się korzystać z modułów i referencji, manipulować złożonymi strukturami danych za pomocą pakietu Data::Dumper oraz pracować z systemem plików. Przyswoisz sobie zasady programowania obiektowego oraz dowiesz się, jak w Perlu tworzyć obiekty i usuwać je oraz budować aplikacje o skomplikowanej strukturze. Przeczytasz także o testowaniu kodu, opracowywaniu dystrybucji i umieszczaniu ich w archiwach CPAN.

Poznaj obiektowe właściwości języka Perl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Perl dla œrednio zaawansowanych Autorzy: Randal L. Schwartz, Brian d foy, Tom Phoenix T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 83-246-0615-7 Tytu³ orygina³u: Intermediate Perl Format: B5, stron: 264 Poznaj zasady programowania obiektowego w Perlu (cid:129) Utwórz i wykorzystaj modu³y (cid:129) Opanuj tajniki stosowania przestrzeni nazw (cid:129) Umieœæ dystrybucje swoich programów w archiwum CPAN Perl jest uniwersalnym i skutecznym jêzykiem programowania maj¹cym wiele zastosowañ. Mo¿na wykorzystywaæ go do zarz¹dzania systemami, tworzyæ za jego pomoc¹ dynamiczne witryny internetowe i manipulowaæ danymi zgromadzonymi w tabelach baz danych. Programiœci stosuj¹cy Perla twierdz¹, ¿e dziêki niemu ³atwe zadania staj¹ siê jeszcze ³atwiejsze, a trudne — wykonalne. Mimo i¿ Perl by³ projektowany jako jêzyk nieobiektowy, mo¿na podczas programowania w nim stosowaæ równie¿ koncepcje obiektowe. Aby jednak u¿ywaæ obiektowego jêzyka Perl, najpierw warto zrozumieæ dzia³anie pakietów, referencji, tablic asocjacyjnych, tablic, procedur i modu³ów. Dziêki ksi¹¿ce „Perl dla œrednio zaawansowanych” poznasz wszystkie komponenty jêzyka stanowi¹ce podstawê jego obiektowych w³aœciwoœci. Czytaj¹c j¹, nauczysz siê korzystaæ z modu³ów i referencji, manipulowaæ z³o¿onymi strukturami danych za pomoc¹ pakietu Data::Dumper oraz pracowaæ z systemem plików. Przyswoisz sobie zasady programowania obiektowego oraz dowiesz siê, jak w Perlu tworzyæ obiekty i usuwaæ je oraz budowaæ aplikacje o skomplikowanej strukturze. Przeczytasz tak¿e o testowaniu kodu, opracowywaniu dystrybucji i umieszczaniu ich w archiwach CPAN. (cid:129) Obs³uga list za pomoc¹ operatorów (cid:129) Instalowanie modu³ów z archiwów CPAN (cid:129) Korzystanie z modu³ów (cid:129) Tworzenie tablic anonimowych i asocjacyjnych (cid:129) Wyœwietlanie i przetwarzanie z³o¿onych danych (cid:129) Obs³uga plików i katalogów za pomoc¹ referencji (cid:129) Sortowanie (cid:129) Obiekty i egzemplarze (cid:129) Wywo³ywanie metod (cid:129) Usuwanie obiektów (cid:129) Tworzenie dystrybucji (cid:129) Pisanie skryptów testowych (cid:129) Tworzenie w³asnych modu³ów Test::* Poznaj obiektowe w³aœciwoœci jêzyka Perl Spis treści Przedmowa .....................................................................................................................9 Wstęp .............................................................................................................................11 1. Wprowadzenie ..............................................................................................................17 18 18 18 19 Co powinieneś umieć? Po co są przypisy? A co z ćwiczeniami? Co powinieneś zrobić, jeśli prowadzisz zajęcia z języka Perl? 2. Podstawy dla średnio zaawansowanych .....................................................................21 21 24 25 26 Operatory do obsługi list Przechwytywanie błędów przy użyciu funkcji eval Dynamiczne kodowanie przy użyciu funkcji eval Ćwiczenia 3. Używanie modułów .....................................................................................................29 29 30 30 31 32 32 33 33 35 37 Dystrybucja standardowa Używanie modułów Interfejsy funkcyjne Wybór importowanych elementów Interfejsy obiektowe Bardziej typowy moduł obiektowy — Math::BigInt Archiwum CPAN Instalowanie modułów z archiwum CPAN Ustawianie ścieżki w odpowiednim momencie Ćwiczenia 3 4. Wprowadzenie do referencji .......................................................................................39 39 41 42 43 44 44 46 47 49 Wykonywanie tych samych operacji na wielu tablicach Pobieranie referencji do tablicy Dereferencja referencji do tablicy Pozbywanie się nawiasów Modyfikowanie tablic Zagnieżdżone struktury danych Upraszczanie referencji do zagnieżdżonych elementów przy użyciu strzałek Referencje do tablic asocjacyjnych Ćwiczenia 5. Referencje i zasięg .........................................................................................................51 51 52 53 55 56 59 60 63 64 Wiele referencji do tych samych danych Co się stanie, jeśli to była ta nazwa? Zliczanie referencji a zagnieżdżone struktury danych Co zrobić, kiedy zliczanie referencji nie działa? Bezpośrednie tworzenie tablic anonimowych Tworzenie anonimowych tablic asocjacyjnych Automatyczne tworzenie referencji anonimowych Automatyczne tworzenie anonimowych referencji i tablice asocjacyjne Ćwiczenia 6. Manipulowanie złożonymi strukturami danych ........................................................ 67 67 71 73 73 75 75 77 78 Używanie debugera do wyświetlania złożonych danych Wyświetlanie złożonych danych przy użyciu pakietu Data::Dumper YAML Zapisywanie złożonych danych przy użyciu modułu Storable Używanie operatorów map i grep Warstwa pośrednia Wybieranie i modyfikowanie złożonych danych Ćwiczenia 7. Referencje do procedur ................................................................................................ 79 79 83 85 85 87 90 90 91 Referencje do procedur nazwanych Procedury anonimowe Wywołania zwrotne Domknięcia Zwracanie procedury przez procedurę Zmienne domknięcia jako dane wejściowe Zmienne domknięcia jako statyczne zmienne lokalne Ćwiczenie 4 | Spis treści 8. Referencje do uchwytów plików .................................................................................93 93 94 95 95 100 100 Dawna technika Lepszy sposób Jeszcze lepszy sposób IO::Handle Referencje do uchwytów katalogów Ćwiczenia 9. Przydatne sztuczki z referencjami ............................................................................ 103 103 105 106 107 108 108 110 112 113 Przegląd technik sortowania Sortowanie przy użyciu indeksów Wydajne sortowanie Transformacje Schwartza Wielopoziomowe sortowanie przy użyciu transformacji Schwartza Rekurencyjnie zdefiniowane dane Tworzenie rekurencyjnie zdefiniowanych danych Wyświetlanie rekurencyjnie zdefiniowanych danych Ćwiczenia 10. Tworzenie większych programów .............................................................................115 115 116 117 118 120 122 123 125 126 126 Lekarstwo na powtarzający się kod Wstawianie kodu przy użyciu funkcji eval Używanie instrukcji do Używanie instrukcji require Instrukcja require i tablica @INC Problem z kolizjami przestrzeni nazw Pakiety jako separatory przestrzeni nazw Zasięg dyrektywy package Pakiety i zmienne leksykalne Ćwiczenia 11. Wprowadzenie do obiektów ..................................................................................... 129 129 130 132 132 133 134 136 137 137 138 138 Gdybyśmy mogli rozmawiać ze zwierzętami… Wywoływanie metod przy użyciu strzałki Dodatkowy parametr wywołania metody Wywoływanie drugiej metody w celu uproszczenia kodu Kilka uwag o tablicy @ISA Przesłanianie metod Rozpoczynanie przeszukiwania od innego miejsca SUPER sposób Co zrobić ze zmienną @_? Gdzie doszliśmy? Ćwiczenia Spis treści | 5 12. Obiekty z danymi ........................................................................................................ 139 139 140 141 141 142 143 143 144 145 146 147 148 148 149 150 Koń to koń — ale czy na pewno? Wywoływanie metod egzemplarza Dostęp do danych egzemplarza Jak utworzyć konia? Dziedziczenie konstruktora Tworzenie metod działających zarówno z klasami, jak i z egzemplarzami Dodawanie parametrów do metod Ciekawsze egzemplarze Koń o innym kolorze Pobieranie zapisanych danych Nie zaglądaj do pudełka Szybsze metody pobierające i ustawiające wartość Metody pobierające wartości pełniące funkcje metod ustawiających wartość Metody działające tylko dla klasy lub tylko dla egzemplarza Ćwiczenie 13. Usuwanie obiektów ....................................................................................................151 151 153 155 156 158 160 161 163 Porządkowanie po sobie Usuwanie obiektów zagnieżdżonych Konie nie do zajechania Zapis dla obiektów pośrednich Dodatkowe zmienne egzemplarza w klasach pochodnych Używanie zmiennych klasy Osłabianie argumentów Ćwiczenie 14. Wybrane zaawansowane zagadnienia z programowania obiektowego .............. 165 165 166 167 168 169 171 171 Metody UNIVERSAL Testowanie poprawności działania obiektów Metoda AUTOLOAD jako ostatnia deska ratunku Używanie metody AUTOLOAD do obsługi akcesorów Łatwiejszy sposób tworzenia metod pobierających i ustawiających wartości Dziedziczenie wielokrotne Ćwiczenia 15. Eksportowanie .............................................................................................................173 173 174 175 176 Jak działa instrukcja use? Importowanie przy użyciu modułu Exporter Tablice @EXPORT i @EXPORT_OK Tablica asocjacyjna EXPORT_TAGS 6 | Spis treści Eksportowanie w modułach obiektowych Niestandardowe procedury do obsługi importowania Ćwiczenia 177 178 180 16. Tworzenie dystrybucji .................................................................................................181 182 183 189 192 193 194 195 195 196 197 Można to zrobić na różne sposoby Korzystanie z programu h2xs Dokumentacja zagnieżdżona Kontrolowanie dystrybucji przy użyciu pliku Makefile.PL Alternatywne lokalizacje instalacji (PREFIX=...) Trywialna instrukcja make test Trywialna instrukcja make install Trywialna instrukcja make dist Alternatywna lokalizacja biblioteki Ćwiczenie 17. Testy podstawowe ..................................................................................................... 199 199 200 201 203 204 206 208 209 209 210 Więcej testów oznacza lepszy kod Prosty skrypt testowy Sztuka testowania Środowisko testowe Pisanie testów przy użyciu modułu Test::More Testowanie właściwości obiektowych Testowanie listy TODO Pomijanie testów Bardziej złożone testy (zbiory skryptów testowych) Ćwiczenie 18. Testy zaawansowane ..................................................................................................211 211 212 213 215 217 218 218 221 Testowanie długich łańcuchów znaków Testowanie plików Testowanie urządzeń STDOUT i STDERR Używanie obiektów zastępczych Testowanie dokumentacji POD Testowanie pokrycia Pisanie własnych modułów Test::* Ćwiczenia 19. Wkład w CPAN ............................................................................................................223 223 223 224 Archiwum CPAN Przygotowania Przygotowywanie dystrybucji Spis treści | 7 Umieszczanie dystrybucji w archiwum Przedstawianie modułu Testowanie na wielu platformach Zastanów się nad napisaniem artykułu lub przeprowadzeniem wykładu Ćwiczenie 225 226 226 226 227 A Rozwiązania ćwiczeń .................................................................................................229 Skorowidz ...................................................................................................................255 8 | Spis treści ROZDZIAŁ 3. Używanie modułów Moduły to cegiełki, z których możemy budować programy. Udostępniają one nadające się do powtórnego wykorzystania procedury, zmienne, a nawet obiektowe klasy. Zanim nauczysz się tworzyć własne moduły, pokażemy Ci niektóre gotowe moduły, które mogą Cię zainteresować. Poznasz także podstawy stosowania modułów napisanych przez innych programistów. Dystrybucja standardowa Perl zawiera wiele popularnych modułów. W rzeczywistości większość z ponad 50 megabajtów najnowszej dystrybucji to właśnie moduły. W październiku 1996 roku Perl 5.003_07 zawierał 98 modułów. Obecnie, na początku 2006 roku, Perl 5.8.8 ma ich 3591. Jest to jedna z zalet języka Perl — udostępnia on wiele elementów pozwalających małym nakładem pracy tworzyć uży- teczne i złożone programy. W niniejszej książce postaramy się pokazać, które moduły są dostępne wraz z językiem Perl (i, w większości przypadków, od której wersji języka dostępny jest dany moduł). Będziemy nazywać te moduły „modułami podstawowymi” lub napiszemy, że znajdują się one w „dys- trybucji standardowej”. Jeśli masz język Perl, powinieneś mieć również te moduły. Ponieważ przy pisaniu książki używaliśmy wersji Perl 5.8.7, zakładamy, że jest to bieżąca wersja języka. Kiedy tworzysz własny kod, możesz zdecydować się na używanie jedynie modułów pod- stawowych, dzięki czemu będziesz miał pewność, że wszyscy użytkownicy Perla będą mieli te moduły, o ile tylko używają przynajmniej tej samej wersji co Ty2. Nie chcemy wdawać się w tym miejscu w spory na ten temat, głównie dlatego, że zbytnio cenimy archiwum CPAN, aby się bez niego obejść. 1 Kiedy zapoznasz się z materiałem tej książki, powinieneś potrafić użyć modułu Module::CoreList do samo- dzielnego sprawdzenia liczby modułów. To właśnie w taki sposób określiliśmy powyższe liczby. 2 Choć nie będziemy zgłębiać tu tego zagadnienia, moduł Module::CoreList zawiera listę opisującą, które moduły dostępne są w danej wersji języka Perl, a także inne dane historyczne. 29 Używanie modułów Prawie każdy moduł języka Perl zawiera dokumentację, a choć możemy nie wiedzieć, jak działają mechanizmy danego modułu, nie musimy się o to martwić, jeśli wiemy, jak używać jego interfejsu. W końcu do tego właśnie służy interfejs — pozwala ukryć wszystkie szczegóły. Na naszej lokalnej maszynie możemy wczytać dokumentację modułu, używając polecenia perldoc. Do polecenia należy przekazać nazwę interesującego nas modułu, a program wy- świetli jego dokumentację. $ perldoc File::Basename NAME fileparse - split a pathname into pieces basename - extract just the filename from a path dirname - extract just the directory from a path SYNOPSIS use File::Basename; ($name,$path,$suffix) = fileparse($fullname,@suffixlist) fileparse_set_fstype($os_string); $basename = basename($fullname,@suffixlist); $dirname = dirname($fullname); Dołączyliśmy początkowy fragment dokumentacji, aby pokazać najważniejszą sekcję (przy- najmniej na początku nauki). Dokumentacja modułów zwykle jest zgodna ze starym formatem stron podręcznika man systemu Unix i rozpoczyna się od sekcji NAME oraz SYNOPSIS (zawie- rającej streszczenie). Streszczenie przedstawia przykłady zastosowania modułu, a jeśli potrafisz obyć się bez pełnego zrozumienia, możesz używać danego modułu. Oznacza to, że możesz nie znać niektórych technik i składni języka Perl przedstawionych w streszczeniu, ale zwykle możesz po prostu posłużyć się przykładem, a kod powinien działać poprawnie. Ponieważ Perl to mieszanka proceduralnego, funkcyjnego, obiektowego i innych rodzajów języków programowania, moduły języka Perl udostępniają interfejsy różnego typu. Będziemy używać rozmaitych modułów w nieco odmienny sposób, ale dopóty, dopóki możesz sprawdzić działanie modułu w dokumentacji, nie powinieneś mieć problemów. Interfejsy funkcyjne Do wczytywania modułów posłużymy się wbudowaną instrukcją use języka Perl. Na razie pominiemy szczegółowy opis tej techniki. Więcej dowiesz się o niej z rozdziałów 10. i 15. Na razie chcemy tylko użyć modułu. Zacznijmy od File::Basename, użytego już modułu z dystrybucji standardowej. Aby wczytać go do skryptu, należy wywołać poniższą instrukcję: use File::Basename; Kiedy to zrobimy, moduł File::Basename udostępni w skrypcie3 trzy procedury: fileparse, basename i dirname4. Od tego miejsca możemy używać poniższych instrukcji: 3 Tak naprawdę procedury zostaną zaimportowane do bieżącego pakietu, ale nie omawialiśmy jeszcze tego zagadnienia. 4 A także procedurę narzędziową fileparse_set_fstype. 30 | Rozdział 3. Używanie modułów my $basename = basename( $some_full_path ); my $dirname = dirname( $some_full_path ); w taki sam sposób, jakbyśmy sami napisali procedury basename i dirname lub (prawie) jakby były one wbudowanymi funkcjami języka Perl. Te procedury pobierają ze ścieżki nazwę pliku oraz nazwę katalogu. Na przykład, jeśli zmienna $some_full_path ma wartość D:Projects IslandRescueplan7.rtf (prawdopodobnie program został uruchomiony w systemie Win- dows), wartością zmiennej $basename będzie plan7.rtf, a wartością zmiennej $dirname — D:ProjectsIslandRescue. Moduł File::Basename potrafi określić, w jakim systemie działa, dlatego jego funkcje popraw- nie przetwarzają łańcuchy znaków według różnych ograniczników, jakie mogą napotkać. Załóżmy jednak, że w programie znajduje się już procedura dirname. Zostanie ona przesłonięta definicją z modułu File::Basename! Jeśli włączymy ostrzeżenia, zobaczymy informujący o tym komunikat. W przeciwnym razie Perl ignoruje taką sytuację. Wybór importowanych elementów Na szczęście możemy ograniczyć operacje wykonywane przez instrukcję use, podając nazwę modułu oraz listę nazw procedur. Ta lista to lista importu: use File::Basename ( fileparse , basename ); Teraz moduł wczyta jedynie dwie powyższe procedury i pozostawi naszą procedurę dirname bez zmian. Oczywiście taki zapis jest dość dziwaczny, dlatego częściej używa się operatora cytowania: use File::Basename qw( fileparse basename ); Nawet jeśli na liście znajduje się tylko jeden element, zwykle podaje się go na liście qw(), co zwiększa spójność i ułatwia pielęgnację. Często się zdarza, że stwierdzamy: „potrzebujemy jeszcze jednej procedury z tego modułu” i wracamy do tej listy. Łatwiej jest dodać nową pro- cedurę, jeśli pierwsza znajduje się już na liście qw(). Ochroniliśmy lokalną procedurę dirname, ale co zrobić, jeśli potrzebujemy także funkcjonalności tej procedury z modułu File::Basename? To proste. Wystarczy użyć jej, poprzedzając ją pełną nazwą pakietu. my $dirname = File::Basename::dirname($some_path); Lista nazw znajdująca się po instrukcji use nie zmienia tego, jakie procedury są zdefiniowane w pakiecie modułu (w tym przypadku jest to moduł File::Basename). Zawsze możemy użyć pełnej nazwy, niezależnie od zawartości listy importu, na przykład5: my $basename = File::Basename::basename($some_path); Ekstremalnym (ale niezwykle użytecznym) rozwiązaniem jest użyciu pustej listy importu, tak jak w poniższym kodzie: use File::Basename() # nie importuje niczego my $base = File::Basename::basename($some_path); 5 Nie musisz poprzedzać wywołań tych procedur znakiem ampersandu, ponieważ od przetworzenia instrukcji use kompilator już je zna. Wybór importowanych elementów | 31 Pusta lista różni się od braku listy. Pusta lista informuje: „nie należy importować żadnych elementów”, podczas gdy brak listy oznacza: „należy zaimportować domyślne elementy”. Jeśli autor modułu napisał go poprawnie, domyślne elementy to te, których potrzebujemy. Interfejsy obiektowe Porównajmy importowanie procedur z modułu File::Basename z działaniem innego modułu podstawowego, File::Spec. Moduł File::Spec służy do obsługi operacji zwykle wykony- wanych na identyfikatorze pliku. Identyfikator pliku to zwykle nazwa pliku lub katalogu, ale może to być także nazwa nieistniejącego pliku — w takim przypadku nie jest to tak naprawdę nazwa pliku, prawda? W przeciwieństwie do modułu File::Basename moduł File::Spec ma interfejs obiektowy. Wczytujemy ten moduł przy użyciu instrukcji use, tak samo jak wcześniej. use File::Spec; Jednak, ponieważ interfejs tego modułu jest obiektowy6, powyższa instrukcja nie importuje żadnych procedur. W zamian interfejs pozwala na dostęp do funkcjonalności modułu poprzez metody klasy. Metoda catfile złącza listę łańcuchów znaków, używając odpowiedniego separatora katalogów: my $filespec = File::Spec- catfile( $homedir{gilligan}, web_docs , photos , USS_Minnow.gif ); Powyższy kod wywołuje metodę statycznej catfile klasy File::Spec. Ta metoda tworzy ścieżkę odpowiednią dla danego systemu operacyjnego i zwraca jeden łańcuch znaków7. Ze względu na składnię powyższy zapis jest podobny do ponad dwudziestu innych operacji udostępnianych przez moduł File::Spec. Moduł File::Spec udostępnia kilka innych metod pozwalających na obsługę ścieżek plików w sposób przenośny. Więcej o zagadnieniach związanych z przenośnością kodu dowiesz się z dokumentacji perlport. Bardziej typowy moduł obiektowy — Math::BigInt Abyś się nie rozczarował nieobiektowym wyglądem modułu File::Spec, który nie ma obiek- tów, przyjrzyjmy się następnemu modułowi podstawowemu, Math::BigInt, który służy do obsługi liczb całkowitych przekraczających wbudowane możliwości języka Perl8. use Math::BigInt; my $value = Math::BigInt- new(2); # rozpoczynamy od 2 $value- bpow(1000); # przyjmuje wartość 2**1000 print $value- bstr( ), ; # wyświetla wynik 6 Jeśli potrzebny jest interfejs funkcyjny, można użyć instrukcji File::Spec::Functions. 7 W systemie Unix tym łańcuchem znaków może być na przykład /home/gilligan/web_docs/USS_Minnow.gif. W systemie Windows separatorami katalogów są zwykle lewe ukośniki. Ten moduł pozwala w łatwy sposób napisać przenośny kod (przynajmniej ze względu na specyfikacje plików). 8 Na zapleczu język Perl jest ograniczony architekturą, w której działa. Jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie trzeba zwracać uwagę na sprzęt. 32 | Rozdział 3. Używanie modułów Także ten moduł nie wymaga importowania żadnych jednostek. Cały jego interfejs składa się z metod statycznych, takich jak metoda new, którą należy wywoływać wraz z nazwą klasy, aby utworzyć jej egzemplarz. Następnie można wywoływać przy użyciu tych egzemplarzy metody egzemplarza, takie jak bpow czy bstr. Archiwum CPAN Archiwum CPAN (ang. Comprehensive Perl Archive Network) to wynik wspólnej pracy wielu wolontariuszy. Wielu z nich początkowo prowadziło własne małe (lub duże) witryny FTP o języku Perl, jeszcze zanim narodził się internet. Pod koniec 1993 roku zjednoczyli oni swe wysiłki dzięki liście dyskusyjnej perl-packrats i zdecydowali, że przestrzeń dyskowa stała się na tyle tania, że można powielić te same informacje na wszystkich witrynach, zamiast dążyć do specjalizacji każdej z nich. Ten pomysł dojrzewał przez rok, aż w końcu Jarkko Hietaniemi utworzył fińską witrynę FTP jako źródło, z którego wszystkie serwery „lustrzane” mogą pobierać codzienne lub nawet cogodzinne aktualizacje. Część pracy nad tym projektem wymagała ponownego uporządkowania i zorganizowania odrębnych archiwów. Zostały utworzone miejsca dla binariów języka Perl przeznaczonych dla architektur niebazujących na systemie Unix, dla skryptów oraz dla samego kodu źródłowego w języku Perl. Jednak największym i najciekawszym elementem archiwum CPAN są moduły. Moduły w archiwum CPAN są zorganizowane w drzewo dowiązań symbolicznych według hierarchicznych, funkcjonalnych kategorii. Odnośniki wskazują na katalog autora, w którym to katalogu znajdują się potrzebne pliki. Obszar zawierający moduły zawiera także indeksy mające zwykle format łatwy do przetworzenia przy użyciu języka Perl, na przykład dane wyjściowe z modułu Data::Dumper w przypadku szczegółowego indeksu modułów. Oczywiście wszystkie te indeksy są automatycznie generowane na podstawie baz danych głównego serwera, do czego służą inne programy w języku Perl. Często odzwierciedlanie archiwum CPAN z jed- nego serwera na inny odbywa się przy użyciu wiekowego już programu mirror.pl, napisa- nego w języku Perl. Od skromnych początków w postaci kilku serwerów „lustrzanych” archiwum CPAN rozro- sło się do ponad 200 publicznych archiwów dostępnych we wszystkich zakątkach internetu. Wszystkie serwery są archiwizowane i aktualizowane przynajmniej raz dzienie, a niektóre nawet co godzinę. Niezależnie od tego, w którym miejscu świata jesteś, znajdziesz w pobliżu serwer CPAN, z którego możesz pobrać najnowsze zasoby. Niezwykle użyteczna strona CPAN Search (http://search.cpan.org) stanie się prawdopodobnie Twoim ulubionym interfejsem. Dzięki tej witrynie możesz wyszukiwać moduły, sprawdzać ich dokumentację, przeglądać dystrybucje i kontrolować raporty testerów CPAN i wykonywać wiele innych operacji. Instalowanie modułów z archiwum CPAN Zainstalowanie prostego modułu z CPAN nie powinno sprawiać trudności — wystarczy pobrać archiwum z dystrybucją modułu, rozpakować je i umieścić moduł w odpowiednim katalogu. W poniższym kodzie używamy instrukcji wget, ale możesz używać także innych narzędzi. Instalowanie modułów z archiwum CPAN | 33 $ wget http://www.cpan.org/.../HTTP-Cookies-Safari-1.10.tar.gz $ tar -xzf HTTP-Cookies-Safari-1.10.tar.gz $ cd HTTP-Cookies-Safari-1.10s Następnie możesz wybrać jedno z dwóch rozwiązań (opisujemy je szczegółowo w rozdziale 16.). Jeśli znajdziesz plik o nazwie Makefile.PL, możesz uruchomić poniższą sekwencję poleceń w celu skompilowania, przetestowania i zainstalowania kodu źródłowego: $ perl Makefile.PL $ make $ make test $ make install Jeśli nie masz uprawnień do instalowania modułów w katalogach globalnych9, możesz nakazać zainstalowanie ich w innej ścieżce, używając argumentu PREFIX: $ perl Makefile.PL PREFIX=/Users/home/Ginger Aby Perl szukał modułów w tym katalogu, możesz ustawić zmienną środowiskową PERL5LIB. Perl doda wtedy określone katalogi do listy katalogów, w których wyszukuje modułów. $ export PERL5LIB=/Users/home/Ginger Możesz także użyć dyrektywy lib, aby dodać katalog do ścieżki wyszukiwania modułów, jednak to rozwiązanie nie jest równie wygodne, ponieważ wymaga wprowadzania zmian w kodzie. Ponadto na innych komputerach, na których możesz chcieć uruchomić dany kod, potrzebny moduł może znajdować się w innym katalogu. #!/usr/bin/perl use lib qw(/Users/home/Ginger); Cofnijmy się nieco. Jeśli znajdziesz plik Build.PL zamiast pliku Makefile.PL, powinieneś wykonać te same operacje. W przypadku dystrybucji udostępnianych z tym pierwszym plikiem należy używać modułu Module::Build do kompilowania i instalowania kodu. Ponieważ moduł Module::Build nie jest modułem podstawowym języka Perl10, musisz go zainstalować, zanim będziesz mógł zainstalować potrzebną dystrybucję. $ perl Build.PL $ perl Build $ perl Build test $ perl Build install Aby zainstalować moduł w prywatnym katalogu przy użyciu modułu Module::Build, należy dodać parametr --install_base. Informowanie interpretera Perl o tym, gdzie znajdują się moduły, odbywa się w taki sam sposób jak poprzednio. $ perl Build.PL --install_base /Users/home/Ginger Czasem w dystrybucji znajdują się oba pliki — Makefile.PL i Build.PL. Co należy wtedy zrobić? Można użyć dowolnego z nich. Możesz wybrać ten, który lepiej znasz. 9 Te katalogi ustawia administrator w czasie instalowania języka Perl. Można je wyświetlić, używając instrukcji perl -V. 10 Przynajmniej na razie. Planowane jest dołączenie go do modułów podstawowych od wersji 5.10 języka Perl. 34 | Rozdział 3. Używanie modułów Ustawianie ścieżki w odpowiednim momencie Perl wyszukuje moduły, przeszukując katalogi znajdujące się w specjalnej tablicy języka Perl, @INC. Instrukcja use jest wykonywana na etapie kompilacji, dlatego sprawdzanie ścieżki prowa- dzącą do modułu, @INC, również ma miejsce na etapie kompilacji. Może to spowodować nie- poprawne działanie programu, które trudno zrozumieć, o ile nie weźmie się pod uwagę zawar- tości tablicy @INC. Na przykład, załóżmy, że masz własny katalog /home/gilligan/lib i umieściłeś własny moduł Navigation::SeatOfPants w pliku /home/gilligan/lib/Navigation/SeatOfPants.pm. Kiedy spróbujesz wczytać ten moduł, Perl nie będzie potrafił go znaleźć. use Navigation::SeatOfPants Perl wyświetli informację, że nie może znaleźć modułu w tablicy @INC, a następnie wyświetli wszystkie znajdujące się w niej katalogi. Can t locate Navigation/SeatOfPants.pm in @INC (@INC contains: …) Możesz wpaść na rozwiązanie polegające na dodaniu katalogu zawierającego moduł do tablicy @INC przed wywołaniem instrukcji use. Jednak nawet po dodaniu tej instrukcji: unshift @INC, /home/gilligan/lib ; # nie działa use Navigation::SeatOfPants; kod nie zadziała. Dlaczego? Ponieważ metoda unshift jest wywoływana w czasie wykonywania programu, długo po próbie wywołania instrukcji use mającej miejsce na etapie kompilacji. Te dwie instrukcje są blisko siebie w przestrzeni, ale nie w czasie. To, że napisałeś je jedna po drugiej, nie oznacza jeszcze, iż zostaną wykonane w takiej kolejności. Chcesz zmienić zawar- tość tablicy @INC przed wywołaniem instrukcji use. Jednym z rozwiązań jest dodanie bloku BEGIN wokół instrukcji push: BEGIN { unshift @INC, /home/gilligan/lib ; } use Navigation::SeatOfPants; Teraz blok BEGIN zostanie skompilowany i wykonany w czasie kompilacji, dzięki czemu ustawi odpowiednią ścieżkę dla instrukcji use. Jednak to rozwiązanie jest nieeleganckie i może wymagać o wiele więcej wyjaśnień, niż jesteś skłonny przedstawić, szczególnie gdy odbiorcą jest programista, który w późniejszym czasie ma dbać o kod. Możesz zastąpić cały powyższy bałagan prostą dyrektywą, której używałeś już wcześniej: use lib /home/gilligan/lib ; use Navigation::SeatOfPants; W powyższym rozwiązaniu dyrektywa lib przyjmuje jeden lub więcej argumentów i dodaje je na początek tablicy @INC, podobnie jak robi to instrukcja unshift11. To rozwiązanie działa, ponieważ jest wykonywane na etapie kompilacji, a nie w czasie wykonywania programu. Dlatego wszystko jest gotowe do wykonania instrukcji use występującej bezpośrednio poniżej. Ponieważ dyrektywa use lib prawie zawsze używa ścieżki zależnej od systemu, jest to roz- wiązanie tradycyjne i zalecamy umieszczanie tej instrukcji na początku pliku. Dzięki temu można ją łatwiej znaleźć i poprawić, kiedy chcesz przenieść plik do nowego systemu lub zmienić 11 Instrukcja use lib ponadto dodaje zależną od architektury bibliotekę za żądaną biblioteką, przez co jest to bardziej wartościowe rozwiązanie niż przedstawiony wcześniej odpowiednik. Ustawianie ścieżki w odpowiednim momencie | 35 nazwę katalogu zawierającego lib. Oczywiście możesz całkowicie wyeliminować instrukcję use lib, jeśli zainstalujesz moduł w standardowej lokalizacji opisanej w tablicy @INC, ale nie zawsze jest to wygodne. Instrukcja use lib nie znaczy „użyj danej biblioteki”, ale raczej „użyj danej ścieżki do znale- zienia bibliotek (i modułów)”. Zbyt często spotykamy się z kodem podobnym do poniższego: use lib /home/gilligan/lib/Navigation/SeatOfPants.pm ; # ŹLE Następnie programista zastanawia się, dlaczego instrukcja nie dodała definicji. Pamiętaj, że instrukcja use lib jest wykonywana na etapie kompilacji, dlatego poniższe rozwiązanie także nie jest poprawne: my $LIB_DIR = /home/gilligan/lib ; … use lib $LIB_DIR; # BŁĄD use Navigation::SeatOfPants; Oczywiście język Perl przetwarza deklarację zmiennej $LIB_DIR na etapie kompilacji (dlatego nie pojawi się błąd, jeśli użyjesz instrukcji use strict, natomiast próba wywołania use lib powinna zakończyć się niepowodzeniem), ale rzeczywiste przypisanie wartości /home/gilligan/ lib/ ma miejsce dopiero w czasie wykonywania programu. Niestety, także w tym przypadku jest to zbyt późno. Dlatego trzeba umieścić instrukcje w bloku BEGIN lub zdecydować się na inną operację wy- konywaną na etapie kompilacji — na ustawienie wartości stałej przy użyciu instrukcji use constant: use constant LIB_DIR = /home/gilligan/lib ; … use lib LIB_DIR; use Navigation::SeatOfPants; Gotowe. Ponownie działa, przynajmniej dopóty, dopóki określenie biblioteki nie zależy od wyników jakichś obliczeń. (Kiedy to się skończy? Niech ktoś przerwie to szaleństwo!) To roz- wiązanie powinno działać poprawnie w około 99 procentach przypadków. Obsługa zależności modułu Widziałeś już, że jeśli spróbujesz zainstalować dany moduł przy użyciu Module::Build, musisz najpierw zainstalować sam moduł Module::Build. Jest to stosunkowo łagodny przykład bardziej ogólnego problemu z zależnościami, którego nie rozwiążą wszystkie kokosy na wyspie roz- bitków. Może zajść potrzeba zainstalowania kilku innych modułów, które same wymagają następnych modułów. Na szczęście dostępne są odpowiednie narzędzia. Moduł CPAN.pm jest częścią dystrybucji standardowej od wersji Perl 5.004. Ten moduł udostępnia interaktywną powłokę służącą do instalowania modułów. $ perl -MCPAN -e shell cpan shell -- CPAN exploration and module installation (v1.7601) ReadLine support available (try install Bundle::CPAN ) cpan Aby zainstalować moduł oraz jego zależności, należy wywołać instrukcję install i podać nazwę modułu. Wtedy moduł CPAN.pm obsłuży wszystkie zadania: pobranie, rozpakowanie, 36 | Rozdział 3. Używanie modułów skompilowanie, przetestowanie i zainstalowanie modułu, wykonując te operacje rekurencyjnie dla wszystkich zależności. cpan install CGI::Prototype Wymaga to nieco zbyt wiele pracy, dlatego brian utworzył skrypt cpan, który także jest do- stępny w Perlu. Wystarczy podać listę modułów, które chcesz zainstalować, a skrypt wykona wszystkie potrzebne operacje. $ cpan CGI::Prototype HTTP::Cookies::Safari Test::Pod Następne narzędzie, CPANPLUS, to zupełnie nowa wersja modułu CPAN.pm, która jednak na razie nie wchodzi w skład dystrybucji standardowej. $ perl -MCPANPLUS -e shell CPANPLUS::Shell::Default -- CPAN exploration and modules installation (v0.03) *** Please report bugs to cpanplus-bugs@lists.sourceforge.net . *** Using CPANPLUS::Backend v0.049. *** ReadLine support available try i Term::ReadLine::Perl ). CPAN Terminal Aby zainstalować wybrany moduł, należy użyć polecenia i. CPAN Terminal i CGI::Prototype Moduł CPANPLUS także związany jest ze skryptem, który ułatwia jego używanie. Nazwa tego skryptu to cpanp. Jeśli przekażesz do skryptu opcję i oraz listę modułów, skrypt zainstaluje je, podobnie jak instrukcja przedstawiona powyżej. $ cpanp i CGI::Prototype HTTP::Cookies::Safari Test::Pod Ćwiczenia Rozwiązania poniższych ćwiczeń znajdziesz w punkcie „Rozwiązania ćwiczeń z rozdziału 3.”, w dodatku A. Ćwiczenie 1. (25 minut) Wczytaj listę plików znajdujących się w bieżącym katalogu i przekształć ich nazwy na iden- tyfikatory pełnej ścieżki. Do pobrania bieżącego katalogu nie używaj powłoki ani żadnego zewnętrznego programu. Wystarczą do tego moduły File::Spec oraz Cwd, oba dostępne w języku Perl. Wyświetl każdą ścieżkę, dodając cztery odstępy z jej przodu oraz znak nowego wiersza na końcu, podobnie jak zrobiłeś to w pierwszym ćwiczeniu w rozdziale 2. Czy potrafisz powtórnie wykorzystać fragment tamtego rozwiązania do wykonania tego zadania? Ćwiczenie 2. (35 minut) Przetwórz numer ISBN znajdujący się z tyłu tej książki (8324606157). Zainstaluj moduł Busi- ness::CPAN z archiwum CPAN i użyj go do pobrania z tego numeru kodu kraju oraz kodu wydawcy. Ćwiczenia | 37
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Perl dla średnio zaawansowanych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: