Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 006577 18458179 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS3. Ćwiczenia praktyczne - książka
Photoshop CS3. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 220
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0394-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Każda nowa wersja Photoshopa zawiera więcej funkcji i daje większe możliwości. Nie inaczej jest w przypadku programu Photoshop CS3, który obok znacznie przebudowanego interfejsu oferuje między innymi inteligentne filtry, wygodne narzędzia do szybkiego zaznaczania czy nowe mechanizmy dopasowywania warstw i łączenia obrazów. Ponadto najnowsza edycja Photoshopa cechuje się wysoką stabilnością i szybkością działania, co ułatwia pracę nad złożonymi projektami.

Książka 'Photoshop CS3. Ćwiczenia praktyczne' szybko wprowadzi Cię w możliwości najnowszej wersji tej popularnej aplikacji. Nauczysz się korzystać ze zmodyfikowanego interfejsu, a także zobaczysz w akcji usprawnione oraz zupełnie nowe funkcje. Dzięki ćwiczeniom będziesz potrafił wykadrować zdjęcie, wyprostować je, poprawić jego kolorystykę i kontrast, usunąć szumy, wygładzić skórę postaci lub zlikwidować efekt czerwonych oczu. Zobaczysz, jak dodać do fotografii atrakcyjne efekty specjalne lub odnowić wyblakłe zdjęcia. Poznasz także kilka dodatkowych narzędzi, umożliwiających między innymi wygodne wycinanie postaci z tła czy tworzenie efektownych panoram.

Dzięki nieograniczonym możliwościom programu Photoshop CS3
Twoje projekty i zdjęcia będą cieszyć, zachwycać i budzić zazdrość!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS3. Æwiczenia praktyczne Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 978-83-246-0394-7 Format: A5, stron: 220 Ka¿da nowa wersja Photoshopa zawiera wiêcej funkcji i daje wiêksze mo¿liwoœci. Nie inaczej jest w przypadku programu Photoshop CS3, który obok znacznie przebudowanego interfejsu oferuje miêdzy innymi inteligentne filtry, wygodne narzêdzia do szybkiego zaznaczania czy nowe mechanizmy dopasowywania warstw i ³¹czenia obrazów. Ponadto najnowsza edycja Photoshopa cechuje siê wysok¹ stabilnoœci¹ i szybkoœci¹ dzia³ania, co u³atwia pracê nad z³o¿onymi projektami. Ksi¹¿ka „Photoshop CS3. Æwiczenia praktyczne” szybko wprowadzi Ciê w mo¿liwoœci najnowszej wersji tej popularnej aplikacji. Nauczysz siê korzystaæ ze zmodyfikowanego interfejsu, a tak¿e zobaczysz w akcji usprawnione oraz zupe³nie nowe funkcje. Dziêki æwiczeniom bêdziesz potrafi³ wykadrowaæ zdjêcie, wyprostowaæ je, poprawiæ jego kolorystykê i kontrast, usun¹æ szumy, wyg³adziæ skórê postaci lub zlikwidowaæ efekt czerwonych oczu. Zobaczysz, jak dodaæ do fotografii atrakcyjne efekty specjalne lub odnowiæ wyblak³e zdjêcia. Poznasz tak¿e kilka dodatkowych narzêdzi, umo¿liwiaj¹cych miêdzy innymi wygodne wycinanie postaci z t³a czy tworzenie efektownych panoram. (cid:129) Przegl¹d interfejsu (cid:129) Kadrowanie zdjêæ (cid:129) Korekcja ekspozycji, kontrastu i kolorów (cid:129) Wyostrzanie zdjêæ (cid:129) Zmiana kszta³tu obrazów (cid:129) Przekszta³canie zdjêæ na czarno-bia³e obrazy (cid:129) Mieszanie warstw (cid:129) Wycinanie postaci (cid:129) Szybkie zaznaczanie elementów (cid:129) Tworzenie panoram bez „szwów” (cid:129) Stosowanie inteligentnych obiektów Dziêki nieograniczonym mo¿liwoœciom programu Photoshop CS3 Twoje projekty i zdjêcia bêd¹ cieszyæ, zachwycaæ i budziæ zazdroœæ! Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nowy interfejs programu Pasek menu Przybornik Pasek opcji Palety programu i panele dokowania Rozdział 2. Korygowanie wyglądu obrazów Kadrowanie obrazu za pomocą narzędzia Crop Kadrowanie wielu obrazów jednocześnie za pomocą polecenia Crop and Straighten Prostowanie obrazu Zastosowania narzędzia Spot Healing Brush Powielanie i usuwanie elementów obrazu za pomocą narzędzia Clone Stamp oraz nowej palety Clone Source Korekcja czerwonych oczu za pomocą narzędzia Red Eye Usuwanie szumów Usuwanie aberracji chromatycznych — polecenie Photo Filter i tryb Lab Retusz z zachowaniem perspektywy — sytuacje, w których wykorzystasz Vanishing Point 2.0 Korekcja ekspozycji za pomocą nowej warstwy dopasowania Exposure Korekcja kontrastu oraz jasności za pomocą nowej wersji polecenia Brightness/Contrast 5 9 10 13 17 17 23 23 27 30 33 35 42 46 49 53 70 79 4 Photoshop CS3(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rozdział 3. Korekcja kolorów fotografii Wyostrzanie za pomocą polecenia Smart Sharpen Wyostrzanie za pomocą filtra High Pass Tworzenie efektów specjalnych Wyginanie obrazu za pomocą narzędzia Warp Wykorzystanie maski do utworzenia kolażu oraz zmiany koloru wybranego elementu obrazu Tworzenie cyfrowego tatuażu i polecenie Apply Image Tworzenie efektu małej głębi ostrości za pomocą filtra Lens Blur Tworzenie efektu włączonych świateł Łączenie dwóch wersji tego samego ujęcia dla uzyskania idealnego zdjęcia — nowe polecenie Auto-Align Layers Zamiana obrazu kolorowego w obraz czarno-biały — nowe polecenie Black White Praktyczne zastosowania zmiany trybu mieszania warstw Wykorzystanie nowego polecenia Refine Edge podczas tworzenia ramki-winiety wokół postaci Zmiana wyglądu nieba z wykorzystaniem maski odcinania Rozdział 4. Kilka dodatkowych, przydatnych umiejętności Wyodrębnianie postaci z tła za pomocą polecenia Extract Nowe narzędzie do zaznaczania Quick Selection Nowe metody tworzenia panoram Skalowanie z głową, czyli jak wykorzystać Smart Object Możliwości, jakie daje nowe polecenie Convert for Smart Filters Fotografie wykorzystane w książce Dodatek A 82 87 92 97 97 104 115 119 126 133 138 142 151 159 169 169 177 181 190 203 215 2 Korygowanie wyglądu obrazów Kadrowanie obrazu za pomocą narzędzia Crop Kadrowanie to proces polegający na usuwaniu fragmentu ob- razka w celu poprawienia jego kompozycji lub zwrócenia uwagi na jakiś element. Istnieje wiele metod kadrowania. Jedna z nich polega na wykorzystaniu narzędzia Crop (Kadrowanie). Aby je uak- ) lub nacisnąć kla- tywnić, należy w Przyborniku kliknąć ikonę ( wisz C. Kiedy po uaktywnieniu narzędzia naciśniesz lewy przycisk myszy i rozpoczniesz przesuwać kursor po oknie obrazu, zostanie tam utworzona prostokątna ramka. Będę ją nazywała ramką kadrowania (rysunek 2.1). 24 Photoshop CS3(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.1. Ramka kadrowania i jej elementy Jej elementami są uchwyty i punkt początkowy1. Ramka ta otacza ob- szar obrazu, który ma zostać zachowany. Wszystko, co znajduje się poza ramką, zostanie wycięte po naciśnięciu klawisza Enter lub dwu- krotnym kliknięciu w jej wnętrzu. Jak można zauważyć, obszar znaj- dujący się poza ramką kadrowania jest pokryty przez program kolo- rową przezroczystą nakładką. Ma to na celu ułatwienie rozpoznania granic kadrowania. Kolor tej nakładki i stopień jej przezroczystości możesz sam regulować przez dokonanie odpowiednich ustawień pa- rametrów Color (Kolor) i Opacity (Krycie) na pasku opcji narzędzia. Jeśli ramka kadrowania nie zostanie umieszczona w oknie obrazu w odpowiedni sposób, możesz to zmienić. (cid:84) Ramkę można przesunąć. Wystarczy ustawić kursor w środku ramki i przesunąć ją w dowolne miejsce okna obrazu, naciskając lewy przycisk myszy. (cid:84) Ramkę można obrócić. W tym celu należy umieścić kursor poza jedną z krawędzi ramki (zmieni on wówczas swój wygląd — stanie się wygiętą w łuk strzałką posiadającą na obu końcach groty) i, naciskając lewy przycisk myszy, przesuwać kursor w dowolnym kierunku, zgodnie z ruchem wskazówek zegara bądź w kierunku do niego przeciwnym. 1 Punkt początkowy to punkt znajdujący się w samym środku ramki kadrowania. Rozdział 2. • Korygowanie wyglądu obrazów 25 (cid:84) Można zmienić jej wymiary. W tym celu wykorzystujemy uchwyty ramki. Aby rozciągnąć ramkę, należy nacisnąć lewy przycisk myszy i przesunąć jeden z uchwytów ramki znajdujący się na dowolnym z jej boków. Aby powiększyć ramkę, należy nacisnąć lewy przycisk myszy i przesunąć jeden z narożnych uchwytów ramki. Jeśli naciśniesz podczas tej czynności klawisz Shift, będziesz mógł zmienić rozmiar ramki, zachowując jej proporcje. (cid:84) Można zmienić położenie punktu początkowego ramki. Punkt ten ma wpływ na środek obrotu ramki; jest to punkt, wokół którego następuje obrót ramki. Po utworzeniu ramki kadrowania na pasku opcji narzędzia Crop (Ka- drowanie) dostępny jest parametr Perspective (Perspektywa), który umożliwia skorygowanie wad obrazu związanych z tzw. zbieżnością perspektywiczną2. Jeśli borykasz się z tego rodzaju problemem, uak- tywnij narzędzie Crop (Kadrowanie), narysuj ramkę kadrowania, za- znacz ten parametr i zmodyfikuj jej wygląd. Kiedy skończysz, naci- śnij Enter. Aby anulować kadrowanie, skorzystaj z klawisza Esc lub kliknij pra- wym przyciskiem myszy w oknie obrazu i wybierz polecenie Cancel (Anuluj). Ć W I C Z E N I E 2.1 Usuwanie ze zdjęcia niepotrzebnych elementów za pomocą narzędzia Crop (Kadrowanie) 1. Otwórz obraz, na którym znajduje się obiekt stanowiący główny temat zdjęcia oraz elementy tworzące tło, jakich chciałbyś się pozbyć. 2. Uaktywnij narzędzie Crop (Kadrowanie) 3. Naciskając lewy przycisk myszy, utwórz w oknie obrazu ramkę kadrowania obejmującą tylko ten obszar zdjęcia, który chcesz pozostawić (rysunek 2.2). 4. Korzystając z uchwytów ramki, dostosuj jej położenie i rozmiar do obiektu, który chcesz wykadrować. 2 Powstaje ona często na skutek wykonywania zdjęcia pod pewnym kątem. 26 Photoshop CS3(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.2. Ramka kadrowania obejmująca obszar, który chcemy pozostawić. Te fragmenty obrazu, które są przyciemnione, zostaną usunięte 5. Na pasku opcji zaznacz opcję Delete (Usuń), aby obszar znajdujący się poza ramką został usunięty po zatwierdzeniu operacji. 6. Naciśnij klawisz Enter. Zdjęcie zostało poddane kadrowaniu, którego efekt możemy zobaczyć na rysunku 2.3. Rysunek 2.3. Efekt końcowy kadrowania Rozdział 2. • Korygowanie wyglądu obrazów 27 Narzędzie Crop (Kadrowanie) możesz wykorzystać również do uzyskania zbliżenia, jakie uzyskasz, stosując podczas fotografowania zoom optyczny (rysunek 2.4). Warunkiem osiągnięcia dobrych rezultatów jest tutaj jednak to, aby obraz kadrowany miał wystarczająco duże wymiary. Kadrowanie wielu obrazów jednocześnie za pomocą polecenia Crop and Straighten Sama najczęściej używam narzędzi do kadrowania w momencie, gdy muszę przyciąć zeskanowane zdjęcia. Do tej pory było to dość mozol- ne zajęcie zwłaszcza w chwilach, kiedy trzeba było najpierw ze- skanować np. cztery zdjęcia, następnie każde z nich wykadrować i utworzyć z nich oddzielny dokument. Dzięki programowi Photoshop skanowanie wielu różnych obrazków przestało być bolesne, a wszyst- ko dzięki tej opcji. Kiedy umieścisz na powierzchni skanera wiele róż- nych obrazków, zeskanujesz je w programie Photoshop, a następnie uruchomisz opcję Crop and Straighten (Kadrowanie i prostowanie zdjęć), program automatycznie skopiuje każdy obrazek do osobne- go dokumentu i obróci go zgodnie z potrzebami. To duża wygoda i oszczędność czasu. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy podczas skanowania obrazków zachować między nimi odległość 1/8 cala. Inną istotną kwestią jest, aby tło skanera miało jednolity kolor. Funkcja Crop and Straighten (Kadrowanie i prostowanie zdjęć) jest do- stępna po wybraniu polecenia File/Automate/Crop and Straighten Photos (Plik/Automatyzuj/Kadrowanie i prostowanie zdjęć). Jeśli opcja Crop and Straighten (Kadrowanie i prostowanie zdjęć) niepoprawnie odseparuje jedno z Twoich zdjęć, utwórz wokół niego ramkę zaznaczenia, a następnie, przytrzymując klawisz Alt, zastosuj polecenie File/Automate/Crop and Straighten Photos (Plik/Automatyzuj/ Kadrowanie i prostowanie zdjęć). Zastosowanie klawisza Alt oznacza, że tylko jeden obrazek ma być odseparowany od tła. 28 Photoshop CS3(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.4. Efekt zoomu optycznego uzyskany za pomocą narzędzia Crop (Kadrowanie) — na dole. Na górze fotografia oryginalna Rozdział 2. • Korygowanie wyglądu obrazów 29 Ć W I C Z E N I E 2.2 Automatyczne kadrowanie kilku zeskanowanych zdjęć 1. Otwórz plik zawierający kilka obrazów przeznaczonych do wykadrowania, np. zeskanowane zdjęcia (rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Plik zawierający cztery zeskanowane zdjęcia 2. Wybierz polecenie File/Automate/Crop and Straighten Photos (Plik/Automatyzuj/Kadrowanie i prostowanie zdjęć). 3. Program umieścił każdy z wykadrowanych obrazów w oddzielnym pliku (rysunek 2.6). Czasem może się zdarzyć, że wykadrowany obraz będzie posiadał na krawędziach skazę w postaci czarnej smugi. Wówczas należy ją usunąć za pomocą narzędzia Crop (Kadrowanie). 30 Photoshop CS3(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.6. Dzięki poleceniu Crop and Straighten Photos (Kadrowanie i prostowanie zdjęć) każde z zeskanowanych zdjęć zostało automatycznie wykadrowane i umieszczone w oddzielnym pliku Prostowanie obrazu Do wyprostowania sfotografowanego ujęcia można wykorzystać narzę- dzie Ruler (Miarka) oraz polecenie Aribtrary (Swobodnie). Uaktyw- ) lub naciskając kombina- nisz je, klikając w Przyborniku ikonę ( cję klawiszy Shift+I dopóki nie stanie się ona widoczna w palecie Przybornik. Ć W I C Z E N I E 2.3 Prostowanie obrazu 1. Otwórz w programie Photoshop zdjęcie, które wymaga wyprostowania. 2. Uaktywnij narzędzie Ruler (Miarka). 3. Następnie znajdź na zdjęciu coś, co będzie stanowiło punkt odniesienia w wyznaczaniu poziomu (lub pionu). Najlepiej sprawdzają się w tej roli linie, które z pewnością powinny być proste. Kiedy już coś takiego znajdziesz, przeciągnij myszą wzdłuż tej linii (rysunek 2.7). Jeśli się pomylisz i zechcesz od nowa narysować linię, kliknij przycisk Clear (Usuń) i po prostu to zrób. Rozdział 2. • Korygowanie wyglądu obrazów 31 Rysunek 2.7. Prostowanie fotografii za pomocą narzędzia Ruler (Miarka) 4. Wybierz polecenie Image/Rotate Canvas/Arbitrary (Obraz/Obróć obszar roboczy/Swobodnie) i w otwartym oknie dialogowym (rysunek 2.8) najpierw zaznacz jedną z dostępnych tam opcji: CW (w prawo) — najczęściej wybierana, obracająca obraz w prawo, lub CCW (w lewo), a następnie kliknij przycisk OK. Rysunek 2.8. Okno dialogowe Rotate Canvas (Obróć obszar roboczy) 5. Fotografia została wyprostowana (rysunek 2.9 — na górze). Wymaga jeszcze przeprowadzenia kadrowania. Po tej czynności będzie wyglądała tak jak na rysunku 2.9 — na dole. 32 Photoshop CS3(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.9. Po zastosowaniu narzędzia Ruler (Miarka) i okna Rotate Canvas (Obróć obszar roboczy) fotografia została wyprostowana, w skutek tego w narożnikach pojawiły się obszary w kolorze wybranego w Przyborniku koloru tła — w tym przypadku jest to biały (rysunek na górze). W związku z tym, należy przeprowadzić dodatkowo kadrowanie obrazu, którego efekt widoczny jest na rysunku na dole Rozdział 2. • Korygowanie wyglądu obrazów 33 Zastosowania narzędzia Spot Healing Brush Narzędzie Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) pozwala szybko usunąć plamy i innego rodzaju skazy występujące w obrazie. Jego działanie polega na malowaniu korygowanych obszarów obrazu (a naprawdę tworzących je pikseli) próbkami pikseli, wzorków czy tekstur automatycznie pobranymi z obszarów wokół korygowanego fragmentu obrazu przy zachowaniu ich stopnia jasności i przezroczy- ). stości. Aby uaktywnić to narzędzie, kliknij w Przyborniku ikonę ( Sposób posługiwania się nim zależy od tego, czy chcesz poddać ko- rekcji duży, czy też mały obszar obrazu. Jeśli jest to mały obszar — wy- starczy uaktywnić narzędzie, ustawić opcje na pasku opcji i kliknąć korygowany fragment, jeśli masz do czynienia z większym obszarem — nie wystarczy kliknięcie. Należy kliknąć korygowany obszar i, wci- skając klawisz myszy, przeciągnąć kursor, aby usunąć skazę. Żeby zmienić średnicę końcówki pędzla, należy skorzystać z paska opcji — wystarczy kliknąć pole Brush (Pędzel) i w rozwiniętym menu wybrać średnicę lub rodzaj końcówki. Możesz również skorzystać z klawiszy ] — aby zwiększać rozmiar średnicy i [ — aby go zmniejszać. Używając kombinacji klawiszy Shift+], możesz zwiększać twardość końcówki narzędzia Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący), zaś za pomocą Shift+[ — zmniejszać jej twardość. Ć W I C Z E N I E 2.4 Usuwanie skaz ze skóry fotografowanej osoby 1. Otwórz w programie fotografię przedstawiającą postać, na skórze której widoczna jest skaza niewielkich rozmiarów (rysunek 2.10). W omawianym przykładzie będą to krosty na twarzy i pieprzyki na szyi. 2. Uaktywnij narzędzie Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) i na pasku opcji ustaw te, które są potrzebne. Wybierz końcówkę pędzla, której rozmiar powinien być niewiele większy od korygowanego obszaru, w polu Mode (Tryb) 34 Photoshop CS3(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.10. Fotografia przedstawiająca postać, na skórze której widoczne są skazy niewielkich rozmiarów wybierz Normal (Zwykły) lub Replace (Zastąp), jeśli chcesz, aby na brzegach obrysu pędzla zachowany został szum oraz tekstura. Ja jednak najczęściej wybieram opcję Normal (Zwykły). Jeśli chcesz skorygować niewielki fragment obrazu — jednym kliknięciem — wybierz pędzel, którego średnica jest odrobinę większa od skazy. Pozwoli to uzyskać zadowalający efekt. 3. Wybierz metodę próbkowania pikseli, zaznaczając jedną z dwóch opcji: Proximity Match (Zgodność z otoczeniem) lub Create Texture (Utwórz teksturę). Rozdział 2. • Korygowanie wyglądu obrazów 35 (cid:84) Proximity Match (Zgodność z otoczeniem). Po włączeniu tej opcji program wykorzystuje piksele znajdujące się wokół krawędzi zaznaczenia, aby znaleźć obszary obrazu, które wykorzysta jako łatkę dla obszaru zaznaczonego. Jeśli efekty uzyskane po włączeniu tej opcji nie satysfakcjonują Cię, cofnij operację i zaznacz opcję Create Texture (Utwórz teksturę). (cid:84) Create Texture (Utwórz teksturę). Po jej zaznaczeniu program wykorzystuje wszystkie piksele w zaznaczeniu do utworzenia tekstury, którą naprawi obszar. Jeśli efekty uzyskane po włączeniu tej opcji nie satysfakcjonują Cię, przeciągnij jeszcze raz kursorem po korygowanym obszarze. W ćwiczeniu wybrałam Proximity Match (Zgodność z otoczeniem). 4. Zaznacz lub pozostaw wyłączoną opcję Sample All Layers (Próbkuj wszystkie warstwy). Jej zaznaczenie sprawi, że podczas próbkowania pobierane będą dane ze wszystkich widocznych warstw. Jeśli pozostawisz ją wyłączoną — próbkowanie zostanie dokonane na podstawie danych pochodzących tylko z warstwy aktywnej. 5. Kliknij w oknie obrazu krostę lub inną drobną skazę, którą chcesz usunąć (rysunek 2.11). Opcjonalnie, jeśli korzystasz z własnego zdjęcia i skaza jest duża — kliknij i przeciągnij wzdłuż niej kursorem. Powielanie i usuwanie elementów obrazu za pomocą narzędzia Clone Stamp oraz nowej palety Clone Source Narzędzie Clone Stamp (Stempel) to narzędzie umożliwiające zarówno retusz obrazu, jak i powielanie jego fragmentów. Działa na zasadzie klonowania części obrazu i przenoszenia jej w określone miejsce. Zasada klonowania jest dość prosta. Należy uaktywnić narzędzie, a na- stępnie, naciskając wciśnięty przycisk Alt, kliknąć w oknie obrazu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS3. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: