Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00399 007714 18432298 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia - książka
Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia - książka
Autor: , , Liczba stron: 1080
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0181-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium informacji o najnowszej wersji
najpopularniejszego narzędzia dla grafików

Nazwa Photoshop jest niemal synonimem uniwersalnego narzędzia do obróbki grafiki i cyfrowych obrazów. Flagowy produkt firmy Adobe od dawna cieszy się zasłużoną sławą i uznaniem w świecie grafików i projektantów, a ostatnio również fotografów. Narzędzie to jest obecne na rynku od wielu lat. Jego producent -- firma Adobe --praktycznie co roku prezentuje nową, udoskonaloną wersję. Najnowsza wersja Photoshopa, oznaczona symbolem CS 2, tradycyjnie już oferuje poprawione narzędzia znane z poprzednich wersji oraz wiele nowych, w tym doskonałą przeglądarkę obrazów -- Bridge oraz długo oczekiwany tryb 32-bitowy.

'Photoshop CS 2. Biblia' to wyczerpujące omówienie najnowszej wersji tej aplikacji. Zawiera wszystko, co może przydać się projektantowi i fotografowi w codziennej pracy. Autor książki, doświadczony użytkownik Photoshopa i ceniony szkoleniowiec, opisuje nie tylko narzędzia i funkcje programu, ale także sposoby ich wykorzystania w praktyce -- podczas tworzenia własnych projektów i obrabiania cyfrowych fotografii. Wielu informacji zawartych w tej książce nie znajdziemy w dokumentacji -- autor dzieli się z nami wiedzą wynikającą z długoletniego korzystania z tej wspaniałej aplikacji.

Poznaj ogrom możliwości Photoshopa CS 2.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia Autorzy: Deke McClelland, Laurie Ulrich Fuller, Robert C. Fuller T³umaczenie: Micha³ Dadan ISBN: 83-246-0181-3 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS2 Bible Format: B5, stron: 1112 Kompendium informacji o najnowszej wersji najpopularniejszego narzêdzia dla grafików (cid:127) Wykorzystaj mo¿liwoœci narzêdzi Bridge i Camera RAW (cid:129) Zastosuj nowe narzêdzia do retuszu cyfrowych zdjêæ (cid:129) Poznaj nowe palety, tryby mieszania i funkcje programu Photoshop CS 2 Nazwa Photoshop jest niemal synonimem uniwersalnego narzêdzia do obróbki grafiki i cyfrowych obrazów. Flagowy produkt firmy Adobe od dawna cieszy siê zas³u¿on¹ s³aw¹ i uznaniem w œwiecie grafików i projektantów, a ostatnio równie¿ fotografów. Narzêdzie to jest obecne na rynku od wielu lat. Jego producent — firma Adobe — praktycznie co roku prezentuje now¹, udoskonalon¹ wersjê. Najnowsza wersja Photoshopa, oznaczona symbolem CS 2, tradycyjnie ju¿ oferuje poprawione narzêdzia znane z poprzednich wersji oraz wiele nowych, w tym doskona³¹ przegl¹darkê obrazów — Bridge oraz d³ugo oczekiwany tryb 32-bitowy. „Photoshop CS 2. Biblia” to wyczerpuj¹ce omówienie najnowszej wersji tej aplikacji. Zawiera wszystko, co mo¿e przydaæ siê projektantowi i fotografowi w codziennej pracy. Autor ksi¹¿ki, doœwiadczony u¿ytkownik Photoshopa i ceniony szkoleniowiec, opisuje nie tylko narzêdzia i funkcje programu, ale tak¿e sposoby ich wykorzystania w praktyce — podczas tworzenia w³asnych projektów i obrabiania cyfrowych fotografii. Wielu informacji zawartych w tej ksi¹¿ce nie znajdziemy w dokumentacji — autor dzieli siê z nami wiedz¹ wynikaj¹c¹ z d³ugoletniego korzystania z tej wspania³ej aplikacji. (cid:129) Elementy interfejsu u¿ytkownika (cid:129) Definiowanie preferencji programu (cid:129) Zarz¹dzanie obrazami za pomoc¹ przegl¹darki Bridge (cid:129) Korzystanie z metadanych (cid:129) Modele barw (cid:129) Malowanie za pomoc¹ narzêdzia Brush (Pêdzel) i definiowanie w³asnych pêdzli (cid:129) Wype³nianie obiektów i obrysowywanie ich konturów (cid:129) Retusz i korekcja obrazów (cid:129) Zaznaczanie, maski i edycja fragmentów obrazu (cid:129) Filtry i efekty (cid:129) Korzystanie z warstw i trybów mieszania (cid:129) Narzêdzia tekstowe (cid:129) Edycja zdjêæ w formacie RAW (cid:129) Kalibracja kolorów i korekcja barwna obrazów (cid:129) Druk Poznaj ogrom mo¿liwoœci Photoshopa CS 2 O autorach ....................................................................................................... 19 Wstęp ............................................................................................................... 21 Część I WitaCz ś I t tI yiz .................................................... 27 Rozdział 1. WproRadzziiz do Photoshopa CS2 ............................................. 29 Co to jest Photoshop? ...........................................................................................................................29 Trochę teorii .........................................................................................................................................30 Mapy bitowe a obiekty wektorowe ................................................................................................30 Zalety i wady malowania ...............................................................................................................31 Zalety i wady rysowania ................................................................................................................32 Zastosowania Photoshopa ..............................................................................................................33 Zastosowania programów wektorowych ........................................................................................33 Co nowego w Photoshopie CS2? ..........................................................................................................34 Podsumowanie ......................................................................................................................................36 Rozdział 2. Witaz R Rizciz Photoshopae ....................................................... 37 Winieta programu .................................................................................................................................38 Ekran powitalny ....................................................................................................................................38 Ekran roboczy Photoshopa ...................................................................................................................39 Paleta Info ......................................................................................................................................42 Narzędzia ........................................................................................................................................46 Elementy kontrolne przybornika ....................................................................................................54 Pasek opcji ......................................................................................................................................57 Predefiniowane ustawienia narzędzi ..............................................................................................58 Preset Manager (Zarządzanie ustawieniami) .................................................................................60 Pływające palety .............................................................................................................................61 Rozmieszczanie i dokowanie palet ................................................................................................62 Nawigacja w Photoshopie ....................................................................................................................66 Skalowanie widoku ........................................................................................................................66 Narzędzie Zoom (Lupka) ...............................................................................................................67 Polecenia powiększania i pomniejszania .......................................................................................69 Pole współczynnika powiększenia .................................................................................................69 Tworzenie okna odniesienia ...........................................................................................................71 Przewijanie wewnątrz okna ............................................................................................................71 Paleta Navigator (Nawigator) .........................................................................................................72 Dostosowanie interfejsu do potrzeb użytkownika ................................................................................74 Podsumowanie ......................................................................................................................................96 D:drukPhotoshop CS2-CS2 PL Biblia7 druk!spis2-03.doc (14-03-06) 7 8 Photoshop CS2PCS2 Ph. iS2ia Rozdział 3. Zarządzaiiz oSraza i .................................................................. 97 Rozmiar kontra rozdzielczość ..............................................................................................................98 Zmiana rozdzielczości na potrzeby druku ............................................................................................99 Zmiana rozdzielczości przy umieszczaniu obrazka w dokumentach .................................................100 Jak określić idealną rozdzielczość? ....................................................................................................101 Rozdzielczość obrazków wyświetlanych na ekranie ..........................................................................102 Otwieranie, powielanie i zapisywanie obrazków ...............................................................................103 Tworzenie nowego obrazka .........................................................................................................105 Otwieranie istniejącego obrazka ..................................................................................................110 Posługiwanie się programem Bridge ..................................................................................................116 Typowa sesja z programem Bridge ..............................................................................................117 Wczytywanie obrazów za pośrednictwem programu Bridge .......................................................119 Dostępne widoki ...........................................................................................................................120 Wybieranie obrazów ....................................................................................................................123 Obracanie obrazów .......................................................................................................................125 Dodawanie obrazów do listy Ulubionych ....................................................................................126 Zarządzanie buforem cache ..........................................................................................................135 Zmienianie wielu nazw plików naraz ...........................................................................................137 Korzystanie z polecenia File Info (Info o pliku) ..........................................................................138 Powielanie obrazka ......................................................................................................................141 Zapisywanie obrazka na dysk .............................................................................................................141 Dodawanie rozszerzeń do nazw plików w Mac OS .....................................................................142 Zapisywanie podglądu obrazków .................................................................................................143 Inne opcje zapisu ..........................................................................................................................143 Okno dialogowe Save for Web (Zapisz dla Weba) ......................................................................146 Przegląd formatów plików ..................................................................................................................147 PSD — format własny Photoshopa ..............................................................................................148 Specjalne formaty .........................................................................................................................149 Formaty obsługiwane przez różne programy ...............................................................................157 Najbardziej popularne formaty .....................................................................................................165 Specyficzne formaty .....................................................................................................................170 Nadal nie możesz otworzyć pliku? ...............................................................................................174 Dodawanie informacji i adnotacji do pliku ........................................................................................174 Wprowadzanie notatek do obrazka ..............................................................................................174 Wygłoś swoją opinię ....................................................................................................................175 Obsługiwanie notatek ...................................................................................................................176 Ponowne próbkowanie (resampling) i kadrowanie obrazka ...............................................................177 Zmiana rozmiaru a ponowne próbkowanie ..................................................................................177 Kadrowanie ..................................................................................................................................180 Podsumowanie ....................................................................................................................................188 Część II Caę śaIiz i oztntz ........................................................ 189 Rozdział 4. DzfiiioRaiiz ko2orRR ................................................................ 191 Wybieranie kolorów ...........................................................................................................................192 Używanie próbnika kolorów ..............................................................................................................193 Ręczne wpisywanie wartości kolorów ...............................................................................................195 Praca z różnymi modelami kolorów ...................................................................................................196 RGB ..............................................................................................................................................197 HSB ..............................................................................................................................................198 8 (14-03-06) D:drukPhotoshop CS2-CS2 PL Biblia7 druk!spis2-03.doc Spis trz ci 9 CMYK ..........................................................................................................................................199 CIE Lab ........................................................................................................................................202 Anatomia modelu Lab ..................................................................................................................202 Kolor indeksowany ......................................................................................................................204 Skala szarości ...............................................................................................................................206 16 i 32 bity na kanał .....................................................................................................................207 Bitmapa (obraz czarno-biały) .......................................................................................................208 Korzystanie z Bibliotek kolorów ........................................................................................................212 Predefiniowane kolory .................................................................................................................212 Paleta Color (Kolor) .....................................................................................................................214 Paleta Swatches (Próbki) ..............................................................................................................216 Predefiniowane ustawienia próbek kolorów ................................................................................218 Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) ..........................................................................................219 Narzędzie Color Sampler (Próbkowanie kolorów) ......................................................................220 Kanały kolorów ..................................................................................................................................222 Dlaczego miałoby Cię to obchodzić? ...........................................................................................222 Jak działają kanały? ......................................................................................................................223 Jak uaktywniać i przeglądać kanały? ...........................................................................................223 Sztuczki z kanałami ............................................................................................................................225 Kanały RGB .................................................................................................................................225 Kanały CMYK .............................................................................................................................227 Kanały Lab ...................................................................................................................................227 Inne funkcje kanałów ..........................................................................................................................227 Edycja kanałów kolorów ....................................................................................................................232 Poprawianie wyglądu kolorowych skanów ..................................................................................232 Tryb wielokanałowy .....................................................................................................................233 Podsumowanie ....................................................................................................................................235 Rozdział 5. Ra2oRaiiz i dostępiz pędz2z .................................................... 237 Poznaj swoje narzędzia .......................................................................................................................238 Narzędzia do malowania ..............................................................................................................239 Narzędzia edycyjne ......................................................................................................................240 Podstawowe techniki ..........................................................................................................................243 Malowanie linii prostych ..............................................................................................................243 Malowanie linii pionowych i poziomych .....................................................................................244 Malowanie za pomocą narzędzia Smudge (Smużenie) ................................................................246 Praca z narzędziem Sponge (Gąbka) ............................................................................................248 Korzystanie z narzędzia Color Replacement (Zastępowanie koloru) ..........................................249 Cofanie popełnionych błędów ......................................................................................................252 Kształt i rozmiar pędzla ......................................................................................................................252 Wybór kształtu pędzla ..................................................................................................................252 Tworzenie własnych końcówek pędzli ........................................................................................255 Tworzenie własnych pędzli ..........................................................................................................259 Zapisywanie i wczytywanie zestawów pędzli ..............................................................................260 Dynamika pędzla ................................................................................................................................262 Podstawy ......................................................................................................................................263 Dynamika kształtu ........................................................................................................................263 Dodatkowe opcje ..........................................................................................................................268 Noise (Szum), Wet Edges (Mokre krawędzie) i cała reszta .........................................................270 Anulowanie linii o „zmiennej czułości” .......................................................................................271 D:drukPhotoshop CS2-CS2 PL Biblia7 druk!spis2-03.doc (14-03-06) 9 10 Photoshop CS2PCS2 Ph. iS2ia Krycie, nacisk i ekspozycja ................................................................................................................272 Tryby pędzla .......................................................................................................................................275 25 trybów pędzla ..........................................................................................................................276 Trzy tryby ściemniania i rozjaśniania ..........................................................................................283 Podsumowanie ....................................................................................................................................283 Rozdział 6. Wypzłiiziia i koitury ................................................................ 285 Wypełnianie zaznaczeń kolorem lub wzorem ....................................................................................286 Narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą) .....................................................................................287 Polecenie Fill (Wypełnij) .............................................................................................................292 Klawisze Backspace i Delete .......................................................................................................294 Użycie narzędzia wypełnienia wewnątrz zaznaczenia .................................................................295 Nakładanie wypełnień gradientowych ................................................................................................296 Praca z narzędziem Gradient ........................................................................................................297 Opcje narzędzia Gradient .............................................................................................................298 Style gradientów ...........................................................................................................................300 Tworzenie własnych gradientów ..................................................................................................303 Edycja gradientów kryjących .......................................................................................................304 Tworzenie losowych gradientów .................................................................................................308 Zapisywanie gradientów i zarządzanie nimi ................................................................................310 Gradacje a tryby mieszania ..........................................................................................................312 Kontury i strzałki ................................................................................................................................315 Tworzenie konturu wokół zaznaczenia ........................................................................................315 Dodawanie grotów strzałek do linii .............................................................................................318 Dodawanie strzałek do linii zakrzywionych ................................................................................319 Podsumowanie ....................................................................................................................................322 Rozdział 7. RztuszoRaiiz i rzstauroRaiiz oSrazRR ................................... 323 Klonowanie i korygowanie .................................................................................................................325 Narzędzie Clone Stamp (Stempel) ...............................................................................................326 Narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący) ............................................................................330 Narzędzie Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) ...................................................334 Narzędzie Patch (Łatka) ...............................................................................................................336 Narzędzie Red Eye (Czerwone oczy) ...........................................................................................337 Retuszowanie fotografii ......................................................................................................................340 Odnawianie starej fotografii .........................................................................................................342 Eliminowanie odwracających uwagę elementów tła ....................................................................347 Cofanie się w czasie ...........................................................................................................................351 Tradycyjne funkcje cofania ..........................................................................................................353 Paleta History (Historia) ...............................................................................................................354 Malowanie poza przeszłością .......................................................................................................357 Podsumowanie ....................................................................................................................................366 Część III CazIa zzIiaa Catzi i fiętoz ........................................... 369 Rozdział 8. Narzędzia zaziaczaiia i cizśki .................................................. 371 Jak działają zaznaczenia? ...................................................................................................................372 Geometryczne kontury zaznaczenia ...................................................................................................376 Kontury o nieregularnym kształcie .....................................................................................................379 Magnetyczne zaznaczenia ..................................................................................................................381 Zastosowanie narzędzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) ..................................................381 Modyfikowanie opcji lassa magnetycznego ................................................................................382 10 (14-03-06) D:drukPhotoshop CS2-CS2 PL Biblia7 druk!spis2-03.doc Spis trz ci 11 Magiczny świat różdżki ......................................................................................................................384 Regulacja parametru Tolerance (Tolerancja) ...............................................................................384 Rozpoznawanie kilku warstw przez różdżkę ...............................................................................387 Zmiana konturów zaznaczenia ...........................................................................................................388 Szybkie zmiany ............................................................................................................................388 Ręczne dodawanie i odejmowanie ...............................................................................................389 Zastosowanie klawiszy Shift+Alt lub Shift+Option jako modyfikatorów ...................................391 Dodawanie i odejmowanie za pomocą różnych poleceń ..............................................................392 Wygładzanie konturów zaznaczenia ............................................................................................395 Przenoszenie i kopiowanie zaznaczeń ................................................................................................400 Rola narzędzia Move (Przesunięcie) ............................................................................................400 Wykonywanie precyzyjnych ruchów ...........................................................................................400 Klonowanie zaznaczenia ..............................................................................................................401 Przesuwanie konturu zaznaczenia niezależnie od jego zawartości ..............................................403 Skalowanie i obracanie konturu zaznaczenia ...............................................................................404 Rysowanie i edytowanie ścieżek ........................................................................................................406 Ogólny opis ścieżek .....................................................................................................................408 Rysowanie ścieżek narzędziem Pen (Pióro) .................................................................................411 Edycja ścieżek ..............................................................................................................................417 Wypełnianie ścieżek .....................................................................................................................423 Malowanie wzdłuż ścieżki ...........................................................................................................424 Przekształcanie i zapisywanie ścieżek .........................................................................................426 Importowanie i eksportowanie ścieżek ...............................................................................................430 Wymiana ścieżek z programem Illustrator ...................................................................................430 Eksportowanie do Illustratora ......................................................................................................431 Zachowywanie przezroczystych obszarów na obrazku ................................................................431 Podsumowanie ....................................................................................................................................434 Rozdział 9. RaskoRaiiz i RyodręSiiaiiz z2z zitRR oSrazu .................... 437 Malowanie i edycja wewnątrz zaznaczeń ...........................................................................................439 Praca w trybie szybkiej maski ............................................................................................................442 Działanie trybu szybkiej maski ....................................................................................................443 Edycja czerwonej nakładki ...........................................................................................................447 Gradienty w funkcji masek ..........................................................................................................448 Automatyczne generowanie masek ....................................................................................................452 Narzędzie Magic Eraser (Magiczna gumka) ................................................................................454 Jeszcze bardziej magiczna gumka tła ...........................................................................................456 Jeszcze bardziej magiczne polecenie Extract (Wydziel) ..............................................................458 Zastosowanie polecenia Color Range (Zakres koloru) ................................................................464 Polecenie Color Range (Zakres koloru) — kilka praktycznych wskazówek ...............................468 Tworzenie niezależnego kanału maski ...............................................................................................468 Zapisywanie konturu zaznaczenia do kanału maski .....................................................................469 Przekształcanie maski w zaznaczenie ..........................................................................................471 Oglądanie maski i obrazka ...........................................................................................................472 Tworzenie maski z obrazka ................................................................................................................473 Podsumowanie ....................................................................................................................................480 Rozdział 10. Korzkcza z Rykorzystaiiz fi2trRR ........................................ 481 Pierwszy rzut oka na filtry ..................................................................................................................482 Filtry korekcyjne ..........................................................................................................................482 Filtry destrukcyjne ........................................................................................................................483 Filtry efektowe .............................................................................................................................484 D:drukPhotoshop CS2-CS2 PL Biblia7 druk!spis2-03.doc (14-03-06) 11 12 Photoshop CS2PCS2 Ph. iS2ia Działanie filtrów .................................................................................................................................485 Moduły rozszerzające (pluginy) ...................................................................................................485 Podgląd działania filtrów .............................................................................................................486 Ponowne stosowanie ostatnio użytego filtru ................................................................................488 Zmienianie wartości numerycznych .............................................................................................488 Wygaszanie filtru ................................................................................................................................488 Korzystanie z warstw ...................................................................................................................489 Filtrowanie obrazka w ramce .......................................................................................................489 Cofanie sekwencji filtrów ............................................................................................................491 Zwiększanie ostrości i kontrastu .........................................................................................................491 Stosowanie filtru Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) ..............................................................491 Stosowanie predefiniowanych filtrów wyostrzających ................................................................497 Wyostrzanie ziarnistych fotografii ...............................................................................................498 Inteligentne Wyostrzenie ..............................................................................................................501 Stosowanie filtru High Pass (Górnoprzepustowy) .......................................................................503 Przekształcanie obrazka w kontrastową grafikę ...........................................................................504 Rozmywanie obrazka .........................................................................................................................506 Zastosowanie filtru Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) ......................................................506 Predefiniowane filtry rozmywające .............................................................................................508 Wygładzanie obrazka ...................................................................................................................509 Rozmycie kierunkowe ..................................................................................................................511 Posługiwanie się filtrem Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) .....................................................519 Stosowanie filtra Box Blur (Rozmycie pola) ...............................................................................522 Stosowanie filtra Shape Blur (Rozmycie kształtu) ......................................................................523 Stosowanie filtra Surface Blur (Rozmycie powierzchni) .............................................................525 Zmiękczanie konturu zaznaczenia ................................................................................................529 Szum ...................................................................................................................................................532 Dodawanie szumu ........................................................................................................................534 Usuwanie szumu filtrem Despeckle (Usuń kurz i rysy) ...............................................................538 Uśrednianie pikseli za pomocą filtru Median (Mediana) .............................................................538 Wyostrzanie skompresowanego obrazka .....................................................................................539 Czyszczenie zeskanowanych fotografii ........................................................................................541 Posługiwanie się filtrem Average (Średnia) .................................................................................544 Podsumowanie ....................................................................................................................................546 Rozdział 11. Sza2zństRo fi2trRR ................................................................... 547 Szalone efekty .....................................................................................................................................548 A co z innymi? .............................................................................................................................554 Ostatnia uwaga o pamięci operacyjnej RAM ...............................................................................557 Galeria filtrów .....................................................................................................................................557 Filtry z menu Pixelate (Pikslowanie) ..................................................................................................559 Mezzotinta ..........................................................................................................................................560 Filtry akcentujące krawędzie ..............................................................................................................562 Wytłaczanie obrazka ....................................................................................................................562 Śledzenie krawędzi .......................................................................................................................564 Tworzenie metalicznej powłoki ...................................................................................................566 Filtry zniekształcające ........................................................................................................................566 Gabinet krzywych luster ...............................................................................................................569 Wirujące spirale ............................................................................................................................570 Tworzenie koncentrycznych zmarszczek na wodzie ....................................................................573 Tworzenie równoległych zmarszczek i fal ...................................................................................575 12 (14-03-06) D:drukPhotoshop CS2-CS2 PL Biblia7 druk!spis2-03.doc Spis trz ci 13 Zniekształcanie obrazka wzdłuż krzywej .....................................................................................582 Współrzędne biegunowe ..............................................................................................................583 Stosowanie filtra Lens Correction (Korekcja obiektywu) ............................................................585 Zniekształcanie za pomocą polecenia Liquify (Deformacja) .......................................................587 Tworzenie punktu zbiegu .............................................................................................................598 Dodawanie chmur i reflektorów .........................................................................................................601 Tworzenie chmur ..........................................................................................................................601 Korzystanie z filtru Fibers (Włókna) ...........................................................................................603 Oświetlanie obrazka .....................................................................................................................605 Podsumowanie ....................................................................................................................................609 Część Ić Waottśza ćizztz i tzztt ............................................. 611 Rozdział 12. Praca z RarstRa i ................................................................... 613 Przenoszenie zaznaczonego fragmentu obrazka na nową warstwę ....................................................616 Inne sposoby tworzenia warstw ..........................................................................................................617 Powielanie warstw ..............................................................................................................................619 Praca z warstwami ..............................................................................................................................620 Uaktywnianie warstwy .................................................................................................................620 Poruszanie się między warstwami za pomocą klawiatury ...........................................................622 Zaznaczanie podobnych warstw ...................................................................................................622 Przezroczystość warstw ................................................................................................................622 Modyfikowanie warstwy tła .........................................................................................................625 Zmiana kolejności warstw ............................................................................................................627 Wyświetlanie krawędzi warstw ....................................................................................................628 Automatyczne usuwanie pozostałości tła .....................................................................................629 Nakładanie warstw .......................................................................................................................631 Stapianie warstw ze sobą ..............................................................................................................633 Usuwanie warstw .........................................................................................................................634 Zapisywanie „spłaszczonej” wersji obrazka ................................................................................634 Zaznaczanie zawartości warstwy ........................................................................................................635 Tworzenie cienia .................................................................................................................................636 Przemieszczanie, sprzęganie i wyrównywanie warstw ......................................................................641 Łączenie (sprzęganie) warstw ......................................................................................................641 Grupowanie warstw ......................................................................................................................643 Tworzenie i korzystanie z obiektów inteligentnych ...........................................................................646 Tworzenie nowego obiektu inteligentnego ..................................................................................646 Edytowanie obiektów inteligentnych ...........................................................................................647 Blokowanie warstw ......................................................................................................................649 Zwykłe i inteligentne linie pomocnicze .......................................................................................651 Ustawienia siatki ..........................................................................................................................654 Wykorzystanie narzędzia Measure (Miarka) ...............................................................................655 Przekształcanie obrazu .......................................................................................................................658 Przekształcanie całego obrazu ......................................................................................................658 Przekształcanie warstwy lub zaznaczonego obszaru ....................................................................659 Wypaczanie warstw ......................................................................................................................662 Przekształcenia numeryczne ........................................................................................................663 Maski i warstwy ..................................................................................................................................665 Zachowywanie przezroczystości warstwy ...................................................................................665 Tworzenie dodatkowych masek w warstwach .............................................................................666 D:drukPhotoshop CS2-CS2 PL Biblia7 druk!spis2-03.doc (14-03-06) 13 14 Photoshop CS2PCS2 Ph. iS2ia Wklejanie w obrębie zaznaczenia ................................................................................................670 Maskowanie grup warstw .............................................................................................................671 Praca z kompozycjami warstw ...........................................................................................................672 Podsumowanie ....................................................................................................................................675 Rozdział 13. TrySy izszaiia ........................................................................ 677 Parametry Opacity (Krycie) i Fill (Wypełnij) ....................................................................................679 Tryby mieszania warstw .....................................................................................................................682 Zaawansowane opcje mieszania warstw ............................................................................................698 Mieszanie wewnętrznych efektów warstwy .................................................................................699 Maskowanie efektów ....................................................................................................................701 Wyrzucanie całych kanałów koloru .............................................................................................705 Przebijanie warstw .......................................................................................................................705 Wykluczanie i przebijanie pikseli .......................................................................................................706 Suwaki wykluczające piksele .......................................................................................................709 Rozmywanie .................................................................................................................................711 Obliczenia wykonywane na całym obrazie ........................................................................................715 Polecenie Apply Image (Zastosuj obrazek) .................................................................................716 Dodawanie i odejmowanie obrazków ..........................................................................................720 Polecenie Calculations (Obliczenia) ............................................................................................724 Łączenie masek ............................................................................................................................727 Podsumowanie ....................................................................................................................................727 Rozdział 14. Kształty i sty2z .......................................................................... 731 Rysowanie kształtów ..........................................................................................................................732 Zalety i wady kształtów ................................................................................................................732 Narzędzia do tworzenia kształtów ................................................................................................734 Proces rysowania kształtu ............................................................................................................735 Łączenie i edycja kształtów ..........................................................................................................738 Edycja wypełnienia kształtu .........................................................................................................741 Style warstw .......................................................................................................................................743 Zalety stylów warstw ...................................................................................................................749 Wewnątrz okna Layer Style (Styl warstwy) ................................................................................750 Modyfikowanie i zapisywanie efektów ..............................................................................................758 Wyłączanie efektów .....................................................................................................................758 Kopiowanie efektów ....................................................................................................................759 Przekształcanie efektów w nowe warstwy ...................................................................................759 Zapisywanie efektów w stylach ...................................................................................................760 Podsumowanie ....................................................................................................................................761 Rozdział 15. W pzłii zdytoRa2iy tzkst ........................................................ 763 Pięć rodzajów tekstu ...........................................................................................................................765 Sztuka tworzenia napisów ..................................................................................................................766 Praca z narzędziem Type (Tekst) .......................................................................................................768 Tworzenie pionowych napisów ..........................................................................................................772 Pisanie i edycja tekstu w ramce ..........................................................................................................773 Formatowanie znaków ........................................................................................................................775 Krój czcionki (Font) .....................................................................................................................776 Rozmiar czcionki ..........................................................................................................................778 Interlinia (Leading) ......................................................................................................................780 Kerning .........................................................................................................................................781 14 (14-03-06) D:drukPhotoshop CS2-CS2 PL Biblia7 druk!spis2-03.doc Spis trz ci 15 Opcja Fractional Widths (Szerokości ułamkowe) i System Layout (Układ systemu) .................783 Odstępy między wieloma literami (Tracking (Światło)) ..............................................................784 Skalowanie poziome i pionowe ....................................................................................................784 Linia bazowa pisma (Baseline) ....................................................................................................785 Kolor tekstu ..................................................................................................................................786 Formatowanie akapitów .....................................................................................................................787 Wyrównanie tekstu (Alignment) ..................................................................................................788 Wyrównanie znaków interpunkcji ...............................................................................................789 Justowanie tekstu (Justification) ..................................................................................................789 Wcięcia i odstępy akapitów ..........................................................................................................791 Dzielenie wyrazów .......................................................................................................................791 Łamanie wierszy ..........................................................................................................................793 Sprawdzanie pisowni ....................................................................................................................793 Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu .................................................................................................794 Umieszczanie tekstu na ścieżce ..........................................................................................................795 Wyginanie i odkształcanie tekstu .......................................................................................................799 Edycja tekstu przekonwertowanego do kształtów ..............................................................................801 Podsumowanie ....................................................................................................................................802 Część ć K ę oz ............................................................................ 803 Rozdział 16. Zarządzaiiz ko2ora i ............................................................... 805 Typowy scenariusz dopasowywania kolorów ....................................................................................806 Ustawienia monitora ....................................................................................................................807 Dobór najlepszej przestrzeni kolorów ..........................................................................................810 Osadzanie profilu w pliku ............................................................................................................812 Ustawianie docelowej przestrzeni kolorów ..................................................................................813 Zachowanie się programu w przypadku różnic w profilach ........................................................814 Konwersja przestrzeni kolorów ....................................................................................................814 Konwersja kolorów .............................................................................................................................816 Pole Description (Opis) ................................................................................................................816 Pole Working Spaces (Przestrzenie robocze) ...............................................................................816 Pole Color Management Policies (Zasady zarządzania kolorem) ................................................819 Więcej opcji ..................................................................................................................................822 Własne ustawienia CMYK .................................................................................................................824 Zapisywanie i wczytywanie ustawień dotyczących kolorów .............................................................827 Synchronizacja ustawień w programie Bridge ...................................................................................829 Podsumowanie ....................................................................................................................................830 Rozdział 17. Korzkcza ko2orRR ...................................................................... 831 Efekty związane z korekcją kolorów ..................................................................................................832 Gdy kolory potrzebują terapii .............................................................................................................832 Szybkie efekty zmiany kolorów .........................................................................................................834 Polecenie Invert (Odwrotność) .....................................................................................................834 Polecenie Equalize (Wyrównaj) ...................................................................................................836 Polecenie Threshold (Próg) ..........................................................................................................837 Polecenie Posterize (Posteryzacja) ...............................................................................................840 Szybka korekcja kolorów ...................................................................................................................842 Obszary szarości ...........................................................................................................................843 Polecenie Auto Levels (Auto-poziomy) .......................................................................................843 D:drukPhotoshop CS2-CS2 PL Biblia7 druk!spis2-03.doc (14-03-06) 15 16 Photoshop CS2PCS2 Ph. iS2ia Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast) .....................................................................................844 Polecenie Auto Color (Auto-kolor) ..............................................................................................845 Korekcja barwy i nasycenia ................................................................................................................845 Korzystanie z narzędzia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) ......................................................847 Kolorowanie obrazków — opcja Colorize (Koloruj) ...................................................................855 Polecenie Replace Color (Zastąp kolor) .......................................................................................855 Polecenie Selective Color (Kolor selektywny) ............................................................................856 Filtrowanie kolorów .....................................................................................................................858 Polecenie Variations (Wariacje) ...................................................................................................859 Polecenie Match Color (Dopasuj kolor) .......................................................................................862 Poprawa kolorów w skompresowanych obrazkach .....................................................................864 Korekcja poziomów jasności obrazka ................................................................................................865 Paleta Histogram (Histogram) ......................................................................................................866 Polecenie Levels (Poziomy) .........................................................................................................869 Korekcja krzywych koloru ...........................................................................................................876 Polecenie Gradient Maps (Mapa gradientu) .................................................................................881 Praktyczne zastosowania: krzywe o gładkim kształcie ................................................................882 Praktyczne zastosowania: krzywe o dowolnym kształcie ............................................................882 Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło) ...............................................................................884 Korekcja ekspozycji .....................................................................................................................888 Warstwy dopasowania ........................................................................................................................890 Zalety korekcji z wykorzystaniem warstw ...................................................................................892 Korygowanie płaskich obrazków za pomocą warstw dopasowania ............................................896 Korygowanie zdjęć w formacie RAW ................................................................................................896 Korekcja kolorów .........................................................................................................................898 Wyostrzanie i wygładzanie ..........................................................................................................901 Korygowanie niedoskonałości obiektywu ...................................................................................902 Modyfikowanie profilu ................................................................................................................904 Otwieranie i zapisywanie obrazów w oknie Camera Raw ...........................................................904 Zapisywanie ustawień okna Camera Raw ....................................................................................905 Stosowanie zapisanych ustawień okna Camera Raw ...................................................................906 Podsumowanie ....................................................................................................................................907 Rozdział 18. PrzygotoRaiiz do druku .......................................................... 909 Terminologia związana z drukiem .......
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: