Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00243 005515 13432661 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS - książka
Photoshop CS - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-420-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Każda kolejna wersja programu Photoshop firmy Adobe wywołuje wśród grafików i fotografików dreszczyk emocji. Adobe Photoshop nie jest bowiem zwykłym programem: to aplikacja, która od lat wyznacza standardy w dziedzinie komputerowego przetwarzania i przygotowania do druku obrazów bitmapowych. Można bez większej przesady powiedzieć, że Adobe tworząc Photoshopa, położyła podwaliny pod tę dziedzinę zastosowań komputera.

Książka niniejsza jest skierowana zarówno do osób, które pracowały już z wcześniejszymi edycjami Photoshopa, jak też i do nowicjuszy. Bogato ilustrowana i przystępnie napisana sprawi, że po jej lekturze będziesz sprawnie posługiwał się tym doskonałym narzędziem. Cennym uzupełnieniem są liczne ćwiczenia pozwalające sprawdzić swoją wiedzę.

Poznaj:

Sięgnij po tę książkę i przekonaj się, jak wspaniałe możliwości ma Adobe Photoshop w swojej najnowszej wersji. Mając tak zaawansowane narzędzie, granicą Twojej kreatywności będzie tylko Twoja wyobraźnia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Photoshop CS KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Autor: Anna Owczarz ISBN: 83-7361-420-6 Format: B5, stron: 344 Ka¿da kolejna wersja programu Photoshop firmy Adobe wywo³uje wġród grafików i fotografików dreszczyk emocji. Adobe Photoshop nie jest bowiem zwyk³ym programem: to aplikacja, która od lat wyznacza standardy w dziedzinie komputerowego przetwarzania i przygotowania do druku obrazów bitmapowych. Mo¿na bez wiêkszej przesady powiedzieæ, ¿e Adobe tworz¹c Photoshopa, po³o¿y³a podwaliny pod tê dziedzinê zastosowañ komputera. Ksi¹¿ka niniejsza jest skierowana zarówno do osób, które pracowa³y ju¿ z wczeġniejszymi edycjami Photoshopa, jak te¿ i do nowicjuszy. Bogato ilustrowana i przystêpnie napisana sprawi, ¿e po jej lekturze bêdziesz sprawnie pos³ugiwa³ siê tym doskona³ym narzêdziem. Cennym uzupe³nieniem s¹ liczne æwiczenia pozwalaj¹ce sprawdziæ swoj¹ wiedzê. Poznaj: • Podstawy pracy z programem • Nowoġci w wersji CS • Narzêdzia s³u¿¹ce do malowania • Edycja obrazów • Korzystanie z warstw • Ďcie¿ki i kszta³ty • Praca z tekstem • Mapowanie kolorów • Tworzenie panoram • Drukowanie obrazów • Filtry i efekty specjalne Siêgnij po tê ksi¹¿kê i przekonaj siê, jak wspania³e mo¿liwoġci ma Adobe Photoshop w swojej najnowszej wersji. Maj¹c tak zaawansowane narzêdzie, granic¹ Twojej kreatywnoġci bêdzie tylko Twoja wyobraĥnia. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................w...................................................w.......11 Wprowadzenie ...................................................w............................................. 13 Nowości w programie Photoshop CS ...................................................g........................................ 13 Photoshop CS — zmiany, które zainteresują wszystkich użytkowników ............................... 13 Rozszerzona przeglądarka plików...................................................g........................................ 14 Skróty klawiaturowe ...................................................g...................................................g............ 16 Tworzenie, oglądanie i edycja własnych informacji o plikach............................................ 16 Podziel się z innymi swoimi pracami — prezentacje PDF .................................................. 16 Współpraca za pomocą Web Photo Galleries...................................................g..................... 17 Nadzór edycji historii obrazka ...................................................g............................................. 17 Ułatwiony dostęp do nowej galerii filtrów...................................................g.......................... 17 Ciesz się rozszerzonymi skryptami ...................................................g...................................... 17 Wspomaganie zarządzania kolorem...................................................g.................................... 18 Photoshop CS dla fotografików ...................................................g................................................. 18 Szybko dopasowuj kolory...................................................g...................................................g... 19 Kontroluj surowe dane o obrazach zapisane w pamięci aparatu cyfrowego..................... 19 Rozszerzona edycja w trybie 16-bitowym ...................................................g............................20 Podgląd histogramu w czasie pracy z obrazem...................................................g...................20 Automatyczne kadrowanie i prostowanie...................................................g........................... 21 Łatwe korygowanie problemów z ekspozycją ...................................................g..................... 21 Tworzenie panoramy...................................................g...................................................g........... 21 Symulacja zastosowania filtra fotograficznego ...................................................g.................. 21 Szybkie zastępowanie koloru ...................................................g................................................ 21 Pakiety obrazków ...................................................g...................................................g.................22 Photoshop CS dla projektantów grafiki ...................................................g....................................22 Tworzenie alternatywnych projektów w pojedynczym dokumencie .................................22 Zagnieżdżony zestaw warstw...................................................g.................................................22 Tekst, ścieżka i kształt...................................................g...................................................g..........23 Dokumenty na wielką skalę...................................................g...................................................g23 Rozdział 1. Podstawy obsługi programu...................................................w...........25 Uruchamianie programu...................................................g...................................................g..........27 Ekran powitalny programu ...................................................g...................................................g......29 Tutorials ...................................................g...................................................g................................30 Tips and Tricks...................................................g...................................................g..................... 31 6 Photoshop CS Color Managment Setup ...................................................g...................................................g....31 What s New ...................................................g...................................................g...........................32 Dostęp do Ekranu powitalnego...................................................g............................................34 Okno programu ...................................................g...................................................g.........................34 Tworzenie nowego okna obrazu ...................................................g.................................................38 Zapisywanie zmian wprowadzonych w oknie obrazu ...................................................g.............42 Przeglądarka plików...................................................g...................................................g...................43 Uruchamianie przeglądarki plików ...................................................g.....................................44 Elementy przeglądarki plików ...................................................g..............................................44 Zamykanie przeglądarki ...................................................g...................................................g.....52 Zamykanie programu...................................................g...................................................g................52 Rozdział 2. Królestwo narzędzi do malowania ...................................................w. 55 Przybornik...................................................g...................................................g...................................55 Ołówek i Pędzel ...................................................g...................................................g..........................56 Ołówek (Pencil Tool)...................................................g...................................................g...........57 Pędzel (Brush Tool) ...................................................g...................................................g.............58 Próbnik kolorów ...................................................g...................................................g........................64 Narzędzie Color Replacement Tool...................................................g...........................................66 Opcje narzędzia...................................................g...................................................g....................67 Jak posługiwać się narzędziem?...................................................g.............................................69 Rozdział 3. Praca z obrazem ...................................................w......................... 71 Zaznaczanie całego obszaru obrazu ...................................................g...........................................72 Zaznaczanie elementów posiadających regularne kształty ...................................................g.....73 Zaznaczanie elementów o nieregularnych kształtach...................................................g..............77 Lasso...................................................g...................................................g.......................................77 Lasso magnetyczne...................................................g...................................................g...............79 Kopiowanie i wklejanie ...................................................g...................................................g.............82 Przesunięcie...................................................g...................................................g.................................85 Rozdział 4. Zmiany często bywają potrzebne...................................................w... 87 Zmiana rozmiaru dokumentu ...................................................g...................................................g.88 Zmiana widoku okna dokumentu...................................................g.............................................. 91 Pole stopnia powiększenia...................................................g...................................................g.. 91 Narzędzie Zoom Tool...................................................g...................................................g.........93 Paleta Navigator (Nawigator)...................................................g......................................................96 Rozdział 5. Warstwy ...................................................w..................................101 Warstwa Tło a zwykła warstwa...................................................g...................................................102 Zamiana warstwy Tło w zwykłą warstwę ...................................................g.................................. 103 Tworzenie nowej warstwy i nadawanie jej nazwy...................................................g.................... 105 Uaktywnianie warstwy i zmiana jej położenia w palecie Layers..............................................107 Usuwanie warstwy ...................................................g...................................................g.................... 110 Spis treści 7 Zagnieżdżone zestawy warstw ...................................................g................................................... 112 Tworzenie zestawu warstw ...................................................g...................................................g 112 Umieszczanie wybranych warstw i zestawów warstw w zestawie....................................... 117 Usuwanie zestawu ...................................................g...................................................g.............. 121 Inne opcje palety Layers ...................................................g...................................................g.......... 121 Rozdział 6. Ścieżki...................................................w...................................... 125 Ścieżki — spojrzenie ogólne...................................................g...................................................... 125 Narzędzia obsługujące ścieżki ...................................................g...................................................127 Rysowanie ścieżek ...................................................g...................................................g....................128 Narzędzie Pen Tool ...................................................g...................................................g...........129 Narzędzie Freeform Pen Tool...................................................g............................................. 134 Narzędzie Magnetic Pen Tool...................................................g............................................. 137 Zmiana kształtu ścieżki ...................................................g...................................................g........... 138 Malowanie wzdłuż ścieżki...................................................g...................................................g....... 138 Rozdział 7. Kształty ...................................................w....................................141 Linia prosta i strzałki ...................................................g...................................................g...............142 Prostokąt, prostokąt zaokrąglony oraz elipsa...................................................g.........................147 Kształty własne.....................................g...................................................g........................................ 153 Techniki wypełniania kształtów...................................................g................................................ 156 Kolor...................................................g...................................................g.................................... 156 Wzorek...................................................g...................................................g................................. 158 Gradient ...................................................g...................................................g...............................161 Rozdział 8. Tekst ...................................................w....................................... 167 Wstawianie tekstu do okna obrazu...................................................g........................................... 168 Edycja tekstu w ramce...................................................g...................................................g..............172 Formatowanie znaków ...................................................g...................................................g............ 173 Ozdabianie tekstu ...................................................g...................................................g....................179 Ozdabianie tekstu przez jego wyginanie i odkształcanie ...................................................g179 Ozdabianie tekstu przez przekonwertowanie go do kształtu............................................ 181 Umieszczanie tekstu na ścieżce ...................................................g.................................................182 Umieszczanie tekstu we wnętrzu kształtu...................................................g................................ 185 Rozdział 9. Kadrowanie ...................................................w.............................. 187 Narzędzie Crop Tool...................................................g...................................................g...............188 Crop and Straighten ...................................................g...................................................g................ 191 Kadrowanie zaznaczenia...................................................g...................................................g......... 193 Canvas Size...................................................g...................................................g................................ 195 Rozdział 10. Anulowanie wykonanych czynności i zapisywanie ich przebiegu ........ 197 Polecenie Undo ...................................................g...................................................g........................198 Paleta History ...................................................g...................................................g...........................198 Zapisywanie przebiegu czynności w pliku tekstowym ...................................................g..........205 8 Photoshop CS Rozdział 11. Edycja obrazów...................................................w........................209 Ściemnianie i rozjaśnianie obrazu...................................................g............................................210 Rozmazywanie obrazu ...................................................g...................................................g............ 211 Zmiana nasycenia koloru.............................g...................................................g..............................214 Rozdział 12. Mapowanie kolorów...................................................w................. 217 Poziomy jasności obrazka...................................................g...................................................g.......218 Polecenie Levels...................................................g...................................................g..................218 Polecenie Auto Levels...................................................g...................................................g........222 Polecenie Auto Color i Auto Contrast ...................................................g....................................224 Polecenie Match Color...................................................g...................................................g............225 Dopasowywanie koloru między dwoma obrazkami ...................................................g.......227 Dopasowanie koloru z jednej z warstw danego obrazka do koloru znajdującego się na innej warstwie tego samego obrazka .............................228 Polecenie Replace Color...............................g...................................................g..............................230 Filtry fotograficzne ...................................................g...................................................g..................233 Polecenie Shadow/Highlight ...................................................g....................................................235 Rozdział 13. Panorama ...................................................w...............................243 Wybór zdjęć do kompozycji...................................................g...................................................g...243 Okno dialogowe Photomerge ...................................................g...................................................g246 Rozdział 14. Retusz obrazów ...................................................w......................253 Gumka ...................................................g...................................................g.......................................254 Gumka usuwająca tło...................................................g...................................................g...............255 Wtapianie ...................................................g...................................................g..................................258 Stempel ...................................................g...................................................g......................................262 Rozdział 15. Filtry programu Photoshop CS...................................................w....267 Filtry — wprowadzenie ...................................................g...................................................g...........267 Galeria filtrów...................................................g...................................................g...........................269 Filtry do zadań specjalnych ...................................................g.......................................................274 Unsharp Mask ...................................................g...................................................g....................274 Smart Blur...................................................g...................................................g...........................277 Efekty specjalne ...................................................g...................................................g........................279 Grupa pierwsza — Artistic ...................................................g..................................................280 Grupa druga — Brush Strokes...................................................g............................................284 Grupa trzecia — Distort ...................................................g...................................................g...285 Grupa czwarta — Render ...................................................g...................................................g.287 Grupa piąta — Sketch ...................................................g...................................................g.......290 Grupa szósta — Stylize..............................g...................................................g...........................291 Grupa siódma — Texture ...................................................g...................................................g.293 Spis treści 9 Rozdział 16. Drukowanie ...................................................w............................297 Rozdzielczość ...................................................g...................................................g...........................297 Ustawienia wydruku ...................................................g...................................................g................299 Page Setup ...................................................g...................................................g...........................299 Print with Peview..................................g...................................................g................................. 301 Drukowanie ...................................................g...................................................g..............................305 Dodatek A Ustawienia programu i ich dostosowywanie do indywidualnych potrzeb użytkownika ...........................................307 Zmiana preferencji...................................................g...................................................g...................308 Panel General...................................................g...................................................g......................308 Panel File Handling...................................................g...................................................g........... 312 Panel Display Cursors...................................................g...................................................g... 315 Panel Transparency Gamut ...................................................g............................................. 316 Panel Units Rulers (Jednostki i miarki)...................................................g......................... 318 Panel Guides, Grid Slices ...................................................g.................................................320 Panel Plug-Ins Scratch Disks ...................................................g...........................................322 Panel Memory Image Cache ...................................................g............................................323 Panel File Browser...................................................g...................................................g..............324 Tworzenie własnych skrótów klawiaturowych...................................................g........................326 Skorowidz ...................................................w................................................329 Rozdział 2. Królestwo narzędzi do malowania W tym rozdziale: ♦ ♦ Paleta Przybornik Specyfika narzędzi Pencil Tool (Ołówek) oraz Brush Toiol (Pędzel) Próbnik kolorów Nowe narzędzie programu Photoshop — Color ReplacementTooli ♦ ♦ Ołówek (ang. Pencil Tool) oraz Pędzel (ang. Brush Tool) są w programie Photoshop narzędziami służącymi do rysowania i malowania. Bez nich właściwie trudno byłoby cokolwiek stworzyć (narysować) w oknie dokumentu. W rozdziale tym zapoznasz się z możliwościami obu tych narzędzi. Narzędzie Color Replacement- Tool jest nowością w programie Photoshop. Służy do kolorowania obrazów bez naruszania ich tekstury. Mnie zachwyciło od momentu, kiedy po raz pierwszy go użyłam. W programie brakowało czegoś takiego. Ale po koilei. Przybornik Czym jest Przybornik? To jedna z palet — chyba nikt nie zakwestionuje stwier- dzenia, że najważniejsza — w której umieszczone zostały wszystkie narzędzia, jakie oferuje swoim użytkownikom program Photoshop (rysunek i2.1). 56 Photoshop CS Rysunek 2.1. Paleta Przybornik programu Photoshop CS Każde z narzędzi jest umieszczone w Przyborniku na jednej ze znajdujących się tam pozycji. Czasem bywa tak, że na pozycji takiej znajduje się ikona tylko jed- nego narzędzia, np. ikona narzędzia Move Tool (Przesunięcie). Czasem jednak na pozycji znajduje się kilka różnych, lecz służących do tego samego celu (róż- ne są tylko efekty ich zastosowania) narzędzi, np. po kliknięciu ikony znajdu- jącej się na pozycji 11. udostępnione zostają narzędzia Eraser Tool (Gumka), Background Eraser Tool (Gumka tła) oraz Magic Eraser Tool (Magiczna gumka). Po- zycje te są pewnego rodzaju szufladkami, do których wrzucono jedno lub kilka narzędzi jednocześnie. Każde narzędzie ma swoją własną ikonę. Aby uaktywnić narzędzie, które nie dzieli z niczym miejsca na danej pozycji (w szufladce) — kliknij jego nazwę. W pozostałych przypadkach kliknij ikonę znajdującą się na określonej pozycji, a następnie z rozwiniętej listy wybierz potrzebne w danej chwili narzędzie. Warto także dodać, że w przypadku narzędzi, które zajmują wspólnie jedną pozycję (szufladkę) w Przyborniku, na pozycji tej widoczna jest ikona tego narzędzia, które spośród danej grupy było używiane jako ostatnie. Ołówek i Pędzel Ołówek (Pencil Tool) oraz Pędzel (Brush Tool) zostały umieszczone w Przyborniku na pozycji 8. Aby wybrać jedno z nich, kliknij umieszczoną tam ikonę, a następnie z rozwiniętej listy wybierz konkretne narzędzie, klikając jego nazwę (rysunek 2.2). Rozdział 2.  Królestwo narzędzi do malowania 57 Rysunek 2.2. Uaktywnianie narzędzi Pędzla i Ołówka Narzędzie Ołówka lub Pędzla możesz uaktywnić również przy użyciu skrótu klawiaturowego — naciskając klawisz B lub B+Shift. Czas na kilka słów na temat każdego z narzędzi. Ołówek (Pencil Tool) Pencil Tool (Ołówek) jest narzędziem, które rysuje linie o ostrych krawędziach. W automatycznym ustawieniu grubość linii wynosi 1 piksel. Możesz to zmie- nić. Aby ustalić nową grubość rysowanej linii, musisz skorzystać z paska Opcji tego narzędzia (rysunek 2.3). Pasek znajduje się w górnej części okna programu. Jeśli nie jest widoczny, upewnij się, czy została włączona opcja Options (Opcje) w menu Window (Okno). Rysunek 2.3. Pasek Opcji narzędzia Pencil Tool Grubość linii zmienisz za pomocą suwaka Master Diameter (Główna średnica) (rysunek 2.4). Aby zwiększyć wartość omawianego parametru, przesuń suwak w prawo, aby ją zmniejszyć — w lewo. Dostęp do tego parametru uzyskasz, kli- kając strzałkę znajdującą się po prawej stronie pola Brush na pasku Opcji (na ry- sunku 2.3 miejsce to jest wskazywane przez strzałkę będącą kursorem). 58 Photoshop CS Rysunek 2.4. Paleta opcji narzędzia Pencil Tool Ćwiczenie 2.1. Ćwiczenie polega na zwiększeniu grubości linii rysowanej za pomocą narzę- dzia Pencil Tool do 5 pikseli. 1. Uaktywnij narzędzie Pencil Tool, klikając w Przyborniku ikonę ( ( ) z wybraniem z listy opcji Pencil Tool. ) lub ikonę 2. 3. Na pasku Opcji kliknij strzałkę pokazaną na rysunku 2.3. Przesuń suwak Master Diameter w prawo tak, aby wartość w polu opcji zwiększyła się do 5 pikseli. Możesz również wpisać w pole opcji (rysunek 2.4) Master Diameter wartość . Aby to zrobić, zatrzymaj kursor w wyżej wspomnianym polu, zlaznacz widniejącą tam wartość i wprowadź na jej miejsce nową. Naciśnij Enter, aby zatwierdzić. Jak posługiwać się narzędziem ołówka? Wystarczy je uaktywnić, a następnie — wciskając lewy przycisk myszy — przesuwać kursorem w dowolnym kierunku. Poza zmianą grubości linii, które powstają podczas malowania ołówkiem, można ustawić stopień ich przeźroczystości. Pozwala na to funkcja Opacity (Kry- cie), znajdująca się na pasku Opcji narzędzia. Możesz określić jej wartość, korzy- stając z zakresu od 0 do 100 . 100 oznacza pełną widoczność linii. W miarę jak zmniejszamy stopień krycia, zmniejsza się widoczność linii. Aby zmienić wartość krycia, wystarczy kliknąć strzałkę znajdującą się obok pola, w którym widnieje jej wartość. Za pomocą suwaka należy ustawić nowe kriycie. Pędzel (Brush Tool) Narzędzie Brush Tool (Pędzel) pozwala m.in. uzyskać taki sam efekt jak podczas malowania farbami akwarelowymi. Program Photoshop w zakresie omawiane- go narzędzia umożliwia zmianę jego końcówek — ich liczba i różnorodność Rozdział 2.  Królestwo narzędzi do malowania 59 jest imponująca. Są one podzielone na grupy i typy. W każdej grupie znajduje się wiele rodzajów końcówek danego typu. Aby je zmieniać, musisz skorzystać z palety pędzli (rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Paleta pędzli Najszybszym sposobem uzyskania dostępu do tej palety jest kliknięcie pra- wym przyciskiem myszy obszaru otwartego okna dokumentu. Możesz także, tak jak w przypadku ołówka, skorzystać z paska Opcji (tym razem narzędzia Brush Tool (rysunek 2.6). Wystarczy kliknąć strzałkę znajdującą się po prawej stronie pola Brush. Paleta pędzli na pierwszy rzut oka wygląda tak samo jak paleta ołówka. Rzeczywiście tak jest, jednak w tym przypadku będziesz korzy- stał z pozostałych funkcji, jakie zostały w niej ukryte. Na początek zauważyłeś zapewne, że paleta posiada dwie podstawowe opcje: Master Diameter — za po- mocą suwaka możesz regulować średnicę pędzla — oraz Hardness (Twardość), która pozwala określić jego twardość (stopień wygładzenia śladu, jaki pozo- stawia pędzel). Rysunek 2.6. Pasek Opcji narzędzia Brush Tool i ikona umożliwiająca dbostęp do palety pędzli Wszystkie końcówki pędzli z założenia są automatycznlie wygładzane, tzn. ślad przez nie pozostawiany jest bardziej łagodny, płynny, a jego kralwędzie nie są ostre. Aby wzmóc ten efekt, zmniejsz wartość parametru Hardness, przesuwając jego suwak w lewo. Czas na grupy pędzli i przypisane do nich końcówki. Spójrz na rysunek 2.5. W prawym górnym rogu palety znajduje się strzałka skierowana grotem w prawo. Kiedy ją klikniesz, rozwinięta zostanie lista zawierająca szereg opcji umożliwiających m.in. zmianę sposobu wyświetlania umieszczonych w palecie miniaturek koń- cówek pędzla, a także dwanaście opcji stanowiących grupy pędzli (począwszy od Assorted Brushes, na Wet Media Brushes skończywszy) (rysunek 2.7). 60 Photoshop CS Rysunek 2.7. Lista opcji palety pędzli Ćwiczenie 2.2. Ćwiczenie polega na zamianie widocznego w palecie typu pędzli na Special Effect Brushes. 1. 2. Otwórz nowe okno dokumentu (jego rozmiar i pozostałe ustiawienia nie są istotne). Uaktywnij narzędzie Brush Tool. 3. Kliknij jego obszar prawym przyciskiem myszy, aby uaktywniić paletę pędzli. Przyjrzyj się, jak wyglądają znajdujące się tam końcówki pędzili (rysunek 2.5). Zaraz zostaną zmienione. 4. Kliknij strzałkę znajdującą się w prawym górnym rogu paletyi pędzli (rysunek 2.8). Rysunek 2.8. Kliknij strzałkę znajdującą się w prawym górnym rogu palety pędzli, aby uzyskać dostęp do listy umożliwiającej zmianę typu końcówek pędzli Rozdział 2.  Królestwo narzędzi do malowania 61 5. Na rozwiniętej liście odnajdź określoną wcześniej grupę pędizli — Special Effect Brushes — i kliknij jej nazwę. Pojawiło się okno komunikatu programu (rysunek 2.9), w któriym widzisz pytanie, czy życzysz sobie, aby program aktualne pędzle izastąpił pędzlami z Special Effect Brushes.abr. Rysunek 2.9. Okno komunikatu programu Photoshop CS 6. Kliknij OK, aby zatwierdzić. Spójrz teraz na paletę pędzli. Dostępne w niej końcówkii pędzla uległy zmianie (rysunek 2.10). Aby wybrać jedną z nich, kliknij jej miiniaturkę. Obok pola Brush na pasku Opcji widoczna jest ikona nowo wybranej, aktywnej końcówki pędzla (rysunek 2.11). Rysunek 2.10. Zmiany w palecie pędzli, które wystąpiły w wyniku zastosowania nowej grupy pędzli Rysunek 2.11. Wygląd paska Opcji po zastosowaniu nowej grupy pędzli b— obok pola Brush pojawiła się ikona nowo wybranej końcówki pędzla Jeśli w palecie pędzli wybierzesz określoną grupę pędzli, będzie ona również widoczna w palecie Brushes (Pędzle) otwartej za pomocą polecenia Window/ Brushes. Po wybraniu tego polecenia paleta Brushes zostaje umieszczona w polu dokowania — aby ją otworzyć, należy kliknąć jej zakładkę — (rysunek 2.12) lub pojawia się (tak jak inne palety) w oknie programu. Na rysunku 2.13 widzimy paletę Brushes. 62 Photoshop CS Rysunek 2.12. Pole dokowania programu Photoshop CS i znajdująca się w nim zakładka palety Brushes. Aby otworzyć paletę, kliknij jej zakładkę — tak jak pokazuje strzałka Rysunek 2.13. Wygląd palety Brushes w chwili, gdy aktywny jest panel Brush Presets (Ustawienia pędzla) Kiedy otworzysz paletę, zauważysz zapewne, że po prawej stronie znajdują się dokładnie te same końcówki pędzli, które ustawiałeś za pomocą palety pędzli. Znajduje się tutaj także dobrze już znany suwak Master Diameter, a także pole podglądu wybranego pędzla. Dzięki niemu widzisz — podczas zmiany np. wartości parametru Master Diameter — jakiego efektu możesz się spodziewać. Po lewej stronie widać szereg dodatkowych opcji. Uaktywniasz je, klikając małe pola, znajdujące się po lewej stronie ich nazw, dezaktywujesz przez ponowne kliknięcie. Efekt cały czas jest widoczny w polu podglądu. W ten sposób można osiągnąć naprawdę ciekawe rezultaty. Zauważ, że w górnej części palety zaznaczona jest w tej chwili opcja Brush Presets (Ustawienia pędzla). Klikając położoną pod nią opcję Brush Tip Shape (Kształt pędzla), przechodzisz do panelu, który umożliwia tworzenie własnej końcówki na bazie już istniejących. Zauważ, że uległ nieco zmianie wygląd palety Brushes (rysunek 2.14). Możesz zmienić średnicę, twardość, odstępy czy kąt nachylenia pędzla. Kiedy włączysz opcję Wet Edges (Mokre brzegi), możesz uzyskać efekt malowania akwarelami. Diameter (Średnica) służy do określania szerokości wy- branego pędzla. Wszystkie końcówki pędzli są wygładzane (w przeciwieństwie do ołówka). Aby jeszcze bardziej zmiękczyć krawędzie pędzla, użyj parametru Rozdział 2.  Królestwo narzędzi do malowania 63 Rysunek 2.14. Wygląd palety Brushes (Pędzle) w chwili, gdy aktywny jest panel Brush Tip Shape (Kształt pędzla) Hardness (Twardość). Ustaw wartość na mniej niż 100 . Spacing (Odstępy) to pa- rametr, który sprawuje kontrolę nad wielkością odstępu między jednym a dru- gim nałożeniem pędzla (jak często jest nakładany ślad pędzla). Kolejny para- metr, Angle (Kąt), określa kąt nachylenia pędzla. Pozwala obracać jego końcówkę. Jest to jednak widoczne tylko wtedy, gdy pędzel jest elipsą. Kiedy już dokonasz wszystkich ustawień końcówki pędzla i osiągniesz efekt, który Cię zadowoli, kliknij OK, aby zatwierdzić zmiany. Jak malować pędzlem? Tak samo jak ołówkiem: przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwasz ją w dowolnym kierunku, a kursor jednocześnie pozostawia ślad w oknie obrazu. Ponieważ wspomniałam o palecie pędzli oraz palecie Brushes, warto dokonać podsumowania. Paleta pędzli umożliwia dokonanie zmilany grupy dostępnych końcówek pędzla. W palecie Brushes pracujesz na końcówkach pochodzących z już aktywnej lgrupy pędzli (właśnie tej ustalonej za pomocą opcji dostępnlych w palecie pędzli). W palecie Brushes możesz modyfikować końcówki za pomocą wielu dostępnlych opcji, których nie posiada paleta pędzli. Jaki z tego wniosek? Aby pracolwać sprawnie z końcówkami pędzli, przyjmij zasadę, że grupę końcówek pędzli wybierasz lw palecie pędzli. Następnie — jeśli nie zamierzasz wybranej końcówki poddawać bardziej lskomplikowanym procesom (niż zmiana jej średnicy lub stopnia twardości) — pozolstań przy palecie pędzli. Jeśli zaś na bazie uaktywnionej grupy końcówek pędzli chcesz ultworzyć swoją własną końcówkę lub wybraną poddać działaniu bardziej wyszukanych oplcji, przejdź do palety Brushes i w niej dokonaj modyfikacji. 64 Photoshop CS Próbnik kolorów Kiedy już poznałeś własności narzędzi służących do malowania, warto nauczyć się dokonywania zmiany koloru, jaki będą one pozostawiały w oknie obrazu podczas pracy. W końcu mało ciekawe byłoby tworzenie rysunków za pomocą jednego wybranego koloru. W tym miejscu muszę poinformować, że istnieje możliwość zarówno zmiany koloru narzędzia, jak i tła, na którym powstaje ob- raz. Wszystkiego możesz dokonać za pomocą okna dialogowego nazwanego Color Picker (Próbnik kolorów). Aby uzyskać do niego dostęp, należy kliknąć jedną z ikon koloru dostępnych w Przyborniku (rysunek 2.15). Teraz, w zależno- ści od tego, czy chcesz zmienić kolor narzędzia, czy też kolor tła, kliknij odpo- wiednio pole położone po lewej stronie (wyżej) — ikona Set foreground color (Ustaw kolor narzędzia) lub po prawej stronie (niżej) — ikona Set background color (Ustaw kolor tła). Zauważ także, że ponad polami znajduje się strzałka z dwoma grotami. Jeśli ją klikniesz, kolor, który był ustawiony jako kolor tła, zamieni się miejscem z kolorem, który był ustawiony jakoi kolor narzędzia. Rysunek 2.15. Ikony zmiany koloru narzędzia i tła Czas zapoznać się z oknem dialogowym Color Picker (Próbnik kolorów) — ry- sunek 2.16. Rysunek 2.16. Okno dialogowe Color Picker (Próbnik kolorów) z wyszczególnionymi elementami składowymi Jak zapewne widzisz, posiada ono wiele pól, a co za tym idzie — parametrów. Oto ich właściwości. ♦ ♦ Suwak (A) — za jego pomocą określasz nowy kolor narzędziia. Pamiętaj jednak, że ustalasz BARWĘ, nie ODCIEŃ. W polu podglądu koloru (Select foreground color) (B), przesuwając kursor z wciśniętym lewym przyciskiem myszy w dowolnym kieruniku, określasz odcień barwy wcześniej wybranej za pomocą suwakia. Rozdział 2.  Królestwo narzędzi do malowania 65 ♦ ♦ ♦ Pole C jest podglądem nowo wybranego koloru. Pole D jest podglądem „starego” koloru — tego, który chcesz zmiienić. Pole E to symbol koloru. W tym miejscu pojawia się numer koloru widocznego w polu C. Jest to przydatna informacja, gdyż każdy z koloriów ma swój identyfikator w postaci takiego właśnie numeru. Dzięki jiego znajomości można łatwo i szybko wpisać taką wartość w pole symbolu kioloru. W świecie pełnym barw i różnorodności ich odcieni daje to pewność, że kolor, którego symbol wprowadzimy w tym miejscu, będzie miał jedyną właściwą barwę i odcień. Przydaje się to często podczas tworzenia grafiiki w zespołach. Wówczas, podając współpracownikowi symbol koloru, masz peiwność, że na projekcje znajdzie się dokładnie taki kolor, jaki imiałeś na myśli, a nie zbliżony. Oko ludzkie bywa bowiem mylne i łatwoi je oszukać. Aby szybciej zrozumieć właściwości omówionych pól, wykonaj poniższe ćwiczenie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: