Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00614 007283 13867929 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty - książka
Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty - książka
Autor: , , Liczba stron: 680
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0250-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najgłębiej ukryte tajemnice Photoshopa

Photoshopa nie trzeba przedstawiać. Rewelacyjny program graficzny, obecny na rynku od wielu lat, zyskał zasłużoną sławę i uznanie zarówno wśród profesjonalnych grafików, projektantów i fotografów, jak i amatorów wykorzystujących zaledwie małą część jego zachwycających możliwości. Narzędzia, filtry i efekty Photoshopa pozwalają na praktycznie dowolne zmodyfikowanie istniejących obrazów i dają ogromną swobodę twórczą przy tworzeniu nowych. W najnowszej wersji, oznaczonej symbolem CS 2, znajdziesz poprawione narzędzia znane z poprzednich wersji oraz wiele nowych, w tym doskonałą przeglądarkę obrazów, Bridge, oraz długo oczekiwany tryb 32-bitowy.

Jeśli jesteś użytkownikiem Photoshopa CS2 i chcesz dokładniej poznać jego możliwości, sięgnij po książkę 'Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty'. Znajdziesz w niej omówienie tych funkcji programu, po które sięgają zawodowcy. Dowiesz się, jak najefektywniej posłużyć się narzędziami rysunkowymi i malarskimi, w jaki sposób zaznaczać fragmenty obrazów oraz stosować warstwy. Poznasz wszystkie tajemnice trybów mieszania, filtrów i efektów. Nauczysz się wykonywać korekty obrazów w trybie RAW i przygotowywać grafikę na potrzeby publikacji w sieci WWW.

Dołącz do grona profesjonalnych użytkowników Photoshopa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty Autorzy: Deke McClelland, Laurie Ulrich Fuller, Robert C. Fuller T³umaczenie: Micha³ Dadan, Klaudia Szpunar ISBN: 83-246-0250-X Tytu³ orygina³u: Photoshop CS2 Bible, Professional Edition Format: B5, stron: 704 Poznaj najg³êbiej ukryte tajemnice Photoshopa (cid:129) PrzeprowadŸ zaawansowane operacje korekcyjne (cid:129) Skorzystaj z mo¿liwoœci formatu RAW (cid:129) Utwórz w³asne filtry i efekty Photoshopa nie trzeba przedstawiaæ. Rewelacyjny program graficzny, obecny na rynku od wielu lat, zyska³ zas³u¿on¹ s³awê i uznanie zarówno wœród profesjonalnych grafików, projektantów i fotografów, jak i amatorów wykorzystuj¹cych zaledwie ma³¹ czêœæ jego zachwycaj¹cych mo¿liwoœci. Narzêdzia, filtry i efekty Photoshopa pozwalaj¹ na praktycznie dowolne zmodyfikowanie istniej¹cych obrazów i daj¹ ogromn¹ swobodê twórcz¹ przy tworzeniu nowych. W najnowszej wersji, oznaczonej symbolem CS 2, znajdziesz poprawione narzêdzia znane z poprzednich wersji oraz wiele nowych, w tym doskona³¹ przegl¹darkê obrazów, Bridge, oraz d³ugo oczekiwany tryb 32-bitowy. Jeœli jesteœ u¿ytkownikiem Photoshopa CS2 i chcesz dok³adniej poznaæ jego mo¿liwoœci, siêgnij po ksi¹¿kê „Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty”. Znajdziesz w niej omówienie tych funkcji programu, po które siêgaj¹ zawodowcy. Dowiesz siê, jak najefektywniej pos³u¿yæ siê narzêdziami rysunkowymi i malarskimi, w jaki sposób zaznaczaæ fragmenty obrazów oraz stosowaæ warstwy. Poznasz wszystkie tajemnice trybów mieszania, filtrów i efektów. Nauczysz siê wykonywaæ korekty obrazów w trybie RAW i przygotowywaæ grafikê na potrzeby publikacji w sieci WWW. (cid:129) Narzêdzia malarskie i edycyjne (cid:129) Klonowanie elementów obrazu (cid:129) Retusz fotografii (cid:129) Tworzenie masek (cid:129) Korzystanie z warstw (cid:129) Kszta³ty i style (cid:129) Korekcja za pomoc¹ filtrów (cid:129) Tworzenie w³asnych efektów (cid:129) Korekcja barwna i tonalna obrazów (cid:129) Automatyzacja zadañ Do³¹cz do grona profesjonalnych u¿ytkowników Photoshopa Spis treści O autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Deke McClelland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Laurie Ulrich Fuller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Robert C. Fuller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Który testament powinieneś wybrać?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dlaczego powstały dwie wersje „Biblii Photoshopa CS2”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dlaczego „Wydanie profesjonalne” jest droższe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Którą wersję powinieneś wybrać?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Konwencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Słownictwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Polecenia i opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Platformy sprzętowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Wersje programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ikony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rozdział 1. Malowanie i dostępne pędzle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Narzędzia do malowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Narzędzia edycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Podstawowe techniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Malowanie linii prostych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Malowanie linii pionowych i poziomych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ćwiczenie: tworzenie szkieletu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Malowanie za pomocą narzędzia Smudge (Smużenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Praca z narzędziem Sponge (Gąbka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ćwiczenie: zmiana nasycenia kolorów za pomocą narzędzia Sponge (Gąbka) . . . . . . . 32 Cofanie popełnionych błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kształt i rozmiar pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Wybór kształtu pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Tworzenie własnych końcówek pędzli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Tworzenie własnych pędzli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Dynamika pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Dynamika kształtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Średnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kąt i zaokrąglenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Dodatkowe opcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Noise (Szum), Wet Edges (Mokre krawędzie) i cała reszta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Krycie, nacisk i ekspozycja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4 Spis treści Tryby pędzla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 25 trybów pędzla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Trzy tryby ściemniania i rozjaśniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Rozdział 2. Klonowanie, korygowanie i wykorzystywanie wzorów . . . . .65 Subtelna sztuka retuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Klonowanie i korygowanie elementów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Narzędzie Clone Stamp (Stempel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Proces klonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Opcje dotyczące klonowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Jak działa pędzel korygujący? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Opcje narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Narzędzie Patch (Łatka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Retuszowanie fotografi i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Odnawianie starej fotografi i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Eliminowanie odwracających uwagę elementów tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Ćwiczenie: usuwanie elementów rozpraszających uwagę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Wykorzystywanie powtarzających się wzorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Retuszowanie za pomocą wzorka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Opcje dotyczące malowania wzorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Tworzenie wzorów i tekstur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Polecenie Pattern Maker (Tworzenie wzorka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Generowanie wzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Opcje dotyczące generowania kafelków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Tworzenie własnego wzoru bez widocznych połączeń między kafelkami . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Ćwiczenie: tworzenie powtarzających się wzorów z obrazów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Rozdział 3. Historia i cofanie operacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Paleta History (Historia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Malowanie poza przeszłością. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Narzędzie History Brush (Pędzel historii). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Narzędzie Art History Brush (Pędzel stylowy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Ograniczenia stanu źródłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Retuszowanie pędzlem historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Wyostrzanie i wygładzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Malowanie zdjęciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Twórcze efekty z wykorzystaniem palety historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Rozdział 4. Maskowanie i wyodrębnianie elementów obrazu . . . . . . . . .135 Zaznaczanie za pomocą masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Praca w trybie szybkiej maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Działanie trybu szybkiej maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Edycja czerwonej nakładki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Gradienty w roli masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Zanikanie obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Stopniowanie efektów specjalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Spis treści 5 Automatyczne generowanie masek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Zastosowanie polecenia Color Range (Zakres koloru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Polecenie Color Range (Zakres koloru) — kilka praktycznych wskazówek. . . . . . . . . . . . . . . . 151 Tworzenie niezależnego kanału maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Zapisywanie konturu zaznaczenia do kanału maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Ćwiczenie: przenoszenie zaznaczenia do niezależnego kanału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Przekształcanie maski w zaznaczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Oglądanie maski i obrazka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Tworzenie maski z obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Ćwiczenie: zaznaczanie przerażająco skomplikowanego obrazka z zastosowaniem maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Rozdział 5. Praca z warstwami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Warstwy, warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Przenoszenie zaznaczonego fragmentu obrazka na nową warstwę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Inne sposoby tworzenia warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Powielanie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Praca z warstwami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Uaktywnianie warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Przezroczystość warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Modyfi kowanie warstwy tła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Zmiana kolejności warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Wyświetlanie krawędzi warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Nakładanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Stapianie warstw ze sobą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Usuwanie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Zapisywanie „spłaszczonej” wersji obrazka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Zaznaczanie zawartości warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Przemieszczanie, sprzęganie i wyrównywanie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Łączenie (sprzęganie) warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Grupowanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Tworzenie i korzystanie z obiektów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Tworzenie nowego obiektu inteligentnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Edytowanie obiektów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Eksportowanie i zastępowanie obiektów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Blokowanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Przekształcanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Przekształcanie całego obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Przekształcanie warstwy lub zaznaczonego obszaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Wypaczanie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Przekształcenia numeryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Wyrównywanie za pomocą inteligentnych linii pomocniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Maski i warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Zachowywanie przezroczystości warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Tworzenie dodatkowych masek w warstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Wklejanie w obrębie zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Maskowanie grup warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Praca z kompozycjami warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 6 Spis treści Rozdział 6. Tryby mieszania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Mieszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Parametry Opacity (Krycie) i Fill (Wypełnij) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Tryby mieszania warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Hierarchia trybów mieszania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Nakładanie fi ltrowanych obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Zaawansowane opcje mieszania warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Mieszanie wewnętrznych efektów warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Maskowanie efektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Wyrzucanie całych kanałów koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Przebijanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Wykluczanie i przebijanie pikseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Suwaki wykluczające piksele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Rozmywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Rozdział 7. Kształty i style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 Rysowanie kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Zalety i wady kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Narzędzia do tworzenia kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Proces rysowania kształtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Ćwiczenie: tworzenie nowej warstwy z kształtem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Łączenie i edycja kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Edycja wypełnienia kształtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Style warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Podstawowe style warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Wewnątrz okna Layer Style (Styl warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Modyfi kowanie i zapisywanie efektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Wyłączanie efektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Kopiowanie efektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Przekształcanie efektów w nowe warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Efekty a opcje mieszania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Zapisywanie efektów jako stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Rozdział 8. Korekcja z wykorzystaniem filtrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Pierwszy rzut oka na fi ltry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Filtry korekcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Filtry destrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Filtry efektowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Wygaszanie fi ltru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Korzystanie z warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Cofanie sekwencji fi ltrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Zwiększanie ostrości i kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Stosowanie fi ltru Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Określanie stopnia wyostrzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Określanie grubości krawędzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Rozpoznawanie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Spis treści 7 Wyostrzanie ziarnistych fotografi i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Ćwiczenie: tworzenie i zastosowanie maski krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Stosowanie fi ltru High Pass (Górnoprzepustowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Rozmywanie obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Stosowanie fi ltru Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Ćwiczenie: efekt romantycznej poświaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Rozmycie kierunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Stosowanie fi ltru Motion Blur (Poruszenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Stosowanie fi ltru Wind (Wiatr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Stosowanie fi ltru Radial Blur (Rozmycie promieniste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Posługiwanie się fi ltrem Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Zmiękczanie konturu zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Filtry Minimum (Minimalny) i Maximum (Maksymalny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Dodawanie cienia do warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Ćwiczenie: fi ltrowanie konturu zaznaczenia w trybie szybkiej maski . . . . . . . . . . . . . . 343 Szum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Dodawanie szumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Odmiany szumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Gruby szum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Usuwanie szumu fi ltrem Despeckle (Usuń kurz i rysy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Uśrednianie pikseli za pomocą fi ltru Median (Mediana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Wyostrzanie skompresowanego obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Ćwiczenie: poprawianie cyfrowej fotografi i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Posługiwanie się fi ltrem Average (Średnia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Rozdział 9. Szaleństwo filtrów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 Milion szalonych efektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Kilka słów na temat pamięci RAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Galeria fi ltrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Filtry z menu Pixelate (Pikslowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Efekt krystalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Ćwiczenie: kryształowe halo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Mezzotinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Filtry akcentujące krawędzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Wytłaczanie obrazka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Śledzenie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Tworzenie metalicznej powłoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Filtry zniekształcające. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Gabinet krzywych luster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Wirujące spirale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Ćwiczenie: tworzenie efektu kropelki gęstego płynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Tworzenie koncentrycznych fal w stawie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Tworzenie równoległych zmarszczek i fal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Filtr Ripple (Falowanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Filtry Ocean Ripple (Fale morskie) i Glass (Szkło) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Filtr Wave (Fala) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Zniekształcanie obrazka wzdłuż krzywej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Współrzędne biegunowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 8 Spis treści Zniekształcanie za pomocą polecenia Liquify (Deformacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Narzędzia z okna Liquify (Deformacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 „Zamrażanie” i „rozmrażanie” pikseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Rekonstrukcja i przywracanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Oświetlanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Ćwiczenie: oświetlanie obrazka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Rozdział 10. Efekty własne użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435 Tworzenie własnych efektów przy użyciu fi ltru Custom (Inny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Rada dotycząca używania fi ltru Custom (Inny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Stosowanie wartości specjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Efekty symetryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Wyostrzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Rozmycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Wykrycie krawędzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Warianty niejedynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Rozjaśnianie efektów zbyt przyciemniających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Przyciemnianie efektów zbyt rozjaśniających. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Przesunięcia ekstremalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Inne efekty własne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Rozmycia kierunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Efekt płaskorzeźby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Przemieszczanie pikseli w obrazku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Teoria przemieszczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Kierunek przemieszczania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Przekształcanie wartości jasności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Ćwiczenie: usuwanie efektu rozciągnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Okno dialogowe fi ltru Displace (Przemieszczanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Używanie map przemieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Stosowanie predefi niowanych map przemieszczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Tworzenie własnych tekstur przemieszczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Ćwiczenie: tworzenie mapy przemieszczenia ze wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Dostosowywanie mapy przemieszczenia do obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Ćwiczenie: tworzenie mapy przemieszczenia opartej na obrazku źródłowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Tworzenie własnych przekształceń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Ćwiczenie: zniekształcenie obwiedniowe przy pomocy mapy przemieszczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Rozdział 11. Korekcja barwy i nasycenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475 Poprawianie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Kilka słów na temat efektów kolorystycznych i korekcji barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Korzystanie z okien dialogowych poleceń do korekcji barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Wariacje na temat koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Jak działają barwy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Intensywność i zakres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Spis treści 9 Kiedy używać polecenia Variations (Wariacje)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Polecenie Match Color (Dopasuj kolor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Przesuwanie barw i kolorowanie obrazów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Korygowanie barwy i nasycenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Edycja niezależnych zakresów kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Kolorowanie obrazów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Gdy polecenia Variations (Wariacje) i Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) nie działają, jak trzeba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Mieszanie kanałów koloru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Redukcja efektu czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Ostatnie uwagi na temat mieszania kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Korzystanie z narzędzia Red-eye (Czerwone oczy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Korzystanie z narzędzia Color Replacement (Zastępowanie koloru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Warstwy dopasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Tworzenie warstwy dopasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Zalety korekcji z wykorzystaniem warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Rozdział 12. Poziomy, krzywe i cienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527 Dlaczego polecenie Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast) rodzi wątpliwości? . . . . . . . . . . . . . . 528 Korekcje automatyczne bazujące na poziomach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Auto Levels (Auto-poziomy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Auto Contrast (Auto-kontrast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Auto Color (Auto-kolor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 Paleta Histogram (Histogram) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Polecenie Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Poziomy wejścia i wyjścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Stosowanie polecenia Levels (Poziomy) do pojedynczych kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Ćwiczenie: korekcja jasności i kontrastu narzędziem Levels (Poziomy). . . . . . . . . . . . 547 Dostosowywanie funkcji automatycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Próbkowanie kolorów neutralnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Polecenie Curves (Krzywe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Ujarzmić krzywą jasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Próbkowanie punktów kontrolnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Odwzorowywanie na gradient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Tworzenie i edycja krzywych ciągłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Praca z mapami dowolnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Tworzenie wykresów jasności dla poszczególnych kanałów koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Rozdział 13. Zarządzanie plikami i automatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . .573 Posługiwanie się programem Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Typowa sesja z programem Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Wczytywanie obrazów za pośrednictwem programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 Dostępne widoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 Obracanie obrazów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 Dodawanie obrazów do listy Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 Etykietowanie i ocenianie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 10 Spis treści Przeglądanie i korzystanie z metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 Przeglądanie i wprowadzanie słów kluczowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Wybór i zapis przestrzeni roboczych programu Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 Zarządzanie buforem cache. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 Zmienianie wielu nazw plików naraz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Korzystanie z polecenia File Info (Info o pliku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Tworzenie własnych zadań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 Jak działają zadania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 Ćwiczenie: nagrywanie zadania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Edytowanie zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 Odtwarzanie zadań i operacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 Zapisywanie i wczytywanie zestawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 Przetwarzanie wsadowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Ćwiczenie: wykonywanie zadania na wielu obrazach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 Tworzenie panoram za pomocą polecenia Photomerge (Łączenie obrazków). . . . . . . . . . . . . . . . . 610 Korygowanie zdjęć w formacie RAW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Korekcja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Wyostrzanie i wygładzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Korygowanie niedoskonałości obiektywu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Modyfi kowanie profi lu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 Otwieranie i zapisywanie obrazów w oknie Camera Raw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 Zapisywanie ustawień okna Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Stosowanie zapisanych ustawień okna Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 Rozdział 14. Tworzenie grafiki na potrzeby WWW . . . . . . . . . . . . . . . .627 Photoshop i ImageReady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 Co robić, a czego unikać w grafi ce dla WWW? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Pracuj na dużym, potem zmniejszaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Kolory w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 Modyfi kacja parametru gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 Jak przewidzieć wygląd obrazu na monitorze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 Praca z sRGB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Dalsze wskazówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 Zapisywanie obrazów w formacie JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Dostosowywanie jakości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 Pozostałe opcje JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Przygotowywanie i zapis plików w formacie GIF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Trzy drogi do GIF-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 Polecenie Indexed Color (Kolor indeksowany) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 Określanie palety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 Kolory, przezroczystość i roztrząsanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 Porównywanie kilku wariantów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 Ćwiczenie: optymalizacja obrazka na potrzeby WWW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 Optymalizacja obrazków JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 Optymalizacja obrazków GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 Optymalizacja obrazków PNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 Menu optymalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 Menu podglądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 Spis treści 11 Tworzenie animowanych obrazków GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 Ćwiczenie: tworzenie animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 Cięcie obrazków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 Tworzenie odcięć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 Edytowanie odcięć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 Opcje odcięć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 Zapisywanie odcięć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 Przełączanie się do programu ImageReady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 Efekty własne użytkownika To już ostatni rozdział dotyczący efektów, a poświęcony został dwóm pomijanym często, jednak istotnym pozycjom. Są nimi fi ltry Other (Inny) oraz Displace (Przemieszczanie), pozwalające na tworzenie i dostosowy- wanie własnych efektów specjalnych. Obydwa wymagają nieco umiejętności wnioskowania matematycznego, a nawet wówczas nierzadko mogą dać trudne do przewidzenia rezultaty. Jeśli matematyka nie jest Twoją mocną stroną lub, co gorsza, zwyczajnie nie cierpisz mieć z nią do czynienia, nie ma potrzeby udręczania się. Mimo iż niektóre efekty uzyskane przy pomocy tych dwóch fi ltrów są faktycznie niezłe, to nawet jeśli je pominiesz, Twoje życie będzie wystarczająco ciekawe i bogate w doświadczenia. Jeśli chciałbyś zapoznać się z kilkoma efektami wolnymi od matematyki, pomiń całe tło teoretyczne tego rozdziału i skup się na podrozdziałach przedstawiających zastosowanie konkretnych wartości w fi ltrach użytkownika oraz używanie map przemiesz- czenia w celu uzyskania specyfi cznych efektów wizualnych. Możesz również heroicznie przeczytać wszystko od deski do deski, wiedząc, że efekty tych dwóch fi ltrów wynagrodzą Twoje poświęcenie. Tworzenie własnych efektów przy użyciu filtru Custom (Inny) Filtr Custom (Inny) pozwala na stworzenie własnej macierzy konwolucji (ang. convolution kernel) zwanej inaczej jądrem konwolucji, będącej rodzajem fi ltru, w którym sąsiadujące ze sobą piksele zostają przemieszane. Macierz ta stano- wić może odmianę efektu wyostrzania, rozmycia, płaskorzeźby i wielu innych fi ltrów. Stworzenie własnego fi ltru polega na wpisaniu wartości liczbowych w pola macierzy. Po wybraniu z menu Filter/Other/Custom (Filtr/Inne/Inny) Photoshop wyświetli okno dialogowe przedstawione na rysunku 10.1. Zawiera ono macierz rozmiaru 5×5 z polami tekstowymi, powiązaną z dwiema dodatko- wymi opcjami, Scale (Skala) i Off set (Przesunięcie). Pola macierzy akceptują całkowite wartości liczbowe z zakresu od –999 do 999. Wartość Skali musi mieścić się w przedziale od 1 do 9999, zaś Przesunięcia — od –9999 do 9999. Okno dialogowe zawiera również przyciski Load (Wczytaj) oraz Save (Zapisz) pozwalające odpowiednio na wczytanie ustawień z dysku oraz zapisanie aktu- alnie wprowadzonych wartości do przyszłego wykorzystania. 1010R O Z D Z I A Ł     W tym rozdziale: Filtr Custom (Inny) i kryjąca się za nim matematyka Skalowanie wartości macierzy konwolucji w celu utrzymania jasności obrazka Ponad 50 różnych efektów wyostrzania, rozmycia, wykrycia krawędzi oraz płaskorzeźby Zrozumienie i stosowanie map przemieszczenia Używanie jednokanałowych i kolorowych map przemieszczenia Przegląd predefi niowanych map przemieszczenia Photoshopa Tworzenie własnych tekstur przemieszczających Projektowanie map przemieszczenia dedykowanych dla konkretnych obrazków Tworzenie własnych transformacji z użyciem fi ltru Displace (Przemieszczanie)     436 Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty Rysunek 10.1. Okno dialogowe filtru Custom (Inny) pozwala zaprojektować własny filtr poprzez zmianę wartości jasności każdego piksela obrazka, przy użyciu operacji matematycznej zwanej konwolucją Jak większość fi ltrów w Photoshopie, fi ltr Custom (Inny) zawiera opcję na bieżąco aktualizowanego podglądu, którą z pewnością niejednokrotnie docenisz, jeśli zdecydujesz się spróbować tworzenia własnych efektów. Oto, jak ów fi ltr działa: po wpisaniu odpowiednich wartości w oknie dialogowym, w momencie naciśnięcia klawisza Enter lub Return, w celu ich zastosowania na zaznaczonym obszarze obrazka, fi ltr przechodzi kolejno nad każdym pikselem z zaznaczenia. Dla każdego aktualnie przeliczanego piksela (nazwijmy go skrócie APP) fi ltr przemnaża jego aktualną jasność (ang. brightness) przez wartość znajdu- jącą się w polu tekstowym leżącym w centrum macierzy (tym, które na rysunku 10.1 zawiera liczbę 5). Dla uproszczenia, wartość tę nazwijmy CWM (centralna wartość macierzy). Następnie wartości jasności otaczających pikseli są mnożone przez wartości znajdujące się w otacza- jących polach tekstowych. Na przykład wartość jasności piksela znajdującego się nad APP mnożona jest przez wartość wpisaną w polu nad CWM. Puste pola w macierzy oraz piksele, które one reprezentu- ją, są ignorowane. Ostatecznie fi ltr sumuje iloczyny jasności mnożonych pikseli, dzieli sumę przez wartość pola Scale (Skala) i dodaje wartość Przesunięcia. W ten sposób powstaje nowa wartość jasności APP. Następnie fi ltr rozpoczyna obliczenia dla kolejnego piksela. Rysunek 10.2 pokazuje schemat tego procesu. Rozdział 10  Efekty własne użytkownika 437 Rysunek 10.2. Filtr Custom (Inny) mnoży każdą wartość macierzy przez jasność odpowiadającego jej piksela, sumuje iloczyny, dzieli sumę przez wartość pola Scale (Skala), dodaje wartość pola Offset (Przesunięcie) i stosuje wynik dla aktualnie przetwarzanego piksela Być może zapis w postaci równania będzie bardziej pomocny w zrozumieniu całego procesu. Może też doszedłeś do wniosku, że absolutnie przestało Cię interesować używanie tego fi ltru i przekartkujesz książkę do kolejnych sekcji opisujących mapy przemieszczenia. W każdym razie, poniżej przedstawiamy równanie. Symbol SP oznacza kolejny sąsiedni piksel, zaś WM — odpowiadającą mu wartość macierzy w oknie dialogowym fi ltru. Nowa wartość jasności = ((APP × CWM) + (SP1 × WM1) + (SP2 × WM2) +…) ÷ Skala) + Przesunięcie Na szczęście Photoshop sam obliczy to równanie. Całe Twoje zadanie polega na wpisaniu wartości i obserwacji, co się wydarzy. Rada dotycząca używania filtru Custom (Inny) Jeśli pomnożysz piksel zbyt wiele razy, przez zbyt duże liczby, stanie się on biały. A fi ltr, który prze- kształca obraz w biel nie jest szczególnie użyteczny. Sęk w tym, żeby fi ltrować obraz i jednocześnie zachowywać równowagę w wartościach jasności. Aby to uzyskać, wystarczy dopilnować, żeby suma wartości w macierzy wynosiła 1. Dla przykładu, domyślne wartości w macierzy, pokazane wcześniej na rysunku 10.1, wynoszą 5, –1, –1, –1, –1, co sumuje się do wartości 1. Rysunki 10.3 i 10.4 prezentują skutki zwiększenia CWM do wartości 6, 7 i 8. Spowodowało to podwyższenie sumy wartości w macierzy do 2, 3 i w końcu — 4. 438 Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty Rysunek 10.3. Wypełnienie pola Scale (Skala) wartością odzwierciedlającą sumę wartości w macie- rzy utrzymuje równowagę kolorystyczną obrazka Rysunek 10.4. Zwiększenie sumy wartości w macierzy bez zrównoważenia jej poprzez opcję Scale (Skala) powoduje rozjaśnienie obrazka Rozdział 10  Efekty własne użytkownika 439 Na rysunku 10.3, w pole Scale (Skala) wpisana została suma wartości macierzy, dzięki czemu po podzie- leniu ponownie uzyskaliśmy wartość 1 (jakby nie było, każda liczba po podzieleniu przez samą siebie da 11). W rezultacie Photoshop zachowuje równowagę jasności oryginalnych kolorów w obrazku, a jed- nocześnie fi ltruje go odrobinę inaczej. W przypadku gdy w polu Scale (Skala) pozostawiono domyślną wartość (1), obrazek stawał się coraz jaśniejszy, co ilustruje rysunek 10.4. Jeśli suma wartości w macierzy jest mniejsza niż 1, można odpowiednio zwiększyć CWM. Na przykład, na rysunku 10.5 w celu uzyskania efektu wyostrzenia zmniejszano o 1 wartości macierzy: po lewej stronie CWM, następnie powyżej i po prawej stronie CWM. Aby obrazek nie stał się zbyt ciemny, dla równowagi zwiększano również samą CWM. Gdyby tego nie zrobiono, obraz stałby się czarny. Rysunek 10.5. Zwiększenie CWM w celu zrównoważenia zmniejszonych wartości w macierzy utrzymuje równowagę kolorystyczną obrazka Jakkolwiek „suma 1” zapewnia najbezpieczniejsze i najbardziej przewidywalne efekty fi ltrowania, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś sprawdził również inne sumy, choćby 0 i 2, i wypróbował efekty bardziej destrukcyjne. W takim przypadku nie zapomnij zwiększyć lub zmniejszyć wartości Off set (Przesunięcie), co spowoduje pewną kompensację. Kilka przykła- dów zamieszczono w sekcji „Warianty niejedynkowe” tego rozdziału. 1 Z wyjątkiem liczby 0, przez którą się nie dzieli (przyp. tłum.). 440 Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty Stosowanie wartości specjalnych W kolejnych podrozdziałach pokażemy, jak poprzez użycie pewnych specyfi cznych wartości macierzy, Skali i Przesunięcia, uzyskać wyostrzenie, rozmycie, a także inne fi ltry obrazu. Na zakończenie dyskusji o fi ltrze Custom (Inny) będziesz potrafi ł nie tylko naśladować przedstawione przykłady, ale świeżo naby- ta wiedza umożliwi Ci samodzielne tworzenie efektów. Efekty symetryczne Wartości symetryczne (jednocześnie poziomo i pionowo) względem centralnej wartości macierzy dają efekty wyostrzenia i rozmycia.    Wyostrzanie. Dodatnia CWM otoczona wartościami ujemnymi powoduje wyostrzenie obrazu, jak zademonstrowano na pierwszym przykładzie rysunku 10.6. Rysunki od 10.3 do 10.5 również ukazują różne stopnie efektu wyostrzenia. Rozmycie. Dodatnia CWM otoczona symetrycznymi wartościami dodatnimi — oczywiście zrów- noważonymi przy pomocą wartości Scale (Skala), jak to wyjaśniono w jednej z poprzednich sekcji — powoduje rozmycie obrazka. Zostało to pokazane na drugim przykładzie na rysunku 10.6. Rozmycie z wykryciem krawędzi. Ujemna CWM otoczona symetrycznymi wartościami dodatnimi powoduje rozmycie obrazka i dodaje element wykrycia i zaakcentowania krawędzi, co ilustruje ostatni przykład na rysunku 10.6. Efekt ten nie jest podobny do żadnego ze standardowych fi ltrów z kolekcji Photoshopa. Rysunek 10.6. Wartości symetryczne mogą powodować wyostrzenie (po lewej), rozmycie (w środku) oraz efekt wykrycia krawędzi (po prawej) Rozdział 10  Efekty własne użytkownika 441 Wyostrzanie Filtr Custom (Inny) dostarcza tyle możliwości wyostrzania, co fi ltr Unsharp Mask (Maska wyostrzająca). W pewnym sensie pozwala nawet na więcej — podczas gdy Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) wy- musza wyostrzenie obrazu wewnątrz całego promienia Gaussa, w przypadku fi ltru Custom (Inny) masz możliwość określenia, które dokładnie piksele mają być uwzględnione. W celu stworzenia fi ltru zbliżonego do Maski wyostrzającej — w rzeczywistości jeszcze bardziej do fi ltru Unsharp (Wyostrzanie) — wpisz dużą liczbę w pole CWM i małe wartości w pola sąsiednie, jak to za- demonstrowano na rysunku 10.7. By uzyskać coś więcej, niż daje Maska wyostrzająca, możesz zakłócić promień fi ltru, wpisując wartości w pola skrajne macierzy i pomijając pola bliskie CWM, co demonstru- je ostatni przykład na rysunku 10.7. Rysunek 10.7. Aby stworzyć efekt mocnego wyostrzenia, w pole CWM wpisz dużą wartość kom- pensującą pozostałe ujemne wartości w macierzy (przykład pierwszy i drugi). Aby wzmocnić jeszcze bardziej wyostrzenie, umieść wartości ujemne bliżej skraju macierzy (ostatni przykład) Wyostrzenie obrazka przy użyciu fi ltru Custom (Inny) możliwe jest na dwa podstawowe sposoby. Pierwszy polega na wpisaniu wielu ujemnych wartości w pola sąsiadujące z CWM, a następnie uzupełnieniu pola cen- tralnego wartością dającą sumę 1. Daje to efekt mocnego wyostrzenia, jak zademonstrowano na rysunku 10.7. Drugi sposób pozwala złagodzić wyostrzenie poprzez wpisanie wyższej CWM i odpowiednie użycie parametru Scale (Skala), aby suma po podzieleniu dała wartość 1. Rysunek 10.8 przedstawia rezultat podwyższenia wartości centralnej i przeskalowania całości w celu osłabienia zbyt mocnego efektu wyostrzenia, jaki jest charakterystyczny dla pierwszych dwóch przykładów z rysunku 10.7. Rysunek 10.9 obrazuje, co się stanie, gdy wprowadzisz nieco śmielsze wartości. Mimo iż arytmetyka jest tu nieco bardziej zawiła, wartości pozostają symetryczne, a suma wynosi 1. 442 Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty Rysunek 10.8. Aby uzyskać nieco subtelniejsze wyostrzenie, zwiększ centralną wartość macierzy, a następnie w pole Scale (Skala) wprowadź uzyskaną sumę Rysunek 10.9. Złagodzenie efektu mocnego wyostrzenia powoduje zwiększenie kontrastu, efekt analogiczny do zwiększania wartości Radius (Promień) przy stosowaniu filtru Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) Rozdział 10  Efekty własne użytkownika 443 Rozmycie W przy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: