Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00502 012597 7912499 na godz. na dobę w sumie
Pieniądze dla firm Fundusze z UE 2014-2020 - ebook/pdf
Pieniądze dla firm Fundusze z UE 2014-2020 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 115
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-86-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik o tym jakie dotacje dla firm można zdobyć z funduszy unijnych; jakie będzie wsparcie w programach krajowych i regionalnych; gdzie ubiegać się o wsparcie; jakie środki są dostępne bezpośrednio w Brukseli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Partner: Partner: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN od 15 lat wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Ramowym HORYZONT 2020 (H2020). KPK jest koordynatorem Sieci KPK, w skład której, oprócz KPK, wchodzi 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych, zlokalizowanych w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Wspólnie, jako Sieć KPK, realizuje powierzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania. Świadczy nieodpłatnie usługi w zakresie kompleksowego wsparcia polskich uczestników na każdym etapie udziału w programie H2020: począwszy od informowania o konkursach, budowania konsorcjum, przez konsultowanie wniosków i realizację projektów, na raportowaniu kończąc. Sieć KPK realizuje swoją misję poprzez prowadzenie działań informacyjno-szkole- niowo-doradczych, w tym indywidualnych konsultacji, działań mentoringowych, szkoleń, warsztatów z pisania wniosków, a także organizowanie dni informa- cyjnych i konferencji. Prowadzi krajowy portal H2020 (kpk.gov.pl) oraz portal EURAXESS , który jest częścią europejskiej struktury wspierającej mobilność międzynarodową naukowców. www.kpk.gov.pl P i e n i ą d z e d l a f i r m F u n d u s z e z U E 2 0 1 4 – 2 0 2 0 Pieniądze dla firm Fundusze z UE 2014–2020 ▪ jakie dotacje dla polskich firm w latach 2014–2020 ▪ jakie będzie wsparcie w programach krajowych i regionalnych ▪ gdzie ubiegać się o wsparcie ▪ jakie środki są dostępne bezpośrednio w Brukseli wydanie rozszerzone Pieniądze dla firm Fundusze z UE 2014–2020 ▪ jakie dotacje dla polskich firm w latach 2014–2020 ▪ jakie będzie wsparcie w programach krajowych i regionalnych ▪ gdzie ubiegać się o wsparcie ▪ jakie środki są dostępne bezpośrednio w Brukseli Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autorzy: rozdział 1, 2 – Danuta Cieszkowska, rozdział 3 – eksperci KPK PB UE Redaktor merytoryczny: Piotr Buczek Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie II/2015 rozszerzone, kwiecień 2015 r. ISBN 978-83-64085-86-4 Spis treści Fundusze unijne dla polskich firm w latach 2014–2020 ................................5 Stan obecny ........................................................................................................................5 W nowej perspektywie ..................................................................................................6 Specjalizacje ....................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Wsparcie dla firm w programach krajowych i regionalnych .......................................................................................... 9 W co zainwestujemy ......................................................................................................11 Inteligentne specjalizacje ............................................................................................ 12 Regionalne inteligentne specjalizacje ..............................................................14 Krajowe programy operacyjne ................................................................................... 15 Program Polska Cyfrowa ...................................................................................... 15 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ......................................................20 PO IR – program skierowany głównie do firm ...............................................34 Kto może liczyć na wsparcie i w jakiej formie ................................................36 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ........................................41 Rozwój Polski wschodniej .....................................................................................44 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój ...........................................54 Fundusze dla regionów ................................................................................................56 Znaczące środki ........................................................................................................58 Pomoc regionalna ................................................................................................... 60 Pomoc publiczna ......................................................................................................61 Inteligentne specjalizacje w regionach ............................................................65 Rozdział 2. Instytucje, w których można ubiegać się o wsparcie ............ 67 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju .....................................................................67 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....................69 Bank Gospodarstwa Krajowego ................................................................................. 71 Finansowanie zwrotne z funduszy poręczeniowych ...................................72 Krajowy Fundusz Kapitałowy ..............................................................................72 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ..........................................................74 Rozdział 3. HORYZONT 2020 – środki dostępne dla małych i średnich firm bezpośrednio w Brukseli ..................................75 Miliardy euro do wzięcia ............................................................................................75 Nowe proste zasady .......................................................................................................79 Ewaluacja wniosków projektowych .........................................................................79 Dla kogo jest Horyzont 2020 ...................................................................................... 80 Jak rozpocząć proces aplikowania o środki Horyzontu 2020 ........................... 80 Dlaczego warto aplikować w ramach Horyzontu 2020 ......................................81 Jakie działania w ramach Horyzontu 2020 może sfinansować MŚP .............81 Koszty kwalifikowalne .................................................................................................82 3 Jakie działania i instrumenty dla MŚP oferuje Horyzont 2020 .......................83 O czym mówią poszczególne cele szczegółowe w ramach priorytetów ......84 FILAR I – DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA .........................................................84 Program 1: Europejska Rada ds. Badań Naukowych ...........................................84 Program 2: Przyszłe i powstające technologie ......................................................85 Program 3: Działania Marii Skłodowskiej-Curie ................................................. 86 Program 4: Europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury ................................................................................................91 FILAR II – WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE ..............................................94 Obszar 1: Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych ............................................................................................................94 Kluczowe technologie prorozwojowe ......................................................................94 Technologie informacyjne i komunikacyjne .........................................................94 Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia ............96 Przestrzeń kosmiczna (Space) ....................................................................................97 Obszar 2: Dostęp do finansowania ryzyka ............................................................ 98 Akcje wspierające ...........................................................................................................99 Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps .................99 Działania na rzecz transferu technologii ............................................................ 100 Obszar 3: Innowacje w MŚP ..................................................................................... 100 Instrument MŚP .......................................................................................................... 100 Nowe daty składania wniosków w Instrumencie MŚP ....................................102 Fast Track to Innovation (FTI) ..................................................................................103 FILAR III – WYZWANIA SPOŁECZNE ...............................................................106 Wyzwanie 1: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan ............................106 Wyzwanie 2: Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka .............................................................................................................107 Wyzwanie 3: Bezpieczna, czysta i efektywna energia ......................................107 Wyzwanie 4: Inteligentny, zielony i zintegrowany transport .......................109 Wyzwanie 5: Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce ............................................................................. 110 Wyzwanie 6: Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa ............................................................ 110 Wyzwanie 7: Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli ............................................................... 112 Gdzie szukać wsparcia .................................................................................................113 4 Fundusze unijne dla polskich firm w latach 2014–2020 Innowacje – to słowo będzie przez najbliższe siedem lat odmieniane przez wszystkie przypadki. Polski rząd obiecał Komisji Europejskiej, że do 2020 r. nakłady na badania i prace rozwojowe (B+R) wzrosną do 1,7 PKB, z poniżej 0,9 obecnie. W tym nakłady poniesione na B+R przez sektor prywatny, czyli firmy i przedsiębiorców podwoi się do 0,8 PKB. Dlatego w tej perspektywie finansowej największy nacisk położony zosta- nie na inwestycje w innowacje. Dotyczyć to będzie zarówno konkursów or- ganizowanych w ramach programów krajowych, jak i regionalnych. Na B+R przede wszystkim kierowana będzie pomoc bezzwrotna, gdy na wdrożenie ich wyników przewidziane jest przede wszystkim wsparcie zwrotne w posta- ci preferencyjnych kredytów, pożyczek i gwarancji oraz zaangażowania kapi- tału funduszy podwyższonego ryzyka – typu seed lub venture. Jak podkreślają eksperci CRiDO Taxand w raporcie Rynek B+R+I w Polsce, kluczem do realizacji tych założeń ma być wspieranie współpracy nauki z biz- nesem oraz kierowanie wsparcia w pierwszej kolejności na krajowe i regio- nalne inteligentne specjalizacje. Stan obecny Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wydatki na B+R w 2013 r. osiągnęły 14,42 mld zł, czyli o 0,5 więcej niż w 2012 r. Wzrosła też liczba osób zatrudnionych w sektorze B+R. Od 2010 r. wskaźnik dotyczący zatrudnienia systematycznie rośnie o ok. 5 rocznie. Wzrasta również udział przedsiębiorców w finansowaniu B+R+I. W 2013 r. 44 wszystkich wydatków w Polsce na tego typu działalność stanowiły koszty ponoszone przez przedsiębiorców. W poprzednich latach wskaźnik ten osią- gał wartość na poziomie 30 (2011 r.) i 37 (2012 r.). Jeśli spojrzeć na źródła finansowania prac B+R+I, to większość przedsiębiorców angażuje w działal- ność innowacyjną środki własne. Dodatkowo prawie 25 przedsiębiorstw ak- tywnie innowacyjnych otrzymało wsparcie ze środków publicznych – wynika z analizy CRiDO Taxand. W 2013 r. (ostatnie dostępne dane) Polska zajmowała 10. miejsce wśród kra- jów Unii Europejskiej pod względem wielkości nakładów sektora prywatnego na innowacje. 5 Pieniądze dla firm. Fundusze z UE 2014–2020 (cid:23) (cid:24) (cid:25) (cid:26) (cid:27) (cid:28) (cid:29) (cid:30) (cid:31) W nowej perspektywie W najbliższych latach to właśnie przedsiębiorcy będą głównymi benefi- cjentami programów pomocowych, a ich rola w budowie polskiej gospodar- ki opartej na wiedzy będzie rosła. Planowana promocja badań, prac rozwo- jowych i innowacji (B+R+I) mają pozwolić na osiągnięcie celów określonych w dokumentach strategicznych, w tym zwłaszcza na zwiększenie nakładów na B+R+I przez przedsiębiorców. Priorytetowe kierunki działań na poziomie UE wyznacza Strategia Euro- pa 2020, której jednym z założeń jest promowanie inteligentnego rozwoju, tj. rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Strategia wprowa- dza też nowy instrument wdrażania jej założeń w postaci projektów prze- wodnich zwanych inicjatywami flagowymi (flagship initiatives). Jeden z nich jest bezpośrednio poświęcony polityce innowacyjności – Unia In- nowacji. Zgodnie z jego założeniami państwa członkowskie będą musiały m.in. zreformować krajowe i regionalne systemy prowadzenia działalności B+R+I w celu rozwijania doskonałości i inteligentnej specjalizacji, zacieśnić współpracę między uczelniami, społecznością badawczą i biznesem, a także poprawić współpracę i odpowiednio dostosować krajowe procedury finan- sowania, tak aby zapewnić rozpowszechnianie się technologii na całe tery- torium UE. Założenia wynikające z dokumentów strategicznych UE znajdują odzwier- ciedlenie w  krajowych dokumentach strategicznych. W  ramach Strategii Rozwoju Kraju 2020 wskazano, że „w budowie gospodarki opartej na wiedzy istotnym wyzwaniem na nadchodzącą dekadę jest zwiększenie powiązań po- między sektorem nauki a przedsiębiorcami”, natomiast powstająca w sek- torze naukowym wiedza „w większym niż dotychczas stopniu powinna być przekształcana w sukces rynkowy”. 6 Fundusze unijne dla polskich firm w latach 2014–2020 Specjalizacje Polskim dokumentem wyznaczającym priorytetowe kierunki działań w za- kresie B+R+I jest Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dyna- miczna Polska 2020, która realizuje zapisy średniookresowej Strategii Roz- woju Kraju 2020. Dokumenty te określają, gdzie polska gospodarka ma być za kilka lat i jak rząd zamierza to osiągnąć. A ma się to stać dzięki stymulacji współpracy naukowców z przedsiębiorcami nie tylko w kraju, ale i za grani- cą, a także dzięki wspieraniu zwiększania nakładów przez sektor prywatny na B+R+I. Jednak to wsparcie nie będzie dotyczyło wszystkich obszarów i wszystkich dziedzin. Główny strumień popłynie na krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje. Musieliśmy, podobnie jak inne państwa, wybrać branże i dzie- dziny, w których jesteśmy w stanie uzyskać przewagi konkurencyjne, mamy największy potencjał ich rozwoju. Na poziomie krajowym wyznaczono 18 inteligentnych specjalizacji. Dodat- kowo każde z województw wybrało, po konsultacjach z przedsiębiorcami z re- gionów, po kilka własnych inteligentnych specjalizacji. Jak wynika z raportu „Rynek B+R+I w Polsce”, najczęściej wskazywanym przez regiony obszarem inteligentnej specjalizacji jest produkcja żywności i przetwórstwo spożywcze, w drugiej kolejności zdrowie, medycyna i rehabi- litacja. Trzecim najpopularniejszym obszarem regionalnych inteligentnych specjalizacji są technologie informacyjno-komunikacyjne. To na rozwój tych specjalizacji będzie przeznaczana pula środków dla przedsiębiorców w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. Jest to jedna z najistotniejszych dla beneficjentów zmian podziału funduszy, ja- kie Polska otrzyma z Unii na lata 2014–2020 w porównaniu z poprzednią per- spektywą finansową. Kolejna dotyczyć będzie sposobu finansowania projektów. Wprowadzone zo- staną np. bony na innowacje. Przedsiębiorca otrzyma taki bon i będzie mógł za niego zamówić przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w jednostce naukowej. Jak zapowiada Iwona Wendel, wiceminister resortu infrastruktury i rozwoju, nie będzie już dotacji na kupowanie maszyn i urządzeń czy techno- logii za granicą, co było powszechne w latach 2007–2013. Wyjątkiem będą sy- tuacje, gdy zakup będzie tańszy niż wytworzenie rozwiązania w Polsce. Jednak firma będzie musiała udowodnić, że dzięki temu w istotny sposób zmieni się jej działalność, poprawi się innowacyjność jej produkcji czy usług. Istotne jest również to, że dotacje, czyli pomoc bezzwrotna przyznawana będzie na B+R, czyli na najbardziej ryzykowną część projektów. Natomiast na wdrożenie ich wyników będzie już pomoc zwrotna – preferencyjne kredyty, pożyczki, gwarancje, zaangażowanie funduszy podwyższonego ryzyka. Ponieważ w tej perspektywie rząd stawia także na współpracę, nową kate- gorią organizacji realizujących działania z zakresu B+R+I będą Krajowe Kla- stry Kluczowe. Status KKK będzie w założeniu nadawany klastrom o istotnym znaczeniu dla gospodarki i o wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. KKK przysługiwać będą preferencje przy ubieganiu się o  dofinansowanie 7 Pieniądze dla firm. Fundusze z UE 2014–2020 przedsięwzięć ze środków funduszy UE, w szczególności w zakresie działal- ności B+R+I, jak i wsparcia na internacjonalizację. Ponadto, co do zasady, projekty o charakterze innowacyjnym, niewpisujące się w krajowe lub regionalne inteligentne specjalizacje, nie będą mogły liczyć na wsparcie środkami z UE. Tyle że i w tym przypadku wiele będzie zależeć od współpracy, gdyż poszczególne branże będą mogły występować o tworzenie programów sektorowych ich rozwoju. Te wszystkie czynniki będą musieli wziąć pod uwagę przedsiębiorcy, któ- rzy myślą o sięgnięciu po dotacje w najbliższych latach. A ponieważ pierwsze konkursy z budżetu 2014–2020 dopiero startują, jest jeszcze trochę czasu na przemyślenie strategii rozwoju firm i być może zmianę ich na znacznie bar- dziej innowacyjne. Więcej na stronie: http://www.paiz.gov.pl/20141211/nowe_kierunki_rozwoju_rynku_b_r_i_w_ polsce Danuta Cieszkowska 8 Rozdział 1. Wsparcie dla firm w programach krajowych i regionalnych W latach 2014–2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro z unijnej polityki spójno- ści. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy do- kument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. Na co przeznaczone zostanie 82,5 mld euro (mld euro) RM (cid:25),(cid:24)(cid:23)(cid:31) Z ZARZĄDZANEJ PRZEZ KE OGÓLNEJ PULI PRZEZNACZONEJ NA POMOC TECHNICZNĄ (cid:31)(cid:30),(cid:28) DOSTĘPNE BĘDZIE W PROGRAMACH OPERACYJNYCH, W TYM PONAD (cid:5)(cid:4)(cid:5) MLN EURO PRZEZNACZONE ZOSTANIE NA WSPARCIE BEZROBOTNEJ I NIE UCZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY (cid:27),(cid:26) NA PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE O ZNACZENIU EUROPEJSKIM W OBSZARZE TRANSPORTU, ENERGETYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W RAMACH INSTRUMENTU „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (cid:25),(cid:31)(cid:25) DOSTĘPNYCH W PROGRAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (cid:25),(cid:27)(cid:31)(cid:22) Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (cid:129)FEAD(cid:141) NA PROGRAMY, KTÓRE ZAPEWNIĄ ŻYWNOŚĆ DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH ORAZ ODZIEŻ I INNE PODSTAWOWE ARTYKUŁY OSOBOM BEZDOMNYM ORAZ DZIECIOM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ (cid:25),(cid:25)(cid:31)(cid:26) NA DZIAŁANIA INNOWACYJNE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM OBSZARÓW MIEJSKICH Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ko- mercjalizację ich wyników, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, dro- gi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i  aktywiza- cję zawodową. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pieniądze dla firm Fundusze z UE 2014-2020
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: