Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 003626 18781683 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia - książka
Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia - książka
Autor: , Liczba stron: 752
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1764-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj możliwości warstw!

Adobe Photoshop udowadnia, że nie tylko świat nie jest dwuwymiarowy - więcej wymiarów ma także grafika rastrowa! Aby ułatwić tworzenie spektakularnych grafik i ciekawych efektów, twórcy tego narzędzia zaimplementowali w nim mechanizm warstw. Daje on wręcz nieograniczone możliwości projektowania i modyfikacji obrazów. To, jak go wykorzystasz, zależy tylko od Twojej wyobraźni i wiedzy!

Dzięki tej wyczerpującej książce poznasz działanie mechanizmu warstw i techniki pracy z nimi. Autorzy w przejrzysty i przyjazny dla Czytelnika sposób przekazują potrzebną wiedzę - od podstaw aż po zaawansowane zagadnienia. Dowiesz się, w jaki sposób zarządzać warstwami, scalać je i organizować. Zrozumiesz, na czym polega przekształcanie warstw, nauczysz się zmieniać ich rozmiary oraz używać masek. W kolejnych rozdziałach zobaczysz, jak wykorzystać warstwy specjalnego przeznaczenia - tekstowe oraz kształtu. Znajdziesz tu także style i kompozycje warstw oraz niezwykle praktyczne informacje na temat warstw dopasowania i wypełnienia. Ta książka to prawdziwe kompendium wiedzy na temat warstw i ich efektownego wykorzystania!

Źródło wszelkich informacji o warstwach - dla amatora i profesjonalisty!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia Autor: Matt Doyle, Simon Meek T³umaczenie: Irmina Lubowiecka, Mateusz Wieloch ISBN: 978-83-246-1764-7 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS3 Layers Bible Format: 172x245, stron: 752 Oprawa: twarda Zawiera CD-ROM Wykorzystaj mo¿liwoœci warstw! • Jak wykorzystaæ potêgê drzemi¹c¹ w mechanizmie warstw? • Jak zarz¹dzaæ warstwami? • Jak wykorzystaæ tryby mieszania? Adobe Photoshop udowadnia, ¿e nie tylko œwiat nie jest dwuwymiarowy – wiêcej wymiarów ma tak¿e grafika rastrowa! Aby u³atwiæ tworzenie spektakularnych grafik i ciekawych efektów, twórcy tego narzêdzia zaimplementowali w nim mechanizm warstw. Daje on wrêcz nieograniczone mo¿liwoœci projektowania i modyfikacji obrazów. To, jak go wykorzystasz, zale¿y tylko od Twojej wyobraŸni i wiedzy! Dziêki tej wyczerpuj¹cej ksi¹¿ce poznasz dzia³anie mechanizmu warstw i techniki pracy z nimi. Autorzy w przejrzysty i przyjazny dla Czytelnika sposób przekazuj¹ potrzebn¹ wiedzê – od podstaw a¿ po zaawansowane zagadnienia. Dowiesz siê, w jaki sposób zarz¹dzaæ warstwami, scalaæ je i organizowaæ. Zrozumiesz, na czym polega przekszta³canie warstw, nauczysz siê zmieniaæ ich rozmiary oraz u¿ywaæ masek. W kolejnych rozdzia³ach zobaczysz, jak wykorzystaæ warstwy specjalnego przeznaczenia – tekstowe oraz kszta³tu. Znajdziesz tu tak¿e style i kompozycje warstw oraz niezwykle praktyczne informacje na temat warstw dopasowania i wype³nienia. Ta ksi¹¿ka to prawdziwe kompendium wiedzy na temat warstw i ich efektownego wykorzystania! • Podstawy pracy z warstwami • Koncepcja warstw • Sposoby zarz¹dzania warstwami i ich organizacja • Kontrola po³o¿enia warstwy • Przekszta³canie warstw • Zmiana rozmiaru warstwy • Wykorzystanie warstwy tekstowej • Zastosowanie warstw kszta³tu, dopasowania i wype³nienia • £¹czenie warstw z wykorzystaniem trybów mieszania • Tworzenie i stosowanie inteligentnych obiektów • U¿ywanie masek • Style i kompozycje warstw • Zastosowanie warstw w praktyce • Sposoby manipulacji zdjêciami za pomoc¹ warstw • Stosowanie warstw w innych aplikacjach Źród³o wszelkich informacji o warstwach – dla amatora i profesjonalisty! Spis treħci O autorach ....................................................................................................... 17 Przedmowa ...................................................................................................... 19 Wprowadzenie ................................................................................................. 21 Ikony uĪywane w ksiąĪce .............................................................................................................21 PojĊcia i nazewnictwo ..................................................................................................................22 Elementy interfejsu .......................................................................................................................22 Klawiatura ....................................................................................................................................22 Páyta CD-ROM .............................................................................................................................23 Ostatnie sáowo ..............................................................................................................................23 Czúħè I Podstawy pracy z warstwami .......................................... 25 Rozdziađ 1. Wprowadzenie do warstw ............................................................. 27 Zrozumienie koncepcji warstw ...........................................................................................................28 Warstwy a Photoshop .........................................................................................................................28 Wprowadzenie do palety Layers (Warstwy) .......................................................................................29 Warstwy w oknie dokumentu .......................................................................................................31 Anatomia warstwy ........................................................................................................................31 Zrozumienie przezroczystoĞci warstwy ..............................................................................................32 Typy warstw .......................................................................................................................................33 Warstwa Background (Táo) ...........................................................................................................33 Normalne warstwy ........................................................................................................................34 Warstwy tekstowe .........................................................................................................................35 Warstwy ksztaátu ..........................................................................................................................36 Warstwy wypeánienia ...................................................................................................................36 Warstwy korekcyjne .....................................................................................................................37 UĪywanie warstw w Photoshopie .......................................................................................................38 Nowe funkcje warstw w Photoshopie CS3 .........................................................................................39 Nowy interfejs ..............................................................................................................................39 Inteligentne filtry ..........................................................................................................................41 Nowe warstwy korekcyjne ............................................................................................................42 Auto-wyrównanie i auto-mieszanie warstw ..................................................................................43 PrzejĞcie od teorii do praktyki .............................................................................................................44 Tworzenie nowego dokumentu .....................................................................................................44 Dodawanie zdjĊcia ........................................................................................................................45 Tworzenie prostokątnego táa dla tekstu .........................................................................................46 8 Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia Dodawanie tekstu ..........................................................................................................................48 Praca z warstwami ........................................................................................................................49 Podsumowanie ....................................................................................................................................50 Rozdziađ 2. Zarzædzanie warstwami i ich organizowanie ............................... 51 Tworzenie warstw ...............................................................................................................................52 Tworzenie warstwy z zaznaczenia ................................................................................................53 Inne sposoby tworzenia warstw ....................................................................................................54 Zaznaczanie warstw ............................................................................................................................54 Zaznaczanie pojedynczej warstwy ................................................................................................55 Zaznaczanie wielu warstw ............................................................................................................56 Zaznaczanie warstw przy uĪyciu narzĊdzia Move (PrzesuniĊcie) ................................................56 Zarządzanie warstwami .......................................................................................................................58 Duplikowanie warstw ...................................................................................................................58 Scalanie warstw ............................................................................................................................61 Konwertowanie warstwy Background (Táo) .................................................................................64 Przesuwanie zawartoĞci warstw ....................................................................................................64 Wyrównywanie zawartoĞci warstwy ............................................................................................66 Równomierne rozmieszczanie zawartoĞci warstw ........................................................................68 Zmiana kolejnoĞci warstw ............................................................................................................69 Zmiana nazw i kolorów warstw ....................................................................................................70 Ustawianie krycia i wypeánienia warstwy .....................................................................................71 Blokowanie warstw ......................................................................................................................72 Usuwanie warstw ..........................................................................................................................73 Kontrolowanie poáoĪenia warstwy ......................................................................................................74 Praca z miarkami ..........................................................................................................................74 Tworzenie i uĪywanie linii pomocniczych ....................................................................................76 Korzystanie ze Smart Guides (Inteligentnych linii pomocniczych) ..............................................79 Ukáadanie przy uĪyciu siatki .........................................................................................................80 Przyciąganie ..................................................................................................................................82 Mierzenie odlegáoĞci i kątów przy uĪyciu narzĊdzia Ruler (Miarka) ............................................84 Organizowanie warstw ........................................................................................................................86 àączenie warstw ...........................................................................................................................86 Rozáączanie warstw ......................................................................................................................87 Organizowanie warstw w grupy ...................................................................................................87 Pokazywanie i ukrywanie warstw i grup ......................................................................................96 Podsumowanie ....................................................................................................................................97 Rozdziađ 3. Zmiana rozmiaru i przeksztađcanie warstw ................................. 99 Bitmapy kontra obrazy wektorowe ...................................................................................................100 Polecenia przeksztaáceĔ ....................................................................................................................101 Przesuwanie punktu odniesienia .................................................................................................101 Zatwierdzanie lub anulowanie przeksztaácenia ...........................................................................103 Powtarzanie przeksztaáceĔ ..........................................................................................................103 Skalowanie ..................................................................................................................................103 Obracanie ....................................................................................................................................105 Pochylanie ..................................................................................................................................105 Znieksztaácanie ...........................................................................................................................106 Zastosowanie perspektywy .........................................................................................................107 Wypaczanie ................................................................................................................................108 Obracanie o staáy kąt ..................................................................................................................110 Spis treħci 9 Poziome i pionowe odbijanie ......................................................................................................111 Polecenie Free Transform (Przeksztaácanie swobodne) ..............................................................111 Przeksztaácenia w liczbach ................................................................................................................113 Przeksztaácanie liczbowe ..................................................................................................................114 Precyzyjne przesuwanie ..............................................................................................................114 Precyzyjne przesuwanie punktu odniesienia ...............................................................................115 Skalowanie liczbowe ..................................................................................................................116 Obracanie liczbowe ....................................................................................................................116 Pochylanie liczbowe ...................................................................................................................116 Przeksztaácanie innej zawartoĞci .......................................................................................................117 Lekcja: Przeksztaácanie warstw tekstowych .....................................................................................118 Podsumowanie ..................................................................................................................................122 Czúħè II Poznawanie szczególnych rodzajów warstw ............... 125 Rozdziađ 4. Tworzenie tekstu przy uľyciu warstwy tekstowej ................... 127 Co to jest warstwa tekstowa? ............................................................................................................128 Dodawanie warstwy tekstowej ..........................................................................................................129 Zaznaczanie tekstu ............................................................................................................................132 Praca z tekstem punktowym i tekstem akapitowym ..........................................................................132 Tworzenie tekstu punktowego ....................................................................................................133 Tworzenie tekstu akapitowego ...................................................................................................134 Formatowanie liter ............................................................................................................................135 Wybór czcionki ...........................................................................................................................136 Style czcionki .............................................................................................................................139 Ustawianie rozmiaru czcionki .....................................................................................................143 Ustawianie odstĊpów pomiĊdzy liniami (interlinii) ....................................................................144 Dopasowywanie kerningu pomiĊdzy literami .............................................................................145 Tracking, czyli Ğwiatáo miĊdzyliterowe ......................................................................................147 Rozciąganie i Ğciskanie tekstu ....................................................................................................147 Przesuwanie linii bazowej ..........................................................................................................148 Zmiana koloru tekstu ..................................................................................................................149 Wygáadzanie tekstu przy pomocy anti-aliasingu .........................................................................149 Kontrolowanie szerokoĞci uáamkowych .....................................................................................151 UĪywanie systemu obsáugi tekstu ...............................................................................................151 Zapobieganie niechcianym przerwom pomiĊdzy wyrazami .......................................................151 Obracanie liter w pionowym tekĞcie ...........................................................................................152 Formatowanie akapitów ....................................................................................................................152 Wyrównywanie tekstu ................................................................................................................154 Justowanie tekstu ........................................................................................................................154 WciĊcia w akapitach ...................................................................................................................155 Dopasowanie odstĊpu pomiĊdzy akapitami ................................................................................156 Kontrolowanie dzielenia wyrazów ..............................................................................................156 Zmiana metod kompozycji .........................................................................................................158 Dopasowywanie odstĊpów pomiĊdzy literami i sáowami ...........................................................159 Wiszące znaki interpunkcyjne ....................................................................................................160 Sprawdzanie i poprawianie pisowni ..................................................................................................161 Wyszukiwanie i zastĊpowanie tekstu ................................................................................................162 Tworzenie wypaczonego tekstu ........................................................................................................163 10 Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia Tworzenie tekstu na ĞcieĪce ..............................................................................................................165 Ukáadanie tekstu .........................................................................................................................167 Odbijanie tekstu ..........................................................................................................................167 Zmiana ksztaátu tekstu ................................................................................................................168 Tworzenie tekstu wewnątrz zamkniĊtej ĞcieĪki ..........................................................................168 Tworzenie zrasteryzowanych warstw tekstowych ............................................................................169 Konwertowanie warstw tekstowych na warstwy ksztaátu .................................................................170 Tworzenie ĞcieĪek roboczych z warstw tekstowych .........................................................................172 Tworzenie tekstu jako maski .............................................................................................................172 Zrozumienie estetyki tekstu ..............................................................................................................173 Pismo szeryfowe .........................................................................................................................174 Pismo bezszeryfowe ...................................................................................................................174 Pismo dekoracyjne ......................................................................................................................175 Lekcja: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy .........................................................................176 Dodawanie tytuáu ........................................................................................................................178 Tworzenie gáównego tekstu ........................................................................................................179 Dodawanie inicjaáu .....................................................................................................................180 Podsumowanie ..................................................................................................................................182 Rozdziađ 5. Praca z warstwami ksztađtu ........................................................ 183 Dodawanie warstwy ksztaátu .............................................................................................................184 Praca z podstawowymi narzĊdziami ksztaátu ..............................................................................187 Praca z narzĊdziem Custom Shape (Ksztaát wáasny) ..................................................................192 Inne sposoby na utworzenie warstwy ksztaátu ............................................................................193 Edytowanie warstw ksztaátu ..............................................................................................................194 Edytowanie stylu i zawartoĞci warstwy ksztaátu .........................................................................194 Poruszanie i zmiana ksztaátów ....................................................................................................198 àączenie ksztaátów na pojedynczej warstwie ......................................................................................203 Dodawanie do siebie ksztaátów ...................................................................................................204 Odejmowanie od siebie ksztaátów ...............................................................................................205 Ograniczanie i odwracanie obszaru ĞcieĪki ................................................................................205 Zmienianie sposobu áączenia ksztaátów na warstwie ..................................................................206 Wyrównywanie i rozmieszczanie ksztaátów ...............................................................................207 Lekcja: Warstwy ksztaátu w praktyce ...............................................................................................208 Dodawanie pierwszego ksztaátu ..................................................................................................209 Dodawanie paáeczek ...................................................................................................................210 Podsumowanie ..................................................................................................................................215 Rozdziađ 6. Poznawanie warstw dopasowania i wypeđnienia ...................... 217 Wprowadzenie do warstw dopasowania ...........................................................................................218 Tworzenie warstwy dopasowania .....................................................................................................219 Ustawianie opcji warstwy dopasowania .....................................................................................220 Podglądanie zmian koloru na palecie Info ..................................................................................221 Stosowanie dopasowania do okreĞlonych warstw .......................................................................222 Edytowanie warstw dopasowania .....................................................................................................224 Poznawanie typów warstwy dopasowania ........................................................................................224 Dopasowanie Levels (Poziomy) .................................................................................................225 Poprawianie kontrastu dopasowaniem Curves (Krzywe) ............................................................233 Poprawianie kolorów przy uĪyciu Color Balance (Balansu kolorów) ........................................242 Zmienianie jasnoĞci i kontrastu ..................................................................................................243 Konwertowanie obrazu na czarno-biaáy ......................................................................................245 Spis treħci 11 Dopasowywanie kolorów przy uĪyciu Hue/Saturation (Barwy/Nasycenia) ...............................249 Zmienianie wartoĞci CMYK przy uĪyciu warstwy Selective Color (Kolor selektywny) ............255 Miksowanie kolorów przy uĪyciu warstwy Channel Mixer (Mieszanie kanaáów) .....................256 Wykorzystywanie Gradient Map (Odwzoruj na gradient) do kolorowania obrazów ..................259 Symulowanie filtrów soczewkowych przy uĪyciu warstwy Photo Filter (Filtr fotograficzny) .......261 Dopasowywanie odcieni przy uĪyciu warstwy Exposure (Ekspozycja) .....................................262 Odwracanie kolorów obrazu .......................................................................................................264 Zastosowanie progu ....................................................................................................................266 Posteryzowanie obrazu ...............................................................................................................269 Tworzenie wypeánionych obszarów przy uĪyciu warstw wypeánienia ..............................................270 Dodawanie warstw wypeánienia .................................................................................................271 Tworzenie bloków koloru przy uĪyciu warstwy wypeánienia Solid Color (Kolor kryjący) ........272 Wykonywanie gradientów przy uĪyciu warstwy wypeánienia Gradient .....................................273 Korzystanie z warstwy wypeánienia Pattern (Wzorek) ...............................................................284 Maskowanie warstw dopasowania i wypeánienia ..............................................................................285 UĪywanie trybów mieszania z warstwami dopasowania i wypeánienia ............................................287 Podsumowanie ..................................................................................................................................289 Czúħè III Zaawansowane funkcje warstw ................................... 291 Rozdziađ 7. Đæczenie warstw przy uľyciu trybów mieszania ........................ 293 Wybieranie trybu mieszania ..............................................................................................................295 Zrozumienie trybów mieszania .........................................................................................................295 Poznawanie trybów mieszania ..........................................................................................................296 Proste tryby mieszania ................................................................................................................297 ĝciemniające tryby mieszania .....................................................................................................299 RozjaĞniające tryby mieszania ....................................................................................................303 Tryby Ğwiatáa ..............................................................................................................................307 Tryby róĪnicy .............................................................................................................................312 Tryby skáadowych ......................................................................................................................314 Podsumowanie trybów mieszania ...............................................................................................316 Poprawianie efektu mieszania ...........................................................................................................319 Wykluczanie kanaáów kolorów z mieszania ...............................................................................320 Tworzenie odcinaĔ ......................................................................................................................321 Mieszanie efektów wewnĊtrznych ..............................................................................................324 Kontrolowanie mieszania masek przycinających ........................................................................326 Wyáączanie maski przezroczystoĞci warstwy .............................................................................328 Ukrywanie efektów przy uĪyciu masek warstwy i masek wektorowych ....................................329 Mieszanie wedáug zakresu kolorów ............................................................................................330 Stosowanie trybów mieszania do efektów warstw ............................................................................334 Podsumowanie ..................................................................................................................................335 Rozdziađ 8. Poznawanie inteligentnych obiektów ........................................ 337 Tworzenie inteligentnego obiektu .....................................................................................................338 Tworzenie inteligentnego obiektu z jednej lub wiĊkszej liczby warstw .....................................339 Tworzenie inteligentnego obiektu z projektu graficznego Illustratora ........................................340 Tworzenie inteligentnego obiektu z pliku obrazu .......................................................................341 Edytowanie inteligentnych obiektów ................................................................................................343 Powielanie inteligentnych obiektów ...........................................................................................344 ZagnieĪdĪanie inteligentnych obiektów ......................................................................................345 Konwertowanie i usuwanie inteligentnych obiektów .................................................................346 12 Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia Praca z inteligentnymi filtrami ..........................................................................................................347 Stosowanie inteligentnego filtra .................................................................................................348 Edytowanie inteligentnych filtrów ..............................................................................................348 Maskowanie inteligentnych filtrów ............................................................................................350 Ustawianie opcji mieszania inteligentnego filtra ........................................................................353 Eksportowanie i zastĊpowanie inteligentnych obiektów ...................................................................354 Lekcja: Praktyczne wykorzystanie inteligentnych obiektów .............................................................355 Podsumowanie ..................................................................................................................................359 Rozdziađ 9. Praca z maskami ........................................................................... 361 Typy masek .......................................................................................................................................362 Maski ogólne ..............................................................................................................................362 Maski przeznaczone do pracy z warstwami ................................................................................364 Poznawanie masek zaznaczenia i kanaáów alfa .................................................................................365 Korzystanie z masek zaznaczenia i trybu Quick Mask (Szybka maska) .....................................365 Zapisywanie zaznaczeĔ jako kanaáów alfa ..................................................................................370 UĪywanie masek warstwy .................................................................................................................376 Tworzenie masek warstwy ..........................................................................................................376 Edytowanie masek warstwy ........................................................................................................377 UĪywanie masek wektorowych .........................................................................................................380 Tworzenie masek wektorowych ..................................................................................................380 Edytowanie masek wektorowych ................................................................................................382 Zarządzanie maskami warstwy i wektorowymi ................................................................................384 Przenoszenie maski do innej warstwy .........................................................................................384 Wczytywanie maski jako zaznaczenia ........................................................................................385 àączenie i rozáączanie maski ......................................................................................................385 Wyáączanie maski .......................................................................................................................386 àączenie maski warstwy i maski wektorowej ...................................................................................386 Maskowanie warstw przy uĪyciu masek przycinających ..................................................................388 Tworzenie maski przycinającej ...................................................................................................389 Edytowanie masek przycinających .............................................................................................390 Lekcja: Kompletny przykáad .............................................................................................................391 Tworzenie maski dla telefonu komórkowego .............................................................................392 àączenie elementów ...................................................................................................................394 Tworzenie koĔcowego obrazu nagáówka ....................................................................................396 Podsumowanie ..................................................................................................................................398 Rozdziađ 10. Odkrywanie stylów warstwy ..................................................... 399 Dodawanie stylu warstwy .................................................................................................................400 Edytowanie stylów warstwy i zarządzanie nimi ...............................................................................402 Wyáączanie, ukrywanie i usuwanie efektów ...............................................................................403 Przenoszenie i powielanie efektów i stylów ...............................................................................404 Tworzenie ustawieĔ stylów warstwy i zarządzanie nimi ............................................................404 Konwertowanie stylu warstwy na pojedyncze warstwy ..............................................................407 Poznawanie efektów warstwy ...........................................................................................................407 Drop Shadow (CieĔ) i Inner Shadow (CieĔ wewnĊtrzny) ...........................................................408 Outer Glow (Blask zewnĊtrzny) i Inner Glow (Blask wewnĊtrzny) ...........................................411 Bevel and Emboss (Faza i páaskorzeĨba) ....................................................................................413 Satin (Satyna) .............................................................................................................................418 NaáoĪenie koloru, gradientu i wzorka .........................................................................................420 Stroke (Obrys) ............................................................................................................................422 Spis treħci 13 UĪywanie konturów ..........................................................................................................................423 Praca z ustawieniami konturów ..................................................................................................423 Tworzenie wáasnych konturów ...................................................................................................424 Lekcja: Tworzenie logo przy uĪyciu stylów warstwy .......................................................................426 Podsumowanie ..................................................................................................................................432 Rozdziađ 11. Uľywanie kompozycji warstw ................................................... 435 Wprowadzenie do palety Layer Comps (Kompozycje warstw) ........................................................436 Tworzenie i usuwanie kompozycji warstw .......................................................................................437 Przeáączanie pomiĊdzy kompozycjami warstw .................................................................................439 Uaktualnianie kompozycji warstw ....................................................................................................440 Zmiana opcji kompozycji warstw .....................................................................................................441 OstrzeĪenia kompozycji warstw .......................................................................................................442 Eksportowanie kompozycji warstw ..................................................................................................443 Eksportowanie kompozycji do plików páaskich obrazów ...........................................................444 Eksportowanie kompozycji do plików PDF ................................................................................445 Eksportowanie kompozycji do internetowej galerii zdjĊü ...........................................................446 Podsumowanie ..................................................................................................................................447 Czúħè IV Stosowanie warstw w praktyce .................................. 449 Rozdziađ 12. Poznawanie strategii warstw ................................................... 451 Organizowanie warstw dla wiĊkszej przejrzystoĞci ..........................................................................452 Nadawanie warstwom nazw .......................................................................................................452 Grupowanie warstw wedáug zawartoĞci ......................................................................................454 Przechowywanie róĪnych wersji dokumentów .................................................................................456 Stosowanie kompozycji warstw ..................................................................................................457 Stosowanie Version Cue .............................................................................................................457 Budowanie wáasnego systemu kontroli wersji ............................................................................460 Zarządzanie dokumentami ................................................................................................................461 Nadawanie plikom nazw .............................................................................................................461 Organizowanie plików ................................................................................................................461 Tworzenie kopii zapasowych ......................................................................................................463 Niedestruktywna edycja ....................................................................................................................463 Edycja z warstwami dopasowania ..............................................................................................464 Stosowanie inteligentnych obiektów i inteligentnych filtrów .....................................................465 Stosowanie masek warstw i masek przycinających ....................................................................466 Kopiowanie warstw ....................................................................................................................467 Spáaszczanie obrazu ..........................................................................................................................467 Praca w zespole .................................................................................................................................469 Tworzenie plików z wáasną dokumentacją .................................................................................469 Sprawdzanie poprawnoĞci plików ..............................................................................................471 Przestrzeganie zasad ...................................................................................................................472 Zatrudnienie dziĊki warstwom ....................................................................................................472 Poznawanie popularnych scenariuszy pracy .....................................................................................473 Fotografia ...................................................................................................................................473 Projekt dla Internetu ...................................................................................................................476 Projekt do druku .........................................................................................................................478 Wybór strategii .................................................................................................................................479 Poruszanie siĊ miĊdzy warstwami dokumentu ............................................................................479 ZnajomoĞü narzĊdzi ....................................................................................................................480 14 Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia Pilnowanie efektu koĔcowego ....................................................................................................480 Trzy drogi do podobnego rezultatu .............................................................................................481 Podsumowanie ..................................................................................................................................484 Rozdziađ 13. Stosowanie warstw w innych aplikacjach ................................ 485 Zrozumienie formatu PSD ................................................................................................................486 Ustawianie preferencji obsáugi plików ..............................................................................................487 Praca z innymi warstwowymi formatami plików ..............................................................................490 UĪywanie formatu TIFF .............................................................................................................490 Praca z formatem Photoshop PDF ..............................................................................................492 Stosowanie warstw w innych aplikacjach .........................................................................................493 Korzystanie z pakietu Adobe Creative Suite ...............................................................................494 Stosowanie plików PSD z narzĊdziami edycji zdjĊü ...................................................................516 Obsáuga warstw Photoshopa w QuarkXPress 7 ..........................................................................522 Inne aplikacje ..............................................................................................................................528 Podsumowanie ..................................................................................................................................528 Rozdziađ 14. Projektowanie z warstwami ...................................................... 531 Ulepszanie zdjĊü w Ğrodowisku projektowania .................................................................................532 Dodawanie warstwy dopasowania Levels (Poziomy) .................................................................533 Tworzenie selektywnych dopasowaĔ za pomocą maski warstwy ...............................................535 Oczyszczanie maski ....................................................................................................................537 Stosowanie dopasowaĔ w innych zdjĊciach pakietu ...................................................................538 Projektowanie strony internetowej z warstwami ...............................................................................539 Tworzenie nowego dokumentu ...................................................................................................540 Korzystanie z siatki projektu ......................................................................................................541 Tworzenie siatki .........................................................................................................................542 Tworzenie obrazu nagáówka .......................................................................................................543 Dodawanie menu ........................................................................................................................544 Dodawanie logo ..........................................................................................................................549 Dodawanie pozostaáych elementów strony .................................................................................550 Porządkowanie warstw ...............................................................................................................557 Strategie eksportowania ..............................................................................................................558 Tworzenie fotomontaĪu ....................................................................................................................564 Dodawanie dwóch pierwszych fotografii ....................................................................................565 Stosowanie masek warstw do mieszania fotografii .....................................................................566 Dodawanie gáĊbi za pomocą trybów mieszania ..........................................................................567 Komponowanie fotomontaĪu ......................................................................................................567 Dodawanie wiĊkszej liczby obrazów ..........................................................................................569 Tworzenie alternatywnej wersji ..................................................................................................570 Wykorzystanie fotomontaĪu do stworzenia broszury .................................................................572 àączenie ilustracji z róĪnych mediów ...............................................................................................575 Przygotowanie skanowanych materiaáów ...................................................................................577 MontaĪ ilustracji .........................................................................................................................578 Tworzenie rzeki i nieba ...............................................................................................................578 Dodawanie rĊcznie napisanego tekstu i bazgroáów .....................................................................580 Dodawanie tekstu ........................................................................................................................582 Podsumowanie ..................................................................................................................................583 Spis treħci 15 Rozdziađ 15. Manipulowanie zdjúciami za pomocæ warstw .......................... 585 Retuszowanie krajobrazu ..................................................................................................................586 Stosowanie dopasowania na caáym obrazie ................................................................................586 Tworzenie maski .........................................................................................................................588 OĪywianie obrazu .......................................................................................................................591 Naprawianie dominanty barwnej na fotografiach .............................................................................593 Korekcja fotografii mostu ...........................................................................................................595 Korekcja fotografii mikrofonu ....................................................................................................599 Retuszowanie portretu .......................................................................................................................601 Poprawianie ekspozycji ..............................................................................................................602 Poprawianie odcieni skóry ..........................................................................................................605 Ostatnie poprawki .......................................................................................................................609 Konwersja fotografii na zdjĊcie czarno-biaáe ....................................................................................614 Konwersja obrazu za pomocą dopasowania Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) .......................615 Konwersja obrazów za pomocą dopasowania Channel Mixer (Mieszanie kanaáów) ....................617 Konwersja obrazu za pomocą dopasowania Black White (Czarno-biaáy) ..............................619 Porównanie trzech metod ............................................................................................................621 WykaĔczanie czarno-biaáego obrazu ..........................................................................................622 Wyrównywanie dwóch fotografii robionych z rĊki ...........................................................................623 Tworzenie dokumentu ................................................................................................................624 Wyrównywanie warstw ..............................................................................................................625 Tworzenie koĔcowego obrazu ....................................................................................................626 Podsumowanie ..................................................................................................................................628 Rozdziađ 16. Tworzenie prywatnych projektów z warstwami ..................... 631 Tworzenie i drukowanie zaproszeĔ ...................................................................................................632 Tworzenie dokumentu zaproszenia .............................................................................................633 Rozplanowanie zaproszenia ........................................................................................................633 Dodawanie tekstu i grafiki ..........................................................................................................635 Umieszczanie kilku kopii na jednej stronie .................................................................................640 Przygotowanie dokumentu do druku ..........................................................................................643 Drukowanie zaproszeĔ ................................................................................................................644 Tworzenie plakatu .............................................................................................................................646 Tworzenie nowego dokumentu ...................................................................................................646 Dodawanie fotografii ..................................................................................................................648 Tworzenie elementów graficznych i tekstowych ........................................................................649 Dodawanie filtrów do fotografii .................................................................................................653 Tworzenie kalendarza .......................................................................................................................655 Tworzenie podstawowego ukáadu strony ....................................................................................657 Dodawanie fotografii ..................................................................................................................657 Tworzenie miejsca na widok miesiąca ........................................................................................658 Tworzenie widoku miesiąca .......................................................................................................659 Dodawanie roku, nazwy miesiąca i podpisu zdjĊcia ...................................................................663 Tworzenie wielu stron ................................................................................................................665 Podsumowanie ..................................................................................................................................665 Czúħè V Dodatki ........................................................................... 667 Dodatek A Korzystanie z CD-ROM-u ................................................................ 669 Dodatek B Skróty klawiszowe w pracy z warstwami ................................... 671 Skorowidz ....................................................................................................... 703 Rozdziađ 1.  Wprowadzenie do warstw 27 Rozdziađ 1. Wprowadzenie do warstw W tym rozdziale  Poznajemy warstwy  Uczymy siĊ korzystaü z palety Layers (Warstwy)  Próbujemy zrozumieü, jak dziaáa przezroczystoĞü  Przeglądamy typy warstw  Odkrywamy sztuczki i techniki przydatne w pracy z warstwami  Poznajemy nowe funkcje w wersji CS3  Stosujemy warstwy w praktyce JeĞli uĪywaáeĞ juĪ Photoshopa, bez wątpienia miaáeĞ stycznoĞü z warstwami. Są one kluczową funkcją programu i jeĞli robisz cokolwiek poza retuszem fotografii, stanowią istotĊ pracy. PiĊkno warstw polega na tym, Īe moĪesz pracowaü z róĪnymi czĊĞciami obrazu nieza- leĪnie. JeĞli malujesz na jednej warstwie, inne warstwy pozostają nietkniĊte. Oznacza to, Īe moĪesz áatwo wypróbowywaü róĪne pomysáy (i áatwo je niszczyü, jeĞli Ci siĊ nie podobają!). Warstwy oferują duĪą elastycznoĞü w tworzeniu obrazów. JeĞli na przykáad nie podoba Ci siĊ pozycja logo, po prostu przeciągnij je na nowe miejsce — jeĞli jest na swojej wáasnej warstwie, bĊdzie poruszaáo siĊ niezaleĪnie, bez niszczenia reszty obrazu. Warstwy przydają siĊ takĪe, gdy chcesz uzyskaü artystyczny efekt. Na przykáad tryby mieszania warstwy dają Ci bogactwo kompozycyjnych sztuczek, których moĪesz uĪyü, aby oĪywiü obrazy. Warstwy dopasowania z kolei pozwalają Ci utworzyü dopasowanie tonalne obrazu, bez trwaáej modyfikacji pikseli. Wiöcej o trybach mieszania w rozdziale 7. 28 Czúħè I  Podstawy pracy z warstwami W tym rozdziale przyjrzysz siĊ historii warstw w Photoshopie i przeĞledzisz kluczowe koncepcje, takie jak paleta Layers (Warstwy) i przezroczystoĞü. WyjaĞniono w nim wszyst- kie podstawowe typy warstw oraz pokazano kilka praktycznych zastosowaĔ. Rozdziaá skoĔczymy kilkoma prostymi przykáadami, aby pomóc Ci zapamiĊtaü koncepcje, które wprowadziliĞmy. Zrozumienie koncepcji warstw Dobrym sposobem na zrozumienie koncepcji warstw jest myĞlenie o nich, jak o fizycznych warstwach wáókna oktanowego poáoĪonych jedna na drugiej (patrz rysunek 1.1). MoĪesz dodawaü, kopiowaü i usuwaü warstwy; moĪesz je ukrywaü i poruszaü nimi poziomo i pionowo; moĪesz teĪ zmieniaü ich kolejnoĞü na stosie. Kiedy wprowadzisz jakąĞ zmianĊ do jednej warstwy, tylko ona ulegnie zmianie. Rysunek 1.1. Warstwy sñ od siebie niezaleĔne — podobnie jak warstwy wäókna oktanowego Warstwy a Photoshop Zanim (w wersji 3 Photoshopa) zostaáy wprowadzone warstwy, kaĪda zmiana dokonana na obrazie byáa zapisywana na jednej warstwie. MoĪesz sobie wyobraziü, jak utrudniaáo to pracĊ projektantom! Wszystkie zmiany byáy trwaáe. Photoshop nie miaá wtedy nawet palety History (Historia), wiĊc mogáeĞ cofnąü najwyĪej jedną zmianĊ. Zrozumiaáym jest, dlaczego uĪytkownicy wersji 2 i wczeĞniejszych mieli w zwyczaju robienie mnóstwa kopii zapasowych. Obecnie mamy do wyboru wiele róĪnorodnych typów warstw, a takĪe mnóstwo potĊĪnych funkcji umoĪliwiających ich edycjĊ. Teraz ciĊĪko wyobraziü sobie pracĊ z Photoshopem bez uĪycia warstw. Staáy siĊ sercem programu, jego centralnym elementem. Rozdziađ 1.  Wprowadzenie do warstw 29 Podczas pracy z obrazem w Photoshopie wiĊkszoĞü czasu spĊdzisz, pracując z jedną warstwą na raz. Na przykáad wiĊkszoĞü filtrów, funkcje dopasowania obrazu dostĊpne w menu Image/Adjustments (Obraz/Dopasowania) oraz standardowe komendy wytnij i kopiuj Edit/Cut (Edycja/Wytnij), Edit/Copy (Edycja/Kopiuj), wszystkie one pracują wyáącznie na aktualnej warstwie. Niektóre narzödzia, takie jak narzödzia tekstowe i narzödzia ksztaätu (domyĈlnie), tworzñ nowe warstwy, gdy zostanñ uĔyte. Wprowadzenie do palety Layers (Warstwy) WiĊkszoĞü czynnoĞci z wykorzystaniem warstw w Photoshopie jest związana z paletą Layers (Warstwy), jak pokazano na rysunku 1.2, wiĊc poĞwiĊü chwilĊ na poznanie jej moĪliwoĞci. JeĞli paleta nie jest widoczna, moĪesz ją uaktywniü, wybierając menu Window/ Layers (Okno/Warstwy) lub wciskając F7. Rysunek 1.2. Paleta Layers (Warstwy) w Photoshopie Paleta Layers (Warstwy) zazwyczaj pokazuje co najmniej jedną aktualnie zaznaczoną warstwĊ (nazywaną warstwą aktywną). Aby uáatwiü identyfikacjĊ warstw, Photoshop nadaje kaĪdej z nich nazwĊ. Nazwa aktywnej warstwy jest zawsze pogrubiona na palecie Layers (Warstwy), a sama warstwa zostaje przyciemniona, co odróĪnia ją od reszty warstw na palecie. Nazwa aktywnej warstwy jest równieĪ pokazywana na pasku tytuáowym okna dokumentu, co zapewne uznasz za wygodne, gdy paleta Layers (Warstwy) bĊdzie spoczy- waáa pod dziesiĊcioma oknami dokumentów i siedmioma innymi paletami. 30 Czúħè I  Podstawy pracy z warstwami Paleta Layers (Warstwy) zawiera nastĊpujące kontrolki, pomagające w pracy z warstwami:  Blending Mode (Tryb mieszania): To rozwijane menu pozwala Ci na wybór sposobu mieszania siĊ aktywnej warstwy z warstwami znajdującymi siĊ pod nią. WiĊcej informacji znajdziesz w rozdziale 7.  Opcje blokowania: Te cztery przyciski pozwalają Ci zablokowaü róĪne aspekty warstwy — jej przezroczyste piksele, piksele obrazka, pozycjĊ lub wszystkie trzy. WiĊcej informacji znajdziesz w rozdziale 2.  Kontrolki Opacity (Krycie) i Fill (Wypeánij): Opcje te pozwalają Ci ustawiü, ile obrazka spod spodu przeĞwituje przez aktywną warstwĊ. WiĊcej o tych kontrolkach w rozdziale 2.  Ikona Link Layers (Poáącz warstwy): UĪyj tej ikony, aby poáączyü dwie lub wiĊcej warstw tak, Īeby moĪna byáo nimi manipulowaü niczym jedną warstwą. WiĊcej w rozdziale 2.  Ikona Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy): Jak sama nazwa sugeruje, moĪesz za pomocą tej ikony dodawaü style do warstw. Style warstw pozwalają Ci dodawaü efekty takie jak rzucanie cienia czy fazowanie. Zostaáy one szczegóáowo przedstawione w rozdziale 10.  Ikona Add Layer Mask (Utwórz maskĊ warstwy): UĪyj tej ikony, aby utworzyü maskĊ dla aktualnej warstwy. WiĊcej o maskach warstwy w rozdziale 9.  Ikona Create New Fill or Adjustment Layer (Utwórz nową warstwĊ wypeánienia lub korekcyjną): MoĪesz uĪyü tej ikony, aby szybko utworzyü warstwĊ wypeánienia (sáuĪącą do dodawania jednolitego koloru, gradientu lub wypeániania warstwy wzorem) albo warstwĊ dopasowania (sáuĪącą do dopasowywania innych warstw w dokumencie). Wszystkie typy warstw opisuje rozdziaá 6.  Ikona Create New Group (Utwórz nową grupĊ): Ta ikona pozwala Ci grupowaü warstwy. WiĊcej na ten temat w rozdziale 2.  Ikona Create a New Layer (Utwórz warstwĊ): SáuĪy tworzeniu nowej, pustej warstwy w dokumencie. W rozdziale 2. moĪesz nauczyü siĊ róĪnych sposobów na tworzenie nowych warstw.  Ikona Delete Layer (UsuĔ warstwĊ): UĪyj tej ikony, Īeby usunąü niechciane warstwy z dokumentu. Ten i inne sposoby usuwania warstw prezentuje rozdziaá 2. MoĔesz zmieniè rozmiar palety Layers (Warstwy) (podobnie jak wszystkich palet w Photoshopie), klikajñc i przeciñgajñc pole zmiany rozmiaru w prawym dolnym rogu palety. Maäa paleta to dobry wybór, gdy brakuje Ci miejsca do pracy na ekranie, a duĔa jest wygodna, gdy musisz patrzeè na wiele warstw równoczeĈnie. JeĈli palety naprawdö Ci przeszkadzajñ, moĔesz je zminimalizowaè, klikajñc dwukrotnie zakäadkö na szczycie palety Layers (Warstwy) lub klikajñc malutkñ ikonö minimalizacji na lewo od przycisku Close (Zamknij) w prawym górnym rogu palety. Ponownie dwukrotnie kliknij zakäadkö lub ikonö, aby otworzyè paletö. Rozdziađ 1.  Wprowadzenie do warstw 31 Warstwy w oknie dokumentu ZawartoĞü wszystkich widocznych warstw jest wyĞwietlana w oknie dokumentu. Warstwy pojawiają siĊ na palecie w takiej kolejnoĞci, w jakiej znajdują siĊ na stosie dokumentu, wiĊc warstwa bĊdąca na wierzchu jest zawsze na szczycie listy, a warstwa táa na spodzie. Rysunek 1.3 prezentuje, jak warstwy na palecie Layers (Warstwy) zaleĪą od ich zawartoĞci w oknie widoku. Rysunek 1.3. Tak wyglñdajñ warstwy na palecie Layers
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: