Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00073 003435 18772973 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS3/CS3 PL. Kanały i maski. Biblia - książka
Photoshop CS3/CS3 PL. Kanały i maski. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 528
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1787-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Photoshop -- najpopularniejszy program do tworzenia i obróbki grafiki -- wciąż skrywa wiele tajemnic, a jego możliwości są tak ogromne, że wprawiają w zachwyt nawet najbardziej doświadczonych projektantów i fotografów. Na szczęście dzięki intuicyjnemu interfejsowi ogrom jego możliwości wcale nie utrudnia użytkowania! Umożliwia za to niezwykłą synergię różnych technik i narzędzi oraz pozwala na tworzenie profesjonalnych, niepowtarzalnych projektów. Aktualna wersja -- Photoshop CS3/CS3 PL -- jest sprawniejsza i bardziej intuicyjna niż poprzednie, m.in. dzięki udoskonaleniu interfejsu użytkownika oraz wprowadzeniu nowych funkcji, takich jak inteligentne filtry.

Książka 'Photoshop CS3/CS3 PL. Kanały i maski. Biblia' zawiera szczegółowe omówienie sposobów zarządzania kanałami kolorów i maskami oraz wyjawia tajniki sprawnej pracy w tym programie. Dodatkowo wszystkie przykłady zastosowania narzędzi zostały zilustrowane kolorowymi zdjęciami. Korzystając z tego wyczerpującego podręcznika, poznasz techniki służące do mieszania kanałów, tworzenia obrazów monochromatycznych, bichromii i wprowadzania koloru dodatkowego. Dowiesz się, na czym polega praca w trybie Lab oraz przekształcanie zaznaczeń. Nauczysz się efektownie kompilować zdjęcia za pomocą kanałów i masek. Ta książka łączy w sobie ekspercką wiedzę teoretyczną z praktycznymi technikami. Takie połączenie wzbogaci Twój warsztat i zainspiruje Cię do tworzenia własnych, wyjątkowych obrazów!

Połącz perfekcyjne rzemiosło i artystyczną inspirację!


Książkę poleca redakcja Digital Foto Video:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS3/CS3 PL. Kana³y i maski. Biblia Autor: Stephen Romaniello T³umaczenie: Rados³aw Brzozowski ISBN: 978-83-246-1787-6 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS3 Channels and Masks Bible Format: 172x245, stron: 528 Oprawa: twarda Photoshop CS3/CS3 PL. Kana³y i maski. Biblia • Poznaj sekrety kana³ów barwnych • Dobieraj umiejêtnie maski • Projektuj jak profesjonalista Photoshop — najpopularniejszy program do tworzenia i obróbki grafiki — wci¹¿ skrywa wiele tajemnic, a jego mo¿liwoœci s¹ tak ogromne, ¿e wprawiaj¹ w zachwyt nawet najbardziej doœwiadczonych projektantów i fotografów. Na szczêœcie dziêki intuicyjnemu interfejsowi ogrom jego mo¿liwoœci wcale nie utrudnia u¿ytkowania! Umo¿liwia za to niezwyk³¹ synergiê ró¿nych technik i narzêdzi oraz pozwala na tworzenie profesjonalnych, niepowtarzalnych projektów. Aktualna wersja — Photoshop CS3/CS3 PL — jest sprawniejsza i bardziej intuicyjna ni¿ poprzednie, m.in. dziêki udoskonaleniu interfejsu u¿ytkownika oraz wprowadzeniu nowych funkcji, takich jak inteligentne filtry. Ksi¹¿ka „Photoshop CS3/CS3 PL. Kana³y i maski. Biblia” zawiera szczegó³owe omówienie sposobów zarz¹dzania kana³ami kolorów i maskami oraz wyjawia tajniki sprawnej pracy w tym programie. Dodatkowo wszystkie przyk³ady zastosowania narzêdzi zosta³y zilustrowane kolorowymi zdjêciami. Korzystaj¹c z tego wyczerpuj¹cego podrêcznika, poznasz techniki s³u¿¹ce do mieszania kana³ów, tworzenia obrazów monochromatycznych, bichromii i wprowadzania koloru dodatkowego. Dowiesz siê, na czym polega praca w trybie Lab oraz przekszta³canie zaznaczeñ. Nauczysz siê efektownie kompilowaæ zdjêcia za pomoc¹ kana³ów i masek. Ta ksi¹¿ka ³¹czy w sobie eksperck¹ wiedzê teoretyczn¹ z praktycznymi technikami. Takie po³¹czenie wzbogaci Twój warsztat i zainspiruje Ciê do tworzenia w³asnych, wyj¹tkowych obrazów! • Obrazy wektorowe i rastrowe • Przekszta³canie zdjêæ • Korzystanie z narzêdzia Crop • Praca z warstwami • Korzystanie z palet • Konwersja trybów barwnych • Tworzenie kolorów • CMYK i RGB • Techniki pracy z kana³ami barwnymi • Zmiana informacji barwnej • Tworzenie obrazu monochromatycznego • Praca w trybie Lab • Tworzenie œwiate³ i cieni • Praca z maskami Po³¹cz perfekcyjne rzemios³o i artystyczn¹ inspiracjê! 5 Spis treści O autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Część I Podstawy obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Rozdział 1. Tworzenie obrazów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Obrazy wektorowe i rastrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Grafi ki wektorowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Obrazy rastrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Zrozumieć głębię bitową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Bitmapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Skala szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kolor RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 64-bitowy obraz CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Obrazy HDR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Formaty zapisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Określanie rozdzielczości i rozmiaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rozdzielczość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozdzielczość obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozdzielczość monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozdzielczość drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Rozdzielczość obrazu półtonowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Rozdzielczość rastra stochastycznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Określanie właściwej rozdzielczości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Skalowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Zachowywanie proporcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Style skalowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Uzyskiwanie pomocy przy skalowaniu zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Wybór ustawień interpolacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Skalowanie kanałów i masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Przekształcanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pozostałe metody obracania i odwracania obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Korzystanie z narzędzia Crop (Kadrowanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kadrowanie do określonego rozmiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Kadrowanie perspektywy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zmiana wielkości obszaru roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Obracanie obszaru roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Praca z warstwami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Paleta warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Praca z warstwą tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Nazywanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Przeglądanie zawartości warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6 Spis treści Wybór wielkości miniaturki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Zaznaczanie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Zrozumieć przezroczystość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Kontrola przejrzystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Przezroczystość wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Zmiana kolejności warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Praca z dokumentami wielowarstwowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Łączenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Grupowanie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Grupy warstw i kanały barwne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Blokowanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Tworzenie nowych warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Przenoszenie zawartości warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Kopiowanie pojedynczych warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Kopiowanie kilku warstw jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Przeciąganie wybranej zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Kopiowanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Usuwanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Mieszanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Stosowanie stylów warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Zapisywanie stylów warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Scalanie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Spłaszczanie obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Pojęcia związane z maskowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Rozdział 2. Poznajemy narzędzia, palety i menu . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Wyświetlanie zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Zastosowanie narzędzia Zoom (Lupka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Korzystanie z menu View (Widok). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Wybór trybu ekranowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Określanie procentowej wielkości wyświetlanego obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Przewijanie obrazu na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Navigator (Nawigator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Okno obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Pasek tytułu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Pasek stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Dostęp do menu i okien dialogowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Korzystanie z palet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Klastry palet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Łączenie palet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Organizowanie palet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Przywracanie i zmienianie przestrzeni roboczych i położenia palet. . . . . . . . . . . . 76 Praca z nowymi narzędziami CS3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Paleta narzędzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Korzystanie z podpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Ikony narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Pasek opcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Ustawienia predefi niowane narzędzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Spis treści 7 Część II Zen koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Rozdział 3. Zrozumieć tryby barwne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Zrozumieć kolor cyfrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Urządzenia rejestrujące światło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zamiana kolorów na liczby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Wybór różnych trybów barwnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Tryb bitmapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Tryb skali szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Tryb koloru indeksowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Tryb Duotone (bichromia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tryb barwny RGB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Tryb CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Tryb Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Tryb wielokanałowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Model barwny HSB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Konwersja trybów barwnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Tworzenie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Pobieranie próbek kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Praca z próbnikiem kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Hue (Barwa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Saturation (Nasycenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Brightness (Jasność). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Wybór kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Aktywne parametry koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Wybór koloru RGB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Wybór trybu Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Określanie kolorów CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ostrzeżenie o przekroczeniu zakresu kolorów CMYK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Wybór palety internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Określanie koloru w bibliotece kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Korzystanie z palet kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Paleta Swatches (Próbki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Rozdział 4. Zarządzanie kolorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Poznajemy robocze przestrzenie barwne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Profi le ICC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Szklane okno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Kalibracja monitora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Wybór odpowiedniej przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Jak wybrać właściwą roboczą przestrzeń barwną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Konwersja i osadzanie profi lu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Korzystanie z podstawowych ustawień kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Zasady zarządzania kolorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Otwieranie zdjęć z niezgodnymi profi lami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Otwieranie zdjęć bez osadzonego profi lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Robocza przestrzeń barwna CMYK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Praca z zaawansowanymi ustawieniami kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 8 Spis treści Mechanizmy zarządzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Konwersje za pomocą metod konwersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Parametry zaawansowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Tworzenie profi li własnych użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Drukowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Korzystanie z okien dialogowych wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Page Setup (Ustawienia strony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Print (Drukuj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Output options (Wyjście) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Color Management Options (zarządzanie kolorami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Drukowanie odbitek barwnych, separacji, kanałów i zawartości warstw . . . . . . 130 Obrazy barwne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Separacje barwne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Pojedyncze kanały lub warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Rozdział 5. Korekcja koloru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Zrozumieć dynamikę dopasowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Wykrywanie niedoskonałości barwnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Analiza histogramu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Pomiar koloru przy wykorzystaniu palety Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Korzystanie z narzędzia Eyedropper (Kroplomierz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Korzystanie z narzędzia Color Sampler (Próbkowanie kolorów) . . . . . . . . . . . . . . 141 Korzystanie z dopasowań automatycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Stosowanie dopasowań automatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Kontrola nad przycinaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Korygowanie jasności i kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Praca z poleceniem Levels (Poziomy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Poziomy wejścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Output levels (Poziomy wyjściowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Przypisywanie nowych wartości pikselom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Korekcja poziomów w poszczególnych kanałach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Określanie i ustawianie punktów bieli i czerni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Zapisywanie i wczytywanie poziomów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Korekcja za pomocą polecenia Curves (Krzywe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Podstawowe korekcje za pomocą krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Korzystanie z ustawień predefi niowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Korzystanie z paska jasności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Wybór narzędzi wykresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Zmiana wartości wejścia i wyjścia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Korekcja kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Tworzenie krzywej zablokowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Wykonywanie dopasowań miejscowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Równoważenie koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Praca z poleceniem Color Balance (Balans kolorów). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Korzystanie z polecenia Selective Color (Kolor selektywny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Ponowne mapowanie kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Zmiana barwy i nasycenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Oddziaływanie na wybrane kolory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Spis treści 9 Pobieranie próbek za pomocą kroplomierzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Korygowanie nasycenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Korekcja jasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Kolorowanie zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Tworzenie warstw dopasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Część III Techniki pracy z kanałami barwnymi . . . . . . .167 Rozdział 6. Poznajemy paletę Channels (Kanały) . . . . . . . . . . . . . . 169 Otwieranie palety Channels (Kanały) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ukrywanie i wyświetlanie zawartości kanału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Analiza kanałów barwnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Praca z kanałem alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Zapisywanie zaznaczeń jako kanałów alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Wczytywanie selekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Zmiana preferencji kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Wykonywanie operacji na kanałach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Wyświetlanie kanałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Wyświetlanie kanałów alfa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Korzystanie z opcji kanałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Powielanie kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Usuwanie kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Pozostałe operacje na kanałach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Dzielenie kanałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Scalanie kanałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Konwersja na tryb Multichannel (wielokanałowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Mieszanie kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Przegląd pozostałych rodzajów kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Kanały koloru dodatkowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Maski warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Szybkie maski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Rozdział 7. Mieszanie kanałów barwnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Zamiana informacji barwnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Praca z poleceniem Channel Mixer (Mieszanie kanałów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Przenoszenie kolorów pomiędzy kanałami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Mieszanie kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Korzystanie z polecenia Apply Image (Zastosuj obraz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Redukowanie wypalonych świateł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Usuwanie koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Przesuwanie kanałów barwnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Tworzenie dwupoziomowych obrazów trójwymiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Tworzenie obrazów 3D o ciągłej głębi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 10 Spis treści Rozdział 8. Tworzenie idealnego obrazu monochromatycznego. . 207 Wybór najlepszego kanału. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Korzystanie z polecenia Channel Mixer (Mieszanie kanałów) przy tworzeniu zdjęć monochromatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tworzenie obrazu czarno-białego w trybie Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Desaturacja koloru za pomocą polecenia Calculations (Obliczenia) . . . . . . . . . . . . . . 217 Praca z tonami sepiowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Za pomocą fi ltra fotografi cznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Za pomocą krzywych kanału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Korzystanie z konwertera Black and White (Czarno-biały) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Rozdział 9. Określanie bichromii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Poznajemy bichromie, trichromie i kwadrychromie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Wybór kolorów bichromii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Edycja krzywej bichromii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Uginanie krzywej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Zapisywanie i wczytywanie krzywej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Tworzenie separacji barwnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Tryb wielokanałowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Kolory nadrukowane na siebie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Rozdział 10. Korzystanie z koloru dodatkowego . . . . . . . . . . . . . . 237 Praca z kanałami koloru dodatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Odróżnianie krycia od… krycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Wyświetlanie kanałów koloru dodatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Tworzenie wycięć i zalewek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Wycinanie i wykonywanie zalewek kolorów jednolitych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Tworzenie tonalnych kanałów koloru dodatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Drukowanie kolorów dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Część IV Wystrzałowe techniki pracy z kanałami barwnymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Rozdział 11. Praca w trybie Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Zrozumieć tryb barwny Lab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Wyostrzanie zdjęć w trybie Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Wyostrzanie w trybie Lab za pomocą dużego promienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Dwuetapowe wyostrzanie w trybie Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Zwiększanie intensywności koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Korzystanie z polecenia Apply Image (Zastosuj obraz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Korzystanie z techniki Curves (Krzywe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Dodawanie szumów do obrazów w kolorze Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Ograniczanie szumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Spis treści 11 Kolorowanie zdjęć czarno-białych w trybie Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Rozdział 12. Wydobywanie detali za pomocą kanałów . . . . . . . . . 275 Podkreślanie koloru skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Wyostrzanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Korzystanie z maski wyostrzającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Techniki wykorzystujące maskę wyostrzającą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Inteligentne wyostrzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Korzystanie z efektów świetlnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Opcje dostępne w efektach świetlnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Korzystanie z kanału tekstury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Mapowanie zdjęć za pomocą kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Rozdział 13. Tworzenie świateł i cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Tworzenie cienia za pomocą stylów warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Tworzenie cieni padających. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Cienie w fotomontażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Tworzenie smugi światła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Część V Podstawy tworzenia masek . . . . . . . . . . . . . . .309 Rozdział 14. Poznajemy maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Zrozumieć maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Typy masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Tworzenie i edycja wirtualnych masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Zapisywanie masek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Rozdział 15. Tworzenie zaznaczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Poznajemy narzędzia zaznaczania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Korzystanie z narzędzi zaznaczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Korzystanie z paska opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Praca z ikonami Boole’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Wtapianie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Wygładzanie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Korzystanie z narzędzi zaznaczania kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Praca z narzędziami Rectangular Marquee (Zaznaczanie prostokątne) i Elliptical Marquee (Zaznaczanie eliptyczne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Zaznaczanie pojedynczych rzędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Zaznaczanie pojedynczych kolumn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Korzystanie z narzędzi swobodnego zaznaczania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Wykonywanie zaznaczeń za pomocą narzędzia Lasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Wykonywanie zaznaczeń za pomocą narzędzia Polygonal Lasso (Lasso wielokątne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 12 Spis treści Wykonywanie zaznaczeń za pomocą narzędzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Korzystanie z narzędzi zaznaczania automatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Korzystanie z narzędzia Magic Wand (Różdżka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Korzystanie z narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) . . . . . . . . . . . . . 331 Modyfi kowanie zaznaczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Przekształcanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Praca z poleceniami zaznaczania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Rozdział 16. Korzystanie z kanałów alfa i szybkich masek . . . . . . . 337 Zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Podgląd kanałów alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Zmiana opcji kanału alfa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Wczytywanie zaznaczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Edytowanie kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Udoskonalanie kanałów alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Kopiowanie kanałów alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Usuwanie kanałów alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Praca z kanałami alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Tworzenie ramek za pomocą kanałów alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Wykonywanie edycji za pomocą masek gradientowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Łączenie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Przechodzenie w tryb Quick Mask (Szybka maska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Malowanie i edycja Quick Masks (Szybkich masek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Zmiana opcji Quick Mask (Szybkiej maski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Korzystanie z fi ltrów na Quick Mask (Szybkiej masce). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Część VI Maskowanie zawartości warstwy. . . . . . . . . .365 Rozdział 17. Maskowanie trudnych krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Tworzenie zaznaczeń za pomocą kanałów barwnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Praca z poleceniem Color Range (Zakres koloru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Zaznaczanie drobnych szczegółów za pomocą warstw dopasowania i polecenia Color Range (Zakres kolorów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Wydzielanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Podgląd wydzielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Udoskonalanie wydzielenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Wydzielanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Rozdział 18. Praca z wykorzystaniem masek warstw, masek odcinania i Smart Objects (Obiektów inteligentnych) . . . . . . . . . . . . 389 Praca z maskami warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Kontrolowanie masek warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Tworzenie masek warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Płynne łączenia za pomocą masek gradientowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Spis treści 13 Maskowanie dopasowań barwnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Dopasowania selektywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Korygowanie kontrastu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Maskowanie obszarów litego koloru, gradientów i wzorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Tworzenie jednolitej warstwy wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Tworzenie gradientowej warstwy wypełniającej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Tworzenie warstwy wypełnienia wzorkiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Przycinanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Określanie obszarów do przycięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Tworzenie wirtualnego tatuażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Łączenie masek przycinania i masek warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Praca ze Smart Objects (Obiektami inteligentnymi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Tworzenie i edycja Smart Objects (Obiektów inteligentnych). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Tworzenie Smart Objects (Obiektów inteligentnych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Edycja Smart Objects (Obiektów inteligentnych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Kopiowanie Smart Objects (Obiektów inteligentnych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Tworzenie i edytowanie Smart Filters (Filtrów inteligentnych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Korzystanie ze Smart Filters (Filtrów inteligentnych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Korzystanie z trybów mieszania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Maskowanie działania fi ltrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Część VII Praca z maskami tekstowymi i wektorowymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 Rozdział 19. Praca z maskami tekstowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Poznajemy narzędzia tekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Kontrola nad stosowaną czcionką. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Korzystanie z narzędzi tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Tworzenie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Tworzenie tekstu od wybranego punktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Tworzenie akapitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Wprowadzanie tekstu na ścieżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Zniekształcanie tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Rasteryzowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Tworzenie i edytowanie masek tekstowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Rozdział 20. Maskowanie ścieżek i kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Zrozumieć obiekty wektorowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Rysowanie ścieżek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Narzędzia służące do rysowania i edycji ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Korzystanie z narzędzia Pen (Pióro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Ścieżki proste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Ścieżki zakrzywione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Zmiana kierunku zakrzywionej ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Łączenie prostych i zakrzywionych ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Zamykanie ścieżki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 14 Spis treści Tworzenie ścieżek swobodnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Opcja Magnetic Pen (Pióro magnetyczne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Edytowanie ścieżek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Narzędzie Path Selection (Zaznaczanie ścieżek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Narzędzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Dodawanie i usuwanie punktów kontrolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Konwersja punktów kontrolnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Przekształcanie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Łączenie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Praca z paletą Paths (Ścieżki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Korzystanie ze ścieżek roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Zapisywanie ścieżek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Wyświetlanie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Usuwanie ścieżek z okna obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Usuwanie ścieżek z palety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Wypełnianie ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Obrysowywanie ścieżki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Konwertowanie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Przekształcanie zaznaczeń na ścieżki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Maskowanie obrazów wektorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Tworzenie masek wektorowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Korzystanie ze ścieżek przycinających. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Zapisywanie ścieżek przycinających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Maskowanie kształtów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Tworzenie warstw kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Praca z narzędziami Shape (Kształt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Korzystanie z paska opcji narzędzia Shape (Kształt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Rysowanie kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Tworzenie prostokątów i elips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Tworzenie wielokątów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Tworzenie linii i strzałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Tworzenie kształtów własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Określanie kształtów własnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Maskowanie kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Część VIII Łączenie zdjęć za pomocą kanałów i masek. . . . . . . . . . . . .465 Rozdział 21. Mieszanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Łączenie kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Mieszanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Łączące tryby mieszania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Tryby mieszania powodujące przyciemnienie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Tryby mieszania powodujące rozjaśnienie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Tryby mieszania oddziałujące na kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Porównawcze tryby mieszania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Tryby mieszania wykorzystujące element obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Dodatkowe tryby mieszania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Spis treści 15 Mieszanie warstw o podobnej zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Mieszanie za pomocą narzędzi i poleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Korzystanie z zaawansowanych opcji mieszania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Wymiana tła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Defringe (Bez aureoli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Usuwanie białej lub czarnej obwódki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Rozdział 22. Łączenie obrazów za pomocą kanałów . . . . . . . . . . . 489 Polecenie Apply Image (Zastosuj obraz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Tworzenie trudnych zaznaczeń za pomocą polecenia Apply Image (Zastosuj obraz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Podnoszenie jakości zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Łączenie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Korzystanie z polecenia Calculations (Obliczenia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Obliczanie jednego zdjęcia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Obliczanie dwóch zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 44R O Z D Z I A Ł     W tym rozdziale Poznajemy pojęcie roboczej przestrzeni barwnej Kalibrujemy monitor Wybieramy właściwą przestrzeń roboczą Korzystamy z podstawowych ustawień barwnych Korzystamy z bardziej zaawansowanych ustawień barwnych Drukujemy zdjęcie     Zarządzanie kolorem Sposób, w jaki edytujesz zdjęcia, zależy od tego, jak postrzegasz obraz na ekranie. W oparciu o to, co widzisz na monitorze, oceniasz kolory i kontrast zdjęcia. Należy jednak pamiętać, że sposób wyświetlania obrazu na monitorze zależy od kilku czynników, co może spowodować problemy przy podejmowaniu decyzji dotyczących kolorów. Skąd można mieć pewność, że to, co widzisz na ekranie, odpowiada obrazowi, który zostanie wydrukowany na drukarce? I skąd możesz mieć pewność, że to, co widzisz na ekranie, zostanie wyświetlone tak samo na innym monitorze? Są to pytania, na które usiłuje odpowiedzieć zarządzanie kolorem. Stanowi ono krytyczny czynnik pozwalający na zachowanie jakości zdjęcia i tworzenie optymalnego koloru. W tym rozdziale przyjrzymy się zarządzaniu kolorem i związanym z nim czynnikom. Pomoże Ci to w przygotowaniu plików do wy- druku i wyświetlania. Poznajemy robocze przestrzenie barwne Zarządzając kolorem, tworzymy środowisko, w którym będziemy oglądali wyniki naszej pracy, zwane Color Working Space (CWS) (robocza przestrzeń barwna). CWS jest oparte na urządzeniu wyjściowym, którego użyjesz do opublikowania zdjęcia. Jest ono niezależne od wyświetlacza i może być wybrane przez użytkownika. Kiedy zarządzasz kolorami w Photoshopie lub programach należących do Adobe Creative Suite, masz możliwość ska- nowania, zapisywania, edytowania i przechowywania zdjęć wraz z osadzoną roboczą przestrzenią barwną stanowiącą część pliku. Jeśli obraz taki zostanie zapisany i ponownie otwarty, jego wygląd będzie zawierał cechy charaktery- styczne tego właśnie profi lu. Profile ICC Obraz z osadzoną roboczą przestrzenią barwną zawiera w sobie profi l ICC (International Color Consortium) (Międzynarodowe Konsorcjum Kolorystycz- ne), który opisuje cechy kolorów obrazu. Profi l ICC opisuje cechy konkret- nego urządzenia wyjściowego RGB, takiego jak monitor czy drukarka, lub urządzenia drukującego w trybie CMYK, takiego jak naświetlarka. Wyświetla- ny na dowolnym skalibrowanym monitorze, obraz będzie wyglądał tak samo. Będzie on również drukowany ze stałą jakością na określonym urządzeniu. CWS opisuje cechy kolorów tak, że przetwarzanie jest bardziej spójne, a obraz końcowy jest dopasowany do środowiska, w którym będzie publikowany. 114 Część II  Zen koloru Szklane okno Aby zrozumieć ideę przestrzeni barwnych, wyobraź sobie, że patrzysz na obraz przez szybę. Może okazać się, że nie jest ona całkowicie przezroczysta; może ona być minimalnie zabarwiona, może też okazać się, że na jej powierzchni odbija się światło, powodując, że kolory wydają się przy- tłumione. Warto również zwrócić uwagę na oświetlenie obrazu. Czy jest to 100-watowa żarówka, czy może jarzeniówka albo lampa z barwnym fi ltrem? W rzeczywistości monitory zachowują się podobnie do wspomnianej szyby pomiędzy nami a obra- zem, zmieniając „rzeczywistość” obrazu i pokazując zdjęcie zgodne z możliwościami wyświetlacza, ale nie z rzeczywistym jego wyglądem. Profi l monitora to dokument, który określa możliwości (bądź ich brak) wyświetlania czystych kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Należy pamiętać, że obrazy cyfrowe tworzone są z tych właśnie kolorów wraz z milionami ich możliwych kombinacji zapisywanych w kanałach barwnych. Aby Photos- hop był w stanie prawidłowo wyświetlić jakikolwiek kolor, musi znać możliwości monitora, na którym pracujesz, a także musi wiedzieć, jak obraz wyglądałby wyświetlony lub wydrukowany na innym urzą- dzeniu. Tylko w ten sposób możesz w trakcie pracy podejmować przemyślane decyzje. Kalibracja monitora Pierwszym krokiem w zarządzaniu kolorem jest utworzenie profi lu dla monitora, którego używasz. Sta- nowi on punkt wyjściowy — wszystkie kolejne operacje dotyczące zarządzania kolorem zależą od cech wyświetlacza. Co za tym idzie, kalibrację monitora należy przeprowadzić tak, by uzyskać z niego najlepszy możliwy obraz. Najprostszym sposobem jest kalibracja wizualna z użyciem odpowiedniego programu takiego jak Adobe Gamma (dołączanego do Photoshopa dla Windows lub umieszczanego w preferencjach systemu operacyjnego Mac OSX). Używając oprogramowania do kalibracji, należy pamiętać o kilku ogólnych zasadach. Przede wszystkim daj monitorowi minimum 30 minut na rozgrzanie przed rozpoczęciem procesu kalibracji. Samą kali- brację należy przeprowadzać przy przytłumionym oświetleniu lub przy jego zupełnym braku. W miarę możliwości należy mieć na sobie czarne lub szare ubranie, by uniknąć przekłamań kolorystycznych powodowanych przez odbicia na ekranie. Aby skorzystać z oprogramowania do kalibracji na kompute- rze z Windows, należy otworzyć panel sterujący i uruchomić Adobe Gamma. W przypadku Macintosha oprogramowanie to znajduje się w Apple Menu/System Preferences/Displays/Colors/Calibrate. Następnie należy wykonać instrukcje krok po kroku. Okno, którym program roz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS3/CS3 PL. Kanały i maski. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: