Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00425 006161 14277155 na godz. na dobę w sumie
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki - książka
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3502-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najlepsza książka 2009 roku o rozwoju kariery według 'New York Post'
Najlepiej sprzedająca się książka na Amazon.com w Japonii

Świat biznesu zmienia się, a Dan Schawbel uchwycił w tej książce rytm, w którym postępuje metamorfoza rynku brandingowego.
Gary Vaynerchuk,
założyciel i prowadzący Wine Library TV

Moc Twojej marki

Jako świadomy konsument dobrze wiesz, że zwykle nie kupujesz jeansów, telefonów, sprzętu RTV, hamburgerów, tylko logo, którymi są opatrzone. A w jakiej formie jest Twoja osobista marka? Nim podejmiesz pracę na rachunek któregoś z produktów lub usług, zadbaj o swój prywatny marketing. Musisz zrozumieć, że sam - jako człowiek - także jesteś marką, a któż może lepiej od Ciebie wypromować Twoją osobistą markę? Przemyślane działanie pozwoli Ci zająć najatrakcyjniejsze miejsce na półce hipermarketowego rynku pracy lub niszowego sklepu z pracownikami dla szczególnie wymagających. Koniec końców, sukces zawsze zależy od Ciebie. W obliczu ciągłych przemian gospodarczych sposób, w jaki należy zarządzać karierą, uległ nieodwracalnej zmianie. W przytłoczonym wizją bezrobocia świecie dysponujesz największym atutem - sobą samym!

Tworzenie osobistej marki polega na odsłonięciu swojej prawdziwej, wyjątkowej twarzy i zaprezentowaniu jej światu.
(Schawbel i inni, 2009)

Budujesz swoją markę nie tylko w najbliższym otoczeniu. Dzięki narzędziom wskazanym w tej książce zyskasz świeże i szersze spojrzenie na cały proces osobistego marketingu. Nauczysz się w nienachlany i indywidualny sposób wykorzystywać media społecznościowe, takie jak LinkedIn, Facebook i Twitter (to też marki!). Sięgniesz również po takie możliwości autopromocji, jak blogi i życiorysy wideo. Wedle własnego uznania zbudujesz swój wizerunek poważnego specjalisty i eksperta lub bardzo kreatywnego, otwartego człowieka. Stworzysz publiczną personę, dzięki której staniesz się znany jako autorytet w swojej dziedzinie.Dan Schawbel jest partnerem zarządzającym Millennial Branding LLC oraz autorytetem w dziedzinie personal brandingu. Jego blog, PersonalBrandingBlog.com, promowany przez najbardziej liczące się media, takie jak Reuters i Fox Business, został uznany za najlepszy w rankingu Careerbuilder, a także znalazł się na liście Top 30 bloga marketingowego AdAge. Schawbel jako człowiek spoglądający w przyszłość był jednym z siedmiu pierwszych blogerów, którzy stworzyli własną aplikację na iPhone'a. W wieku dwudziestu sześciu lat został najmłodszym redaktorem 'BusinessWeek'. Na stałe współpracuje z WSJ.com, wydawcą 'Personal Branding Magazine'. Jest też felietonistą w 'Metro US'. Jego teksty pojawiały się w ponad 150 różnych mediach, takich jak 'New York Times', 'Wall Street Journal', CBS, Fox, ABC, NPR, 'USA Today' i 'Details'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Me 2.0: 4 Steps to Building Your Future Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Urszula Buczkowska ISBN: 978-83-246-3502-3 Copyright © 2010 by Dan Schawbel Published by arrangement with Kaplan Publishing, a division of Kaplan, Inc. Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/perbra Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Przedmowa ...................................................................................................................7 Wprowadzenie ..............................................................................................................9 CZ}¥m I NARODZINY OSOBISTEJ MARKI ....................................13 Rozdziaï 1. Marka, czyli TY! ..........................................................................15 Rozdziaï 2. Pokolenie Y idzie do pracy .........................................................39 Rozdziaï 3. Dowódca — czyli Ty ...................................................................45 Rozdziaï 4. Aspekty tworzenia osobistej marki ............................................55 CZ}¥m II CZTERY ETAPY DOWODZENIA KARIERk .....................101 Rozdziaï 5. Etap 1. — Odkryj swojÈ markÚ ................................................103 Rozdziaï 6. Etap 2. — Stwórz swojÈ markÚ .................................................137 Rozdziaï 7. Etap 3. — Zaprezentuj swojÈ markÚ ........................................171 Rozdziaï 8. Etap 4. — Utrzymaj swojÈ markÚ ............................................189 CZ}¥m III TERAZ TY DOWODZISZ .............................................205 Rozdziaï 9. Branding osobisty dla poszukujÈcych pracy ...........................207 Rozdziaï 10. Podbój rynku pracy ...................................................................217 Rozdziaï 11. Rezultaty, które odmieniÈ Twoje ĝycie ...................................229 PodziÚkowania ..........................................................................................................243 Sïowniczek brandingu osobistego ..........................................................................245 Bibliografia ...............................................................................................................253 O autorze ...................................................................................................................259 Rozdziaï 2. Pokolenie Y idzie do pracy D o pokolenia Y (urodzone mniej wiÚcej w latach 1982 – 2001) w Stanach Zjednoczonych naleĝy ponad 75 milionów zapalonych i energicz- nych mïodych ludzi, a ja sam mogÚ z dumÈ powiedzieÊ, ĝe jestem wĂród nich (Banjo, 2008). JesteĂmy grupÈ spoïecznÈ, która kroczy w awangardzie rewolucji w miejscu pracy, zbrojnÈ w nowe technologie i nowe nastawienie. Teraz, gdy pokolenie powojennego wyĝu demograficznego (tzw. baby- -boomers) odchodzi na emeryturÚ, a pracownicy z pokolenia X wspinajÈ siÚ na wyĝsze stanowiska, pracodawcy muszÈ rekrutowaÊ i zatrzymywaÊ przy sobie ludzi z naszej grupy wiekowej. W nadchodzÈcych latach pokolenie Y bÚdzie integralnÈ czÚĂciÈ Ăwia- towej siïy roboczej, dysponujÈc zarówno wïadzÈ decyzyjnÈ, jak i majÈc wpïyw na proces rekrutacyjny. Jak donosi Bureau of Labor Statistics, w roku 2020 przedstawiciele pokolenia Y bÚdÈ stanowiÊ poïowÚ ludnoĂci w wieku produkcyjnym. Wielu moich rówieĂników zajmuje juĝ stanowiska kierownicze wyĝszego i niĝszego szczebla, w maïych i w duĝych przedsiÚ- biorstwach. Niektórzy z nich sÈ przeïoĝonymi starszych od siebie. Ten trend zostaï uchwycony w badaniach przeprowadzonych przez CareerBuilder.com w roku 2010. Wynika z nich, ĝe 43 pracowników w wieku od 35 lat wïÈcz- nie podlega komuĂ mïodszemu od siebie (CareerBuilder.com, 2010b). Zmiany w tym kierunku bÚdÈ siÚ pogïÚbiaÊ i trzeba siÚ z tym pogodziÊ. BÚdziesz pracowaÊ z luděmi w moim wieku, a pójdzie Ci to sprawniej, jeĂli nauczysz siÚ, jak z nami wspóïpracowaÊ i rozmawiaÊ. 39 – Personal branding 2.0 – Cechy pracowników z pokolenia Y Oto kilka ogólnych cech pracowników z pokolenia Y, których siÚ czasami nie dostrzega, ale o których warto wspomnieÊ: x JesteĂmy peïni energii i nie chce nam siÚ czekaÊ za dïugo na moĝ- liwoĂci rozwoju zawodowego. x Cenimy swój czas i chcemy go spÚdzaÊ sensownie, przez co nie zawsze cieszy nas zatrudnienie na stanowisku szeregowego pra- cownika. x Kwestionujemy status quo, gdyĝ wychowywaliĂmy siÚ w warunkach róĝnorodnoĂci punktów widzenia i moĝliwoĂci. x Wiemy, ĝe moĝemy wybieraÊ spoĂród wielu Ăcieĝek kariery, wiÚc usiïujemy wybraÊ tÚ, w której najlepiej moĝemy siÚ realizowaÊ ze swoimi pasjami. x Z chÚciÈ przyswajamy nowe technologie (od SMS-ów, przez komu- nikatory internetowe, po cokolwiek, co jeszcze siÚ pojawi), które wykorzystujemy jako gïówny Ărodek komunikacji i wspóïpracy. x ¿yjemy wielozadaniowoĂciÈ: patrzcie tylko, jak prowadzimy waĝne rozmowy biznesowe, jednoczeĂnie uprawiajÈc nasz ulubiony sport! x Wiemy, ĝe rezultaty sÈ waĝniejsze od powierzchownoĂci. Wolimy przy- chodziÊ do pracy w dĝinsach i koszulkach niĝ w garniturach. Pokolenie Y postrzega siÚ jako pokolenie »naleĝy mi siÚ«. Uznaje siÚ ich za kiepskich pracowników, poniewaĝ nie sÈ rzetelni i w peïni lojalni wobec swoich pracodawców. Pokolenie Y musi siÚ nauczyÊ promowaÊ swoje umiejÚtnoĂci oraz cechy osobowoĂci. — Robin Ryan, pisarka, nauczycielka rozwoju osobistego, prelegentka Pokolenie Y domaga siÚ zmian w pracy Gdy pokolenie Y wkroczy juĝ na dobre na rynek pracy i przejmie wïadzÚ, Ărodowisko pracy zmieni siÚ nie do poznania. Nowe biuro bÚdzie wirtu- alne. Ludzie z caïego Ăwiata bÚdÈ w nim pracowaÊ zdalnie, urzÈdzajÈc 40 – Pokolenie Y idzie do pracy – wideokonferencje i porozumiewajÈc siÚ za poĂrednictwem forów interne- towych. Coraz czÚĂciej bÚdÈ przychodziÊ do pracy w swobodnym stroju, sïuchajÈc muzyki z iPoda, gotowi przeobraziÊ tradycyjne Ărodowisko pracy oparte na wydawaniu rozkazów i kontrolowaniu. Znak czasów? Wiele korporacji zaczÚïo juĝ odpowiadaÊ na potrzeby pokolenia Y, stawiajÈc na elastycznoĂÊ, równowagÚ miÚdzy ĝyciem zawodowym a osobistym oraz swobodnÈ atmosferÚ w miejscu pracy. W ramach pozyskiwania i zatrzymywania przy sobie pracowników stosujÈ szczególne systemy awansu i inne techniki rozwoju karie- rowego („Fortune”, 2010). x Google pozwala pracownikom spÚdzaÊ jakiĂ uïamek czasu pracy na realizacji interesujÈcych ich projektów, które nie wiÈĝÈ siÚ z wykonywaniem obowiÈz- ków wobec pracodawcy, np. produkcji wïasnego oprogramowania. W ciÈgu dnia roboczego moĝna pograÊ w bilard, zrobiÊ pranie, pograÊ w gry kompu- terowe, a nawet przyprowadziÊ psa do swojego boksu. x Umpqua Bank daje pracownikom kredyty na zakup odzieĝy wïaĂciwej dla utrzymania profesjonalnego wizerunku. x DPR Construction pïaci swoim pracownikom do 20 tysiÚcy dolarów za reko- mendowanie pracowników. x Qualcomm prowadzi przy miejscu pracy targ z ĝywnoĂciÈ, na którym pra- cownicy mogÈ siÚ zaopatrzyÊ. x PCL Construction daje pracownikom zwolnienia lekarskie bez ograniczeñ. Wykorzystaj swojÈ kompetencjÚ technologicznÈ MiÚdzy pracownikami z pokoleñ X i Y czÚsto istnieje duĝa rozbieĝnoĂÊ kompetencji technologicznych. ChoÊ zawodowcy z pokolenia X mogÈ juĝ mieÊ ugruntowane marki osobiste i wystarczajÈco duĝo pieniÚdzy, by zapïa- ciÊ innym ekspertom za pisanie blogów, tworzenie podcastów i komuni- kacjÚ z mediami, przedstawiciele pokolenia Y majÈ przewagÚ pod tym wzglÚdem, ĝe stosunkowo wczeĂnie zapoznali siÚ z nowymi technologiami. Pokolenie X musi ciÚĝko pracowaÊ, aby nadÈĝyÊ za dzisiejszÈ rewolucjÈ technologicznÈ, podczas gdy pokolenie Y w ciÈgïych i szybkich przemia- nach technologicznych nie widzi niczego niezwykïego. Pokolenie Y chÚtnie przyswaja sobie nowe technologie, pali siÚ do eks- perymentowania z nowymi metodami komunikacji i szuka sposobów na 41 – Personal branding 2.0 – wïÈczenie ich we wïasne ĝycia, by zwiÚkszyÊ swojÈ wydajnoĂÊ. Jeĝeli jeszcze tego nie zrobiïeĂ, równieĝ powinieneĂ przyjÈÊ to podejĂcie i wykorzystaÊ je na swojÈ korzyĂÊ! JeĂli wypromujesz siÚ w pracy jako osoba obeznana z nowymi technologiami, staniesz siÚ w oczach wszystkich specjalistÈ od spraw technicznych. Sam bardzo sprawnie realizujÚ ten program i umie- jÚtnie odpowiadam na pytania w rodzaju: „Jak uĝyÊ formuïy sumujÈcej w Excelu?”. Jestem dziÚki temu nieodïÈcznym czïonkiem zespoïu. Ty rów- nieĝ moĝesz staÊ siÚ w taki sposób cenniejszy dla firmy. Gdy poïowa blogosfery jest zdominowana przez pokolenie Y (Techno- rati, 2009), trudno zlekcewaĝyÊ sprawnoĂÊ technologicznÈ naszego pokole- nia. Z tym rozwojem wiÈĝe siÚ jednak wiÚksza kruchoĂÊ wizerunku. DziĂ, gdy firma lub indywidualna osoba popeïnia bïÈd, ryzyko, ĝe dowiedzÈ siÚ o tym szerokie masy, jest wiÚksze. Gdy wyĂlesz SMS kilku swoim wspóï- pracownikom o jakiejĂ gïupocie, którÈ zrobiï Twój przeïoĝony, w mgnieniu oka dowie siÚ o tym caïe biuro. Relacja miÚdzy pokoleniami X i Y Pokolenia X i Y oddziaïujÈ na siebie nawzajem. Pokolenie X ma doĂwiad- czenie ĝyciowe i starszeñstwo w miejscu pracy, na czym ich mïodsi koledzy zdecydowanie mogliby zyskaÊ. Pokolenie Y ma natomiast do zaoferowania swojÈ znajomoĂÊ nowych technologii. To doĂÊ oczywiste, ĝe najlepiej nawiÈ- zaÊ relacjÚ opartÈ na wzajemnym szacunku i wsparciu. Pokolenie Y nie powinno lekcewaĝyÊ wartoĂci sieci znajomoĂci z mentorami z pokolenia X. Wsparcie. Zawodowi mentorzy wspierajÈ swoich podopiecznych, kiedy ci zarówno odnoszÈ sukcesy, jak i ponoszÈ poraĝki. PomagajÈ im w poko- nywaniu przeszkód i rozwijaniu karier. PomagajÈ w uksztaïtowaniu marki, dajÈc wskazówki i Ărodki oraz zachÚcajÈc do podÈĝenia we wïaĂciwym kierunku. Moimi najlepszymi mentorami byli przeïoĝeni, którzy siadali ze mnÈ, by omówiÊ rezultaty projektu i rozwaĝyÊ, jak osiÈgnÈÊ lepsze wyniki nastÚpnym razem. Utrzymuj z takimi luděmi kontakt przez caïÈ swojÈ karierÚ, gdyĝ to oni sÈ najsilniejszymi punktami Twojej sieci i zawsze bÚdÈ gotowi CiÚ wspomóc. PoĂrednictwo. Mentor moĝe usprawniÊ rekrutacjÚ, dziaïajÈc na rzecz swojego podopiecznego jako pomost. ChoÊ wielu kandydatów spÚdza duĝo 42 – Pokolenie Y idzie do pracy – czasu na wysyïaniu listów i rozmowach próbnych, dziÚki jednemu kontak- towi od mentora moĝna przejĂÊ mostem do dalszej kariery, zamiast siÚ mozolnie przeprawiaÊ bez niego. W zaleĝnoĂci od swojego statusu w firmie mentor moĝe byÊ w stanie stworzyÊ dla Ciebie nowe stanowisko lub pole- ciÊ, by zatrudniono CiÚ na jakimĂ istniejÈcym. WzajemnoĂÊ. Tworzenie sieci kontaktów jest waĝne takĝe z innego powodu — nigdy nie wiesz, gdzie siÚ w przyszïoĂci znajdziesz i kogo tam spotkasz. Niewykluczone, ĝe przegonisz swojego mentora i staniesz siÚ pomostem dla niego. Relacja z mentorem zatacza peïny krÈg, gdy moĝesz siÚ mu odwdziÚczyÊ, uczÈc go czegoĂ nowego. Jako przedstawiciel poko- lenia Y moĝesz wykorzystaÊ swojÈ znajomoĂÊ nowych technologii, by pomóc mu w odkryciu najnowszych technik marketingowych i rozwiniÚ- ciu jego juĝ ugruntowanej marki. OdwzajemniajÈc siÚ mentorowi, pogïÚ- biasz WaszÈ relacjÚ i wzmacniasz swojÈ sieÊ znajomoĂci. Kto wspiera, zawsze zasïuguje na wsparcie. W miarÚ Twoich postÚpów wïaĂnie z tymi luděmi powinieneĂ utrzymywaÊ bliski kontakt. ¥wietny (choÊ fikcyjny) przykïad takiej relacji w dziaïaniu znajdziemy w serialu HBO Entourage, w którym Vince (wschodzÈca gwiazda ekranu) zabiera brata DramÚ oraz przyjacióï Turtle’a i Erica ze sobÈ do Hollywood, gdy zaczyna swoje gwiazdorskie ĝycie. Jego towarzysze postanawiajÈ w zamian zostaÊ jego pracownikami i wspomóc jego karierÚ. Turtle zostaje kierowcÈ, a Eric menedĝerem. Okazje, które Ci siÚ trafiajÈ, sÈ bezpoĂrednio powiÈzane z pracÈ wykonywanÈ przez Ciebie w ramach budowania swojej osobistej marki. Ci, którzy radzÈ sobie z tym dobrze, spotykajÈ Ăwietnych mentorów i tworzÈ solidne sieci. Te Ărodki z kolei wzmacniajÈ markÚ. W Ăwiecie, w którym nie ma juĝ wiÚcej szcze- bli w drabinie korporacyjnej hierarchii, Twoja marka jest pod- stawÈ caïej Twojej kariery. — Penelope Trunk, felietonistka, „The Boston Globe” Powiem krótko: miejsce pracy ulegïo znacznym przeobraĝeniom w ciÈgu minionej dekady i wciÈĝ bÚdzie siÚ zmieniaÊ wraz z postÚpami techno- logii i tym, jak sami bÚdziemy dostosowywaÊ do tego nasze zachowanie. 43 – Personal branding 2.0 – PowinieneĂ zatem nadÈĝaÊ za owymi przemianami i nauczyÊ siÚ elastycz- noĂci. Niech Twoja marka Ăwiadczy o tym, ĝe z kaĝdego wyzwania potrafisz wyciÈgnÈÊ jakiĂ poĝytek. Naucz siÚ wykorzystywaÊ swój wizerunek. Z tym ostatnim wiÈĝe siÚ wyciÈgniÚcie jak najwiÚcej z relacji nawiÈzanych z poko- leniem, które wkroczyïo na rynek pracy przed Twoim. Doceñ wkïad wno- szony przez starsze pokolenia i pozwól im skorzystaÊ z Twojej energii, entuzjazmu i rozeznania technicznego. Wtedy kaĝdy bÚdzie zadowolony. 44
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: