Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00192 007632 18431230 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS3 CE. Kurs - książka
Photoshop CS3 CE. Kurs - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0834-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Photoshop CS3, podobnie jak poprzednie wersje tego programu, jest potężnym narzędziem umożliwiającym obróbkę cyfrowych zdjęć. Rozwijany od lat, ewoluował wraz ze zmieniającymi się technikami rejestracji obrazu, by w końcu stać się najwygodniejszą, kompleksowo wyposażoną aplikacją, wykorzystywaną przez najlepszych grafików na świecie. Jednocześnie prostota jego obsługi sprawia, że mogą używać go wszyscy -- i przy odrobinie uporu każdemu uda się poprawić wygląd fotografii. Kolejna edycja Photoshopa poza ulepszonym interfejsem oferuje wiele nowych lub znacznie rozbudowanych narzędzi, których znajomość pozwoli Ci w pełni wykorzystywać niesamowite możliwości programu.

'Photoshop CS3 CE. Kurs' to podręcznik, w którym znajdziesz przejrzyste omówienie najważniejszych opcji nowej wersji tego programu! Dzięki niemu nauczysz się między innymi kadrowania, korzystania z wbudowanych filtrów, pracy na warstwach oraz łączenia technik typowej edycji zdjęć z efektami malarskimi. Poszczególne rozdziały podzielone zostały na część teoretyczną i praktyczną zawierającą pytania i ćwiczenia, co umożliwi Ci orientację w stanie własnej wiedzy i praktyczne wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas lektury.

Opanuj sztukę profesjonalnej obróbki zdjęć!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS3 CE. Kurs Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 83-246-0834-6 Format: B5, stron: oko‡o 360 Zawiera CD-ROM Photoshop CS3, podobnie jak poprzednie wersje tego programu, jest potŒ¿nym narzŒdziem umo¿liwiaj„cym obr(cid:243)bkŒ cyfrowych zdjŒ(cid:230). Rozwijany od lat, ewoluowa‡ wraz ze zmieniaj„cymi siŒ technikami rejestracji obrazu, by w koæcu sta(cid:230) siŒ najwygodniejsz„, kompleksowo wyposa¿on„ aplikacj„, wykorzystywan„ przez najlepszych grafik(cid:243)w na (cid:156)wiecie. Jednocze(cid:156)nie prostota jego obs‡ugi sprawia, ¿e mog„ u¿ywa(cid:230) go wszyscy -- i przy odrobinie uporu ka¿demu uda siŒ poprawi(cid:230) wygl„d fotografii. Kolejna edycja Photoshopa poza ulepszonym interfejsem oferuje wiele nowych lub znacznie rozbudowanych narzŒdzi, kt(cid:243)rych znajomo(cid:156)(cid:230) pozwoli Ci w pe‡ni wykorzystywa(cid:230) niesamowite mo¿liwo(cid:156)ci programu. (cid:132)Photoshop CS3 CE. Kurs(cid:148) to podrŒcznik, w kt(cid:243)rym znajdziesz przejrzyste om(cid:243)wienie najwa¿niejszych opcji nowej wersji tego programu! DziŒki niemu nauczysz siŒ miŒdzy innymi kadrowania, korzystania z wbudowanych filtr(cid:243)w, pracy na warstwach oraz ‡„czenia technik typowej edycji zdjŒ(cid:230) z efektami malarskimi. Poszczeg(cid:243)lne rozdzia‡y podzielone zosta‡y na czŒ(cid:156)(cid:230) teoretyczn„ i praktyczn„ zawieraj„c„ pytania i (cid:230)wiczenia, co umo¿liwi Ci orientacjŒ w stanie w‡asnej wiedzy i praktyczne wykorzystanie umiejŒtno(cid:156)ci zdobytych podczas lektury. (cid:149) Podstawowe dzia‡ania na plikach (cid:149) Zaznaczanie, wycinanie i wklejanie (cid:149) Malowanie i rysowanie (cid:149) Zmienianie parametr(cid:243)w okna i dokumentu (cid:149) Praca z warstwami i paleta Warstwy (cid:149) Tworzenie r(cid:243)¿nych kszta‡t(cid:243)w w dokumencie (cid:149) Wype‡nianie kszta‡t(cid:243)w kolorem i gradientem (cid:149) Kadrowanie i obracanie obraz(cid:243)w (cid:149) Dopasowywanie kolorystyki i jasno(cid:156)ci obrazu (cid:149) U¿ywanie narzŒdzi maskuj„cych (cid:149) Zabawa z filtrami i usuwanie szum(cid:243)w (cid:149) Wstawianie tekstu (cid:149) Drukowanie zdjŒ(cid:230) Opanuj sztukŒ profesjonalnej obr(cid:243)bki zdjŒ(cid:230)! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstêp ..................................................................................................................................7 Rozdzia³ 1. Podstawy obs³ugi programu ...................................................................................9 Uruchamiamy program ..................................................................................................11 Ułatwiamy sobie pracę — skrót .....................................................................................12 Okno programu ...............................................................................................................14 Tworzymy nowe okno obrazu (dokumentu) ..............................................................16 Zamykanie programu .....................................................................................................22 Podsumowanie .................................................................................................................25 Rozdzia³ 2. Praca z plikami ............................................................................................................27 Otwieranie już istniejącego pliku ..................................................................................29 Importowanie obrazu. Skaner a aparat cyfrowy ..........................................................31 Zapisywanie plików .........................................................................................................33 Zapisywanie plików z jednoczesną zmianą ich formatu ............................................35 Podsumowanie .................................................................................................................39 Rozdzia³ 3. Narzêdzia do malowania i nie tylko ................................................................41 Wybieramy z Przybornika narzędzia Pędzel i Ołówek ..............................................42 Zmiana koloru narzędzia i tła ........................................................................................44 Możliwości Ołówka ........................................................................................................47 Narzędzie Pędzel .............................................................................................................55 Wypełnianie jednobarwnych obszarów narzędziem Wiadro z farbą .......................62 Podsumowanie .................................................................................................................65 Rozdzia³ 4. Zaznaczanie obrazu oraz jego elementów.....................................................67 Zaznaczanie całego obrazu i anulowanie zaznaczenia ...............................................69 Zaznaczanie elementów obrazu narzędziami Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne ..............................................................................................72 Photoshop CS3 CE.indd 3 Photoshop CS3 CE.indd 3 2007-08-10 14:47:16 2007-08-10 14:47:16 4 Spis treści Zaznaczanie elementów obrazu narzędziami z grupy Lasso ....................................77 Zaznaczanie fragmentu obrazu narzędziem Szybkie zaznaczanie ...........................80 Przesuwanie konturu zaznaczenia ................................................................................84 Modyfi kowanie konturu zaznaczenia nowym poleceniem Popraw krawędź ........86 Wypełnianie konturu zaznaczenia poleceniem Wypełnij ..........................................91 Podsumowanie .................................................................................................................95 Rozdzia³ 5. Kopiowanie i wklejanie ..........................................................................................97 Kopiowanie zaznaczonego obszaru obrazu i wklejanie go do nowo otwartego okna ............................................................................................................98 Podsumowanie ...............................................................................................................101 Rozdzia³ 6. Anulowanie wykonanych czynności .............................................................103 Polecenie Cofnij .............................................................................................................104 Paleta Historia ................................................................................................................107 Możliwości palety Historia ......................................................................................108 Zmieniamy ustawienia liczby dostępnych w palecie stanów obrazu ..................113 Podsumowanie ...............................................................................................................115 Rozdzia³ 7. Lubisz zmiany? .........................................................................................................117 Zmiana rozmiaru obrazu i narzędzie Przesunięcie ..................................................119 Procentowy widok okna ...............................................................................................127 Narzędzie Lupka ...........................................................................................................130 Paleta Nawigator ............................................................................................................133 Podsumowanie ...............................................................................................................138 Rozdzia³ 8. Warstwy — podstawowe zagadnienia .........................................................139 Uaktywnienie ze zmianą nazwy ..................................................................................141 Kolejność ułożenia warstw — możesz to zmienić ....................................................144 Warstwa Tło ...................................................................................................................148 Dodatkowe funkcje palety Warstwy ...........................................................................152 Tworzenie nowej warstwy, powielanie już istniejącej i usuwanie wybranej .........156 Łączenie wszystkich warstw tworzących obraz w jedną i zaznaczanie całej zawartości warstwy jednym kliknięciem ...............................160 Podsumowanie ...............................................................................................................162 Rozdzia³ 9. Linia prosta, wielok¹ty i inne kszta³ty ..........................................................163 Linia prosta i strzałki — sposoby ich tworzenia .......................................................164 Inne kształty — ich obracanie oraz modyfi kowanie wyglądu poleceniem Przekształcenie swobodne...................................................................172 Kształty własne ..............................................................................................................183 Podsumowanie ...............................................................................................................189 Rozdzia³ 10. Wype³nianie kszta³tu .............................................................................................191 Kolor ...............................................................................................................................192 Wzorek ............................................................................................................................195 Photoshop CS3 CE.indd 4 Photoshop CS3 CE.indd 4 2007-08-10 14:47:16 2007-08-10 14:47:16 Gradient ..........................................................................................................................199 Wypełnianie gradientem kształtów utworzonych Spis treści 5 jednym z narzędzi do tworzenia kształtów ........................................................199 Wypełnianie gradientem kształtów utworzonych narzędziami do malowania ...................................................................................201 Podsumowanie ...............................................................................................................205 Rozdzia³ 11. Podstawy edycji obrazów ...................................................................................207 Obracanie obrazów .......................................................................................................208 Prostowanie obrazów ...................................................................................................209 Kadrowanie obrazów ....................................................................................................212 Usuwanie efektu czerwonych oczu .............................................................................215 Korekcja ekspozycji ......................................................................................................218 Zmiana kolorystyki obrazu i nasycenia barw ............................................................221 Zmiana kolorystki obrazu i nasycenia barw poleceniem Barwa/Nasycenie .......221 Zmiana nasycenia barw w obrazie narzędziem Gąbka ........................................223 Zmiana kolorów obrazu poleceniem Wariacje ......................................................225 Zmiana jasności i kontrastu obrazów .........................................................................229 Zamiana obrazów kolorowych w czarno-białe i w kolorze sepii ............................231 Zmiana rozmiaru obszaru roboczego .........................................................................235 Podsumowanie ...............................................................................................................240 Rozdzia³ 12. Usuwanie niepotrzebnych i szpec¹cych fragmentów ze zdjêæ ........241 Narzędzie Łatka .............................................................................................................242 Narzędzie Punktowy pędzel korygujący ....................................................................246 Narzędzie Stempel .........................................................................................................248 Narzędzia z grupy Gumka ............................................................................................255 Całkiem niezwykła Gumka ......................................................................................256 Gumka wymazująca do przeźroczystości ...............................................................260 Podsumowanie ...............................................................................................................266 Rozdzia³ 13. Filtry ..............................................................................................................................267 Filtry artystyczne ..........................................................................................................268 Filtry korygujące ............................................................................................................274 Usuwanie szumów za pomocą fi ltra Redukcja szumu ..........................................274 Wyostrzanie obrazu za pomocą fi ltra Inteligentne wyostrzenie..........................277 Filtry umożliwiające dodanie do obrazu efektu spotykanego w rzeczywistości .....280 Filtry fotografi czne .......................................................................................................282 Podsumowanie ...............................................................................................................286 Rozdzia³ 14. Tworzenie panoramy ............................................................................................287 Tworzenie panoramy za pomocą udoskonalonej wersji polecenia Łączenie obrazów ......................................................................................................288 Wykorzystanie nowego polecenia Auto-mieszanie warstw do tworzenia panoram całkowicie pozbawionych „szwów” ............................291 Podsumowanie ...............................................................................................................298 Photoshop CS3 CE.indd 5 Photoshop CS3 CE.indd 5 2007-08-10 14:47:16 2007-08-10 14:47:16 6 Spis treści Rozdzia³ 15. Tekst w Photoshopie .............................................................................................299 Wstawianie tekstu .........................................................................................................300 Formatowanie tekstu .....................................................................................................305 Wyginanie i odkształcanie tekstu ................................................................................316 Podsumowanie ...............................................................................................................319 Rozdzia³ 16. Drukowanie pojedynczych obrazów, pakietów zdjêæ i stykówek .......321 Dla przypomnienia: właściwa rozdzielczość wydruku .............................................322 Ustawienia drukowania ................................................................................................324 Drukowanie kilku zdjęć w różnych formatach na jednej stronie — tworzenie pakietu obrazów .................................................................................329 Tworzenie stykówek ......................................................................................................337 Podsumowanie ...............................................................................................................342 Dodatek A Autorzy zdjêæ ...........................................................................................................343 Skorowidz ...................................................................................................................345 Photoshop CS3 CE.indd 6 Photoshop CS3 CE.indd 6 2007-08-10 14:47:16 2007-08-10 14:47:16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Zaznaczanie obszaru ca³ego obrazu i anulowanie zaznaczenia Zaznaczanie elementów obrazu narzêdziami Zaznaczanie prostok¹tne i eliptyczne Zaznaczanie fragmentu obrazu nowym narzêdziem Szybkie zaznaczanie Zaznaczanie elementów obrazu narzêdziami Lasso i Lasso magnetyczne Przesuwanie konturu zaznaczenia Odwracanie zaznaczenia Anulowanie zaznaczenia Modyfi kacja konturu zaznaczenia nowym poleceniem Popraw krawêdź Wype³nianie konturu zaznaczenia poleceniem Wype³nij Podsumowanie 4 Zaznaczanie obrazu oraz jego elementów Zaznaczenie — każdy zapewne wie doskonale, o czym mowa. Chodzi o określenie granic obszaru do edycji. Program Photoshop oferuje swoim użytkownikom kilka narzędzi umożliwiających zaznaczanie poszczególnych elementów obrazu oraz całego obrazu ze wszystkimi jego składnikami. W jakim celu wykorzystuje się zaznaczanie? Czy warto się uczyć tej techniki? Zdecydowanie tak, jest to bowiem jedna z podstawowych umiejętności potrzebnych w pracy z programem. Celowo postanowiłam opisać to zagadnienie w jednym z pierwszych rozdziałów, bo bez tego trudno byłoby omawiać inne zagadnienia. Umiejętność zaznaczania obszaru jest konieczna chociażby do kopiowania i usuwania elementów — to inne bardzo ważne czynności. Krótko mówiąc, zaznaczanie jest niezbędne w przypadku edycji obrazu i kontrolowania efektów pracy. Narzędziami do zaznaczania możemy na przykład retuszować obraz. Często przydaje się to wówczas, gdy dysponujemy obrazem z niezwykłym tłem i chcielibyśmy je wykorzystać w innym obrazie. Photoshop CS3 CE.indd 67 Photoshop CS3 CE.indd 67 2007-08-10 14:47:37 2007-08-10 14:47:37 68 Zaznaczanie obrazu oraz jego elementów Jak już wspomniałam, narzędzia do zaznaczania, które zawiera Photoshop, pozwalają — za sprawą swojej różnorodności — zaznaczyć każdy element z większą lub mniejszą precyzją. Nie są tu przeszkodą ich bardziej lub mniej regularne kształty. Następne, czego nauczysz się z tego rozdziału, to anulowanie zaznaczenia. Często bowiem bywa tak — zwłaszcza na początku nauki — że popełniamy błędy. Jednak źle zaznaczony kontur elementu nie stanowi już problemu. Nie musisz korzystać z narzędzi do zaznaczania w napięciu i z obawą, że coś może się nie udać. W tym programie wszystko jest pod Twoją kontrolą. Jeśli popełnisz błąd podczas zaznaczania, zawsze możesz go skorygować. Możesz wreszcie zaznaczyć także cały obszar obrazu. Umiejętność ta jest wykorzystywana na przykład wtedy, gdy jakiś obraz zamierzamy umieścić na jednej z warstw innego obrazu. Dodam jeszcze, iż zaznaczenie w programie Photoshop określane jest osobliwie jako „maszerujące mrówki” — przekonasz się jednak, że to określenie jest adekwatne. Zacznijmy zatem! Photoshop CS3 CE.indd 68 Photoshop CS3 CE.indd 68 2007-08-10 14:47:38 2007-08-10 14:47:38 Zaznaczanie ca³ego obrazu i anulowanie zaznaczenia 69 Zaznaczanie ca³ego obrazu i anulowanie zaznaczenia W tej części rozdziału nauczysz się, jak zaznaczyć cały obszar obrazu. Dowiesz się następnie, co zrobić, aby anulować zaznaczenie. 1. Otwórz w programie dowolne zdjęcie. 1 2 3 2. Otwórz menu Zaznacz (Select). 3. Wybierz opcję Wszystko (All). Photoshop CS3 CE.indd 69 Photoshop CS3 CE.indd 69 2007-08-10 14:47:38 2007-08-10 14:47:38 70 Zaznaczanie ca³ego obrazu i anulowanie zaznaczenia 4 4. A oto efekt. Wokół zdjęcia pojawiło się zaznaczenie w postaci tzw. maszerujących mrówek, czyli migoczących kresek. Ten sam efekt możesz uzyskać, korzystając ze skrótu klawiaturowego Ctrl+A. 5 6 5. Aby anulować zaznaczenie, ponownie otwórz menu Zaznacz (Select). 6. Wybierz tym razem opcję Usuń zaznaczenie (Deselect). Photoshop CS3 CE.indd 70 Photoshop CS3 CE.indd 70 2007-08-10 14:47:38 2007-08-10 14:47:38 Zaznaczanie ca³ego obrazu i anulowanie zaznaczenia 71 7. Gotowe. Zaznaczenie zostało anulowane. 7 Efekt usunięcia zaznaczenia, opisany w punktach 5. i 6., możesz uzyskać, korzystając ze skrótu klawiaturowego Ctrl+D. Photoshop CS3 CE.indd 71 Photoshop CS3 CE.indd 71 2007-08-10 14:47:39 2007-08-10 14:47:39 72 Zaznaczanie elementów obrazu narzêdziami Zaznaczanie prostok¹tne i eliptyczne Zaznaczanie elementów obrazu narzêdziami Zaznaczanie prostok¹tne i eliptyczne Z tego przykładu dowiesz się, jak zaznaczyć wybrany element obrazu narzędziem Zaznaczanie prostokątne (Rectangular Marquee) lub Zaznaczanie eliptyczne (Elliptical Marquee). Oba narzędzia służą do zaznaczania elementów mających regularne kształty. Wykorzystujemy je także wówczas, gdy chcemy zaznaczyć część obszaru obrazka, ujmując go w prostokątną lub owalną ramkę. Granica zaznaczonego obszaru zostanie określona „maszerującymi mrówkami”. Wspomniane narzędzia znajdują się w palecie Przybornik. Jeśli paleta ta jest niewidoczna, użyj polecenia Okno/Narzędzia (Windows/Tools), aby ją wywołać. Korzystając z tych narzędzi, możesz zaznaczyć dowolną liczbę elementów na obrazie. Aby dodać każdy nowy fragment do zaznaczenia, przytrzymaj podczas przeciągania kursora klawisz Shift , natomiast aby odjąć fragment od zaznaczenia, przytrzymaj podczas przeciągania kursora klawisz Alt. Zaznaczanie polega generalnie na przeciąganiu kursora myszy, gdy wciśnięty jest jej lewy przycisk. Zobaczmy, jak to działa. Otwórz w programie dowolne zdjęcie. Nie ma znaczenia, co przedstawia, ponieważ ćwiczenie to ma na celu jedynie pokazać Ci, jak zaznaczyć obszar i na czym polega dodawanie nowego zaznaczenia do już istniejącego i odejmowanie od utworzonego zaznaczenia obszaru, który wcześniej wchodził w skład zaznaczenia. Tak więc nie będzie nas obchodziło w tym ćwiczeniu, co zaznaczamy. Oto plan. Zaznaczymy trzy fragmenty obrazu. Od zaznaczenia utworzonego jako pierwsze odejmiemy fragment zaznaczenia; zrobimy to narzędziem Zaznaczanie prostokątne (Rectangular Marquee), abyś zobaczył, w jaki sposób działa. W ten sam sposób działa narzędzie Zaznaczanie eliptyczne (Elliptical Marquee), z tą różnicą, że kształt zaznaczenia uzyskany za jego pomocą jest elipsą lub okręgiem, a nie prostokątem czy kwadratem. Photoshop CS3 CE.indd 72 Photoshop CS3 CE.indd 72 2007-08-10 14:47:39 2007-08-10 14:47:39 Zaznaczanie elementów obrazu narzêdziami Zaznaczanie prostok¹tne i eliptyczne 73 3 4 5 1 2 1. Kliknij w Przyborniku ikonę, która kryje w sobie narzędzia służące do zaznaczania za pomocą regularnych kształtów. 2. Z listy wybierz narzędzie Zaznaczanie prostokątne (Rectangular Marquee). 3. Na pasku opcji kliknij przycisk Nowe zaznaczenie (New selection). 4. W polu Wtapianie (Feather) wprowadź wartość 0. 5. W polu Styl (Style) wybierz jedną z trzech opcji określających styl tworzonego zaznaczenia. Wybierz Zwykły (Normal), jeśli chcesz, aby tworzona ramka zaznaczenia miała kształt zależny jedynie od tego, w jaki sposób przeciągniesz kursor w oknie obrazu, Stałe proporcje (Fixed Ratio), jeśli chcesz określić stosunek pomiędzy wysokością a szerokością ramki zaznaczenia (wówczas aktywne staną się pola Szerokość (Width) oraz Wysokość (Height), w których wprowadzisz wartości określające ten stosunek, np. 4:3), lub Określony rozmiar (Fixed Size), jeśli chcesz, aby ramka miała stałe wymiary, określone przez Ciebie w polach Szerokość (Width) oraz Wysokość (Height). W omawianym przykładzie wybrałam Zwykły (Normal). Photoshop CS3 CE.indd 73 Photoshop CS3 CE.indd 73 2007-08-10 14:47:39 2007-08-10 14:47:39 74 Zaznaczanie elementów obrazu narzêdziami Zaznaczanie prostok¹tne i eliptyczne 6 7 6. Umieść kursor myszy w tym miejscu obrazka, od którego chcesz rozpocząć zaznaczanie fragmentu. 7. Przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy i przesuwaj kursor, rysując w ten sposób kształt. Miejsce, w którym umieścisz kursor myszy, to lewy górny róg ramki zaznaczenia. 8. Kiedy skończysz, zwolnij przycisk myszy. 8 Photoshop CS3 CE.indd 74 Photoshop CS3 CE.indd 74 2007-08-10 14:47:40 2007-08-10 14:47:40 Zaznaczanie elementów obrazu narzêdziami Zaznaczanie prostok¹tne i eliptyczne 75 9. Aby dodać do rysunku drugie zaznaczenie, wykonaj ponownie czynności opisane w krokach 6. i 7., przytrzymując wciśnięty klawisz Shift . 9 Jeśli chcesz zaznaczyć w obrazie wiele jego fragmentów i nie masz ochoty za każdym ra- zem przytrzymywać wciśniętego klawisza Shift , kliknij po prostu na pasku opcji przy- cisk Dodaj do zaznaczenia (Add to selection). 10 11 10. Aby odjąć fragment od zaznaczenia, umieść kursor w środku zaznaczonego obszaru. 11. Następnie naciśnij klawisz Alt i trzymając go, wciśnij lewy przycisk myszy. Zaznacz (tak jak w krokach 6. i 7.) fragmenty, które chcesz wyłączyć z wybranego zaznaczenia. W omawianym przykładzie postanowiłam wyłączyć z zaznaczenia dwie kolumny przed pomnikiem. Najpierw jedną, potem drugą. Photoshop CS3 CE.indd 75 Photoshop CS3 CE.indd 75 2007-08-10 14:47:40 2007-08-10 14:47:40 76 Zaznaczanie elementów obrazu narzêdziami Zaznaczanie prostok¹tne i eliptyczne Jeśli chcesz odjąć od zaznaczenia wiele fragmentów obrazu i nie masz ochoty za każdym razem przytrzymywać wciśniętego klawisza Alt, kliknij po prostu na pasku opcji przy- cisk Odejmij od zaznaczenia (Subtract from selection). 12. Oto efekt. Od zaznacze- nia zostały odjęte dwie kolumny. 12 Jeśli chcesz użyć do zaznaczania narzędzia Zaznaczanie eliptyczne (Elliptical Marquee), cały proces przebiegać będzie bez zmian. Jedyna różnica polega na tym, że w kroku 2. zamiast narzędzia Zaznaczanie prostokątne (Rectangular Marquee) wybierasz Zaznaczanie eliptyczne (Elliptical Marquee). Kiedy pracujesz z narzędziem Zaznaczanie eliptyczne (Elliptical Marquee), na jego pa- sku opcji staje się dostępna dodatkowa opcja: Wygładzanie (Anti-alias). Zaznacz ją, jeśli chcesz, aby kontury tworzonego zaznaczenia były przez program wygładzane. Narzędzia Zaznaczanie prostokątne (Rectangular Marquee) oraz Zaznaczanie eliptyczne (Elliptical Marquee) często wykorzystuję do korygowania kształtu zaznaczenia wykona- nego za pomocą innych narzędzi, o których będzie mowa w dalszej części rozdziału. Photoshop CS3 CE.indd 76 Photoshop CS3 CE.indd 76 2007-08-10 14:47:41 2007-08-10 14:47:41 Zaznaczanie elementów obrazu narzêdziami z grupy Lasso 77 Zaznaczanie elementów obrazu narzêdziami z grupy Lasso Narzędzi typu lasso — Lasso (Lasso), Lasso wielokątne (Polygonal lasso), Lasso magnetyczne (Magnetic Lasso) — używa się do zaznaczania elementów obrazów o nieregularnych kształtach. Można nimi zaznaczyć bardzo precyzyjnie każdy fragment konturu przeznaczonego do edycji; umożliwiają bardziej szczegółowe zaznaczenie kształtu elementu niż narzędzia omówione w przykładzie powyżej. Narzędzia typu lasso znajdują się w Przyborniku, zaraz pod narzędziami omówionymi w ostatnim przykładzie. Sposób użycia narzędzia tego typu jest taki sam jak w przypadku wszystkich innych narzędzi służących do zaznaczania. Klikamy w miejscu, od którego chcemy rozpocząć zaznaczanie konturu. Następnie z wciśniętym lewym przyciskiem myszy przesuwamy kursor wzdłuż krawędzi kształtu, tworząc tym samym zaznaczenie. Jeśli używasz narzędzia Lasso (Lasso), nie zwalniaj lewego przycisku myszy przed cał- kowitym zaznaczeniem konturu. Puszczenie przycisku spowoduje bowiem zakończenie czynności zaznaczania. Jeśli zwolnisz przycisk, zanim linia wychodząca z punktu, od którego rozpocząłeś zaznaczanie, wróci do niego (co jest naturalne, kiedy kończymy za- znaczanie krawędzi elementu), dwa punkty — punkt, od którego zaczynałeś zaznacza- nie konturu, oraz punkt, który zaznaczyłeś jako ostatni przed zwolnieniem przycisku myszy — zostaną połączone linią prostą. Lasso magnetyczne (Magnetic Lasso) to narzędzie, które daje najwięcej możliwości, jeśli chodzi o precyzję zaznaczania oraz jego ewentualną korektę. Pozwalają na to Punkty zakotwiczenia. Są to kwadraciki, które przyczepiają do konturu wszystkie pociągnięte wzdłuż niego odcinki linii. Nie jest już konieczne nieustanne wciskanie lewego przycisku myszy w celu zaznaczenia konturu. W trakcie zaznaczania możesz go zwalniać i nie spowoduje to zamknięcia zaznaczenia linią prostą. Wystarczy, że wciśniesz lewy przycisk myszy, aby wznowić zaznaczanie. Klawiszem Backspace (znajduje się na ostatniej pozycji rzędu klawiszy z cyframi; jest to strzałka skierowana w lewo) możesz szybko skorygować niewłaściwe zaznaczenie — po każdym naciśnięciu go ostatni wstawiony na linii punkt zakotwiczenia zostanie usunięty. Ile razy naciśniesz ten klawisz, tyle punktów zakotwiczenia zostanie usuniętych. Umożliwia to cofanie się w procesie zaznaczania, co pozwala wprowadzić potrzebne zmiany. Każdy kolejny punkt zakotwiczenia wstawiamy przez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Dwukrotne kliknięcie spowoduje zamknięcie konturu. Photoshop CS3 CE.indd 77 Photoshop CS3 CE.indd 77 2007-08-10 14:47:41 2007-08-10 14:47:41 78 Zaznaczanie elementów obrazu narzêdziami z grupy Lasso Wykonajmy teraz krótkie ćwiczenie. Otwórz w programie plik Pies znajdujący się na płycie CD-ROM. Narzędziem Lasso magnetyczne (Magnetic Lasso) zaznaczymy bociana. 1 2 5 6 8 3 4 7 9 10 1. W Przyborniku kliknij ikonę symbolizującą narzędzia z grupy lasso. 2. Z rozwiniętej listy wybierz narzędzie Lasso magnetyczne (Magnetic Lasso). 3. Kliknij przycisk Dodaj do zaznaczenia (Add to selection) lub Nowe zaznaczenie (New selection). 4. W polu Wtapianie (Feather) wprowadź wartość 0 piks, w tym bowiem przypadku nie chcemy, aby krawędzie były rozmywane. 5. Zaznacz opcję Wygładzanie (Anti-alias), jeśli chcesz, aby zaznaczenie było wygładzane. 6. W polu Szerokość (Width) wprowadź wartość określającą szerokość obszaru znajdującego się pod kursorem, który będzie analizowany podczas tworzenia zaznaczenia. Jeśli obszar, który ma zostać zaznaczony, ma wyraźne krawędzie, użyj dużej wartości. Ja wybrałam wartość 10. Photoshop CS3 CE.indd 78 Photoshop CS3 CE.indd 78 2007-08-10 14:47:41 2007-08-10 14:47:41 Zaznaczanie elementów obrazu narzêdziami z grupy Lasso 79 7. W polu Kontrast (Contrast) wprowadź wartość określającą kontrast pomiędzy obiektem pierwszoplanowym, który chcesz zaznaczyć, a tłem. Zasada jest taka, że jeśli obiekt wyraźnie wyróżnia się z tła, należy użyć większej wartości, w przeciwnym razie — mniejszej. Ja jednak często pozostawiam wartość domyślną 10 i najczęściej jest ona wystarczająca. Ja wprowadziłam jednak wartość 30. 8. Na pasku opcji dostępny jest również parametr Częstotliwość (Frequency). Im większą wartość wprowadzisz w jego polu, tym punkty kontrolne będą gęściej rozmieszczone podczas zaznaczania obiektu. Najczęściej wystarczy pozostawić tutaj wartość domyślną, 5. 9. Umieść kursor w miejscu, od którego chcesz zacząć zaznaczanie bociana, i kliknij. Pojawił się w tym miejscu pierwszy Punkt zakotwiczenia. 10. Naciśnij lewy przycisk myszy i przytrzymując go, zacznij przesuwać kursor wzdłuż krawędzi tworzącej kształt ptaka. Co pewien czas możesz kliknąć jednokrotnie, co spowoduje wstawienie kolejnego punktu zakotwiczenia (wówczas można na chwilę zwolnić przycisk myszy). Aby usunąć ostatni wstawiony punkt zakotwiczenia, naciśnij klawisz Backspace. 11. Kiedy kończąc zaznaczanie kształtu, powrócisz do punktu, od którego rozpocząłeś tę czynność, kontur zostanie zamknięty. Możesz zwolnić lewy przycisk myszy. 11 Photoshop CS3 CE.indd 79 Photoshop CS3 CE.indd 79 2007-08-10 14:47:42 2007-08-10 14:47:42 80 Zaznaczanie fragmentu obrazu narzêdziem Szybkie zaznaczanie Zaznaczanie fragmentu obrazu narzêdziem Szybkie zaznaczanie Absolutną nowością w programie jest narzędzie Szybkie zaznaczanie (Quick Selection). Jak nazwa sugeruje, służy ono do szybkiego zaznaczania wybranych fragmentów zdjęcia. Zaznaczanie to polega na pocieraniu z wciśniętym lewym przyciskiem myszy obszarów, które mają zostać zaznaczone. To narzędzie, jak każde z narzędzi do zaznaczania, ma na pasku opcji przyciski odpowiadające opcjom dodawania do zaznaczenia, odejmowania od zaznaczenia i tworzenia nowego zaznaczenia. Działają one tutaj prawie tak samo jak w przypadku narzędzi do zaznaczania, które już poznałeś. Różnica polega na tym, że po utworzeniu zaznaczenia narzędzie przechodzi automatycznie w tryb Dodaj do zaznaczenia (Add to selection). Dzięki temu, jeśli chcesz dodać do już istniejącego zaznaczenia wybrane obszary obrazu, wystarczy, że przeciągniesz po nich kursorem myszy — bez konieczności naciskania klawisza Shift . Jeśli zaś chcesz odjąć od zaznaczenia wybrany obszar obrazu, naciśnij klawisz Alt i przeciągnij po wybranym obszarze. Kiedy zwolnisz przycisk myszy, narzędzie automatycznie powróci do trybu Dodaj do zaznaczenia (Add to selection). Otwórz w programie zdjęcie o nazwie Tulipany znajdujące się na płycie CD-ROM dołączonej do książki. Postaramy się zaznaczyć… tulipany. 1 3 4 5 2 1. Kliknij w Przyborniku ikonę, która kryje w sobie narzędzia służące do zaznaczania przez kliknięcie lub pocieranie. 2. Z listy wybierz narzędzie o nazwie Szybkie zaznaczanie (Quick Selection). 3. Na pasku opcji narzędzia kliknij przycisk Nowe zaznaczenie (New selection). 4. Ustaw rozmiar końcówki pędzla za pomocą opcji Pędzel (Brush). Robi się to tak samo jak podczas pracy z narzędziem Pędzel (Brush). Photoshop CS3 CE.indd 80 Photoshop CS3 CE.indd 80 2007-08-10 14:47:42 2007-08-10 14:47:42 Zaznaczanie fragmentu obrazu narzêdziem Szybkie zaznaczanie 81 Aby zmniejszyć rozmiar końcówki narzędzia Pędzel (Brush), naciśnij klawisz [, aby go zwiększyć — ]. 5. Następnym poleceniem widocznym na pasku opcji jest Auto-poprawianie (Auto-Enhance). Koryguje ono ostre, postrzępione granice zaznaczenia (selekcji). Automatycznie przesuwa granice zaznaczenia dalej w stronę krawędzi obrazu i stosuje korekcję krawędzi. Jeśli chcesz, zaznacz je. Kiedy będziesz pracował z obrazem składającym się z kilku warstw (o warstwach prze- czytasz w dalszej części książki), znaczenia nabierze znajdująca się także na pasku opcji opcja o nazwie Próbkuj wszystkie warstwy (Sample All Layers). Jeśli zostanie zaznaczona, selekcja będzie tworzona na podstawie wszystkich warstw w obrazie, w przeciwnym ra- zie — jedynie na podstawie warstwy aktywnej. W omawianym przykładzie nie ma zna- czenia to, czy jest ona zaznaczona, czy też nie, ponieważ pracujemy z obrazem składają- cym się tylko z jednej warstwy — Tło (Background). 6 6. Zacznij malować we wnętrzu obszaru, który chcesz zaznaczyć. Zaznaczenie będzie się rozszerzało, w miarę jak będziesz przesuwał kursor. Kiedy będziesz malował na obszarach blisko krawędzi jakiegoś kształtu, obszar zaznaczenia będzie się rozszerzał, zgodnie z tym, jak przebiegają krawędzie kształtu, aby ostatecznie dopasować się do nich. Photoshop CS3 CE.indd 81 Photoshop CS3 CE.indd 81 2007-08-10 14:47:43 2007-08-10 14:47:43 82 Zaznaczanie fragmentu obrazu narzêdziem Szybkie zaznaczanie 7. Zaznaczenie zostało utworzone. 7 Jeśli przerwiesz zaznaczanie obszaru narzędziem Szybkie zaznaczanie (Quick Selection), a potem je wznowisz, klikając lub przeciągając kursorem w pobliżu miejsca, w którym ostatnio skończyłeś, wówczas zaznaczenie „rozrośnie” się i będzie obejmowało także ten nowy obszar. Jeśli zaznaczeniem zostały objęte również te obszary, które nie powinny wchodzić w jego zakres, możesz to skorygować. Takim obszarem w przypadku zaznaczenia wykonanego przeze mnie w ramach przykładu jest część pomiędzy dwiema łodyżkami kwiatów. 8 9 8. Aby odjąć od zaznaczenia dowolny obszar, kliknij na pasku opcji przycisk Odejmij od zaznaczenia (Subtract from selection). 9. Przeciągnij kursorem po obszarze, który chcesz wyłączyć z zaznaczenia. Photoshop CS3 CE.indd 82 Photoshop CS3 CE.indd 82 2007-08-10 14:47:43 2007-08-10 14:47:43 Zaznaczanie fragmentu obrazu narzêdziem Szybkie zaznaczanie 83 Aby chwilowo przełączyć się do trybu odejmowania od zaznaczenia, naciśnij klawisz Alt. Aby dodać do zaznaczenia wybrany fragment obrazu, po prostu przeciągnij po nim kur- sorem myszy. Chyba że wcześniej odejmowałeś od utworzonego zaznaczenia wybrany fragment obrazu i użyłeś do tego celu przycisku Odejmij od zaznaczenia (Subtract from selection) (zamiast klawisza Alt). W takiej sytuacji musisz kliknąć przycisk Dodaj do za- znaczenia (Add to selection), zanim zaczniesz przeciągać kursorem po oknie obrazu. 10. Oto i zaznaczenie. 10 Na pasku opcji dostępny jest również przycisk Popraw krawędź (Refi ne Edge). Po jego kliknięciu uzyskujemy dostęp do okna dialogowego z opcjami umożliwiającymi dodatkową korekcję kształtu zaznaczenia. Zostało ono omówione w dalszej części rozdziału. Photoshop CS3 CE.indd 83 Photoshop CS3 CE.indd 83 2007-08-10 14:47:44 2007-08-10 14:47:44
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS3 CE. Kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: