Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00226 005541 18760578 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia - książka
Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia - książka
Autor: , , Liczba stron: 968
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2432-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ujarzmij potęgę Photoshopa CS4!

Adobe Photoshop to narzędzie, które zdobyło uznanie najlepszych grafików i fotografów. Dzięki niemu udaje się zrealizować nawet najbardziej szalone pomysły, a jedynym ograniczeniem jest tu wyobraźnia. Ogrom możliwości to atut dla profesjonalistów, jednak Photoshop posiada unikalną cechę - jest przyjazny także dla amatorów. Jak to możliwe?! Lata rozwoju (Adobe Photoshop ma już blisko dwie dekady) sprawiły, że każdy jego najmniejszy element został pomyślany przez najlepszych analityków, stworzony przez świetnych projektantów, zaprogramowany przez kompetentnych programistów i przetestowany przez najlepszych grafików! Ta mieszanka może oznaczać tylko jedno - oto narzędzie niemal doskonałe!

Jeżeli chcesz opanować do perfekcji Adobe Photoshopa w wersji CS4, to trafiłeś na książkę, która z pewnością zaspokoi Twoje potrzeby. W trakcie lektury nauczysz się biegle wykorzystywać dostępne narzędzia oraz poznasz filozofię ich działania. Nauczysz się 'myśleć Photoshopem', biegle operując takimi pojęciami, jak warstwy, maski, zaznaczenia. Ponadto poznasz dodatkowe narzędzia, dostępne w pakiecie z tą aplikacją: Camera RAW oraz Bridge. Książka podzielona jest na osiem części. W każdej z nich autorzy zwrócili uwagę na jeden z aspektów pracy z tym programem. Wśród poruszanych tematów znajdziesz między innymi te poświęcone kształtom, retuszowaniu, korygowaniu oraz efektom specjalnym. Dodatkowo zdobędziesz szczegółową wiedzę w zakresie zarządzania kolorami oraz pracy z dokumentami wideo, obrazami trójwymiarowymi czy technicznymi. Podręcznik ten zaspokoi głód wiedzy początkującego użytkownika Photoshopa, a zaawansowanym grafikom pozwoli na odkrycie nowych, nieznanych im możliwości codziennego narzędzia pracy.

Dowiedz się, jak profesjonalnie edytować zdjęcia i tworzyć oryginalną grafikę!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS4/ CS4 PL. Biblia Autorzy: Stacy Cates, Simon Abrams, Dan Moughamian T³umaczenie: Jurczak Aleksander, Rogó¿ Marcin ISBN: 978-83-246-2432-4 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS4 Bible Format: 172×245, stron: 968 Ujarzmij potêgê Photoshopa CS4! Adobe Photoshop to narzêdzie, które zdoby³o uznanie najlepszych grafików i fotografów. Dziêki niemu udaje siê zrealizowaæ nawet najbardziej szalone pomys³y, a jedynym ograniczeniem jest tu wyobraŸnia. Ogrom mo¿liwoœci to atut dla profesjonalistów, jednak Photoshop posiada unikaln¹ cechê – jest przyjazny tak¿e dla amatorów. Jak to mo¿liwe?! Lata rozwoju (Adobe Photoshop ma ju¿ blisko dwie dekady) sprawi³y, ¿e ka¿dy jego najmniejszy element zosta³ pomyœlany przez najlepszych analityków, stworzony przez œwietnych projektantów, zaprogramowany przez kompetentnych programistów i przetestowany przez najlepszych grafików! Ta mieszanka mo¿e oznaczaæ tylko jedno – oto narzêdzie niemal doskona³e! Je¿eli chcesz opanowaæ do perfekcji Adobe Photoshopa w wersji CS4, to trafi³eœ na ksi¹¿kê, która z pewnoœci¹ zaspokoi Twoje potrzeby. W trakcie lektury nauczysz siê biegle wykorzystywaæ dostêpne narzêdzia oraz poznasz filozofiê ich dzia³ania. Nauczysz siê „myœleæ Photoshopem”, biegle operuj¹c takimi pojêciami, jak warstwy, maski, zaznaczenia. Ponadto poznasz dodatkowe narzêdzia, dostêpne w pakiecie z t¹ aplikacj¹: Camera RAW oraz Bridge. Ksi¹¿ka podzielona jest na osiem czêœci. W ka¿dej z nich autorzy zwrócili uwagê na jeden z aspektów pracy z tym programem. Wœród poruszanych tematów znajdziesz miêdzy innymi te poœwiêcone kszta³tom, retuszowaniu, korygowaniu oraz efektom specjalnym. Dodatkowo zdobêdziesz szczegó³ow¹ wiedzê w zakresie zarz¹dzania kolorami oraz pracy z dokumentami wideo, obrazami trójwymiarowymi czy technicznymi. Podrêcznik ten zaspokoi g³ód wiedzy pocz¹tkuj¹cego u¿ytkownika Photoshopa, a zaawansowanym grafikom pozwoli na odkrycie nowych, nieznanych im mo¿liwoœci codziennego narzêdzia pracy. (cid:129) Istota obrazów cyfrowych (cid:129) Wczytywanie obrazów do Photoshopa (cid:129) Wydajne wykorzystanie interfejsu u¿ytkownika (cid:129) Dostosowanie œrodowiska pracy (cid:129) Praca z Camera RAW oraz Bridge (cid:129) Praca z obrazami (cid:129) Wykorzystanie warstw, zaznaczeñ, kana³ów oraz krzywych (cid:129) Zastosowanie kszta³tów i œcie¿ek oraz praca z tekstami (cid:129) Korygowanie, retuszowanie i wzbogacanie fotografii (cid:129) Wykorzystanie efektów specjalnych (cid:129) Zarz¹dzanie kolorami (cid:129) Przygotowywanie grafik na potrzeby Internetu (cid:129) Praca z dokumentami wideo, obrazami trójwymiarowymi oraz technicznymi Dowiedz siê, jak profesjonalnie edytowaæ zdjêcia i tworzyæ oryginaln¹ grafikê! Spis treści O autorach ....................................................................................................... 19 Podziękowania ................................................................................................ 21 Wprowadzenie ................................................................................................. 23 Część I Witamy w Adobe Photoshop CS4 ..................................... 27 Rozdział 1. Praca z obrazami cyfrowymi ......................................................... 29 O obrazach cyfrowych ........................................................................................................................29 Właściwości obrazów cyfrowych związane z kolorem i jasnością ...............................................30 Przegląd głównych typów i właściwości obrazów cyfrowych ......................................................31 Głębia bitowa ................................................................................................................................33 Mapa bitowa (raster) i wektory .....................................................................................................36 Tryb kolorów ................................................................................................................................41 Przestrzeń kolorów .......................................................................................................................46 Format pliku .................................................................................................................................47 Wysoka rozdzielczość kontra niska rozdzielczość ........................................................................49 Wczytywanie obrazów do Photoshopa ................................................................................................50 Aparaty cyfrowe ...........................................................................................................................50 Aparaty analogowe .......................................................................................................................52 Skanery .........................................................................................................................................53 Internet ..........................................................................................................................................54 E-mail ...........................................................................................................................................54 Wideo ...........................................................................................................................................55 Przechowywanie obrazów cyfrowych .................................................................................................58 Podsumowanie ....................................................................................................................................58 Rozdział 2. Przestrzeń robocza, preferencje i narzędzia Photoshopa .......... 59 Omówienie przestrzeni roboczej Photoshopa .....................................................................................60 Domyślne i niestandardowe przestrzenie robocze ........................................................................61 Pasek menu ...................................................................................................................................62 Ramka aplikacji ............................................................................................................................62 Pasek aplikacji ..............................................................................................................................66 Pasek opcji ....................................................................................................................................68 Panel Tools (Narzędzia) ................................................................................................................68 Okna obrazów ...............................................................................................................................69 Panele ...........................................................................................................................................79 8 Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia Preferencje ..........................................................................................................................................82 Kategoria General (Ogólne) ..........................................................................................................85 Interface (Interfejs) .......................................................................................................................89 File Handling (Obsługa plików) ...................................................................................................90 Performance (Wydajność) ............................................................................................................92 Cursors (Kursory) .........................................................................................................................96 Transparency and Gamut (Przezroczystość i gamut) ....................................................................96 Units Rulers (Jednostki i miarki) ..............................................................................................97 Guides, Grid Slices (Miarki, siatki i odcięcia) ..........................................................................99 Plug-Ins (Wtyczki) ........................................................................................................................99 Type (Tekst) ...............................................................................................................................100 Ustawienia domyślne i Preset Manager (Menedżer ustawień domyślnych) ......................................101 Wybieranie i używanie ustawień domyślnych ............................................................................102 Tworzenie pojedynczych ustawień domyślnych .........................................................................103 Dostosowywanie skrótów i menu .....................................................................................................104 Narzędzia ..........................................................................................................................................106 Narzędzie Move (Przesunięcie) ..................................................................................................107 Narzędzie Marquee selection (Zaznaczanie) ...............................................................................107 Narzędzia z grupy Lasso .............................................................................................................107 Narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) i Magic Wand (Różdżka) ............................108 Narzędzie Crop (Kadrowanie) ....................................................................................................109 Narzędzia Slice (Cięcie na plasterki) i Slice Select (Zaznaczanie plasterków) ...........................109 Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) .........................................................................................109 Narzędzie Color Sampler (Próbkowanie kolorów) .....................................................................110 Narzędzie Ruler (Miarka) ...........................................................................................................110 Narzędzie Count (Zliczanie obiektów) .......................................................................................110 Narzędzia Healing (Korygujące) ................................................................................................111 Narzędzie Red Eye (Czerwone oczy) .........................................................................................111 Narzędzie Brush (Pędzel) ...........................................................................................................112 Narzędzie Pencil (Ołówek) .........................................................................................................112 Narzędzie Color Replacement (Zastępowanie kolorów) .............................................................113 Narzędzie Clone Stamp (Stempel) ..............................................................................................113 Narzędzie Pattern Stamp (Stempel ze wzorkiem) .......................................................................114 Narzędzie History Brush (Pędzel historii) ..................................................................................114 Narzędzie Eraser (Gumka) ..........................................................................................................114 Narzędzie Background Eraser (Gumka tła) ................................................................................115 Narzędzie Magic Eraser (Magiczna gumka) ...............................................................................115 Narzędzie Gradient .....................................................................................................................115 Narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą) ...................................................................................116 Narzędzia Blur (Rozmywanie), Sharpen (Wyostrzanie) i Smudge (Smużenie) ..........................116 Narzędzia Dodge (Rozjaśnianie), Burn (Ściemnij) i Sponge (Gąbka) ........................................116 Narzędzie Pen (Pióro) .................................................................................................................118 Narzędzia Type (Tekst) ..............................................................................................................119 Narzędzia Path Selection (Zaznaczanie ścieżek) ........................................................................119 Narzędzia Shape (Kształt) i Line (Linia) ....................................................................................120 Narzędzia 3D ..............................................................................................................................121 Narzędzia Hand (Rączka), Rotation (Obróć widok) i Zoom (Powiększenie) .............................121 Narzędzia Foreground Color (Kolor pierwszego planu) i Background Color (Kolor tła) ...........122 Przyciski Mode (Tryb) ................................................................................................................122 Podsumowanie ..................................................................................................................................123 Spis treści 9 Rozdział 3. Wyszukiwanie i przetwarzanie obrazów za pomocą Bridge ..... 125 Wyszukiwanie i otwieranie obrazów ................................................................................................126 Przetwarzanie obrazów ...............................................................................................................132 Dodawanie danych opisowych i możliwych do przeszukiwania .......................................................133 Panel Metadata (Metadane) ........................................................................................................133 Okno File Info (Informacje o pliku) ...........................................................................................134 Użycie szablonów metadanych ...................................................................................................135 Stosowanie słów kluczowych .....................................................................................................136 Tworzenie kolekcji obrazów .............................................................................................................137 Kolekcje ......................................................................................................................................138 Kolekcje inteligentne ..................................................................................................................138 Tworzenie prezentacji .......................................................................................................................139 Użycie przestrzeni roboczej Output (Wyjście) ...........................................................................139 Przetwarzanie serii obrazów i zadania powtarzające się ...................................................................142 Seryjna zmiana nazw wielu obrazów ..........................................................................................142 Przetwarzanie wielu obrazów .....................................................................................................144 Podsumowanie ..................................................................................................................................149 Rozdział 4. Przestrzeń robocza Camera Raw ................................................. 151 Format RAW .....................................................................................................................................152 Format DNG ...............................................................................................................................153 Okno dialogowe Camera Raw ..........................................................................................................154 Używanie Camera Raw .....................................................................................................................156 Importowanie obrazów RAW, JPEG i TIFF ...............................................................................156 Przetwarzanie wielu zdjęć ..........................................................................................................157 Ustawienia poprawiające zdjęcia ................................................................................................157 Podsumowanie ..................................................................................................................................176 Część II Praca z obrazami ............................................................ 177 Rozdział 5. Tworzenie nowych obrazów, zmienianie rozmiaru oraz dopasowywanie rozdzielczości ........................................... 179 Rozpoczynanie pracy z nowym obrazem ..........................................................................................180 Preferencje jednostek i miarek ....................................................................................................181 Tworzenie nowego obrazu ..........................................................................................................183 Otwieranie obrazów ..........................................................................................................................186 Umieszczanie i wklejanie obrazów ...................................................................................................189 Zmienianie rozmiaru obrazu .............................................................................................................193 Zmienianie rozmiarów części obrazu ..........................................................................................196 Zmienianie rozmiaru obszaru roboczego ....................................................................................197 Kadrowanie obszaru roboczego ..................................................................................................197 Podsumowanie ..................................................................................................................................198 Rozdział 6. Wycofywanie błędów .................................................................. 199 Polecenie Undo (Cofnij) ...................................................................................................................199 Polecenie Revert (Odwróć) ...............................................................................................................200 Panel History (Historia) ....................................................................................................................200 Stany historii ...............................................................................................................................201 Migawki ......................................................................................................................................203 History Brush (Pędzel historii) ...................................................................................................204 10 Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia Funkcje z wbudowaną możliwością wycofywania ...........................................................................204 Okna dialogowe ..........................................................................................................................205 Maski ..........................................................................................................................................205 Warstwy dopasowania ................................................................................................................205 Layer Comps (Kompozycje warstw) ..........................................................................................207 Obiekty inteligentne ....................................................................................................................210 Crop/Reveal All (Kadrowanie/Pokaż wszystko) .........................................................................211 Podsumowanie ..................................................................................................................................212 Rozdział 7. Zapisywanie plików ...................................................................... 213 Zapisywanie plików na dysku ...........................................................................................................213 Preferencje obsługi plików .........................................................................................................213 Polecenie Save (Zapisz) ..............................................................................................................215 Polecenie Save for Web Devices (Zapisz dla Internetu i urządzeń) ..............................................217 Szczegółowy opis formatów plików .................................................................................................219 PSD — format natywny ..............................................................................................................219 Wiodące formaty plików ............................................................................................................221 Formaty specjalistyczne ..............................................................................................................224 Photoshop Raw ...........................................................................................................................233 Zapisywanie z Camera Raw ..............................................................................................................235 Podsumowanie ..................................................................................................................................236 Część III Warstwy, zaznaczenia, kanały i krzywe ....................... 237 Rozdział 8. Warstwy, maski warstw, tryby mieszania i obiekty inteligentne .................................................................. 239 Praca z warstwami ............................................................................................................................239 Umieszczanie obrazów i ich fragmentów na osobnych warstwach .............................................241 Zmienianie rozmiarów obrazów znajdujących się na warstwach ................................................246 Paleta Layers (Warstwy) .............................................................................................................250 Menu palety Layers (Warstwy) ..................................................................................................255 Menu Layer (Warstwa) ...............................................................................................................255 Maski warstw ....................................................................................................................................257 Paleta Masks (Maski) .................................................................................................................260 Warstwy dopasowania ......................................................................................................................262 Paleta Adjustments (Dopasowania) ............................................................................................264 Style warstw ...............................................................................................................................278 Tryby mieszania ................................................................................................................................280 Obiekty inteligentne ..........................................................................................................................282 Stosy obrazów ...................................................................................................................................283 Podsumowanie ..................................................................................................................................285 Rozdział 9. Histogramy, poziomy i krzywe .................................................... 287 O histogramach .................................................................................................................................288 Dobry histogram .........................................................................................................................289 Paleta Histogram .........................................................................................................................290 Polecenie Levels (Poziomy) ..............................................................................................................292 Okno dialogowe Levels (Poziomy) .............................................................................................292 Zastosowanie poziomów .............................................................................................................293 Spis treści 11 Polecenie Curves (Krzywe) ...............................................................................................................300 Okno dialogowe Curves (Krzywe) .............................................................................................301 Stosowanie krzywych .................................................................................................................305 Podsumowanie ..................................................................................................................................310 Rozdział 10. Zaznaczenia i kanały .................................................................. 311 Główne narzędzia i opcje zaznaczeń .................................................................................................311 Narzędzia Marquee (Zaznaczanie) ..............................................................................................312 Narzędzia Lasso ..........................................................................................................................317 Quick Selection (Szybkie zaznaczanie), Magic Wand (Różdżka) i Color Range (Zakres koloru) .................................................................................................321 Poprawianie zaznaczeń .....................................................................................................................327 Refine Edge (Popraw krawędź) ..................................................................................................328 Opcje menu Select (Zaznaczenie) ...............................................................................................332 Kanały ...............................................................................................................................................335 Kanały alfa ..................................................................................................................................335 Podsumowanie ..................................................................................................................................342 Część IV Ścieżki, kształty i tekst ................................................. 345 Rozdział 11. Praca ze ścieżkami ..................................................................... 347 Wprowadzenie do ścieżek Béziera ....................................................................................................348 Definiowanie ścieżek i narzędzia wektorowe ...................................................................................349 Analiza ścieżek ...........................................................................................................................349 Narzędzia i opcje wektorowe ......................................................................................................352 Tworzenie ścieżek wektorowych ......................................................................................................361 Tworzenie prostych ścieżek otwartych i zamkniętych ................................................................362 Tworzenie złożonych ścieżek .....................................................................................................365 Edycja ścieżek ............................................................................................................................373 Wyrównywanie i rozmieszczanie ścieżek ...................................................................................379 Malowanie i wypełnianie ścieżek ...............................................................................................379 Ścieżki jako zaznaczenia ...................................................................................................................382 Tworzenie zaznaczeń ze ścieżek .................................................................................................382 Ze ścieżki do kanału alfa ............................................................................................................382 Współużytkowanie ścieżek w dokumentach i aplikacjach ..........................................................383 Podsumowanie ..................................................................................................................................384 Rozdział 12. Praca z kształtami wektorowymi .............................................. 387 Definicja kształtów wektorowych .....................................................................................................388 Narzędzia kształtów wektorowych ....................................................................................................389 Tworzenie warstw kształtów wektorowych ................................................................................391 Opcje warstw kształtów ..............................................................................................................391 Edycja warstw kształtów wektorowych ............................................................................................397 Ustawienia domyślne kształtów wektorowych .................................................................................398 Tworzenie nowych kształtów własnych ............................................................................................400 Tworzenie nowych domyślnych ustawień kształtów ........................................................................402 Podsumowanie ..................................................................................................................................404 Rozdział 13. Praca z tekstem .......................................................................... 405 Wpisywanie tekstu ............................................................................................................................406 Edycja tekstu .....................................................................................................................................407 Narzędzia tekstowe ...........................................................................................................................409 12 Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia Tekst w jednym wierszu ...................................................................................................................410 Tekst akapitowy ................................................................................................................................411 Pasek opcji narzędzi Type (Tekst) ..............................................................................................412 Panel Character (Typografia) ......................................................................................................412 Panel Paragraph (Akapit) ............................................................................................................422 Tekst na ścieżce ................................................................................................................................427 Pisanie na zakrzywionej ścieżce otwartej ...................................................................................428 Pisanie na okręgu ........................................................................................................................429 Pisanie wewnątrz kształtu zamkniętego ......................................................................................431 Zawijanie tekstu ..........................................................................................................................432 Tekst w obiekcie inteligentnym ..................................................................................................433 Tekst ze stylami warstw ....................................................................................................................435 Tekst wektorowy a rastrowy .............................................................................................................439 Podsumowanie ..................................................................................................................................441 Część V Wzbogacanie, korygowanie i retuszowanie ................ 443 Rozdział 14. Rozjaśnianie, przyciemnianie i zmienianie kontrastu .............. 445 Rozjaśnianie ......................................................................................................................................446 Rozjaśnianie za pomocą krzywych .............................................................................................446 Rozjaśnianie za pomocą powielonych warstw i trybu mieszania Screen (Ekran) .......................461 Przyciemnianie ..................................................................................................................................472 Przyciemnianie za pomocą krzywych .........................................................................................473 Przyciemnianie za pomocą powielonych warstw i trybu mieszania Multiply (Pomnóż) ............482 Zwiększanie kontrastu i szczegółowości ...........................................................................................490 Zwiększanie kontrastu za pomocą krzywych ..............................................................................491 Zwiększanie kontrastu za pomocą dopasowania Levels (Poziomy) ............................................496 Zmniejszanie kontrastu i szczegółowości .........................................................................................498 Zmniejszanie kontrastu za pomocą krzywych ............................................................................499 Zmniejszanie kontrastu za pomocą dopasowania Levels (Poziomy) ..........................................499 Zmniejszanie kontrastu za pomocą warstw z inną zawartością ..................................................500 Zmniejszanie kontrastu za pomocą dopasowania Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast) .........500 Podsumowanie ..................................................................................................................................501 Rozdział 15. Korekcja i zmiany kolorów ......................................................... 503 Przygotowania do pracy z kolorem ...................................................................................................503 Sprawdź rozmiar i rozdzielczość obrazu .....................................................................................504 Rozważ pracę z większym plikiem głównym z zachowanymi warstwami .................................504 Staraj się przeprowadzać korekcję kolorowych obrazów w trybach RGB lub Lab .....................504 Wprowadź odpowiednie ustawienia kolorów .............................................................................505 Utwórz profil próby ekranowej ...................................................................................................506 Wykalibruj monitor ....................................................................................................................506 Korekcja kolorów ..............................................................................................................................507 Mierzenie kolorów ......................................................................................................................507 Numery kolorów i korekcja kolorów ..........................................................................................509 Zmienianie kolorów, które powinny być neutralne, na neutralne ...............................................510 Dostosowywanie kolorów z pamięci ..........................................................................................515 Zmienianie koloru .............................................................................................................................516 Zmienianie kolorów przez próbkowanie i malowanie ................................................................518 Zmienianie ciemniejszego koloru na jaśniejszy ..........................................................................519 Zmienianie kolorów za pomocą warstw dopasowania ................................................................520 Spis treści 13 Zmienianie kolorów za pomocą polecenia Replace Color (Zastąp kolor) ...................................523 Zmienianie kolorów za pomocą narzędzia Color Replacement (Zastępowanie kolorów) ..........525 Zmienianie kolorów za pomocą wypełnionych zaznaczeń lub warstw Fill (Wypełnienie) .........526 Zmienianie kolorów za pomocą stylu Color Overlay (Nałożenie koloru) ...................................527 Zmienianie kolorów za pomocą gradientów ...............................................................................528 Zmienianie kolorów za pomocą polecenia Posterize (Posteryzuj) ..............................................530 Zmienianie kolorów w trybie Duotone (Bichromia) ...................................................................531 Zmienianie kolorów za pomocą krzywych trybu Lab .................................................................534 Zmienianie kolorów za pomocą polecenia Match Color (Dopasuj kolor) ...................................536 Podsumowanie ..................................................................................................................................538 Rozdział 16. Przezroczystość, krycie, szparowanie i tworzenie kolaży ...... 541 Przezroczystość i krycie ....................................................................................................................541 Nadawanie obrazowi przezroczystości .......................................................................................542 Tworzenie masek warstw i malowanie na nich ...........................................................................546 Szparowanie ......................................................................................................................................547 Tworzenie kolaży ..............................................................................................................................550 Tworzenie kolaży przy użyciu warstw i masek warstwowych ....................................................550 Przekształcanie obiektów w kolażu ............................................................................................554 Tworzenie kolaży panoramicznych za pomocą funkcji Photomerge ..........................................558 Tworzenie kolaży w celu wyeliminowania niepożądanych elementów ......................................561 Przyciąganie wzroku do wybranych obszarów .................................................................................562 Rozmycie i wyostrzenie ..............................................................................................................562 Zwiększanie i zmniejszanie kontrastu .........................................................................................562 Użycie koloru .............................................................................................................................562 Podsumowanie ..................................................................................................................................564 Rozdział 17. Szum, ziarno, kurz, pikselizacja i postrzępione krawędzie ...... 565 Pozbywanie się pikselizacji ...............................................................................................................565 Redukcja szumu ..........................................................................................................................566 Wygładzanie obrazu ...................................................................................................................568 Poprawianie nieestetycznych krawędzi .............................................................................................570 Usuwanie pikseli otoczki ............................................................................................................570 Wygładzanie postrzępionych krawędzi .......................................................................................570 Usuwanie kurzu ................................................................................................................................572 Rozmywanie .....................................................................................................................................574 Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) .....................................................................................574 Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) ...........................................................................................574 Narzędzie Blur ............................................................................................................................577 Podsumowanie ..................................................................................................................................577 Rozdział 18. Retuszowanie i renowacja ......................................................... 579 Narzędzia do retuszowania ...............................................................................................................580 Clone Stamp (Stempel) ...............................................................................................................580 Panel Clone Source (Powielanie źródła) .....................................................................................582 Healing Brush i Spot Healing Brush (Pędzel korygujący i Punktowy pędzel korygujący) .........585 Patch (Łatka) ...............................................................................................................................589 Magic Eraser (Magiczna gumka) i Background Eraser (Gumka tła) ..........................................590 Dodge (Rozjaśnianie) i Burn (Ściemnij) .....................................................................................594 Sponge (Gąbka) ..........................................................................................................................594 Content Aware Scaling (Skala z uwzględnieniem zawartości) ...................................................595 Lens Correction (Korekcja obiektywu) .......................................................................................597 14 Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia Przykłady toków pracy nad retuszami ...............................................................................................601 Retuszowanie zdjęcia ..................................................................................................................601 Renowacja zdjęcia ......................................................................................................................609 Podsumowanie ..................................................................................................................................609 Część VI Malowanie i efekty specjalne ....................................... 613 Rozdział 19. Malowanie ................................................................................... 615 Pędzle i narzędzia działające jak pędzle ............................................................................................616 Narzędzia do malowania .............................................................................................................616 Narzędzia do edycji ....................................................................................................................617 Pasek opcji narzędzia Brush (Pędzel) .........................................................................................622 Panel Brushes (Pędzle) ......................................................................................................................624 Opcje pędzli ................................................................................................................................625 Shape Dynamics (Dynamika kształtu) ........................................................................................628 Dodatkowe ustawienia dynamiki ................................................................................................630 Własne pędzle .............................................................................................................................632 Użycie pędzli w różnych trybach mieszania .....................................................................................635 Techniki malowania ..........................................................................................................................641 Malowanie prostych kresek ........................................................................................................641 Usuwanie maźnięć ......................................................................................................................642 Malowanie efektów specjalnych .......................................................................................................643 Malowanie narzędziem Path (Ścieżka) .......................................................................................643 Tworzenie efektu tablicy szkolnej ..............................................................................................645 Podsumowanie ..................................................................................................................................648 Rozdział 20. Filtry i style warstw ................................................................... 649 Wprowadzenie do filtrów ..................................................................................................................650 Korzystanie z filtrów ..................................................................................................................650 Filter Gallery (Galeria filtrów) ....................................................................................................652 Tonowanie i mieszanie filtrów ....................................................................................................652 Destruktywność a niedestruktywność ...............................................................................................653 Stosowanie inteligentnych filtrów ..............................................................................................654 Mieszanie i maskowanie .............................................................................................................654 Rozmywanie i wyostrzanie ...............................................................................................................655 Rozmywanie ...............................................................................................................................656 Wyostrzanie ................................................................................................................................661 Inne metody wyostrzania ............................................................................................................666 Efekty specjalne ................................................................................................................................669 Tworzenie chmur i ognia ..................................................................................................................671 Clouds (Chmury) ........................................................................................................................672 Igranie z ogniem .........................................................................................................................679 Podsumowanie ..................................................................................................................................684 Rozdział 21. Zniekształcenia ........................................................................... 685 Liquify (Skraplanie) ..........................................................................................................................685 Narzędzia zniekształcania ...........................................................................................................686 Ustawienia zniekształceń ............................................................................................................688 Vanishing Point (Punkt zbiegu) ........................................................................................................691 Spis treści 15 Zawijanie obiektów ...........................................................................................................................695 Zawijanie narzędziem Transform (Przekształć) ..........................................................................696 Zawijanie więcej niż jednej warstwy ..........................................................................................697 Zawijanie z użyciem filtrów ..............................................................................................................698 Lens Correction (Korekcja obiektywu) .......................................................................................698 Inne zniekształcenia ....................................................................................................................701 Fale ...................................................................................................................................................706 Ocean Ripple (Morskie fale) i Ripple (Falowanie) .....................................................................706 ZigZag (Zygzak) .........................................................................................................................707 Wave (Fala) ................................................................................................................................707 Mapy wypukłości ..............................................................................................................................710 Podsumowanie ..................................................................................................................................716 Rozdział 22. Efekty tekstowe ......................................................................... 717 Tekst wypalony w drewnie ...............................................................................................................717 Bevel and Emboss (Faseta i płaskorzeźba) .......................................................................................722 Płonący tekst .....................................................................................................................................725 Blaski ................................................................................................................................................729 Tekstury ............................................................................................................................................732 Podsumowanie ..................................................................................................................................735 Część VII Zarządzanie kolorami i organizacja toku pracy ......... 737 Rozdział 23. Zarządzanie kolorami ................................................................. 739 Wierność kolorów i ich spójność ......................................................................................................739 Profile koloru ICC ......................................................................................................................740 Osadzanie profili koloru .............................................................................................................740 Zależne i niezależne modele barw ..............................................................................................741 Kalibracja urządzeń (monitorów i drukarek) ....................................................................................741 Określanie i stosowanie ustawień koloru ..........................................................................................743 Color Settings (Ustawienia kolorów) ..........................................................................................743 Working Spaces (Przestrzenie robocze) ......................................................................................744 Color Management Policies (Zasady zarządzania kolorami) ......................................................745 Description (Opis) ......................................................................................................................746 Opcje zaawansowane ..................................................................................................................746 Przypisywanie, konwertowanie i osadzanie profili koloru ..........................................................749 Synchronizacja koloru przy użyciu Bridge .................................................................................750 Drukowanie z uwzględnieniem zarządzania kolorami ......................................................................751 Podsumowanie ..................................................................................................................................753 Rozdział 24. Tworzenie grafik internetowych .............................................. 755 Praca nad grafikami internetowymi ..................................................................................................755 Przygotowywanie grafiki do publikacji w internecie ........................................................................757 Formaty plików z grafiką internetową ........................................................................................757 Przestrzeń robocza Web ..............................................................................................................759 Ustawienia kolorów ....................................................................................................................760 Plasterki ......................................................................................................................................761 Save for Web Devices (Zapisz dla Internetu i urządzeń) ........................................................767 Optymalizacja obrazów internetowych .......................................................................................775 Zoomify ......................................................................................................................................781 16 Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia Tworzenie banera ..............................................................................................................................782 Tworzenie animowanego banera ................................................................................................783 Wtrącanie ....................................................................................................................................788 Tworzenie strony internetowej ..........................................................................................................790 Podsumowanie ..................................................................................................................................794 Rozdział 25. Organizacja toku roboczego i automatyzacja .......................... 795 Organizacja toku roboczego ..............................................................................................................796 Adobe Camera Raw ....................................................................................................................796 Ustawienia toku roboczego w Photoshopie ................................................................................799 Zapisywanie plików i ich nazewnictwo ......................................................................................805 Ogólny przebieg toku roboczego ................................................................................................806 Wykorzystanie warstw Photoshopa ............................................................................................807 Wykorzystanie historii ................................................................................................................809 Ogólne porady edycyjne .............................................................................................................809 Funkcje internetowe Photoshopa ................................................................................................810 Porady z zakresu drukowania i tworzenia wersji próbnych ........................................................812 Automatyzacja ..................................................................................................................................814 Operacje ......................................................................................................................................815 Tworzenie dropletów ..................................................................................................................818 Sekwencje wsadowe ...................................................................................................................820 Skrypty .......................................................................................................................................821 Współdzielenie plików ...............................................................................................................824 Podsumowanie ..................................................................................................................................826 Część VIII Dokumenty wideo, obrazy trójwymiarowe i techniczne .......................... 827 Rozdział 26. Praca z dokumentami wideo ..................................................... 829 Filmy i animacje w Photoshopie .......................................................................................................830 Formaty wideo ............................................................................................................................830 Narzędzia wideo Photoshopa ......................................................................................................831 Praca nad obrazami do dokumentów wideo ......................................................................................834 Tworzenie obrazów do dokumentów wideo ...............................................................................834 Przygotowywanie plików wideo do użycia w After Effects .......................................................837 Importowanie materiałów wideo .......................................................................................................838 Korzystanie z warstw wideo .......................................................................................................838 Polecenie Interpret Footage (Interpretuj materiał filmowy) ........................................................841 Edycja warstw wideo i animacji .................................................................................................842 Tworzenie animacji z osią czasu .......................................................................................................847 Dodawanie i usuwanie klatek kluczowych .................................................................................847 Przełączanie między klatkami kluczowymi ................................................................................848 Efekt łusek cebuli .......................................................................................................................848 Tworzenie animacji klatkowych .......................................................................................................850 Dodawanie i usuwanie klatek .....................................................................................................850 Edycja zawartości klatki .............................................................................................................850 Ustawianie czasu trwania klatki ..................................................................................................851 Tworzenie klatek pośrednich ......................................................................................................851 Określanie ustawień pętli ............................................................................................................852 Podglądanie i eksportowanie animacji klatkowych ....................................................................852 Przenoszenie animacji na oś czasu ..............................................................................................853 Spis treści 17 Zapisywanie filmów i animacji .........................................................................................................853 Podglądanie filmu na urządzeniu wyjściowym ...........................................................................853 Renderowanie filmu ....................................................................................................................854 Podsumowanie ..................................................................................................................................856 Rozdział 27. Praca z obrazami trójwymiarowymi ......................................... 857 Dokumenty 3D w Photoshopie .........................................................................................................858 Obsługiwane formaty 3D ............................................................................................................858 Otwieranie i umieszczanie plików 3D ........................................................................................859 Warstwy 3D i panel 3D ..............................................................................................................859 Tworzenie obiektów 3D w Photoshopie .....................................................................................861 Kamera 3D ........................................................................................................................................863 Orientowanie kamery numerycznie ............................................................................................864 Gotowe ustawienia kamery .........................................................................................................865 Praca z trójwymiarowymi modelami ................................................................................................866 Ustawianie opcji scen .................................................................................................................866 Przekształcanie modeli trójwymiarowych ..................................................................................869 Kolory i tekstury ................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: