Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 008466 13884052 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS2/CS2 PL. Klatka po klatce - książka
Photoshop CS2/CS2 PL. Klatka po klatce - książka
Autor: , Liczba stron: 888
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0128-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości najnowszej wersji Photoshopa

Photoshop CS2 to kolejna wersja najpopularniejszej aplikacji graficznej dla projektantów i osób zajmujących się fotografią cyfrową, doskonałe narzędzie umożliwiające tworzenie cyfrowych obrazów i zaawansowaną korekcję zdjęć. Rozwój technologii cyfrowej sprawia, że każda nowa wersja Photoshopa wyposażona jest w funkcje, które pozwalają na coraz doskonalsze wykorzystywanie tego, co oferują komputery, drukarki, aparaty cyfrowe i nasza wyobraźnia. Jedną z najwspanialszych cech Photoshopa jest to, że pozwala na realizację jednego zadania kilkoma sposobami, dzięki czemu każdy może wypracować sobie optymalny dla siebie sposób pracy.

W książce 'Photoshop CS2/CS2 PL. Klatka po klatce' znajdziesz wszystko, co będzie Ci niezbędne do znalezienia swojej metody pracy -- od podstawowych informacji o korzystaniu z interfejsu użytkownika, poprzez zastosowania narzędzi i poleceń, aż do zaawansowanych zagadnień związanych z korekcją cyfrowych zdjęć i przygotowywaniem grafiki na strony WWW. Każdy temat przedstawiony jest w postaci bogato ilustrowanej sekwencji czynności, co gwarantuje, że nie zgubisz się w natłoku nowych informacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop CS2/CS2 PL. Klatka po klatce Autorzy: Elaine Weinmann, Peter Lourekas T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 83-246-0128-7 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS2 for Windows and Macintosh: Visual QuickStart Guide Format: B5, stron: 904 Poznaj mo¿liwoœci najnowszej wersji Photoshopa Photoshop CS2 to kolejna wersja najpopularniejszej aplikacji graficznej dla projektantów i osób zajmuj¹cych siê fotografi¹ cyfrow¹, doskona³e narzêdzie umo¿liwiaj¹ce tworzenie cyfrowych obrazów i zaawansowan¹ korekcjê zdjêæ. Rozwój technologii cyfrowej sprawia, ¿e ka¿da nowa wersja Photoshopa wyposa¿ona jest w funkcje, które pozwalaj¹ na coraz doskonalsze wykorzystywanie tego, co oferuj¹ komputery, drukarki, aparaty cyfrowe i nasza wyobraŸnia. Jedn¹ z najwspanialszych cech Photoshopa jest to, ¿e pozwala na realizacjê jednego zadania kilkoma sposobami, dziêki czemu ka¿dy mo¿e wypracowaæ sobie optymalny dla siebie sposób pracy. W ksi¹¿ce „Photoshop CS2/CS2 PL. Klatka po klatce” znajdziesz wszystko, co bêdzie Ci niezbêdne do znalezienia swojej metody pracy — od podstawowych informacji o korzystaniu z interfejsu u¿ytkownika, poprzez zastosowania narzêdzi i poleceñ, a¿ do zaawansowanych zagadnieñ zwi¹zanych z korekcj¹ cyfrowych zdjêæ i przygotowywaniem grafiki na strony WWW. Ka¿dy temat przedstawiony jest w postaci bogato ilustrowanej sekwencji czynnoœci, co gwarantuje, ¿e nie zgubisz siê w nat³oku nowych informacji. (cid:129) Menu, narzêdzia i palety (cid:129) Zarz¹dzanie kolorem i kalibracja monitora (cid:129) Praca z plikami (cid:129) Skanowanie obrazów i pobieranie zdjêæ z aparatu cyfrowego (cid:129) Korzystanie z przegl¹darki Bridge (cid:129) Warstwy i zaznaczenia (cid:129) Cofanie operacji za pomoc¹ palety History (cid:129) Korekcja tonalna obrazów (cid:129) Modu³ Camera Raw (cid:129) Stosowanie obiektów wektorowych (cid:129) Narzêdzia tekstowe (cid:129) Przygotowywanie grafiki do publikacji Rozdział 1. Spis treści Kilka słów o historii tej książki Wstęp 27 29 Interfejs programu Photoshop 31 Witamy w Photoshopie CS2! ..............................................................................31 Jak uruchomić Photoshopa w systemie Windows? ...................................................... 31 Jak uruchomić Photoshopa w systemie Mac OS? ........................................................ 32 Interfejs programu Photoshop CS2: Macintosh ........................................................... 33 Interfejs programu Photoshop CS2: Windows ............................................................. 35 Menu Photoshopa ................................................................................................37 Pasek narzędzi .....................................................................................................39 Jak posługiwać się paskiem narzędzi? .......................................................................... 39 Narzędzia dostępne w pasku narzędzi Photoshopa ...................................................... 41 Pasek opcji ...........................................................................................................45 Palety ....................................................................................................................46 Jak posługiwać się paletami? ........................................................................................ 46 Paleta Actions (Zadania) .............................................................................................. 48 Paleta Animation (Animacja) ....................................................................................... 49 Paleta Brushes (Pędzle) ................................................................................................ 50 Paleta Channels (Kanały) ............................................................................................. 51 Paleta Character (Typografia) ...................................................................................... 52 Paleta Color (Kolor) ..................................................................................................... 53 Paleta Histogram .......................................................................................................... 54 Paleta History (Historia) ............................................................................................... 55 Paleta Info ..................................................................................................................... 56 Paleta Layer Comps (Kompozycje warstw) ................................................................. 58 Paleta Layers (Warstwy) .............................................................................................. 59 Paleta Navigator (Nawigator) ....................................................................................... 61 Paleta Paragraph (Akapit) ............................................................................................. 61 Paleta Paths (Ścieżki) ................................................................................................... 62 Paleta Styles (Style) ...................................................................................................... 63 Paleta Swatches (Próbki) .............................................................................................. 64 Paleta Tool Presets (Ustawienia narzędzia) .................................................................. 65 Minisłowniczek ....................................................................................................66 Kilka przydatnych wskazówek ...........................................................................70 S p i s t r e ś c i 5 Spis treści Rozdział 2. Kolor w Photoshopie 75 Podstawy ..............................................................................................................75 Piksele ........................................................................................................................... 75 RGB a CMYK .............................................................................................................. 75 Kanały ........................................................................................................................... 77 Tryby kolorów .............................................................................................................. 78 Zarządzanie kolorem ..........................................................................................82 Podstawowe informacje o monitorach ........................................................................... 82 Podstawy kalibracji ...................................................................................................... 83 Kalibracja monitora w systemie Mac OS ........................................................................ 84 Kalibracja monitora w systemie Windows ................................................................... 87 Wybieranie standardowych ustawień systemu zarządzania kolorami ........................... 89 Uproszczona konfiguracja ustawień zarządzania kolorem dla fotografików i projektantów przygotowujących materiały do druku ................................................. 91 Synchronizacja ustawień zarządzania kolorem w programie Bridge ........................... 92 Konfigurowanie mechanizmów zarządzania kolorem ................................................. 93 Konfigurowanie opcji konwersji .................................................................................. 94 Zmiana lub usunięcie profilu kolorów dokumentu ...................................................... 97 Konwersja profilu kolorów dokumentu ......................................................................... 98 Próba kolorów z wykorzystaniem ustawień standardowych ........................................ 98 Próba kolorów z wykorzystaniem ustawień niestandardowych ................................... 99 Rozdział 3. Tworzenie i zapisywanie plików 101 Obsługa aparatu cyfrowego .............................................................................102 Zakup aparatu cyfrowego ........................................................................................... 102 Fotografowanie aparatem cyfrowym .......................................................................... 102 Tryb 16 bitów na kanał .....................................................................................104 Rozdzielczość druku .........................................................................................106 Skanowanie ........................................................................................................107 Dobór odpowiednich ustawień skanowania ............................................................... 107 Skanowanie w programie Photoshop ......................................................................... 108 Określanie odpowiedniej rozdzielczości skanowania dla obrazka przeznaczonego do wydruku ................................................................................................................. 109 Tworzenie nowego dokumentu .................................................................................. 111 Tworzenie szablonów dokumentów .................................................................114 Przygotowanie nowego szablonu dokumentu ............................................................ 114 Pasek stanu ........................................................................................................115 Objętość pliku ............................................................................................................. 116 Zapisywanie plików ...........................................................................................117 Zapisywanie nowego obrazu ...................................................................................... 117 Zapisywanie warstw, obiektów wektorowych i efektów ........................................... 119 Zapisywanie istniejącego obrazu ................................................................................ 120 6 i c ś e r t s i p S Spis treści Przywracanie ostatniej zachowanej wersji pliku ........................................................ 120 Zapisywanie nowej wersji pliku ................................................................................. 120 Kończenie pracy ................................................................................................122 Zamykanie dokumentu ............................................................................................... 122 Kończenie pracy z programem Photoshop .................................................................... 122 Rozdział 4. Program Bridge 123 Uruchamianie programu Bridge ......................................................................123 Uruchamianie programu Bridge ................................................................................. 124 Interfejs programu Bridge ...............................................................................125 Panele ......................................................................................................................... 125 Otwieranie plików .............................................................................................127 Wczytywanie obrazków przy użyciu programu Bridge ............................................. 127 Obracanie miniatur ..................................................................................................... 129 Co robić? .................................................................................................................... 129 Konfigurowanie programu Bridge ............................................................................. 130 Zapisywanie przestrzeni roboczej .................................................................................. 131 Menu programu Bridge .............................................................................................. 132 Wyszukiwanie plików .......................................................................................133 Wyszukiwanie plików przy użyciu programu Bridge ................................................ 133 Etykiety i sortowanie miniatur ........................................................................135 Nadawanie etykiet ...................................................................................................... 135 Ręczne porządkowanie miniatur ................................................................................ 136 Wybór metody sortowania ......................................................................................... 136 Tworzenie nowego foldera ......................................................................................... 136 Usuwanie plików ................................................................................................137 Sposoby usuwania plików .......................................................................................... 137 Zmiana nazwy plików .......................................................................................137 Sposoby zmieniania nazw plików .............................................................................. 137 Wsadowe przetwarzanie nazw .................................................................................... 138 Eksportowanie pamięci podręcznej ...................................................................140 Eksportowanie plików pamięci podręcznej dla bieżącego foldera ............................. 140 Usuwanie plików pomocniczych ................................................................................ 140 Przypisywanie słów kluczowych ......................................................................141 Przypisywanie słów kluczowych ................................................................................ 141 Wczytywanie plików w formatach PDF, AI i EPS .........................................142 Otwieranie pliku w formacie EPS, PDF lub Illustratora w postaci nowego dokumentu ....142 Wklejanie obiektu programu Adobe Illustrator do Photoshopa ................................. 144 Importowanie pliku EPS, PDF lub Illustratora do istniejącego dokumentu w Photoshopie ......................................................................................... 145 S p i s t r e ś c i 7 Spis treści Rozdział 5. Przestrzeń robocza 147 Nawigacja ...........................................................................................................147 Zmiana stopnia powiększenia obrazu za pomocą palety Navigator (Nawigator) ......... 148 Zmiana skali podglądu obrazu przy użyciu narzędzia Zoom (Lupka) ....................... 148 Przesuwanie powiększonego obrazu w obrębie okna dokumentu .............................. 150 Zmiana trybu wyświetlania okna obrazu ..................................................................... 150 Wyświetlanie jednego obrazu w dwóch oknach ......................................................... 151 Przewijanie i powiększanie obrazu w wielu oknach .................................................. 152 Konfiguracja menu ...........................................................................................153 Kolorowe etykiety i edycja zestawów poleceń w menu ............................................. 153 Zapisywanie przestrzeni roboczych ................................................................155 Tworzenie własnej przestrzeni roboczej ..................................................................... 155 Usuwanie przestrzeni roboczej ................................................................................... 156 Rozdział 6. Podstawowe informacje o obrazie 157 Zmiana rozmiarów i rozdzielczości .................................................................157 Zmiana wymiarów obrazu przeznaczonego do publikacji elektronicznej .................. 157 Zmiana wymiarów obrazka na potrzeby druku .......................................................... 158 Zmiana rozdzielczości obrazu .................................................................................... 160 Przeskalowanie obrazu do określonej szerokości lub wysokości ................................ 161 Automatyczne skalowanie obrazu .............................................................................. 162 Obszar roboczy ..................................................................................................164 Zmiana wielkości obszaru roboczego ......................................................................... 164 Kadrowanie obrazu za pomocą zaznaczenia .............................................................. 165 Określanie wymiarów i rozdzielczości dla kadrowanego obszaru ............................. 167 Powiększanie obszaru roboczego przy użyciu narzędzia Crop (Kadrowanie) ........... 169 Kadrowanie obrazu przy użyciu polecenia Crop (Kadruj) ......................................... 170 Kadrowanie obrazu za pomocą polecenia Trim (Przycięcie) ..................................... 170 Odbicie lustrzane ........................................................................................................ 171 Obracanie obrazu o jeden ze standardowych kątów ................................................... 172 Obracanie obrazu o dowolny kąt ................................................................................ 172 Błyskawiczne prostowanie przekrzywionego obrazka ............................................... 172 Rozdział 7. Warstwy 173 Tworzenie warstw .............................................................................................173 Tworzenie nowej warstwy .......................................................................................... 174 Przekształcanie zawartości zaznaczenia w warstwę ...................................................... 175 Powielanie warstwy lub grupy warstw ........................................................................ 176 Przekształcanie tła w zwykłą warstwę obrazu ............................................................ 177 Przekształcanie zwykłej warstwy w tło ........................................................................ 177 Wybieranie warstw ...........................................................................................178 Wybieranie warstw przy użyciu palety Layers (Warstwy) ........................................ 178 Wybieranie warstwy przy użyciu narzędzia Move (Przesunięcie) ............................. 179 8 i c ś e r t s i p S Spis treści Zmiana kolejności warstw ................................................................................180 Sposób zmiany kolejności warstw .............................................................................. 180 Grupy warstw ....................................................................................................180 Tworzenie grupy warstw ............................................................................................ 181 Rozgrupowanie warstw .............................................................................................. 182 Zmiana nazwy warstwy bądź grupy warstw .............................................................. 182 Ukrywanie i wyświetlanie warstw ...................................................................183 Ukrywanie i wyświetlanie warstw .............................................................................. 183 Usuwanie warstw i grup warstw .........................................................................184 Usuwanie warstw ........................................................................................................ 184 Usuwanie grupy warstw ............................................................................................. 184 Przesuwanie warstw ..........................................................................................185 Przesuwanie warstwy ................................................................................................. 185 Opcje palety Layers (Warstwy) ........................................................................186 Zmiana trybu mieszania, stopnia krycia lub stopnia wypełnienia warstwy lub grupy warstw ........................................................................................................ 186 Blokowanie i umożliwianie edycji przezroczystych fragmentów warstwy ............... 187 Blokada edycji warstw lub grupy warstw .................................................................. 187 Opcje wyświetlania miniatur w palecie Layers (Warstwy) ........................................ 188 Łączenie warstw ................................................................................................189 Sposoby łączenia warstw ............................................................................................ 189 Spłaszczanie widocznych warstw ............................................................................... 190 Kopiowanie z jednoczesnym łączeniem warstw ........................................................ 191 Spłaszczanie warstw ..........................................................................................192 Spłaszczenie do pojedynczej warstwy ........................................................................ 192 S p i s t r e ś c i Rozdział 8. Zaznaczanie 195 Tworzenie zaznaczeń ........................................................................................195 Zaznaczanie fragmentów warstwy ............................................................................. 196 Tworzenie zaznaczeń owalnych lub prostokątnych ................................................... 196 Zaznaczanie nieregularnego obszaru .......................................................................... 198 Zaznaczanie nieregularnego obszaru przy użyciu linii łamanej ................................. 199 Zaznaczanie obszaru o zbliżonym kolorze za pomocą narzędzia Magic Wand (Różdżka) .............................................................................................. 200 Zaznaczanie za pomocą narzędzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) ................ 203 Rysowanie zaznaczeń przy użyciu polecenia Color Range (Zakres koloru) .............. 206 Odręczne rysowanie zaznaczeń w kształcie ramek .................................................... 208 Tworzenie zaznaczeń w kształcie ramki za pomocą polecenia Border (Brzeg) ......... 209 Praca z zaznaczeniami ......................................................................................210 Anulowanie zaznaczenia ............................................................................................ 210 Ponowne zaznaczanie tego samego obszaru .............................................................. 210 Usuwanie zaznaczonego obszaru ............................................................................... 211 9 Spis treści Przesunięcie ramki zaznaczenia ................................................................................. 211 Wygładzanie krawędzi zaznaczenia ........................................................................... 212 Zamiana fragmentów zaznaczonych i niezaznaczonych ............................................ 213 Ukrywanie ramki zaznaczenia .................................................................................... 214 Przekształcanie ramki zaznaczenia ............................................................................. 214 Modyfikowanie ramki zaznaczenia przy użyciu poleceń ........................................... 215 Dodawanie nowych fragmentów do istniejącego zaznaczenia ................................... 216 Odejmowanie obszarów od istniejącego zaznaczenia ................................................ 216 Tworzenie części wspólnej dwóch zaznaczeń ............................................................ 217 Zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń ............................................................218 Zapisywanie zaznaczenia w postaci kanału ................................................................ 218 Wczytywanie zaznaczenia z kanału alfa .................................................................... 218 Wydzielanie obrazków z tła .............................................................................219 Wydzielanie obiektów z warstwy obrazu ................................................................... 219 Rozdział 9. Kompozycja obrazu 223 Przemieszczanie zawartości zaznaczenia ........................................................223 Przemieszczanie zaznaczonego obszaru ..................................................................... 223 Rozmywanie krawędzi zaznaczenia ................................................................225 Rozmywanie krawędzi zaznaczenia ........................................................................... 225 Powielanie zaznaczeń ........................................................................................226 Kopiowanie zaznaczenia metodą „przeciągnij i upuść” w obrębie jednego dokumentu .................................................................................... 226 Kopiowanie zaznaczonego fragmentu metodą „przeciągnij i upuść” pomiędzy dokumentami ............................................................................................. 226 Schowek ..............................................................................................................228 Kopiowanie i wklejanie zaznaczonego fragmentu ..................................................... 229 Wklejanie na zaznaczony obszar ................................................................................ 231 Wklejanie większego obrazu w mniejszy ................................................................... 232 Kopiowanie warstw ...........................................................................................234 Kopiowanie warstw metodą „przeciągnij i upuść” pomiędzy dokumentami ............. 234 Stemplowanie wzorkiem ...................................................................................236 Zastosowanie narzędzia Pattern Stamp (Stempel wzorkiem) ....................................... 236 Klonowanie ........................................................................................................238 Sposoby klonowania obrazka ..................................................................................... 238 Korygowanie położenia elementów obrazka ..................................................241 Wyświetlanie lub ukrywanie miarek .......................................................................... 241 Zmiana położenia punktu początkowego ..................................................................... 241 Korzystanie z funkcji przyciągania ............................................................................ 242 Ukrywanie i wyświetlanie siatki ................................................................................ 242 Ukrywanie i wyświetlanie inteligentnych linii pomocniczych ................................... 243 Tworzenie linii pomocniczych ................................................................................... 243 10 i c ś e r t s i p S Spis treści Umieszczanie linii pomocniczych w wybranym miejscu ........................................... 244 Usuwanie linii pomocniczych .................................................................................... 244 Wyrównywanie warstw .............................................................................................. 245 Narzędzie Measure (Miarka) ...................................................................................... 245 Rozmywanie krawędzi ......................................................................................247 Rozmywanie krawędzi obiektów ............................................................................... 247 Łączenie zdjęć ....................................................................................................249 Łączenie zdjęć przy użyciu polecenia Photomerge (Łączenie obrazków) ................. 249 Rozdział 10. Historia 253 Korzystanie z palety History (Historia) ..........................................................253 Zmiana bieżącego stanu historii ........................................................................256 Wybór stanu historii ................................................................................................... 256 Usuwanie i czyszczenie stanów historii ...........................................................257 Usuwanie stanu ........................................................................................................... 257 Usuwanie stanów z palety .......................................................................................... 258 Zastosowanie zdjęć dokumentu .......................................................................259 Konfiguracja opcji zdjęć dokumentu .......................................................................... 259 Tworzenie zdjęcia dokumentu z pominięciem wyboru opcji ..................................... 260 Tworzenie zdjęcia dokumentu z wyborem opcji ........................................................ 260 Przekształcanie zdjęcia dokumentu w bieżący stan historii ....................................... 262 Usuwanie zdjęcia dokumentu ..................................................................................... 262 Tworzenie nowych dokumentów .....................................................................263 Tworzenie nowego dokumentu na podstawie stanu historii lub zdjęcia .................... 263 Miejscowe przywracanie zapisanego stanu historii .......................................264 Zastosowanie narzędzia History Brush (Pędzel historii) ............................................ 264 Wypełnienie zaznaczonego fragmentu lub warstwy stanem historii lub zdjęciem dokumentu ............................................................................................. 266 Korzystanie z narzędzia Art History Brush (Pędzel stylowy) .................................... 267 Rozdział 11. Korekcja tonalna 269 Korzystanie z poleceń korekcji obrazu ....................................................................... 270 Warstwy korekcyjne .........................................................................................271 Tworzenie warstwy korekcyjnej ................................................................................. 271 Edycja warstwy korekcyjnej ....................................................................................... 271 Zmiana typu istniejącej warstwy korekcyjnej ............................................................ 272 Scalanie warstwy korekcyjnej z warstwą znajdującą się poniżej ............................... 273 Sposoby wykorzystania warstw korekcyjnych ........................................................... 274 Jedno- i dwuetapowe polecenia korekcyjne ...................................................276 Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast) ....................................................................... 276 Polecenie Invert (Odwrotność) ................................................................................... 277 Polecenie Threshold (Próg) ........................................................................................ 277 Polecenie Posterize (Posteryzacja) ............................................................................. 278 11 S p i s t r e ś c i Spis treści Jak posługiwać się paletą Histogram? ............................................................279 Aktualizacja palety Histogram ................................................................................... 280 Interpretowanie histogramu ........................................................................................ 280 Posługiwanie się poleceniem Levels (Poziomy) ..............................................282 Korygowanie kontrastu i jasności za pomocą polecenia Levels (Poziomy) .............. 282 Wytłumianie kontrastu warstwy ................................................................................. 286 Maskowanie warstwy korekcyjnej ..................................................................287 Maskowanie warstwy korekcyjnej ............................................................................. 287 Rozjaśnianie i przyciemnianie .........................................................................289 Rozjaśnianie i przyciemnianie obrazka przy użyciu warstwy wypełnionej neutralnym kolorem ............................................................................... 289 Konwersja warstwy na skalę szarości .............................................................291 Konwersja warstwy na skalę szarości przy użyciu polecenia Channel Mixer (Mieszanie kanałów) .................................................................................................. 291 i c ś e r t s i p S Rozdział 12. Wybór kolorów 293 Wybieranie kolorów ..........................................................................................293 Wybór koloru w oknie dialogowym Color Picker (Próbnik kolorów) ....................... 294 Wybieranie kolorów narzędzia i tła z bibliotek barw ................................................. 296 Wybór koloru za pomocą palety Color (Kolor) ......................................................... 298 Paleta Swatches (Próbki) ..................................................................................299 Wybieranie kolorów z palety Swatches (Próbki) ....................................................... 299 Dodawanie kolorów do palety Swatches (Próbki) ..................................................... 299 Usuwanie koloru z palety Swatches (Próbki) ............................................................. 300 Zapisywanie zmian w palecie Swatches (Próbki) ...................................................... 300 Wymiana i dodawanie biblioteki próbek .................................................................... 301 Wczytywanie biblioteki próbek .................................................................................. 301 Przywracanie standardowej zawartości palety Swatches (Próbki) ............................. 301 Posługiwanie się narzędziem Eyedropper (Kroplomierz) .............................302 Pobieranie koloru z obrazu za pomocą Kroplomierza ................................................ 302 Kopiowanie kolorów w postaci liczb szesnastkowych ......................................303 Kopiowanie kolorów w postaci wartości szesnastkowych ......................................... 303 Wypełnianie jednolitym kolorem ....................................................................304 Wypełnianie zaznaczenia lub warstwy jednolitym kolorem ...................................... 304 Tryby mieszania kolorów .................................................................................305 Rozdział 13. Korekcja barw 311 Tworzenie warstw wypełniających ..................................................................313 Tworzenie nowej warstwy wypełniającej .................................................................... 313 Próbkowanie kolorów .......................................................................................316 Umieszczanie próbek na obszarze obrazu .................................................................. 316 Zmiana położenia próbki koloru ................................................................................ 317 12 Spis treści Korzystanie z palety Info w trakcie pracy z narzędziem Color Sampler (Próbkowanie kolorów) .............................................................................................. 317 Usuwanie próbki kolorów .......................................................................................... 318 Polecenie Color Balance (Balans kolorów) .....................................................319 Stosowanie polecenia Color Balance (Balans kolorów) ............................................ 319 Konwersja warstw na skalę szarości ...............................................................321 Przekształcanie warstwy na skalę szarości ................................................................. 321 Konwersja kolorowej warstwy na skalę szarości i wybiórcze przywrócenie oryginalnego koloru ............................................................................. 321 Zmiana kolorystyki obrazu za pomocą okna dialogowego Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) ....................................................................323 Polecenie Levels (Poziomy) ..............................................................................326 Automatyczna korekcja kolorów ................................................................................ 326 Modyfikowanie nasycenia poszczególnych kolorów za pomocą polecenia Levels (Poziomy) ........................................................................................................ 327 Polecenie Curves (Krzywe) ..............................................................................329 Korekcja obrazu za pomocą polecenia Curves (Krzywe) .......................................... 329 Inne polecenia, które warto poznać .................................................................332 Pogłębianie wiedzy ..................................................................................................... 332 S p i s t r e ś c i Rozdział 14. Pędzle 333 Narzędzie Brush (Pędzel) .................................................................................333 Sposób użycia narzędzia Brush (Pędzel) .................................................................... 333 Wybór ustawień tymczasowych .........................................................................335 Tymczasowe zmiany w konfiguracji końcówki pędzla .............................................. 335 Paleta Brushes (Pędzle) ....................................................................................336 Korzystanie z palety Brushes (Pędzle) ....................................................................... 336 Konfigurowanie końcówek pędzla ...................................................................338 Konfiguracja końcówki pędzla (danie główne) .......................................................... 338 Konfiguracja końcówki pędzla (przystawki) .............................................................. 342 Konfiguracja końcówki pędzla (deser) ....................................................................... 344 Rozmazywanie kolorów ....................................................................................346 Rozmazywanie przy użyciu narzędzia Smudge (Smużenie) ...................................... 346 Wymazywanie ....................................................................................................348 Wymazywanie przy użyciu narzędzia Eraser (Gumka) ............................................. 348 Korzystanie z narzędzia Background Eraser (Gumka tła) .......................................... 349 Korzystanie z narzędzia Magic Eraser (Magiczna gumka) ........................................ 351 Rozdział 15. Format Camera Raw 353 Zdjęcia w formacie Raw ...................................................................................353 Wczytywanie zdjęć przy użyciu polecenia Camera Raw ........................................... 354 Narzędzia w oknie Camera Raw ................................................................................ 357 Zmiana przestrzeni kolorów, wymiarów, głębi bitowej i rozdzielczości zdjęcia ....... 359 13 Spis treści Panel Adjust (Dopasuj) .....................................................................................360 Korygowanie balansu bieli i równowagi tonalnej zdjęcia w formacie Raw .............. 360 Panel Detail (Szczegóły) ....................................................................................364 Korekta szczegółów obrazu na zdjęciach typu Raw .................................................. 364 Panel Lens (Obiektyw) ......................................................................................365 Usuwanie problemów wynikających z mankamentów optyki aparatu w zdjęciach w formacie Raw ...................................................................................... 365 Korygowanie przebarwień ...............................................................................366 Usuwanie przebarwień ............................................................................................... 366 Zapisywanie ustawień .......................................................................................367 Zapisywanie ustawień w oknie Camera Raw ............................................................. 367 Otwieranie zdjęć w formacie Raw ...................................................................368 Otwieranie zdjęcia w formacie Raw ........................................................................... 368 Wsadowe przetwarzanie plików ........................................................................369 Przetwarzanie wielu plików jednocześnie .................................................................. 369 Zdjęcia Raw jako „obiekty inteligentne” ........................................................371 Konwersja zdjęcia w formacie Raw na „obiekt inteligentny” .................................... 371 Rozdział 16. Ekspozycja 373 Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło) ...................................................374 Zastosowanie polecenia Shadow/Highlight (Cień/Światło) ....................................... 375 Polecenie Photo Filter (Filtr fotograficzny) ....................................................377 Korzystanie z polecenia Photo Filter (Filtr fotograficzny) ......................................... 377 Korygowanie ekspozycji przy użyciu palety warstw .....................................379 i c ś e r t s i p S Korygowanie niedoświetlonych i prześwietlonych zdjęć przy użyciu palety Layers (Warstwy) ......................................................................... 379 Usuwanie szumu ................................................................................................380 Usuwanie cyfrowego szumu z zakresu cieni .............................................................. 380 Kompensowanie braku błysku flesza ..............................................................382 Korygowanie niedostatecznego oświetlenia ............................................................... 382 Łączenie zdjęć o różnych parametrach ekspozycji .........................................384 Tworzenie obrazka HDR ze zdjęć o różnych wartościach ekspozycji ........................... 386 Konwersja pliku HDR na obraz o głębi 16 bitów na kanał ........................................ 387 Efekty świetlne ...................................................................................................389 Oświetlanie obrazu ..................................................................................................... 389 Rozdział 17. Wyostrzanie 393 Zastosowanie filtra Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) ................................394 Stosowanie filtra Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) ............................................... 395 Filtr Motion Blur (Poruszenie) ........................................................................398 Zastosowanie filtra Motion Blur (Poruszenie) w wybranej części obrazu .................. 398 Filtr Lens Correction (Korekcja obiektywu) .................................................399 Korygowanie zniekształceń spowodowanych niedoskonałością obiektywu .............. 399 14 Spis treści Filtry wyostrzające ............................................................................................402 Filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzanie) ............................................403 Zastosowanie filtra Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzanie) .................................. 403 Filtr Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) ....................................................406 Zastosowanie filtra Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) ......................................... 406 Rozdział 18. Retusz 409 Polecenie Match Color (Dopasuj kolor) ..........................................................410 Zastosowanie polecenia Match Color (Dopasuj kolor) .............................................. 410 Dopasowywanie barw pomiędzy dwoma zdjęciami .................................................. 411 Polecenie Replace Color (Zastąp kolor) ..........................................................413 Wymiana kolorów za pomocą polecenia Replace Color (Zastąp kolor) ...................... 413 Wybielanie zębów i oczu ............................................................................................ 416 Filtr Surface Blur (Rozmycie powierzchni) ....................................................418 Wygładzanie skóry i innych jednolitych powierzchni ............................................... 418 Miejscowe przywracanie efektu działania filtra ......................................................... 419 Narzędzie Color Replacement (Zastępowanie kolorów) ...............................420 Korzystanie z narzędzia Color Replacement (Zastępowanie kolorów) ...................... 420 Wybór właściwego narzędzia do retuszu ..................................................................... 421 Retusz za pomocą narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący) ...............422 Zastosowanie pędzla Healing Brush (Pędzel korygujący) ......................................... 422 Zastosowanie narzędzia Patch (Łatka) ...........................................................425 Korzystanie z narzędzia Patch (Łatka) ....................................................................... 425 Pędzel Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) ..........................427 Zastosowanie pędzla Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) ................ 427 Narzędzie Red Eye (Czerwone oczy) ...............................................................429 Retuszowanie efektu „czerwonych oczu” .................................................................. 429 Rozdział 19. Prezentacja prac 431 Efekt winiety ......................................................................................................431 Tworzenie winiety ...................................................................................................... 431 Tworzenie winiety polegającej na zróżnicowaniu ostrości ........................................ 432 Tworzenie efektu winiety przy użyciu polecenia Levels (Poziomy) ........................... 434 Przesunięcie efektu winiety ........................................................................................ 434 Efekt naśladujący samodzielne powielenie odbitki .........................................435 Tworzenie efektu naśladującego samodzielny wydruk odbitki .................................. 435 Tworzenie symboli informujących o prawach autorskich ............................437 Tworzenie symbolu informującego o prawach autorskich ......................................... 437 Tworzenie tekstowego symbolu informującego o prawach autorskich ...................... 438 Zapisywanie symbolu i jego stylu w postaci konfiguracji narzędzia ......................... 439 Projektowanie zestawów zdjęć ...........................................................................440 Tworzenie stykówki ................................................................................................... 440 Tworzenie pakietu obrazków ..................................................................................... 442 15 S p i s t r e ś c i Spis treści Tworzenie internetowej galerii zdjęć ......................................................................... 445 Tworzenie prezentacji w formacie PDF ..................................................................... 449 Tworzenie i posługiwanie się kompozycjami warstw ....................................451 Tworzenie kompozycji warstw ................................................................................... 451 Wyświetlenie zapisanej kompozycji warstw .............................................................. 452 Przywracanie roboczego stanu dokumentu ................................................................ 453 Aktualizacja kompozycji warstw ............................................................................... 453 Usuwanie kompozycji warstw .................................................................................... 454 Przygotowanie prezentacji w formacie PDF .............................................................. 454 Rozdział 20. Jeszcze o warstwach 455 Stopień krycia i wypełnienia warstwy .............................................................455 Zmiana stopnia krycia i wypełnienia warstwy ........................................................... 455 Tryby mieszania ................................................................................................457 Wybór trybu mieszania ............................................................................................... 457 Wybór zaawansowanych opcji mieszania warstwy .................................................... 458 Mieszanie zmodyfikowanej i oryginalnej warstwy obrazu ........................................ 461 Maski warstw .....................................................................................................462 Tworzenie masek ........................................................................................................ 462 Wykorzystanie kształtu liter jako maski warstwy ...................................................... 463 Edycja maski .............................................................................................................. 464 Niezależna zmiana położenia maski i warstwy .......................................................... 466 Dołączenie maski do innej warstwy i powielenie maski ............................................ 466 Wybór opcji wyświetlania maski warstwy ................................................................. 467 Tymczasowe wyłączanie maski .................................................................................. 467 Usuwanie masek i trwałe łączenie ich z warstwami ................................................... 468 Maski odcinania ................................................................................................469 Tworzenie maski odcinania ........................................................................................ 469 Odłączanie warstwy od maski odcinania .................................................................... 470 Rozłączenie całej maski odcinania ............................................................................. 470 Łączenie warstw ................................................................................................471 Łączenie warstw ......................................................................................................... 471 Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw .......................................................472 Wyrównywanie dwóch lub większej liczby warstw .................................................. 472 Rozmieszczanie warstw .............................................................................................. 473 Przekształcanie warstw .....................................................................................474 Przekształcanie warstwy bądź grupy warstw przy użyciu poleceń przekształcenia .......474 Przekształcanie przy użyciu polecenia Free Transform (Swobodnie przekształć) i narzędzia Move (Przesunięcie) ................................................................................. 477 Zniekształcanie przy użyciu polecenia Warp (Wypaczenie) ...................................... 479 i c ś e r t s i p S 16 Spis treści Tworzenie warstw obiektów inteligentnych ...................................................480 Tworzenie obiektów inteligentnych ........................................................................... 481 Edycja obiektu inteligentnego .................................................................................... 481 Rasteryzacja i konwersja obiektu inteligentnego ....................................................... 482 Rozdział 21. Efekty warstw 483 Stosowanie efektów warstw ..............................................................................484 Efekty Drop Shadow (Cień) i Inner Shadow (Cień wewnętrzny) .............................. 486 Zmiana kształtu cienia ................................................................................................ 488 Efekty Outer Glow (Blask zewnętrzny) i Inner Glow (Blask wewnętrzny) ............... 489 Efekt Bevel and Emboss (Faza i płaskorzeźba) .......................................................... 492 Zmiana konturu .......................................................................................................... 495 Efekt Satin (Satyna) .................................................................................................... 497 Efekt Color Overlay (Nałożenie koloru) .................................................................... 498 Efekt Gradient Overlay (Nałożenie gradientu) ........................................................... 498 Efekt Pattern Overlay (Nałożenie wzorka) ................................................................. 499 Efekt Stroke (Obrys) ................................................................................................... 501 Inne polecenia dotyczące efektów warstw ......................................................502 Przenoszenie efektów pomiędzy warstwami .............................................................. 504 Kopiowanie efektów pomiędzy warstwami ............................................................... 504 Usuwanie efektów warstw .......................................................................................... 504 Style ....................................................................................................................505 Zastosowanie stylu na wybranej warstwie obrazu ..................................................... 505 Zapisywanie stylów w palecie Styles (Style) ............................................................. 507 Rozdział 22. Maski 509 Kanały alfa .........................................................................................................511 Zapisywanie zaznaczenia w postaci kanału alfa z wykorzystaniem bieżących ustawień ..................................................................................................... 511 Zapisywanie zaznaczenia w postaci kanału alfa: konfiguracja dostępnych opcji ...... 511 Wyświetlanie kanału alfa ........................................................................................... 512 Przekształcanie kanału do postaci zaznaczenia z wykorzystaniem bieżących ustawień ....513 Przekształcanie kanału do postaci zaznaczenia: konfiguracja dostępnych opcji ....... 513 Działania na zaznaczeniach: zapisywanie zaznaczenia .............................................. 514 Działania na zaznaczeniach: wczytywanie zaznaczenia ............................................ 514 Usuwanie kanału ........................................................................................................ 515 Kopiowanie kanału ..................................................................................................... 515 Edycja kanału wyświetlonego w postaci maski ......................................................... 516 Tryb szybkiej maski ..........................................................................................518 Zmiana kształtu zaznaczenia w trybie „szybkiej maski” ............................................ 518 Malowanie w trybie „szybkiej maski” ....................................................................... 519 Konfiguracja trybu „szybkiej maski” ......................................................................... 520 17 S p i s t r e ś c i Spis treści Rozdział 23. Filtry 521 Filtry — wiadomości podstawowe ...................................................................521 Sposoby stosowania filtrów ........................................................................................ 521 Okno dialogowe Filter Gallery (Galeria filtrów) ........................................................ 523 Okna dialogowe filtrów .............................................................................................. 525 Zmniejszanie intensywności działania filtrów ........................................................... 526 Ograniczanie wpływu filtrów ..................................................................................... 527 Unikaj komputerowej perfekcji .................................................................................. 528 Potęgowanie efektu działania filtra ............................................................................ 528 Mapowanie tekstury za pomocą filtra ........................................................................ 529 Efekty działania filtrów ....................................................................................530 Filtry z menu Artistic (Artystyczne) ........................................................................... 530 Filtry z menu Artistic (Artystyczne) ........................................................................... 531 Filtry z menu Blur (Rozmycie) ................................................................................... 532 Filtry z grupy Brush Strokes (Pociągnięcie pędzla) ................................................... 533 Filtry z grupy Distort (Zniekształcenie) ..................................................................... 534 Filtry z grupy Distort (Zniekształcenie) ..................................................................... 535 Filtry z grupy Noise (Szum) ....................................................................................... 535 Filtry z grupy Pixelate (Pikslowanie) ......................................................................... 536 Filtry z grupy Render (Rendering) ............................................................................. 537 Filtry z grupy Sharpen (Wyostrzanie) ........................................................................ 537 Filtry z grupy Sketch (Szkic) ...................................................................................... 538 Filtry z grupy Sketch (Szkic) ...................................................................................... 539 Filtry z grupy Stylize (Stylizacja) ............................................................................... 540 Filtry z grupy Stylize (Stylizacja) ............................................................................... 541 Filtry z grupy Texture (Tekstura) ............................................................................... 541 Całkowita zmiana wyglądu fotografii .............................................................542 Zmiana wyglądu fotografii: rysunek .......................................................................... 542 Zmiana wyglądu fotografii: obraz olejny ................................................................... 543 Zmiana wyglądu fotografii: akwarela ......................................................................... 544 Filtr Pattern Maker (Tworzenie wzorku) .......................................................545 Generowanie wzorków ............................................................................................... 545 Filtr Vanishing Point (Punkt zbiegu) ..............................................................548 Korygowanie perspektywy ......................................................................................... 548 Rozdział 24. Ścieżki i kształty 551 Tworzenie ścieżek na podstawie zaznaczeń ....................................................552 Przekształcenie zaznaczenia w ścieżkę ........................................................................ 552 Narzędzie Pen (Pióro) .......................................................................................554 Rysowanie ścieżki za pomocą narzędzia Pen (Pióro) ................................................ 554 18 i c ś e r t s i p S Spis treści Narzędzie Freeform Pen (Pióro dowolne) .......................................................556 Rysowanie ścieżki za pomocą „magnetycznego” pióra Freeform Pen (Pióro dowolne) .......................................................................................................... 556 Opcje narzędzia Freeform Pen (Pióro dowolne) ........................................................ 558 Praca ze ścieżkami .............................................................................................559 Zapisywanie ścieżki roboczej ..................................................................................... 559 Przemieszczanie ścieżki ............................................................................................. 559 Kopiowanie zapisanej ścieżki ..................................................................................... 559 Zmiana nazwy ścieżki ................................................................................................ 560 Wyświetlanie ścieżek ................................................................................................. 560 Ukrywanie ścieżek ...................................................................................................... 560 Usuwanie ścieżek ....................................................................................................... 560 Edycja ścieżek ....................................................................................................561 Dodawanie segmentów do istniejącej, otwartej ścieżki ............................................. 561 Przekształcenie całej ścieżki ....................................................................................... 561 Zaznaczanie punktów kontrolnych ścieżki ................................................................. 562 Anulowanie zaznaczenia ścieżki ................................................................................ 563 Zmiana kształtu ścieżki .............................................................................................. 564 Przekształcanie ścieżek w zaznaczenia ............................................................566 Przekształcanie zamkniętej ścieżki w zaznaczenie .................................................... 566 Kopiowanie ścieżek do innych plików .............................................................567 Kopiowanie ścieżki do dokumentu w programie Illustrator lub innego dokumentu Photoshopa ............................................................................ 567 Maski wektorowe ..............................................................................................568 Tworzenie maski wektorowej ..................................................................................... 568 Przekształcenie zwykłej maski
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS2/CS2 PL. Klatka po klatce
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: