Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00039 006578 18458206 na godz. na dobę w sumie
Photoshop 6. Ćwiczenia praktyczne - książka
Photoshop 6. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 108
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-531-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Witaj w magicznym świecie cyfrowych obrazów!

Skoro zainteresowałeś się tą książką, to z pewnością już wiele słyszałeś o Photoshopie: że to program magiczny; że wprawny użytkownik potrafi wyczarować za pomocą tego narzędzia tak niesamowite obrazy, jak choćby ten, który zamieściliśmy na okładce niniejszej książki; i że to bardzo skomplikowany program.

Bądź jednak spokojny. Chociaż trudno nie zgodzić się z powyższymi twierdzeniami, to tak naprawdę do opanowania Photoshopa potrzeba jedynie odrobiny zacięcia i kreatywności. Jest to rzeczywiście skomplikowany program -- używają go przecież tak wymagający odbiorcy, jak profesjonalni graficy, specjaliści od filmowych efektów specjalnych, producenci gier wideo, fotograficy, projektanci przemysłowi i wielu innych. Z pewnością jednak i Ty znajdziesz swoje miejsce wśród milionów użytkowników Photoshopa, bo to program dla każdego, kto marzy o zabawie w manipulowanie rzeczywistością. Wirtualną rzeczywistością, trzeba dodać, ale ona także zapewnia pewien rodzaj artystycznego spełnienia...

Zapraszam Cię zatem do krótkiej, lecz arcyciekawej podróży po najistotniejszych funkcjach nowej, szóstej już wersji Photoshopa -- programu, który przez jedenaście lat obecności na rynku oprogramowania graficznego nieustannie przyciąga rzesze użytkowników dzięki coraz bardziej niesamowitymi rozwiązaniom. Jego szósta wersja przyniosła szczególnie przydatne w codziennej pracy z programem udogodnienia, nowe narzędzia i możliwości dla kreatywnych umysłów.

Photoshop to taki olbrzym o gołębim sercu. Kiedy spojrzeć na niego po raz pierwszy, wydaje się zimny, trudny i nieprzystępny. Na szczęście to tylko pozory. Daj sobie zatem szansę poznania czegoś nowego i odkrywczego. Dołóż wszelkich starań, aby przebrnąć przez początkowe trudności i dotrzeć do tego serca, a ów olbrzym, właściwie pokierowany, stanie się Twoim własnym gladiatorem, narzędziem, dzięki któremu porwiesz tłumy. Wierzę, że niniejsza książka pomoże Ci wytrenować Twojego gladiatora w taki sposób, że uzyskasz nad nim całkowitą kontrolę.

Z życzeniami przyjemnej lektury i owocnej pracy,

Autor

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop 6. ˘wiczenia praktyczne Autor: £ukasz Oberlan ISBN: 83-7197-531-7 Format: B5, stron: oko‡o 100 Witaj w magicznym (cid:156)wiecie cyfrowych obraz(cid:243)w! Skoro zainteresowa‡e(cid:156) siŒ t„ ksi„¿k„, to z pewno(cid:156)ci„ ju¿ wiele s‡ysza‡e(cid:156) o(cid:160) Photoshopie: ¿e to program magiczny; ¿e wprawny u¿ytkownik potrafi wyczarowa(cid:230) za pomoc„ tego narzŒdzia tak niesamowite obrazy, jak cho(cid:230)by ten, kt(cid:243)ry zamie(cid:156)cili(cid:156)my na ok‡adce niniejszej ksi„¿ki; i ¿e to bardzo skomplikowany program. B„d(cid:159) jednak spokojny. Chocia¿ trudno nie zgodzi(cid:230) siŒ z powy¿szymi twierdzeniami, to(cid:160) tak naprawdŒ do opanowania Photoshopa potrzeba jedynie odrobiny zaciŒcia i(cid:160) kreatywno(cid:156)ci. Jest to rzeczywi(cid:156)cie skomplikowany program -- u¿ywaj„ go przecie¿ tak wymagaj„cy odbiorcy, jak profesjonalni graficy, specjali(cid:156)ci od filmowych efekt(cid:243)w specjalnych, producenci gier wideo, fotograficy, projektanci przemys‡owi i wielu innych. Z pewno(cid:156)ci„ jednak i Ty znajdziesz swoje miejsce w(cid:156)r(cid:243)d milion(cid:243)w u¿ytkownik(cid:243)w Photoshopa, bo to program dla ka¿dego, kto marzy o zabawie w manipulowanie rzeczywisto(cid:156)ci„. Wirtualn„ rzeczywisto(cid:156)ci„, trzeba doda(cid:230), ale ona tak¿e zapewnia pewien rodzaj artystycznego spe‡nienia... Zapraszam CiŒ zatem do kr(cid:243)tkiej, lecz arcyciekawej podr(cid:243)¿y po najistotniejszych funkcjach nowej, sz(cid:243)stej ju¿ wersji Photoshopa -- programu, kt(cid:243)ry przez jedena(cid:156)cie lat obecno(cid:156)ci na rynku oprogramowania graficznego nieustannie przyci„ga rzesze u¿ytkownik(cid:243)w dziŒki coraz bardziej niesamowitymi rozwi„zaniom. Jego sz(cid:243)sta wersja przynios‡a szczeg(cid:243)lnie przydatne w codziennej pracy z programem udogodnienia, nowe narzŒdzia i mo¿liwo(cid:156)ci dla kreatywnych umys‡(cid:243)w. Photoshop to taki olbrzym o go‡Œbim sercu. Kiedy spojrze(cid:230) na niego po raz pierwszy, wydaje siŒ zimny, trudny i nieprzystŒpny. Na szczŒ(cid:156)cie to tylko pozory. Daj sobie zatem szansŒ poznania czego(cid:156) nowego i odkrywczego. Do‡(cid:243)¿ wszelkich staraæ, aby przebrn„(cid:230) przez pocz„tkowe trudno(cid:156)ci i dotrze(cid:230) do tego serca, a (cid:243)w olbrzym, w‡a(cid:156)ciwie pokierowany, stanie siŒ Twoim w‡asnym gladiatorem, narzŒdziem, dziŒki kt(cid:243)remu porwiesz t‡umy. WierzŒ, ¿e niniejsza ksi„¿ka pomo¿e Ci wytrenowa(cid:230) Twojego gladiatora w taki spos(cid:243)b, ¿e uzyskasz nad nim ca‡kowit„ kontrolŒ. Z ¿yczeniami przyjemnej lektury i owocnej pracy, Autor Przedmowa ........................................................................................................................................... 5 Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z programem.............................................................................................. 7 Interfejs ...................................................7...................................................7.................................7 Posługiwanie się poszczególnymi elementami interfejsu programu ....................................8 Palety ...................................................7...................................................7................... .........13 Rozdział 2. Podstawy edycji obrazu.............................................................................................................. 19 Teoria obrazu ...................................................7...................................................7......................19 Przygotowanie obrazu do dalszej obróbki ...................................................7.............................23 Kadrowanie obrazu ...................................................7...................................................7.......23 Prostowanie skrzywionego obrazu ...................................................7..................................26 Zmiana systemu barwnego obrazu ...................................................7..................................28 Zapisywanie plików w różnych formatach...................................................7......................29 Rozdział 3. Korekcja i retusz obrazów ......................................................................................................... 31 Korekcja kolorów...................................................7...................................................7................31 Polecenie Wariacje ...................................................7...................................................7.......32 Polecenie Barwa/Nasycenie...................................................7.............................................36 Korekcja jasności i kontrastu ...................................................7.................................................40 Polecenie Jasność/Kontrast...................................................7..............................................40 Polecenie Poziomy...................................................7...................................................7........42 Polecenie Krzywe ...................................................7...................................................7.........45 Dodatkowa korekcja obrazu...................................................7...................................................748 Polecenie Mapa gradientowa ...................................................7...........................................48 Polecenie Odwrotność ...................................................7...................................................7..51 Polecenie Wyrównaj ...................................................7...................................................7.....52 Polecenie Próg ...................................................7...................................................7..............53 Polecenie Posteryzacja...................................................7...................................................7..54 Korekcja obrazu za pomocą filtrów ...................................................7.......................................55 Co dalej? ...................................................7...................................................7................ .............59 C:AndrzejPDFPhotoshop 6. Ćwiczenia praktyczneSPjIS_TRESCI.doc 3 4 Photoshop 6. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 4. Selekcje ............................................................................................................................................... 61 Narzędzia zaznaczenia ...................................................7...................................................7........61 Zaznaczanie prostokątne, Zaznaczanie eliptyczne ...................................................7..........62 Lasso ...................................................7...................................................7.............................63 Różdżka ...................................................7...................................................7........................65 Pióro...................................................7...................................................7.................... ..........67 Modyfikacja zaznaczenia ...................................................7...................................................7....70 Dodawanie, odejmowanie i przecinanie z zaznaczeniem...................................................771 Przemieszczanie i przekształcanie zaznaczenia...................................................7...............73 Rozdział 5. Warstwy i kompozycje................................................................................................................. 75 Podstawowe operacje na warstwach ...................................................7......................................76 Tworzenie nowej warstwy ...................................................7...............................................76 Usuwanie warstwy...................................................7...................................................7........77 Powielanie warstwy ...................................................7...................................................7......77 Łączenie warstw ...................................................7...................................................7...........78 Zmiana kolejności warstw ...................................................7...............................................79 Wielowarstwowe kompozycje graficzne ...................................................7...............................80 Dodawanie cienia do płaskiego obrazu ...................................................7...........................80 Tworzenie przycisków na stronę WWW ...................................................7.........................85 Dodatek A Przygotowanie obrazów na potrzeby dystrybucji elektronicznej....................... 93 Wybór właściwego formatu ...................................................7...................................................793 Format GIF ...................................................7...................................................7............... Format JPEG...................................................7...................................................7.............. ....94 ...96 Tworzenie galerii zdjęć ...................................................7...................................................7.......98 Dodatek B Skróty klawiaturowe i ciekawostki .................................................................................... 101 Kilka wskazówek ...................................................7...................................................7..............102 Narzędzia ...................................................7...................................................7....................103 Rozmiar pędzla ...................................................7...................................................7...........103 Narzędzie Przesunięcie ...................................................7..................................................103 Wyświetlanie i ukrywanie palet...................................................7.....................................103 Zmiana wielkości podglądu ...................................................7...........................................104 Menu kontekstowe...................................................7...................................................7......104 Kolor narzędzia i kolor tła ...................................................7.............................................104 Wypełnianie ...................................................7...................................................7................104 Warstwy ...................................................7...................................................7......................104 Polecenia Cofnij i Ponów ...................................................7..............................................104 Polecenie Odwróć ...................................................7...................................................7.......105 Polecenia menu Dopasuj...................................................7................................................105 Przycisk Wyzeruj...................................................7...................................................7........105 Ciekawostki...................................................7...................................................7.............. .........105 Tajemniczy ekran tytułowy ...................................................7...........................................105 Kolejny tajemniczy obraz ...................................................7..............................................106 4 C:AndrzejPDFPhotoshop 6. Ćwiczenia praktyczneSPIS_TRESCI.doc Wiele miejsca w niniejszej książce poświęciliśmy zagadnieniom tworzenia obrazów. Aby móc opublikować powstałe w ten sposób złożone obrazy cyfrowe w postaci elek- tronicznej, trzeba je najpierw odpowiednio przygotować. Tym właśnie zagadnieniem zajmiemy się teraz — przeanalizujemy sposoby optymaalizacji obrazów dla sieci. Zanim opublikujesz swoje obrazy w Internecie, zastanów się nad tym, co jest dla Ciebie ważniejsze: wygląd strony WWW, czy też szybkość pobierania jej zawartości przez Twoją przeglądarkę internetową. Znalezienie kompromisu pomiędzy obydwu tymi opcjami nie jest oczywiście łatwe. Z łatwością można zapisać plik z obrazem w jednym z formatów akceptowanych w In- ternecie. Photoshop zawiera kilka narzędzi przeznaczonych specjalnie do tego celu. Wystarczy wybrać jedno z nich i kliknąć kilkakrotnie myszą w kolejnych oknach dialo- gowych, a po chwili obrazek będzie gotowy do zamieszcazenia go na stronie WWW. Niestety, tak przygotowany obraz zazwyczaj nie spełnia oczekiwań ani jego twórcy, ani osoby przygotowującej stronę WWW. Ustawienia optymalizacji pliku automatyczne dobierane przez program prawie nigdy nie stanowią pożądanego kompromisu pomiędzy jakością obrazu a wielkością pliku wynikowego. Dlatego też parametry optymalizacji 94 Photoshop 6. Ćwiczenia praktyczne trzeba dobierać indywidualnie dla każdego obrazu, starając się raczej nie polegać na opcjach proponowanych przez program. Pierwszą czynnością w procesie optymalizacji obrazu pod kątem jego wykorzystania w Internecie jest decyzja o wyborze formatu pliku. GIF jest jednym z najpopularniejszych formatów plików stosowanych w sieci Internet, a to ze względu na fakt, że pliki zapisane w tym formacie są bezpośrednio obsługiwane przez przeglądarki internetowe. Format GIF umożliwia sprawowanie kontroli nad wiel- kością pliku za pomocą kompresji danych oraz redukcji palety kolorów i jest odpowiedni dla obrazów z ograniczoną liczbą kolorów oraz szczegółów. GIF może być również sto- sowany przy przygotowywaniu prostych animacji. Poniższe ćwiczenie ukazuje, w jaki sposób można przeprowadzić optymalizację obrazu z wykorzystaniem zapisu pliku w formacie GIF. Optymalizacja pliku w formacie GIF Ćwiczenie A.1. W niniejszym ćwiczeniu zoptymalizujemy obraz pod kątem jego wykorzystania w In- ternecie, zapisując plik w formacie GIF. W tym celu posłużymy się poleceniem indek- sowania kolorów. 1. Po uruchomieniu programu, otwórz plik z obrazem zapisaany w wewnętrznym formacie Photoshopa (plik z rozszerzeniem .psd). Powinien to być plik duży objętościowo, dzięki czemu łatwiej będzie Ci dostrzec zalety optymalizacji. Dobrym wyborem jest np. plik o nazwie Hands, pochodzący z kolekcji obrazów dostarczanych wraz z Photoshopem przez producenta programu (folder Samples, wchodzący w skład folderu Photoshop 6, zawierającego pliki programu). Rozmiar tego pliku saięga 6,2 MB, więc jeśli miałby on być opublikowany w Interneciae, to z pewnością potrzebna byłaby jego optymalizacja. Rysunek A.1. Obrazek o nazwie Hands Dodatek A L Przygotowanie obrazów na potrzeby dystrybucji elektronicznej 95 2. Mając już obraz widoczny na ekranie monitora, wybieraz polecenie Obrazek Tryb Kolory indeksowane. Ponieważ obraz Hands zawiera więcej niż jedną warstwę, pojawi się okno dialogowe z zapytaniem o złączenie awarstw. Operacja ta jest konieczna przed wykonaniem polecenia indeksowania kolorów. Kliknij przycisk OK. Rysunek A.2. Okno dialogowe łączenia warstw 3. Po wykonaniu operacji łączenia warstw obrazu, na ekraanie pojawi się kolejne okno dialogowe, o nazwie Kolor indeksowany. Będziesz teraz mógł wybrać opcje optymalizacji obrazu. Na rysunku A.3 przedstawiono oakno dialogowe Kolor indeksowany. Przyjrzyj się wybranym opcjom i spróbuj zastosowaać je w swoim obrazku. Rysunek A.3. Okno dialogowe Kolor indeksowany 4. W przypadku Twojego obrazka istotne są przede wszysatkim opcje wyboru palety kolorów (Paleta), ich liczby (Kolory) oraz rodzaju i wartości ditheringu (Dithering; Wartość). Ponieważ obrazek Hands nie należy do prostych grafik, dla których format GIF jest najbardziej odpowiedni, wybór selektywanej palety kolorów jest dobrym rozwiązaniem (paleta selektywna stanowi komparomis pomiędzy kolorami najczęściej pojawiającymi się w obrazie oraz koloraami „bezpiecznymi dla sieci”, tzn. takimi, które są poprawnie reprodukowane w przaeglądarkach internetowych). Zmniejszenie wartości liczby kolorów np. do 64 lub naawet 32 mogłoby również negatywnie wpłynąć na jakość obrazu. Należy także wzaiąć pod uwagę stopień ditheringu, ponieważ mniejsze wartości tego parametrau również mogą wpłynąć na pogorszenie jakości obrazka. Dithering to efekt wizualny pozwalający odnieść wraożenie płynnego przechodzenia jednego koloru w drugi. Dzięki temu obrazy korzystające z oograniczonej palety kolorów (np. obrazy GIF, które zawsze są obrazami 8-bitowymi, tzn. korzystającyomi z palety 256 kolorów) wyglądają, jak gdyby powstały w oparciu o znacznie woiększą niż faktycznie wykorzystana liczbę kolorów. Dithering jest użyteczny w przypadkuo obrazów o ciągłej tonacji barw, ale w rezultacie zastosowania tej opcji obrazy częstoo wyglądają ziarniście. 5. Po ustaleniu parametrów optymalizacji obrazka w oknaie dialogowym Kolor indeksowany, kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wybrane ustawienia. Zauważ, że w tym momencie zmienił się tryb wyświetlania kolorów w pliku, z którym pracujesz. Informacja o tym pojawia się na apasku tytułowym okna dokumentu (w nawiasie obok nazwy pliku zobaczysz tearaz napis „Indeks”). 96 Photoshop 6. Ćwiczenia praktyczne 6. Aby zakończyć optymalizację, zapisz plik w formacie GIaF. W tym celu wybierz polecenie Plik Zapisz jako. Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako, w którym wybierz format zapisu CompuServe GIF (lista rozwijana Format). Kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się kolejne okno dialogowe, tym razem z opcajami zapisu pliku GIF. Pozostaw domyślne ustawienia (Normal) i kliknij przycisk OK, co spowoduje ostateczne zapisanie pliku na dysku. Sprawdź teraz waielkość zapisanego przed chwilą pliku. W moim przypadku plik o wielkości 6,2 MB zmniejaszył rozmiar do 96 kB! JPEG to kolejny format plików graficznych popularny w zastosowaniach sieciowych. Jest on również bezpośrednio obsługiwany przez przeglądarki internetowe. Format ten przydatny jest wtedy, gdy zapisywanie plików typu GIF nie daje zadowalających re- zultatów. JPEG jest więc dobrym wyborem w przypadku zapisywania plików graficz- nych zawierających obrazy o jednolitej ciągłości barw i płynne przejścia tonalne, czyli np. fotografie. Format JPEG umożliwia korzystanie z 24-bitowej palety kolorów (ok. 16,7 mln kolorów), ale kompresja plików odbywa się — w przeciwieństwie do formatu GIF — ze stratą jakości obrazu. Należy o tym pamiętać przy dobieraniu parametrów optymalizacji pliku: im mniejszy plik, tym gorsza jaakość obrazu. Optymalizację plików JPEG najlepiej przeprowadzić za pomocą modułu Zapisz dla Weba (trochę niefortunne tłumaczenie narzędzia Save for Web z angielskiej wersji pro- gramu), dostępnego po wybraniu polecenia o tej samej nazwie z menu Plik. Wykonajmy ćwiczenie ilustrujące przebieg tego procesu. Optymalizacja pliku w formacie JPEG Ćwiczenie A.2. 1. 2. 3. Otwórz plik graficzny o dużej objętości. Aby porównaać niniejszą metodę optymalizacji obrazów z opisaną wcześniej, posłuż się tym samym obarazem (Hands.psd), z którego korzystałeś w ćwiczeniu A.1. Mając już obraz widoczny na ekranie monitora, wybieraz polecenie Plik Zapisz dla Weba. Na ekranie pojawi się duże okno dialogowe o nazwiae Zapisz dla Weba, w którym znajdziesz wiele opcji optymalizacji plikua pod kątem jego dystrybucji elektronicznej. Okno to stanowi w zasadzie osobny maoduł programu Photoshop, zaprojektowany specjalnie w celu przygotowywania duażych objętościowo obrazów do publikacji w Internecie. Wygląd okna Zapisz dla Weba przedstawia rysunek A.4. Z informacji na dole okna wynika, że obraz będzie optaymalizowany pod kątem zapisu pliku w formacie GIF. Nas jednak interesuje formaat JPEG, dlatego z listy rozwijanej formatów zapisu w prawej części okna (sekacja Ustawienia) wybierz opcję JPEG, w miejsce ustawionej domyślnie GIF. Po wykonaniu tej czynności zmieniają się niektóre parametry dostępne w oknie Zapisz dla Weba. Znika m. in. tabela kolorów, której wykorzystanie jest charakteryastyczne dla plików GIF. Dodatek A L Przygotowanie obrazów na potrzeby dystrybucji elektronicznej 97 Rysunek A.4. Okno dialogowe Zapisz dla Weba 4. 5. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia okna Zapisz dla Weba zaznaczona jest opcja Zoptymalizowany, a opcje Postępowy oraz Profil ICC pozostają nieaktywne. Opcja Zoptymalizowany pozwala uzyskać mniejszy plik o zauważalnie lepszeaj jakości, natomiast wyłączenie opcji Profil ICC zabezpiecza plik przed dołączeniem do niego tzw. profilu kolorów, którego obecność nie ama większego znaczenia w przypadku obrazów publikowanych w Internecie. Kliknij zakładkę 4 na ekranie, dzięki czemu uzyskasz podgląd zarówno obrazu w jego oryginalnej postaci, jak i trzech wersji jegoa optymalizacji. Przyjrzyj się uważnie każdemu z czterech widocznych teraz na ekranaie obrazków i zwróć uwagę na ich jakość oraz informacje o wielkości pliku, a taakże o czasie jego pobierania przy określonej szybkości połączenia z Internetem. Inaformacje te wyświetlane są w dolnej części ramki podglądu. Rysunek A.5. Okno dialogowe Zapisz dla Weba — zakładka 4 na ekranie, początkowe ustawienia optymalizacji pliku JPEG 98 6. Photoshop 6. Ćwiczenia praktyczne Korzystając z tego, że możesz oceniać jednocześnie tarzy wersje optymalizacji obrazu, przypisz do każdej ramki podglądu inne ustaawienia. W tym celu kliknij najpierw lewą ramkę w górnym rzędzie i wybierz z liasty rozwijanej Ustawienia w prawej części okna opcję Oryginalny. W ten sposób ustawiłeś podgląd obrazu w jego pierwotnej postaci. Kliknij teraz kolejną raamkę podglądu, po czym wybierz z listy Ustawienia opcję JPEG High. Kliknij lewą ramkę podglądu w dolnym rzędzie i przypisz do niej ustawienia JPEG Medium. W ostatniej ramce ustaw opcję JPEG Low, wybierając ją również z listy rozwijanej Ustawienia. Są to gotowe ustawienia optymalizacji pliku oferowane przez program. Jeśli naie zadowala Cię żadne z nich, kliknij ikonę strzałki w polu Jakość, stanowiącym część sekcji Ustawienia okna Zapisz dla Weba. Pojawi się suwak, za pomocą którego możesz płynnie aregulować jakość obrazka i, tym samym, wynikową wielkość plikua. Uzyskanie najlepszego kompromisu pomiędzy jakością obrazu i wielkością plaiku możliwe jest wyłącznie poprzez metodę prób i błędów. Sprawdź możliwie najwięakszą ilość kombinacji i wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada. Zauważ, że w ramce podglądu obrazu w wersji oryginalnoej widnieje informacja o objętości pliku wynoszącej 672 kB. Oznacza to, że już samo zapisanioe pliku w formacie JPEG powoduje znaczące zmniejszenie jego wielkości (w tym przypadkou prawie dziesięciokrotne). Tym niemniej, jeśli obrazek miałby być wyświetlany w niewielkim ookienku w przeglądarce internetowej, to możesz przeprowadzić prawie maksymalną jego komproesję. Wybór opcji JPEG Low z listy Ustawienia pozwoli ograniczyć wielkość pliku do zaledwie 12,96 koB! To naprawdę świetny wynik. 7. Jeśli zdecydowałeś się już na jakąś wersję zoptymaliazowanego obrazka, to kliknij najpierw odpowiednią ramkę podglądu, a potem przyciask OK. Pojawi się kolejne okno dialogowe, w którym nie zmieniaj żadnych ustawiaeń. Możesz jedynie podać nową nazwę pliku. Na koniec kliknij przycisk Zapisz, a zoptymalizowany plik zostanie zachowany na Twoim dysku. Przygotowanie plików graficznych do publikacji w Internecie jest czym innym niż umieszczenie ich na stronie WWW. Za pomocą Photoshopa możesz samodzielnie skon- struować taką stronę, bez konieczności nauki HTML-a, JavaScript-u, czy jakiejkolwiek innej technologii wykorzystywanej do budowy stron WaWW. Do utworzenia galerii zdjęć służy moduł Galeria zdjęć Weba, dostępny po wybraniu polecenia o tej samej nazwie z podmenu Plik Automatyzuj. W poniższym ćwiczeniu utworzymy taką przykładową galerię, zawierającą również miniaturki wszystkich wy- korzystanych obrazków. Ćwiczenie A.2. 1. Zgrupuj w jednym folderze wszystkie obrazy, które chciaałbyś zamieścić na swojej stronie WWW i zapamiętaj lokalizację tego foldera naa dysku. Dodatek A L Przygotowanie obrazów na potrzeby dystrybucji elektronicznej 99 2. Uruchom Photoshopa, a następnie (nie otwierając żadnego apliku) wybierz polecenie Plik Automatyzuj Galeria zdjęć Weba. Po chwili na ekranie zobaczysz okno dialogowe o nazwie… Galeria zdjęć Weba. Rysunek A.6. Okno dialogowe Galeria zdjęć Weba 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wybierz styl prezentacji obrazków i ich miniaturek aw galerii. Służą do tego opcje dostępne na liście rozwijanej Style. Wybieraj kolejno wszystkie opcje i w okienku podglądu z prawej przyjrzyj się, jak będzie wyglądaać Twoja galeria. Z listy rozwijanej Opcje wybierz kolejne ustawienia dotyczące wyglądu Twojeaj strony. Obydwie listy, Style oraz Opcje, pozwalają dokładnie określić sposób, w jaki galeria obrazów będzie prezentować się w oknaie przeglądarki. Na początek wybierz opcję Galeria miniaturek. Zaznacz opcję Opis: Użyj nazwy pliku, co spowoduje, że nazwa obrazu stanie się jednocześnie odnośnikiem do niego wyświetlanym oboka danej miniaturki. Jeśli wraz z plikiem zapisałeś jakieś dodatkowe informacje (za paomocą polecenia Plik Info o pliku), to możesz zaznaczyć opcję Użyj nagłówka pliku Info, a informacje te będą pełniły rolę wspomnianego odnośnika. Przy okazji okreaśl również nazwę oraz rozmiar czcionki (listy Czcionka oraz Rozmiar czcionki). Z listy rozwijanej Rozmiar wybierz jeden ze standardowych rozmiarów miniatureak, ewentualnie wpisz własną wielkość w polu tekstowym awidniejącym obok. Kolejne trzy pola tekstowe, Kolumny, Rzędy i Rozmiar krawędzi, służą do określenia układu miniaturek na ekranie. Wybierz własne ustawieania lub pozostaw domyślne. Teraz z listy Opcje w górnej części okna wybierz opcję Galeria obrazków, co pozwoli Ci określić sposób wyświetlania obrazu, do którego oadnośnik stanowi odpowiednia miniaturka. Jeśli obraz powinien zostać otoczony ramką, to podaja jej szerokość w polu Rozmiar krawędzi. Ponadto, zaznaczając opcję Zmień wielkość obrazków możesz ustawić nową wielkość obrazów zamieszczanych w galerii oraza stopień ich kompresji JPEG. 10. Ponownie sięgnij do listy Opcje, wybierając pozycję Banner. Tutaj będziesz mógł zaprojektować stronę informacyjną galerii. Dołącz te informacje, na których Ci zależy, a pojawią się one w nagłówku strony z galerią Twoich aobrazów. 100 Photoshop 6. Ćwiczenia praktyczne 11. 12. Kolejna pozycja na liście rozwijanej Opcje to Kolory specjalne. Tutaj z kolei będziesz mógł określić kolorystykę poszczególnych elementów satrony. Kliknij myszą przycisk Źródło. Pojawi się okno dialogowe, w którym zlokalizuj przygotowany wcześniej folder, gdzie zgromadziłeś swoaje obrazy. Upewnij się, że przed kliknięciem przycisku Źródło zaznaczyłeś również opcję Dołącz wszystkie podkatalogi — dzięki temu do strony dołączone zostaną również waszystkie obrazy z ewentualnych podfolderów wchodzących w skład foldera agłównego. Kliknij przycisk OK. 13. Kliknij myszą przycisk Cel. Pojawi się okno dialogowe, w którym określ folder naa dysku, do którego powinna zostać zapisana gotowa starona WWW. Potwierdź wybór przez kliknięcie przycisku OK. Po ukończeniu procesu tworzenia galerii obrazów Photoshop wyświetli Twoja galerię w oknie przeglądarkia internetowej. Rysunek A.7. Przykładowa galeria obrazów w oknie przeglądarki internetowej Jak widać z powyższych ćwiczeń, optymalizacja obrazów może przynieść zadowalające efekty w zmniejszaniu objętości plików. Jednak optymalizacja obrazów dla sieci to za- gadnienie złożone i aby za każdym razem osiągać dobre rezultaty, potrzeba wielu godzin prób z różnymi typami obrazów. Pracując nad jednym plikiem, sprawdź różne ustawie- nia parametrów optymalizacji i uważnie przyglądaj się efektom. Zwracaj uwagę zarówno na końcową jakość obrazu, jak i na wielkość pliku. Pamiętaj, że kluczem do powodzenia jest uzyskanie dobrego kompromisu pomiędzy tymi dwoama cechami.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop 6. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: