Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00812 012335 7905506 na godz. na dobę w sumie
Pieniądze dla firm cz. 1   Fundusze z UE 2014-2020 - ebook/pdf
Pieniądze dla firm cz. 1 Fundusze z UE 2014-2020 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 126
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-62-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik o tym jakie dotacje dla firm można zdobyć z funduszy unijnych; jakie będzie wsparcie w programach krajowych i regionalnych; gdzie ubiegać się o wsparcie; jakie środki są dostępne bezpośrednio w Brukseli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pieniądze dla firm cz. 1 Fundusze z UE 2014–2020 ▪ jakie dotacje dla polskich firm w latach 2014–2020 ▪ jakie będzie wsparcie w programach krajowych i regionalnych ▪ gdzie ubiegać się o wsparcie ▪ jakie środki są dostępne bezpośrednio w Brukseli Pieniądze dla firm cz. 1 Fundusze z UE 2014–2020 ▪ jakie dotacje dla polskich firm w latach 2014–2020 ▪ jakie będzie wsparcie w programach krajowych i regionalnych ▪ gdzie ubiegać się o wsparcie ▪ jakie środki są dostępne bezpośrednio w Brukseli Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autor: Danuta Cieszkowska Redaktor merytoryczny: Piotr Buczek Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2015, luty 2015 r. Druk: Drukarnia Bałtycka Spis treści Fundusze unijne dla polskich firm w latach 2014–2020 ................................5 Stan obecny ........................................................................................................................5 W nowej perspektywie ..................................................................................................6 Specjalizacje ....................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Wsparcie dla firm w programach krajowych i regionalnych .......................................................................................... 9 W co zainwestujemy ......................................................................................................11 Inteligentne specjalizacje ............................................................................................ 12 Regionalne inteligentne specjalizacje ..............................................................14 Krajowe programy operacyjne ................................................................................... 15 Program Polska Cyfrowa ...................................................................................... 15 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ......................................................20 PO IR – program skierowany głównie do firm...............................................34 Kto może liczyć na wsparcie i w jakiej formie ................................................36 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ........................................41 Rozwój Polski wschodniej .....................................................................................44 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój ...........................................54 Fundusze dla regionów ................................................................................................56 Znaczące środki ........................................................................................................58 Pomoc regionalna ....................................................................................................60 Pomoc publiczna ...................................................................................................... 61 Inteligentne specjalizacje w regionach ............................................................65 Rozdział 2. Instytucje, w których przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie ....................................................................... 67 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju .....................................................................67 Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej .....................69 Bank Gospodarstwa Krajowego ................................................................................. 71 Finansowanie zwrotne z funduszy poręczeniowych ...................................72 Krajowy Fundusz Kapitałowy ..............................................................................72 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ..........................................................74 Rozdział 3. HORYZONT 2020 – środki dostępne dla małych i średnich firm bezpośrednio w Brukseli ..................................75 Miliardy euro do wzięcia ............................................................................................75 Spójne i proste zasady ............................................................................................ 77 3 Konstrukcja programu .................................................................................................78 Dlaczego przedsiębiorcy powinni szukać wsparcia w Brukseli ......................79 Instrumenty dla MSP .............................................................................................79 Definicje działań kwalifikowanych w ramach Horyzontu 2020 ...............82 Przygotowanie wniosku ..............................................................................................83 Procedura składania wniosków ................................................................................ 86 Ocena projektów ..................................................................................................... 86 Krok po kroku ............................................................................................................87 Co decyduje o przyznaniu dotacji ............................................................................ 88 Obowiązek upowszechniania wyników ................................................................ 89 Koszty kwalifikowane .................................................................................................. 90 Słownik wyrazów, pojęć i skrótów ....................................................................92 O czym mówią poszczególne cele szczegółowe w ramach priorytetów ......95 FILAR I – DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA ........................................................95 Program 1: Europejska Rada ds. Badań Naukowych .................................95 Program 2: Przyszłe i powstające technologie ............................................96 Program 3: Maria Skłodowska-Curie (MSCA) ............................................. 98 Program 4: Europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury .................................................................................................102 FILAR II – WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE ............................................106 Program 1: Technologie informacyjne i komunikacyjne ......................106 Program 2: Kluczowe technologie prorozwojowe ...................................107 Program 3: Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia 108 Program 4: Przestrzeń kosmiczna ................................................................109 Program 5: Dostęp do finansowania ryzyka ..............................................109 Program 6: Innowacje w MSP ........................................................................ 112 FILAR III – PRIORYTET WYZWANIA SPOŁECZNE ..................................... 115 Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan ........................................... 115 Program 1: Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka ....... 116 Program 2: Bezpieczna, czysta i efektywna energia ............................... 116 Program 3: Inteligentny, zielony i zintegrowany transport w programie Horyzont 2020. .......................................................................... 118 Program 4: Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce ................................................................... 119 Program 5: Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa ..................................................120 Program 6: Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli ..................................................... 121 Oficjalne dokumenty programu Horyzont 2020 ................................................122 SŁOWNIK POJĘĆ ....................................................................................................124 4 Fundusze unijne dla polskich firm w latach 2014–2020 Innowacje – to słowo będzie przez najbliższe siedem lat odmieniane przez wszystkie przypadki. Polski rząd obiecał Komisji Europejskiej, że do 2020 r. nakłady na badania i prace rozwojowe (B+R) wzrosną do 1,7 proc. PKB, z poni- żej 0,9 proc. obecnie. W tym nakłady poniesione na B+R przez sektor prywat- ny, czyli firmy i przedsiębiorców podwoi się do 0,8 proc. PKB. Dlatego w tej perspektywie finansowej największy nacisk położony zosta- nie na inwestycje w innowacje. Dotyczyć to będzie zarówno konkursów or- ganizowanych w ramach programów krajowych, jak i regionalnych. Na B+R przede wszystkim kierowana będzie pomoc bezzwrotna, gdy na wdrożenie ich wyników przewidziane jest przede wszystkim wsparcie zwrotne w posta- ci preferencyjnych kredytów, pożyczek i gwarancji oraz zaangażowania kapi- tału funduszy podwyższonego ryzyka – typu seed lub venture. Jak podkreślają eksperci CRiDO Taxand w raporcie Rynek B+R+I w Polsce, kluczem do realizacji tych założeń ma być wspieranie współpracy nauki z biz- nesem oraz kierowanie wsparcia w pierwszej kolejności na krajowe i regio- nalne inteligentne specjalizacje. Stan obecny Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wydatki na B+R w 2013 r. osiągnęły 14,42 mld zł, czyli o 0,5 proc. więcej niż w 2012 r. Wzrosła też liczba osób zatrudnionych w sektorze B+R. Od 2010 r. wskaźnik dotyczący zatrud- nienia systematycznie rośnie o ok. 5 proc. rocznie. Wzrasta również udział przedsiębiorców w finansowaniu B+R+I. W 2013 r. 44 proc. wszystkich wydatków w Polsce na tego typu działalność stanowiły koszty ponoszone przez przedsiębiorców. W poprzednich latach wskaźnik ten osiągał wartość na poziomie 30 proc. (2011 r.) i 37 proc. (2012 r.). Jeśli spojrzeć na źródła finansowania prac B+R+I, to większość przedsiębiorców angażuje w działalność innowacyjną środki własne. Dodatkowo prawie 25 proc. przed- siębiorstw aktywnie innowacyjnych otrzymało wsparcie ze środków publicz- nych – wynika z analizy CRiDO Taxand. W 2013 r. (ostatnie dostępne dane) Polska zajmowała 10. miejsce wśród kra- jów Unii Europejskiej pod względem wielkości nakładów sektora prywatnego na innowacje. 5 Pieniądze dla firm cz. 1 Fundusze z UE 2014–2020 (cid:23) (cid:24) (cid:25) (cid:26) (cid:27) (cid:28) (cid:29) (cid:30) (cid:31) W nowej perspektywie W najbliższych latach to właśnie przedsiębiorcy będą głównymi benefi- cjentami programów pomocowych, a ich rola w budowie polskiej gospodar- ki opartej na wiedzy będzie rosła. Planowana promocja badań, prac rozwo- jowych i innowacji (B+R+I) mają pozwolić na osiągnięcie celów określonych w dokumentach strategicznych, w tym zwłaszcza na zwiększenie nakładów na B+R+I przez przedsiębiorców. Priorytetowe kierunki działań na poziomie UE wyznacza Strategia Euro- pa 2020, której jednym z założeń jest promowanie inteligentnego rozwoju, tj. rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Strategia wprowa- dza też nowy instrument wdrażania jej założeń w postaci projektów prze- wodnich zwanych inicjatywami flagowymi (flagship initiatives). Jeden z nich jest bezpośrednio poświęcony polityce innowacyjności – Unia In- nowacji. Zgodnie z jego założeniami państwa członkowskie będą musiały m.in. zreformować krajowe i regionalne systemy prowadzenia działalności B+R+I w celu rozwijania doskonałości i inteligentnej specjalizacji, zacieśnić współpracę między uczelniami, społecznością badawczą i biznesem, a także poprawić współpracę i odpowiednio dostosować krajowe procedury finan- sowania, tak aby zapewnić rozpowszechnianie się technologii na całe tery- torium UE. Założenia wynikające z dokumentów strategicznych UE znajdują odzwier- ciedlenie w  krajowych dokumentach strategicznych. W  ramach Strategii Rozwoju Kraju 2020 wskazano, że „w budowie gospodarki opartej na wiedzy istotnym wyzwaniem na nadchodzącą dekadę jest zwiększenie powiązań po- między sektorem nauki a przedsiębiorcami”, natomiast powstająca w sek- torze naukowym wiedza „w większym niż dotychczas stopniu powinna być przekształcana w sukces rynkowy”. 6 Fundusze unijne dla polskich firm w latach 2014–2020 Specjalizacje Polskim dokumentem wyznaczającym priorytetowe kierunki działań w za- kresie B+R+I jest Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dyna- miczna Polska 2020, która realizuje zapisy średniookresowej Strategii Roz- woju Kraju 2020. Dokumenty te określają, gdzie polska gospodarka ma być za kilka lat i jak rząd zamierza to osiągnąć. A ma się to stać dzięki stymulacji współpracy naukowców z przedsiębiorcami nie tylko w kraju, ale i za grani- cą, a także dzięki wspieraniu zwiększania nakładów przez sektor prywatny na B+R+I. Jednak to wsparcie nie będzie dotyczyło wszystkich obszarów i wszystkich dziedzin. Główny strumień popłynie na krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje. Musieliśmy, podobnie jak inne państwa, wybrać branże i dzie- dziny, w których jesteśmy w stanie uzyskać przewagi konkurencyjne, mamy największy potencjał ich rozwoju. Na poziomie krajowym wyznaczono 18 inteligentnych specjalizacji. Dodat- kowo każde z województw wybrało, po konsultacjach z przedsiębiorcami z re- gionów, po kilka własnych inteligentnych specjalizacji. Jak wynika z raportu „Rynek B+R+I w Polsce”, najczęściej wskazywanym przez regiony obszarem inteligentnej specjalizacji jest produkcja żywności i przetwórstwo spożywcze, w drugiej kolejności zdrowie, medycyna i rehabi- litacja. Trzecim najpopularniejszym obszarem regionalnych inteligentnych specjalizacji są technologie informacyjno-komunikacyjne. To na rozwój tych specjalizacji będzie przeznaczana pula środków dla przedsiębiorców w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. Jest to jedna z najistotniejszych dla beneficjentów zmian podziału funduszy, ja- kie Polska otrzyma z Unii na lata 2014–2020 w porównaniu z poprzednią per- spektywą finansową. Kolejna dotyczyć będzie sposobu finansowania projektów. Wprowadzone zo- staną np. bony na innowacje. Przedsiębiorca otrzyma taki bon i będzie mógł za niego zamówić przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w jednostce naukowej. Jak zapowiada Iwona Wendel, wiceminister resortu infrastruktury i rozwoju, nie będzie już dotacji na kupowanie maszyn i urządzeń czy techno- logii za granicą, co było powszechne w latach 2007–2013. Wyjątkiem będą sy- tuacje, gdy zakup będzie tańszy niż wytworzenie rozwiązania w Polsce. Jednak firma będzie musiała udowodnić, że dzięki temu w istotny sposób zmieni się jej działalność, poprawi się innowacyjność jej produkcji czy usług. Istotne jest również to, że dotacje, czyli pomoc bezzwrotna przyznawana będzie na B+R, czyli na najbardziej ryzykowną część projektów. Natomiast na wdrożenie ich wyników będzie już pomoc zwrotna – preferencyjne kredyty, pożyczki, gwarancje, zaangażowanie funduszy podwyższonego ryzyka. Ponieważ w tej perspektywie rząd stawia także na współpracę, nową kate- gorią organizacji realizujących działania z zakresu B+R+I będą Krajowe Kla- stry Kluczowe. Status KKK będzie w założeniu nadawany klastrom o istotnym znaczeniu dla gospodarki i o wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. KKK przysługiwać będą preferencje przy ubieganiu się o  dofinansowanie 7 Pieniądze dla firm cz. 1 Fundusze z UE 2014–2020 przedsięwzięć ze środków funduszy UE, w szczególności w zakresie działal- ności B+R+I, jak i wsparcia na internacjonalizację. Ponadto, co do zasady, projekty o charakterze innowacyjnym, niewpisujące się w krajowe lub regionalne inteligentne specjalizacje, nie będą mogły liczyć na wsparcie środkami z UE. Tyle że i w tym przypadku wiele będzie zależeć od współpracy, gdyż poszczególne branże będą mogły występować o tworzenie programów sektorowych ich rozwoju. Te wszystkie czynniki będą musieli wziąć pod uwagę przedsiębiorcy, któ- rzy myślą o sięgnięciu po dotacje w najbliższych latach. A ponieważ pierwsze konkursy z budżetu 2014–2020 dopiero startują, jest jeszcze trochę czasu na przemyślenie strategii rozwoju firm i być może zmianę ich na znacznie bar- dziej innowacyjne. Więcej na stronie: http://www.paiz.gov.pl/20141211/nowe_kierunki_rozwoju_rynku_b_r_i_w_ polsce Danuta Cieszkowska 8 Rozdział 1. Wsparcie dla firm w programach krajowych i regionalnych W latach 2014–2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro z unijnej polityki spójno- ści. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy do- kument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. Na co przeznaczone zostanie 82,5 mld euro (mld euro) RM (cid:25),(cid:24)(cid:23)(cid:31) Z ZARZĄDZANEJ PRZEZ KE OGÓLNEJ PULI PRZEZNACZONEJ NA POMOC TECHNICZNĄ (cid:31)(cid:30),(cid:28) DOSTĘPNE BĘDZIE W PROGRAMACH OPERACYJNYCH, W TYM PONAD (cid:5)(cid:4)(cid:5) MLN EURO PRZEZNACZONE ZOSTANIE NA WSPARCIE BEZROBOTNEJ I NIE UCZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY (cid:27),(cid:26) NA PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE O ZNACZENIU EUROPEJSKIM W OBSZARZE TRANSPORTU, ENERGETYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W RAMACH INSTRUMENTU „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (cid:25),(cid:31)(cid:25) DOSTĘPNYCH W PROGRAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (cid:25),(cid:27)(cid:31)(cid:22) Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (cid:129)FEAD(cid:141) NA PROGRAMY, KTÓRE ZAPEWNIĄ ŻYWNOŚĆ DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH ORAZ ODZIEŻ I INNE PODSTAWOWE ARTYKUŁY OSOBOM BEZDOMNYM ORAZ DZIECIOM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ (cid:25),(cid:25)(cid:31)(cid:26) NA DZIAŁANIA INNOWACYJNE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM OBSZARÓW MIEJSKICH Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ko- mercjalizację ich wyników, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, dro- gi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i  aktywiza- cję zawodową. 9 Pieniądze dla firm cz. 1 Fundusze z UE 2014–2020 WAŻNE VAT w  projektach dofinansowanych z  Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowanym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji. Poziom do- finansowania unijnego w wysokości 85 proc. dostępny będzie dla regionów mniej rozwiniętych. Dla Mazowsza – 80 proc. 10 Rozdział 1. Wsparcie dla firm w programach krajowych i regionalnych Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną zainwestowane w te ob- szary, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski. Wśród nich: ■■ zwiększenie konkurencyjności gospodarki, ■■ poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, ■■ podnoszenie sprawności i efektywności państwa. Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w  infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków doty- czyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofer- cie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) bę- dzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, także projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europej- skich pieniędzy. W latach 2007–2013 ok. 25 proc. wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy, obecnie będzie to niemal 40 proc. Nowy budżet to również inwestycje w miasta. Wsparcie otrzymają projek- ty związane z kompleksową rewitalizacją (również społeczną), ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Ponadto miasta woje- wódzkie wraz z okalającymi je gminami będą realizować wspólne projekty, m.in. związane z dostępnością komunikacyjną. To inwestycje, na które będzie wsparcie z UE również dla przedsiębiorców. W co zainwestujemy Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w nowej perspekty- wie akcent położymy na działania prowadzące do wzrostu konkurencyjno- ści i innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy, kapitale intelektualnym oraz korzyściach z przemian cyfrowych, a nie na niskich kosztach pracy. Lwia część środków (ponad połowa z 40,2 mld euro dla Polski z Europejskiego Fun- duszu Rozwoju Regionalnego) trafi na wsparcie badań naukowych, technolo- gie informacyjno-komunikacyjne, konkurencyjność małych i średnich przed- siębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną. Większy nacisk położymy na osiąganie założonych efektów. W 2019 r. Ko- misja Europejska powie „sprawdzam” i przeprowadzi przegląd efektów pro- gramów wyrażonych wskaźnikami. Wynikiem będą decyzje o przyznaniu po- szczególnym częściom programów puli środków zwanej rezerwą wykonania. Zdecydowanie więcej środków niż w poprzedniej perspektywie (40 proc. puli wobec 25 proc. w latach 2007–2013) podzielą marszałkowie województw w ramach programów regionalnych. To oni najlepiej znają swoje regiony, ich mocne strony i specyficzne problemy. W związku z tym najlepiej ukierunku- ją wsparcie. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tzn., że można bę- 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pieniądze dla firm cz. 1 Fundusze z UE 2014-2020
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: