Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 003304 18798562 na godz. na dobę w sumie
Photoshop Studio. Obrazy malowane cyfrowo - książka
Photoshop Studio. Obrazy malowane cyfrowo - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2104-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook (-81%), audiobook).

Jeśli zajmujesz się grafiką komputerową i nawet uznałeś, że Twoje prace są całkiem niezłe, ale wciąż szukasz nowych rozwiązań i nieustannie dążysz do perfekcji, z pewnością nie jesteś przeciętnym grafikiem, lecz prawdziwym artystą. Ta książka powstała właśnie dla kogoś takiego jak Ty. Jej zadaniem jest rozbudzenie kreatywności i zainspirowanie. Znajdziesz tu opisy nietypowych sposobów wykorzystania różnych narzędzi i programów graficznych, które będziesz mógł zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb.

Książka 'Photoshop Studio. Obrazy malowane cyfrowo' zabierze Cię w wyjątkową podróż po fascynującym świecie ilustracji mistrza Berta Monroya. Nie jest to typowy podręcznik, a raczej niezwykła księga tajemnic, które teraz także i Ty możesz odkryć, aby zastosować nietuzinkowe metody tworzenia wspaniałej grafiki komputerowej. Dzięki niej nauczysz się zarządzać procesem projektowania, robić odpowiednie fotografie oraz zbierać inne materiały pomocnicze. Dowiesz się, w jaki sposób posługiwać się narzędziami Photoshopa i Illustratora, aby tworzyć oryginalne i piękne obrazy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop Studio. Obrazy malowane cyfrowo Autor: Bert Monroy T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-2104-0 Tytu³ orygina³u: Photoshop Studio with Bert Monroy: Digital Painting (Voices That Matter) Format: 200x230, stron: 312 • Jak uzyskaæ niepowtarzalny nastrój i g³êbiê obiektów przy u¿yciu œwiate³ i cieni? • Jak tworzyæ efekty specjalne za pomoc¹ stylów warstw? • Jak perfekcyjnie pos³ugiwaæ siê kana³ami alfa, maskami i œcie¿kami odcinania? Jeœli zajmujesz siê grafik¹ komputerow¹ i nawet uzna³eœ, ¿e Twoje prace s¹ ca³kiem niez³e, ale wci¹¿ szukasz nowych rozwi¹zañ i nieustannie d¹¿ysz do perfekcji, z pewnoœci¹ nie jesteœ przeciêtnym grafikiem, lecz prawdziwym artyst¹. Ta ksi¹¿ka powsta³a w³aœnie dla kogoœ takiego jak Ty. Jej zadaniem jest rozbudzenie kreatywnoœci i zainspirowanie. Znajdziesz tu opisy nietypowych sposobów wykorzystania ró¿nych narzêdzi i programów graficznych, które bêdziesz móg³ zmodyfikowaæ i dostosowaæ do w³asnych potrzeb. Ksi¹¿ka „Photoshop Studio. Obrazy malowane cyfrowo” zabierze Ciê w wyj¹tkow¹ podró¿ po fascynuj¹cym œwiecie ilustracji mistrza Berta Monroya. Nie jest to typowy podrêcznik, a raczej niezwyk³a ksiêga tajemnic, które teraz tak¿e i Ty mo¿esz odkryæ, aby zastosowaæ nietuzinkowe metody tworzenia wspania³ej grafiki komputerowej. Dziêki niej nauczysz siê zarz¹dzaæ procesem projektowania, robiæ odpowiednie fotografie oraz zbieraæ inne materia³y pomocnicze. Dowiesz siê, w jaki sposób pos³ugiwaæ siê narzêdziami Photoshopa i Illustratora, aby tworzyæ oryginalne i piêkne obrazy. • Proces projektowania i planowanie kompozycji • Definiowanie Ÿróde³ œwiat³a • Tworzenie efektów œwietlnych • Oœwietlenie globalne w ustawieniach warstw • Tworzenie efektów specjalnych stylów warstw • Zastosowanie kana³ów alfa • Techniki malarskie w Photoshopie • Tekstury i filtry • Odtwarzanie perspektywy przy u¿yciu narzêdzia Blend • Zaawansowane narzêdzia tekstowe Spis treści Przedmowa Wstęp Treść Moje studio Jak korzystać z tej książki? 1 Proces projektowania Inspiracje Szkic Definicje pojęć związanych z perspektywą Prace nad szkicem Materiały pomocnicze 9 11 11 12 14 15 15 19 20 21 22 23 Droga do ideału — krok po kroku Zdjęcia pomocnicze, przedstawiające detale sceny Do czego mogą przydać się notatki? 24 26 W poszukiwaniu materiałów pomocniczych 27 30 Proces edycji obrazu w programie Photoshop 30 32 33 35 Podział na części Dokument zbiorczy z projektem Tworzenie plików składowych Porządek musi być 2 Światła i cienie Świat wokół nas Obrazy, których tematem są światła i cienie Definiowanie źródeł światła Tworzenie efektów świetlnych Efekt cienia Oświetlenie globalne w ustawieniach warstw 39 39 40 42 44 46 48 3 Oakland Punkt zwrotny Początek projektu Projektowanie kamiennej ściany Postarzanie kamieni Tworzenie efektów specjalnych przy użyciu stylów warstw Kamienne bloki Cienie Projektowanie neonów Diabeł tkwi w szczegółach Zniekształcenie obrazu w szkle Kanały alfa Tworzenie zaznaczeń Zastosowanie kanałów alfa Odbicia Projektowanie miniaturowych żarówek przy użyciu warstw Tworzenie cieni 4 Shoe Repair Odbicia i cienie Odbicia Starzejący się neon Rdza Zanikające odbicia Cienie Projektowanie tkaniny Szwy 51 51 52 53 55 56 60 62 63 65 67 68 68 69 72 76 80 83 83 84 86 88 90 92 94 98  5 Old Chair Kolejny punkt zwrotny Od myszy do tabletu Wacom Cintiq Techniki malarskie w Photoshopie Nareszcie się przydała! Uszkodzenia Inne ustawienia pędzli Podręczna, osobista kolekcja obrazów 6 Red Truck Tekstury i filtry Filtr Spherize (Sferyzacja) i wartości ujemne Postarzanie ciężarówki Projektowanie powierzchni skorodowanego metalu Zastosowanie filtra Displace (Przemieszczanie) Drobne plamki Reflektor Rdza, brud i uszkodzenia Detale 7 Oyster Bar Dbałość o szczegóły Deszcz i kałuże Tam, gdzie kończy się deszcz Większe kałuże wody Kałuże na ulicy 101 101 102 103 104 104 105 110 111 113 113 114 120 122 125 128 130 136 137 141 141 143 146 148 150 Właz studzienki kanalizacyjnej Powtarzanie przekształceń Dalszy ciąg prac nad pokrywą włazu studzienki Polecenie Calculations (Obliczenia) Deformacja obiektów wektorowych Najprostsze rozwiązanie Odtwarzanie perspektywy przy użyciu narzędzia Blend (Tworzenie przejść) Tekstury Stolarka Betonowa podstawa Ślisko! Ach, te drobiazgi… 8 Lunch in Tiburon Uchwycić światło Obrus Symbole kwiatowe Tło Kropkowana tekstura Wypukłości obrusu Tworzenie powtarzającego się wzoru Łagodne fałdy i zagięcia Filtr Displace (Przemieszczanie) Malowanie… pieprzem Słoneczne odblaski Ugięcie i załamanie światła Czerwona słomka w szklance Obrus widoczny przez szkło 154 155 157 158 161 163 165 166 166 169 170 171 173 173 175 176 178 180 182 182 184 184 187 192 195 195 196  Grupy odcinania Filtr Vanishing Point (Punkt zbiegu) 10 Ćwiczenia Twoja kolej Zabawy z warstwami Tworzenie cieni Zastosowanie kanałów alfa Paleta Brushes (Pędzle) a projektowanie drzew Tworzenie tekstur Eksperymenty z filtrami Stary, zardzewiały napis Pada! Błyskawica kontratakuje! Pożegnanie… Skorowidz 234 236 243 243 244 249 258 262 267 275 275 282 287 297 298 Drobne napisy Odręczne malowanie 9 Damen Największe wyzwanie Podział na projekty 15 tysięcy warstw Pliki i pliczki Pociąg Organizacja pracy Style warstw Okna Nity Zadrapania powierzchni Jeszcze o nitach… Zardzewiałe ogrodzenia Brud i kurz Drzewa Wzorki „Recykling” materiałów graficznych Program Illustrator — brakujące ogniwo Narzędzie Blend (Tworzenie przejść) Balustrady Sprężyny Jeszcze o powtarzaniu przekształceń Mrowie okien Instalacje elektryczne Zaawansowane narzędzia tekstowe 198 200 203 203 206 207 207 208 209 210 211 212 212 214 216 217 218 220 224 225 225 228 229 230 230 231 232  2 Światła i cienie Świat wokół nas Zanim jeszcze rzucę się w wir realizacji projektu, staram się przeanalizować jeden z najważniejszych aspektów tworzenia realistycznego obrazu — oświet- lenie. Wprawdzie wydaje się, że to kompozycja i temat zdjęcia są najważniej- sze, lecz w rzeczywistości to właśnie oświetlenie decyduje o nastroju obrazu, a także opowiada pewną historię. Pora dnia, źródła światła i sposób ułoże- nia cieni stanowią kluczowe elementy, decydujące o sposobie postrzega- nia sceny. Jeśli widziałeś film Obywatel Kane czy jeden ze starych thrillerów hitchcocka albo dowolny inny dobry film czarno-biały z minionej epoki, to z pewnością zwróciłeś uwagę na grę świateł i cieni, która kreuje nastrój i dra- maturgię obrazu. Brak kolorów w starych filmach musiał być rekompenso- wany umiejętnym oświetleniem, które kazało widzom wierzyć w prawdziwość świata pokazanego na srebrnym ekranie. Cienie decydują też o przestrzenności i plastyczności sceny. Pozbawione cieni obiekty wydają się nudne i płaskie. Poprawne wycieniowanie obiektów zapewnia im odpowiednią głębię i pozwala uzyskać złudzenie trójwymiarowego świata na dwuwymiarowym medium, takim jak kartka papieru czy ekran monitora. Zarówno Illustrator jak i Photoshop służą do edycji grafiki dwuwymiarowej, lecz dzięki umie- jętnemu zastosowaniu cieniowania i perspektywy, można w nich tworzyć obrazy sprawiające wrażenie bardzo naturalnej trójwymiarowości. Światła i cienie decydują o tym, w jaki sposób dany obiekt będzie postrzegany wzglę- dem innych elementów kompozycji, i nadają mu odpowiednie miejsce na scenie. Obrazy, których tematem są światła i cienie Niektóre z moich projektów poświęcone zostały wyłącznie pokazaniu interesują- cej gry świateł i cieni. Obraz „Bodega sha- dows” (rysunek 2.1) i „shadowplay” (rysu- nek 2.2) stanowią przykłady prac, w których głównym tematem kompozycji są cienie. Obiekty, które rzucają owe cienie, scho- dzą niejako na dalszy plan; są mniej istotne. To właśnie cienie, a nie one, są najważniej- szymi elementami kompozycji. Głównym tematem projektu „blue door” (rysunek 2.3) jest skomplikowana gra cieni, odbić i świateł. Gdyby nie złożone zależ- ności pomiędzy wpadającym przez okna światłem i cieniami obiektów, projekt byłby banalnie prosty i niezbyt interesujący. Kontrast pomiędzy światem świateł i cieni stanowi też temat kilku innych moich kompozycji, takich jak „late afternoon”, „red doors” czy „street light”. To właśnie dzięki umiejętnemu dobraniu oświetlenia możemy z łatwością umieścić wymienione kompozycje w czasie i przestrzeni (rysunki 2.4, 2.5 i 2.6). rysunek 2.2. Obraz „shadowplay” 0 PhOTOShOP STuDIO. Obrazy malOwane cyfrOwO rysunek 2.3. Obraz „blue door” rysunek 2.4. Obraz „late afternoon” rysunek 2.5. Obraz „red doors” rysunek 2.6. Obraz „street light” Rozdział 2 : ŚWIATłA I CIeNIe 1 Definiowanie źródeł światła Jeśli głównym źródłem światła w projekto- wanym obrazie jest słońce, to sposób pa- dania cieni powinien odzwierciedlać porę dnia, którą zdecydowałeś się odwzoro- wać w kompozycji. Na przykład w projek- cie „Damen” to właśnie cienie sprawiają, że wystarczy rzut oka na obraz, by odgad- nąć czas, w jakim rozgrywa się pokazana na nim scena. Podczas łączenia kilku obiektów na sce- nie lub dodawania obiektu do istniejącej sceny, należy zadbać o to, by oświetlenie i cieniowanie tych obiektów były spójne. Rozbieżności w oświetleniu i cieniowa- niu są tak oczywiste, że dostrzegą je z ła- twością nawet osoby postronne, patrzące na kompozycję okiem laika. Na przykład obiekt znajdujący się pod lampą nie może być ocieniony od góry. Intensywność i ko- lorystyka oświetlenia muszą odzwier- ciedlać zależności zachodzące w obrę- bie całego projektu. Bardzo ważne jest też ujednolicenie kierunku padania światła. Rysunek 2.7 schematycznie ilustruje drogę światła i sposób, w jaki jest ono blokowane przez pobliskie obiekty. Upraszczając to za- gadnienie, można powiedzieć, że światło rozchodzi się w linii prostej, a cienie rzu- cane przez stojące na jego drodze przed- mioty odzwierciedlają kierunek jego pada- nia. Dodanie jakiegoś obiektu do istniejącej sceny wymaga oświetlenia go i utworze- nia cieni padających zgodnie z położeniem źródeł światła. Rysunek 2.8 przedstawia lewą część obrazu „Damen”. Jeśli zdecydo- wałbym się umieścić na peronie dowolny obiekt, to obiekt ten powinien rzucać cień odpowiadający położeniu i układowi pozo- stałych cieni w kompozycji. rysunek 2.7. Światło rozchodzi się w linii prostej rysunek 2.8. W celu ustalenia kierunku padania światła należy wykreślić linię prostą, biegnącą od jego źródła rysunek 2.9. „Obcy” obiekt, umieszczony na peronie 2 PhOTOShOP STuDIO. Obrazy malOwane cyfrOwO W celu ustalenia dokładnego położe- nia słońca w omawianej kompozycji na- rysowałem linię prostą, biegnącą od kra- wędzi zadaszenia peronu, aż do wyraźnej linii wyznaczającej zasięg cienia na ba- rierkach pod wiatą. Na podstawie takiej linii można z łatwością określić położe- nie słońca. Na rysunku 2.9 na peronie umieszczony został żółty walec, zapoży- czony z przykładowego rysunku ilustrują- cego rozchodzenie się światła. Walec wy- gląda obco, nienaturalnie i zupełnie nie pasuje do otoczenia. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nie rzuca cienia. Przesunąłem linię wyznaczającą kieru- nek padania światła w dół, w taki sposób, by stykała się ona z górną krawędzią walca (rysunek 2.10). Kraniec linii wskazuje za- sięg padania cienia na deskach peronu. Posługując się narzędziem Pen (Pióro), na- rysowałem ścieżkę o odpowiednim kształ- cie i wypełniłem ją kolorem czarnym (ry- sunek 2.11). Po utworzeniu warstwy z cieniem, zmniejszyłem jej stopień krycia na tyle, by dopasować jego intensywność do wyglądu pozostałych cieni w projekcie. W wyniku tej prostej poprawki żółty cylin- der nagle zaczął pasować do swego otocze- nia i sprawia naturalne, realistyczne wraże- nie (rysunek 2.12). rysunek 2.10. Linia wskazująca kierunek padania światła została przesu- nięta w taki sposób, by zetknęła się z górną krawędzią nowego obiektu rysunek 2.11. Posługując się narzędziem Pen (Pióro), narysowałem kształt symbolizujący cień i wypełniłem go czarnym kolorem rysunek 2.12. Stopień krycia warstwy z cieniem został zmniejszony na tle, by dopasować wygląd tego cienia do pozostałych elementów sceny Rozdział 2 : ŚWIATłA I CIeNIe  Tworzenie efektów świetlnych Podczas projektowania efektów świetlnych w obrazie należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników: • Liczbę źródeł światła. • Rozmieszczenie źródeł światła. • Intensywność oświetlenia. • Kolor światła. • Sposób blokowania światła przez znaj- dujące się na jego drodze obiekty. • Materiał, z którego wykonane są obiekty znajdujące się na scenie, i jego właściwości, takie jak na przykład po- łyskliwość. rysunek 2.13. O zachodzie słońca główne źródło światła znajduje się bardzo nisko nad horyzontem, toteż cienie rzucane wówczas przez poszczególne obiekty są bardzo długie Położenie źródła światła decyduje o dłu- gości cieni. Im niżej położone jest to źródło (czy innymi słowy — im bliżej linii horyzontu się ono znajduje), tym dłuż- sze powinny być cienie. Cień drzewa o za- chodzie słońca jest bardzo długi (rysunek 2.13). To samo drzewo w samo południe będzie rzucać bardzo krótki cień, który będzie znajdował się bezpośrednio pod nim (rysunek 2.14). Olbrzymi wpływ na kształt cienia ma po- wierzchnia, na którą on pada. Każda nie- równość tej powierzchni sprawi, że kon- tury i zasięg cienia ulegną zmianie. rysunek 2.14. W południe źródło światła znajduje się dokładnie ponad oświetlanymi obiektami, wskutek czego rzucane przez nie cienie są bardzo krótkie  PhOTOShOP STuDIO. Obrazy malOwane cyfrOwO rysunek 2.15. Cień padający na idealnie płaską powierzchnię Rysunek 2.15 przedstawia cień pada- jący na idealnie płaską powierzchnię. Jak widać, rozciąga się on bez przeszkód w kierunku zgodnym z kierunkiem pada- nia światła, stopniowo ulegając rozmyciu i rozproszeniu. Na rysunku 2.16 na dro- dze cienia ustawiłem ścianę, która spo- wodowała zmianę sposobu jego ułożenia — początkowo, podobnie jak poprzed- nio, pada on na podłoże, po czym nagle ulega załamaniu i pojawia się na piono- wej ścianie. Na rysunku 2.17 ściana została obrócona pod pewnym kątem, co spowodowało ko- leją transformację kształtu cienia. Ściana, która dotychczas była ustawiona prosto- padle do padającego światła, została usta- wiona na ukos, wskutek czego padający na nią cień uległ zdecydowanemu rozsze- rzeniu. Zjawisko to zostało schematycz- nie pokazane na rysunku 2.18. Ponieważ światło rozchodzi się w linii prostej, cień padający na ścianę staje się tym szer- szy, im bardziej obrócona zostanie ściana w stosunku do położenia źródła światła. rysunek 2.16. Ściana ustawiona na drodze cienia powoduje jego załamanie rysunek 2.17. Jeśli ściana lub inny obiekt, na który pada cień, zostanie ustawiony pod pewnym kątem w stosunku do źródła światła, cień ten staje się znacznie szerszy Źródło światła Obiekt Ściana Wąski cień Źródło światła Obiekt Ściana Szeroki cień rysunek 2.18. Światło rozchodzi się w linii prostej. Na pokazanym tutaj schemacie możesz zaobserwować wpływ ułożenia obiektów na kształt cieni, które na nie padają Rozdział 2 : ŚWIATłA I CIeNIe  efekt cienia Cienie, o których pisałem dotychczas, były bardzo skom- plikowane. Istnieją jednak cienie znacznie prostsze; takie, które sprowadzają się do symbolicznego odwzorowania kształtu jednego obiektu na drugim. Cienie tego typu stały się jednym z najpopularniejszych efektów specjalnych, sto- sowanych w grafice komputerowej (rysunek 2.19). Przed pojawieniem się warstw tworzenie cieni wyma- gało solidnej dawki obliczeń i umiejętnego zastosowa- nia kanałów alfa. Dziś proces ich generowania jest bar- dzo uproszczony — cień stał się zwykłym efektem, który można dodać do dowolnej warstwy dokumentu. W celu uzyskania tego efektu należy po prostu wybrać warstwę, do której ma on zostać dołączony, wyświetlić ustawie- nia stylów tej warstwy i włączyć opcję o nazwie Drop Shadow (Cień). Wszystkie ustawienia efektów warstw, w tym efektu cie- nia, zgromadzone są w oknie dialogowym Layer Style (Styl warstwy), wyświetlanym po dwukrotnym klik- nięciu wybranej warstwy w palecie Layers (Warstwy). Jednym z najważniejszych ustawień znajdujących się w tym oknie jest próbnik koloru. Umożliwia on bowiem dostosowanie koloru cienia do barwy światła, emito- wanego przez źródło. Prócz koloru można też zmienić tryb mieszania cienia — służy do tego lista Mode (Tryb) oraz wartości parametrów Opacity (Krycie), Angle (Kąt) i Distance (Odległość). Parametr Size (Rozmiar) decyduje o rozmyciu krawędzi cienia i ma kluczowe znaczenie dla nadania mu odpowiedniego charakteru. Na przykład mocne światło reflektorów spowoduje powstanie cieni o bardzo wyrazistych, ostrych konturach, zaś miękkie, rozproszone światło będzie tworzyć cienie o bardzo ła- godnych, rozmytych krawędziach. Rozproszenie i zasięg cienia uzależnione są w głównej mierze od odległości obiektu rzucającego ten cień do powierzchni, na której ów cień się pojawi. rysunek 2.19. Proste cienie stały się jednym z najchętniej używanych efektów specjalnych w grafice komputerowej. Na przykłado- wym rysunku logo rzuca cień na szare, metaliczne tło pod spodem  PhOTOShOP STuDIO. Obrazy malOwane cyfrOwO Rysunek 2.20 przedstawia logo zaprojek- towane przy użyciu starannie wykaligra- fowanych liter. Symbol ten nie jest jednak wystarczająco wyrazisty. W celu popra- wienia jego czytelności i zaakcentowania detali można dodać do niego kolorowy efekt cienia. Na przykładzie pokazanym na rysunku 2.21 logo zostało ozdobione miękkim, czerwonym cieniem. Właściwości utworzonego w ten sposób cienia można zmodyfikować w dowolnym momencie. Efekt cienia stanowi integralną część warstwy, do której został przypisany. Warstwa ta zostanie oznaczona odpowied- nią etykietą w palecie Layers (Warstwy). rysunek 2.20. Logo rysunek 2.21. W panelu Drop Shadow (Cień) zgromadzone zostały wszyst- kie parametry i opcje mające wpływ na wygląd efektu cienia Rozdział 2 : ŚWIATłA I CIeNIe  Oświetlenie globalne w ustawieniach warstw Jedna z opcji znajdujących się w oknie dialogowym Layer Style (Styl warstwy) ułatwia zachowanie spójnego oświetlenia i cieniowania w obrębie całego projektu. Nosi ona nazwę Use Global Light (Użyj światła global- nego) i jest dostępna dla wszystkich efektów kierunko- wych. Włączenie tej opcji gwarantuje, że kierunek utwo- rzonego efektu będzie zgodny z ustawieniami innych, podobnych efektów i warstw. Przypuśćmy, że zaprojektowałeś dokument składający się z 40 różnych warstw, a do każdej z nich dołączony został efekt Drop Shadow (Cień). W pewnym momencie oka- zuje się jednak, że kształt jednego z obiektów sprawia, iż jego cień jest niemal zupełnie niewidoczny. Postanowiłeś więc przesunąć źródło światła w taki sposób, by zaak- centować wygląd tego cienia. Jeśli taka zmiana nie po- ciągnęłaby za sobą analogicznych poprawek w wyglądzie pozostałych 39 warstw, to obiekt znajdujący się w zmo- dyfikowanej warstwie wyglądałby bardzo dziwnie. Na rysunku 2.22 pokazane zostały nity, które zaprojek- towałem na potrzeby obrazu „Damen” (proces tworze- nia nitów opisany został w rozdziale 9., zatytułowanym „Damen”). Kształt nitu został zaakcentowany przy uży- ciu efektów Drop Shadow (Cień) oraz Bevel and Emboss (Faza i płaskorzeźba). Na rysunku 2.23 nit został po- wielony, a jego kopia przesunięta w dół. Podobnych par nitów w obrazie „Damen” jest bardzo wiele. Rysunek 2.24 ilustruje tę samą parę nitów po doda- niu wizualnej reprezentacji źródła światła, które zostało umieszczone pomiędzy nimi. Już na pierwszy rzut oka widać, że cieniowanie pierwszego nitu wygląda nierze- czywiście — jego jasno oświetlona część znajduje się na dole, a cień rzucany jest ku górze, w kierunku padają- cego światła. Zmiana sposobu cieniowania jednego z nitów spowo- dowała analogiczną modyfikację ustawień dla drugiego z nich (rysunek 2.25). Jeśli przeanalizujesz uważnie ten rysunek, to z pewnością zwrócisz uwagę na fakt, iż za- sięg wprowadzonej zmiany objął obydwa nity, pomimo że znajdują się one na oddzielnych warstwach. Innymi słowy, zmiana stylu warstwy Layer 1 copy spowodowała analogiczne przekształcenie warstwy Layer 1. Za taki stan rzeczy odpowiedzialna jest właśnie Use Global Light (Użyj światła globalnego), która powoduje ujednolicenie warto- ści parametrów Angle (Kąt), niezależnie od tego, czy na- leżą one do edytowanej warstwy, czy też do jednej z po- zostałych warstw w obrębie edytowanego dokumentu. rysunek 2.22. Przykładowy nit, wymodelowany na potrzeby obrazu „Damen” rysunek 2.23. Nit został powielony, a jego kopia umieszczona pod oryginałem 8 PhOTOShOP STuDIO. Obrazy malOwane cyfrOwO Dopiero wyłączenie tej opcji (rysunek 2.26) umożliwia zmodyfikowanie ustawień efektów warstwy niezależnie od pozosta- łych. Na rysunku 2.27 wyraźnie widać, że obydwa nity są teraz oświetlone pod in- nymi kątami, w sposób odpowiadający po- łożeniu źródła światła. rysunek 2.24. Pomiędzy nitami umieszczony został obiekt symbolizu- jący źródło światła rysunek 2.25. Ze względu na to, że opcja use Global Light (użyj światła glo- balnego) jest włączona, zmiana wartości parame- tru Angle (kąt) dla jednej z warstw spowodowała ana- logiczną zmianę tego para- metru w drugiej warstwie rysunek 2.26. Opcja use Global Light (użyj światła globalnego) została wyłączona rysunek 2.27. Nity zostały teraz wycieniowane w naturalny, niebudzący zastrzeżeń sposób Rozdział 2 : ŚWIATłA I CIeNIe  rysunek 3.1. Obraz „Oakland”
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop Studio. Obrazy malowane cyfrowo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: