Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00098 005011 18490857 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS/CS PL. Biblia - książka
Photoshop CS/CS PL. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 1016
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-646-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Photoshop od dawna cieszy się zasłużoną sławą i uznaniem w świecie grafików i projektantów, a ostatnio również fotografów. Bogate możliwości tego potężnego narzędzia docenią wszyscy, którzy wykorzystują komputer do tworzenia i obróbki cyfrowych obrazów, jest ono obecne na rynku od wielu lat. Producent -- firma Adobe -- praktycznie co rok wypuszcza nową wersję. W najnowszej wersji Photoshopa noszącej oznaczenie CS dodano wiele nowych narzędzi i palet i poprawiono działanie tych, które są w nim obecne od dawna.

'Photoshop CS. Biblia' to wyczerpujące omówienie najnowszej wersji Photoshopa. Opisuje wszystko, co może przydać się użytkownikowi Photoshopa w codziennej pracy. Autor opisuje nie tylko narzędzia, funkcje programu i elementy, ale także sposoby ich wykorzystania w codziennej pracy -- podczas obróbki zdjęć i tworzenia własnych projektów. Większości wskazówek znajdujących się w książce nie znajdziesz w dokumentacji -- są wynikiem wieloletniego doświadczenia autora w pracy z kolejnymi wersjami Photoshopa.

Poznaj wszystkie możliwości Photoshopa CS. Stań się ekspertem, tak jak 10 000 polskich użytkowników Photoshopa, którzy poznali jego tajniki z poprzednich wydań tej książki.

O autorze:
Deke McClelland jest popularnym ekspertem i wykładowcą zagadnień związanych z programem Adobe Photoshop i szerszymi aspektami grafiki komputerowej oraz projektowania graficznego. [więcej...\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop CS/CS PL. Biblia Autor: Deke McClelland T³umaczenie: Micha³ Dadan ISBN: 83-7361-646-2 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS Bible Format: B5, stron: 1032 + 24 strony kolorowej wk³adki • Poznaj tajniki najnowszej wersji Photoshopa • Wykorzystaj nowe narzêdzia do retuszu zdjêæ cyfrowych • Naucz siê stosowaæ nowe palety, tryby mieszania i funkcje programu Photoshop CS Photoshop od dawna cieszy siê zas³u¿on¹ s³aw¹ i uznaniem w ġwiecie grafików i projektantów, a ostatnio równie¿ fotografów. Bogate mo¿liwoġci tego potê¿nego narzêdzia doceni¹ wszyscy, którzy wykorzystuj¹ komputer do tworzenia i obróbki cyfrowych obrazów, jest ono obecne na rynku od wielu lat. Producent — firma Adobe — praktycznie co rok wypuszcza now¹ wersjê. W najnowszej wersji Photoshopa nosz¹cej oznaczenie CS dodano wiele nowych narzêdzi i palet i poprawiono dzia³anie tych, które s¹ w nim obecne od dawna. „Photoshop CS. Biblia” to wyczerpuj¹ce omówienie najnowszej wersji Photoshopa. Opisuje wszystko, co mo¿e przydaæ siê u¿ytkownikowi Photoshopa w codziennej pracy. Autor opisuje nie tylko narzêdzia, funkcje programu i elementy, ale tak¿e sposoby ich wykorzystania w codziennej pracy — podczas obróbki zdjêæ i tworzenia w³asnych projektów. Wiêkszoġci wskazówek znajduj¹cych siê w ksi¹¿ce nie znajdziesz w dokumentacji — s¹ wynikiem wieloletniego doġwiadczenia autora w pracy z kolejnymi wersjami Photoshopa. • Podstawy — interfejs u¿ytkownika, widoki i preferencje • Zarz¹dzanie obrazami — przegl¹darka plików, praca z plikami i formaty graficzne • Kolory — modele barw, paleta Color (Kolor) • Malowanie za pomoc¹ narzêdzia Brush (Pêdzel) i definiowanie w³asnych pêdzli • Wype³nianie obiektów i obrysowywanie ich konturów • Edycja obrazu — retusz i korekcja • Zaznaczanie, maski i edycja fragmentów obrazu • Filtry i efekty • Korzystanie z warstw i trybów mieszania • Narzêdzia tekstowe • Kalibracja kolorów i korekcja barwna obrazów • Druk Poznaj wszystkie mo¿liwoġci Photoshopa CS. Stañ siê ekspertem, tak jak 10 000 polskich u¿ytkowników Phosotshopa, którzy poznali jego tajniki z poprzednich wydañ tej ksi¹¿ki. 4WVQMCPCMUKæľMú O Autorze .............................................................................................................................................. 17 Przedmowa ........................................................................................................................................... 19 Wstęp.................................................................................................................................................... 21 úħè+9KVCO[Y2JQVQUJQRKG V Rozdział 1. Wprowadzenie do Photoshopa CS..................................................................................... 29 Rozdział 2. Witaj w świecie Photoshopa!............................................................................................. 41 Rozdział 3. Zarządzanie obrazami...................................................................................................... 101 úħè++/CNQYCPKGKTGVWU V Rozdział 4. Definiowanie kolorów ..................................................................................................... 181 Rozdział 5. Malowanie i dostępne pędzle........................................................................................... 229 Rozdział 6. Wypełnienia i kontury ..................................................................................................... 283 Rozdział 7. Zaawansowane metody edycji obrazu ............................................................................. 319 úħè+++ CPCEGPKCOCUMKKHKNVT[ V Rozdział 8. Narzędzia zaznaczania i ścieżki....................................................................................... 365 Rozdział 9. Maskowanie i wyodrębnianie elementów obrazu ............................................................ 433 Rozdział 10. Korekcja z wykorzystaniem filtrów............................................................................... 479 Rozdział 11. Szaleństwo filtrów ......................................................................................................... 541 úħè+89CTUVY[QDKGMV[KVGMUV V Rozdział 12. Praca z warstwami ......................................................................................................... 607 Rozdział 13. Tryby mieszania ............................................................................................................ 663 Rozdział 14. Kształty i style ............................................................................................................... 725 Rozdział 15. W pełni edytowalny tekst .............................................................................................. 763 úħè8-QNQT[V Rozdział 16. Zarządzanie kolorami .................................................................................................... 801 Rozdział 17. Korekcja kolorów .......................................................................................................... 825 Rozdział 18. Przygotowanie do druku ................................................................................................ 893 QFCVMK VV Dodatek A Skróty i modyfikatory....................................................................................................... 939 Skorowidz............................................................................................................................................ 982 5RKUVTGħEK 1#WVQTG 2TGFOQYC 9UVúR úħè+9KVCO[Y2JQVQUJQRKGV 4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQ2JQVQUJQRC 5 Co to jest Photoshop? ...................................................p...................................................p....................29 Trochę teorii ...................................................p...................................................p..................................30 Mapy bitowe a obiekty wektorowe...................................................p.............................................31 Zalety i wady malowania ...................................................p...................................................p........31 Zalety i wady rysowania...................................................p...................................................p..........32 Zastosowania Photoshopa ...................................................p...................................................p.......33 Zastosowania programów wektorowych ...................................................p....................................34 Krótkie wprowadzenie do Photoshopa CS ...................................................p.......................................35 4QFKCđ9KVCLYħYKGEKG2JQVQUJQRC Pierwsze spojrzenie na Photoshopa CS ...................................................p............................................41 Winieta programu...................................................p...................................................p....................42 Ekran powitalny ...................................................p...................................................p......................43 Ekran roboczy Photoshopa ...................................................p...................................................p............43 Pole informacyjne ...................................................p...................................................p...................46 Narzędzia............................................p...................................................p........................................50 Elementy kontrolne przybornika ...................................................p................................................58 Pasek opcji ...................................................p...................................................p..............................61 Predefiniowane ustawienia narzędzi ...................................................p..........................................61 Preset Manager (Zarządzanie ustawieniami)...................................................p..............................63 Pływające palety...................................................p...................................................p......................64 Rozmieszczanie i dokowanie palet...................................................p.............................................66 Nawigacja w Photoshopie ...................................................p...................................................p.............69 Skalowanie widoku ...................................................p...................................................p.................69 Narzędzie Zoom (Lupka) ...................................................p...................................................p........70 Polecenia powiększania i pomniejszania...................................................p....................................71 Pole współczynnika powiększenia ...................................................p.............................................72 Tworzenie okna odniesienia...................................................p.......................................................73 Przewijanie wewnątrz okna...................................................p...................................................p.....74 Powiększanie i przesuwanie z dopasowaniem...................................................p............................75 Paleta Navigator (Nawigator)...................................................p.....................................................76 2JQVQUJQR 5 52.$KDNKC Dostosowanie interfejsu do potrzeb użytkownika ...................................................p............................77 Preferencje.........................................p...................................................p.........................................78 General (Ogólne)...................................................p...................................................p.....................79 File Handling (Obsługa plików)...................................................p.................................................84 Display Cursors (Wyświetlanie i kursory) ...................................................p.............................88 Transparency Gamut (Przezroczystość i przestrzeń kolorów)...................................................p89 Units Rulers (Jednostki i miarki)...................................................p............................................91 Guides, Grid Slices (Linie, siatki i odcięcia)...................................................p..........................93 Plug-Ins Scratch Disks (Plug-iny i dyski magazynujące)...................................................p.......94 Memory Image Cache (Pamięć i bufor obrazków)...................................................p.................96 File Browser (Przeglądarka plików)...................................................p...........................................98 4QFKCđ CTæFCPKGQDTCCOK Struktura obrazów ...................................................p...................................................p.......................101 Rozmiar kontra rozdzielczość ...................................................p..................................................102 Zmiana rozdzielczości na potrzeby druku ...................................................p................................102 Zmiana rozdzielczości przy umieszczaniu obrazka w dokumentach...........................................104 Jak określić idealną rozdzielczość? ...................................................p..........................................105 Rozdzielczość obrazków wyświetlanych na ekranie ...................................................p......................106 Otwieranie, powielanie i zapisywanie obrazków...................................................p............................107 Tworzenie nowego obrazka...................................................p...................................................p...108 Otwieranie istniejącego obrazka...................................................p...............................................113 Posługiwanie się przeglądarką plików...................................................p......................................118 Powielanie obrazka ...................................................p...................................................p...............131 Zapisywanie obrazka na dysk...................................................p...................................................132 Przegląd formatów plików...................................................p...................................................p...........136 PSD — format własny Photoshopa ...................................................p..........................................136 Specjalne formaty...................................................p...................................................p..................137 Formaty obsługiwane przez różne programy...................................................p............................145 Najbardziej popularne formaty...................................................p.................................................154 Specyficzne formaty...................................................p...................................................p..............160 Nadal nie możesz otworzyć pliku?...................................................p...........................................164 Dodawanie informacji i adnotacji do pliku...................................................p.....................................165 Wprowadzanie notatek do obrazka...................................................p...........................................165 Wygłoś swoją opinię ...................................................p...................................................p.............165 Obsługiwanie notatek...................................................p...................................................p............166 Ponowne próbkowanie (resampling) i kadrowanie obrazka ...................................................p...........168 Zmiana rozmiaru a ponowne próbkowanie ...................................................p..............................168 Kadrowanie ...................................................p...................................................p...........................171 úħè++/CNQYCPKGKTGVWU V 4QFKCđ GHKPKQYCPKGMQNQTÎY Wybieranie i edycja kolorów...................................................p..........................................................181 Wybieranie kolorów...................................................p...................................................p..............182 Używanie próbnika kolorów ...................................................p...................................................p.183 Ręczne wpisywanie wartości kolorów...................................................p......................................187 Praca z różnymi modelami kolorów ...................................................p...............................................188 RGB ...................................................p...................................................p......................................188 HSB...................................................p...................................................p.......................................190 CMYK...................................................p...................................................p...................................190 5RKUVTGħEK CIE Lab ...................................................p...................................................p.................................194 Anatomia modelu Lab...................................................p...................................................p...........194 Kolory indeksowany...................................................p...................................................p..............195 Skala szarości ...................................................p...................................................p........................198 16 bitów na kanał ...................................................p...................................................p..................199 Bitmapa (obraz czarno-biały) ...................................................p...................................................199 Inne metody wybierania kolorów w Photoshopie...................................................p...........................204 Predefiniowane kolory ...................................................p...................................................p..........204 Paleta Color (Kolor)...................................................p...................................................p..............206 Paleta Swatches (Próbki)...................................................p...................................................p.......208 Predefiniowane ustawienia próbek kolorów...................................................p.............................209 Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) ...................................................p......................................210 Narzędzie Color Sampler (Próbkowanie kolorów)...................................................p...................211 Kanały kolorów ...................................................p...................................................p...........................213 Dlaczego miałoby Cię to obchodzić? ...................................................p.......................................213 Jak działają kanały?...................................................p...................................................p...............214 Jak uaktywniać i przeglądać kanały?...................................................p........................................215 Sztuczki z kanałami ...................................................p...................................................p.....................216 Kanały RGB ...................................................p...................................................p..........................216 Kanały CMYK ...................................................p...................................................p......................218 Kanały Lab ...................................................p...................................................p............................218 Inne funkcje kanałów...................................................p...................................................p...................220 Edycja kanałów kolorów ...................................................p...................................................p.............224 Poprawianie wyglądu kolorowych skanów ...................................................p..............................224 Tryb wielokanałowy...................................................p...................................................p..............226 Zastępowanie i zamienianie kanałów kolorów...................................................p.........................228 4QFKCđ/CNQYCPKGKFQUVúRPGRúFNG Photoshop maluje jak profesjonalista ...................................................p.............................................229 Poznaj swoje narzędzia...................................................p...................................................p................230 Narzędzia do malowania ...................................................p...................................................p.......232 Narzędzia edycyjne ...................................................p...................................................p...............233 Podstawowe techniki ...................................................p...................................................p...................236 Malowanie linii prostych...................................................p...................................................p.......236 Malowanie linii pionowych i poziomych ...................................................p.................................238 Malowanie za pomocą narzędzia Smudge (Smużenie)...................................................p.............241 Praca z narzędziem Sponge (Gąbka) ...................................................p........................................243 Korzystanie z narzędzia Color Replacement (Zastępowanie koloru) ..........................................246 Cofanie popełnionych błędów...................................................p..................................................248 Kształt i rozmiar pędzla...................................................p...................................................p...............249 Wybór kształtu pędzla...................................................p...................................................p...........249 Tworzenie własnych końcówek pędzli...................................................p.....................................251 Tworzenie własnych pędzli ...................................................p...................................................p...255 Zapisywanie i wczytywanie zestawów pędzli ...................................................p..........................256 Dynamika pędzla ...................................................p...................................................p.........................258 Podstawy ...................................................p...................................................p...............................259 Dynamika kształtu...................................................p...................................................p.................260 Dodatkowe opcje...................................................p...................................................p...................266 Noise (Szum), Wet Edges (Mokre krawędzie) i cała reszta...................................................p......268 Anulowanie linii o „zmiennej czułości” ...................................................p...................................269 2JQVQUJQR 5 52.$KDNKC Krycie, nacisk i ekspozycja ...................................................p............................................................270 Tryby pędzla...................................................p...................................................p................................272 25 trybów pędzla ...................................................p...................................................p...................273 Trzy tryby pędzla dostępne dla narzędzi Dodge (Rozjaśnianie) i Burn (Ściemnianie)................280 4QFKCđ9[RGđPKGPKCKMQPVWT[ Wypełnianie części obrazu ...................................................p...................................................p..........283 Wypełnianie zaznaczeń kolorem lub wzorem...................................................p.................................284 Narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą)...................................................p.................................285 Polecenie Fill (Wypełnij) ...................................................p...................................................p......289 Klawisze Backspace i Delete...................................................p....................................................291 Użycie narzędzia wypełnienia wewnątrz zaznaczenia...................................................p..............292 Nakładanie wypełnień gradientowych...................................................p............................................294 Praca z narzędziem Gradient ...................................................p....................................................294 Opcje narzędzia Gradient ...................................................p...................................................p......294 Style gradientów...................................................p...................................................p....................297 Tworzenie własnych gradientów ...................................................p..............................................299 Edycja gradientów kryjących ...................................................p...................................................300 Tworzenie losowych gradientów...................................................p..............................................305 Zapisywanie gradientów i zarządzanie nimi...................................................p.............................306 Gradacje a tryby mieszania ...................................................p......................................................308 Kontury i strzałki...................................................p...................................................p.........................311 Tworzenie konturu wokół zaznaczenia ...................................................p....................................311 Dodawanie grotów strzałek do linii...................................................p..........................................313 Dodawanie strzałek do linii zakrzywionych...................................................p.............................314 4QFKCđ CCYCPUQYCPGOGVQF[GF[ELKQDTCW Cztery najlepsze techniki retuszu ...................................................p...................................................319 Klonowanie i korygowanie elementów obrazu...................................................p...............................321 Narzędzie Clone Stamp (Stempel) ...................................................p...........................................322 Pędzel korygujący ...................................................p...................................................p.................325 Narzędzie Patch (Łatka) ...................................................p...................................................p........333 Retuszowanie fotografii...................................................p...................................................p...............335 Odnawianie starych fotografii ...................................................p..................................................338 Eliminowanie odwracających uwagę elementów tła ...................................................p................342 Cofanie się w czasie ...................................................p...................................................p....................346 Tradycyjne funkcje cofania ...................................................p......................................................348 Paleta History (Historia)...................................................p...................................................p........349 Malowanie poza przeszłością ...................................................p...................................................352 úħè+++ CPCEGPKCOCUMKKHKNVT[  4QFKCđ0CTúFKCCPCECPKCKħEKGľMK Zaznaczanie — podstawy ...................................................p...................................................p............365 Jak działają zaznaczenia? ...................................................p...................................................p......366 Geometryczne kontury zaznaczenia ...................................................p.........................................369 Kontury o nieregularnym kształcie...................................................p...........................................372 Magnetyczne zaznaczenia ...................................................p...................................................p.....374 Magiczny świat różdżki...................................................p...................................................p.........377 Zmiana konturów zaznaczenia...................................................p........................................................381 Szybkie zmiany ...................................................p...................................................p.....................381 Ręczne dodawanie i odejmowanie ...................................................p...........................................382 5RKUVTGħEK Zastosowanie klawiszy Shift+Alt lub Shift+Option jako modyfikatorów...................................384 Dodawanie i odejmowanie za pomocą różnych poleceń ...................................................p..........385 Wygładzanie konturów zaznaczenia...................................................p.........................................389 Przenoszenie i kopiowanie zaznaczeń ...................................................p............................................394 Rola narzędzia Move (Przesunięcie) ...................................................p........................................395 Wykonywanie precyzyjnych ruchów ...................................................p.......................................395 Klonowanie zaznaczenia ...................................................p...................................................p.......396 Przesuwanie konturu zaznaczenia niezależnie od jego zawartości..............................................399 Skalowanie i obracanie konturu zaznaczenia ...................................................p...........................400 Rysowanie i edytowanie ścieżek ...................................................p....................................................402 Ogólny opis ścieżek....................................p...................................................p..............................402 Rysowanie ścieżek narzędziem Pen (Pióro) ...................................................p.............................406 Edycja ścieżek...................................................p...................................................p.......................412 Wypełnianie ścieżek...................................................p...................................................p..............419 Malowanie wzdłuż ścieżki ...................................................p...................................................p....419 Przekształcanie i zapisywanie ścieżek...................................................p......................................424 Importowanie i eksportowanie ścieżek...................................................p...........................................427 Wymiana ścieżek z programem Illustrator ...................................................p...............................427 Eksportowanie do Illustratora...................................................p...................................................428 Zachowywanie przezroczystych obszarów na obrazku ...................................................p............429 4QFKCđ/CUMQYCPKGKY[QFTúDPKCPKGGNGOGPVÎYQDTCW Zaznaczanie za pomocą masek ...................................................p.......................................................433 Malowanie i edycja wewnątrz zaznaczeń ...................................................p.......................................436 Praca w trybie szybkiej maski ...................................................p........................................................439 Działanie trybu szybkiej maski...................................................p.................................................440 Edycja czerwonej nakładki...................................................p...................................................p....444 Gradienty w funkcji masek...................................................p...................................................p....445 Tworzenie strzałek gradientowych...................................................p...........................................449 Automatyczne generowanie masek...................................................p.................................................451 Narzędzie Magic Eraser (Magiczna gumka) ...................................................p............................452 Jeszcze bardziej magiczna gumka tła ...................................................p.......................................454 Jeszcze bardziej magiczne polecenie Extract (Wydziel) ...................................................p..........456 Zastosowanie polecenia Color Range (Zakres koloru)...................................................p.............461 Polecenie Color Range (Zakres koloru) — kilka praktycznych wskazówek ...............................465 Tworzenie niezależnego kanału maski ...................................................p...........................................466 Zapisywanie konturu zaznaczenia do kanału maski ...................................................p.................467 Przekształcanie maski w zaznaczenie...................................................p.......................................469 Oglądanie maski i obrazka ...................................................p...................................................p....470 Tworzenie maski z obrazka ...................................................p...................................................p.........471 4QFKCđ-QTGMELCY[MQT[UVCPKGOHKNVTÎY Podstawowe wiadomości o filtrach ...................................................p................................................479 Pierwszy rzut oka na filtry...................................................p........................................................480 Działanie filtrów...................................................p...................................................p....................483 Wygaszanie filtru ...................................................p...................................................p..................486 Zwiększanie ostrości i kontrastu...................................................p.....................................................489 Stosowanie filtru Unsharp Mask (Maska wyostrzająca)...................................................p...........489 Stosowanie predefiniowanych filtrów wyostrzających...................................................p.............495 Wyostrzanie ziarnistych fotografii ...................................................p...........................................496 Stosowanie filtru High Pass (Górnoprzepustowy)...................................................p....................500 Przekształcanie obrazka w kontrastową grafikę ...................................................p.......................502 2JQVQUJQR 5 52.$KDNKC Rozmywanie obrazka ...................................................p...................................................p..................503 Zastosowanie filtru Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie)...................................................p...503 Predefiniowane filtry rozmywające...................................................p..........................................506 Wygładzanie obrazka ...................................................p...................................................p............506 Rozmycie kierunkowe...................................................p...................................................p...........508 Posługiwanie się filtrem Lens Blur (Rozmycie soczewkowe)...................................................p..517 Zmiękczanie konturu zaznaczenia...................................................p............................................521 Szum..................................................p...................................................p.............................................525 Dodawanie szumu ...................................................p...................................................p.................526 Usuwanie szumu filtrem Despeckle (Usuń kurz i rysy) ...................................................p...........529 Uśrednianie pikseli za pomocą filtru Median (Mediana)...................................................p..........530 Wyostrzanie skompresowanego obrazka...................................................p..................................532 Czyszczenie zeskanowanych fotografii...................................................p....................................534 Posługiwanie się filtrem Average (Uśrednij)...................................................p............................538 4QFKCđ5CNGēUVYQHKNVTÎY Filtry destrukcyjne...................................................p...................................................p.......................541 Milion głupich efektów ...................................................p...................................................p.........542 A co z innymi? ...................................................p...................................................p......................548 Ostatnia uwaga o pamięci operacyjnej RAM ...................................................p...........................548 Galeria filtrów ...................................................p...................................................p.............................549 Filtry z menu Pixelate (Pikslowanie)...................................................p..............................................551 Efekt krystalizacji...................................................p...................................................p..................551 Mezzotinta...................................................p...................................................p.............................553 Filtry akcentujące krawędzie ...................................................p..........................................................555 Wytłaczanie obrazka ...................................................p...................................................p.............555 Śledzenie krawędzi...................................................p...................................................p................557 Tworzenie metalicznej powłoki...................................................p................................................560 Filtry zniekształcające ...................................................p...................................................p.................561 Obrazek odbity w łyżce...................................................p...................................................p.........563 Wirujące spirale.....................................p...................................................p...................................565 Tworzenie koncentrycznych zmarszczek na wodzie ...................................................p................571 Tworzenie równoległych zmarszczek i fal ...................................................p...............................572 Zniekształcanie obrazka wzdłuż krzywej ...................................................p.................................579 Współrzędne biegunowe ...................................................p...................................................p.......582 Zniekształcanie za pomocą polecenia Liquify (Deformacja)...................................................p....585 Dodawanie chmur i reflektorów ...................................................p.....................................................597 Tworzenie chmur...................................................p...................................................p...................598 Korzystanie z filtru Fibers (Włókna)...................................................p........................................599 Oświetlanie obrazka ...................................................p...................................................p..............600 úħè+89CTUVY[QDKGMV[KVGMUV  4QFKCđ2TCECYCTUVYCOK Warstwy są wszędzie...................................................p...................................................p...................607 Przenoszenie zaznaczonego fragmentu obrazka na nową warstwę...................................................p.609 Inne sposoby tworzenia warstw...................................................p................................................611 Powielanie warstw...................................................p...................................................p.................613 Praca z warstwami ...................................................p...................................................p.......................614 Uaktywnianie warstwy ...................................................p...................................................p..........614 Poruszanie się między warstwami za pomocą klawiatury ...................................................p........615 5RKUVTGħEK Przezroczystość warstw...................................................p...................................................p.........616 Modyfikowanie warstwy tła ...................................................p...................................................p..618 Zmiana kolejności warstw...................................................p...................................................p.....620 Automatyczne usuwanie pozostałości tła ...................................................p.................................621 Nakładanie warstw ...................................................p...................................................p................623 Stapianie warstw ze sobą...................................................p...................................................p.......625 Usuwanie warstw ...................................................p...................................................p..................626 Zapisywanie „spłaszczonej” wersji obrazka...................................................p.............................627 Zaznaczanie zawartości warstwy...................................................p....................................................627 Tworzenie cienia ...................................................p...................................................p...................629 Tworzenie poświaty ...................................................p...................................................p..............631 Przemieszczanie, sprzęganie i wyrównywanie warstw...................................................p...................634 Łączenie (sprzęganie) warstw ...................................................p..................................................634 Tworzenie zestawów warstw (Layer sets) ...................................................p................................636 Blokowanie warstw ...................................................p...................................................p...............638 Linie pomocnicze (Guides) ...................................................p...................................................p...640 Automatyczne wyrównywanie i rozmieszczanie warstw ...................................................p.........642 Ustawienia siatki ...................................................p...................................................p...................643 Wykorzystanie narzędzia Measure (Miarka)...................................................p............................644 Przekształcanie obrazu ...................................................p...................................................p................645 Przekształcanie całego obrazu...................................................p..................................................645 Przekształcanie warstwy lub zaznaczonego obszaru ...................................................p................646 Przekształcenia numeryczne...................................................p.....................................................649 Maski i warstwy...................................................p...................................................p...........................650 Zachowywanie przezroczystości warstwy...................................................p................................651 Tworzenie dodatkowych masek w warstwach...................................................p..........................653 Wklejanie w obrębie zaznaczenia...................................................p.............................................656 Maskowanie grup warstw...................................................p...................................................p......657 Praca z kompozycjami warstw ...................................................p.......................................................659 4QFKCđ6T[D[OKGUCPKC Nakładanie obrazków ...................................................p...................................................p..................663 Parametry Opacity (Krycie) i Fill (Wypełnij)...................................................p.................................666 Tryby mieszania warstw ...................................................p...................................................p..............669 Szaleństwo trybów mieszania...................................................p...................................................686 Zaawansowane opcje mieszania warstw...................................................p.........................................692 Mieszanie wewnętrznych efektów warstwy ...................................................p.............................693 Mieszanie grup odcinania...................................................p...................................................p......695 Maskowanie efektów...................................................p...................................................p.............697 Wyrzucanie całych kanałów koloru ...................................................p.........................................700 Przebijanie warstw ...................................................p...................................................p................700 Wykluczanie i przebijanie pikseli...................................................p...................................................704 Suwaki wykluczające piksele ...................................................p...................................................705 Rozmywanie...................................................p...................................................p..........................708 Obliczenia wykonywane na całym obrazie...................................................p.....................................711 Polecenie Apply Image (Zastosuj obrazek)...................................................p..............................712 Dodawanie i odejmowanie obrazków...................................................p.......................................716 Polecenie Calculations (Obliczenia)...................................................p.........................................719 Łączenie masek ...................................................p...................................................p.....................720 2JQVQUJQR 5 52.$KDNKC 4QFKCđ-UVCđV[KUV[NG Kilka dań, których nie zamawialiśmy...................................................p.............................................725 Rysowanie kształtów ...................................................p...................................................p...................726 Zalety i wady kształtów...................................................p...................................................p.........726 Narzędzia do tworzenia kształtów...................................................p............................................728 Proces rysowania kształtu ...................................................p...................................................p.....730 Łączenie i edycja kształtów...................................................p......................................................733 Edycja wypełnienia kształtu ...................................................p.....................................................735 Bogactwo stylów warstw...................................................p...................................................p.............739 Zalety stylów warstw...................................................p...................................................p.............746 Wewnątrz okna Layer Style (Styl warstwy) ...................................................p.............................746 Modyfikowanie i zapisywanie efektów ...................................................p..........................................758 Wyłączanie efektów ...................................................p...................................................p..............758 Kopiowanie efektów...................................................p...................................................p..............758 Przekształcanie efektów w nowe warstwy...................................................p................................759 Efekty a opcje mieszania...................................................p...................................................p.......760 Zapisywanie efektów w stylach...................................................p................................................761 4QFKCđ9RGđPKGF[VQYCNP[VGMUV Możliwości edycji tekstu w Photoshopie CS...................................................p..................................763 Pięć rodzajów tekstu...................................................p...................................................p..............765 Sztuka tworzenia napisów ...................................................p...................................................p.....766 Praca z narzędziem Type (Tekst)...................................................p....................................................767 Tworzenie pionowych napisów...................................................p................................................770 Pisanie i edycja tekstu w ramce...................................................p................................................771 Zaznaczanie i edycja tekstu ...................................................p......................................................772 Formatowanie znaków ...................................................p...................................................p..........773 Formatowanie akapitów ...................................................p...................................................p........783 Sprawdzanie pisowni...................................................p...................................................p.............788 Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu ...................................................p.......................................789 Umieszczanie tekstu na ścieżce...................................................p................................................790 Wyginanie i odkształcanie tekstu ...................................................p...................................................794 Edycja tekstu przekonwertowanego do kształtów ...................................................p..........................796 úħè8-QNQT[ V 4QFKCđ CTæFCPKGMQNQTCOK W świecie kolorów ...................................................p...................................................p......................801 Typowy scenariusz dopasowywania kolorów ...................................................p..................................802 Ustawienia monitora ...................................................p...................................................p.............803 Dobór najlepszej przestrzeni kolorów ...................................................p......................................806 Osadzanie profilu w pliku ...................................................p...................................................p.....807 Ustawianie docelowej przestrzeni kolorów ...................................................p..............................808 Zachowanie się programu w przypadku różnic w profilach ...................................................p.....809 Konwersja przestrzeni kolorów...................................................p................................................810 Konwersja kolorów....................................p...................................................p.....................................811 Pole Description (Opis)...................................................p...................................................p.........811 Pole Working spaces (Przestrzenie robocze)...................................................p............................811 Pole Color Management Policies (Zasady zarządzania kolorem)................................................814 Tryb zaawansowany (Advanced Mode) ...................................................p...................................817 Własne ustawienia CMYK ...................................................p...................................................p..........820 Zapisywanie i wczytywanie ustawień dotyczących kolorów...................................................p....823 5RKUVTGħEK 4QFKCđ-QTGMELCMQNQTÎY Na czym polega korekcja kolorów?...................................................p................................................825 Efekty związane z korekcją kolorów...................................................p........................................826 Dobry, zły i zakręcony ...................................................p...................................................p..........827 Szybkie efekty zmiany kolorów ...................................................p.....................................................828 Polecenie Invert (Odwrotność)...................................................p.................................................828 Polecenie Equalize (Wyrównaj) ...................................................p...............................................829 Polecenie Threshold (Próg) ...................................................p......................................................831 Polecenie Posterize (Posteryzacja) ...................................................p...........................................833 Szybka korekcja kolorów ...................................................p...................................................p............834 Usunięcie nasycenia kolorów ...................................................p...................................................835 Polecenie Auto Levels (Auto-poziomy) ...................................................p...................................836 Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast) ...................................................p.................................837 Polecenie Auto Color (Auto-kolor) ...................................................p..........................................838 Korekcja barwy i nasycenia...................................................p............................................................839 Korzystanie z narzędzia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) ...................................................p...839 Korekcja barwy i nasycenia narzędziem Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) .............................844 Kolorowanie obrazków — opcja Colorize (Koloruj) ...................................................p...............849 Polecenie Replace Color (Zastąp kolor)...................................................p...................................849 Polecenie Selective Color (Kolor selektywny)...................................................p.........................850 Filtrowanie kolorów ...................................................p...................................................p..............852 Polecenie Variations (Wariacje)...................................................p...............................................853 Polecenie Match Color (Dopasuj kolor)...................................................p...................................855 Poprawa kolorów w skompresowanych obrazkach ...................................................p..................858 Korekcja poziomów jasności obrazka ...................................................p............................................859 Paleta Histogram (Histogram)...................................................p..................................................860 Korekcja poziomów ...................................................p...................................................p..............862 Korekcja krzywych koloru ...................................................p...................................................p....870 Polecenie Gradient Maps (Mapa gradientu) ...................................................p.............................875 Praktyczne zastosowania: krzywe o gładkim kształcie...................................................p.............875 Praktyczne zastosowania: krzywe o dowolnym kształcie...................................................p.........877 Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło)...................................................p............................879 Warstwy dopasowania...................................................p...................................................p.................882 Zalety korekcji z wykorzystaniem warstw ...................................................p...............................884 Korekcja płaskich obrazków z wykorzystaniem warstw dopasowania........................................886 Korygowanie zdjęć w formacie RAW ...................................................p............................................887 Korekcja kolorów...................................................p...................................................p..................889 Wyostrzanie i wygładzanie...................................................p...................................................p....890 4QFKCđ2T[IQVQYCPKGFQFTWMW Witaj w świecie druku ...................................................p...................................................p.................893 Terminologia związana z drukiem...................................................p..................................................894 Drukowanie obrazków kompozytowych ...................................................p........................................898 Wybór drukarki w systemie Windows ...................................................p.....................................899 Wybór drukarki w systemie Mac OS..................................................p.........................................900 Ustawienia wydruku...................................................p...................................................p..............901 Określanie funkcji transferu ...................................................p.....................................................913 Uruchamianie wydruku ...................................................p...................................................p.........914 Separacja kolorów ...................................................p...................................................p.......................916 Drukowanie obrazka z separacją CMYK ...................................................p.................................917 Tworzenie zalewek...................................................p...................................................p................919 2JQVQUJQR 5 52.$KDNKC Bichromia, trichromia i kwadrochromia...................................................p.........................................920 Tworzenie bichromii ...................................................p...................................................p.............920 Drukowanie bichromii...................................................p...................................................p...........922 Edycja poszczególnych kanałów bichromii...................................................p..............................923 Separacja kolorów dodatkowych ...................................................p....................................................923 Przygotowywanie obrazów do rozpowszechniania ...................................................p........................925 Drukowanie stykówek...................................................p...................................................p...........925 Tworzenie pakietu obrazków ...................................................p...................................................927 Tworzenie internetowej galerii zdjęć...................................................p........................................929 Tworzenie pokazu slajdów w formacie PDF...................................................p............................931 Scalanie obrazów w panoramy ...................................................p.................................................932 QFCVMK V QFCVGM#5MTÎV[KOQF[HKMCVQT[ Niewidoczne skróty i modyfikatory..
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS/CS PL. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: