Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00404 006507 18437111 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS2/CS2 PL. Prosto do celu - książka
Photoshop CS2/CS2 PL. Prosto do celu - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0245-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj i wykorzystaj nowe możliwości Photoshopa CS2

Kolejne wersje Photoshopa wywołują u jego użytkowników spore emocje. Chyba każdy, kto korzysta z tego programu, chce jak najszybciej przekonać się, jakie zmiany wprowadziła firma Adobe w swoim flagowym produkcie. Na temat poszczególnych wersji powstają dziesiątki książek, jednak niewielu autorów koncentruje się wyłącznie na innowacjach i udoskonalonych funkcjach programu. Doświadczeni użytkownicy Photoshopa nie potrzebują abecadła -- oni poszukują opracowań wyjaśniających zasady działania nowych narzędzi.

'Photoshop CS2/CS2 PL. Prosto do celu' to książka właśnie dla nich. Prezentuje nowości programu, wspominając o znanych funkcjach tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrozumienia wprowadzonych ulepszeń. Z opisanych tu narzędzi mogą korzystać nie tylko graficy, dla których Photoshop jest uniwersalnym narzędziem do obróbki obrazów, ale także osoby zajmujące się fotografią cyfrową oraz projektanci publikacji i witryn WWW. Każda funkcja przedstawiona jest w taki sposób, że po przeczytaniu książki będziesz wiedzieć nie tylko, jak z niej korzystać, ale również -- w jakim celu.

Odkryj potęgę Photoshopa!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop CS2/CS2 PL. Prosto do celu Autor: Ben Willmore T³umaczenie: £ukasz Nowakowski ISBN: 83-246-0245-3 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS2: Up To Speed Format: B5, stron: 192 Poznaj i wykorzystaj nowe mo¿liwoœci Photoshopa CS2 (cid:129) Uporz¹dkuj zbiory obrazów za pomoc¹ przegl¹darki Bridge (cid:129) Obrabiaj zdjêcia w formacie RAW (cid:129) Przyspiesz pracê i zastosuj udoskonalone narzêdzia projektowe Kolejne wersje Photoshopa wywo³uj¹ u jego u¿ytkowników spore emocje. Chyba ka¿dy, kto korzysta z tego programu, chce jak najszybciej przekonaæ siê, jakie zmiany wprowadzi³a firma Adobe w swoim flagowym produkcie. Na temat poszczególnych wersji powstaj¹ dziesi¹tki ksi¹¿ek, jednak niewielu autorów koncentruje siê wy³¹cznie na innowacjach i udoskonalonych funkcjach programu. Doœwiadczeni u¿ytkownicy Photoshopa nie potrzebuj¹ abecad³a — oni poszukuj¹ opracowañ wyjaœniaj¹cych zasady dzia³ania nowych narzêdzi. „Photoshop CS2/CS2 PL. Prosto do celu” to ksi¹¿ka w³aœnie dla nich. Prezentuje nowoœci programu, wspominaj¹c o znanych funkcjach tylko wtedy, gdy jest to niezbêdne do zrozumienia wprowadzonych ulepszeñ. Z opisanych tu narzêdzi mog¹ korzystaæ nie tylko graficy, dla których Photoshop jest uniwersalnym narzêdziem do obróbki obrazów, ale tak¿e osoby zajmuj¹ce siê fotografi¹ cyfrow¹ oraz projektanci publikacji i witryn WWW. Ka¿da funkcja przedstawiona jest w taki sposób, ¿e po przeczytaniu ksi¹¿ki bêdziesz wiedzieæ nie tylko, jak z niej korzystaæ, ale równie¿ — w jakim celu. (cid:129) Korzystanie z przegl¹darki Bridge (cid:129) Nowe ustawienia w preferencjach (cid:129) Przeprojektowana paleta Layers (Warstwy) (cid:129) Stosowanie obiektów inteligentnych (cid:129) Obróbka plików RAW (cid:129) Zapisywanie zdjêæ w formacie HDR (cid:129) Praca z nowymi narzêdziami do retuszu fotografii Odkryj potêgê Photoshopa! Spis treści Podziękowania................................................................................. 4 O autorze........................................................................................... 5 Wprowadzenie................................................................................10 Część I: Podstawy Rozdział 1. Program Bridge...............................................................................15 Gdzie.są.moje.rzeczy?.........................................................................15 Przedstawiamy.program.Bridge........................................................16 Przeglądanie.zawartości.folderów.....................................................18. Miniaturki.i.podgląd.obrazów...........................................................21 Menu.Tools.(Narzędzia).....................................................................26 Etykiety.i.oceny....................................................................................30 Drobne.usprawnienia..........................................................................32 Rozdział 2. Ogólne usprawnienia.................................................................. 35 Gdzie.są.moje.rzeczy?.........................................................................35 Wypaczanie.obrazu.............................................................................36 Edytowanie.menu.programu.............................................................38 Zarządzanie.kolorem..........................................................................40 Nowe.preferencje.programu..............................................................44 Drobne.zmiany....................................................................................48  Część II: Projektowanie Rozdział 3. Nowa paleta warstw.................................................................... 59 Gdzie.są.moje.rzeczy?.........................................................................59 Małe,.lecz.znaczące.rzeczy..................................................................60 Zaznaczanie.wielu.warstw..................................................................61 Posługiwanie.się.zestawem.zaznaczonych.warstw..........................62 Drobne.zmiany....................................................................................65 Rozdział 4. Obiekty inteligentne.....................................................................71 Przedstawiamy.obiekty.inteligentne.................................................72 Tworzenie.obiektów.inteligentnych..................................................72 Edycja.obiektów.inteligentnych.........................................................75 Przekształcenia.....................................................................................76 Kopiowanie.wielokrotne.....................................................................76 Zagnieżdżanie.obiektów.inteligentnych...........................................77 Wskazówki...........................................................................................78 Rozdział 5. Zmienne.............................................................................................83 Krótko.o.zmiennych............................................................................84 . Tworzenie.szablonu.............................................................................85 Definiowanie.zmiennych....................................................................86 Tworzenie.zestawów.danych..............................................................88 Ocena.rezultatów.................................................................................90 Generowanie.plików.graficznych......................................................92 Rozdział 6. Trochę skarbów dla projektantów...........................................95 Podgląd.miniaturek.............................................................................96 Czcionki.w.stylu.WYSIWYG.............................................................96 Inteligentne.linie.pomocnicze............................................................98 Paleta.Animation.(Animacja)............................................................99 Współużytkowanie.próbek.koloru................................................. 100 Pliki.w.formacie.PDF/X................................................................... 100 Serwis.Adobe.Stock.Photos............................................................. 101  Część III: Fotografia Rozdział 7. Camera Raw 3.............................................................................. 109 Gdzie.są.moje.rzeczy?...................................................................... 109 Automatyczna.korekta.tonalna....................................................... 110 Odcinanie.świateł.i.cieni.................................................................. 111 Obracanie.i.prostowanie.obrazu..................................................... 112 Kadrowanie.nieniszczące................................................................. 112 Narzędzie.Color.Sampler.(Próbnik.kolorów)............................... 113 Zakładka.Curve.(Krzywa)............................................................... 115 Jednoczesna.edycja.wielu.obrazów................................................ 117 Jednoczesne.zapisywanie.wielu.obrazów....................................... 120 Integracja.z.programem.Bridge...................................................... 121 Drobne,.lecz.jakże.znaczące.zmiany.............................................. 123 Rozdział 8. HDR – obrazy o rozszerzonym zakresie dynamicznym..... 127 Ewolucja.obrazu.HDR..................................................................... 128. Naświetlanie.zdjęć.z.myślą.o.HDR................................................. 129 Ustawianie.wartości.przysłony....................................................... 131 Łączenie.wariantów.ekspozycji....................................................... 132 Praca.z.obrazami.w.trybie.32-bitowym......................................... 135 Konwersja.obrazu.do.trybu.8-.lub.16-bitowego........................... 143 HDR.to.jedynie.początek................................................................. 147 Rozdział 9. Usprawnienia w narzędziach retuszerskich i filtrach ........ 151 Gdzie.są.moje.rzeczy?...................................................................... 151 Narzędzie.Spot.Healing.Brush.(Punktowy.pędzel.korygujący)....... 152 Narzędzie.Red.Eye.(Czerwone.oczy)............................................. 152 Filtr.Vanishing.Point.(Punkt.zbiegu)............................................. 153 Filtr.Lens.Correction.(Korekcja.obiektywu)................................. 159 Filtr.Reduce.Noise.(Redukcja.szumu)........................................... 163 Filtry.z.grupy.Blur.(Rozmycie)....................................................... 165 Filtr.Smart.Sharpen.(Inteligentne.wyostrzenie)........................... 166 Rozdział 10. Trochę skarbów dla fotografów............................................ 171 Narzędzie.Image.Processor.(Procesor.obrazka)........................... 172 Usprawnienia.w.pracy.z.obrazami.16-bitowymi.......................... 175 Galerie.zdjęć...................................................................................... 176 Serwis.Adobe.On-line...................................................................... 177 Skorowidz....................................................................................... 182  Rozdział 6 Trochę skarbów dla projektantów N INIEJSZY ROZDZIAŁ PRZEZNACZONY JEST DLA tych użytkowników Photoshopa, którzy lubią szperać w programie w poszukiwaniu różnych drobiazgów mogących ułatwić im pracę i dać z niej więcej satysfakcji. Wszystkich usprawnień, o których będziemy tutaj mówić, dokonano z myślą o faworyzowanych — do niedawna — odbiorcach Photoshopa: projektantach gra(cid:23) cznych.  Obecnie Photoshop jest programem, po który częściej sięgają fotografowie niż projektanci. Mimo wszystko programiści z fi rmy Adobe zadbali o to, aby w jego naj- nowszej wersji pojawiły się ulepszenia, które mogłyby usatysfakcjonować także użytkowników zaliczających się do tej drugiej grupy. Wszyscy, którzy zarabiają na chleb, wyciskając z Photoshopa siódme poty, powinni odnieść wielką korzyść z lektury tego rozdziału. W jesz- cze większym stopniu uwaga ta dotyczy użytkowników wielkiej trójki fi rmy Adobe, to znaczy programów InDe- sign, Illustrator oraz — a jakże — Photoshop. Te osoby powinna zainteresować przede wszystkim nowa funkcja współużytkowania próbek koloru we wszystkich trzech programach oraz narzędzie przeznaczone do wyszuki- wania i kupowania profesjonalnych fotografi i na licencji royalty-free. Twórcy grafi ki internetowej zauważą zapewne, że niektóre funkcje i narzędzia typowe dla programu Ima- geReady powoli znajdują swoje odpowiedniki w za- sobniku Photoshopa. W wersji CS2 najważniejszym takim emigrantem jest bez wątpienia paleta Animation (Animacja). Oto przegląd zagadnień, które zostaną omówione w tym rozdziale. Dotyczą one drobnych, ale cennych usprawnień, które pojawiły się w Photoshopie CS2.  Podgląd miniaturek. Jest to nowa funkcja dostępna w oknie Open (Otwórz), która pozwala na przegląda- nie miniaturek otwieranych obrazów bez urucha- miania programu Bridge.  Czcionki w stylu WYSIWYG. WYSIWYG to skrót od ang. what you see is what you get, co w dosłownym tłu- maczeniu znaczy: „dostaniesz to, co widzisz”. W Pho- toshopie CS2 zwiększono funkcjonalność menu Font (Czcionka) i teraz obok każdego kroju czcionki wy- świetlana jest próbka pozwalająca ocenić jej wygląd. Inteligentne linie pomocnicze. Dzięki nim wyrów- nywanie warstw stało się łatwiejsze; są one teraz przyciągane do linii pomocniczych tak jak obiekty.  Paleta Animation (Animacja). Jest to element prze- szczepiony z programu ImageReady. Dzięki niemu Photoshop jest coraz bliższy idei jednego programu grafi cznego dla wszystkich użytkowników.  Współużytkowanie próbek koloru. Obecnie mamy możliwość współużytkowania tych samych próbek koloru we wszystkich trzech najważniejszych pro- gramach z pakietu Creative Suite, to znaczy w Pho- toshopie, Illustratorze i InDesignie.  Pliki w formacie PDF/X. W tym formacie, którego obsługę zaimplementowano w Photoshopie CS2, za- pisuje się pliki przeznaczone do obróbki w studiach usług poligrafi cznych, gdzie przygotowuje się je do druku z najwyższą jakością.  Serwis Adobe Stock Photos. Jest to usługa, dzię- ki której z łatwością wyszukamy w internecie po- trzebne nam zdjęcia (o dowolnej tematyce). Gdy już znajdziemy interesujący nas obraz, możemy pobrać na dysk jego próbkę o niskiej rozdzielczości i po- tem, jeśli przypadnie nam do gustu, dokonać zakupu właściwego zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Rozdział 6: Trochę skarbów dla projektantów Rozdział 6: Trochę skarbów dla projektantów 95 95 Podgląd miniaturek Obecnie w oknie Open (Otwórz) możemy uzyskać pod- gląd miniaturek obrazów, które stanowią zawartość prze- glądanego folderu. Nie jest to funkcja całkowicie nowa, ale skorzystanie z niej w poprzedniej wersji Photoshopa wymagało uaktywnienia modułu Version Cue w prefe- rencjach programu (w wersji CS2 jest ona uaktywnia- na automatycznie od razu po zainstalowaniu programu na dysku). Z tego powodu wielu użytkowników mogło w ogóle nie zdawać sobie sprawy z jej istnienia. Czcionki w stylu WYSIWYG Zgodnie z wcześniej podanym wyjaśnieniem akronim WYSIWYG w odniesieniu do menu czcionek w Pho- toshopie CS2 oznacza, że możemy sprawdzić wygląd interesującego nas kroju przed jego wybraniem, a nie dopiero po. Na początek przyjrzyjmy się jednak samemu menu (pojawia się na pasku opcji po wybraniu narzędzia Type (Tekst)), bowiem każda wymieniona w nim pozycja składa się z trzech elementów: symbolu (pozwala się zorientować w rodzaju czcionki), nazwy kroju czcionki oraz przykładowego tekstu (dzięki niemu możemy z gó- ry przewidzieć, jak wybrana przez nas czcionka zapre- zentuje się w oknie dokumentu). Rodzaje czcionek Są trzy symbole wskazujące na rodzaj czcionki. Jeden z nich wygląda jak dwie litery „T” umieszczone w rzędzie, jedna za drugą. Gdy zobaczymy taki symbol obok nazwy kroju, to będzie to znaczyć, że mamy do czynienia z czcionką typu TrueType. Z kolei symbol, który . Z kolei symbol, który wygląda jak litera „a”, oznacza czcionkę typu Postscript Type 1. Jest jeszcze symbol, który ma wygląd litery „O”, a oznaczone są nim czcionki typu OpenType. W kolejności od W kolejności od góry do dołu: góry do dołu: czcionka Tru- czcionka Tru- eType, czcionka eType, czcionka Postscript Postscript Type 1, Type 1, czcionka czcionka OpenType OpenType Oto krótkie informacje na temat poszczególnych rodzajów czcionek (przedstawione w kolejności od naj- starszego do najnowszego). Czcionki typu Postscript Type 1. Ten typ czcionki jest wynalazkiem fi rmy Adobe z końca lat 80. ubiegłego stu- lecia. Opracowano go z myślą o tworzeniu profesjonalnie wyglądających wydruków tekstowych sporządzanych na maszynach drukarskich obsługujących język Posts- cript (w większości drukarni znajdują się takie właśnie maszyny). Każda czcionka tego typu składa się z dwóch elementów — podglądu ekranowego oraz konturów, na podstawie których maszyna drukarska generuje wyso- kiej jakości wydruk. Istnieją wersje czcionek Postscript Type 1 przeznaczone dla systemów Windows i Mac OS. Niestety, czcionka przeznaczona dla jednego systemu nie będzie działać w drugim. Firma Adobe pobierała opłaty licencyjne za czcionki tego typu, co często bywało przy- czyną nieporozumień z czołowymi na rynku twórcami krojów czcionek. Czcionki typu TrueType. Ten typ czcionki powstał wspólnym wysiłkiem fi rm Apple i Microsoft we wczes- nych latach 90. ubiegłego stulecia. Głównym powodem stworzenia nowego standardu była chęć uwolnienia się od opłat licencyjnych, które za swój wynalazek pobie- rała fi rma Adobe. W typie TrueType zarówno podgląd Przeglądanie miniaturek obrazów w oknie Open (Otwórz) Przeglądanie miniaturek obrazów w oknie Open (Otwórz) Gdy w preferencjach programu uaktywnimy moduł Version Cue, w oknie Open (Otwórz) będzie się pojawiać dodatkowy przycisk: Use Adobe Dialog (Użyj okna dialogo- wego Adobe). Kliknięcie tego przycisku zmienia wygląd okna Open (Otwórz) na takie, które posiada inny układ na- rzędzi. W tym alternatywnym oknie jest między innymi dostępna lista View (Widok), a na niej następujące pozy- cje: Details (Szczegóły), Icons (Ikony), Thumbnails (Miniatur- ki) oraz Tiles (Płytki). Najciekawsza jest opcja Thumbnails (Miniaturki), ponieważ po jej zaznaczeniu w oknie po- jawią się miniaturki wszystkich obrazów stanowiących zawartość przeglądanego folderu. Jedynym, co można zarzucić tej funkcji, jest brak możliwości przeglądania miniaturek plików RAW. A jeśli mimo wszystko nie spodoba nam się idea korzystania z tego nowego, obcego okna dialogowego, to zawsze możemy powrócić do jego tradycyjnej wersji. W tym celu należy kliknąć przycisk Use OS Dialog (Użyj okna systemu). Na liście View (Widok) znajdują się opcje, za pomocą których decydujemy o sposobie wyświetlania obrazów stano- wiących zawartość folderu przeglądanego w oknie Open (Otwórz) 96 Część II: Projektowanie ekranowy, jak i kontury kroju są zawarte w pojedyn- czym pliku, co znacznie uprościło system zarządzania czcionkami. Niestety, także i w tym przypadku trzeba się posługiwać czcionką odpowiednią do danego syste- mu operacyjnego, co jest na pewno dużym utrudnieniem dla tych użytkowników, którzy pracują w zespołach wy- korzystujących zarówno komputery PC, jak i Macintosh. Co ciekawe, gdy tylko ogłoszono powstanie standardu TrueType, fi rma Adobe natychmiast przestała pobierać opłaty licencyjne za używanie czcionek typu Postscript Type 1. Zabieg ten miał odwrócić uwagę użytkowników od nowego standardu i, co za tym idzie, zablokować jego dalszy rozwój. Czcionki typu OpenType. Jest to najnowszy standard czcionek, który opracowano pod koniec lat 90. XX wie- ku. Tym razem twórcami były fi rmy Adobe i Microsoft, które nagle postanowiły zakończyć wojnę na standardy i ujednolicić obydwa funkcjonujące dotąd na rynku for- maty, to znaczy Postscript Type 1 i TrueType. Czcionka typu OpenType ma wszystkie zalety swoich poprzed- niczek, a ponadto jest wieloplatformowa (wreszcie!), co oznacza, że jej jeden i ten sam plik może być wykorzy- stywany zarówno w systemie Windows, jak i Mac OS. OpenType uwzględnia bardzo dużą ilość znaków spe- cjalnych (między innymi prawdziwe, a nie symulowane, małe kapitaliki), a kompresja tego typu czcionek daje lepsze rezultaty, niż ma to miejsce w przypadku star- szych standardów. Użytkownik Photoshopa w zasadzie nie musi się martwić o to, jakiego typu czcionek używa w swojej pracy. Jedynie standard OpenType, jako względnie nowy, nie jest jeszcze obsługiwany przez część programów. Na pewno więc jeszcze przez kilka lat na rynku będą do- stępne czcionki we wszystkich trzech formatach, ale ros- nąca popularność standardu OpenType w końcu sprawi, że fi rmy opracowujące nowe kroje czcionek skoncentrują się na używaniu tylko jego. Skoro znamy już znaczenie symboli, które pojawiają się obok nazw czcionek w Photoshopie, możemy przy- stąpić do omówienia zagadnień związanych z konfi gura- cją wyświetlania podglądu kroju. Na liście Font Preview Size (Rozmiar czcionki w interfejsie) znaj- dują się opcje, które decydują o wielkości tekstu przykładowego pojawiającego się w menu czcionek Przeglądanie krojów czcionek: wielkość tekstu przykładowego ustawiona na Small (Mała) Przeglądanie krojów czcionek: wielkość tekstu przykładowego ustawiona na Medium (Średnia) Wybór wielkości czcionki w tekście przykładowym Gdy wybierzemy polecenie Preferences/Type (Preferen- cje/Tekst) z menu Edit (Edycja) (Windows) lub Photoshop (Mac OS), na ekranie pojawi się nowe okno z preferen- cjami tekstu. To w tym właśnie miejscu znajdują się obecnie wszystkie ustawienia tekstu, z których część znajdowała się wcześniej w panelu General (Ogólne) okna Preferences (Preferencje). Właściwie jedyną nowością jest tutaj opcja Font Preview Size (Rozmiar czcionki w interfejsie) Przeglądanie krojów czcionek: wielkość tekstu przykładowego ustawiona na Large (Duża) Rozdział 6: Trochę skarbów dla projektantów 97 Przeglądanie krojów czcionek: wyłączone wyświetlanie tekstu przykładowego połączona z listą dostępnych rozmiarów przykładowego tekstu. Do wyboru są trzy ustawienia: Small (Mała), Me- dium (Średnia) i Large (Duża). Opcje z listy Font Preview Size (Rozmiar czcionki w in- terfejsie) mają wpływ nie tylko na wielkość tekstu przy- kładowego w menu czcionek, ale również na wielkość nazw krojów. Gdy aktywna jest opcja Small (Mała) lub Medium (Średnia), to nazwy krojów mają standardową wielkość, a tekst przykładowy zmienia swój rozmiar od małego do średniego. Natomiast po wybraniu opcji Large (Duża) zwiększają się rozmiary zarówno nazwy kroju, jak i tekstu przykładowego. Jeśli nie podoba nam się nowa funkcja podglądu kroju czcionki (lub po prostu przeszkadza nam w pracy), to mo- żemy ją wyłączyć — wystarczy w tym celu usunąć zazna- czenie opcji Font Preview Size (Rozmiar czcionki w interfejsie). Inteligentne linie pomocnicze Każdy, kto miewał kiedykolwiek problemy z wyrównywa- niem warstw, z pewnością doceni kolejną nowość w Pho- toshopie CS2 — inteligentne linie pomocnicze. Dzięki tej funkcji wyrównywanie warstw staje się niezwykle łatwe, ponieważ jedna warstwa może być automatycznie przy- ciągana do krawędzi lub punktu środkowego drugiej. Aby uaktywnić inteligentne linie pomocnicze pod- czas wyrównywania kilku warstw, należy wybrać pole- cenie View/Show/Smart Guides (Widok/Pokaż/Inteligentne linie pomocnicze) (w zasadzie jest to opcja, a nie polecenie; o jej uaktywnieniu świadczy pojawienie się obok nazwy symbolu zaznaczenia). Oprócz tego trzeba jeszcze wy- brać polecenie View/Snap To/Layers (Widok/Przyciągaj do/Warstwy), które uaktywnia funkcję automatycznego przyciągania wyrównywanych warstw. O wiele łatwiej jest uczyć się korzystania z tej funk- cji w praktyce niż z opisu takiego jak ten. Kolejny rysu- nek ilustruje wyrównywanie jednej warstwy względem krawędzi drugiej, która jest częścią tego samego doku- mentu. Purpurowe linie pomocnicze pojawiają się na Purpurowe linie wskazują na sposób wyrównania przeciąganej warstwy względem pozostałych. Górną, dolną, lewą i prawą krawędź a także środek warstwy można wyrównywać względem tych samych elementów stanowiących część dowolnych innych warstw obrazu. Jeśli aktywna warstwa jest wyrównywana względem kilku innych jednocześnie, pur- purowe linie odpowiednio się wydłużają, pozwalając się zorientować w ich liczbie ekranie tylko wtedy, gdy aktywna w danym momencie warstwa jest wyrównana względem jednej lub dwóch innych w dokumencie. Z kolei jeśli na ekranie znajdują się inteligentne linie pomocnicze, to aktywna warstwa jest do nich automatycznie przyciągana, co oczywiście ogranicza do pewnego stopnia możliwość jej przemiesz- czania. Obydwie opcje są jednak od siebie niezależne, co oznacza, że warstwa może być przyciągana do inteli- gentnych linii pomocniczych nawet wówczas, gdy nie są one widoczne na ekranie, same zaś linie można wyświet- lać, nie korzystając jednocześnie z funkcji przyciągania warstw. Aby tymczasowo wyłączyć funkcję przyciąga- nia warstw do inteligentnych linii pomocniczych, nale- ży nacisnąć i przytrzymać podczas przeciągania myszą klawisz Ctrl (Windows i Mac OS). Kolor inteligentnych linii pomocniczych zmienia się w panelu Guides, Grid Slices (Linie, siatki i odcięcia) okna Preferences (Preferencje) 98 Część II: Projektowanie Funkcja inteligentnych linii pomocniczych nie uwzględnia efektów warstwy, które mogły być zastoso- wane w aktywnej warstwie (chodzi tu o takie efekty jak na przykład cień zewnętrzny, poświata i inne). Jeśli zaś krawędzie warstwy wtopiono w tło, to uwzględniany jest nie cały zakres wtopienia, lecz tylko ta jego część, któ- ra jest najwyżej w 50 przezroczysta. Z inteligentnych linii pomocniczych da się korzystać podczas tworzenia lub przemieszczania selekcji, warstw kształtów i kilku innych elementów obrazu. Osobiście uważam, że naj- lepszym dla nich zastosowaniem jest sytuacja, w któ- rej wykonuje się kilka kształtów tworzących określoną strukturę (przykładem może być choćby interfejs strony internetowej). Kolor inteligentnych linii pomocniczych można do- wolnie zmieniać; określa się go w oknie wywoływanym poprzez wybór polecenia Preferences/Guides, Grid Sli- ces (Preferencje/Linie, siatki i odcięcia) z menu Edit (Edycja) (Windows) lub Photoshop (Mac OS). Paleta Animation (Animacja) Photoshop nigdy nie był naprawdę dobrze zintegrowany z programem ImageReady (chodzi o program przezna- czony specjalnie do tworzenia i edycji grafi ki z myślą o stronach internetowych, dołączany do Photoshopa po- cząwszy od wersji 5.5). Jeśli pojawiały się jakieś nowe funkcje, to na ogół tylko w jednym z programów, rza- dziej w obydwóch jednocześnie. Jednak jakiś czas temu programiści z fi rmy Adobe zaczęli przenosić niektóre funkcje programu ImageReady do Photoshopa, jedno- cześnie zaniedbując rozwój tego pierwszego. Zwiastuje to rychły koniec ImageReady w postaci samodzielne- go programu, jako że być może już w następnej wersji (czy nazwą ją CS3?) Photoshop będzie posiadał wszyst- kie jego funkcje. Paleta Animation (Animacja) jest obecnie dostępna nie tylko w programie ImageReady, ale również w Photoshopie W przypadku wersji CS2 mamy do czynienia z przeszczepem z programu ImageReady do Photosho- pa palety Animation (Animacja) a także zmiennych, ale to już temat poruszany w innym rozdziale tej książki. Nie będziemy się tu jednak zajmować analizą technik tworzenia animacji, ponieważ paleta ta była dostępna w programie ImageReady od początku jego istnienia Opcje, które znajdują się w podręcznym menu palety Layers (Warstwy), pozwalają decydować o tym, kiedy ikony narzędzi do kontrolowania animacji będą widoczne (to znaczy od momentu wprowadzenia do sprzedaży Photoshopa 5.5). Sama paleta funkcjonuje w Photosho- pie dokładnie tak, jak w programie ImageReady, mimo że dokonano pewnych kosmetycznych zmian wyni- kających chociażby z tego, że część skojarzonych z nią poleceń stanowiła zawartość menu Layer (Warstwa) oraz innych elementów interfejsu charakterystycznych dla tej aplikacji. Zobaczmy więc, gdzie można znaleźć te pole- cenia w Photoshopie. Ikony narzędzi do kontrolowania animacji. W progra- mie ImageReady zawsze mogliśmy je znaleźć w górnej części palety Layers (Warstwy). W Photoshopie do ich wyświetlania służą opcje z podmenu Animation Options (Opcje animacji), które znajduje się w podręcznym menu palety Layers (Warstwy). Jeśli zdecydujemy się na zazna- czenie opcji Automatic (Automatyczny), to ikony będą się pojawiać tylko wtedy, gdy na ekranie będzie się znajdo- wać paleta Animation (Animacja). Jest to ustawienie do- myślne, ja używam właśnie jego. Opcja Propagate Frame 1 Changes (Wybierz zmia- ny ramki 1). W programie ImageReady była dostępna w menu Layer (Warstwa) oraz w podręcznym menu palety Layers (Warstwy). W Photoshopie znajdziemy ją w górnej części palety Layers (Warstwy). Polecenie Match Layer Across Frames (Dopasuj war- stwę do ramek). W programie ImageReady była dostęp- na (w postaci opcji Match (Uzgodnij)) w menu Layer (War- stwa) oraz w podręcznym menu palety Layers (Warstwy). W Photoshopie znajdziemy ją w podręcznym menu pa- lety Animation (Animacja). Ikony narzędzi do Ikony narzędzi do kontrolowania animacji kontrolowania animacji pojawiają się w palecie pojawiają się w palecie Layers (Warstwy) Layers (Warstwy) tylko wtedy, gdy na tylko wtedy, gdy na ekranie znajduje się także ekranie znajduje się także Animation (Animacja) Animation (Animacja) (chyba że zmienimy opcje (chyba że zmienimy opcje w podmenu Animation w podmenu Animation Options (Opcje animacji), Options (Opcje animacji), które znajduje się które znajduje się w podręcznym menu pale- w podręcznym menu pale- ty Layers (Warstwy)) ty Layers (Warstwy)) Rozdział 6: Trochę skarbów dla projektantów 99 Przyciski przełączania się pomiędzy klatkami. W pro- gramie ImageReady pojawiały się w dolnej części palety Layers (Warstwy). W Photoshopie znajdziemy je w dolnej części palety Animation (Animacja). Opcja widoku Optimized (Zoptymalizowany). W pro- gramie ImageReady występowała jako zakładka w oknie dokumentu. W Photoshopie nie ma takiej możliwości, dlatego aby zobaczyć podgląd zoptymalizowanej wersji pliku, należy posłużyć się poleceniem File/Save for Web (Plik/Zapisz dla Weba). W oknie Save for Web (Zapisz dla Weba) dostępne są również przyciski przełączania się pomiędzy klatkami oraz odtwarzania animacji. Paleta Animation (Animacja) w wersji z Photoshopa CS2 ma tylko jedną poważną wadę. Otóż program nie rozpoznaje animacji zawartych w utworzonych wcześ- niej plikach GIF. Aby więc zrobić użytek z takiej anima- cji, trzeba otworzyć plik GIF w programie ImageReady, a następnie kliknąć przycisk Edit in Photoshop (Edytuj w programie Photoshop), który znajduje się na samym dole przybornika. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że paleta Animation (Animacja) w wersji z Photoshopa CS2 właściwie nie nadaje się (samodzielnie) do edycji wcześniej utworzonych animacji. Ja korzystam z niej tylko wtedy, gdy muszę wykonać animację od początku, a nawet wówczas zapisuję w trakcie pracy dokument w formacie Photoshopa, bo tylko to daje mi całkowitą pewność, że program będzie poprawnie rozpoznawać poszczególne klatki. Gdy zaś muszę dokonać edycji utworzonej wcześniej animacji, to wykonuję całą pracę w programie ImageReady. Współużytkowanie próbek koloru Obecnie w aż trzech programach wchodzących w skład pakietu Creative Suite (Photoshop, Illustrator oraz In- Design) można korzystać dokładnie z tych samych próbek koloru. W przeszłości każdy z tych programów miał swój własny format przeznaczony do zapisywania próbek koloru, lecz w wersji CS2 dostępne jest polecenie Save Swatches for Exchange (Zapisz próbki do udostępnienia) (znajdziemy je w podręcznym menu palety Swatches (Próbki)), które pozwala zapisać paletę próbek w nowym, uniwersalnym formacie ASE. Jest to udogodnienie, dzię- ki któremu łatwo nam będzie tworzyć projekty za pomo- cą kilku programów z pakietu Creative Suite. Na przy- kład kolor czerwony, którym zabarwiona jest czcionka używana w głównych nagłówkach we wszystkich roz- działach tej książki, utworzono w programie InDesign. Z łatwością jednak można go było przenosić (w postaci próbki) do Photoshopa i tam tworzyć obrazy zawierające elementy w tym samym kolorze. Pliki w formacie PDF/X W wielu redakcjach gazet i czasopism wymaga się, aby pliki z reklamami klienci dostarczali w jednym ze stan- dardowych formatów. Preferowany staje się ostatnio PDF/X. Jest to format identyczny ze zwykłym PDF, tyle że wprowadzono w nim pewne ograniczenia w zakresie stosowania ustawień zapisu pliku. Dzięki temu unika się wielu ewentualnych problemów oraz niejasności, które mogą się pojawić na etapie drukowania. Istnieją dwie podstawowe wersje formatu PDF/X. Oto najważniejsze z dzielących je różnic. Przyciski służące do kontrolowania animacji znajdują się w dolnej części okna Save for Web (Zapisz dla Weba) Polecenie Save Swatches for Exchange (Zapisz próbki do udostępnienia) znajduje się w podręcznym menu palety Swatches (Próbki) 100 Część II: Projektowanie Format PDF/X-1a. Jest to najstarsza z wersji. Zapisywa- ne w tym formacie pliki RGB lub Lab są automatycznie konwertowane do trybu CMYK (na podstawie profi - lu zaznaczonego na liście Destination (Miejsce docelowe) w sekcji Output (Wyjście) okna Save Adobe PDF (Zapisz Adobe PDF)). Format ten obsługuje kolory dodatkowe i jest preferowany (bardziej niż PDF/X-3) w redakcjach większości publikacji wydawanych na rynku amerykań- skim (spośród tych, które wymagają dostarczania plików w formacie PDF/X). Nowe opcje w oknie Save Adobe PDF (Zapisz Adobe PDF) Format PDF/X-3. Jest to nowsza wersja, która umoż- liwia zapisywanie plików w trybach RGB, CMYK i Lab (z dołączonymi profilami kolorów). Ten format wybiera się wtedy, gdy zachodzi podejrzenie, że obraz będzie reprodukowany na różnych urządzeniach wyj- ściowych (druk gazetowy, druk magazynów ilustrowa- nych i inne). Największą popularnością cieszy się on w Europie. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie nam zapisywać doku- ment w formacie PDF/X, to najpierw upewnijmy się, o którą z jego wersji chodzi. Gdybyśmy zapisali plik ze źle dobranymi ustawieniami, to mogłoby się potem oka- zać, że nie będzie on pasować do procesu drukowania przyjętego przez odbiorcę. Aby zapisać w Photoshopie plik w formacie PDF, należy wybrać polecenie File/Save As (Plik/Zapisz jako), po czym na liście Format zaznaczyć opcję Photoshop PDF. Serwis Adobe Stock Photos Wszyscy, którzy często polują w sieci na profesjonalne fotografi e, mogą obecnie zapomnieć o używaniu w tym celu przeglądarki internetowej. W programie Bridge do- stępna jest opcja, która umożliwia korzystanie z serwisu Adobe Stock Photos przeznaczonego do wyszukiwania, przeglądania i kupowania zdjęć z biblioteki pięciu naj- większych agencji zajmujących się rozprowadzaniem fotografi i na licencji royalty-free. W programie Bridge dostępna jest opcja, która umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie i kupowanie fotografii Gdy już znajdziemy interesujący nas obraz, może- my za darmo pobrać jego wersję w niskiej rozdzielczości (500×500 pikseli, bez znaku wodnego). Nosi ona nazwę kompozycji i na ogół używa się jej w celu ostatecznego sprawdzenia i potwierdzenia, czy wybrany obraz dobrze się wpisze w ramy naszego projektu (nie można tego ro- dzaju obrazów używać w projektach komercyjnych, chy- ba że chodzi o zaprezentowanie pracy klientowi). Jeśli tak, to możemy zakupić wersję w wysokiej rozdzielczo- ści. Prześledźmy teraz, jak przebiega proces kupowania fotografi i w serwisie Adobe Stock Photos. Wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych Zaczynamy od uruchomienia programu Bridge. Następ- nie klikamy pozycję Adobe Stock Photos w zakładce Fa- vorites (Ulubione) lub wybieramy polecenie Search Adobe Stock Photos1 z menu Edit (Edycja). Po wykonaniu jednej z tych czynności w górnej części okna programu pojawi się pole tekstowe, w którym wpisuje się słowo kluczowe (chodzi o wyraz, za pomocą którego można opisać to, co powinna przedstawiać szukana fotografi a). Na podsta- wie tego słowa program wyszukuje zdjęcia. Następnie klikamy przycisk Start Search (z symbolem lornetki) i po kilku chwilach w głównej części okna programu poja- wią się miniaturki wszystkich wyszukanych zdjęć, które odpowiadają zadanemu przez nas kryterium. Jeśli nie znajdziemy interesującego nas obrazu w pierwszej serii wyświetlonych miniaturek, to klikamy przycisk More Re- sults, aby zobaczyć więcej rezultatów wyszukiwania. 1 Wszystkie nazwy opcji oraz poleceń związanych z obsługą serwi- su Adobe Stock Photos występują zarówno w tym rozdziale, jak i w całej książce wyłącznie w języku angielskim, jako że Polska nie znajduje się jak dotąd na liście krajów, w których można dokonywać zakupu obrazów za pośrednictwem tego serwisu — przyp. tłum. Rozdział 6: Trochę skarbów dla projektantów 101 Wyszukiwanie zaawansowane Osobiście preferuję wyszukiwanie obrazów za pomocą funkcji Advanced Search (przycisk z symbolem lornet- ki i znaku dodawania). Dzięki niej możemy zawęzić poszukiwania na przykład do wyłącznie kolorowych fotografi i (a nie modyfi kowanych cyfrowo obrazów) o kadrze poziomym, pionowym lub panoramicznym. Każdy, komu zdarzyło się już kiedyś kupować zdjęcia w jednej z internetowych agencji, wie, że war- tość takiego serwisu zależy nie tylko od ilości i jakości oferowanych fotografi i, ale również od sposobu, w jaki skonstruowano bazę obrazów oraz mechanizm wyszuki- wania. Można bowiem dysponować największą kolekcją najwspanialszych na świecie fotografi i, lecz jeśli żadne z nich nie jest poprawnie zidentyfi kowane za pomocą przemyślanego systemu słów kluczowych, to cały taki katalog jest w gruncie rzeczy bezużyteczny z punktu widzenia profesjonalnego użytkownika. Przyznaję, że kiedy sam próbowałem szukać określonych zdjęć w róż- nych internetowych serwisach, to nigdy nie zdarzyło mi się mieć problemów ze znalezieniem obrazu po wpisa- niu tak prostych słów kluczowych jak „pies”, „dom”, „samochód” i innych. Kiedy jednak użyłem określenia „czerwony dom”, to zwykle znajdowałem tony obrazów przedstawiających coś czerwonego i tylko kilka takich, na których tym czymś był dom. Wniosek z tego taki, że z serwisu Adobe Stock Photos, jak z każdego innego tego typu, należy nauczyć się korzystać — najlepiej dużo eks- perymentując. Pobieranie kompozycji Gdy znajdziemy interesujący nas obraz, możemy pobrać jego wersję o niskiej rozdzielczości. W tym celu klikamy przycisk Download Comp, który znajduje się w górnej części panelu miniaturek okna programu Bridge. Aby obejrzeć pobrany obraz, klikamy pozycję Downloaded Comps w panelu Favorites (Ulubione). To view comps… — Aby obejrzeć pobrane obrazy, pobrane obrazy, klikamy pozycję Downloaded Downloaded Comps w panelu Favorites Favorites (Ulubione) Kompozycje są szczególnie przydatne podczas pracy Kompozycje są szczególnie przydatne podczas pracy nad projektem w programach Adobe InDesign i Adobe Illustrator. Można je na przykład wykorzystywać na eta- pie tworzenia makiet publikacji. A gdy już zdecydujemy, które zdjęcia będą nam rzeczywiście potrzebne, klikamy daną kompozycję prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Purchase This Image. W tym momencie automatycznie uruchomi się program Bridge (sekcja Adobe Stock Photos), a obraz zostanie do- łączony do koszyka. Po dokonaniu zakupu obrazu wy- starczy uaktualnić odnośnik w makiecie publikacji, tym razem wskazując na wersję o wysokiej rozdzielczości, a następnie kontynuować prace nad projektem. Niestety, takiej integracji z programem Bridge nie ma w Photos- hopie. Użytkownicy posługujący się wyłącznie Photos- hopem będą więc zmuszeni potraktować Bridge jak me- chanizm wyszukiwania i kupowania obrazów działający w sposób niezależny od tej aplikacji. Kupowanie obrazów Gdy zechcemy dokonać zakupu jednego z wyszuka- nych obrazów, powinniśmy kliknąć przycisk Get Price Keywords, który znajduje się w górnej części panelu miniaturek okna programu Bridge. Na ekranie pojawi się wówczas okno z informacjami na temat kosztów zakupu — W oknie Advanced Search są dostępne opcje, za pomocą których można W oknie Advanced Search są dostępne opcje, za pomocą których można wyszukiwać na przykład fotografie o określonej orientacji kadru lub w konkretnym stylu W oknie Get Price Keywords do- dajemy do koszyka obrazy, które chcemy zakupić 102 Część II: Projektowanie zwykle zależą one od rozdzielczości obrazu (im wyższa rozdzielczość, tym wyższa cena). Jeśli zamierzamy dokonać zakupu kilku obrazów, to klikamy ikonę koszyka widoczną obok ceny. Obraz zostanie dołączony do koszyka i potem będziemy mogli zapłacić od razu za cały komplet zdjęć. W tym samym oknie wyświetlana jest również lista słów kluczowych skojarzonych z wybranym przez nas obrazem. Jeśli zaznaczymy któreś z nich i klikniemy przycisk Search Again, to program wyszuka inne obrazy o podobnej tematyce. Wnoszenie opłaty Gdy w koszyku znajdzie się już jedno lub kilka zdjęć, klikamy przycisk z jego symbolem, który znajduje się w górnej części panelu miniaturek okna programu Bridge. Po chwili będzie- my mogli zapoznać się z zawartością koszyka, a następnie — o ile zakończyliśmy poszukiwania obrazów — wnieść opłatę. W tym celu należy kliknąć przycisk Check Out. W wirtualnym koszyku znajduje się lista wszystkich obrazów, W wirtualnym koszyku znajduje się lista wszystkich obrazów, które zdecydowaliśmy się zakupić Nie wolno nam zapomnieć hasła, które ustalamy w formularzu Nie wolno nam zapomnieć hasła, które ustalamy w formularzu tworzenia konta; będzie ono potrzebne do poprawnego logowania się Gdy ujrzymy pokazany na rysunku ekran, to będzie to oznaczać, że mamy ostatnią już szansę na zmianę decyzji przed zakupieniem zdjęć Tworzenie konta Kolejny krok to utworzenie osobistego konta. Konieczne jest podanie imienia i nazwiska kupującego, adresu oraz danych karty kredytowej. Przez proces tworzenia konta przechodzi się tylko raz. Jeśli w przyszłości zdecydu- jemy się na zakup kolejnych obrazów, to uczynimy to właśnie za pośrednictwem utworzonego wcześniej kon- ta, do którego logujemy się przez podanie adresu e-mail oraz hasła. Ostatni ekran wyświetlany w procesie kupowania obrazów za pośrednictwem serwisu Adobe Stock Photos Sprawdzanie zamówienia Po utworzeniu konta program wyświetli podsumowa- nie zamówienia, które pozwoli nam sprawdzić, czy wszystkie wprowadzone wcześniej dane były popraw- ne. Na tym etapie jeszcze niczego nie kupujemy; za- kup finalizowany jest dopiero po kliknięciu przycisku Purchase Now, który znajduje się tuż przy dolnej kra- wędzi okna. Rozdział 6: Trochę skarbów dla projektantów 103 Okno Download Status pozwala nam śledzić przebieg procesu pobierania zaku- pionych obrazów Pobieranie zakupionych obrazów Na koniec wyświetlany jest ekran z podziękowaniem za dokonanie zakupu. Znajduje się tu również przycisk Open Download Status, po którego kliknięciu na ekranie pojawi się okno zawierające listę wszystkich zakupio- nych przed chwilą obrazów, oraz Download uruchamia- jący proces ich pobierania. Przeglądanie zakupionych obrazów Zakupione i pobrane obrazy będzie można obejrzeć po kliknięciu pozycji Purchased Images w zakładce Favorites (Ulubione), która znajduje się w pobliżu lewego górnego rogu okna programu Bridge. Dwukrotne kliknięcie któ- rejś z miniaturek otwiera obraz w Photoshopie. Zakupione za pośrednictwem Zakupione za pośrednictwem serwisu Adobe Stock Photos serwisu Adobe Stock Photos i pobrane obrazy będzie można i pobrane obrazy będzie można obejrzeć po kliknięciu pozycji obejrzeć po kliknięciu pozycji Purchased Images w zakładce Purchased Images w zakładce Favorites (Ulubione) Favorites (Ulubione) Miniaturki a kompozycje UWAGA Zarządzanie plikami Wszystkie posiadane przez nas obrazy, które mają ja- kikolwiek związek z serwi- sem Adobe Stock Photos, przechowywane są na dys- ku w folderze Moje doku- menty/Adobe Stock Photos (Windows) lub Documents/ Adobe Stock Photos (Doku- menty/Adobe Stock Photos) (Mac OS). W tym miej- scu znajdziemy wszyst- kie pobrane kompozycje, zakupione obrazy oraz miniaturki tych zdjęć, które przeglądaliśmy na etapie wy- szukiwania. Do przeglądania tych zasobów służą odpo- wiednie pozycje w zakładce Folders (Foldery). Miniaturki obrazów można prze- glądać tylko w programie Bridge (chyba że użyjemy alternatywnej wersji okna Open (Otwórz) w Pho- toshopie). Dwukrotne kliknięcie miniaturki spowoduje, że program Bridge pobierze z internetu kom- pozycję obrazu, a następnie otwo- rzy ją w Photoshopie. Miniaturki mają mniej więcej 1/3 wielkości kompozycji. Obrazy, które mają zwią- Obrazy, które mają zwią- zek z serwisem Adobe zek z serwisem Adobe Stock Photos, możemy Stock Photos, możemy również przeglądać, również przeglądać, korzystając z zakładki korzystając z zakładki Folders (Foldery) Folders (Foldery) Pod każdym obrazem zakupionym lub pobranym z serwisu Adobe Stock Photos pojawia się jedna z trzech ikon, dzięki której można się zorientować, z jakim typem mamy do czynienia — miniaturką, kompozycją czy obra- zem o wysokiej rozdzielczości. Od lewej: miniaturka, kompozycja, obraz o wysokiej rozdzielczości Ponieważ program Bridge zapisuje miniaturki wszystkich plików, które przeglądamy na etapie wyszu- kiwania, z czasem mogą one zacząć zajmować dość po- kaźną ilość miejsca na dysku. Aby usunąć część z nich, należy rozwinąć zawartość folderu Previous Searches w zakładce Folders (Foldery), po czym kliknąć wybrany podfolder prawym przyciskiem myszy i z menu konteks- towego, które pojawi się w tym momencie na ekranie, wybrać polecenie Move to Trash (Przenieś do kosza). Ponowne pobieranie obrazów Jeśli kiedykolwiek zdarzy nam się umieścić jeden z zakupio- nych obrazów w nieodpowiednim miejscu, tak że utracimy do niego dostęp, to będziemy mogli pobrać go ponownie z serwisu Adobe Stock Photos. Aby to uczynić, uruchamia- my serwis w aplikacji Bridge, po czym klikamy przycisk Your Account (symbol postaci ludzkiej), który znajduje się w pobliżu prawego górnego rogu okna programu. Po zalo- gowaniu się do własnego konta, klikamy przycisk View Order History. Na ekranie pojawi się lista wszystkich zakupionych do tej pory obrazów, wystarczy więc kliknąć łącze do tego, który „zgubiliśmy”, a program pobierze go ponownie. Po kliknięciu przycisku View Order History na ekranie pojawiają Po kliknięciu przycisku View Order History na ekranie pojawiają się opcje, za pomocą których możemy ponownie pobrać zakupiony wcześniej obraz 104 Część II: Projektowanie Ustawianie preferencji Aby zmienić ilość miniaturek wyświetlanych jednocześ- nie na ekranie podczas wyszukiwania plików, wyłączyć opcję wyświetlania ostrzegawczych okien dialogowych lub zmienić jakiekolwiek inne ustawienia serwisu Adobe Stock Photos, należy wybrać polecenie Preferences (Pre- ferencje) z menu Edit (Edycja) (Windows) lub Bridge (Mac OS), a następnie przejść do panelu Adobe Stock Photos w oknie Preferences (Preferencje). Panel Adobe Stock Photos w oknie Preferences (Preferencje) — ustawienia domyślne Jeśli chodzi o opcję Thumbnails per search, to ja zwykle wprowadzam w tym miejscu wartość 200, dzięki czemu proces wyszukiwania kończy się wyświetleniem od razu dość pokaźnej listy miniaturek obrazów do wyboru. Nie trzeba też wówczas klikać zbyt często przycisku More Results. W sekcji Adobe Stock Photos Folder Location znaj- dują się z kolei opcje, za pomocą których można zmienić domyślną lokalizację folderu z obrazami mającymi zwią- zek z serwisem Adobe Stock Photos. Skorzystają z niej zapewne ci użytkownicy, którzy wolą przechowywać swoje fotografi e na przykład na dysku zewnętrznym. Mnie denerwuje również proces przedzierania się przez liczne okna dialogowe, które program Bridge wyświetla podczas pobierania kompozycji lub dodawania kupowa- nych obrazów do koszyka. Z tego powodu wyłączam op- cje Display Message after Downloading Comp oraz Display Message after Adding Image to Shopping Cart. Uaktywniam z kolei opcję Auto-download Images after Purchasing Them, dzięki czemu oszczędzam sobie kilku dodatkowych klik- nięć myszą za każdym razem, gdy decyduję się na zakup jakiegoś obrazu. Jak łatwo się domyślić, ceny obrazów sprzedawa- nych na licencji royalty-free bywają różne. Firma Adobe wybrała do swojego serwisu agencje, które pobierają opłaty w przedziale od średnich po wysokie, co osobiście uważam za strzał ponad poprzeczkę w przypadku, gdy poszukuje się prostego obrazu (choćby takiego, który przedstawia jakieś narzędzie pracy, na przykład klucz). Na pewno jednak byłbym skłonny zapłacić choćby i wy- soką cenę, o ile znalazłbym obraz wyjątkowy, a zarazem dostępny tylko w tej jednej agencji. Tymczasem na ryn- ku działa wiele takich agencji (warto sprawdzić adres www.istockphoto.com i www.photospin.com), w których ceny za obraz kształtują się na znacznie niższym poziomie niż w serwisie Adobe Stock Photos. Biorąc za przykład wspomniane już wcześniej zdjęcie przedstawiające klucz (narzędzie), w serwisie Adobe Stock Photos udało mi się znaleźć fotografi e, których ceny wahały się w przedziale od 49 do 409 dolarów za sztukę (w zależności od roz- dzielczości obrazu). Jednak poszukiwania u konkurencji zaowocowały znalezieniem dobrej jakości zdjęć w cenie tylko 2 dolarów za sztukę. Zanim więc zdecydujemy się na dość pokaźny wydatek na obraz zakupiony za po- średnictwem serwisu Adobe Stock Photos, sprawdźmy najpierw, czy nie da się zaoszczędzić, dokonując zakupu w jednej z konkurencyjnych agencji. Prawdopodobnie w trakcie lektury tego rozdziału większości Czytelników udało się odnaleźć w progra- mie różne drobiazgi, które mogą pomóc w usprawnieniu niektórych często wykonywanych czynności lub zadań. Zdarzają się sytuacje, w których właściwie wszystko rozbija się o takie drobiazgi, dlatego pozostaje mi mieć nadzieję, że te, o których była mowa w tym rozdziale, okażą się wartościowym dodatkiem do Photoshopa. Rozdział 6: Trochę skarbów dla projektantów 105
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS2/CS2 PL. Prosto do celu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: