Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00463 004870 12590786 na godz. na dobę w sumie
Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz - książka
Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0331-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sztuka skutecznej perswazji to jedna z najcenniejszych umiejętności pomagających spełniać marzenia. Musisz sprawić, aby ludzie, do których się zwracasz, sami przekonali się do Twoich racji. Właśnie to odróżnia prawdziwą perswazję od manipulacji. Ta pierwsza opiera się na szczerości i powoduje, że efekt Twoich starań zostaje w umysłach rozmówców na dłużej. To otwarta gra, w której wszyscy uczestnicy zmierzają do wspólnego celu.

Autor książki 'Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz' świadomie i wyraźnie oddziela perswazję od manipulacji. Opierając się na wielu przykładach, dowodzi, że perswazja ma ogromne znaczenie nie tylko podczas prowadzenia interesów, ale także w życiu codziennym. Krok po kroku przedstawia sposoby wpływania na ludzi w kontaktach osobistych oraz motywowania ich za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi komunikacji, takich jak strony internetowe, blogi, telekonferencje, a nawet technologia Podcastingu (forma dźwiękowej publikacji internetowej). To cenna wiedza dla handlowców, copywriterów, specjalistów od reklamy i negocjatorów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz Autor: Dave Lakhani T³umaczenie: Grzegorz P. Kowalski ISBN: 83-246-0331-X Tytu³ orygina³u: Persuasion: The Art of Getting What You Want Format: A5, stron: 248 Sztuka skutecznej perswazji to jedna z najcenniejszych umiejêtnoœci pomagaj¹cych spe³niaæ marzenia. Musisz sprawiæ, aby ludzie, do których siê zwracasz, sami przekonali siê do Twoich racji. W³aœnie to odró¿nia prawdziw¹ perswazjê od manipulacji. Ta pierwsza opiera siê na szczeroœci i powoduje, ¿e efekt Twoich starañ zostaje w umys³ach rozmówców na d³u¿ej. To otwarta gra, w której wszyscy uczestnicy zmierzaj¹ do wspólnego celu. Autor ksi¹¿ki „Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz” œwiadomie i wyraŸnie oddziela perswazjê od manipulacji. Opieraj¹c siê na wielu przyk³adach, dowodzi, ¿e perswazja ma ogromne znaczenie nie tylko podczas prowadzenia interesów, ale tak¿e w ¿yciu codziennym. Krok po kroku przedstawia sposoby wp³ywania na ludzi w kontaktach osobistych oraz motywowania ich za poœrednictwem nowoczesnych narzêdzi komunikacji, takich jak strony internetowe, blogi, telekonferencje, a nawet technologia Podcastingu (forma dŸwiêkowej publikacji internetowej). To cenna wiedza dla handlowców, copywriterów, specjalistów od reklamy i negocjatorów. (cid:129) Poznaj siedemnaœcie najbardziej efektywnych taktyk perswazyjnych. (cid:129) Odkryj szeœæ g³ównych zasad skutecznej perswazji. (cid:129) Dowiedz siê, dlaczego manipulacja jest z³a i nigdy nie dzia³a na d³u¿sz¹ metê. (cid:129) Przejrzyj specjalny zestaw narzêdzi perswazyjnych i naucz siê z nich korzystaæ. Wstęp Wprowadzenie Podziękowania O autorze 1. Manipulacja 2. Perswazja 3. Persona — niewidzialna siła przekonywania 4. Przenoszenie siły i wiarygodności 5. Sztuka opowiadania 6. Bądź guru 7. Pragnienie wiary 8. Znajomość 9. Aura ekskluzywności i dostępność 10. Ciekawość 11. Zasadność 7 11 19 23 25 35 39 61 69 87 105 117 125 135 143 6 PERSWAZJA. SZTUKA ZDOBYWANIA TEGO, CZEGO PRAGNIESZ 12. Udzielanie pozwolenia 13. Techniki błyskawicznej perswazji 14. Równanie Perswazji 15. Sprzedaż perswazyjna 16. Reklama perswazyjna 17. Negocjacje perswazyjne 18. Przekonywanie masowego odbiorcy drogą elektroniczną 19. Mistrzostwo w perswazji — sztuce zdobywania tego, czego pragniesz Polecane książki Skorowidz 149 157 171 185 199 215 223 233 239 241 Miłość pojawia się tam, gdzie znika manipulacja; kiedy bar- dziej myślisz o drugiej osobie niż o jego czy jej reakcjach na Twoje działania. Kiedy masz odwagę w pełni się odsłonić. Kiedy masz odwagę na bezbronność. — Dr Joyce Brothers e wprowadzeniu do tej książki opisałem w skrócie grupę wyznaniową, w której dorastałem, i jak to doświadcze- nie skłoniło mnie do badań nad perswazją. Kiedy roz- począłem te studia, w pierwszej kolejności zdałem sobie sprawę z faktu, iż istnieje wiele podobieństw między manipulacją i perswa- zją, lecz wraz z postępami w nauce coraz bardziej rozumiałem, iż manipulacja jest tylko jedną z dróg do perswazji, ale tylko tymcza- sowej perswazji, nieprowadzącej do trwałych kontaktów. Zgodnie z definicją w słowniku American Heritage Dictionary manipulacja to „sprytne i nieszczere zarządzanie, mające na celu osiągnięcie korzyści przez manipulującego”, co w pełni oddaje róż- nicę między perswazją i manipulacją. Jedyną osobą, która długo- terminowo zyskuje na manipulacji jest sam manipulujący. Teraz 26 PERSWAZJA. SZTUKA ZDOBYWANIA TEGO, CZEGO PRAGNIESZ spójrzmy na definicję słowa perswazja: „skłanianie do podjęcia określonych działań lub przyjęcia czyjegoś punktu widzenia, przy wykorzystaniu argumentacji, rozumowania lub prośby”. Perswazja daje szansę na zgodę między dwojgiem ludzi, zapewniającą korzyść dla obu stron. Manipulacja jest skoncentrowana na osobie, która ją stosuje. Manipulator skupia się tylko na osobistej korzyści i własnych celach, nie przejmując się tym, co osiągnie osoba manipulowana i jaki bę- dzie to miało na nią wpływ. Oszustwo oraz ukrywanie logicznych i opartych na faktach dowodów jest częste w przypadku manipulacji, gdyż prezentacja faktów może pozwolić osobom myślącym logicznie na podjęcie rozsądnej decyzji, nieodpowiadającej manipulatorowi. Manipulacja dąży też do ustanowienia sztucznego zestawu wa- runków lub zasad, mających na celu nadzorowanie kontaktu, aby umożliwić kontynuację manipulacji. Istnieją typowe kary grożące za przeciwstawienie się manipulatorowi, wśród których znaleźć można oszustwo, fizyczne i psychiczne prześladowania oraz „sprytne zarzą- dzanie Tobą dla cudzych korzyści”. Podczas rozmowy na temat ma- nipulacji znana psycholog Angela Dailey powiedziała: „Manipula- cja może być pozytywna lub negatywna i decydują o tym intencje manipulującego. Jeśli dziecko wieczorową porą przynosi z kredensu całą torbę ciastek i zamierza je wszystkie zjeść, mówię mu, że może zjeść jedno ciastko albo wcale, a ono wybiera jedno. Tworzę w ten sposób iluzję wyboru, jednak w granicach, które są dla mnie do za- akceptowania. Manipuluję więc zachowaniem dziecka, ale robię to dla jego własnego dobra, potrzebuje ono bowiem zdrowego snu”. W rzeczywistości każda rozmowa z zawodowym psychologiem na temat manipulacji prowadzi do wniosku, iż jedyną prawdziwą różnicą między manipulacją i perswazją są intencje. Robert Greene — autor książki The 48 Laws of Power — wyraził się dużo jaśniej na temat manipulacji. Powiedział: „Każda próba wywarcia wpływu jest manipulacją”. MANIPULACJA 27 Niemal każdemu zdarzyło się paść ofiarą manipulacji. Dla wielu z nas takim doświadczeniem mógł być zakup używanego samocho- du. Choć nie zamierzam wrzucać wszystkich sprzedawców używa- nych samochodów do jednego worka, tego typu zdarzenie było w pewnym momencie udziałem większości z nas. Spójrzmy więc, co sprawia, że można nami manipulować. Podczas niedzielnego śniadania decydujecie z współmałżonkiem, że czas kupić nowy samochód. Chcecie modelu nowszego niż ten, który macie, ale nie zamierzacie też wydać wszystkich pieniędzy na nowiutkie auto; kiedy jecie, słyszycie z telewizyjnego ekranu ma- giczne słowa otyłego, napchanego baraniną sprzedawcy używanych samochodów: „Przyjdź w niedzielę, niedzielę, niedzielę do Car Corral, gdzie wszystkie ceny spadły do poziomu gruntu, ponieważ mamy towar, którego musimy się pozbyć. Nasza strata to twój zysk, ale musisz przyjść dzisiaj!”. Jesteś dość bystrą osobą, spoglądasz na współmałżonka i mówisz: „Nie zaszkodzi tam zajrzeć, skoro mają wyprzedaż; zresztą nie ma szans, żeby ten koleś sprzedał mi coś, czego nie chcę”. Wtedy właśnie pierwszy warunek manipulacji (i perswazji) zostaje spełniony, a warunkiem tym jest: poszukiwanie rozwiązania. Poszukiwanie rozwiązania jest bardzo ważne dla manipulatora i perswadującego, albowiem poszukujący rozwiązania w pewien spo- sób obniżają swoją zdolność obrony; wykazują pragnienie czegoś, czego nie mają i wymagają konkretnej wiedzy, produktu lub usługi, którymi Ty dysponujesz. Osoba manipulowana otwiera się na moż- liwość czegoś, co może się zdarzyć. Poprzez obniżenie możliwości obrony i uznanie, że istnieje informacja, której nie posiadają, ale której potrzebują, by osiągnąć swoje cele, poszukujący chętnie po- zwalają innym na podważenie ich przekonań i wskazanie im no- wych możliwości. Jednocześnie wystawiają się na działanie kolejne- go warunku: wrażliwości na upływ czasu. 28 PERSWAZJA. SZTUKA ZDOBYWANIA TEGO, CZEGO PRAGNIESZ Wrażliwość na upływ czasu jest bardzo ważna, ponieważ wszyscy bardzo wyraźnie odczuwamy upływ czasu. Wszystko musi dziać się szybko, decyzje muszą być podejmowane nagle, a każdy wie, że kto pierwszy, ten lepszy. Manipulujący i (ponownie) perswadujący wie- dzą, że poprzez wzmocnienie wrażliwości na upływ czasu przy jedno- czesnym wzmocnieniu presji czasowej, skłaniają ludzi do podejmowa- nia decyzji pod wpływem impulsu. Tym samym powstaje możliwość zaistnienia kolejnego warunku działania manipulacji: ryzyka straty. Idziesz więc do komisu obejrzeć przecenione samochody prze- konany, że kontrolujesz sytuację, podczas gdy w istocie już usta- wiasz się na straconej pozycji. Spotykasz sprzedawcę samochodów i już podczas wstępnej rozmowy z Tobą demonstruje on dogłębną wiedzę na temat samochodów. Przejmuje się Twoją sytuacją i ro- zumie Twoje potrzeby, zatem może pokazać Ci najodpowiedniejsze modele, ponieważ nie ma możliwości, abyś wiedział wszystko o każ- dym samochodzie, tak jak on; w końcu to jego praca. Zostaje speł- niony czwarty warunek: spotkanie z życzliwym autorytetem. Podczas gdy wszystkie cztery warunki są identyczne dla mani- pulacji i perswazji, od intencji osoby manipulującej lub perswadują- cej zależy, co stanie się z Tobą, a ostatecznie też z tą osobą i jej fir- mą. Istnieje jeszcze jeden warunek do spełnienia i to on decyduje o sukcesie. Pokrótce go omówimy. W czasie Twojego nieprzyjemnego doświadczenia z zakupem sa- mochodu wszystkie cztery warunki zostały spełnione, a Ty nie byłeś nawet świadom tego, jak bardzo jesteś podatny no to, co się stanie. Kiedy oglądałeś samochody, opowiedziano Ci pewnie o wielu róż- nych możliwościach, ale tylko jedna była dla Ciebie odpowiednia. Zapewniono Cię, że bez względu na to, co Cię martwi, tak napraw- dę nie ma logicznego powodu, by się tym przejmować. Udzielono Ci wielu zapewnień, wspartych brzmiącymi technicznie informacjami i wiarygodnymi demonstracjami; więc zdecydowałeś się na zakup. MANIPULACJA 29 Nie pierwszy raz kupujesz samochód, więc w odpowiednim mo- mencie przedstawiasz sprzedawcy swoją ofertę. Ten zaczyna się po- cić i mówi, iż nie ma szans, aby sprzedał Ci samochód za cenę, jaką proponujesz, po czym idzie do swego szefa, aby sprawdzić, co da się zrobić. Wraca z inną propozycją, korzystniejszą od ceny wypisanej na wozie, jednak nadal wyższą niż zaproponowana przez Ciebie. Jednocześnie informuje Cię, że inny sprzedawca ma klienta, który już zaoferował stawkę wyższą od Twojej, jednak jeszcze nie podpisał umowy. Robisz się trochę nerwowy i zastanawiasz się, czy to tylko sztuczka sprzedawcy. Jeśli tak jest, zapłacisz za dużo; jeśli tak nie jest, stracisz samochód, który nagle staje się doskonałym samocho- dem. Sytuacja powtarza się kilka razy, aż wreszcie sprzedawca wra- ca z ofertą wyższą niż Twoja, ale ma też kilka dodatkowych rzeczy, które może dla Ciebie „dorzucić”, takich jak nowe opony czy od- twarzacz płyt CD. Nic więcej nie może już zrobić, ale musisz się zdecydować teraz. Jeśli wyjdziesz, to albo ktoś inny kupi samochód, albo stracisz dodatkowe korzyści za natychmiastowy zakup. Jesteś jednak sprytny i decydujesz się poczekać. Chcesz paru godzin na przemyślenie sprawy, więc każesz im obiecać, że oferta ceny i do- datków będzie aktualna, jeśli zadzwonisz przed zamknięciem, a inny nabywca nie pojawi się; nic innego nie mogą zrobić. Teraz jest późne popołudnie, słońce za chwilę schowa się za ho- ryzontem, a Ty stwierdzasz, że jednak chcesz mieć ten samochód. Spełniony zostaje piąty warunek — jesteś w pełni zaangażowany. Poprzez psychiczne i emocjonalne zaangażowanie postawiłeś się w obliczu dużej straty, ale musisz mieć ten samochód. Sprytny mistrz perswazji i chytry manipulator już skłonił Cię do pewnych drob- nych zobowiązań i to one popychają Cię dalej. Nadal dręczą Cię pewne wątpliwości, ale to dobry interes i ostro się targowałeś. Dzwonisz więc i mówisz, że chcesz ten wóz, lecz, ku Twojemu przerażeniu, już go nie ma. Do innego sprzedawcy przyszedł wspo- mniany już klient i zgodził się na wyższą cenę za Twój samochód. 30 PERSWAZJA. SZTUKA ZDOBYWANIA TEGO, CZEGO PRAGNIESZ Jesteś przygnębiony, czujesz się przybity; to był Twój samochód, chciałeś go; gdybyś tylko nie czekał; teraz musisz zacząć wszystko od nowa, wiedząc, że prawdopodobnie przepuściłeś najlepszą oka- zję. Pytasz o inne samochody i sprzedawca wykazuje chęć pomocy, jeśli zechcesz wrócić jutro. Zatem wracasz. Kiedy przybywasz na miejsce następnego dnia, sprzedawca ma dla Ciebie niesamowite wieści: ludzie, którzy chcieli kupić Twój samochód nie dostali kredytu i możesz go mieć, jeśli kupisz teraz, zanim przyjmie ich inny, bardziej skłonny do podjęcia ryzyka, po- życzkodawca. Już się wciągnąłeś i kupujesz samochód natychmiast; nie chcesz go ponownie stracić; było już zbyt blisko. Odjeżdżasz swoim nowym autem, a następnego ranka zastana- wiasz się, czy podjąłeś właściwą decyzję; ale to jest dobrze wygląda- jący samochód, nawet sąsiad to potwierdza. W ciągu kilku kolej- nych dni zaczynasz zauważać masę drobnostek, które umknęły Ci podczas 10-minutowej jazdy próbnej. Zaczynasz spisywać, co się dzieje i próbujesz skontaktować się ze sprzedawcą. Nikt nie odpo- wiada na Twoje telefony. Jedziesz więc do punktu sprzedaży, gdzie dowiadujesz się, że transakcja jest nieodwracalna, ale z przyjemno- ścią polecą swojemu mechanikowi rzucić okiem na auto. Sprawdza- ją, co jest nie tak i okazuje się, że będziesz musiał zapłacić kolejne kilkaset dolarów na naprawę. Teraz nie masz wyboru. Jeśli chcesz, by samochód działał, musisz go naprawić; jeśli nie, w przyszłości czekają Cię większe i bardziej kosztowne problemy. Tak przedsta- wia się zakup Twojego cudownego nowego samochodu. Czujesz się oszukany, wyrolowany i nie wiesz nawet, jak się w to wpakowałeś. Dobra wiadomość jest taka, że nie jesteś jedyną osobą podatną na manipulację; wszyscy jesteśmy. Gładka historyjka, charyzma i ta- ka sytuacja sprawiają, że większość ludzi nie potrafi się oprzeć. To jednak nie spowodowało, że czujesz się lepiej, prawda? W rzeczywi- stości większość ludzi, którymi manipulowano potwierdza poczucie MANIPULACJA 31 gniewu, beznadziejności i braku kontroli. Z drugiej strony, mani- pulator spełnił wszystkie swoje oczekiwania. Manipulacja działa przez krótki okres tylko dlatego, że po stro- nie osoby manipulowanej brakuje doświadczenia, informacji i kry- tycznego myślenia. Gdy zaczynasz krytycznie myśleć o sekwencji zda- rzeń albo sytuacji, w której byłeś ofiarą manipulacji, zaczynasz też zauważać wszystkie znaki ostrzegawcze, które były obecne w czasie interakcji. Dlaczego więc wtedy ich nie zauważyłeś? Odpowiedź jest raczej prosta. Kiedy szukamy rozwiązania, każde rozwiązanie, które zdaje się działać, jawi się jako to właściwe. Znajdujemy sposoby, aby uzasadnić lub na siłę dopasować rozwiązanie do problemu (albo pragnienia), który mamy. Manipulatorzy wiedzą, że jeśli przedsta- wią Ci rozwiązanie czy odpowiedź na Twój problem, zaczniesz na- tychmiast racjonalizować wszystkie swoje obiekcje; znajdziesz spo- sób, aby je przełamać. Zaś chytry manipulator będzie dodawał dowody, podbijał emocje i naciskał coraz mocniej, abyś podjął dzia- łania od razu, aż wreszcie to zrobisz. „Działanie zasady 80/20 jest bardzo wyraźne w tej sytuacji” — mówi psycholog Angela Dailey. „Bardzo łatwo jest zanegować 20 procent wątpliwości, jeśli są przy- tłoczone przez wyraźniejsze poczucie pragnienia lub dowody, nawet jeśli wątpliwości wciąż utrzymują się gdzieś pośród Twoich myśli. Znajdujesz sposób, aby w racjonalny sposób odepchnąć je i znów poczuć się bezpiecznie”. Na szczęście większość przypadków manipulacji zostaje wykryta, a manipulatorzy zdemaskowani. Wielu ludzi, choć nie wszyscy, dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi. W sytuacjach ekstremalnych konkretnym przypadkiem zaczynają interesować się media, dzięki czemu tysiące, jeśli nie miliony, ludzi mogą poznać historię danej osoby i uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości. Manipulacja nie działa długo, albowiem nie da się podtrzymać zaufania i związku z manipulatorem. Oszustwo zostaje ostatecznie ujawnione, a wszelkie niezgodności są wychwytywane. W wielu 32 PERSWAZJA. SZTUKA ZDOBYWANIA TEGO, CZEGO PRAGNIESZ przypadkach podjęte zostają działania prawne. Wtedy manipulato- rzy muszą poszukać nowego celu, do którego nie dotarły wieści o ich reputacji lub szukać go tam, gdzie nie zostały tak szeroko na- głośnione, dzięki czemu mogą się cieszyć pewnym zaufaniem. Nie- stety wielu ludzi ponownie poddaje się manipulacji, ponieważ za- uważalna wartość tego, co mogą otrzymać jest większa niż siła bólu, jaki wywołuje świadomość bycia manipulowanym. Ostatecznie sche- mat się powtarza nie dlatego, że ludzie nie rozpoznają manipulato- ra, tylko dlatego, że ryzyko w stosunku do potencjalnej nagrody jest niewielkie, i na tej podstawie decydują się przełamać krytyczne my- ślenie o problemie. Zamierzam teraz zademonstrować Ci wszystkie elementy proce- su manipulacji. Zrozum, proszę, iż nie popieram żadnej formy ma- nipulacji, ale wierzę, iż jest ważne, abyś dowiedział się, jak działa manipulacja, przez co nie staniesz się jej ofiarą i nie będziesz nie- świadomie oraz nieetycznie manipulował innymi. Jak manipulować 1. Uważnie obserwuj ludzi; szukaj takich, którzy wyraźnie czegoś szukają, pragną odpowiedzi, zbawienia i takich, którzy zdają się być niepewni lub tylko udają pewnych. 2. Sprawdź ich wiedzę i zaangażowanie. Dowiedz się, jak bardzo zainteresowani są Tobą i tym, co dla nich masz. Zadawaj dużo pytań, zmuś ich, aby przyznali, jak dużo wiedzą na dany temat oraz podaj pewne informacje, które nie są błędne, ale można je podważyć. Sprawdź, czy się na to odważą. Przekazuj informacje tak, jakby były pewne i sprawdzone; zachowuj się jak ekspert. 3. Użyj powszechnie znanych i szerokich uogólnień i odniesień do ogólnej wiedzy na temat problemu. Niech się z Tobą zgodzą. 4. Buduj więź, twórz zaufanie, zaprzyjaźniaj się z nimi i pogłębiaj porozumienie. MANIPULACJA 33 5. Pozwól im zwerbalizować ich pragnienie i zaangażowanie. Przed- staw im wizję wspaniałej przyszłości, w której zyskują dzięki przy- jęciu Twojej rady. 6. Zacznij im uświadamiać, jaką wspaniałą okazję im oferujesz, ale rób to delikatnie. Stwórz emocjonalne pragnienie zdobycia tego, co reprezentujesz, lecz daj im do zrozumienia, że taka okazja nie będzie trwała wiecznie. Jeśli to możliwe, raz pozbaw ich możli- wości skorzystania z Twojej oferty, lecz zrób to w uzasadnionych okolicznościach; następnie daj im ostatnią szansę na skorzysta- nie z okazji zdobycia tego, co proponujesz, ale pod warunkiem, że zdecydują się natychmiast. 7. Wzmocnij więź z nimi jeszcze raz, gdy będą wychodzić. 8. Jeśli zaczną podważać to co mówisz, zrzuć winę za problem na kogoś innego. Oskarż swojego szefa; opowiedz im o swojej bar- dzo chorej babci i o tym, że naprawdę czujesz się dziś niewyraź- nie, ponieważ musisz się zająć wszystkimi jej problemami. Spy- taj, czy byli kiedyś w takiej sytuacji i poproś ich o radę lub pomoc; zbliż się do nich jeszcze bardziej. 9. Kontynuuj te działania, aż będą w pełni zaangażowani albo po prostu przestaną przychodzić. Jeśli się zaangażują, wprowadź ich do wewnętrznego kręgu — ekskluzywnej grupy wybrańców; daj im dostęp do informacji lub działań, o których nie wie nikt inny. Pomagaj im odrobinę, jeśli możesz, aby ich zaufanie wzrosło, a póź- niej oferuj więcej okazji do robienia tego, co chcesz, by robili. 34 PERSWAZJA. SZTUKA ZDOBYWANIA TEGO, CZEGO PRAGNIESZ Podsumowanie rozdziału * Intencje są jedynym wyraźnym czynnikiem odróżniającym manipulację od perswazji. * Manipulacja jest wewnętrznie skoncentrowana na efektach, jakie osiąga oso- ba dokonująca manipulacji. Perswazja jest zewnętrznie skoncentrowana na tworzeniu sytuacji obustronnie korzystnych, w których oczekiwania wszyst- kich zostają spełnione. * Cztery najważniejsze elementy, które muszą się pojawić, aby manipulować lub być manipulowanym to: poszukiwanie rozwiązania, wrażliwość na upływ czasu, ryzyko straty i życzliwy autorytet. * Manipulacja jest skuteczna tylko przez krótki okres, gdyż prawie zawsze ma- nipulator i jego techniki zostają ujawnione przez zewnętrznego obserwatora lub na drodze krytycznego myślenia. * Manipulacja jest niemal w każdej sytuacji niewłaściwa, szczególnie w świecie biznesu. Jeśli chcesz zarabiać znaczące sumy i cieszyć się długą karierą, mu- sisz unikać manipulacji. * Pamiętaj, że krótkoterminowa manipulacja nigdy nie prowadzi do długotermi- nowego sukcesu. Świat jest zbyt mały. Manipulator zawsze zostaje wykryty. Pytania sukcesu * Jakie są moje intencje, kiedy przechodzę do perswazji? * Czy we własnym życiu znajduję przykłady poddania się manipulacji, które mogę poddać krytycznej analizie? * Czy istnieją jakiekolwiek inne różnice między perswazją i manipulacją, lub uzasadnienia dla nich?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: